Bilete av svangerskap bilete av foster

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilete av svangerskap bilete av foster"

Transkript

1 Lise Kvande Bilete av svangerskap bilete av foster Ultralyd-diagnostikk i norsk svangerskapsomsorg Doktoravhandling for graden doctor artium Trondheim, april 2008 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Det historisk-filosofiske fakultetet Institutt for tverrfaglege kulturstudiar Det skapande universitetet

2 NTNU Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Doktoravhandling for graden doctor artium Det historisk-filosofiske fakultetet Institutt for tverrfaglege kulturstudiar Lise Kvande ISBN (trykt utg.) ISBN (elektr. utg.) ISSN Doktoravhandlingar ved NTNU 2008:103 Trykt av NTNU-trykk

3 Føreord Få veker etter konsensuskonferansen om bruk av ultralyd i 1995, vart eg spurt av dåverande postdoc-stipendiat Ann Rudinow Sætnan om eg kunne tenkje meg å gjere ein studie av norske media sine presentasjonar av obstetrisk ultralyd-diagnostikk. Den første som skal takkast for at det føreliggjande arbeidet kom i gang, er difor Ann. Etter utført vit.ass.-arbeid hadde eg materiale nok til å utforme mitt eige prosjekt, som det sentrale forskingsutvalet ved NTNU løyva doktorgradsstipend til i Det er ikkje alltid alt blir som ein hadde tenkt. Eit halvår etter at prosjektet tok til, vart eg sjukmeldt. Det skulle ta over fem år før dei første sidene til denne avhandlinga vart skrivne. I mellomtida hadde rettleiaren min, professor Mikael Hård, flytta til Darmstadt og Senter for teknologi og samfunn hadde blitt ein del av eit eige institutt. Professor Håkon With Andersen ved dåverande Historisk institutt vart som ein lekk i denne prosessen løyst frå oppgåva som rettleiar, og professorane Per Østby og Kari Melby ved Institutt for tverrfaglege kulturstudiar tok over som hovud- og medrettleiar. Takk til Mikael og Håkon som hadde teke på seg oppgåva men som aldri fekk eit kapittel å lese, og tusen takk til Per og Kari for rettleiing over skriven tekst! Dette arbeidet er utført ved Institutt for tverrfaglege kulturstudiar. Tusen takk til gode kolleger for interessante seminar og samtalar! Eg er særs takksam andsynes 1. konsulent Kari Bergheim, som har vore ei god og stødig hjelp i høve til formelle og byråkratiske irrgangar gjennom desse åra. Ein varm takk går også til tidlegare instituttstyrar Knut Holtan Sørensen, som på eit kritisk punkt etter år med sjukdom presiserte at ein sjuk arbeidstakar ikkje berre har pliktar, men også rettar både av formell og moralsk art. Den samtalen fekk større tyding enn eg ante då. Ved instituttet har eg også hatt stor glede av Jan Grande, som med stor innsikt og boksamling alltid har hatt tips og innspel ved faglege utfordringar. I tillegg har Øyvind Thomassen, Kristin Spilker og Unn Kristin Daling vore særskilt gode kolleger og vener å diskutere med gjennom åra. Ein varm takk til dykk alle! Dei tre siste åra har eg hatt gleda av å ha kontor i korridoren til Institutt for historie og klassiske fag. Ved IHK har eg følgt mange gode seminar og dessutan hatt stort fagleg utbyte av samtalar med ulike kolleger. Takk til Anne Kristine Børresen, Tore Tingvold Petersen og instituttleiar Hans Otto Frøland for at eg alltid har følt meg heime der, og til Astrid Wale, Elsa Reiersen, Thomas Brandt, Erik Ingebrigtsen, Ola Svein Stugu, György Péteri og Anne Kristine for mange gode diskusjonar! Takk også til Roland Wittje og Jahnavi Phalkey som inviterte meg inn i den tverrfaglege Reading group of history of science ved NTNU; eg vonar framleis at de kjem attende til Trondheim! Gruppa, no med Ola Nordal i spissen, er og har vore eit kjærkome og spennande diskusjonsforum å vere med i. Den vesle gjengen i Trondheim som driv med i

4 medisinhistorie har også vore kjekk å ha. Takk til Thomas Dahl, Svein Carstens, Erik Ingebrigtsen og Jan Grande i denne samanhengen. Gjennom åra har eg hatt glede av å leggje fram ulike delar av dette arbeidet i fleire fora, i Amsterdam, Uppsala, København, Oslo, Trondheim og Cambridge, og fått gode innspel og kommentarar der. Ein særskilt takk går til mine beste kolleger utanfor Trondheim, som på ulike stadier har vore særs flinke til å oppmuntre, støtte og diskutere fag med meg. Isabelle Dussauge i Stockholm, Sniff Andersen Nexø i København, Jørund Falnes i Tønsberg og Anne Kveim Lie og Siv Frøydis Berg i Oslo de har følgt meg og dette arbeidet på avstand men kjennest så nære! Takk også til Nick Hopwood og kollegene ved Department of history and philosophy of science, universitetet i Cambridge (UK), for å ha gjort forskingsopphaldet der hausten 2006 særs inspirerande og lærerikt. Å møte Vidar Enebakk der var prikken over i en Vidar, eg saknar dei mange og lange diskusjonane våre på The Eagle og andre pub ar den hausten! Eg vil takke alle informantar som har stilt opp for samtale, og dei som har stilt materiale til rådvelde for meg. I særleg grad gjeld det professor Sturla H. Eik-Nes ved Nasjonalt senter for fostermedisin, som gav meg innsyn i det rike arkivet han har bygd opp både der og privat, og som i siste runde har stilt illustrasjonar til rådvelde. Anne Kveim Lie og Erik Ingebrigtsen har lese og kommentert nokre kapittel kvar, og den omtalde lesegruppa har diskutert innleiinga med meg. Jan Grande, Unn Kristin Daling og Morten Dreier har hjelpt til med datateknisk klårgjering av tekstar og/eller bilete. Tusen takk til alle i hop, utan dykk ville ferdigstillinga teke atskillig lengre tid og resultatet hadde blitt dårlegare! Familien min har stilt opp på utruleg vis gjennom alle desse åra. Foreldra mine, Elfrid og Aage Kvande, har stilt opp langt utover det ein kan vente av nokon. Dei har passa barn, frakta barn og trødd til med mykje praktisk hjelp i ein stri kvardag. Eg skjøner ikkje korleis eg kunne klart meg utan denne hjelpa. Tusen, tusen takk! Sist men aller mest vil eg takke mine aller næraste og kjæraste Bård, Idunn og Sindre som har følgt meg og dette arbeidet gjennom ned- og oppturar frå første stund. Eg har vore så heldig å ha Bård som min fremste og mest kunnskapsrike diskusjonspartnar i alle spørsmål, om alt frå abortpolitikk til vitskapsteori. Og alle tre har utgjort ein omsorgsfull og herleg heiagjeng som på kvart sitt vis har mint meg på at det finst langt viktigare ting i livet enn å bli ferdig med ei avhandling. Trondheim i mars 2008 Lise Kvande ii

5 INNHALD Føreord...i Innhaldsliste...iii 1. FOKUS, BLIKK OG INNRAMMING... 1 Emne for denne avhandlinga... 3 Ultalydteknologien: Kort historikk og historiografi... 6 Svangerskap som medisinsk fenomen...10 Den gamle og den nye pasienten: Fosteret som subjekt...13 Avgrensing og konkretisering av problemfelt...17 Helse, medisin og ekspertise mot slutten av 1900-talet...20 Teoretisk-metodiske inngangar...23 Metodiske utfordringar ved å skrive samtidshistorie...29 Kjelder...33 Oppbygging av avhandlinga RELATIVT UTILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE Visuell svangerskapsdiagnostikk tidleg i 1970-åra...39 Fødselsomsorg i endring...40 Risikosvangerskap: Gamle utfordringar, nye svar...42 Amnioskopien og dei mogleg overtidige svangerskapa...43 Scintigrafien og dei risikable blødingane...46 Navigasjonsmetodar ved nye invasive inngrep...49 Den spede starten på ultralydbruk i norsk obstetrikk: Haukeland...51 Ekkodiagnostikk i Tromsø...54 Kartlegging av morkaka, eit utfordrande organ...57 Unormale svangerskap og oppbygging av normalstatistikk...60 Oppsummering TEKNOLOGISPREIING OG KOMPETANSESAMLING Institusjonell og profesjonell etablering...67 Kompetanse og kunnskap på flyttefot...68 Kunnskap og viten-skaping...70 En ny dimensjon inn i svangerskapskontrollen...71 Eksplosiv utbreiing, ny teknologi...74 Utvida bruksområde, reviderte oppfatningar...78 Skiping av Norsk forening for ultralyd i medisin og biologi...80 iii

6 Tverrmedisinsk samling...81 Ei fastare etablering på tvers av spesialitetar...83 Grensedragingar: Takstar og kompetanse...85 Oppsummering ULTRALYD SOM FORSKINGSOBJEKT OG -METODE...93 Tverrfagleg samarbeid om konsistens, væskar og blodstraum...94 Klinisk utprøving og praksis i Ålesund...96 Flaggermus, valium og ultralyd: Ukonvensjonelle presentasjonar...99 Internasjonale spørsmål, lokalt mobilultralydlaboratorium Forskingsprosjekt i Ålesund og Trondheim Ein ny funksjon: Funn av misdanningar Matematikk, teknikk og fosterblodstraum Nyhende frå periferien: Overvaking av foster Oppsummering FRÅ NYVINNING TIL KONTROVERSIELL RUTINE Mellom kontroll og omsorg Profesjonsstrid om svangerskapsomsorgen Meir eller betre kontroll av kva? Frå indikasjons- til rutinebasert ultralydundersøking Sjukeleggjering av dei gravide? Lege eller jordmor? Perinatal kvalitetsvurdering Samfunnet vil sortere mennesker Oppsummering KLINIKK, STATISTIKK, POLITIKK Ultralyd blir eit mangesidig stridsemne Sams optimisme for ultralydbruk Nytte versus kostnader Ultralyd kan skade barnet Internasjonal publisering frå Ålesund og Trondheim Det epidemiologiske og det kliniske blikket Bakketeig-utvalet si innstilling Psykososiale faktorar: Eit vitskapleg eller politisk argument? Thumbs up for ultrasound! Oppsummering iv

7 7. FØDDE OG UFØDDE: PERINATALMEDISINEN TEK FORM Systematiske anatomiske undersøkingar Ultralyd som livreddar Misdanningsproblematikk: Politisk farleg eller irrelevant? Sterkare relasjonar mellom genetikk og ultralyd-diagnostikk Perinatal og nyfødtmedisin med Noreg på sidelina Fosteret er blitt pasient Full krise ved nyføddavdeling Nye mirakel med ny teknologi Ultralydpraksis som nærleik, kos og omsorg Perinatalmedisinen eit fragmentert fagfelt Oppsummering EIN PRAKSIS ALLE KAN EINAST OM? Jordmødrer, ikkjeekspertar og den første norske konsensuskonferansen Ein invitt til den ambivalente jordmorforeininga Frå nei til ja og ein runde til Jordmødrene seier ja til rutineultralyd og opplæring Eit nytt helsepolitisk verkemiddel Demokratisk styring som mogleg fagleg knebling Kva er relevante problemstillingar? Ulike ekspertar får ordet på Soria Moria Tolv sider konsensus og kritiske margspørsmål Etter konferansen Standardisering og tillaup til sentralisering Utdanningsplan og nasjonal kompetanseheving Oppsummering FOSTERET SOM PASIENT, MEDIAYNDLING OG INSTITUSJONSOBJEKT Fosteret som sentraliseringsfaktor? Innskjerping av rutinar ved indusert abort Frå eftertankens skygge til skinnande godt nytt Å snu pasientstraumen til Trondheim frå Oslo og København? To sider av same sak? Lobbyverksemd og fosterpresentasjonar Etablering av eit nasjonalt senter Medisinske mirakelbarn: Den personifiserte vitskapsformidlinga Ikkje mange etiske kontroversar knytt til forskninga Seinabortar med ultralyd som syndebukk? Oppsummering v

8 10. På tide å holde de hvitfrakkede trøndere i ørene : ULTRALYD BLIR ETISK VANSKELEG Innskjerping av abortlova? Ei etisk innstilling: Mennesker og bioteknologi Rutinemessig jakt på misdanningar? Ultralyd ER fosterdiagnostikk Legekunst i fri dressur : Bruk av abortert fostervev Ultralyd og risiko: Keivhendte men ekstra skoleflinke barn? Manglande publisering av forsking: Vitskapleg fusk? Nei til rutinemessig fosterdiagnostikk: Kva med ultralyd? Konsensus om ultralydbruk Oppsummering ULTRALYD, SVANGERSKAP OG FOSTER samandrag og avsluttande refleksjonar : Frå mogleg til naudsynt klinisk hjelpemiddel : Frå grei klinisk praksis til vitskapleg og politisk stridstema : Frå gravide magar til foster : Frå fantastisk til problematisk teknologibruk Grenseflater: Vitskap, klinikk og politikk Dei mange normale og dei få sjuke Foster den nye pasientgruppa Ultralyd på norsk Nye spørsmål VEDLEGG Illustrasjonar Kjelder Ordliste LITTERATURLISTE vi

9 1. FOKUS, BLIKK OG INNRAMMING Tidsskrift for Den norske lægeforening, hausten 1971 Metoden [ultralyd] regnes i dag som helt ufarlig, den er lettvint å gjennomføre og er helt uten ubehag for pasienten. Metoden kan i mange tilfelle komplettere en røntgenundersøkelse eller helt erstatte den. 1 Aftenposten, august 1986 PLANLØS BRUK AV ULTRALYD. Man må anta at 95 prosent av alle gravide idag får en eller flere undersøkelser med ultralyd. Svært mange praktiserende leger har skaffet seg utstyr for slike undersøkelser, som mange steder har fått et omfang som ikke er faglig forsvarlig. De som føder ved Regionsykehuset i Tromsø, har i gjennomsnitt fått seks slike undersøkelser i løpet av svangerskapet. Det vidner om en ressursbruk som er sterkt bekymringsfull, kom det frem på en konferanse som Norsk Institutt for Sykehusforskning arrangerer i Oslo i disse dager(...) Hensikten med dette møtet er å drøfte hvorvidt ultralydundersøkelsene skal inngå i den rutinemessige svangerskapskontroll, eller om de bare skal foretas når bestemte medisinske forhold tilsier det. En offentlig utredning har gått inn for det siste alternativet (...) 2 Aftenposten, mars 1995 ULTRALYDDIAGNOSTIKKEN BLIR IKKE MISBRUKT. Vi er i stand til å styre den, forsikrer professor i hardt vær, Sturla Eik-Nes. Han blir kritisert for å være overentusiastisk og overoptimistisk på ultralydteknologiens vegne, professor Sturla Eik-Nes. Etter denne ukens ultralydkonferanse ble deler av konsensuspanelet fornærmet fordi journalistene svermet omkring ham som bier rundt en honningkrukke. Ubalansert dekning i media, fnøs de. Det falt dem også tungt for brystet at Sturla Eik-Nes dagen etter konferansen gikk ut i Aftenposten med friske spådommer om fremtiden: Han mener at det i Norge høyst sannsynlig kommer til å bli innført tre rutineundersøkelser i svangerskapet om fem til syv år. Samtidig tilhører han fagmiljøet som konsensuspanelet mistenker for å ville skjule sannheten om diagnoser som fører til senabort. 3 1 Jenssen, Joachim; Ekko-diagnostikk ved fødselshjelp og gynekologi, i Tidsskrift for den norske lægeforening, 1971, 9: Planløs bruk av ultralyd, Aftenposten Ultralydens forsvarer, Aftenposten

10 Kapittel 1 Emnet for denne avhandlinga er bruk og forståingar av ultralyd i svangerskapsomsorgen i Noreg, slik det utvikla seg frå den spede byrjinga i 1970 og fram til dei store kontroversane om ultralyd i Dei tre artiklane som er siterte her, illustrerer nokre av dei mange samanhengane ultralyden 4 har blitt sett i, og viser ei endring i tema over tid. Vi skal følgje denne teknologien frå starten der legane vurderte ultralyd i høve til andre medisinske hjelpemiddel, og ut i ein offentleg kontekst som både politisk og etisk utfordring: Legar sin praksis versus politiske utgreiingar, spørsmål om bruk av offentlege ressursar, medisinsk praksis andsynes sjuke foster, graden av tillit til legar, fagleg og etisk forsvarleg bruk av teknologien. Gjennom dei to avisartiklane ser vi at ultralyden hadde blitt noko meir enn ein nyttig, enkel, billig og pasientvenleg metode. Diskusjonane om ultralyd-diagnostikk i svangerskapsomsorgen føyer seg inn i eit større bilete av teknologi- og samfunnsutviklinga mot slutten av det 20. hundreåret. Den generelle framstegsoptimismen basert på teknovitskapleg utvikling var i ferd med å snu på det tidspunktet ultralydteknologien vart teken i bruk ved norske kvinneklinikkar. Tilliten til at fagleg ekspertise bragte utviklinga framover til beste for samfunnet, i kraft av å forvalte kunnskap, var i ferd med å bli avløyst av skepsis eller mistillit og krav om politisk styring av det som skjedde i forskingslaboratoria. Ekspertkunnskap aleine var ikkje lenger nok til å oppnå vørnad og autoritet. Meir konkret førte dette m.a. til at norske styresmakter i 1980-åra sette i verk nye diskusjonar om og tiltak for teknologivurdering og kvalitetssikring av forsking, og at omgrepet etikk kom inn i partiprogramma som ei ny tilnærmingsform til meir problematiske sider ved samfunnsutviklinga. Konsensuskonferansar var eitt slikt tiltak, oppretting av stillingar i medisinsk etikk var eit anna. Tidleg i 1990-åra var etikk eller bioetikk i ferd med å vekse fram som ein ny bransje i det offentlege Noreg, med m.a. eiga lovgjeving, skiping av ei nasjonal bioetikknemnd og stendig fleire stillingar dedikert til etisk forsking og utgreiing. Avisartikkelen frå 1986 vart skriven i samband med den aller første konsensuskonferansen i Noreg, der ultralyd vart valt som tema. Den andre avisartikkelen kom rett etter at den 1. ordinære konsensuskonferansen i Noreg vart skipa til og også denne gongen var det bruk av ultralyd i svangerskapsomsorgen som vart debattert. Emnet har med andre ord vore kontroversielt over fleire år, og sjølv to konsensuskonferansar har ikkje vore nok til å lukke debattane. 4 I denne avhandlinga vil eg oftast nytte omgrepa ultralyd eller denne teknologien når det meir presist handlar om obstetrisk ultralyd, dvs. ultralyd brukt på gravide, og heller presisere når eg også meiner andre former for ultralydbruk. Vidare vekslar eg mellom å snakke om teknologien og diagnostikken. Det er mest for å få språkleg variasjon; det har ikkje vore viktig i den påfølgjande historia å skilje skarpt mellom teknologien i seg sjølv og bruken av han. 2

11 Fokus, blikk og innramming Den politiske utviklinga dannar litt av bakteppet for denne avhandlinga; eit perspektiv som utviklinga på ultralydområdet kan lesast opp imot. Men heller enn å analysere korleis ultralyden vart fanga inn i politisk og etter kvart etisk forvaltning, vil eg søkje å vise korleis denne teknologien ved hjelp av ei aukande mengd aktørar breidde seg ut i ein stendig vidare kontekst: Frå einskildklinikkar og omtale i medisinske tidsskrift og organisasjonar og ut i ein helsepolitisk diskurs; 5 vegen derifrå og ut på ein større offentleg arena ved hjelp av massemedia, og vidare inn i den breiare politiske sfæra kalla etikk, der rekkja av aktørar og potensielle aktørar i debatten også kom til å femne om folk flest. Dette handlar ikkje først og fremst om å sjå på ultralyd i lys av sin kontekst, for denne konteksten er ikkje gjeven. Det handlar i minst like stor grad om å vise korleis denne konteksten eller desse kontekstane blir skapte og endra over tid; som ei dialektisk utvikling mellom tekst og kontekst. Emne for denne avhandlinga Føremålet med denne avhandlinga er å skildre korleis bruken av og synet på obstetrisk ultralyd-diagnostikk utvikla seg i Noreg i perioden Med utgangspunkt i korleis ultralyden vart etablert og utbreidd som diagnosemetode i svangerskapsomsorgen, vil eg skildre kor ultralyd vart lagt ut som tema, kven som tok del i denne prosessen, og ikkje minst korleis dette temaet vart definert, formulert og problematisert over tid. Såleis er det teknologien sjølv som er omdreiingspunktet for det eg har valt å ta med i denne historia. Men det er utviklinga av ulike presentasjonar og representasjonar av ultralyd eg vil utforske snarare enn den tekniske utviklinga. Sagt på ein annan måte, er avhandlinga analytisk strukturert av og sentrert kring teknologien ultralyd, samstundes som det er dei ulike diskusjonane og praksisane han gradvis har skapt og vorte skapt av som blir utforska framfor teknikken og apparaturen. Teknologi er eit særs vidt ord, og rommar i mi forståing av omgrepet både apparaturen (det fysisk objektet), bruken av objektet (her: ultralydpraksis, ultralyd-diagnostikk) og kunnskapen som skal til for å bruke det. Teknologien har både ei fakta- og verdiside. 5 Omgrepet diskurs blir her brukt ganske daglegdags, men rommar i tillegg til diskusjon også praksis og visse institusjonelle føringar og strukturar for korleis diskusjon og praksis kan føregå. I denne samanhengen held Neumann sin samanfattande definisjon lenge: En diskurs er et system for frembringelse av et sett utsagn og praksiser som, ved å innskrive seg i institusjoner og fremstå som meir eller mindre normale, er virkelighetskonstituerende for sine bærere og har en viss grad av regularitet i et sett sosiale relasjoner. Neuman, Iver B.; Mening, materialitet, makt: En innføring i diskursanalyse,oslo: Fagbokforlaget 2000: 18. Omgrepet diskurs vil elles bli lite nytta i denne avhandlinga, m.a. fordi eg ikkje går djupt inn i problematiseringar av i kva grad eit omgrep som t.d. medisinsk diskurs gjev meining, jf. Jørgensen, Marianne Winther og Louise Phillips; Diskursanalyse som teori og metode, Roskilde: Roskilde universitetsforlag 2005:

12 Kapittel 1 Bruken av ultralyd vil bli framstilt gjennom dei skildringane aktørane sjølve presenterer. Til å byrje med var desse aktørane gynekologar, men seinare kom det fleire til. Obstetrikken sjølv, etablering av teknologien i klinisk bruk og dei medisinske forståingane av diagnostikken utgjer såleis eit naturleg startpunkt: Korleis vart ultralyd-diagnostikk etablert i svangerskapsomsorgen, og kva skulle han vere god for? Kva førestellingar og forventningar vart teknologien møtt med, og korleis vart han brukt? Deretter blir ultralyden, slik han blir presentert eller representert av ulike aktørar, følgt på si vidare vandring ut frå den interne medisinske diskursen: Turen går via forsking, helsepolitiske og allmennpolitiske ordskifte og ut i ein offentleg mediaregissert diskurs. Kven var det som engasjerte seg, og på kva måtar trådte fleire enn legane inn i ordskifta? Eg vil undersøkje kor nye diskusjonar dukka opp og kva nye og gamle aktørar interesserte seg for, for på dette viset å få fram noko av dei dynamiske endringsprosessane i tilhøvet mellom teknologien og kulturen over tid. Utviklinga frå 1970 til 1995 vil bli nøsta opp gjennom dei ulike og skiftande spørsmåla, aktørane, institusjonane og hendingane som er direkte relatert til obstetrisk ultralyd-diagnostikk. Dette utgjer den empiriske kjerna i dette arbeidet. Med desse spørsmåla ønskjer eg å vise ikkje berre at, men også korleis, ny teknologi kan bli etablert og integrert i samfunnet gjennom særs samansette og mangesidige prosessar. Som innleiingssitata illustrerer er det mykje som har stått på spel, og som har blitt sett i spel, ved bruken av ultralyd på gravide. Ultralyden har hatt innverknad på ulike emne som teknologiutvikling, vitskap, medisinsk praksis, profesjon, institusjon, politikk og etikk, men er på same tid eit resultat av desse emna. Kva som er årsak og kva som er verknad er uråd å skilje, og ultralyden kan såleis betre bli forstått som ein samproduksjon av teknologi og kultur (i vid tyding). Ultralyden er eit historisk produkt av ulike omsyn, hendingar og kontroversar mellom menneske, og eg har sett meg føre å skildre korleis dette produktet har trådt fram og utvikla seg over tid i Noreg. Denne forteljinga handlar difor i liten grad om teknologisk utvikling, og kan betre bli forstått som ei historie om kulturell utvikling. Avhandlinga plasserer seg innanfor den tradisjonen som framleis blir kalla nyare kulturhistorie, som eg kjem attende til seinare. Meiningsproduksjon i form av praksis og artikulerte oppfatningar om ultralyd er det som vil stå i fokus her. Det er 25 år som skil konsensuskonferansen i 1995 frå startpunktet for denne avhandlinga dei to hendingane som bragte ultralydteknologien inn i norsk svangerskapsomsorg: Då den unge legen dr. Christian Brodtkorb fann eit apparat i eit skåp ved Haukeland sjukehus, og den middelaldrande overlegen dr. Joachim Jenssen demonterte og køyrde heim eit ultralydapparat frå kontinentet til Tromsø. I perioden som følgde skjedde det store endringar innan medisin- og helsefeltet generelt og svangerskapsomsorgen spesielt. Nokre nøkkelord her er 4

13 Fokus, blikk og innramming sentralisering og sjukehusutbygging, profesjonalisering, auka subspesialisering og kompetanseutvikling m.a. gjennom ein utdanningsrevolusjon på helsefronten. 6 Ultralyd var ein av mange nye teknologiar og prosedyrar som vart innført ved kvinneklinikkane i desse åra. Samstundes var dette ein teknologi som gradvis vart teken i bruk innanfor ei lang rad område, som m.a. nevrologi, kardiologi, indremedisin og oftalmologi. Historia om ultralyd i helsevesenet er på mange vis ei suksessfylt moderniseringsforteljing om vellukka etablering og integrering av ny teknologi i klinisk praksis. Samstundes var det nettopp denne teknologien, når han vart brukt på gravide, som gradvis kom til å framstå som ein av dei mest kjente, omtalte og omstridde representantane for moderne teknomedisin. 7 Ultralydteknologien var langt ifrå nøytral. At denne diagnostikken i tillegg til ein medisinsk nyttefunksjon også skulle kunne ha sosiale, politiske eller etiske dimensjonar, var likevel ikkje opplagt frå byrjinga av, og det skulle ta tid før slike spørsmål vart artikulerte. Punktum for denne avhandlinga blir sett når etikkdebatten var på sitt mest intense; med konsensuskonferansen i 1995 der ikkje berre ihuga ekspertar, motekspertar og svermande journalistar var til stades, men også m.a. jordmødrer, mødrer til funksjonshemma barn og væpna politi. Ultralyden utgjer såleis ein del av forteljinga om det moderne Noreg, men også om det seinmoderne norske samfunnet, på ei og same tid. Ultralyden var ein del av moderniteten i den forstand at han vart vurdert som eit rasjonelt og nøytralt hjelpemiddel i det å kartleggje den gravide livmora, og som eit verkty i ei sterkare institusjonalisering og standardisering av svangerskapsomsorgen. Den gradvise omformuleringa av teknologien kan lesast som seinmoderne tendensar, som kom til uttrykk m.a. i form av kritikk av den obstetriske kunnskapen, omstridd tillit til ekspertane, krav om politisk styring men uvisse om korleis ein kunne styre denne utviklinga. 8 6 Dette var ei utvikling som ikkje byrja, men som aksellererte på 1970-talet. M.a. vart talet på legar dobla i dette tiåret. Berge Furre spør om helsestellet ekspanderte ut av styring i 70-åra, m.a. ved å vise den formidable voksteren i talet på sysselsette i helsesektoren frå i 1970 til i Han nemner også at talet på yrkesgrupper i helsesektoren auka frå 30 i 1945 til 98 i Furre, Berge; Norsk historie Vårt hundreår, Oslo: Det Norske Samlaget 1993: Omgrepet teknomedisin spring ut or det meir brukte omgrepet teknovitskap. Poenget med teknomedisin er m.a. at grensene mellom ikkje berre medisin og teknologi er utydelege og flytande, men at tilhøvet mellom vitskap/medisin og samfunn også er det. Om teknomedisin sjå m.a. innleiinga av Solveig Jülich i Svenska nationalkommittén för teknikhistoria; Polhem. Teknikhistorisk årsbok 2004 (temanummer om teknomedicin). For ei grundigare drøfting av teknovitskap, som Bruno Latour (1987) her får æra av å ha introdusert, sjå innleiingskapitlet i Asdal, Kristin, Brita Brenna og Ingunn Moser (red.); Teknovitenskapelige kulturer, Oslo; Spartacus Forlag Jf Schaanning, Espen; Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie, Oslo: Spartacus forlag 1992, der han kategoriserer oppløysinga av moderniteten som ei oppløysing av trua på sanninga, metoden, siste-instansar, avsløringsstrategien, framsteget og fridomen. 5

14 Kapittel 1 Vidare i dette kapitlet vil eg først gje ei kort historisk skisse av korleis ultralyden har utvikla seg, basert på teknomedisinsk historielitteratur. Deretter vil eg presentere føremål, introdusere relevant litteratur om svangerskap og foster, før eg presenterer problemfelta i denne avhandlinga. I siste del av kapitlet drøftar eg nokre tilnærmingar til medisin og samfunn som forskingsemne, analytiske inspirasjonskjelder og utfordringar, kjelder og innhald i dei påfølgjande kapitla. Ultalydteknologien: Kort historikk og historiografi Bruk av ultralyd til medisinske føremål har ei historie som strekk seg attende til mellomkrigstida. Å utvikle ein teknologi for å sjå ved hjelp av lyd er likevel ein eldre idé, som gjerne blir sett som ein konsekvens av at Titanic sank i Ideen var å utvikle utstyr for å oppdage isberg, men det var ønskjet om å kunne oppdage u-båtar under første verdskrigen som sette fart i utviklinga av sonaren (Sound navigation and ranging). I mellomkrigstida vart bruksområdet for ultralyd utvida til m.a. å lokalisere fisk (ekkolodd) og å oppdage sprekkar i metall. USA og Storbritannia var leiande i denne utviklinga, som vart intensivert ytterlegare under andre verdskrigen. 10 Eksperimentering med ultralydbruk på biologisk materiale vart også gjort i mellomkrigstida, mest for terapeutiske føremål ved å utnytte energien i lydbølgjene. I Europa og særleg i Tyskland vart ultrasonoterapi populært frå 1930-talet og framover; ein behandlingsmåte som skulle kunne kurere det meste frå kreft til violinspielerkrampf. 11 Ultralyd som biletdannande diagnosemetode vart først prøvd ut av brødrene Dussik i Austerrike like før og under andre verdskrig: Den eine fysikar med kompetanse på fjernsynsteknologi, den andre nevrolog med særskilt interesse for å kunne diagnostisere hjernesvulstar. 12 Utviklinga av diagnostikken gjekk føre seg parallelt i fleire land og innanfor fleire subdisiplinar av medisinen, m.a. i Sovjetunionen, Australia, Tyskland, Japan og USA. 13 Mykje av den tidlege forskinga skjedde gjennom eit nært samarbeid med militære og marine forskingsmiljø. I tillegg til nevrologien vart 9 Jf dei to mest sentrale historikkane på dette området: McNay, Margaret B. og John E.E. Fleming; Forty years of obstetric ultrasound : From a-scope to three dimensions, Ultrasound in Medicine and Biology, Vol. 25, 1999, pp 3-56, og Woo, Joseph; A short history of the developments of ultrasound in obstetrics and gynecology, 1999, (pr ). 10 Militær og industriell utvikling av sonaren i denne perioden er omtalt av m.a. Blume, Stuart S.; Insight and industry. On the dynamics of technological change in medicine, Cambridge, Mass; The MIT Press Hill, C.R.; Medical ultrasonics: An historical review, British Journal of Radiology Vol. 46, 1973, som referert av Blume (1992): Yoxen, Edward; Seeing with sound: A study of the development of medical images, i Bijker, Wiebe E., Th.P. Hughes og T. Pinch (red.); The social construction of technological systems. New directions in the sociology and history of technology, Cambridge, Mass.: The MIT Press Ei interessant samanlikning mellom to ulike utviklingsprosessar i USA er presentert av Koch, Ellen; In the image of science? Negotiating the development of diagnostic ultrasound in the cultures of surgery and radiology, i Technology and Culture 1993: pp

BPR på norsk! Managementkonseptet Business Process Reengineering (BPR) som kulturell praksis

BPR på norsk! Managementkonseptet Business Process Reengineering (BPR) som kulturell praksis BPR på norsk! Managementkonseptet Business Process Reengineering (BPR) som kulturell praksis av Berit Moltu PhD-avhandling i Tverrfaglege kulturstudiar. Institutt for tverrfaglege kulturstudiar (KULT)

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Tid utanfor normalen?

Tid utanfor normalen? Tid utanfor normalen? Arbeidstid i Nordsjøen 1977-2002 Charlotte Hånes Masteroppgåve i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur-og religionsvitenskap. Vår 2012 Forord Å skrive masteroppgåve

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Mellom Blåbjøllbakken og Pompeij. Stadnamn, minne og identitet i Tor Jonssons poesi

Mellom Blåbjøllbakken og Pompeij. Stadnamn, minne og identitet i Tor Jonssons poesi Mellom Blåbjøllbakken og Pompeij Stadnamn, minne og identitet i Tor Jonssons poesi Astrid Sann Evensen Hovudfagsoppgåve i litterær onomastikk Nordisk språk og litteratur Det humanistiske fakultet Universitetet

Detaljer

Forord. Yngvil Osdal Runde. Trondheim, mai 2013. iii

Forord. Yngvil Osdal Runde. Trondheim, mai 2013. iii Samandrag Faget språkleg kommunikasjon blir skildra med følgjande mål på ntnu.no: Faget er rettet mot å videreutvikle og forandre eksisterende praksiser, blant annet i arbeidsliv og utdanning. Sjå for

Detaljer

ORKLAS LANGE REVOLUSJON

ORKLAS LANGE REVOLUSJON ORKLAS LANGE REVOLUSJON Konsern, redaktørar og journalistikk i Orkla Medias norske aviser 1985-2000 JOHANN ROPPEN ORKLAS LANGE REVOLUSJON Konsern, redaktørar og journalistikk i Orkla Medias norske aviser

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no Identitetsdesign for geografisk avgrensa område: den kollektive stadsidentiteten i den personlege merkevarebygginga si tid LINDA LIEN Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon.

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Forord. Bergen, 16.mai.2011. Synnøve Kvile

Forord. Bergen, 16.mai.2011. Synnøve Kvile Abstract The Cultural Rucksack (TCR) is an arrangement whereby pupils meet art and culture. This means that choices have been considered and made as to how art and culture should be presented to children

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole for graden Master of Knowledge and Innovation

Detaljer

NOTAT. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 74. Entreprenørskap, nettverk, Norges forskningsråd

NOTAT. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 74. Entreprenørskap, nettverk, Norges forskningsråd NOTAT Postboks 133, 6856 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Næringskultur, nettverk og bedriftsetableringar 13/02 19.12.2002 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ungdom med særskilte behov frå trygd til arbeid

Ungdom med særskilte behov frå trygd til arbeid Ungdom med særskilte behov frå trygd til arbeid Eli Fjeldseth Røys, cand.polit. og høgskulelektor ved Høgskolen i Volda, avdeling for samfunnsfag og historie. Samandrag Tema for denne kvalitative studien

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

'Ondt ofte lider den Fiskermand'

'Ondt ofte lider den Fiskermand' Geir Kvamme 'Ondt ofte lider den Fiskermand' Ei undersøking av statens krisetiltak i vintersildfisket 1957-1964. Masteroppgåve i historie Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Detaljer

Idéutvikling i redaksjonelle og kommunale nettmedia

Idéutvikling i redaksjonelle og kommunale nettmedia 07/12 Arbeidsnotat Working Paper Idéutvikling i redaksjonelle og kommunale nettmedia Johann Roppen Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A S Institute for

Detaljer

Ungdomsbarometeret 2005

Ungdomsbarometeret 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 6/2005 Ungdomsbarometeret 2005 Hogne Lerøy Sataøen, Marius Knagenhjelm VF Rapport Tittel Ungdomsbarometeret

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel fellesskap og frigjering gjennom internettverk Ivar Sognnæs Eimhjellen Internett og moderne kommunikasjonsteknologi er vorte ein viktig del av kvardagen, spesielt

Detaljer

Frå tradisjonelle yrkesfag til ynskje om studiespesialisering

Frå tradisjonelle yrkesfag til ynskje om studiespesialisering Frå tradisjonelle yrkesfag til ynskje om studiespesialisering - Ei studie av utdanningsval og motivasjonsutvikling i vidaregåande opplæring Sigrid Hernes Masteroppgåve Våren 2014 Sosiologisk institutt,

Detaljer