Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012"

Transkript

1 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i fjor. Ingen av oss som er her i dag kjem til å gløyme det som skjedde den fredagen. Korleis kunne dette skje i eit av verdas beste land å bu i i eit av verdas tryggaste land å vekse opp i?? Korleis kunne ein norsk nordmann utføre ufattelege terrorangrep mot sitt eige land?? Bombeangrepet mot regjeringskvartalet kravde 8 menneskeliv og ved skytinga på Utøya vart 69 personar drepne. Totalt 77 personar miste livet på ein totalt meiningslaus måte i regjeringskvartalet og på Utøya. På Utøya var fleire hundre politisk engasjerte ungdomar samla for å dyrke sitt samfunnsengasjement. Ungdomen var samla for å lære meir om politikk, dei var samla for å jobbe for å nå viktige mål der solidaritet og likeverd var viktige målsettingar. Trua på demokratiet og at dei kunne gjere Norge og resten av verda til ein endå betre plass å leve var drivkrafta. 69 av dei som var samla på Utøya kom ikkje levande der ifrå Heller ikkje vårt fylke gjekk klar. Angrepet var meint som eit angrep på AUF og Arbeidarpartiet. Eit samla norsk folk oppfatta det som eit angrep på det norske demokratiet. Eg er stolt over måten Norge og det norske folk takla denne situasjonen. Eit samla politisk Norge reiste seg og sto samla mot det som terroristen hadde gjort og det tankegods han hadde formulert gjennom sitt såkalla manifest. Eg er og stolt over den måten Kongehus og Statsminister handterte situasjonen dei stod fram som viktige og gode leiarar i ein svært dramatisk situasjon for landet vårt. Vårt svar er «meir openheit og meir demokrati» sa Statsministeren same dag som angrepet kom.

2 Vi gjekk i rosetog over heile landet, (vi la ned blomster ved Domkyrkja i Oslo og mange andre plassar rundt i heile landet.) Fleire hundre tusen menneske samla seg i Oslo på det som må vere den flottaste, største og viktigaste markeringa her i landet kanskje nokon gong. (Kongen tørka tårer under ei av markeringane i Oslo Domkyrkje vi tørka alle tårer i dagane etter 22. juli 2011 ) I etterkant har det kome fram at kanskje ikkje alt fungerte godt nok. Kanskje kunne andre handlemåtar gjort omfanget av terroraksjonen mindre. Kanskje har vi ikkje teke terrortrussel nok på alvor?? Både Regjering og Storting har sett ned sine «22. juli komitear» som skal sjå på kva som skjedde. Dette er sjølvsagt både rett og viktig. Ved å ta lærdom av det som skjedde kan ein sette i verk tiltak mot at slikt skal skje på nytt. Ein positiv verknad av hendinga, er at det ser ut som ungdom ser verdien av å engasjere seg politisk. Dei politiske ungdomsorganisasjonane har alle hatt ein auke i medlemstalet. Ikkje minst har Senterungdommen hatt ein auke i medlemstalet på over 50%! Dette er veldig bra! Terrorangrepet 22. juli danna eit uvanleg og alvorleg bakteppe for årets valkamp. Det vart på mange måtar ein annleis valkamp. Valet 2011 vart for SP litt opp og ned.. På landsplan eit av dei dårlegaste lokalvala i heile etterkrigstida. Det gledelege er at vi på landsplan faktisk auka i litt i tal ordførarar og at vi no har 93 ordførarar rundt i landet som går rundt med SP-kløveren på jakka si. Her i fylket gjorde vi eit relativt godt fylkestingsval med nær 26 % av stemmene, men det vart dessverre ikkje godt nok. Ein tilbakegang frå valet i 2007 vi mista eit mandat og vi mista fylkesordføraren. Men det skal og seiast at forhandlarane våre gjorde ein god jobb og vi fekk likevel god utteljing i posisjonar elles.

3 Når det gjeld kommunevalet her i fylket er valresultatet for SP ikkje godt nok. Vi gjekk litt tilbake og både Høgre og AP er større enn oss ved kommunevalet. Her har partiet ei stor utfordring fram mot neste kommuneval. Eg syns vi hadde gode prosessar i framkant av valet, vi hadde gode planar og vi var stort sett godt rusta til å drive valkamp. Terroren 22. juli gjorde til at valkampen var endra noko som først og fremst kom til syne ved skulevala. (Fylkesstyret i SP har evaluert valkampen og eit av momenta som kom fram der var at vi ikkje vart gode nok på skulevala Vi var for få som deltok på kvar enkelt skule. Dei andre partia (AUF og Unge Høgre) stilte med langt fleire enn oss og gjorde det langt betre.) Partivalkampen meinar eg vart godt gjennomført og langt på veg i tråd med planane. Dei fremste kandidatane med Jenny i spissen gjorde ein kjempejobb og reiste land og strand rundt for å formidle det gode bodskap. Sjølv var eg plassert på fylkeskontoret som valkampmedarbeidar noko som gjorde at eg fekk drive valkamp på heiltid. Spennande, lærerikt og travelt. Valresultatet sett med SK-auge: Valforskarar seier etter valet at likestillinga har gått litt fram, og litt tilbake. Kvinnedelen har gått litt fram, riktig nok så lite at det knapt er målbart, men trass alt rette vegen Kvinnerepresentasjonen blant ordførarane derimot er dårleg!! Arbeidarpartiet og Senterpartiet er dårlegast i klassa (av dei store) med berre 19 % kvinnelege ordførarar. Dette er elendig! Her må det gjerast noko. Liv Signe har som kommunalminister varsla at ein kanskje må bruke kraftigare lut for å få opp kvinnedelen både generelt og blant ordførarane. Diskusjonen so langt har først og fremst dreia seg om kvotering og det er ein viktig diskusjon. Eit anna grep bør vere å få fleire kvinnelege leiarar i nominasjonsnemndene. Historia har synt oss so langt at menn vel menn... dette MÅ vi snu!! Her i fylket er fylkestinget bra kjønnsbalansert i alle parti med unnatak av SV som har 2 menn. SP-gruppa har fem kvinner og fem menn og vi har Jenny som gruppeleiar og fylkesvaraordførar. (Må vel og nemne at fylkesstyret i

4 Senterkvinnene kom bra ut ved at eg kom inn som fast medlem i Fylkestinget og Samferdsleutvalet sjølv om eg aldri ynskte å bli samferdslepolitikar Nestleiar Gunn Sande er 4. vara til fylkestinget og ho er 1. vara til hovudutval for plan og næring. I tillegg er vi med i diverse andre styre, råd og utval.) Kvinnerepresentasjonen vår i kommunestyra er på staden kvil, og Senterpartiet ligg på ca. 40 %. Målsettinga vår er 50 %, så vi har framleis ein veg å gå (Og for å vise at Senterkvinnene sitt fylkesstyre har gjort seg gjeldande i kommunevalet òg, må eg nemne at nestleiar Gunn som einaste SPrepresentant i kommunestyre i Selje er blitt varaordførar, og eg må nemne at styremedlem Leni Lisæter er komt inn i kommunestyret i Bremanger). Det som er mi største uro etter valet er tal kvinnelege ordførarar og det gjeld ikkje berre SP, men alle partia. Her i fylket er det no berre 3 kvinnelege ordførarar av totalt 26 (Ei av dei er vår eigen Anne-Britt Øen Nygård i Hornindal). I førre periode hadde SP tre kvinnelege ordførarar åleine!! Dette er eit demokratisk problem for heile det politiske Sogn og Fjordane. Senterkvinnene må vere aktive i debatten som Liv Signe har drege opp når det gjeld kvinnerepresentasjon, og det må gjerast grep i god tid før neste lokalvalsnominasjon startar for alvor. Kva har valresultatet lært oss: Det tydelegaste signalet etter valet er at vi har ein jobb å gjere og den gjer seg ikkje sjølv. (Det viser og at dei lokallaga som la ned ein ekstra innsats gjorde betre val. Hovudorganisasjonen og fylkespartiet har viktige roller i valkampen, men vi må aldri gløyme at det er lokalt jobben må gjerast. Eg trur det er her vi har størst forbetringspotensiale fram mot neste val og vi må starte den jobben alt no!! ) ORGANISASJONSARBEID Senterkvinnene har siste par åra hatt eit særleg fokus på organisasjonsutvikling og organisasjonsutbygging. Korleis kan vi drive organisasjonen vår betre?? Korleis skal vi organisere oss for å møte utfordringane i framtida?? Som leiar både for Senterkvinnene her i fylket og for Senterkvinnene sentralt, så må eg

5 nok innrømme at fokuset mitt har vore mest på sentralt. Noko av grunnen til dette er at Senterkvinnene her i fylket er ein relativt sjølvgåande organisasjon, og det er ikkje berre sjølvskryt når eg seier at Senterkvinnene i Sogn og Fjordane er eit av dei beste og mest aktive fylkeslaga vi har. Her er vi godt etablerte som ein sjølvsagt del av fylkespartiet og vi har fylkeskontoret med på laget. Eg føler også at Karen Marie som fylkesleiar har følgt opp tradisjonen etter Knut M, nettopp slik eg ønskte. Så her går det bra, vi kunne sjølvsagt gjort mykje meir, slik er det alltid, men når eg veit kor stor jobb vi har med å få oppatt SK-org. i mange andre fylke, så fungerer det godt her. Når dette er sagt, så må eg og nemne at eg til tider har vore litt frustrert når det ikkje har gått slik eg hadde ynskt Målsettingane som vi har vore einige om på styremøte har av og til vist seg å vere vanskelege å nå. Anten har vi hatt for ambisiøse målsettingar, eller so har vi gjort for lite. Eller kanskje det er ein kombinasjon. Uansett gjer ikkje jobben seg sjølv. (Vi må ha realistiske målsettingar og vi må gjere jobben for å nå dei målsettingane vi har. Denne jobben må vi gjere vi fellesskap både de som er her og fylkesstyre. Ein leiar kan ikkje drive ein organisasjon åleine det er teamet som er avgjerande for suksessen.) Desse to siste åra har Senterkvinnene sentralt hatt hovudfokus på organisasjonsbygging. Vi måtte snu ein negativ trend der Senterkvinnene i mange fylke vart bygd ned, vi måtte få opp engasjementet rundt om i fylka og vi måtte «krige» med Senterpartiet om eit minimum av ressursar slik at vi hadde moglegheit til å nå måla våre og vi har hatt låg status i mange delar av Senterpartiet sin organisasjon. Vi tapte viktige avrøystingar på Senterpartiet sitt landsmøte, der vi ynskte å likestille KVPU og SK, for mange fylke har gjort seg om frå SK til KVPU. Dette tapte vi altså. Eg vart vald som leiar på landsplan på landsmøte i 2010, og dette var utgangspunktet og oppgåva det nye styret fekk med seg. Ut frå at vi har hatt svært avgrensa med ressursar, meinar eg vi har kome eit bra stykke. Vi starta i 2010 utan fast sekretærhjelp og eit driftstilskot frå Senterpartiet på kr I 2012 har vi meir enn dobla tilskotet til kr ,- og vi har fått på plass fast sekretærhjelp. Frå å vere ein organisasjon under nedbygging har vi fått

6 «pasienten» over i stabilt sideleie og vi ser at i fleire fylke har ein klart å snu frå avvikling til oppbygging. Statusen vår er heva og vi vert i dag tekne med som ein viktig del av organisasjonen ikkje minst skuldast dette at Liv Signe heile tida har stått på Senterkvinnene si side og støtta opp om arbeidet eg og vi har gjort. Men det er langt igjen Framleis er det mange fylkesparti som ikkje ser viktigheita av å bygge ein breiast mogleg organisasjon der både Senterkvinnene og Senterungdommen inngår som viktige organisasjonsledd. Skal vi få til ting er det heilt avgjerande med ein god og velfungerande organisasjon i botnen. Dersom ikkje organisasjonen fungerer, har vi heller ikkje noko apparat for å drive politikkutvikling, og vi har ikkje noko apparat for å nå ut med Senterkvinnene sin politikk. Etter å ha hatt fokus på organisasjon i to år skal vi no få fokus på politikken vår. (Sentralstyret vil legge fram for landsmøte ein arbeidsplan der hovudfokus dei neste to åra skal vere politikk og politikkutvikling.) POLITIKK (Kva er så Senterkvinnene sin politikk kvifor treng Senterkvinnene ein annan politikk enn Senterpartiet?? Senterkvinnene sin politikk er vedteken av Senterkvinnene sitt Landsmøte. Senterkvinnene sitt politiske manifest vert rullert på kvart landsmøte. (No har manifest fått ein negativ klang, og sentralstyre innstiller difor overfor landsmøte at dokumentet skal døypast om til Politisk plattform. Dette dokumentet er retningsgjevande for politikkutvikling. Eit arbeid som skal gjerast både lokalt og sentralt.) Eg tenkte eg skulle nemne nokre av dei saksområda som vi har arbeidd med siste året. Politiske saker: Den eine er tidleg ultralyd. Veldig vanskeleg sak. For mange handlar den om overtyding med bakgrunn i religion, og det er mange følelsar

7 knytt til dette. Tidleg ultralyd kan i ytterste konsekvens føre til eit sorteringssamfunn, det ynskjer ingen, og sjølvsagt heller ikkje SK. Sentralstyre i Senterkvinnene er delt i saka. Likevel tok vi saka opp på Landsmøte i Senterpartiet i fjor og ynskte at landsmøtet skulle ta stilling til dette. Etter ein ganske oppheita debatt både i sal og korridorar valde vi til slutt å trekkje saka. Meiner det var rett, vi visste for lite på det tidspunktet. Sentralstyret i Senterpartiet som også er delte har behandla saka fleire gongar. På møte i november var konklusjonen at vi skulle invitere til ein brei samfunnsdebatt om saka, og at vi ynskte ei Stortingsmelding på dette. Eg vart litt overraska når eg i førre veke høyrde at Stortingsgruppa samrøystes hadde gått i mot tidleg ultralyd. Overraska fordi at eg følte debatten langt frå var avslutta i partiet. Arbeidarpartiet og SV sine stortingsgrupper seier begge ja til tidleg ultralyd. SV har presisert sitt syn litt meir. Dei ynskjer ikkje eit automatisk tilbod etter 12 veker, men meinar at kvinnene må be om dette i kvart enkelt tilfelle. Det gjer til at kvinnene blir tvinga til å tenke gjennom om dei vil bli stilt ovanfor eit val dersom ultralyden syner at fosteret ikkje er friskt. Eg hallar nok mest til eit ja til tidleg ultralyd. Dei avgjerande momenta for meg har vore o Tilbod skal vere likt for alle kvinner i heile landet. I dag er tre grunnar som er avgjerande om kvinner kan få tidleg ultralyd lommebok, geografi og alder. Mitt grunnsyn er at alle skal ha eit mest mogleg likt helsetilbod, og at det i alle fall ikkje er personleg økonomi som skal vere avgjerande. o I dag tek rundt halvparten av alle gravide kvinner tidleg ultralyd. Dette syner at kvinnene meinar dette er viktig og at det er eit behov for dette tilbodet. Eit argument imot er at det berre er 4 sjukehus som i dag tilbyr dette tilbodet. Skal tilbodet byggast ut over heile landet vil det verte veldig dyrt,

8 og vi må prioritere dette opp mot andre viktige og grunnleggande helsetilbod. Men som sagt dette er ei vanskeleg sak. Eg har stor respekt for at folk både tvilar og trur i denne saka. Tidleg ultralyd vil også bli ei sak på Landsmøtet i Senterkvinnene og eg ynskjer ein brei debatt om dette framover. (Vi må ikkje vere redde for debatten sjølv om den både er vanskeleg og vi føler at vi kanskje ikkje veit alt. Det er gjennom meiningsutveksling og kunnskapsinnhenting vi finn dei beste løysingane.) Barnevern er ei anna sak Senterkvinnene har arbeidd mykje med siste åra. Eg har laga framlegg til ein uttale på dette som uttalenemnda har fått. Den omhandlar jobben som tilsynsførar, og om nedbygging av barneverninstitusjonar, noko som eg meiner er å gå i feil retning (i forhold til behovet). Den heitaste saka her i fylket i dag er trasèval for E39 og saka er nok særleg heit her i Nordfjord. Midtre linje med bru mellom Anda Lote, eller indre linje med tunnell under Utvikfjellet og bru over fjorden litt innanfor Innvik. Vi skal ha saka i fylket sitt samferdsleutval allereie på måndag, deretter skal den innom fylkesutvalet før fylkeskommunen skal gje si endelege høyring i fylkestinget 31. januar Senterpartigruppa skal ha møte no på søndagskvelden, og då må vi konkludere korleis gruppa skal handtere saka. Det er til sjuande og sist Samferdsledepartementet og Stortinget som avgjer saka. o Stortinget har tidlegare vedteke at mitre linje, eller S-alternativet, skal vere traseen for E39 gjennom Sogn og Fjordane også då etter harde tak internt her i fylket. Etter vedtaket i Stortinget har det i det alt vesentlege vore brei semje om å halde fast på dette her i fylket. Eg er generelt imot politiske omkampar og meinar at omkampar på sikt berre vil føre til utryggheit og lite framtidsretta samfunnsplanlegging. Ei omprioritering her vil truleg føre til at ingenting av fylkesvegprioriteringane heller står fast o Den midtre traseen har etter mi vurdering dei klart største regionale effektane. Ved bru omtrent på midten av fjorden vil ein utløyse det

9 største felles bu- og arbeidsområdet og det vil vere det beste alternativet for å knyte saman heile Nordfjord.. o Uansett alternativ vil det gje vesentleg innsparingar i reisetid og skilnaden mellom midtre og indre linje er slo liten at dette ikkje bør vere avgjerande. o Eg blir og betenkt når samferdsleminister Magnhild seier at det ikkje er løyst midlar i noko budsjett til opprusting av indre, dei må evt. konkurrere med andre prosjekt på E39. Kva då?? o Eid og Gloppen har opna for bompengefinansiering på brua Anda- Lote. Kan dermed komme raskare. Som fylkespolitikar i Sogn og Fjordane meinar eg det er mi oppgåve å få til best moglege løysingar for vårt fylke og dei som bur her. Det er ikkje eit sjølvstendig mål for meg at bilistar og andre som ferdast langs vegen skal kome seg raskast mogleg gjennom fylket vårt. Eg vil arbeide for at vi får til gode regionale løysingar som gjev utvikling i alle delar av fylket vårt. Det har vi og vedteke på Fylkesårsmøtet i SP i fjor. Vi har kanskje litt å lære av møringane. Eg ser at dei er opptekne av at det vert brukt minst muleg pengar på vegen her i fylket, men so snart ein passerer fylkesgrensa har dei ein annan argumentasjon der det er viktig å knyte næringsklynger og senter til E39. Dei aller fleste av oss er vel seg sjølv nærast når det gjeld vegprioriteringar det må vi også vere, og vi må sjå på sakene i eit fylkesperspektiv. Vi har mange viktige vegprosjekt i fylket. Eg ynskjer vi kunne få til eit taktskifte når det gjeld vegprioriteringar. Vi må gå vekk frå interne stridar og omkampar. Vi ser og at det er levert inn eit framlegg til uttale om E39. Nokre andre saker: Likestilling (under der ligg bl.a likelønn, ufrivilleg deltid, fleire kvinner inn i Forsvaret), dagtilbod til eldre, krisesenter (vart ei sak då KS si arbeidsgruppe såg på framtidig organisering av krisesentertilbodet, dei rådde til å ha anbodsrunde til ideelle org. Dette var vi sterkt imot, ville ført til ei svekking av eit tilbod for ei allereie svak og sårbar gruppe)

10 Vi snakkar og om at vi vil ha ein ny debatt på klima og miljø, dette har SK vore opptekne av lenge, men debatten har dabba av siste åra. Integrering er også komme opp som sak igjen. Ikkje minst etter 22.juli. SPS har laga eit hefte om Integrering som vi ynskjer å ta tak i. Samhandlingsreforma. Liv Signe snakka som kommunalminister om Samhandlingsreforma på ei stor folkevaldsamling på Lillestrøm. Då bad ho folk om å senke skuldrane. Ho sa at Samhandlingsreforma er ei retningsreform. Ein ynskjer endring over tid. Kommunane skal over tid behandle og gje pleie og omsorg til folk, nærare der dei bur. Mange kommunar er komne langt. Lære av kvarandre SR er ikkje ei statleg oppfinning, det er kommunar og lokalsjukehus rundt i landet som har vore modell. Målet er at alle i landet vårt skal få det same tilbodet, tilpassa lokale forhold. Siste saka eg vil ta med, er trangen for arbeidskraft i helsevesenet framover. Eg hadde lesarinnlegg om dette. Skuffa over at Hovudutval for undervisning ikkje gjekk for å starte opp ein halv klasse i Førde. Feil signal å gje, korleis demme opp for behovet framover, då?? Når ein på landsplan kjem til å komme i mangel på helsearbeidarar i åra framover, og det i dag blir utdanna 2000 færre helsearbeidarar i året enn det blei utdanna hjelpepleiarar i si tid, så går ein i feil retning. Her må det takast grep! Som eg sa til landsstyre i SK i førre veke, ynskjer eg meg ein debatt på neste landsmøte på familiepolitikk. Kva skal vere innhaldet i SK sin fam.politikk? Eg har ikkje svaret no, men har de innspel her på fylkesårsmøtet, så kom med dei. Eller de kan sende meg e-post. Eg er so heldig at eg er komen med i SP sin programkomité ein komité som skal kome med framlegg til nytt ideologi- og stortingsvalprogram. Veldig spennande arbeid der vi skal komme med innspel som skal vere den nye politikken til partiet. Har de innspel, gje meg ein lyd. Blir veldig glad for det. LANDSMØTE I SENTERKVINNENE Vi i Senterkvinnene skal ha vårt Landsmøte i Bergen 23. til 25. mars altså om eit par månader. Eit landsmøte i ein politisk organisasjon er ein stor happening

11 og eg gler meg. Vi skal på dette fylkesårsmøte mellom anna velje to utsendingar (pluss vara) til landsmøte Dei som vil vere med på noko stort og spennande bør starte valkampen for å bli valde Av viktige saker på årets landsmøte vil eg mellom anna nemne at vi skal vedta heilt nye vedtekter. Vi har hatt ein liten komité som har lagt fram eit forslag desse er no ute til høyring i organisasjonen. Fylkesstyret har tidlegare i dag vedteke våre endringsframlegg og, så det vert ei orientering om dette for årsmøte i morgon tidleg. I tillegg til vedtekter skal vi rullere vår politiske plattform, vi skal velje nytt sentralstyre, vi skal vedta arbeidsplan for dei neste to åra og vi skal ha spennande politiske diskusjonar. Senterpartiet skal ha sentralstyremøte i Bergen samtidig som vi har vårt landsmøte. Det betyr at både Liv Signe, Ola Borten Moe, Tryge Slagsvold Vedum og heile resten av sentralstyre vert der. Når vi er samla saman med dei fremste tillitsvalde i Senterpartiet har vi verkeleg moglegheita for å påverke Endå ein grunn til å drive valkamp for å bli vald som utsending. AVSLUTNING Dette er mi siste årsmøtetale for Senterkvinnene i Sogn og Fjordane. På mange måtar er det vemodig, og eg har sett fram til denne dagen med noko blanda følelsar. På eine sida ser eg endeleg enden på det at eg stadig skal vere så årvaken i høve det som skjer. Men når eg no står her for siste gong (i denne omgang) so trur eg nesten det er mest vemodig. Eg har vore med lenge, og eg er blitt veldig glad i Senterkvinnene i Sogn og Fjordane. Eg starta som 1.vara til SK sitt fylkesstyre i 2001, deretter blei eg nestleiar under Olin Astrid Austrheim året etter før eg vart vald som fylkesleiar i Når eg ser tilbake vil eg minnast denne tida som ei fantastisk flott tid. Ei tid der eg dersom eg kan vere litt egoistisk og personleg har fått lov å utvikle meg og fått tilført kompetanse som eg vil ha nytte av i lang, lang tid framover. Eg har fått lov å reise rundt i landet (til og med litt i utlandet), eg har fått delteke på kurs og samlingar av ulikt slag, eg har fått vere med å påverke politikken både her i fylket og på landsplan, eg har lært meg mykje om organisasjonsarbeid, eg har lært at talarstolen ikkje er så farleg som mange vil ha det til - og

12 som eg trudde sjølv. Og sist, men ikkje minst - eg har fått mange nye, gode vener over heile landet. No blir de ikkje heilt kvitt meg endå. Eg skal vere med i fylkestinget i alle fall fram til 2015 og det betyr at eg vert kalla inn på fylkesårsmøta i Senterkvinnene i nokre år til. Eg sit som leiar i Senterkvinnene fram til landsmøtet no i mars, og så får vi no sjå korleis framtida blir der - eg har endå ikkje svart valnemnda. Eg vil avslutte med å takke Senterkvinnene i Sogn og Fjordane. Eg vil takke for at eg har fått blitt kjent med mange utruleg flotte og flinke damer frå heile fylket. Kanskje er eg ikkje alltid einig men uansett er eg stolt når eg ser og høyrer at de står opp og kjemper for sakene de trur på!! Tusen takk, kvar og ein av dykk, og tusen takk til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane for at eg har fått lov å vere leiar for denne flotte organisasjonen i 6 år! Bjørg Bergheim -fylkesleiar-

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre v/fylkessekretær Jan Kløvstad Kongens gate 34 4608 Kristiansand. Førde, 14.

Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre v/fylkessekretær Jan Kløvstad Kongens gate 34 4608 Kristiansand. Førde, 14. Partilovnemnda v/leiar Ørnulf Røhnebæk Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Postboks 14 6801 Førde Kontaktpersonar: Turid Digernes Eikås Tlf. 57 72 32 33 Sylvi Hjelmeland Lone Tlf. 57 72 32 52 E-post: olitiske

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 13.06.2016 073/16 Kommunestyret 17.06.2016 058/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Organisasjonsbygging. Velkomne til Jakt- og Fiskesenteret på Flå 1. november 2014. Org.kontakt: Bjarne Huseklepp www.bjarnehuseklepp.

Organisasjonsbygging. Velkomne til Jakt- og Fiskesenteret på Flå 1. november 2014. Org.kontakt: Bjarne Huseklepp www.bjarnehuseklepp. Organisasjonsbygging Velkomne til Jakt- og Fiskesenteret på Flå 1. november 2014 Org.kontakt: Bjarne Huseklepp www.bjarnehuseklepp.com Eit rikt og aktivt liv. Toppidrett 1970-1984 Maratonlandslaget 1980-84

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA?

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? KOMMUNEREFORM KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? Resultat frå spørjegransking mellom innbyggjarane i bygdene 17. januar, 2016 Innbyggjarane i Norddal

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Innledning Eg valde å tolke oppgåva slik at ein skulle framstille ein «historie» kun ved hjelp av bilete. Eg tolka det òg slik

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VERE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VÅGSØY KOMMUNE Vågsøy kommune er saman med andre kommuner i Nordfjord i gang med å greie ut mulig ny kommunestruktur. Våren 2016 skal alle Nordfjord-kommunane

Detaljer