Behandling av spilleproblemer Pasientmanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av spilleproblemer Pasientmanual"

Transkript

1 Behandling av spilleproblemer Pasientmanual Psykolog Peter Prescott Psykolog Randi Skjerve Stiftelsen Bergensklinikkene Poliklinikken Pb 297 Sentrum 5804 Bergen Utarbeidelsen av denne manualen er finansiert gjennom prosjektmidler fra Helse- og rehabilitering. Den kan brukes fritt og kopieres uten begrensninger. 1

2 Denne manualen innholder informasjon om automater og spilleproblemer. Den inneholder råd som kan hjelpe deg til å gjenvinne kontroll over deg selv. For å forandre på spillevaner må man både ville og kunne. I manualen vil du finne forskjellige oppgaver. Vi vil anbefale deg å gjøre flest mulig av dem. Forskning viser at hvis du selv er aktiv i behandlingen, så er det større sjanser for at du vil lykkes. Vi kommer til å bruke manualen på møtene: Ta med manualen til alle møtene Målet er for behandlingen er aldri mer spilling på automater. Hvis du fortsatt spiller vil vi be deg sette en dato for spilleslutt en gang mellom 4. og 5. møte. Hvis du allerede har klart å slutte, vil behandlingen også være til hjelp, ikke minst for å unngå tilbakefall. Vi vil anbefale deg å forsøke å slutte å spille helt. Du vil likevel kunne ha utbytte av behandlingen selv om du ikke har bestemt deg. Kanskje vil det som blir tatt opp på gruppemøtene gjøre at du blir mer innstilt på å slutte. Lykke til! 2

3 Innhold Møte 1 Møte 2 Møte 3 Møte 4 Møte 5 1. Gjeldsrådgivningstjenesten i Bergen Kommune 2. Tilbakemelding fra kartleggingen 3. To anbefalinger 1. Faktainformasjon om spilleindustrien 2. Det finnes et system, men det er kanskje annerledes enn du tror. 3. Spillerens tanker er en viktig del av problemet 4. Automateierens ståsted Om å programmere en automat slik at den tjener mest mulig 1. Feiltenkning - tanker som leder til spilling og som får deg til å fortsette å spille når du har begynt 2. Noen feller det er lett å gå i. 3. Risikosituasjoner, tanker som øker trangen til å spille og tanker som hjelper deg til å få kontroll over trangen 1. Motivasjon 2. Ambivalens 3. Beslutningstaking 1. Risikosituasjoner 2. Sterke fristelser 3. Huskekortet s. 5 s. 11 s. 19 s. 29 s. 34 Møte 6 1. Selvsabotasje og tilbakefall s. 38 3

4 Referanser: Barth T., Børtveit. T., & Prescott, P. (2001) Endringsfokusert rådgivning. Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag. Ciarrocchi, J. W. (2002) Counselling problem gamblers. New York: Academic Press. Fekjær, H. O. (2002) "Spillegalskap" vår nye landeplage. Oslo: Gyldendal Akademiske forlag. Ladeceour R., Sylvain C., Boutin, C., & Doucet, C. (2002) Understanding and treating the pathological gambler. New York: Wiley. Solberg, T. Røykeavvenningskurs for instruktører. Upublisert manual. Oslo: Pharmacia & Upjohn as. Nyttige Internettadresser: Norsk forening for pengespillproblematikk Her finnes pekere til nettsider med informasjon og veiledning for spilleavhengige. Anonyme Gamblere Dette er en selvhjelpsgruppe basert på samme type prinsipper som Anonyme Alkoholikere. Så vidt oss bekjent, finnes det ikke noen AG-gruppe i Bergen ennå. Skulle noen være interessert i å starte opp en slik gruppe, kan vi også formidle kontakt med personer i AG-grupper andre steder i landet. Compulsive Gamblers Hub Dette er et nettsted drevet av og for spilleavhengige. Her kan du finne aktuelt stoff om spilleproblemer, skrive innlegg, eller delta i prategruppe. Alt foregår på engelsk. 4

5 Gjeldsrådgivningstjenesten i Bergen Kommune v/ Astrid Willanger og Ove Rønhovde Pb Bergen Ordningen med gjeldsrådgivningstjeneste i Bergen Kommune ble etablert ved vedtak av 29. September 1996 I Bergen formannskap. Gjeldsrådgivningstjenesten gir råd og bistand for enkeltpersoner med gjeldsproblemer. Formålet med tjenesten er å hjelpe den enkelte skyldner med å løse sin økonomiske problemer gjennom forhandlinger med kreditorene. Målet er å få redusert månedlige utgifter til betjening av gjeld, slik at den enkelte kommer med på et lovlig utgiftsnivå som er tilpasset skylderens inntektssituasjon. Økonomiske rådgiver vil kunne være medhjelper for den enkelte skyldner og opptre som uavhengig bindeledd mellom skyldner og kreditor. Gjeldsrådgivningstjenesten i Bergen Kommune består i dag av økonomisk rådgiver Astrid Willanger og Ove Rønhovde. Begge har 100% stilling som økonomisk rådgiver. Gjeldsrådgivningstjenesten har for tiden kontorer i Bergen rådhus 7. etasje. For byens befolkning har dette vært en sentral plassering rent kommunikasjonsmessig. Vår tjeneste er gratis. Tjenesten er svært etterspurt. Dette har ført til at vi i perioder har lang ventetid for timeavtaler. Vi ser også at de kundene vi arbeider med har problemer med å nå frem til offentlige etater og sine kreditorer. Dette medfører at de også trenger en tett oppfølging fra oss for å kunne få levelige vilkår. Hovedgruppen av kunder som henvender seg til oss er gjerne enslige personer av begge kjønn, ofte med samlivsbrudd eller andre uforutsette endringer i sin livssituasjon. Vi ser at gjeldsproblemer også fører med seg andre sosiale problemer. Dette innebærer at vår hverdag ikke bare består av gjeldsproblematikk, I vårt arbeid med personer med gjeldsproblem hva vi erfart at det nytter å ta fatt på problemene. Det er svært viktig at vi informerer kreditorene om den enkeltes livssituasjon. Det er gjerne ikke viljen, men evnen som betjener av gjeldskrav. Som oftest får vi til løsninger som begge parter kan akseptere. For våre kunder er det viktig å kunne vite at det finnes "lys i tunnelen". 5

6 TILBAKEMELDING FRA KARTLEGGINGEN Navn: Da du kom til første samtale hos oss før gruppestart ble du stilt mange spørsmål, og du fylte ut en rekke spørreskjema. Mange synes det er interessant å få tilbakemelding etter en slik kartleggingssamtale. Vi har valgt ut resultatene fra noen av spørreskjemaene vi tror det kan være nyttig å få tilbakemelding på. Dette er spørreskjema for kartlegging av spilleproblemet, av forventningene du har til å klare å slutte å spille, hvor viktig det er for deg å slutte å spille, og spørreskjema for kartlegging av psykiske symptomer og plager. Det er opp til deg om du vil diskutere resultatene dine med andre i gruppen. Hvis du har spørsmål til tilbakemeldingen, kan du snakke med en av oss som leder gruppen. Om å være spilleavhengig Spilleavhengighet er beskrevet i diagnoselister for psykiske problemer. Spilleavhengighet, eller patologisk spillelidenskap som diagnosen heter offisielt, beskrives slik: "Lidelsen består i hyppige, gjentatte episoder med spilling som dominerer pasientens liv slik at sosiale, yrkesmessige, materielle og familiemessige forhold skades." I diagnoselisten beskrives 10 typiske trekk ved spilleavhengighet. For å få diagnosen "patologisk spillelidenskap", må man ha minst 5 av de 10 trekkene. Du har av 10 mulige trekk. Om hvor omfattende spilleproblemet ditt er South Oaks Gambling Scale (SOGS) brukes for å kartlegge hvor omfattende spilleproblemet er. 0 poeng tyder på at personen ikke har spilleproblemer 1-4 poeng tyder på at personen har noe problemer med spilling 5 poeng og mer tyder på at personen er spilleavhengig I spørreskjemaet ble du både spurt om hvor stort spilleproblemet har vært i løpet av livet, og hvor stort problemet har vært de siste 3 månedene. I løpet av livet: Du fikk her poeng. De siste tre månedene. Du fikk her poeng. Dersom poengsummen for de siste tre månedene er en del lavere enn for "i løpet av livet" kan det kanskje skyldes at du allerede har begynt å gjøre forandringer. 6

7 Om psykiske plager og symptomer Spørreskjemaet SCL-90-R brukes til å kartlegge slike plager. Her svarte du på om du hadde symptomer folk kan ha, og du ble spurt om å markere i hvilken grad dette var plager du hadde hatt i løpet av de siste 7 dagene. På SCL-90-R fikk du poeng. Poengskåren tyder på at du opplever liten / middels / stor grad av psykiske plager. Det kan være ulike grunner til at folk får psykiske plager, men det er ikke usannsynlig at mange av dine plager har forbindelse med spillingen. Hvis du klarer å slutte å spille er det gode muligheter for at din psykiske helse vil bli bedre. 7

8 Om hvor viktig det er for deg å slutte med spillingen Du ble spurt om hvor viktig det er for deg å slutte å spille. På en skala fra 1 (ikke viktig) til 10 (det viktigste i livet), svarte du. Dette tyder på at å slutte å spille er lite viktig / ganske viktig / svært viktig for deg. Vi vil be deg om å svare på følgende tilleggsspørsmål: a) Hva gjorde at du svarte og ikke for eksempel? Om din tro på egen mestringsevne Du ble spurt om hvor stor tro du har på at du ville klare å slutte å spille dersom du hadde bestemt deg. På en skala fra 1 (ikke tro i det hele tatt) til 10 (helt sikker på å klare det), svarte du. Dette tyder på at du har liten / middels / stor tro på egen evne til å slutte hvis du bestemmer deg for det. Vi vil be deg om å svare på følgende tilleggsspørsmål: a) Hva gjorde at du svarte og ikke for eksempel? 8

9 Om å holde regnskap over spilling. Å holde regnskap over spillingen er et vanlig råd som blir gitt til folk med spilleproblemer. Det kan faktisk være et av de viktigste stegene du tar for å få kontroll over spillingen. Samtidig er det klart at mange unnlater å føre nøyaktig regnskap, kanskje fordi det rett og slett er for ubehagelig å se spillingens økonomiske realiteter i øynene. Å holde regnskap gjør det mye vanskeligere å leve i troen på at spilling kan gi et overskudd. Et regnskap utfordrer spillerens "feiltenkning" omkring mulighetene for å vinne. Tallene vil fort vise at spilling fører til tap. Vi vil derfor anbefale deg å begynne å føre regnskap over din spillingen. Før inn hvor mye du vinner (for eksempel +1200) og hvor mye du taper (-2300) i løpet av en dag med spilling. Ikke hopp over noen dager, ta også med de dagene du ikke spiller (0). Uke Uke Uke Uke Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Uke Uke Uke Uke Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Uke Uke Uke Uke Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 9

10 Hvorfor lar automaten deg samle opp gevinst? Det er flere grunner til at automatene lar deg samle opp gevinster. For det første, så ville automaten måtte ha større kontantbeholdning hvis den skulle betale ut hver gang. Det kunne kanskje bli vanskelig å få nok plass til alle 20-kronene. Dessuten er det klart at gevinstutbetaling tar tid. Pengene må komme ut av automaten, og nye penger måtte puttes oftere inn. Alt i alt ville det bli mindre tid til å spille for, og dermed mindre overskudd til automateierne. Det er viktig at folk spiller mye: jo mer folk spiller på automaten, jo større blir profitten. Hvis vi ser det fra spillerens synsvinkel, er det klart at oppsamling av gevinst gjør det lettere å spille mye. På en måte forenklere oppsamling av gevinst spillingen, samtidig som det kan være uheldig for spilleren. Spillet går svært hurtig, nesten automatisk og spilleren får ikke den lille pausen som en utbetaling tross alt gir. Det blir liten tid til å tenke seg om og kanskje bestemme seg for å avslutte spillingen. Oppsamling av gevinst gjør også det enda vanskeligere å få øye på at automaten faktisk tar inn mer enn den gir ut. Det blir mer et spill om noen tall som går opp og ned, i stedet for et spill om virkelige penger. Det blir lettere å miste kontrollen i denne liksom-verden der virkelige penger gjøres om til tall. For å illustrere dette, så kan vi tenke oss at du bestemmer deg for å ta ut alle gevinstene med en gang. Det blir riktignok mange mynter, men du gjør det likevel. Hvis du starter med kroner og tar ut gevinsten forløpende, vil oppdage at du nesten alltid sitter igjen med ca ,-. Hvis du putter på de kronene og tar ut alle gevinstene med en gang, vil du sitte igjen med ca ,- Spiller du for de kronene, tar ut gevinsten, vil du ende opp med ca ,-. Også videre: Du spiller for 5.000,- og ender opp med 4.000, ,- blir til 3.200, ,- blir til 2.500, ,- blir til 2.000,- Til slutt har du ingenting igjen. Hvis du spiller, vil vi derfor anbefale deg å gjøre det til en regel at du alltid tar ut gevinster med en gang. Dette vil gjøre det litt vanskeligere for deg å miste kontrollen. Du vil også få anledning til å tenke deg mer om mens du spiller og kanskje avslutte før det har gått for langt. 10

11 Møte 2 Noen tall og litt faktainformasjon om spilleindustrien og spilleautomater Spilleavhengige i Norge I 2001 brukte nordmenn 22 milliarder kroner på pengespill. Over 40% av pengene kom fra automatspilling. I gjennomsnitt brukte hver nordmann 4800 kroner på spill, men i virkeligheten kom en stor del av pengene fra spilleavhengige. En svensk undersøkelse fra 1999 viste at 9 % av befolkningen sto for halvparten av spillingen, og 2-3 % sto for så mye som en tredjedel av spillingen i landet. Det er rundt spille- og underholdningsautomater i Norge. De tar inn gjennomsnittlig kroner hver i løpet av ett år. Av dette beløpet beholder automatene , mens kommer ut igjen i form av gevinst. Vi har ikke sikre tall på hvor mange som lider av spilleavhengighet i Norge, og må derfor se på tallene fra naboland for å få et bilde av omfanget. Den nevnte svenske undersøkelsen viser at mellom 1-3 % av den svenske befolkningen er spilleavhengige. I Norge har vi 30 % mer pengespill pr. innbygger og seks ganger så mange automater i forhold til innbyggertall. Det er derfor grunn til å tro at spilleavhengighet er et minst like utbredt problem i Norge som i Sverige. Det er automatspillene som skaper mest avhengighet. Vi vet at over 80% av dem som er spilleavhengige spesielt har problemer med spilleautomater. Spilleautomatene er laget på en måte som gjør at det er lett å bli avhengige av dem og automatprodusentene videreutvikler stadig produktene sine. Politiet har informert oss om at pr er det 40 nye typer automater ute til testing i Bergen. Automateierne tester hvilke automater som gir størst fortjeneste, og hvor det er lurest å plassere de ulike automatene for at flest mulig skal spille på dem. Norsk automatpolitikk Før 1990 gikk overskuddet fra spilleautomatene til humanitære organisasjoner som Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp. Til da var avkastningen av automatene beskjeden, og antallet automater var lavt. Tidene ble betraktelig bedre for automatbransjen etter at Stortinget i 1995 vedtok at alle "samfunnsnyttige organisasjoner" kunne få inntekter gjennom spilleautomater. Det ble fritt fram for operatørselskaper som Norsk Lotteridrift å sette ut automater, så lenge de fikk avtale med lokale lag og foreninger om at automatene skulle stå i deres navn i bytte mot en del av inntektene. Vi fikk en eksplosiv økning i antall spilleautomater etter dette. I løpet av 90-tallet økte omsetningen på norske spilleautomater med 4600 %. Automatene er laget slik at oddsen alltid går i automateierens favør. Det betyr at de som spiller vil tape penger i det lange løp, selv om de noen ganger vinner. 80 % skal gå tilbake til 11

12 spillerne som gevinster. Hvis man putter på 1000 kroner får man i gjennomsnitt ut 800 kroner. Putter man på de 800 kronene, er gjennomsnittlig gevinst 640 kroner. Man trenger ikke å fortsette spillingen mange minuttene før gevinsten har skrumpet ned til ingenting. Organisasjonene som låner ut navnene sine til automatene får 35 % av inntektene fra automatene, mens eierne av lokalene får 20%. Operatørselskapene sitter igjen med 45% av avkastningen, og tjener dermed enorme summer. I 1999 hadde for eksempel Norsk Lotteridrift et overskudd på 77 millioner kroner. Norge har en ekstremt liberal automatpolitikk sammenliknet med de fleste andre land i verden, og vi har den mest liberale lovgivningen i Europa. Vi har flere automater enn i andre land. For eksempel har vi flere automater enn Sverige og Danmark til sammen. I mange andre land er det lovbestemmelser som begrenser hvor man kan sette opp spilleautomater, mens de her står på steder hvor alle må passere, som på vei inn i butikken for å kjøpe melk og brød, og ved inngangen til kiosker, bensinstasjoner, kafeer og kjøpesentre. Mange land har også forbud mot seddelinnkast. I Norge er maksimuminnkast 500 kroner. Fra 1. januar 2001 ble det innført 18 års grense for å spille på gevinstautomater i Norge. I utgangspunktet er det innehavaren av lokalet som er ansvarlig for å kontrollere at spillerne er gamle nok. (Kilder: NFP Norsk Forening for Pengespillproblematikk, Fekjær 2002, Nye 1992, Bergens Tidende, Norsk lotteridrift ) 12

13 Litt informasjon om automater. Det finnes et system, men det er kanskje annerledes enn du tror. 1. Det eneste sikre er at det kommer mindre penger ut av automatene enn det som blir puttet inn. Uansett hva du av og til kanskje tror, så tar automaten inn mer penger enn den gir ut. I 2000 ble det puttet 7,8 milliarder kroner på automater. 2,3 milliarder ble igjen på maskinene til fordeling mellom organisasjonene, eierne av lokalene og operatørselskapene. Dette er en ganske stor sum, men hvor mye penger er det egentlig snakk om? 2,3 milliarder er det samme som om personer spiller hver for , eller personer spiller hver for ! Den eneste sikre måten man kan tjene penger på automater på, er ved å eie dem. 2. Hvorfor så mye lyd og lys? Automatene som er tillatt i Norge er av de mest aggressive på markedet. De er utviklet med mål om å påvirke folk til å spille så mye som mulig. Automatene utstyres med fargerikt og prangende design. Blinkende lys og lyden av klirrende mynt i premiepotten, er forlokkende for folk som farer forbi. Lyden og lysene vekker oppmerksomhet og utøver en særlig sterk tiltrekningskraft på den som har spilt mye. Du blir fristet til å spille. Hos noen kan det bli så ille at de føler seg trukket mot maskinene. Hva vekker din oppmerksomhet? Lydene eller lysene? Hvordan virker de på deg? 3. Hvorfor utbetales premien i 20-kroners mynter? For automatbransjen er det flere fordeler med tjuekroningene foruten at de lager fin lyd. De er vanskelige å få vekslet i butikker, og havner dermed lett på automatene igjen i stedet for i lomma. Derfor kommer store som små gevinster ut i tjuekroninger. 4. Hvorfor kan du bli limt fast til automatene når du først har begynt å spille? Automatprodusentene bruker psykologisk forskning for å lage automater som mest mulig effektivt får folk til å spille mer enn det de hadde tenkt. Spesielt har de hatt nytte av rotteeksperimentene til den amerikanske psykologen Burrhus Frederic Skinner ( ). Skinner forsket på hva som påvirker atferd. For å kunne studere atferdspåvirkning i sin enkleste form, gjorde han eksperimenter med rotter. En sulten rotte ble plassert i en boks som var utstyrt med et håndtak. Når rotta kom borti håndtaket, falt en matbit ned i en skål i boksen. Rotta lærte at det var en sammenheng mellom å presse ned håndtaket og å få mat. Den begynte å presse ned håndtaket så fort den kunne få belønning. Hvis vi trekker kunnskapen fra Skinners eksperiment til menneskenes verden, så viser det at folk vil fortsette med aktiviteter som de har erfart gir belønning. Mange spilleavhengige 13

14 forteller at de fikk en stor gevinst én av de første gangene de spilte på automat. Skinner har også vist oss at det er den øyeblikkelige belønningen som virker best. Rotta opprettholder interessen og fortsetter med å trykke ned håndtaket, fordi når responsen på atferden kommer, så kommer den umiddelbart. Spillerne vil spille så lenge de har håp om at den store gevinsten kommer i neste øyeblikk. Forventningen om belønningen rett rundt hjørnet betyr mer i øyeblikket ved spilleautomaten enn de katastrofale konsekvensene spillingen har over tid. Lyd, lys og trekning hvert 1.5 sekund holder på spillernes oppmerksomhet slik at de glemmer tid og sted. Mange opplever å spille mye lenger enn det de hadde tenkt på forhånd. Skinners rotteeksperiment viste at rotta fortsatte å trykke ned håndtaket selv når den ikke fikk mat hver gang den trykte. Faktisk trykte den mest iherdig og tok minst pauser når den bare fikk belønning av og til, og når belønningen kom med ujevne mellomrom. Hos mennesker kan selve tanken om at neste knappetrykk gir storgevinsten, få spilleren til å spille intenst, og ikke minst til å fortsette å spille til tross for de mange tapene. Fra spillingens verden vet vi også at folk spiller mer når det er usikkert når gevinsten kommer. 5. Hvorfor virker det som om maskinen ofte har nesten-gevinster? Rotteeksperimentet ga mer kunnskap som har vært til nytte for automatprodusentene. Skinner fant nemlig ut at hvis han monterte en liten lampe i boksen som lyste når rotta fikk mat, så ville rotta etter hvert forbinde lyset med å få mat. Lyset ble i seg selv belønning, og rotta ville fortsette å presse ned håndtaket uten annet enn tidvise lysglimt som belønning. Denne kunnskapen har hjulpet automatprodusentene til å finne opp nesten-gevinster. Nestengevinster kommer når man nesten har full pott, som for eksempel 2 av 3 fruktsymboler. Da kommer vinner -lyder og vinner -lys fra automaten. Men det kommer selvsagt ingen penger. Det kjennes som om man nesten vant og at det er like før man vinner. Forskning har vist at kroppen reagerer på samme måte ved nesten-gevinster som ved virkelige gevinster. Nestengevinstene er nok til å oppmuntre spillerne til å spille videre til tross for at de egentlig tapte. Hvordan virker nesten-gevinster inn på deg? 6. Følelsen av mestring Skinners forskning har også lært automatprodusentene at folk vil være mer motiverte for å spille hvis de føler at de kan påvirke resultatet. Rotta opplever at det er en sammenheng mellom at den trykker på håndtaket og at belønningen kommer. Opplevelsen av å påvirke resultatet oppmuntrer rotta til å fortsette å trykke på håndtaket. Derfor er automatene utstyrt med knapper eller andre innretninger for å gi spilleren opplevelse av å kunne påvirke resultatet, selv om trekningene i virkeligheten er basert fullstendig på tilfeldigheter. 14

15 Spillerens tanker er en viktig del av problemet Mennesker med spilleproblemer tenker ofte feil om sine muligheter for å vinne. Undersøkelser av hva folk tenker mens de står og spiller, viser at 75% av alle tankene de har, rett og slett er feil. Som regel er det vanskelig å få tak i disse tankene, fordi de ofte kommer helt automatisk. For å bli kvitt spilleproblemene, er det viktig at spilleren oppdager tankene, setter ord på dem og klarer å rette dem opp. Fra forskningens verden: Spill og "magisk tenkning" 1. Det er umulig å påvirke sjansen til å vinne på automater, likevel tror folk at det kan gå an å vinne, hvis de får anledning til å øve seg på den. Jo mer du spiller på en automat, jo sterkere blir den feilaktige troen på at du kan vinne. Kjenner du deg i igjen i dette? 2. Folk som har hell med seg i begynnelsen av en spillepisode har en sterkere følelse av at de vet hva som kommer til å skje, enn de som ikke har hell i begynnelsen. Hvis du vinner i begynnelsen, kan du få en følelse av overdreven optimisme som kan drive deg til å spille vekk alt du har. Kjenner du deg i igjen i dette? 3. Folk som spiller mye på en automat, og lærer den godt å kjenne, tror mer på sin evne til å kontrollere hva som skjer, enn de som ikke kjenner automaten så godt. Spillere tror at det finnes et system som det går an å finne ut av, der det ikke finnes noe system. Jo mer du spiller på en automat, jo større sjanse er det for at du får en "overtroisk" ide om hvordan systemet den virker. Vi sier at ideen er "overtroisk", fordi det bare er i dine egne tanker at systemet finnes. De eneste systemene som finnes i automatene, er de som automatprodusentene har lagt inn for å få folk til å spille mest mulig. Disse systemene går det ikke å ta innersvingen på. De garanterer at automateierne går med et overskudd og spillerne med et underskudd. Kjenner du deg i igjen i dette? 4. Selv om det ikke er mulig å påvirke resultatet i automatspill, er det vanlig å tro at utholdenhet vil lønne seg. Automatspilleren sitter i tålmodighetsfellen: "Jo lengre jeg spiller, jo større sjanse er det for at jeg vil vinne." Virkeligheten er helt annerledes: Hvis du spiller lenge nok vil du tape alle dine penger. Kjenner du deg i igjen i dette? 15

16 Om selv å bestemme loddnummeret i et lotteri En psykolog som heter Langer gjorde et interessant forsøk i 1975, der hun ga folk anledning til å delta i et lotteri der loddene kostet $1 og gevinsten var $50. Langer delte forsøkspersonene i to grupper. Den ene gruppen fikk anledning til å velge loddnummeret selv. Den andre gruppen fikk utdelt loddene (med de samme numrene i den første gruppen) av forsøkslederen. Før vinnerloddet ble trukket, ble deltakerne spurt om de ville selge loddet til noen som ville betale mer enn $1 for det. Forskerne var interesserte i om det var forskjeller i hvor mye de ville selge loddet for. I gruppen som fikk loddet utdelt av forsøkslederen var prisen gjennomsnittlig $1.96,-, mens de som fikk velge loddet selv solgte for $8.67,-! Folk som fikk velg loddnummer selv ville ha mer for loddet, fordi de trodde at deres lodd hadde bedre sjanse å vinne. Bare det å velge loddnummer (eller for den saks skyld kombinasjoner på en automat) gjør at man blir sterkere i troen på å vinne. Det kan se ut som om troen er viktigere enn realitetene når det gjelder spilling. Selv om det altså er like store sjanser for å vinne med hvert lodd, trodde de som valgte loddet at de hadde (mye) bedre sjanser for å vinne. Bare det å velge, eller å gjøre noe aktivt, styrker troen på at man kan vinne, også når det er helt umulig å påvirke utfallet. 16

17 Automateierens ståsted Om å programmere en automat så den tjener mest mulig Tenk deg at det er du som eier en automat og skal bestemme utbetalingen til automaten: DRIVE 'EM REAL CRAZY! En linje koster kr. 2,- og det finnes 4 gevinstmuligheter: 20,- 40,- 200,- 2000,- Som automateier er du opptatt av å ha en automat som folk spiller mest mulig på, slik at du tjener mest mulig penger. Du vet at automaten både tar inn og betaler ut penger, men at i det lange løp, så vil den gå med et pent overskudd. Du vil at automaten skal ta inn ,- kroner. Siden hvert spill koster kr. 2,- må det spilles ganger. Automaten beholder 2.000,- (20%) av pengene. (Av det 2.000,- får du 900,-, det humanitære formålet får 700,- og det blir 400,- igjen til eieren av lokalet.) Din oppgave er å fordele de resterende kr ,- mellom 4 gevinstbeløp. Du vil fordele premiene på den måten som virker mest forlokkende på folk, slik at de spiller så mye som mulig. 1.) Du tenker at det er den store premien som trekker folk og fordeler de 8.000,- slik: Gevinstkategori Beløp som skal fordeles Antall gevinster Hvor ofte kommer den i gjennomsnitt? 20, ,- 50 Hver 100. gang 40, ,- 25 Hver 200. gang 200, ,- 10 Hver 500. gang 2.000, ,- 2 Hver gang Totalt 8.000,- 87 Hver 57. gang Du er fornøyd med fordelingen og regner med å tjene gode penger, men etter en måneds tid får du vite at det ikke går så bra og det spilles nesten ikke på automaten. Hva er i veien? Hvorfor spiller ikke folk på automaten din? 17

18 2.) Du tenker at du må fordele mer jevnt: Gevinstkategori Beløp som skal fordeles Antall gevinster Hvor ofte kommer den i gjennomsnitt? 20, ,- 100 Hver 50. gang 40, ,- 50 Hver 100. gang 200, ,- 10 Hver 500. gang 2.000, ,- 1 Hver gang Totalt 8.000,- 161 Hver 31. gang Du er fornøyd med fordelingen og regner med å tjene gode penger. Etter en måneds tid får du tall på omsetningen. Det har gått litt bedre, men du er ikke fornøyd. Du tenker at det rom for forbedring. 3.) Du gjør en ny vri: Gevinstkategori Beløp som skal fordeles Antall gevinster Hvor ofte kommer den i gjennomsnitt? 20, ,- 200 Hver 25. gang 40, ,- 75 Hver 67. gang 200, ,- 10 Hver 500. gang 2.000, ,- ½ Hver gang Totalt 8.000,- 286 Hver17. gang Du er fornøyd med fordelingen og regner med å tjene gode penger. Etter en måneds tid får du vite at omsetningen går så det suser og pengene ruller inn. Du bestemmer deg for at dette er en god fordelingsnøkkel. Selv om omsetningen er tilfredsstillende bestemmer du deg for se om det går an å øke den ytterligere 4.) Du forandrer fordeling av de 8.000,- med jevne mellomrom, og bestemmer deg for å veksle mellom alternativ 2.) og 3.). Du finner ut at omsetningen på årsbasis øker med 20% ved å kjøre alternativ 3.) i to måneder og alternativ 2.) i en måned. Nå er du fornøyd med hva du har fått til. Pengene ruller inn og du ser lys på automatens inntjening fremover. Kommentar: Selv om dette er forenklet eksempel, så er det er omtrent slik automatprodusenter arbeider. De forsøker å finne fram til de meste effektive systemene for gevinstutbetaling. Dette gjøres på vitenskapelige måter slik at automaten virker mest mulig forlokkende. Myndighetene burde kanskje ha satt fram krav om at informasjon og premiefordeling burde ha stått på alle automater? Som spiller skal du huske på et par ting: 1.) Hvis det spilles for ,- så beholder maskinen 2.000,-. Dette gjelder alltid. Automateierne vil alltid vinne i lengden, spillerne vil alltid tape. 2.) Gevinsten kommer uregelmessig og uforutsigbart. Når 2.000,- kroners gevinsten kommer gjennomsnittlig hvert gang, må du huske at den kommer på uforutsigbare tidspunkter. Noen ganger etter spill, eller kanskje 500 spill, og andre ganger etter eller kanskje flere ganger. 18

19 Møte 3 Feiltenkning tanker som leder til spilling og som får deg til å fortsette Vi vet fra forskningen at mennesker med spilleproblemer ofte tenker feil om sine muligheter for å vinne. Svært ofte er disse tankene automatiske. Dvs. at de kommer fram i bevisstheten av seg selv, uten at du selv med vilje har forsøkt å tenke dem. Det er ofte raske tanker som forsvinner ut av bevisstheten igjen like fort som de kom. Det sier seg selv at det derfor ofte kan være vanskelig "å få tak i" dem. Samtidig ser det ut til at spillere som klarer å få innsikt i slike raske automatiske tanker, har gode sjanser å få kontroll over spillingen. La oss tenke oss en spillesituasjon. I løpet av en spilleepisode er det vanlig at man både vinner og taper litt. Det viser seg at det ofte er de samme tankene som melder seg når du ligger i pluss, som når du ligger i minus. Disse tankene kan få deg til å fortsette å spille, selv om en annen del av deg veldig gjerne vil avslutte spillingen. Hvilke tanker går gjennom hodet ditt, mens du holder på med å spille? For å få fram din egen tenkning mer tydelig, vil vi be deg svare på de følgende oppgavene: Hva slags tanker får deg til å fortsette å spille når du har tapt? Tenk deg følgende situasjon: Du har 2500,-. Selv om det ikke ville være noen katastrofe om pengene forsvant i automaten, så har du absolutt bruk for dem. Hvis du taper pengene, vil det bli litt vanskelig, fordi de skulle ha vært brukt til noe annet. Samtidig hadde det vært greit å vinne. Du begynner å spille. Etter en del frem og tilbake, har du bare 1400,- igjen. Du tar en pause og tenker deg om. Etter en stund, fortsetter du å spille. Hva er det som gjør at du bestemmer deg for å fortsette? Hvilke tanker og følelser kan få deg til å fortsette å spille? 19

20 Hva slags tanker får deg til å fortsette å spille når du har vunnet? Tenk deg følgende situasjon: Du har 2500,-. Selv om det ikke ville være noen katastrofe om pengene forsvant i automaten, så har du absolutt bruk for dem. Hvis du taper pengene, vil det bli litt vanskelig, fordi de skulle ha vært brukt til noe annet. Samtidig hadde det vært greit å vinne. Du bestemmer deg for å spille. Etter litt frem og tilbake, har du kommet opp i 3600,-. Du tar deg en pause, men etter en stund fortsetter du å spille. Hva er det som gjør at du bestemmer deg for å fortsette å spille? Hvilke tanker og følelser kan få deg til å fortsette å spille? 20

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E Marianne Hansen Randi Skjerve Spilleavhengighet en selvhjelpsguide 2. U T G AV E INNHOLD Side 3 4 5 6 8 11 12 14 Kapittel Forord Vil du slutte å spille? Ta en beslutning! De første stegene på veien Ta

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

PENGESPILL OG PENGESPILLPROBLEMER I NORGE. Ingeborg Lund Sturla Nordlund

PENGESPILL OG PENGESPILLPROBLEMER I NORGE. Ingeborg Lund Sturla Nordlund PENGESPILL OG PENGESPILLPROBLEMER I NORGE Ingeborg Lund Sturla Nordlund SIRUS rapport nr. 2/2003 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2003 1 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ble

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. avhengighet. Be om hjelp

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. avhengighet. Be om hjelp No.1/mai 13 En temaavis om avhengighet No. 3 / Febr. 08 avhengighet snu avisen og les mer om kroniske sykdommer Be om hjelp foto: anne liv ekroll Spillavhengighet Er du avhengig av spill? Lær deg å se

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011

FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011 FOSSEKALLEN ÅRGANG 13 - NR. 2-2011 2 Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10

EN HJELPENDE HÅND STYRER ENSOMHET ENGASJEMENT SOM MONNER DIN NESTE? NÅR FLASKA RESEPT MOT 6ANNONSE HUSKER DU. Les mer side 10 annonseinnstikk UtGitt av MeDiaPLanet EN HJELPENDE HÅND 1.UTGAVE DESEMBER 2007 ENGASJEMENT SOM MONNER Les mer side 5 RESEPT MOT ENSOMHET Les mer side 10 NÅR FLASKA STYRER Les mer side 17 Les mer side 12

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer