Områdeplan for Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF... og tilhørende bydeler og kommuner Svangerskap, fødsel og barseltid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014-2019 Områdeplan for Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF... og tilhørende bydeler og kommuner Svangerskap, fødsel og barseltid"

Transkript

1 Områdeplan for Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF og tilhørende bydeler og kommuner Svangerskap, fødsel og barseltid Sømløs omsorg

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN OG FORMÅL Innledning Visjon og verdier Formål Samarbeidsavtaler Samarbeidsutvalg Prosess FAGLIGE OG POLITISKE FØRINGER... 4 Områdeplanen er hovedsakelig basert på nasjonale og regionale føringer: Nasjonale føringer Regionale føringer og kvalitetskrav SÆRTREKK VED OPPTAKSOMRÅDET Demografi og levekår Etnisitet og kultur STATUS AV TILBUDET I SPESIALISTHELSETJENESTEN Svangerskapsomsorg Fødselsomsorg Barselomsorg Nyfødtovervåking Følgetjeneste Transportfødsler Hjemmefødsler Sorggruppe SAMARBEID MELLOM KK OG PRIMÆRHELSETJENESTEN Svangerskapsomsorg Barselomsorg FAGUTVIKLING, FORSKNING OG UTDANNING Hospiteringsordninger Faglige kurs Samarbeidsmøter Kvalitetsforbedring Universitetsfunksjon, studenter og forskning Perinatalkomité FOKUSOMRÅDER OG VIDERE ARBEID Sårbare gravide Språk og kommunikasjon Sømløs barselomsorg Samhandlingsreformen OPPSUMMERING Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus: Ledende innen kvinnehelse et naturlig førstevalg 2

3 1 Bakgrunn og formål 1.1 Innledning Ifølge oppdrag og bestilling 2010 fra Helse Sør-Øst til Ahus skal helseforetaket i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF og kommunene levere en flerårig, helhetlig og lokalt tilpasset plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg for å sikre et sømløst tilbud. Dette skal gjøres gjennom tiltak som vil: Styrker samhandlingen mellom de ulike tjenestenivåer (helsestasjon, fastlegen, spesialisthelsetjenesten) Fører til en bedre ressursutnyttelse Fører til bedre pasientopplevd kvalitet Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene. Den regionale planen og områdeplanen skal bidra til å møte utfordringene i befolkningssammensetting i opptaksområdet. (voksende antall eldre, sosiale ulikheter i helse og en stor gruppe innvandrere/norskfødte med innvandrerbakgrunn, samt at personer med rehabiliteringsbehov også kan ha behov for bistand for rus/medikamentproblematikk og psykiske problem). Områdeplanen for perioden 2010 til 2013 revideres, og ny plan vil gjelde fra 2014 til Visjon og verdier Kvinneklinikkens visjon er: Ledende innen kvinnehelse et naturlig førstevalg, og våre verdier er respekt for pasienten og hverandre, faglig sterk og positivitet. Målet vårt er at vi skal være: 1. Pasientens førstevalg 2. Et robust og fremragende forsknings- og innovasjonsmiljø 3. Den mest attraktive arbeidsplassen for helsepersonell 4. Ledende på samhandling med kommuner og bydeler 5. En kvinneklinikk som setter agendaen i Helse-Norge 1.3 Formål For å sikre en helhet i tilbudet må følgende områder sikres: Kapasitet i forhold til fødselstall Et helhetlig, differensiert og forutsigbart tilbud, også i høytider og ferier Et tjenestetilbud som er tilpasset o innvandrerkvinner o kvinner i en sårbar situasjon (som for eksempel rusavhengige, innvandrerkvinner som lever isolert eller personer med psykisk lidelse) Kommunikasjon og samarbeid basert på nye og offensive samarbeidsmåter (elektronisk samhandling og videreutvikling av rutiner) Erfarent fagpersonell Utdanning av helsepersonell (Universitetsfunksjon) 1.4 Samarbeidsavtaler Ahus har inngått samarbeidsavtaler med alle kommuner og bydeler i opptaksområdet iht. nasjonale og regionale føringer. Det er inngått to samarbeidsavtaler på overordnet nivå, en mellom Ahus og kommunene og en mellom Ahus og Oslo kommune. Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus: Ledende innen kvinnehelse et naturlig førstevalg 3

4 Det er også vedtatt egne samarbeidsavtaler/retningslinjer som omhandler den prinsipielle ansvars- og oppgavefordelingen i pasientsamarbeidet. Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp mellom Ahus og kommunene, og Retningslinjer for helhetlige pasientforløp mellom Ahus og bydelene. Begge disse avtalene/retningslinjene revideres i Det er videre inngått delavtaler/tjenesteavtaler innenfor ulike områder iht. nasjonale føringer for dette. Det er blant annet inngått egne avtaler for området svangerskap, fødsel og barsel: Tjenesteavtale 6 Samarbeid om jordmortjenester mellom Ahus og bydelene, og Delavtale 8 Samarbeid om helhetlig Svangerskaps- fødsels og barselomsorg herunder jordmortjenesten mellom Ahus og kommunene. Disse avtalene legger rammene for samarbeidet mellom Ahus og kommune/bydel, og man forutsetter at innholdet i disse avtalene er kjent. 1.5 Samarbeidsutvalg Ahus og kommunene/bydelene har opprettet samarbeidsutvalg på ulike nivåer. Det er etablert et overordnet administrativt samarbeidsutvalg mellom Ahus og kommunene og et tilsvarende mellom Ahus og bydelene. Det er videre opprettet et helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg mellom Ahus og kommunene og to tilsvarende mellom Ahus og bydelene (et for somatisk område og et psyk/rus-området) Se vedlagt link her til Ahus sine hjemmesider for nærmere informasjon om gjeldene samarbeidsavtaler og samarbeidsutvalg: 1.6 Prosess Arbeidet med revidering av områdeplanen har vært ledet av Kvinneklinikken, Ahus med bistand fra avdeling for samhandling. Videre har utvalgte representanter fra kommune og bydel gitt innspill i prosessen. Tillitsvalgte ved Kvinneklinikken har hatt mulighet til å kommentere innholdet. Brukerrepresentanter var involvert i prosessen med utarbeide områdeplanen og vært med i høringsprosessen. Vi har derfor valgt å ikke inkludere disse i revisjonsarbeidet. 2 Faglige og politiske føringer Områdeplanen er hovedsakelig basert på nasjonale og regionale føringer: 2.1 Nasjonale føringer Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (Helsedirektoratet 2013) IS Høringsutkast - Retningslinjer for barselomsorgen: Nytt liv og trygg barseltid for familien (Helsedirektoratet 2012) Retningslinjer for hjemmefødsel: Svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender (Helsedirektoratet 2012) IS-2012 Et trygt fødetilbud - Forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner (Helsedirektoratet 2010) IS-1802 Utviklingsstrategi for jordmortjenesten tjenestekvalitet og kapasitet (Helsedirektoratet 2010) IS-1815 Stortingsmelding nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus: Ledende innen kvinnehelse et naturlig førstevalg 4

5 Stortingsmelding nr. 12 ( ) En gledelig begivenhet Faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen (Helsedirektoratet 2005) IS-1179 Utviklingsstrategi for helsestasjons og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet 2010) IS Regionale føringer og kvalitetskrav Oppdragsdokument til helseforetakene, 2013 Overordnede mål: Fødselsomsorg av høy kvalitet Tilbudet til fødende kvinner er av god kvalitet og kvalitetskrav for fødeinstitusjoner er oppfyllet i forhold til svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg Styringsparametre: Andel pasienter med fødselsrifter (sfinkterruptur) grad 3 og 4 Andel forløsninger foretatt ved keisersnitt totalt, og andel keisersnitt utført hhv. som øyeblikkelig hjelp og planlagt (elektivt) Antall postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt 3 Særtrekk ved opptaksområdet 3.1 Demografi og levekår Om lag 8 % av alle fødsler i Norge: Ahus opptaksområde utgjør ca innbyggere og har ca 5000 fødsler i året. Ahus planlegger sin virksomhet for å kunne dekke kapasitetsbehov i opptaksområde. Økende innbyggertall: Befolkningsframskrivinger fra SSB viser flere trender som tyder på en øking av befolkningen i deler av opptaksområdet. Innvandrere har noe høyere fruktbarhet enn både i hjemlandet og Norge de første årene etter innvandringen på grunn av familiegjenforening. Levekår: Ahus møter og skal yte tjenester til flere innbyggere med lavere levealder og som stiller lavere på en rekke levekårsparametre. Psykososiale utfordringer: Kommunene i opptaksområdet registrerer et økende antall innbyggere som møter sammensatte levekårsproblemer relatert til bolig, arbeid, marginalisering og ensomhet. Antall personer, også gravide med rus, psykiatriske eller psykososiale problemer øker. Økende alder: Høyere alder hos kvinner som får barn, særlig førstegangsfødende, hos kvinner i vårt opptaksområde. Geografi: Alle pasienter bor så nær av sykehuset at ingen har lenger reisevei enn ca 1 time. Ahus er det eneste helseforetak i Helse Sør-Øst som yter tjenester til både kommuner og bydeler. Det er en utfordring at bydelene og Akershus kommunene har forskjellig organisering styreform og ledelsesstrukturer. Organisering: Organisering av svangerskapskontrollen er forskjellig i de 23 kommuner og bydeler. Kvinnene har fritt sykehusvalg der Ahus er primærsykehus for de fødende. Fastlegene er helt sentrale i videreutviklingen av svangerskaps- og barselsomsorgen og må involveres mer. Det kan enkelte steder være en utfordring at fastleger og kommunejordmor ikke er samlokalisert. Kort liggetid på sykehuset gir en utfordring for kommunehelsetjenesten. Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus: Ledende innen kvinnehelse et naturlig førstevalg 5

6 3.2 Etnisitet og kultur Ahus har det største antall fødende kvinner med ikke-etnisk norsk bakgrunn. I bydel Alna, Stovner og Grorud har over 45 prosent av innbyggerne ikke vestlig bakgrunn. De største gruppene er fra Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Somalia, Tyrkia og Marokko. For de gravide er prosenttallet mellom %. I Skedsmo er innvandrerandelen av befolkningen ca 18 % og Rælingen 14 %. Sykehuset yter også tjenester til asylsøkere og flyktninger som bor i asylmottak. Jordmor og stipendiat Eli Saastad fant i en undersøkelse at kvinner fra ikkevestlige land som føder i Norge, har dobbelt så mange dødfødsler som andre kvinner. Eli Saastad gransket dødfødsler i Oslo og Akershus og undersøkelsen ble publisert i I følge undersøkelsen er en medvirkende grunn manglende eller feil oppfølging av gravide/fødende grunnet store språkproblem og tolker som ikke er kvalifisert. Kvinner med innvandrerbakgrunn eller minoritetsbakgrunn er ingen homogen gruppe. Dette gjør seg gjeldende når det gjelder forståelse av egen kropp og helse og kunnskap om egen kropp og helse. Mange kvinner har helseplager som ikke er så vanlig i vestlige land. Dette kan være kvinner som kommer fra land der kjønnslemlestelse er en tradisjon, kvinner med komplikasjoner etter tidligere fødsler under primitive forhold, fysiske og psykiske plager som kan skyldes traumer og migrasjon. Dette krever tjenesteytere med kompetanse som kan gi disse kvinnene den oppfølging de er i behov av. 4 Status av tilbudet i spesialisthelsetjenesten 4.1 Svangerskapsomsorg Kvinneklinikkens poliklinikk tilbyr i dag følgende tjenester: Rutineultralyd: Jordmødre og leger gjør ultralyd screening i uke 18. Etter gitte kriterier har Ahus også et tilbud om tidlig ultralyd. Fosterdiagnostikk: En overlege er sertifisert, men der man finner store avvik ved rutineultralyd blir pasienten viderehenvist til OUS. Svangerskapsoppfølging: Tilbud til kvinner med risikosvangerskap, herunder diabetespoliklinikk, tvillingsvangerskap osv. Ut fra henvisning fra fastlege eller jordmor utføres polikliniske kontroller. Overtidsvurdering: Primærhelsetjenesten henviser kvinner etter gitt kriterier til en vurdering for igangsetting av fødsel. Embla samtaler: Kvinner med fødselsangst henvises til samtaler. Disse gjøres av jordmor eller lege. Det lages en plan for fødsel. I enkelte tilfeller også en beslutning om et elektivt keisersnitt. Ahusteam: LAR, rus og psykiatri. Kvinner med rusmiddelproblematikk og tung psykiatri henvises fra primærhelsetjenesten for en vurdering og plan for fødsel. Dette tilbudet er i samarbeid med psykiatrisk divisjon og nyfødtavdelingen. Tilbudet erstatter ikke den svangerskapsoppfølgingen som primærhelsetjenesten yter. Svangerskapskurs: Arrangeres jevnlig på norsk. I perioder har Kvinneklinikken tilbudt kurs på polsk og somalisk. Sectioskole: Kvinner som får innvilget planlagt keisersnitt får tilbud om å delta på sectioskole. Undervisningen foregår annen hver uke og varer 1 time. Man gjennomgår rutiner i forbindelse med keisersnitt i den hensikt at kvinner/paret skal være godt forberedt. Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus: Ledende innen kvinnehelse et naturlig førstevalg 6

7 Kafevisitt: En gang per uke er det mulighet for å møte jordmor på fødetun A og få en omvisning på fødeavdelingene. Det er plass til 5 par hver gang. Påmelding skjer direkte til avdelingen. Observasjonspost: Kvinneklinikken har 6 observasjonssenger for gravide som har behov for innleggelse. Observasjonsposten ligger i nær tilknytning til fødeavdeling og operasjonsavdeling. 4.2 Fødselsomsorg I tråd med Stortingets vedtak tilbyr Ahus et differensiert fødetilbud. Dette ble gjennomført fra Føde tun A (ABC enhet) har 4 fødestuer som er beregnet for fødende med et normalt svangerskap og forventet normal fødsel. Avdelingen er enkelt innredet og minner lite om en vanlig fødeavdeling. Fødetun A er plassert i nær tilknytning til Fødetun B og til operasjonsstuene. Bemanning er hovedsakelig jordmødre. Tilbudet om smertelindring er ikke- medikamentell, som for eksempel lystgass, bad og akupunktur. I 2012 foregikk ca 25 % av alle fødsler på denne avdelingen. Føde tun B har 8 fødestuer med bad og oppholdsrom tilknyttet fødestuen. Rommene er teknisk innredet med alt av utstyr tilgjengelig. Alle kompliserte fødsler foregår her og det er mulighet for å få alle typer smertelindring og elektronisk fosterovervåking. 4.3 Barselomsorg Ahus har i dag et differensiert barseltilbud. Barselhotell Barsel sengeområde Kvinne og barn selekteres i henhold til klare kriterier slik at det er kun friske kvinner og nyfødte som får benytte seg av barselhotellet. På barselhotellet er det mulig for ledsager å overnatte. Barsel poliklinikken er åpen daglig for kvinner som har reist tidlig hjem og/eller har behov for oppfølging etter fødselen 4.4 Nyfødtovervåking Akershus universitetssykehus tar imot fødende fom 26 svangerskapsuke. Kvinner som føder tidligere henvises til OUS. 4.5 Følgetjeneste Stortinget har anbefalt at fødende med reisevei over 1,5 time bør tilbys følgetjeneste av jordmor. Dette er ikke aktuelt i Ahus opptaksområde. Reisetid er under 1,5 time fra alle kanter av fylket. 4.6 Transportfødsler Dette holder seg stabilt rundt 0,4 % av fødslene. I dette tallet ligger også uplanlagte hjemmefødsler. 4.7 Hjemmefødsler Hjemmefødsel er planlagt fødsel i kvinnens eget hjem. Hjemmefødsel er en lovlig virksomhet i Norge, og kvalitetskrav til tjenesten er beskrevet i Nasjonal retningslinje for hjemmefødsel: Svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender (Helsedirektoratet, 2012). Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus: Ledende innen kvinnehelse et naturlig førstevalg 7

8 Fødselshjelp er et spesialisthelsetjenestetilbud. Planlagt hjemmefødsel med jordmor er ikke en del av det offentlige tilbudet. Tilbudet gis i dag av privatpraktiserende jordmødre uten avtale med helseforetakene eller den kommunale helse og omsorgstjenesten. 4.8 Sorggruppe Jordmødre og barnepleiere fra føde/barselavdeling holder sorggrupper for par som opplever en dødfødsel, mister barn i forbindelse med fødsel eller i ukene rett etter fødsel. Gruppene er organisert gjennom sorgstøttesenteret på Ahus. Gruppen består av 4-6 par og 2 gruppeledere, en jordmor og en barnepleier. Tilbudet går over 9 treff, 2 timer hver gang. Det er ca 3 uker mellom hvert treff. 5 Samarbeid mellom KK og primærhelsetjenesten 5.1 Svangerskapsomsorg Organisering av svangerskapskontrollen er forankret i primærhelsetjenesten, og er derfor ulikt organisert i de ulike kommuner og bydeler i Ahus opptaksområde. Alle kommuner og bydeler har ansatt jordmor og tilbyr gravide svangerskapskontroll som en del av helsestasjonens tilbud. De gravide benytter seg i stor grad av jordmortilbudet, men det er en utfordring at mange fastleger ikke informerer om den gravides rett til oppfølging av jordmor i svangerskapet. Kvinnene står fritt til å velge fastlege i eller utenfor egen kommune. Det er også store forskjeller i tilgjengelighet og bemanning i mellom bydeler/kommuner. 5.2 Barselomsorg En forutsigbar barselomsorg kjennetegnes av flere forhold: Klare faglige krav til barselomsorgen Personell med tilstrekkelig kompetanse og tid Fordeling av oppgaver og ansvar med forpliktende samhandling mellom tjenestenivåene Individtilpasset barselomsorg ved fødeinstitusjonen Individtilpasset barselomsorg ved helsestasjonen Barselomsorgen er i dag organisert både i spesialist- og primærhelsetjeneste. Når kvinnen føder i fødeinstitusjon ligger ansvaret i spesialisthelsetjenesten frem til utreise, da overtar primærhelsetjenesten. Oppgavefordeling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste er definert i samarbeidsavtaler og retningslinjer. 6 Fagutvikling, forskning og utdanning 6.1 Hospiteringsordninger Ahus har tatt imot hospitanter, både leger og jordmødre, fra eget distrikt og resten av landet. Flere av våre ansatte jordmødre har kombinerte stillinger fordelt mellom sykehuset og primærhelsetjenesten. 6.2 Faglige kurs Ammekurs Arrangeres årlig ved Ahus, og da inviteres primærhelsetjenesten til å delta. Slik sikres felles forståelse og informasjon om amming. Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus: Ledende innen kvinnehelse et naturlig førstevalg 8

9 Fagdager Arrangeres for jordmødre og barnepleiere hvert halvår. Legene inviteres til deltakelse. Aktuelle tema fastsettes av fagutviklingsjordmødrene i samarbeid med ledelsen. ALSO Arrangeres minimum to ganger årlig. Deltakelsen er obligatorisk og tverrfaglig med praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning osv). Oppmøte loggføres. KK skolen Kvinneklinikkens ledelse er opptatt av å identifisere tverrfaglig samarbeid og undervisning. Ledergruppen vedtok våren 2013 å utarbeide en oversikt over all faglig aktivitet og undervisning ved klinikken, for å se på muligheten for å systematisere undervisningen og gjøre den tilgjengelig for flere, samt se på muligheten for en bedre tverrfaglig undervisning. Det innføres fra 2014 en KK-skole med faglige tema som skal være obligatorisk for alle på KK. Det vil defineres hvilke tema man skal gjennomgå ut fra fagområde og yrkesgruppe. 6.3 Samarbeidsmøter Det er etablert faste møter mellom kommune/bydelsjordmødrene og Ahus som fungerer godt. Fast møte mellom Ahus og helsesøstrene i kommunene/bydelene gjennomføres hvert halvår. I begge fora drøftes temaer relatert til barselsomsorg til innvandrerkvinner og sårbare kvinner. 6.4 Kvalitetsforbedring POSI prosjektet Målet med prosjektet er å redusere postoperative sårinfeksjoner etter sectio. Det er iverksatt en rekke tiltak som følges opp. I løpet av prosjektet ser man en nedgang i infeksjoner ved akutte sectio. En gjennomgår nå antibiotika rutinene for evt. å revidere disse. I tillegg er det utarbeidet et informasjonsskriv som leveres ut tidlig i svangerskapet angående hårfjerning og piercing. Riftprosjektet Ahus hadde i 2012 høyere frekvens av store perinealrifter (3,53 %) enn sammenlignbare sykehus. I mai 2013 startet et prosjekt med hensikt å redusere disse til under 2 %. Gjennomsnittlig fra mai har vi hatt 2,50 % store perinealrifter. Vi ser stor nedgang i den alvorligste graden av rift, grad Universitetsfunksjon, studenter og forskning 2 vår og 2 høst kull medisinerstudenter fra 9. semester er tilknyttet Kvinneklinikken. Hvert kull består av 8 studenter som har 8 ukers praksis ved KK. I den forbindelse gjennomføres ukentlige temabaserte samlinger, PBL-undervisning og oppsummeringskurs. Kvinneklinikken tar i mot jordmorstudenter fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Det er til en hver tid mellom 10 og 12 studenter i praksis. Kvinneklinikken er aktiv innen forskning og våre forskere har fått tildelt forskningspriser. Det blir årlig publisert flere artikler i vitenskapelige tidsskrift. 6.6 Perinatalkomité Ahus har en lokal perinatal komité som består av en gynekolog, en barnelege, en jordmor som jobber på fødeavdelingen, en jordmor som jobber i svangerskapsomsorgen og en patolog. Det er ca 4 møter i året. Komiteen har hatt følgende mandat: Gjennomgå alle perinatale dødsfall, fra og med uke 24. Der det har vært svikt, gis det tilbakemelding Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus: Ledende innen kvinnehelse et naturlig førstevalg 9

10 7 Fokusområder og videre arbeid 7.1 Sårbare gravide Følgende områder krever arbeid for å sikre en ivaretakelse av sårbare gravide: Kompetanse hos tjenesteytere som kan gi disse kvinnene den oppfølging de er i behov av 7.2 Språk og kommunikasjon Bruk av kvalifiserte tolker er viktig for å få gitt rett helsehjelp og oppfølging. Kvinneklinikken har erfaring i bruk av både telefon- og tilstedeværende tolketjenester. Sykehuset har utarbeidet flere e-læringsprogram som omhandler bruk av tolketjenester, og det er ønskelig at gjennomføring settes i et system og følges opp av lokal leder. Det er utarbeidet flere brosjyrer og en del er oversatt til aktuelle språk. Man har flere informasjonsskriv som man på sikt ønsker oversatt til de største språkgruppene. Videre er det behov for egne tiltak i forhold til den store gruppen analfabeter. Blant annet jobbes det for å få en ammefilm på flere språk på skjerm på barsel. Svangerskapskurs har vært arrangert på flere språk med vekslende erfaringer. Dette skyldes varierende oppmøte. Slike tilbud bør i størst mulig grad være i kvinnenes nærområde. 7.3 Sømløs barselomsorg Følgende områder krever videre arbeid for å sikre en sømløs tjeneste: Sikre individuell oppfølging av sårbare gravide og mødre gjennom gode rutiner for dokumentasjon og samhandling mellom Kvinneklinikken og aktuelt fagpersonell i primærhelsetjenesten Tilby vaksinasjon til nyfødte som oppfyller retningslinjer for dette. Dersom vaksinasjon ikke er utført på sykehuset må dette komme tydelig fram i epikrisen slik at helsestasjonen har mulighet til å følge dette opp. (Avventer nye retningslinjer) SMS varsling fra barsel til jordmor/helsestasjon med oppfordring om å ta kontakt med barsel, der det er behov for ekstra oppfølging ved utreise Hyppigere møter mellom sykehuset og primærhelsetjenesten 7.4 Samhandlingsreformen Følgende områder krever videre arbeid for å sikre en ivaretakelse av samhandlingsreformen: Lik helsehjelp hele året Behov for lik helsehjelp i primærhelsetjenesten 7 dager i uken, og god tilgjengelighet gjennom hele døgnet. Dette forutsetter en kontinuerlig vakttjeneste/bakvaktsordning bemannet med jordmødre eller helsesøstre. Gjerne tilknyttet en lokal legevaktssentral/helsestasjon. Målet bør være en åpen helsestasjon/drop-in og ø-hjelp hele uka, hele året, også ferier. Dette tilbudet er særlig viktig for førstegangsfødende og for sårbare grupper. Fastlegeordningen Ordningen kan oppleves som en utfordring. Det oppleves som om samarbeidet i kommunehelsetjenesten ikke kommuniserer der kvinner går til kontroll både hos jordmor og fastlege. Jordmor er ofte ansatt på helsestasjon og legen på legesenter. Daglig dialog mellom disse profesjoner er tidvis utfordrende pga ulik organisering. Videreutvikling av PLO Melding til helsestasjonene Pr. i dag er det ikke mulig å kommunisere elektronisk med helsestasjonene. Dette må utvikles slik at all kommunikasjon kan gå elektronisk slik som PLO meldinger går til primærhelsetjenesten. Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus: Ledende innen kvinnehelse et naturlig førstevalg 10

11 8 Oppsummering Helseforetaket og kommunene/bydelene må arbeide aktivt for å styrke sin innsats mot sårbare grupper (som for eksempel rusavhengige, innvandrerkvinner som lever isolert eller personer med psykisk lidelse). Et slikt forsterket arbeid forutsetter tid, kompetanse, og ressurser. Det fordrer en tett dialog med Helse Sør-Øst, Oslo kommune, tilhørende kommuner og nasjonale myndigheter. Det er viktig at kommunene/bydelene har tidlig fokus på gravide med spesielle behov slik at tiltak kan igangsettes raskt og i samarbeid med sykehuset og Ahus-teamet. Gode samarbeidsrutiner er viktig i møte gravide i en sårbar situasjon. Økt kunnskap om migrasjonshelse: Legge til rette for at ansatte som har pasientkontakt får kunnskap og forståelse innenfor kultursensitivitet og migrasjonshelse, for å fremme likeverd i tjenesteyting. Dette gjøres gjennom intern undervisning, seminarer og utdanning og alle medarbeidere skal ha likeverdig tilgang til fagutvikling og utdanning. Undervisningen har som hovedfokus: Likeverdige helsetjenester Kultur Migrasjon og helse Språk og bruk av tolk Ha felles pågående aktiviteter og samhandlingsprosjekter som tar høyde for behovene til minoritetsbefolkningen. Implementering og videreutvikling av samhandlingsavtalene/retningslinjene for å sikre sømløs tjeneste. Ahus og tilhørende kommuner/bydeler vil utveksle erfaringer mellom etatene for å videreutvikle sine tjenester. Dette vil skje for kommunen/bydelen gjennom hospitering på sykehus og for sykehuset gjennom hospitering i kommunen. Regelmessig utveksling av kompetanse ved fagdager og faste samarbeidsmøter. Andre tiltak kan være kombinerte stilinger på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten Fortsette det gode samarbeidet rundt opplæring og strategi, og felles rutiner for vellykket amming for sykehusansatte og personell på helsestasjonene. Nordbyhagen, 25. november 2013 Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus: Ledende innen kvinnehelse et naturlig førstevalg 11

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4.

Detaljer

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester"

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Delavtale 8 trendorhandlet 22.lJ.2iit2 rt I kommune IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester" Side

Detaljer

Områdeplan 2010-2013. Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Områdeplan 2010-2013. Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg Områdeplan 2010-2013 Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg Juni 2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og innledning... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 2 Prosess... 4 2.1 Brukermedvirkning...

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale 4.3.9 Delavtale om jordmortjenester - sammenhengende svangerskap-, fødsel- og barselomsorg (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Opprinnelig dokument gjelder fra: Vedtatt i styret for

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bakgrunn for prosjektet Akershus sykehusomrde % innvandrere fra Asia, Afrika,

Detaljer

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars En gledelig begivenhet Høringskonferanse NSH 9. mars St. meld. Nr 12 er en gledelig begivenhet - men vi er fortsatt i startfasen.. Det finnes mange dokumenter og anbefalinger innen feltet, omsetting i

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune "Samarbeid Delavtale nr. 8 om jordmortjenester" Forhandlet 30.05.2012 Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg. Tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom St. Olav Hospital og kommunen i hele

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen.

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. Revidert 10.12. RETNINGSLINJE MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OM TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP OG BARSELSOMSORG. RETNINGSLINJEN OMFATTER SAMARBEIDET MELLOM PARTENE

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsels og barselomsorg

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsels og barselomsorg Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsels og barselomsorg 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge

Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge Regional plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg i Midt-Norge - en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen i samarbeid med berørte kommuner... - fødetilbud og kvalitetskrav...

Detaljer

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Innholdsfortegnelse 1. Parter...2 2. Bakgrunn...2 3. Formål...2 4. Virkeområde...2 5.

Detaljer

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Tjøme kommune Sykehuset i Vestfold SØR-OST Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Delavtale. Samarbeid om jordmortjenester mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale. Samarbeid om jordmortjenester mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo XX kommune mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Gjeldende fra 01.07.2012, (evaluert 2016) Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016 3 7 Oppdatert mht nasjonal,

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus Rådgiver/Jordmor, Kjersti Kellner Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Dagen i dag Forankring av tjenesten Lov om kommunale helse- og

Detaljer

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Formål/sammendrag Helse Nord RHF har med bakgrunn

Detaljer

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 7 3 SENTRALE FØRINGER... 8 3.1 Nasjonale føringer... 8 3.2 Regionale føringer... 9 3.3 Føringer for

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr 8 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF.

Detaljer

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html Side 1 av 1 11.09.2012 Fra: Stein Iversen[Stein.Iversen@flakstad.kommune.no] Dato: 10.09.2012 14:04:57 Til: RHF-Postmottak Tittel: 146833_1_P Til

Detaljer

Kartlegging av helseforetakenes implementering av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødeinstitusjoner

Kartlegging av helseforetakenes implementering av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødeinstitusjoner Lars T. Johansen, Aase Serine Devold Pay, Lise Broen, Brit Roland, Pål Øian. Følges fastsatte kvalitetskrav i fødselsomsorgen? Tidsskr Nor Legeforen 2017. 10.4045/tidsskr.16.1070 Dette appendikset er et

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

Pilotprosjekt, evaluering NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG

Pilotprosjekt, evaluering NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Pilotprosjekt, evaluering NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Agenda Presentasjon av prosjekt og resultater Anbefaling til ASU Drøfte implementering og fagrådets rolle Fagrådets

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Disposisjon Bakgrunn Prosess i Helse Nord Seleksjon praktisk gjennomføring Kriteriene Diskusjon Bakgrunn En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/12 Endring av fødetilbudet ved St. Olavs Hospital HF, jfr. vedtak i sak 39/11 ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler Arild Vassenden Ansvarlig direktør Nils Hermann

Detaljer

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK:

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 018 2015 EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK: Styret tar evalueringen av vedtaket om etablering

Detaljer

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014 Versjon 25.10.10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Oppsummering av regionale føringer... 3

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande

Tenesteavtale 8. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande Tenesteavtale 8 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande Innhald 1 Partar... 3 2 Formål og virkeområde... 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Sør Trøndelag Fylkesmannens time Kommunesamling for ledere og helsepersonell i helsestasjoner og skolehelsetjenesten 10.juni 2014 Seniorrådgiver helsesøster Jorunn Lervik Tema Retningslinje

Detaljer

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra NAV eller barnevernet.

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra NAV eller barnevernet. TJENESTEA VT ALE MELLOM KO MMUNE, ST. OLA VS HOSPIT AL OG R U SBEHAND LING MID T - NOR GE OM TJENESTER INNEN SV AN GERSKAPSOMSOR G, FØDS ELS HJELP OG BARSELSOMSOR G. TJENESTEA VT ALEN OMF A TTER SAMARBEIDET

Detaljer

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Oppdrag og mandat Fagråd tjenesteavtale 8 Tjenesteavtale 8; avtale mellom helseforetaket og kommunene Samarbeid om svangerskaps,-

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i Midt-Norge

Forslag til helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i Midt-Norge Forslag til helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Sammendrag: Planen om helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg beskriver grunnlaget for et helsefaglig

Detaljer

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef Vestre Viken skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Likeverdige helsetjenester 22.1.2015

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale nr 8 mellom Ujårgga gielda/nesseby kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. P-arter - - --- - --- - - -- Denne avtalen er inngått mellom Unjargga gielda/nesseby kommune

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Seksuell helse. Temaforelesning for Drammen kommune Jordmor /høgskolelektor Kari Misfjord

Seksuell helse. Temaforelesning for Drammen kommune Jordmor /høgskolelektor Kari Misfjord Seksuell helse Temaforelesning for Drammen kommune 24.8.16 Jordmor /høgskolelektor Kari Misfjord Hvorfor trenger vi kunnskap om seksuell helse? Hva vet vi? Hvem er innvandreren? Hva trengs for å yte innvandrerkvinner

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester T. Co Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0 0 Kommunaldirektørens sak Kommunaldirektørens sak nr.: 8/2012 Vår ref. (saksnr.): 200804465-20 Vedtaksdato: 15.03.2012 Arkivkode: 200

Detaljer

Alvorlige hendelser innen obstetrikk

Alvorlige hendelser innen obstetrikk Alvorlige hendelser innen obstetrikk Forelesning på Spesielle emner innen gynekologi og obstetrikk Universitetet i Tromsø 10. april 2014. Lars T. Johansen Seniorrådgiver Statens helsetilsyn Kan vi forhindre

Detaljer

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Vedtatt i utvalg for helse, oppvekst og kultur 13.06.13. Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning :... 3 2.0 Svangerskapsomsorgen i Tydal:...

Detaljer

Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT

Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT Regionalt Perinataltkurs Tromsø 28.april Innhold Bakgrunn Barsel

Detaljer

Høringsuttalelse : Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i Helse Nord

Høringsuttalelse : Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i Helse Nord Høringsuttalelse : Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i Helse Nord Jordmorforeningen i Troms (heretter kun kalt DNJ) har gått igjennom høringsutkastet og har her samlet kommentarene

Detaljer

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Konferanse i Lillestrøm 27.05.08 Kvalitet, hvordan ivaretar vi den på Fødestua på Tynset ved Marian Eggen Hedmark Norges 3. største fylke 170 km til Trondheim

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 060/13 B Godkjenning av reviderte samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og kommunene.

Styresak. Sissel Hauge Styresak 060/13 B Godkjenning av reviderte samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og kommunene. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 17.06.13 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 060/13 B Godkjenning av reviderte samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011 KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV Carina Svensson 2011 Mine erfaringer fra arbeid med gravide asylsøkende, flyktninger og innvandrerkvinner. Plan for svangerskapsomsorgen 2010-2014 Hovedmålet med svangerskapsomsorgen

Detaljer

Prosjektplan for perioden 01.04.16-01.04.18. Styrking av jordmortjenesten i Narvik kommune

Prosjektplan for perioden 01.04.16-01.04.18. Styrking av jordmortjenesten i Narvik kommune Prosjektplan for perioden 01.04.16-01.04.18 Styrking av jordmortjenesten i Narvik kommune Styrking jordmortjenesten i Narvik kommune 01.04.2016-01.04.18 Innledning og bakgrunn for prosjektet Retningslinjene

Detaljer

Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide

Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Bykle kommune 1 Avtalens parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold Parter 3 Bakgrunn 3 Formål 3 Virkeområde 3 Rettskilder

Detaljer

Synspunkt på forslag til Strategi 2020 Helse Midt Norge:

Synspunkt på forslag til Strategi 2020 Helse Midt Norge: STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE FRA DEN NORSKE JORDMORFORENING I NORD- TRØNDELAG. Synspunkt på forslag til Strategi 2020 Helse Midt Norge: BARNEAVDELINGEN I HELSE-NORD-TRØNDELAG:

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 100/10 Regionalt samarbeid med Helse Vest om føde- og barselsomsorgen i randsonen mellom regionene Saksbeh: Daniel Haga Arkivkode: Saksmappe: 2009/466 Forslag til vedtak:

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. 88/10 Regional plan for svangerskaps-, fødsels og barselsomsorgen

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. 88/10 Regional plan for svangerskaps-, fødsels og barselsomsorgen HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET 88/10 Regional plan for svangerskaps-, fødsels og barselsomsorgen 2011-2014 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/464 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Høringssvar fra Den norske jordmorforening- forslag til

Høringssvar fra Den norske jordmorforening- forslag til Til Helse og omsorgsdepartementet Dato: 1509.2014 Høringssvar fra Den norske jordmorforening- forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal Den norske jordmorforening

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877

Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 1 Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nor

Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nor Helse Nord, RHF Sjøgata 10 8038 Fauske 31.5.11 Jordmortjenesten i Fauske Kommune Fauske familiesenter Storgata 73 8200 Fauske Høringssvar angående: Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide 1 Avtalens parterer Avtalens parter er Vestre Viken helseforetak (helseforetaket) og NN kommune (kommunen).

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. XX kommune XX HF. Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. XX kommune XX HF. Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1 mellom XX kommune og XX HF om Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon 1 Tjenesteavtale nr 8: Samarbeid om jordmortjenester

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

PLAN FOR SVANGERSKAPS- FØDSELS- OG BARSELOMSORG I SØR-ROGALAND

PLAN FOR SVANGERSKAPS- FØDSELS- OG BARSELOMSORG I SØR-ROGALAND PLAN FOR SVANGERSKAPS- FØDSELS- OG BARSELOMSORG I SØR-ROGALAND Utarbeidet av Kvinne- og barnedivisjonen, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF, kommunene i Sør-Rogaland og andre samarbeidspartnere

Detaljer

Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway.

Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. PhD avhandling skrevet av jordmor Kjersti S. Bakken, ble forsvart 2.september 2016. Kjersti jobber nå ved Kvinneklinikken på Lillehammer

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Høringssvar på Strategi 2020

Høringssvar på Strategi 2020 H Helse Midt-Norge RHF Dato: 20. mai 2010 Deres ref.: Vår ref.: EG Høringssvar på Strategi 2020 Vi viser til brev av 3. mars samt utkast til strategi for Helse Midt-Norge frem mot 2020, og takker for muligheten

Detaljer

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud og samarbeidet mellom Bydel Alna og Ahus ved BUP Furuset Behandlet og godkjent av Dato Merknad

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Vennligst gi tilbakemeldinger

Detaljer

Til deg som venter barn

Til deg som venter barn Til deg som venter barn SØ-9002 Velkommen Velkommen til føde-barselenhetene i Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Kvinneklinikken vil være med og gjøre

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Implementering av fødeveilederen

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Implementering av fødeveilederen Arkivsak Dato 21.04.2015 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 038-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Implementering av fødeveilederen Forslag

Detaljer

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Rett til helse- og omsorgstjenester En person som søker

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Tilleggsavtale til avtaleom jordmortjenester delavtale Samarbeidom beredskaps-og følgetjeneste for gravide

Tilleggsavtale til avtaleom jordmortjenester delavtale Samarbeidom beredskaps-og følgetjeneste for gravide Tilleggsavtale til avtaleom jordmortjenester delavtale 4.3.9 Samarbeidom beredskaps-og følgetjeneste for gravide (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og Nissedal

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Harald G. Sunde 78 97 30 08 Hammerfest, 18.8.2015

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Harald G. Sunde 78 97 30 08 Hammerfest, 18.8.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Harald G. Sunde 78 97 30 08 Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 64/2015 Saksansvarlig: Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde Møtedato: 27. august

Detaljer

DPS Groruddalen. Side 1 av 6. Behandlet og godkjent av Dato Merknad 12.06.2014. Psykisk helse- og rusforum for Ahus, bydeler og Nittedal kommune

DPS Groruddalen. Side 1 av 6. Behandlet og godkjent av Dato Merknad 12.06.2014. Psykisk helse- og rusforum for Ahus, bydeler og Nittedal kommune Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud, Stovner, Alna, Nittedal kommune og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Groruddalen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009)

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innst. S. nr. 240 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhetved Orkdal sjukehus

SAKSFREMLEGG. Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhetved Orkdal sjukehus SAKSFREMLEGG Sak 18/09 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhetved Orkdal sjukehus Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen/Nils Eriksson Arkivsak: 09/1555-4 Arkiv:

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA UN VERSITEHlABUOHCCEV ESSU BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 1 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om enighet mellom kommunen og UNN

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer