ÅRET 2009 PÅ KVINNEKLINIKKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRET 2009 PÅ KVINNEKLINIKKEN"

Transkript

1 1

2 INNHOLD: Året 2009 på Kvinneklinikken. s. 3 Strategiplan for Kvinneklinikken s. 4 Organisasjonen Kvinneklinikken s. 5 o Gynekologisk seksjon s. 7 o Obstetrisk seksjon s. 7 Bemanning s. 9 Økonomi s. 11 o DRG s. 11 Klinisk aktivitet ved Gynekologisk seksjon s. 12 o Polilklinisk aktivitet s. 12 o Operasjonsaktivitet s. 12 o Seksjon for assistert befruktning s. 14 Klinisk aktivitet ved Fødeseksjonen s. 15 o Fødselstall s. 16 o Poliklinisk aktivitet s. 17 o Robson 10 s. 19 o Barna s. 20 o Inngrep og komplikasjoner s. 21 o Seksjon for fostermedisin og ultralyd s. 23 Kontorseksjonen s. 24 Forskning og fagutvikling s. 24 Publikasjoner s. 26 2

3 ÅRET 2009 PÅ KVINNEKLINIKKEN Av årets oppgaver og hendelser kan nevnes: 2009 var et travelt år preget av høy aktivitet, aktiv forskning og faglig utvikling Antallet fødsler har økt med ca 8 % i løpet av de siste 7-8 år og i 2009 endte fødselstallet totalt på Storken hadde i 2009 det høyeste fødselstallet siden starten Gynekologisk kreftavdeling ble som den første i Norge ESGO-akkreditert Seksjon for ultralyd og fostermedisin ble i 2009 som det eneste forskningssenteret i Norge, plukket ut av Verdens Helseorganisasjon (WHO) til delta i en internasjonal kartlegging av fostervekst. Kvinneklinikken ble resertifisert som Mor/barn-vennlig klinikk Kvinneklinikken søkte om å bli nasjonalt kompetansesenter i fistelkirurgi Det ble etablert døgnbasert vaktsenter bestående av jordmødre og barnepleiere for å koordinere pasientstrøm og sikre god bruk av personalressursene på fødeseksjonen Vi fortsatte vårt internasjonale samarbeid og tre av våre jordmødre var i Malawi og arbeidet i mødrehelseprosjektet. Vi hadde også en jordmor fra vårt samarbeidssykehus i Malawi som Fredskorpskandidat på KKB hele året Nybygget på baksiden av klinikken ble tatt i bruk februar Dette er første steg i Nye KKB og det er investert nesten 50 millioner kroner i nybygget. En stor omrokkering ble gjennomført ved at hele fem sengeposter ((Barselloftet, Storken, begge de gynekologiske sengepostene og to barselavdelinger) flyttet til andre arealer. Dette gjorde blant annet at vi mesteparten av året ikke kunne tilby familierom til barselkvinner. Store deler av klinikkens fasade (sør/nord), vinduer og tak ble skiftet ut. Vi hadde full drift uavbrutt i denne perioden, noe som var svært krevende. Britt Ingeborg Eide Klinikkdirektør 3

4 STRATEGIPLAN FOR KVINNEKLINIKKEN: Kvinneklinikkens visjon er: Kvinneklinikken er en kvalitets- og utviklingsorientert klinikk som er nordisk- og dels internasjonalt ledende innen fagområdene fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hovedmål for Kvinneklinikken er: Kvinneklinikken skal i sitt opptaksområde være det naturlige førstevalg for pasienter innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fødselshjelpen ved Kvinneklinikken skal gi best mulig resultater for mor og barn uten unødvendig intervensjon. Kvinneklinikken skal være et regionalt kompetansesenter innen generell og onkologisk gynekologi. Utredning og operativ behandling skal være på et høyt internasjonalt nivå. Klinikkens forskning skal være på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Kvinneklinikken skal målrettet bidra til nasjonal fagutvikling. Undervisningen ved Kvinneklinikken skal være kunnskapsbasert og der det er mulig forskningsbasert. Undervisningen skal være inkluderende og ha som formål foruten å gi teoretisk kunnskap og ferdigheter - å stimulere til interesse for faget. Undervisning skal være integrert i all virksomhet. Kvinneklinikken skal aktivt medvirke til et godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker i Helse Bergen, primærhelsetjenesten, privatpraktiserende spesialister og andre spesialavdelinger og sykehus i Helse Vest. Kvinneklinikken skal være åpen, og informasjonen til alle brukere av Kvinneklinikken skal være oppdatert og korrekt. Styrende verdier for vår virksomhet skal være faglighet, åpenhet, respekt og tillit. Pasienter skal føle seg forstått, sett og ivaretatt. Kvinneklinikken skal ha et godt arbeidsmiljø og være førstevalg for fagpersonell. Kvinneklinikken skal ha en god ressurs- og økonomiforvaltning. ( fra Strategiplan for Kvinneklinikken ) 4

5 ORGANISASJONEN Klinikkdirektør: Britt Ingeborg Eide Klinikkdirektørens ledergruppe: Klinikkoverlege dr.med.: Per E. Børdahl Assisterende klinikkoverlege dr.med.: Susanne Albrechtsen Seksjonsoverlege Unni Kirste Klinikkoversykepleier: Ingrid Johanne Garnes Klinikkoverjordmor: Gunn Sølva Gabrielsen Kontorleder: Marit Wilhelmsen Stab: Administrasjonssekretær Anne Haugland Smaadal DRG-controllere Mary Sellevold (34 %)og Sari Torronen (50 %) Rådgiver Sissel Thunes (50 %) Økonomicontroller: Gitte Malkenes (60 % på KKB) Legelinjen: Klinikkoverlege Per E. Børdahl: Assisterende klinikkoverlege og seksjonsoverlege på Fødeseksjonen: Susanne Albrechtsen Seksjonsoverlege Generell gynekologi og konstituert seksjonsoverlege på Seksjon for assistert befruktning: Unni Kirste Seksjonsoverlege Gynekologisk kreft: Harald Helland Seksjonsoverlege Fostermedisin/ultralyd: Synnøve Lian Johnsen Sykepleielinjen: Klinikkoversykepleier Ingrid Johanne Garnes Avdelingssykepleier Generell gynekologi: Linda Ertzeid Avdelingssykepleier Gynekologisk kreft: Ingjerd Buestad Avdelingssykepleier Gynekologisk poliklinikk: Ingrid Økland Avdelingssykepleier Operasjons avsnitt: Aase Fosse Teamleder seksjon for assistert befruktning: Siren Osberg 5

6 Jordmorlinjen: Klinikkoverjordmor Gunn Sølva Gabrielsen Avdelingsjordmor Obstetrisk pol.: Mari- Anne Gravås Avdelingsjordmor Observasjonspost for gravide: Kari Nedrebø Avdelingsjordmor Fostermedisin/ ultralydlaboratoriet: Margot Waardal Avdelingsjordmor Storken: Sissel Juvik til sept.2009 Fra sept. 2009, konstituert avdelingsjordmor Kristin Aase Boge Avdelingsjordmor Føden: Trude Knag Johannesen Avdelingsjordmor Barsel 1: Aaste Gjernes Avdelingsjordmor Barsel 2: Beth Reistad Avdelingsjordmor Rådgivningssenter mor & barn: Inger Sofie Johannessen Kontorlinjen: Kontorleder Marit Wilhelmesen Teamleder Marietta Anziani Teamleder Bente Bjørge Teamleder Magny Fields 2009 fasadeoppussing av Kvinneklinikken. 6

7 GYNEKOLOGISK SEKSJON. SEKSJON FOR GENERELL GYNEKOLOGI: Seksjon for generell gynekologi består av en sengepost med 16 senger, en dagpost med 9 senger, gynekologisk poliklinikk og operasjonsavdeling. Seksjon for generell gynekologi utreder og behandler kvinner med ulike gynekologiske sykdommer og problemstillinger. SEKSJON FOR GYNEKOLOGISK KREFT: Seksjon for gynekologisk kreft består av en sengepost med 14 senger, cytostatika poliklinikk / dagpost med 6 behandlingsplasser og et studiesenter. Ved Seksjon for gynekologisk kreft blir kvinner med kreft i underlivet utredet, diagnostiseret og opereret. Avdelingen gir også cytostatica-, hormon- og palliativbehandling. Strålebehandling gis ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk SEKSJON FOR ASSISTERT BEFRUKTNING: Seksjon for assistert befruktning er en dagpost med poliklinisk aktivitet. Avdelingen gir barnløse par tilbud om ulike typer assistert befruktning. OBSTETRISK SEKSJON. Poliklinikk for gravide - spesialist poliklinikk for gravide med komplikasjoner i nåværende eller tidligere svangerskap. Observasjonspost for gravide - sengepost med 14 senger, som behandler syke gravide eller gravide med komplikasjoner i svangerskapet. Observasjonsposten for gravide har også stor poliklinisk aktivitet. Storken - kombinert føde-/ barselavdeling med 4 fødestuer og12 barselsenger. Fødende som har gjennomgått et ukomplisert svangerskap og hvor det er forventet en ukomplisert fødsel og barseltid kan føde på Storken. 7

8 Føden - fødeavdeling som gir fødselshjelp ved ukompliserte fødselsforløp og ved fødsler som krever ekstra oppfølging, overvåking og behandling. Føden har egen operasjonsstue på avdelingen i tillegg til 8 fødestuer med avansert medisinsk teknisk utstyr. Barsel post 1- sengepost, med 20 barselsenger. Barsel 1 ivaretar barselkvinner og barn som trenger ekstra oppfølging etter fødselen. Barsel 2- sengepost, med 20 barselsenger. Barsel 2 er et tilbud for de friskeste barselkvinnene og deres barn. Rådgivningssenter for mor og barn- inkluderer Ammepoliklinikk, Barselpoliklinikk og Samtalepoliklinikk. Ammepoliklinikken: Kvinner som har hatt problemer med starten på amming, får oppfølging her etter utreise. Barselpoliklinikken: kvinnene får en oppfølgingstime her etter hjemreise. Samtalepoliklinikken: kvinner som av ulike grunner har angst for å føde, får her individuell oppfølging for å tilrettelegge fødselen og barseltiden. SEKSJON FOR FOSTERDIAGNOSTIKK OG ULTRALYD Seksjon for fosterdiagnostikk og ultralyd utfører ultralydundersøkelse av gravide kvinner slik som rutineultralyd i svangerskapsuke 17-19, og som ledd i diagnostisering, behandling og oppfølging av kompliserte svangerskap. En vesentlig del er også diagnostisering, behandling og oppfølging av gynekologiske lidelser. Utsmykning, korridoren på Storken. 8

9 BEMANNING. Jordmor og Hjelpe-/barnepleierstillinger - Fødeseksjonen: Føden 46 52,5 52,5 61,5 Barsel 1 31,5 41,5 41,5 44 Barsel 2 17, Obs.post 18 16, Fellesmottak 1 2,98 Storken 27 26,75 26,75 27 O-pol 2,27 2,27 2,27 5,5 Ultralyd Ledelse 5, Fagutvikling 2 3,27 3,5 2,5 TOTAL antall stillinger: 157,77 157,49 157,52 175,48 Endringer i stillinger skyldes betydelig nedbemanning og omrokkering av personalet, ved for eksempel opprettelsen av Vaktesenteret som vises i økt antall stillinger under ledelse. Fødeseksjonen opprettet i 2009 et Vaktsenter. Vaktleder er alltid en erfaren jordmor. Vaktlederes oppgaver: Koordinerer aktiviteten mellom seksjonene hele døgnet. Styrer pasientflyt inn i huset og evt mellom seksjonene. Svarer på innleggelsestelefonen. Administrerer de medarbeiderne som til enhver tid er plassert i Vaktsenteret. Har myndighet til å delegere personale mellom seksjonene i forhold til aktuell aktivitet. Har kontaktpunkt med lege i løpet av vakten. Styrer samtidighetskonflikter. Er supervisor for jordmødre på vakt. Hjelper til med pasienthåndtering hvis nødvendig. Tilkaller leder hjemme dersom behov for personale utover de som er tilgjengelige på vakt. Kan også tilkalle ekstra personell ved behov. 9

10 Sykepleier og Hjelpepleierstillinger Gynekologisk seksjon: Seksjon for generell 18, ,9 gynekologi Seksjon for 19,5 20,35 20,35 23 gynekologisk kreft Gynekologisk poliklinikk 5,4 6,0 7,05 9,8 Seksjon for assistert 2,4 2,4 2,4 2,4 befruktning Operasjon 17,2 17,5 17,5 19,5 Klinikkoversykepleier 2,5 2,5 2,5 3,0 TOTAL antall stillinger: 65,15 67,75 68,8 79,6 Legestillinger Sum legeårsverk inkludert UTA-tid Merkantile stillinger Sekretær ØKONOMI: Brutto budsjettet i 2009: 274 millioner kroner. DRG-poeng: totalt Fordelingen av DRG poengene: Gynekologisk seksjon Fødeseksjon Nyfødte TOTAL DRG-tall

11 Antall sykehusopphold pr. avdeling: Gynekologisk seksjon Føde seksjon Nyfødte Total antall opphold Tallene er hentet fra Klinikkbarometeret. Den polikliniske aktivteten på Kvinneklinikken er høy. I 2009 var der totalt: konsultasjoner. (PIMS) KLINISK AKTIVITET VED GYNEKOLOGISK SEKSJON: Polikliniske konsultasjoner: Antall konsultasjoner ved Gynekologiske poliklinikk: Tallene er hentet fra PIMS. Uroterapeut konsultasjoner: I gynekologisk poliklinikk er det en egen enhet for uroterapeut konsultasjoner. Avdelingen har to spesialutdannende sykepleiere som sammen med lege ivaretar denne pasientgruppen. Aktivitene her økte i Dette skyldes delvis økt tilstrømming av pasienter og at kapasiteten ved avdelingen økte. Undersøkelser, utredning, behandling: uroterapeut konsultasjon, utredning legetime samme dag

12 Operasjonsaktivitet: Total antall operasjoner / beh Operasjoner: - indre operasjonsavd. - ytre operasjons avd. Operasjonsavdelingen opererte: - Elektive operasjoner - ØH Cysten: - elektive - ØH = ca 26% = ca 40% Strykprosent: 8-9% Tabellen bygger på tall fra ORBIT. For oversikt over antall sectio se s. 21. Kvinneklinikken har spesielt høy beredskap grunnet den store fødeseksjonen, og den elektive virksomheten er sårbar ved øyeblikkelighjelp situasjoner. Strykprosenten lå i 2009 på ca. 8-9 %. Hyppigste årsak til stryk var: Prosedyrer har tatt uventet lang tid og øhj. prioriteres. Sykdom/fravær hos personalet både operasjon-, anestesisykepleiere og leger har og vært årsak til strykninger. Planlegging for å kunne operere gynekologiske kreftpasienter med DaVinci robot operasjonsteknikk, foregikk høsten Våren 2010 skal den første gynekologiske kreftpasienten etter planen, opereres ved hjelp av denne teknikken. Disse operasjonene skal foregå i SOP i Sentralblokken. Det planlegges en ren dagkirurgisk enhet på KKB, og det er bevilget penger til å starte opp ombyggingsarbeidene i Gynekologisk avdeling har vi i flere år utredet og behandlet fistler med relasjon til underlivet. Resultatene har vært presentert både som foredrag og i tidsskrift, regionalt og nasjonalt. Dette har resultert i en økende henvisning av slike pasienter også utenfra vår helseregion (III). De 12

13 siste 15 år har avdelingen vurdert i gjennomsnitt 11 nyhenviste pasienter pr år, i 2009 var tallet 22, 10 kom fra Hordaland, 7 fra Rogaland/Sogn og Fjordane og 5 (23 %) fra resten av landet. Fistler med relasjon til tarm kan skyldes både kirurgi, kreft/strålebehandling, inflammatoriske tarmsykdommer eller fødselsskade. Kvinneklinikken har etablert et god tverrfaglig behandlingssamarbeid med gastrokirurger og gastromedisinere for denne pasientgruppen. Spesielt for dem med inflammatorisk tarmsykdom blir det ofte nødvendig med langvarig behandling med ulike medikamenter /operative prosedyrer slik at disse blir fulgt opp i flere år med gjentatte undersøkelser. Av de 14 nyhenviste pasienter i 2009 fikk 11 bekreftet fistel. 4 er så langt operert med vaginal fistelprosedyre. Fistler med relasjon til urinveiene skyldes oftest forutgående kirurgi; enten hysterectomi eller som komplikasjon til inkontinensbehandling (TVT-operasjon). Av de 8 nyhenviste pasienter 2009 fikk alle bekreftet enten fistel eller persisterende urinveislesjon med TVT-bånd i urethra eller blære. 7 ble operert med vaginal fistelprosedyre mens 1 strålefistel fikk anbefalt permanent urinavledning (pyelostomi bilateralt). Avdelingen har nå 2 leger som er ansvarlig for behandling av denne pasientgruppen. På bakgrunn av vår langvarige interesse og erfaring ble det 2009 søkt om funksjon som nasjonalt kompetansesenter. Dette er blitt støttet fra Helse-Vest, men foreløpig ikke avklart nasjonalt. SEKSJON FOR ASSISTERT BEFRUKTNING: IVF ICSI forsøk Tining av egg - tilbakeføringer TESA utredning/beh TECA benyttet til ICSI Kreftsykemenn nedfrysing av sæd - 50 ble avbrutt under beh % får frosset ned egg - 60 % - nedfryste egg overlever 251 tininger 203 tilbakeføringer ble avbrutt under beh % får frosset ned egg - 60 % - nedfryste egg overlever 277 tininger 198 tilbakeføringer 13

14 Tvillingrate 8 % 10 % Graviditetsrate ferske egg 33 % 34 % Graviditetsrate - Cryo 32 % 30 % Antall konsultasjoner ved Fert.avd I 2009 som i 2008 var graviditesrate ved IVF/ICSI på 33 %. Graviditetsrate på 32 % ved fryseforsøk er særdeles bra sammenliknet med andre klinikker. For få år siden var tvillingraten på over 30 % og det ble ansett som ambisiøst å komme under 10 % - men i 2009 var raten kun 8 %. Dette er tall seksjonen har grunn til å være stolte av. Kvantiteten er noe redusert fra 2008, fra over 400 til 360 behandlingsykler. Etterspørselen er ikke endret, og nedgangen henger sammen med redusert bemanning: legebemanningen er redusert til ca en stilling, en av sykepleierne fungerer som teamleader som binder tid fra vanlig drift, og en bioingeniør har 30 % permisjon for viderutdanning/mastergrad. I tillegg er endel utstyr slitt og krever tid, både i bruk og tid for å argumentere for fornyelse (ICSI-utstyr, ultralydapparat). Det har vært en liten nedgang i TESA, og nedfrysing av sæd for kreftsyke menn. Dette er nedgang i etterspørsel som oppfattes som tilfeldig. KLINISK AKTIVITET VED FØDESEKSJONEN I 2009 var det 5083 fødsler ved Kvinneklinikken. Så mange barn har det ikke vært født ved Haukeland Universitetssykehus på de siste 18 årene. Storken satte i 2009 fødselsrekord med sine 1459 fødsler. I 2009 ble hele føde-/barseltilbudet igjen samlet på Kvinneklinikken. Barselloftet, barselavdelingen som var lokalisert på Haukeland hotell, flyttet tilbake til Kvinneklinikken, 14

15 som Barsel 2. Dette medførte at tilbudet til fedre om å være sammen med mor og den nyfødte, ble redusert. Det ble en forringelse av det barseltilbudet Klinikken ønsker gi familiene. Dette mobiliserte også byens fedre som via avisinnlegg og nyhetssendinger gav klart uttrykk for misnøye med barseltilbudet. Det ble sendt en klage til likestillingsombudet, som ikke kunne finne at likestillingslovern ble brutt. I Nye KKB er det planlagt familierom for alle som har født, både de friske og syke, så denne situasjonen er midlertidig. Prosjekt Jordmor Hjem ble videreført. Dette er et tilbud til kvinnene som ønsker reise hjem innen ett døgn etter fødselen. Alle barselkvinner som har gjennomgått et normalt svangerskap og normal fødsel til termin, kan inkluderes i dette prosjektet forutsatt at kvinnen bor i rimelig reiseavstand til Kvinneklinikken. Etter hjemreise gis det tilbud om opp til tre hjemmebesøk av jordmor. Føllings prøve og vektkontroll av barnet blir utført i hjemmet. Kvinnene kan kontakte Kvinneklinikken direkte dersom det oppstår uforutsette problemer hjemme. I 2009 benyttet 233 kvinner tilbudet om Jordmor Hjem. Dette var en økning på 118 % fra De fleste av familiene fikk 2 hjemmebesøk. Fødsestall: ÅR Total antall fødsler: Storken Føden Tabellen bygger på tall fra Fødeprotokollen. Tallene fra fødeprotokollen inkluderer alle fødslene ved Kvinneklinikken og de som føder før innkomst til Kvinneklinikken (transportfødsler, ikke planlagte hjemmefødsler) og fødsler før uke 24, hvor barnet var levende ved fødsel. 15

16 I 2007 innførte fødeseksjonen fødedataprogrammet NATUS. Her registreres alle fødsler som skjer på Kvinneklinikken etter svangerskapsuke 24. Det er tallene fra NATUS alle videre oversikter og statistikk over fødselsaktiviteten bygger på. ÅR: Total antall Storken Føden fødsler: Tabellen bygger på tall hentet fra NATUS. I tillegg kommer noen barn som er registrert født på Observasjonsposten for gravide i barn. Poliklinikk for gravide: Antall konsultasjoner: Diabetes kontroller: Kontroll opplegget av gravide med diabetes som ble innført i 2008, har ført til at antallet kontroller av denne pasientgruppen har gått ned ved poliklinikken. Nye retningslinjer for oppfølging av overvektige gravide har ført til en økning i konsultasjoner hos anestesilege. Alle gravide med BMI over 40 skal komme til konsultasjon hos obstetriker og anestesilege ved ca.32 svangerskapsuke. Det samme gjelder gravide kvinner som har annen sykdom eller tilstand som kan ha betydning for eventuell anestesi. Antall kvinner som har behov for planlegging og tilrettelegging for fødsel er fremdeles høyt. De fleste av disse kvinnene blir nå ivaretatt ved Rådgivningssenter for mor og barn. Likevel var det i 2009 en øking i antall slike konsultasjoner ved poliklinikk for gravide. 16

17 Antall konsultasjoner for å tilrettelegg. fødsel/barseltid Poliklinisk aktivitet på fødeavdelingene: Antall polikliniske konsultasjoner: Rådgivningssenter for mor & barn: Aktiviteten ved Rådgivnings senteret for mor & barn: Barselpoliklinikk : 2400 konsultasjoner Ammepoliklinikk: 376 konsultasjoner Samtalepoliklinikk: 286 samtaler/veiledning (Tallene er hentet fra timelister/timebøker og er manuelt opptalt) Aktivteten ved Samtalepoliklinikken økte i Tidvis var etterspørselen større enn det tilbudet som kunne gis. Samarbeid mellom Obstetrisk poliklinikk og Observasjons posten for gravide er tett og godt. 17

18 ROBSON 10 / 2009: Gr Beskrivelse: alle % Ikke 1 P0, enling, hodeleie 37, spontan fødsels start 2 P0, enling, hodeleie, 37, ikke spontan fødsels start 3 P>0, enling, hodeleie, ikke tidl.cs, spontan fødsels start 4 P>0, enling, hodeleie, >=37, ikke tidl.cs, ikke spontan fødselsstart 5 P>0, enling, hodeleie, >=37, tidligere CS % Vak. % Ak. % El. % Alle % Op. tang sectio sectio sectio , , , , , , , , ,6 7 2, , , ,6 68 3,3 45 2, , , ,7 21 7,1 18 6, , , , , , , , ,2 6 Nullipara, enling, 126 2,5 10 7, , ,3 12 9, ,9 seteleie 7 P>0, enling, seteleie 79 1,5 3 3,8 9 11, , , ,4 8 Alle flerlinger 144 2, , , ,7 5 3, ,1 9 Sv.skap med tverr/skråleie 10 0, ,0 4 40, Alle<37,enlinger, hode(inkl.tidl CS) 218 4, ,3 14 6, ,1 20 9, ,2 ROBSON 10 / 2008: Gr Beskrivelse: alle % Ikke Op. 1 P0, enling, hodeleie 37, spontan fødsels start 2 P0, enling, hodeleie, 37, ikke spontan fødsels start 3 P>0, enling, hodeleie, ikke tidl.cs, spontan fødsels start 4 P>0, enling, hodeleie, >=37, ikke tidl.cs, ikke spontan fødselsstart 5 P>0, enling, hodeleie, >=37, tidligere CS % Vak/ tang % Ak. sectio % El. sectio % Alle sectio , , ,5 95 5, , , , , ,7 17 5, , , , , , , ,4 15 5,1 18 6, , , , , , , , ,1 6 Nullipara, enling, seteleie 112 2, , , ,2 10 8, ,1 7 P>0, enling, seteleie 67 1, ,9 7 10, , , ,3 8 Alle flerlinger 153 3, , , ,0 12 7, ,8 9 Sv.skap med tverr/skråleie 16 0,3 2 12,5 2 12,5 8 50,0 5 31, ,3 10 Alle<37,enlinger, hode(inkl.tidl CS) 220 4, ,0 18 8, ,5 14 6, ,8 % 18

19 BARN: Antall fødte barn totalt Tvillinger 132 (2,6 %) 128 ( 2,6 %) 114 ( 2,4 %) Trillinger & flere 2 (0,0%) 2 ( 0%) 4 ( 0,1 %) Vaginal fødte barn: 4590 (88,9%) 4591 (89,1 %) 4422 (89,3 %) - vakuum - tang SETE Alle uker /alle barn 191 (3,7%) 409 (7,9%) 255 (4,9%) 220 (4,3 %) 378 (7,3 %) 238 (4,6 %) 183 (3,7 %) 275 (5,6 %) 235 (4,7 %) - elektiv sectio - akutt sectio 26 ( 9,8% av alle seter) 74 (29,1% av alle seter) 33 (13,9% av alle seter) 42 (19,6% av alle seter) 17 (7,2% av alle seter) 59 (25,1% av alle seter) Seter >= 34 uker: - vaginal - elektiv sectio: - akutt sectio: /223 (63,2% av alle>= 34 uker) 23 /223 (10,8% av alle>= 34 uker) 58 /223 (26 % av alle>= 34 uker) Seter <34 uker, alle = Seter <34 uker,vaginale: PhBD tatt: 1694 (32,8% av alle fødte) 1692 (32,9 %) 1523 (30,8 %) APGAR 5min. 96 (1,9% av alle fødte) 88 (1,7%) 111 (2,2%) 7 Under 64 (1,2% av alle fødte) 60 (1,2%) 84 (1,7%) 1500 g g 222 (4,3% av alle fødte) 242 (4,7%) 203 (4,1%) g 845 (16,4% av alle fødte) 776 (15,1%) 766 (15,5%) g 168 (3,3% av alle fødte) 170 (3,3%) 183 (3,7%) 5000 g 27 (0,5% av alle fødte) 19 (0,4%) 23 ( 0,5%) % : viser til % av alle fødte barn. Barn som ikke er født ved sykehus & barn under 24 uker er ekskludert i denne oversikten. 19

20 Inngrep og komplikasjoner ved fødselen: Induksjon: - alle: - uten vannavgang 897 (17,8%) 579 (11,5%) 813 (16,2 %) 596 (11.9 %) 897 (18,6 %) 643 (13,3 %) Vag.fødsel stimulert m/ oxitocin 617 (12,3%) 720 ( 14,3 %) 788 ( 16,3%) uke (1,8%) 109 ( 2,2 % ) 64 (1,3 %) Epidural Vaginal fødsel 1564 (34,9% av alle fødsler) 1636 (36,4 %) 1613 (37,2 %) Narkose ved sectio 75 (13,8%* 97 (18,5 %* 80 (16,2 %* Episiotomi 947 (21,1%) 1105 (24,6%) 968 (22,3 %) Rifter grad: (3,5%) 183 (4,1 %) 201 ( 4,6 %) - part.sphink.rupt. 3A 75 (1,7%) 96 (2,1 %) 107 ( 2,5 %) - total sphink.rupt. 3B 62 (1,4%) 70 (1,6 %) 70 ( 1,6 %) - total sphink.rupt. 3 C 3 (0,1%) 2 (0 %) 6 ( 0,1 %) - total rpt + rectum 4 15 (0,4%) 15 (0,3 %) 21 ( 0,5 %) Vaginale fødsler overvåkt: - CTG: - STAN : 890 ( 17,7%) 1576 ( 31,4%) 2156 (43 % ) 1569 (31,3 %) 2086 (43,2 %) 1317 (27,3 %) % = av antall fødsler totalt, * = av alle sectio. (NATUS) Kvinneklinikken har et stort fokus på forebygging av fødselsrifter og riktig diagnostisering av rifter. I 2009 fikk Klinikken tildelt Såkornmidler fra Helse Vest for å videreføre dette arbeidet. Midlene ble brukt til hospitering, skolering og kursing av personalet i diagnostisering og suturering av rifter. Dette arbeidet fortsetter i 2010 som et av satsingsområdene for jordmødre og leger ved Kvinneklinikken. Det lave antall sectio kan være en forklaring på at vi i 2009 hadde 3,5 % fødselsrifter - grad 3 og 4. Statistiske beregninger viser at hadde antall sectio ved Kvinneklinikken økt til 19 % ville dette kunne utgjort en reduksjon av rifter grad 3 og 4 tilsvarende 10 %. 20

21 Sectio: Antall Sectio totalt : Elektiv Akutt Akuttumiddelbart (10,8%) 134 (2,6%) 412 (8,2%) 153 (3%) (10,4%) 133 (2,7%) 390 (7,8 %) 138 (2,8%) 2007: 495 (10,3%) 139 (2,9%) 356 (7,4%) 114 (2,4%) % = av antall fødsler totalt Fødselsovervåkning Total antall barn: % % Ausultasjon - ikke CTG eller STAN ,7 % % Kontinuerlig CTG 409 8,8 % ,4 % STAN ,5 % ,6 % Tallene er hentet fra Natus inkluderer enlinger, svangerskapslengde > = 36 uker, Ikke født via elektiv sectio. I 2008 ble overvåking med CTG og STAN registrert på en noe annen måte enn i Innkomsttester ble i 2008 ofte registrert som kontinuerlig overvåking av fødselen. Dette i tillegg til at de gangene fosteret skulle overvåkes med STAN, ble det i 2008 i flere tilfeller enn i 2009, først foretatt en CTG registrering. Dette kan forklare de store forskjellene på antall registreringer av overvåking under fødslene fra 2008 til STAN overvåking N Artiell syre base N (%) Metabolsk acidose N (%) (69,3%) 5 (0,4%) (75%) 4 (0,3%) (79%) 6 (0,6%) (85%) 7 (0,5%) (80%) 8 (0,8%) (72%) 6 (0,7%) 21

22 SEKSJON FOR FOSTERMEDISIN OG ULTRALYD. Seksjon for ultralyd og fostermedisin ble i 2009 som det eneste forskningssenteret i Norge, utpekt av Verdens Helseorganisasjon (WHO) til å delta i en internasjonal kartlegging av fostervekst. Fostervekst i populasjoner med god ernæring og ulik etnisk og geografisk bakgrunn inngår i studien. Hensikten med studien er å lage veksttabeller som kan brukes som standard for fostervekst og aldres bestemmelse i hele verden. Totalt inngår 15 land i studien Rutine ultralyd - gravide Prenatal diagnostikk UL på indikasjon SUM undersøkelser: Invasive inngrep: invasive inngrep gynekologi invasive inngrep - gravide SUM invasive inngrep:

23 KONTORSEKSJONEN. Kontorseksjonen ved KKB er en av Helse Bergens største. Kontorgruppen er organisert med Kontorleder som er med i ledergruppen ved Kvinneklinikken. Kvinneklinikken har kontortjeneste til stede 7 dager i uken, hele året. Kvinneklinikken er en av få enheter som ikke benytter tjenester fra Dokumentasjonsavdelingen, men har selv ansvar for all skriving av pasientdokumentasjon og skanning, i tillegg er kontorseksjonen er ansvarlig for de fleste merkantile oppgaver ved klinikken. Kravet om å være ajour er stort og målet om 80 % av epikrisene ut fra Klinikken innen 7 dager tilstrebes, men ble ikke oppnådd i FORSKNING OG FAGUTVIKLING. Forskning og undervisning er to av Kvinneklinikkens kjernevirksomheter. Det er et aktivt forskningsmiljø på klinikken. Særlige satsningsområder er fostermedisin, kreftforskning og registerforskning i samarbeide bl.a. med Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret. Kvinneklinikken er praksissted for sykepleiestudenter fra tre ulike høyskoler, jordmorstudenter fra Jordmorutdanningen ved Høyskolen i Bergen, medisinerstudenter fra Universitetet i Bergen og studenter i videreutdanning i kreftsykepleie fra Betanien sykepleierhøyskole. Det drives teoretisk undervisning for blivende spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer fra hele landet, og leger ved Seksjon for fostermedisin/ Ultralydlaboratoriet og Fødeseksjonen deltar i undervisningen av jordmorstudentene ved Høgskolen i Bergen. Forskningslaboratoriet ved Kvinneklinikken ble utvidet i Nye og større lokaler og mer utstyr gir plass til flere forskere og nye forskningsprosjekter. Kreftforskningen som skjer ved Forskningslaboratoriet ledes av overlege og professor Helga Salvesen. I oktober godkjente styret i European Society of Gynecological Oncology (ESGO) Gynekologisk seksjon ved Kvinneklinikken, som den første utdanningsinstitusjonen i Norge for behandling av gynekologisk kreft. Gynekologisk seksjon er den andre spesialavdelingen i Norden, etter Odense universitet, som har klart å kvalifisere seg. Fastsatt utdanningsprogram, 23

24 vitenskapelig produksjon og tverrfaglig samarbeid i pasientbehandlinga er noen av kravene som seksjonen ble målt på før den ble godkjent som utdanningsinstitusjon. Forskningsaktiviteten ved Kvinneklinikken har vært synlig også utenfor klinikken i Flere av forskerne har fått stipend, verv og priser for sitt arbeid og sine resultater. ( se publikasjonslisten) 24

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars En gledelig begivenhet Høringskonferanse NSH 9. mars St. meld. Nr 12 er en gledelig begivenhet - men vi er fortsatt i startfasen.. Det finnes mange dokumenter og anbefalinger innen feltet, omsetting i

Detaljer

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjon av årsrapport 216 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjonen vil inneholde: Mandat for SSHF perinatal arbeidsgruppe (PASS) Nøkkeltall for alle 3

Detaljer

KVINNEKLINIKKEN I BERGEN.

KVINNEKLINIKKEN I BERGEN. 1 KVINNEKLINIKKEN I BERGEN. Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen (KKB), er lokal- og sentralsykehus for Hordaland og regionsykehus for Helse Vest. Klinikken stod klar til innflytning

Detaljer

Kartlegging av helseforetakenes implementering av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødeinstitusjoner

Kartlegging av helseforetakenes implementering av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødeinstitusjoner Lars T. Johansen, Aase Serine Devold Pay, Lise Broen, Brit Roland, Pål Øian. Følges fastsatte kvalitetskrav i fødselsomsorgen? Tidsskr Nor Legeforen 2017. 10.4045/tidsskr.16.1070 Dette appendikset er et

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Disposisjon Bakgrunn Prosess i Helse Nord Seleksjon praktisk gjennomføring Kriteriene Diskusjon Bakgrunn En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud

Detaljer

Problemer før/under fødselen. Komplikasjoner i fødsel. Anbefalinger før fødselen. Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig

Problemer før/under fødselen. Komplikasjoner i fødsel. Anbefalinger før fødselen. Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig Forløsning av overvektige sectio eller vaginal Hvor skal overvektige føde? Oslo Universitetssykehus 03/03-2011 Problemer før/under fødselen Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig Vurdere leie / feilinnstilling

Detaljer

Keisersnitt på mors ønske

Keisersnitt på mors ønske Keisersnitt på mors ønske Gravide kvinners preferanser og gynekologenes holdning til et ønsket keisersnitt. Dorthe Fuglenes, Lege, PhD Avdeling for Helseledelse og Helseøkonomi, Universitet i Oslo Disposisjon

Detaljer

Kasuistikk P1 IVF BMI 47

Kasuistikk P1 IVF BMI 47 Oppfølging i fødsel 10 oktober 2013 Kasuistikk P1 IVF BMI 47 Induksjon;veksthemming/oligohydramnion+ omfalocele Anestesi/barnelege informert, venflon Misoprostol x 6 uten at hun fikk rier Amniotomi utføres

Detaljer

Norwegian Resource Centre for Women's Health

Norwegian Resource Centre for Women's Health Induksjon av førstegangsfødende er vår praksis riktig? Ingvil Krarup Sørbye Fødeavdelingen, Kvinne Barn klinikken OUS Rikshospitalet 1 Norwegian Forbedringsprosjektet Resource Centre for Women's 2.juni

Detaljer

Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel

Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel Margit Rosenberg (Margit.Rosenberg@vestreviken.no) Ellen Borstad Sissel Oversand Anbefalinger Alle bør ha dokumentert at vannlating er kommet i orden innen

Detaljer

Ønske om keisersnitt hva ligger bak?

Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Kan helsepersonell fremme helse? Lotta Halvorsen og Hilde Nerum, jordmødre og PhD stipendiater ved Universitetssykehuset Nord Norge og Universitetet i Tromsø Ahus 20.04.12

Detaljer

State of the Union adress. Styremøte 26/3

State of the Union adress. Styremøte 26/3 State of the Union adress Styremøte 26/3 Bemanning Gyn/føde i Arendal har 7 overleger,3 LIS 1 har disputert 3 doktorgrader er på god vei 33 stillingshjemler for Jordmor/ Barnepleier Kirurgi Gjør ALLE typer

Detaljer

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E OPPGAVEDELING VED KVINNEKLINIKKEN - T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E L I N D A E R T Z E I D K L I N I K K O V E R S Y K E

Detaljer

1 Kolossal vannomsetning

1 Kolossal vannomsetning Urinary flow: 2-3% of bodyweight/day 1 Kolossal vannomsetning Urinary flow: 2-3% of bodyweight/day Nwosu et al 1993 & Moore and Cayle 199 Nwosu et al 1993 & Moore and Cayle 199 Fosterfysiologi Fosterfysiologi

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus 10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus Marie Ellström Engh Professor, overlege,kvinneklinikken Akershus universitetssykehus Bakgrunn Fra lang til kort

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Implementering av fødeveilederen Styret 21.mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand SSHF Innføring av fødeveilederen bedrer fødselsomsorgen God fødselsomsorg gir færre syke nyfødte Kravene til kvalitet, herunder

Detaljer

Diabetes i svangerskapet

Diabetes i svangerskapet Diabetes i svangerskapet Elisabeth Qvigstad overlege, dr.med Avdeling for endokrinologi, forebyggende medisin og sykelig overvekt Innhold Hvorfor opptrer diabetes i svangerskapet? Hvorfor oppfølging i

Detaljer

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Møtesaksnummer 25/15 Saksnummer 14/00194 Dato 27. april 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Rådets tidligere behandling Denne saken er foreslått til behandling

Detaljer

Intrauterin veksthemming. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd

Intrauterin veksthemming. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd Risiko: 1. Økt perinatal morbiditet og mortalitet 2. Påvirker helsen senere i livet Kognitiv funksjon Diabetes mellitus

Detaljer

Fødestueprosjektet

Fødestueprosjektet Fødestueprosjektet 2008-2010 Pål Øian Kvinneklinikken UNN Institusjonsstatistikkmøte Bergen 20. oktober 2016 Fødestueprosjekt 2008-2010 St. melding 43 (1999-2000) desentralisert og differensiert fødselshjelp

Detaljer

Antepartum CTG - klassifisering og korttidsvariabilitet

Antepartum CTG - klassifisering og korttidsvariabilitet Antepartum CTG - klassifisering og korttidsvariabilitet Kurs i fosterovervåkning (Kurs nr. 31891) Jørg Kessler Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Referansegruppen for fosterovervåking under

Detaljer

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Overvekt og fedme blant gravide og fødende Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Disposisjon BMI Forekomst Patofysiologi Oppfølging av overvektige

Detaljer

Overtid etter nye retningslinjer. Torbjørn Moe Eggebø Kvinneklinikken SUS 2014

Overtid etter nye retningslinjer. Torbjørn Moe Eggebø Kvinneklinikken SUS 2014 Overtid etter nye retningslinjer Torbjørn Moe Eggebø Kvinneklinikken SUS 2014 Hvor langt er et svangerskap? 280 dager uke 40 +0 WHO 282 dager uke 40 + 2 Terminhjulet 283 dager uke 40 + 3 esnurra Overtidig

Detaljer

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 Statistikk fra ved avdelingsjordmor Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Snakke om Beliggenhet Drift Statistikken vår de siste 8 år Årsaker til overflytting

Detaljer

Hvordan undgå det første keisersnit? Cesarean section «good or harm»

Hvordan undgå det første keisersnit? Cesarean section «good or harm» Hvordan undgå det første keisersnit? Cesarean section «good or harm» Susanne Albrechtsen Head of department Department of Obstetrics and Gynecology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway Cesarean

Detaljer

Ultralyd symposium 2007. 26.april. 10.00-16.00 Registrering 11.00-11.05 Åpning Bente Simensen Odd Helge Gilja

Ultralyd symposium 2007. 26.april. 10.00-16.00 Registrering 11.00-11.05 Åpning Bente Simensen Odd Helge Gilja Ultralyd symposium 2007 26.april 10.00-16.00 Registrering 11.00-11.05 Åpning Bente Simensen Odd Helge Gilja Sesjon 1: A Fosterdiagnostikk (Torbjørn Eggebø, Bente Simensen) 11.15-11.35 Prenatal deteksjon

Detaljer

Intrapartum infeksjon og overvåkning

Intrapartum infeksjon og overvåkning Intrapartum infeksjon og overvåkning Jørg Kessler Kurs i fosterovervåkning 24./25.11.2016 Referansegruppen for fosterovervåking under fødsel Problem Fødsel Infeksjon Synergi av hypoksi og infeksjon Dyreeksperiment

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Princess Charlotte Augusta of Wales Historiens mest omtalte overtidige svangerskap 1817 Tronarvingen dødfødt Prinsessen dør pga atoniblødning Fødselslegen

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Nasjonalt topplederprogram Ingeborg Bøe Engelsen Høst 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Avdeling for generell gynekologi og avdeling for gynekologisk

Detaljer

Kap 1 Svangerskapsomsorg

Kap 1 Svangerskapsomsorg Kap 1 Svangerskapsomsorg Bjørn Backe (Bjorn.Backe@ntnu.no) Aase Serine Pay Atle Klovning Sverre Sand Anbefalinger Kvinner som planlegger graviditet bør starte med folattilskudd (Vit B9) 0,4 mg daglig (sterk

Detaljer

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes:

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes: Dokumentansvarlig: Ingrid Petrikke Olsen Dokumentnummer: PR0983 Godkjent av: Ingrid Petrikke Olsen Gyldig for: Gyn/Fødeenhet, Hammerfest Hensikt: Det kreves spesiell oppfølging av kvinner som har diabetes

Detaljer

Tiltakspakke. Juni Trygge fødsler

Tiltakspakke. Juni Trygge fødsler Tiltakspakke Juni 2016 Trygge fødsler Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hensikt/ Mål:... 4 2.1 Bruk av sjekkliste for innkomst... 4 2.2 Bruk av sjekkliste for oxytocinstimulering (ristimulerende behandling)...

Detaljer

Tiltakspakke. Juni Trygge fødsler

Tiltakspakke. Juni Trygge fødsler Tiltakspakke Juni 2016 Trygge fødsler Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hensikt/ Mål:... 4 2.1 Bruk av sjekkliste for innkomst... 4 2.2 Bruk av sjekkliste for oxytocinstimulering (ristimulerende behandling)...

Detaljer

Bioteknologiloven. Loven ble vedtatt i gjennomførte Bioreferansegruppa en evaluering Ny evaluering i

Bioteknologiloven. Loven ble vedtatt i gjennomførte Bioreferansegruppa en evaluering Ny evaluering i Bioteknologiloven Loven ble vedtatt i 2003 Stortinget ønsket evaluering etter 5 år 2009-11 gjennomførte Bioreferansegruppa en evaluering Ny evaluering i 2015-16 Fosterdiagnostikk Betegnelsen fosterdiagnostikk

Detaljer

HPV vaksinasjon - status og videre oppfølging. Tor Molden, FHI

HPV vaksinasjon - status og videre oppfølging. Tor Molden, FHI HPV vaksinasjon - status og videre oppfølging Tor Molden, FHI Bakgrunn Hensikten er å forebygge livmorhalskreft som skyldes HPV-infeksjon Inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 Tilbys jenter

Detaljer

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Trombose I Svangerskapetoppfølging og behandling Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling Profylakse Evidensgrunnlaget??

Detaljer

d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus

d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus Risikofaktorer ik kt for skulderdystoci d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus Good answers come from good questions

Detaljer

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Konferanse i Lillestrøm 27.05.08 Kvalitet, hvordan ivaretar vi den på Fødestua på Tynset ved Marian Eggen Hedmark Norges 3. største fylke 170 km til Trondheim

Detaljer

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint Advarer mot Powerpoint Kan fødselsangst kureres med sectio? Thorbjørn Brook Steen Overlege, fødeavdelingen Seksjonsansvar Føde Gyn Mottaket OUS Ullevål Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 29. oktober 2015 *Til og med 24. september 2015 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Robot assistert kirurgi i gynekologi. Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital

Robot assistert kirurgi i gynekologi. Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital Robot assistert kirurgi i gynekologi Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital FOR seminar 04.11.2011 Robot assistert laparoskopisk kirurgi da Vinci Utviklet for å forbedre konvensjonell laparoskopi Brukes

Detaljer

Individuell utdanningsplan. Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Individuell utdanningsplan. Fødselshjelp og kvinnesykdommer Individuell utdanningsplan. Fødselshjelp og kvinnesykdommer Avdeling: Navn: For kalenderåret 1. Bakgrunn/ tjeneste Eksamensår: Tjeneste pr 01.01.20XX Assistentlege Gyn Obst gr. 1 Måneder Assistentlege

Detaljer

Alderens betydning for fruktbarhet, svangerskap og fødsler. Tom Tanbo Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Kvinneklinikken, Rikshospitalet

Alderens betydning for fruktbarhet, svangerskap og fødsler. Tom Tanbo Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Kvinneklinikken, Rikshospitalet Alderens betydning for fruktbarhet, svangerskap og fødsler Tom Tanbo Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Kvinneklinikken, Rikshospitalet Kvinnens alder ved første fødsel 1968 2006 30 25 20 15 10

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Formål/sammendrag Helse Nord RHF har med bakgrunn

Detaljer

Obstetriske sfinkterskader

Obstetriske sfinkterskader Obstetriske sfinkterskader Primærsutur teknikk og resultater Stig Norderval Gastrokirurgisk avdeling UNN og Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkensykdommer, UNN April 2013 Oversikt Insidens

Detaljer

Hvorfor behov for endring? Proaktiv støtte under fødsel PARIETET. Proaktiv fødselshjelp Hvordan unngå protraherte forløp hos førstegangsfødende

Hvorfor behov for endring? Proaktiv støtte under fødsel PARIETET. Proaktiv fødselshjelp Hvordan unngå protraherte forløp hos førstegangsfødende Proaktiv støtte under fødsel Fagmøte Fødeavdelingen OUS 8. mars 2012 Hvorfor behov for endring? Økende antall sectio på eget ønske Økende antall kvinner med fødselsangst Gjennomgående tema - LANGE fødsler

Detaljer

Helsegevinst ultralyd uke 12

Helsegevinst ultralyd uke 12 Helsegevinst ultralyd uke 12 Tvillinger Medfødte hjertefeil Alvorlige utviklingsavvik Preeklampsi Kromosomfeil Nasjonalt råds møte 11.04.11 Kjell Å. Salvesen Tvillinger Flerlinger i Norge - 2011 Antall

Detaljer

Akutt appendicitt i svangerskapet Kasuistikk Bjørg Lorentzen, Rikshospitalet 15. Oktober 2009

Akutt appendicitt i svangerskapet Kasuistikk Bjørg Lorentzen, Rikshospitalet 15. Oktober 2009 Akutt appendicitt i svangerskapet Kasuistikk Bjørg Lorentzen, Rikshospitalet 15. Oktober 2009 36 år - Tidligere frisk Grav 3, Para 2 Tidligere svangerskap og fødsler ukompliserte Dette svangerskapet normalt

Detaljer

Avnavling av terminfødte barn og blodgass-analyse

Avnavling av terminfødte barn og blodgass-analyse Avnavling av terminfødte barn og blodgass-analyse Jørg Kessler Kurs i fosterovervåkning (Kurs nr. 31891) Referansegruppen for fosterovervåking under fødsel Golden 60 minutes of newborn s life Rådgivning

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, Kvinneklinikken 7. mars 2013

Rapport fra tilsyn med Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, Kvinneklinikken 7. mars 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Arne Erstad, 5557 2206 Vår dato 16.04.2013 Deres dato Vår referanse 2013/2338 734.1 Deres referanse Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus Kvinneklinikken v/klinikkdirektør

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTET

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTET UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTET Onsdag 23. juni 2010 kl. 12:15 ****** Møtet startet med tildeling av: Årets publikasjon 2009 Marta Ebbing,

Detaljer

Svangerskapsdiabetes med eller uten overvekt kan placenta si noe?

Svangerskapsdiabetes med eller uten overvekt kan placenta si noe? Svangerskapsdiabetes med eller uten overvekt kan placenta si noe? Professor og seksjonsoverlege Borghild Roald, UiO og Avd for patologi, OUS Kompetansesenter for barne- og svangerskapsrelatert patologi

Detaljer

Veksthemning i svangerskapet

Veksthemning i svangerskapet Veksthemning i svangerskapet Anne Helbig Seksjon for fostermedisin og ultralyd Fødeavdeling OUS!"! Begreper, definisjoner! Årsaker, risiker! Utredning og håndtering! Tidlig vs. sen veksthemning! Fødsel!

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Når blodplatene er lave -FNAIT 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Disposisjon Hva er FNAIT og hvorfor kan det oppstå? Hvorfor er vi opptatt av FNAIT? Behandlingsprinsipper Kan tilstanden

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken *

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2013-14* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 20. november 2014 *Til og med 31. oktober 2014 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Perineal- og sfinkterskader ved fødsler. Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, Kvinneklinikkken, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Perineal- og sfinkterskader ved fødsler. Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, Kvinneklinikkken, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Perineal- og sfinkterskader ved fødsler Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, Kvinneklinikkken, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Referansegruppens sammensetning Lena Henriksen, Nasjonalt råd

Detaljer

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Anne-Karin Vik, Oslo universitetssykehus Trine Bathen, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Nordisk seminar: Et

Detaljer

Hvor pålitelig er en bladderscan til å oppdage postpartum Urinretensjon. Mirjam Lukasse

Hvor pålitelig er en bladderscan til å oppdage postpartum Urinretensjon. Mirjam Lukasse Hvor pålitelig er en bladderscan til å oppdage postpartum Urinretensjon Mirjam Lukasse Definisjon av post partum urinretensjon (PUR) etter mengden på post-void residual bladder volume (PVRBV), dvs. volumet

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Infertilitetsbehandling og. Hva vet vi? Hva vet vi? Infertilitetsbehandling og kreftrisiko. Endogene hormoner. Kreft

Infertilitetsbehandling og. Hva vet vi? Hva vet vi? Infertilitetsbehandling og kreftrisiko. Endogene hormoner. Kreft Infertilitetsbehandling og kreftrisiko Infertilitetsbehandling og kreftrisiko Marte Myhre Reigstad Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, OUS Bakgrunn Tidligere studier Resultater fra Norge Diskusjon

Detaljer

Preeklampsi når skal vi forløse?

Preeklampsi når skal vi forløse? Preeklampsi når skal vi forløse? NGF årsmøte Bergen 22.10.15 Liv Ellingsen Fødeavdelingen OUS RH Figure 4 Integrated model of the complex pathophysiology of pre-eclampsia Chaiworapongsa, T. et al. (2014)

Detaljer

Pressemelding nr.: 22 Dato: 12.05.06 Regjeringen oppretter Senter for kvinnehelse og fjerner egenandelen på fysioterapi Regjeringen vedtok i dag

Pressemelding nr.: 22 Dato: 12.05.06 Regjeringen oppretter Senter for kvinnehelse og fjerner egenandelen på fysioterapi Regjeringen vedtok i dag Pressemelding nr.: 22 Dato: 12.05.06 Regjeringen oppretter Senter for kvinnehelse og fjerner egenandelen på fysioterapi Regjeringen vedtok i dag forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det blir satset innen

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

DISPOSISJON FORMÅL PARITET HVA VI VET DEL 1 KVINNER OG KREFT RISIKO FOR KREFT ETTER PRØVERØRSBEHANDLIN G KVINNER OG BARN. Bakgrunn

DISPOSISJON FORMÅL PARITET HVA VI VET DEL 1 KVINNER OG KREFT RISIKO FOR KREFT ETTER PRØVERØRSBEHANDLIN G KVINNER OG BARN. Bakgrunn RISIKO FOR KREFT ETTER PRØVERØRSBEHANDLIN G KVINNER OG BARN Kurs i Infertilitet Bergen, mai 2016 FORMÅL DISPOSISJON Del 1 Har kvinner behandlet med assistert befruktning i Norge høyere risiko for kreft

Detaljer

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Introduksjon Manifestasjon og håndtering av akutt abdomen hos gravide og barsel kvinner ligner ikke-gravide kvinner med følgende utfordringer: 1. Fysiologiske og anatomiske

Detaljer

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007 Øystein Hebnes, KITH Retningslinjer for kreftkoding Publisert 12.juli 2006: Retningslinjer for ICD-10 10-koding av ondartede

Detaljer

Før graviditet. Prekonsepsjonellsamtale høy BMI

Før graviditet. Prekonsepsjonellsamtale høy BMI Medisinsk oppfølging under svangerskap og fødsel Bergen 26.11.2015, Overlege Rikshospitalet Før graviditet Menstruasjonsforstyrrelser subfertilitet? Prekonsepsjonell veiledning til hvem?? De fleste blir

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012 Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2011-12* Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012 *Til og med oktober 2012 Takk til Fødeinstitusjonene Fagrådet Medisinsk fødselsregister Enhet for mottak

Detaljer

Seksuell helse. Temaforelesning for Drammen kommune Jordmor /høgskolelektor Kari Misfjord

Seksuell helse. Temaforelesning for Drammen kommune Jordmor /høgskolelektor Kari Misfjord Seksuell helse Temaforelesning for Drammen kommune 24.8.16 Jordmor /høgskolelektor Kari Misfjord Hvorfor trenger vi kunnskap om seksuell helse? Hva vet vi? Hvem er innvandreren? Hva trengs for å yte innvandrerkvinner

Detaljer

Anestesi til overvektige gravide 26.

Anestesi til overvektige gravide 26. Anestesi til overvektige gravide 26. november 2015 BRITT IREN SKEIDE SEKSJONSOVERLEGE ANESTESI, KK/ØYE Gravid + overvektig = alvorlig nedsatt fysiologisk reserve Graviditet og overvekt Fysiologiske forandringer

Detaljer

NFUD Symposium Sandefjord, 17. 19. april 2013

NFUD Symposium Sandefjord, 17. 19. april 2013 NFUD NORSK FORENING FOR ULTRALYD-DIAGNOSTIKK norwegian society for diagnostic ultrasound in medicine NFUD Symposium Sandefjord, 17. 19. april 2013 Onsdag 17. april 12.30 12.40 Velkommen Roald F. Havre

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi Mirjana Arsenovic, avdelingsoverlege Laboratoriemedisin, UNN En del lånt fra Heidi Tiller, KK, UNN Hva er plateimmunologi? Immunisering mot

Detaljer

ENDTE MED AKUTT KEISERSNITT. 5.årsoppgave i Stadium IV. Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø. Nina Myking Johansen, MK07

ENDTE MED AKUTT KEISERSNITT. 5.årsoppgave i Stadium IV. Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø. Nina Myking Johansen, MK07 KARTLEGGING AV ALLE TVILLINGFØDSLER VED NORDLANDSSYKEHUSET BODØ 2009/2010 MED BESKRIVELSE AV DE SOM ENDTE MED AKUTT KEISERSNITT 5.årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i

Detaljer

ANGST FOR Å FØDE: - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker

ANGST FOR Å FØDE: - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker Ahus Birth Cohort ABC ANGST FOR Å FØDE: ÅRSAKER OG KONSEKVENSER - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker BAKGRUNN: Inntil

Detaljer

Alvorlige hendelser innen obstetrikk

Alvorlige hendelser innen obstetrikk Alvorlige hendelser innen obstetrikk Forelesning på Spesielle emner innen gynekologi og obstetrikk Universitetet i Tromsø 10. april 2014. Lars T. Johansen Seniorrådgiver Statens helsetilsyn Kan vi forhindre

Detaljer

Trening i svangerskapet

Trening i svangerskapet Trening i Katrine M. Owe, PhD, Postdoc Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo universitetssykehus Divisjon for Psykisk helse, Folkehelseinstituttet Norwegian Institute of Public Health Fysisk

Detaljer

Utfordringer i avdelingslederrollen

Utfordringer i avdelingslederrollen Utfordringer i avdelingslederrollen -profesjonsuavhengig ledelse Klinikkleder Britt Eide KKB/HUS 29.01.04 1 Kvinneklinikken 2004 En av de største avdelingene i Helse Vest 335 stillinger; > 500 ansatte

Detaljer

Fedme-epidemien: Vektøkning, fysisk aktivitet og ernæring under svangerskapet

Fedme-epidemien: Vektøkning, fysisk aktivitet og ernæring under svangerskapet Fedme-epidemien: Vektøkning, fysisk aktivitet og ernæring under svangerskapet Kristin Reimers Kardel Førsteamanuensis, dr. philos Institutt for medisinske basalfag Avdeling for ernæringsvitenskap Universitetet

Detaljer

Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel. 20% av 30 årige kvinner i Norge har fedme. BMI kg/m 2

Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel. 20% av 30 årige kvinner i Norge har fedme. BMI kg/m 2 Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel Moderne livsstil Ubalanse mellom energi inn og energi ut Det kliniske bildet av en fedme pasient Hva er spesielt i svangerskapet - metabolske endringer

Detaljer

Nyfødtkirurgi. Dr. Hans Skari Barnekirurgisk seksjon OUS-Ullevål

Nyfødtkirurgi. Dr. Hans Skari Barnekirurgisk seksjon OUS-Ullevål Nyfødtkirurgi Dr. Hans Skari Barnekirurgisk seksjon OUS-Ullevål Nyfødtkirurgi Nyfødt Alder 4 uker (28 dager) eller mindre Gestasjonsalder 44 uker eller mindre Eks. Prematur baby Født uke 30. Operert 13

Detaljer

Kap 1 Svangerskapsomsorg

Kap 1 Svangerskapsomsorg Kap 1 Svangerskapsomsorg Bjørn Backe (Bjorn.Backe@ntnu.no) Aase Serine Pay Atle Klovning Sverre Sand Anbefalinger Kvinner som planlegger graviditet bør starte med folattilskudd (Vit B9) 0,4 mg daglig (sterk

Detaljer

Fastlegens oppfølging av kreftpasienter. ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege og stipendiat

Fastlegens oppfølging av kreftpasienter. ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege og stipendiat Fastlegens oppfølging av kreftpasienter ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege og stipendiat PMU 2016 Fastlegens oppgaver Lovdata 10: Fastlegenes listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk,

Detaljer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber Forslag til enkelte endringer Standardstatistikk: tall basert på mors bofylke Standardstatistikk total 39 tabeller, hvor mange variabler er basert på koding

Detaljer

Kva er gode seleksjonskriterier for

Kva er gode seleksjonskriterier for Kva er gode seleksjonskriterier for fødestover / forsterka fødestover? Samarbeid med referansesjukehus. Torunn Eikeland,seksjonsoverlege fødeavd..haugesund sjukehus, systemansvarleg Odda fødestove Før

Detaljer

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskap og glukosemetabolisme Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskapet er diabetogent! Alle har: Større svingninger i glukoseverdier Større svingninger i insulinnivåer 1,4 % av de fødende i Norge i 2002

Detaljer

Videreutdanning i klinisk sykepleie

Videreutdanning i klinisk sykepleie Videreutdanning i klinisk sykepleie 60 studiepoeng Gastrosykepleie, Uroterapi, Stomisykepleie, Revmatologisk sykepleie, Nevrosykepleie Infeksjonssykepleie og smittevern, Diabetessykepleie, Lungesykepleie

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken *

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2012-13* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 4. desember 2013 *Til og med 26. november 2013 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Innhold. Insidens av brystkreft, livmorhalskreft og eggstokkreft. Insidens av bryst-, livmorhals- og eggstokkreft. Screening. Overlevelse.

Innhold. Insidens av brystkreft, livmorhalskreft og eggstokkreft. Insidens av bryst-, livmorhals- og eggstokkreft. Screening. Overlevelse. Innhold Insidens av brystkreft, livmorhalskreft og eggstokkreft Inger Kristin Larsen, PhD, Forsker, Kreftregisteret Insidens av bryst-, livmorhals- og eggstokkreft Screening Overlevelse Årsak Fertilitet

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Infertilitet - fra diagnose til behandling

Infertilitet - fra diagnose til behandling Infertilitet - fra diagnose til behandling ASSISTERT BEFRUKTNING ASSISTERT BEFRUKTNING LOV 2003-12-05 nr 100: Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknololgi m.m. (Bioteknologiloven) Astri Wold Avdelingsbioingeniør

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer