Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til servicekontoret. Medlemmene av Lyngen formannskap har fått tilsendt budsjettdokumentet tidligere og bes ta dette med til møtet., den Sølvi Jensen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmannen, her. Økonomisjefen, her Sendes på til: Kontrollutvalgets medlemmer

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 3/11 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett /2188 Lyngen formannskap behandler saken i møte 28. og Deres innstilling vil bli ettersendt.

4 Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Frode Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 91/11 Lyngen formannskap Lyngen Råd for folkehelse Lyngen eldreråd Lyngen næringsutvalg Lyngen levekårsutvalg Lyngen arbeidsmiljøutvalg 3/11 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg styre Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett Henvisning til lovverk: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, 44 og 45. Vedlegg 1 Rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, Budsjett Budsjett Budsjettramme kontroll og tilsyn Rådmannens innstilling Rådmannen foreslår at kommunestyret forelegges følgende innstilling: 1. Skattevedtak Høyeste tillatte skattesats legges til grunn for inntekts- og formuesskatt. Eiendomsskatt utskrives med kroner 6,00 for hver kroner av takstverdien på eiendommer. 2. Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett vedtas slik det fremgår av det spesifiserte driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet, jamfør vedlegg Avgifter, gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet

5 2.4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil 13,4 mill for å dekke opp manglende finansiering i investeringsregnskapet 2.6. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2012 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig 2.7. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 4,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8000 til ramme i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør 2.9. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8000 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor hovedområdene delegeres rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike budsjettrammene innenfor delegasjonsreglementet Det settes ned en gruppe som får i oppgave å komme med forslag til hvordan kommunen kan etablere et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er konsistent med de fremtidige inntektsforutsetningene Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Saksframlegget er vedlagt som eget budsjettdokument. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Det vises til saksframlegget.

6 Rådmannens forslag til Kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, Budsjett 2012

7 Innholdsfortegnelse 1 Innstilling Innledning Status, rammebetingelser, utfordringer og mål Status Rammebetingelser Utfordringer Plan og mål Inntekter og utgifter Innledning og forutsetninger Oversikt over kommunens inntekter og utgifter Nærmere om handlingsrommet Behov for midler Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Vann- og avløpssektoren og feiertjenesten 2012 gebyr og nye tiltak budsjett Gebyrer etter matrikkelloven Helse, sosial og omsorg Innledning Status og utfordringer Økonomi Oppvekst og kultur Innledning Status og utfordringer Økonomi Teknisk drift Innledning Status og utfordringer Økonomi Rådmann og administrasjon, m.m Innledning Status og utfordringer Økonomi Investeringer, finansiering og bruk av avsetninger og fond, m.m

8 10.1 Innledning Lån Vedlegg Hovedoversikt drift Rådmannens forslag Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Rådmannens forslag Budsjettskjema 1B Drift Rådmannens forslag Hovedoversikt investeringer Rådmannens forslag Budsjettskjema 2A Investering Rådmannens forslag Budsjettskjema 2B Investering Rådmannens forslag Oversikt over forslag til nye driftstiltak Oversikt over forslag til nye investeringer tiltak fremmet i årsbudsett/økonomiplan Politiske vedtak tidligere ikke innarbeidet... 54

9 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Innstilling 1 Innstilling Rådmannen foreslår at kommunestyret forelegges følgende innstilling: 1. Skattevedtak Høyeste tillatte skattesats legges til grunn for inntekts- og formuesskatt. Eiendomsskatt utskrives med kroner 6,00 for hver kroner av takstverdien på eiendommer. 2. Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett vedtas slik det fremgår av det spesifiserte driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet, jamfør vedlegg Avgifter, gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet 2.4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil 13,4 mill for å dekke opp manglende finansiering i investeringsregnskapet 2.6. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2012 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig 2.7. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 4,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8000 til ramme i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør 2.9. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8000 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor hovedområdene delegeres rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike budsjettrammene innenfor delegasjonsreglementet Det settes ned en gruppe som får i oppgave å komme med forslag til hvordan kommunen kan etablere et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er konsistent med de fremtidige inntektsforutsetningene Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Rådmannen i Lyngen, Leif Egil Lintho Frode G. Larsen

10 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Innledning 2 Innledning Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel i februar Kommuneplanen har følgende visjon for kommunen: skal være et åpent og inkluderende samfunn for alle, uavhengig av religion, hudfarge, kjønn eller alder. Kommuneplanens samfunnsdel er planlagt revidert høsten Nåværende og kommende plan skal følges opp slik at vedtatte hovedmål, delmål og tilhørende strategier blir fulgt opp og omsatt i konkret handling som bidrar til måloppnåelse. I er det en arbeidsdeling og integrering av kommuneplan og økonomiplan/budsjett. Kommuneplanen er utarbeidet som et overordnet styringsdokument med visjoner for kommunens utvikling, mål og strategier, mens oppfølging av planen (handlingsdelen) er konkretisert i budsjett/økonomiplan. Rådmannen legger med dette dokumentet frem Rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, Budsjett I dokumentet legger vi vekt på å synliggjøre tiltak og utgiftsbehov som det i forslaget ikke er funnet plass til innenfor rammene. Stadig vanskeligere kommunal økonomi gjør det helt nødvendig å redusere utgiftene sterkere enn før, og rådmannen anser det som viktig å være åpen om hva vi i så fall vil prioritere innenfor, og utenfor rammene. Kommunens økonomiske utfordringer fører til at målet om økonomisk balanse og god/streng økonomistyring er helt dominerende. Rådmannen ser det som en lite heldig utvikling at andre mål enn økonomistyring har en altfor beskjeden plass i årsbudsjett/økonomiplan. Kommunens økonomi er svært anstrengt. Må-oppgavene er i praksis det som har prioritet. Kan-oppgavene og bør-oppgavene utføres i liten grad. Vi vil stadig oftere være i situasjoner hvor det av økonomiske grunner er tvilsomt om vi klarer å levere lovbestemte tjenester og utføre lovpålagte forvaltningsoppgaver. Antall resursskrevende brukere øker innen barnehagene, grunnskolen, barneverntjenesten, tiltak for funksjonshemmede, psykiatrien og eldreomsorgen. Dette gir kommunen store utfordringer i dag, og vil gi det i årene fremover. Rådmannen har gjennom flere år pekt på de store økonomiske utfordringene som ligger foran oss. Utfordringer som følger av at driftsresultatene over år har vært/er for svake til å bære de store investeringene som er gjort og som fortsatt ligger foran, samt de driftsøkonomiske konsekvensene av disse investeringene. Det finnes ingen reserver av betydning i kommunens økonomi, verken i form av avsetninger, papirer eller fast eiendom. Kommuneloven bestemmer at det i årsbudsjettet skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Staten anbefaler at det budsjetteres et netto driftsresultat på minimum 3 % av sum driftsinntekter (skatt, rammetilskudd, salgs- og leieinntekter) for å sikre at bestemmelsene i kommuneloven overholdes. Kommunen har over tid ikke evnet å oppnå dette måltallet. Det ligger et merbehov i driften slik den er i dag på mellom 5 og 10 millioner i forhold til de påregnelige

11 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Innledning inntektene. Det vil i klartekst si at tjenestetilbudet slik det er nå ikke er tilpasset de langsiktige forventede inntektene. Disposisjonsfondet bør styrkes betraktelig i forhold til dagens nivå. Slik det er nå har kommunen små muligheter til å klare uforutsette utgifter. Generelt stramme rammer på enhetene kombinert med et minimalt disposisjonsfond er et varsko om kommunens økonomiske situasjon. Kommunen har som følge av den anstrengte økonomien også problemer med likviditeten. Likviditetslånet har økt de siste årene, og det er knyttet store kostnader til dette. Allikevel er den likvide situasjonen i perioder så anstrengt at kommunen må utsette enkelte utbetalinger, noe som fører til ytterligere kostnader til forsinkelsesrenter. Det vil i 2012 i sammenheng med en total gjennomgang av økonomireglementet - utarbeides et likviditetsbudsjett for å til en viss grad kunne bøte på denne problematikken. De nærmeste år vil det være svært vanskelig for å effektivisere tilstrekkelig til å kompensere for fallende statlige overføringer og økte utgiftsbehov. Forslaget til årsbudsjett/økonomiplan viser som tidligere år at kommunens inntekter øker betydelig, men likevel mindre enn de utgiftene som kommunen i liten grad kan påvirke. Samtidig er det også for kommende budsjetter foreslått utgiftsreduksjoner som vil føre til at vi oftere enn før vil oppleve at vi ikke klarer å levere lovbestemte tjenester og forvaltning, enten i form av kvalitet, mengde eller type. Kommunens økonomi i planperioden preges sterkt av økende netto kapitalkostnader som må betales av driftsinntekter. Dermed øker vanskelighetene med å få driftsinntektene til å dekke driftsutgiftene. Med bakgrunn i dette tilråder rådmannen å holde investeringene på et minimum i kommende økonomiplanperiode. Det overordnede målet for arbeidet med budsjett- og økonomiplan bør være å komme frem til et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er bærekraftig over tid. Etter rådmannens vurdering er dette målet ikke innfridd for s økonomiplan. Det har vært jobbet med å få på plass et mest mulig realistisk budsjett, det vil si at inntektssiden og utgiftssiden er tilpasset de forutsetningene som ligger i dag. I dette ligger det at en stipulerer hva det vil koste å opprettholde det tjenestetilbudet kommunen har i dag. Det er naturlig nok usikkerhetsmomenter både på inntektssiden og utgiftssiden, eksempelvis er det vanskelig å forutse hvilke konsekvenser samhandlingsreformen vil ha for kommunen. Rådmannens samlede vurdering er at forslaget til budsjett er realistisk. Det er også rådmannens klare oppfatning at forslaget til budsjett og økonomiplan ikke etablerer et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er konsistent med de fremtidige inntektsforutsetningene. Kommunen må ta den økonomiske situasjonen tilstrekkelig på alvor og tenke langsiktig for å balansere forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Rådmannen foreslår at det settes ned en gruppe som skal jobbe frem forslag for å bedre den økonomiske situasjonen for kommunen.

12 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål 3 Status, rammebetingelser, utfordringer og mål 3.1 Status Det vil i dette kapitlet være en gjennomgang av den økonomiske situasjonen og tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Gjennomgangen baserer seg på tall fra regnskapet ved utgangen av andre tertial 2011, fylkesmannens sammenstilling av KOSTRA-tall for 2010 for kommunene i Troms, samt fakta og vurderinger fra de ulike enhetene, jfr kapittel 6-9. Økonomi Kommunen har grunnet udekket underskudd fra 2007 og 2008 vært på ROBEK-lista siden Regnskapet for 2010 ble avlagt med et mindreforbruk på 4,9 mill, som ble disponert til dekning av underskudd i investeringsregnskapet og økning av disposisjonsfondet. Den økonomiske gjennomgangen etter andre tertial 2011 antyder at regnskapet for 2011 kan avlegges i tilnærmet balanse. Dette betyr også at en vil dekke inn tidligere års merforbruk. Ut fra rådmannens vurdering har kommunen en anstrengt og utsatt økonomi. Kommunen som helhet holder i 2011 rammene sine gjennom bruk av innkjøps- og stillingsstopp. Denne formen for økonomistyring er ikke mulig å opprettholde over tid. Gjeldsnivået i kommunen er meget høy i forhold til nivået i kommune-norge for øvrig. I brev fra fylkesmannen ( ) blir det sagt at har fortsatt en svært utfordrende økonomisk situasjon der aktivitetsnivået ikke står i forhold til kommunens inntekter. Kommunen har en svært høy netto lånegjeld, som økte i betydelig grad fra 2009 til Pr utgangen av 2010 er netto lånegjeld 119,8 % av brutto driftsinntekter. Det er kun 10 kommuner på landsbasis som har høyere netto lånegjeld enn Lyngen. Netto lånegjeld har økt ytterligere i Dette gjør at kommunen er veldig sårbar for renteøkninger. Budsjettene som er vedtatt for 2012 og tidligere år er i stor grad preget av rene konsekvensjusteringer i forhold til foregående år. Dette legges det i hovedsak opp til i år også. Rådmannen har allikevel etterstrebet å få en større grad av realisme i de budsjettene som presenteres for de ulike områdene, der en også ser på hvilke tilbud en kan gi, og ikke minst hvilke tilbud en ikke kan gi innenfor gitte rammer. Rene konsekvensjusteringer av budsjettene gjør at budsjettene i Lyngen, i likhet med store deler av kommune-norge, bærer preg av at budsjett følger budsjett, og regnskap følger regnskap, og at det er for lite justering mellom regnskap og budsjett. Det legges opp til at en i forbindelse med budsjett og økonomiplan har en større gjennomgang av de totale budsjettbevilgningene hvor en også gjennomgår det tilbudet de ulike områdene/enhetene kan gi innenfor disse budsjettbevilgningene. 3.2 Rammebetingelser Statsbudsjettet for 2012 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2012 en vekst i kommunenes frie inntekter på 3,15 milliarder i Dette innebærer en nominell vekst på landsbasis på 4,7 % fra revidert nasjonalbudsjett for Realveksten i de frie inntektene på landsbasis er anslått til 1 %. For

13 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål Lyngen er økningen i de frie inntektene nominelt 2,4 % og det er en anslått realnedgang på 0,9 %. Inntektssystemet for kommunene er utformet med det formål å jevne ut kommunene sine forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine. Ved fordelingen av rammetilskuddet forsøker en å ta hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning). I utgiftsutjevningen tar en blant annet hensyn til den alderssammensetningen en har i kommunen i forhold til alderssammensetningen i de øvrige kommunene i landet. I utarbeidelsen av utgiftsutjevningen kommer en ved hjelp av ulike kostnadsnøkler frem til et teoretisk utgiftsbehov for den enkelte kommune i forhold til landsgjennomsnittet. For 2012 er det på denne bakgrunn beregnet at Lyngen som følge av strukturelle forhold har et utgiftsbehov som er 26 % høyere enn landsgjennomsnittet. Befolkningsutvikling hadde per 1. oktober innbyggere. Befolkningsnedgangen siden 1. januar 2011 var på 45 personer (1,5 %). Antall personer bosatt i kommunen og sammensetningen av denne er avgjørende for hvilke rammetilskudd kommunen får det enkelte år. Befolkningsutviklingen etter årtusenskiftet er vist i grafen nedenfor Folketallsutvikling siden For de tre siste årene i økonomiplanen har vi valgt å ta utgangspunkt i SSB sin fremskriving av forventet folketall. Disse fremskrivingene har ikke med utviklingen siste år i grunnlaget, og har en total befolkning for alle årene i perioden som ligger over nåværende nivå. Denne fremskrivingen er med andre ord mer positiv enn en kan anta at den neste beregningen fra SSB vil bli. I tabellen nedenfor er utviklingen fra 2010, inkludert prognose frem til 2014 satt opp for noen av de kategoriene som bestemmer inntektsrammen fra staten.

14 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål Innbyggere 0-2 år Innbyggere 3-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over Sum innbyggere Utfordringer står overfor store utfordringer den nærmeste tiden. Befolkningsnedgang, eldrebølge og presset økonomi gjør at kommunen i tiden fremover må gjøre noen viktige veivalg med tanke på satsingsområder. Grunnlaget for disse veivalgene vil bli lagt i den kommunale planstrategien som skal utarbeides. For økonomiområdet må det foretas en total gjennomgang av organisasjonen for å kartlegge det tilbudet som blir gitt, og hvilket tilbud vi kan gi innenfor de rammer vi har. Vi må etterstrebe realistiske rammer, og fastsette hvilket tjenestetilbud kommunen kan ha og ikke kan ha. Det må skapes en langsiktig balanse i økonomien, en balanse der en også tar inn i seg fremtidige renteøkninger. 3.4 Plan og mål Kommunens plansystem Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi i løpet av Kommunal planstrategi skal definere kommunes hovedkurs de nærmeste 4 årene. Det skal legges til rette for drøfting av kommunenes strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, altså klargjøre hvilke områder som skal prioriteres. Den kommunale planstrategien legger føringer på resten av dokumentene i det kommunale plansystemet. Administrasjonen tar sikte på å få vedtatt kommunal planstrategi vinter Det kommunale plansystemet består av 2 hoveddeler, jfr figuren under: Langsiktig del (venstre hjul) - kommuniserer ut visjoner og mål i et langsiktig perspektiv. Langsiktig kommunalplanarbeid vurderes min. 1 gang hver valgperiode (hvert 4. år). 2) Kortsiktig del (høyre hjul) som er handlingsrettet og definerer tiltak og virkemidler. Revideres årlig. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan skal vise hva kommuneforvaltningen vil gjøre i løpet av de nærmeste fire årene for å nå de langsiktige målene, og er det viktigste dokumentet for å synliggjøre hvordan man kommer fra ord til handling.

15 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål Plansystemet de ulike leddene Kommunal planstrategi skal drøfte kommunens viktigste utfordringer og strategiske valg tilknyttet samfunnsutviklingen i kommunen. Behandles i kommunestyret mars Kommunal planstrategi 4. Årsbudsjett Årsbudsjett er en bindende plan for kommunens inntekter og anvendelsen av disse i budsjettåret. Behandles i desember årshjul 3. Økonomiplan/ Handlingsprogram 1-årshjul Kommuneplanens langsiktige del består av to hoveddeler: Samfunnsdel og arealdel. Disse skal synliggjøre mål og satsingsområder som er nedfelt i planstrategien. Arealdel revideres vinter 2012, samfunnsdel høst Kommuneplaner 5. Årsmelding Handlingsprogrammet/økonomiplan skal vise hva kommuneforvaltningen vil gjøre i løpet av de nærmeste fire årene for å nå de langsiktige målene. Behandles i desember Årsmeldingen skal vise hva som er oppnådd av resultater ut fra tildelte ressurser og danne grunnlag for eventuell kursendring. Behandles i mai Det er først fra høst 2012 at kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan vil bli behandlet med grunnlag i kommunal planstrategi og reviderte kommuneplaner. I år vil dokumentet utarbeides med bakgrunn i gjeldene kommuneplan, dvs. arealdel godkjent i 2005 (som er under revidering) og samfunnsdel godkjent i har godkjent kommuneplan i dag (samfunnsdel og en arealdel), men disse er ikke knyttet til faste rulleringstidspunkter. Det legges opp til å foreta en samlet hovedrevisjon av både kommunal planstrategi, samfunnsdelen og arealdelen (se venstre hjul, fig 1) høst 2012 og på denne måten komme i takt med intensjonene i plan- og bygningsloven. Godkjente langsiktige plandokumenter - som vedtas tidlig i planperioden - vil legge klare føringer på kommunens hovedkurs og dermed gjøre politiske prioriteringer og arbeidet med handlingsdel/økonomiplan enklere. Kommuneplanens samfunnsdel har følgende visjon for kommunen: skal være et åpent og inkluderende samfunn for alle, uavhengig av religion, hudfarge, kjønn eller alder. Den største utfordringen for er økende befolkningsreduksjon. Tre satsingsområder er definert som hovedpilarer for å motvirke ytterligere befolkningsreduksjon: næringsliv, ungdom og kvinner. I tillegg inngår forebyggende helsearbeid og regionalt samarbeid som satsingsområder. Satsingsområdet knytter seg ikke direkte til fraflyttings-problematikk, men er aktualisert fordi utviklingen av livsstilssykdommer er økende. Forebyggende helsearbeid kan betraktes som et fundament

16 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål for livskvalitet som berører de fleste felt. Regionalt samarbeid synes å bli nødvendig på flere felt i framtiden og kommunen bør være åpne for ulike samarbeidsformer. Satsingsområdene har følgende hovedmålsettinger: Næringsliv Lyngen skal bli den ledende næringslivskommunen i Troms med et innovativt, veletablert, variert og lønnsomt næringsliv. Barn og ungdom Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og verdier slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksne. og eksisterende næringsliv skal stimulere unge grundere slik at de får utvikle seg og kan skape sin egen arbeidsplass. Kvinner Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen bidra til økt fokus på kompetanse og livsstil slik at det er attraktivt for familier å etablere seg i kommunen. Kommunen ønsker å bidra til en holdningsendring i forhold til tradisjonelle kvinneyrker og ha større fokus på varierte, kjønnsnøytrale arbeidsplasser. Helse God helse gjennom hele livet. Regionalt samarbeid skal arbeide for å utvikle et sterkt, formalisert samarbeid i Tromsø- /Nord-Troms regionen. skal være åpen og offensiv til alle former for interkommunalt samarbeid. Oppfølging av kommuneplanen i økonomiplan/budsjett Kommunens plan- og styringssystem skal etter intensjonen sikre en kobling mellom visjon og hovedmålsettinger til målene på de ulike plannivåene, og videre til de ulike tiltakene som prioriteres. Det bør være en tett kobling mellom kommunens økonomiske handlingsevne og de oppgaver og tiltak som fremgår av kommunens ulike planer. Kommunens arbeid med plansystemet som skissert over er ment å bidra til at en i sterkere grad får denne koblingen. Følgende handlingsmål ble vedtatt i økonomiplan : 1 Sikre gode oppvekstvilkår og lokal tilhørighet for barn og unge 2 Styrke fysisk og psykisk folkehelsearbeid 3 Videreutvikle kommunens samarbeidsformer 4 Bedre tilrettelegging for turisme og friluftsliv 5 Bedre økonomistyring/tjenestestyring 6 Samordne og styrke næringslivet for hele kommunen 7 Forbedre kommunens omdømme 8 Videreutvikle IKT som verktøy for samhandling og kommunikasjon 9 Arbeide for å sikre kompetanse og gode vilkår for at arbeidskraft skal bli i Tidligere års innspill til tiltak knyttet til satsingsområder/handlingsmål er gjengitt i vedlegg 9. Noen av disse tiltakene er prioritert inn i forslaget til årsbudsjett/økonomiplan. Det er ikke gjennomført en strukturert prosess for å oppdatere, justere og få på plass nye handlingsmål og

17 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål tiltak. Dette vil bli et prioritert område i den planprosessen kommunen skal igjennom kommende år.

18 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Inntekter og utgifter 4 Inntekter og utgifter 4.1 Innledning og forutsetninger Budsjettet for 2012 og økonomiplan bygger på de forutsetninger som følger av vedtatt økonomiplan Politiske vedtak som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011, og som har effekter for , er innarbeidet i dette budsjettet. Lønn og pris Kommunal deflator for 2012 er i forslag til statsbudsjett satt til 3,25 %. Dette bygger på et lønnsvekstanslag på 4 % og et anslag på prisvekst på kjøp av varer og tjenester på 1,8 %. Når det gjelder lønnsveksten, anslås lønnsoppgjøret fra 2011 å gi et overheng inn i 2012 på 0,7 %. Det foreslås derfor å avsette midler til lønnsvekst i 2012 på 3,3 % av lønnsmassen. Praksis i kommunen i dag er å sette av disse midlene sentralt, og viderefordele til enhetene etter faktiske økninger. Det legges ikke inn en generell prisvekst i budsjettet, men det tas høyde for dette gjennom konsekvensjusteringen av budsjettet. Pensjonspremie For de ulike pensjonsordningene er pensjonskostnadene for 2012 beregnet slik av selskapene: % sats Bud % sats Bud Leverandør Ordning 2011 Mill. kr Mill. kr. Vital Ordfører 62,82 66,10 Vital Fellesordningen 17,95 11,6 20,76 12,3 Statens Pensjonskasse Lærere 10,46 3,3 11,24 3,7 KLP Sykepleiere 17,36 1,8 21,75 2,0 Avsetning forventet økt pensjonsgrunnlag 0,8 SUM PENSJONSKOSTNADER 16,7 18,7 Ut fra tidligere års erfaringer har vi selv ført opp 0,8 mill i avsetning til forventet økt pensjonsgrunnlag. Pensjonskostnadene forventes som en ser å øke med ca. 2 mill, dvs. 12 % for 2012 i forhold til forutsetningene i vedtatt økonomiplan Årsaken til dette er nye beregningsforutsetninger fra departementet og finanstilsynet, endringer i medlemsbestanden og økt lønnsgrunnlag. Dette er kostnader som må dekkes av de frie inntektene. Låneopptak, renteforutsetninger Investeringene som legges til grunn for økonomiplanperioden medfører et samlet låneopptak på 13,1 mill kroner. Avdrag for samme periode anslås til 33,5 mill kroner. Rentekostnaden er beregnet ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser: Prognose rentesats 3,25 % 3,50 % 4,00 % 4,50 %

19 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Inntekter og utgifter Inntektsforutsetninger Frie inntekter for 2012 som foreslått i nasjonalbudsjettet for 2012 Økt eiendomsskatt med 2 promillepoeng fra 2012, ytterligere 1 promillepoeng fra 2013 Befolkningsutvikling som omtalt i avsnitt Oversikt over kommunens inntekter og utgifter Vi vil i dette avsnittet gi en oversikt over endringer i sentrale inntekter, kapitalutgifter og fondsavsetninger og sette det opp mot endringer i inntekter og utgifter til ulike driftsformål. En vil se at det er en negativ ubalanse i tilgangen på midler i forhold til økte kostnader for å opprettholde tjenestetilbudet på dagens nivå. Om en i tillegg ser dette opp mot forslag til nye driftstiltak, vil en tydelig se den massive økonomiske utfordringen står overfor i årene fremover. Til overføring driftsformål Gitt de forutsetninger som er beskrevet i avsnitt 4.1, så vil endringene i handlingsrommet utvikle seg som vist i tabellen under Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Overført til investering Til fordeling drift Endring (=Handlingsrom) Behov for midler til driftsformål Budsjett og økonomiplan bygger på en forutsetning om at tjenestene skal videreføres på et tilsvarende nivå som inneværende år. For å komme frem til hvilke rammer som behøves for å få til dette, konsekvensjusteres budsjettet/økonomiplanen. I tillegg innarbeides politiske vedtak med økonomiske effekter, samt utgiftsfølger av statlige overføringer og vedtak. I de statlige overføringene for 2012 er det inkludert midler til samhandlingsreformen med 4,1 mill kroner. Det legges i budsjettet opp til at kommunens utgifter til reformen for økonomiplanperioden er på samme nivå som tildelingene. I tabellen nedenfor er endringene knyttet til drift ført opp Konsekvensjusteringer Samhandlingsreformen Pensjon Lønnsvekst Sum endring driftsformål Handlingsrom versus behov for midler Tabellen under viser ubalansen i økonomiplanperioden for. Det presiseres at denne ubalansen ligger der før en har tatt stilling til nye driftstiltak.

20 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Inntekter og utgifter Sum handlingsrom Endringer driftsformål Ubalanse Saldering For å oppnå balanse i budsjettet har rådmannen funnet det nødvendig å utnytte hele inntektspotensialet knyttet til eiendomsskatt. I tillegg foreslår rådmannen å redusere ytterligere på avdragene i låneporteføljen slik at vi kommer ned på det minsteavdraget som vi etter loven er forpliktet til å betale. Ut over dette er vedtatte avsetninger til disposisjonsfond foreslått redusert for 2012, 2013 og Nærmere om handlingsrommet Frie disponible inntekter Skatt og rammetilskudd Som nevnt i avsnitt 3.2. så innebærer forslaget til statsbudsjett for 2012 en nominell vekst i de frie inntektene til kommunen på 2,4 %, noe som tilsvarer en realnedgang på 0,9 %. Hovedårsaken til realnedgangen for kommunen ligger i reduksjon i folketallet. Kostnader knyttet til samhandlingsreformen er lagt inn i kommunens frie inntekter. Det overføres 5,6 milliarder kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene. Av dette får Lyngen 4,1 mill for å dekke kostnader til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter. Eiendomsskatt Rådmannen anser det som nødvendig å utnytte det en har av inntektsmuligheter i kommunen. Det foreslås derfor at eiendomsskatten økes fra 4 promille til 6 promille i 2012, og videre til 7 promille fra Andre generelle statstilskudd På grunn av det lave rentenivået er det budsjettert med reduserte inntekter knyttet til rentekompensasjonsordningene. Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter Kommunen har små, men stabile renteinntekter. Det er ikke lagt inn noen endringer knyttet til disse. Renteutgifter Forventet rentenivå for økonomiplanperioden er basert på Pengepolitisk rapport nr 3 fra Norges Bank, samt kommunalbanken sin analyse av rentenivået fremover basert på denne rapporten. Forventet rente er satt opp i tabellen i avsnitt 4.1. Det presiseres at rentebanen er veldig lav og at dette baserer seg på svak vekst internasjonalt og uro i finansmarkedet. Ideelt sett burde det vært satt av en påplusning til denne rentebanen i budsjettet. Slik den er satt nå er det med utgangspunkt i mest sannsynlig rente, og ikke forsiktighetsprinsippet. Etter rådmannens vurdering fordrer dette anslaget at en har et minimum av frie midler på disposisjonsfondet for å kunne handtere en eventuell renteøkning utover det budsjetterte.

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 0 Innhold Innhold... 1 1. Forord... 2 2. Sammendrag og hovedtrekk... 4 3. Forutsetninger og beregninger... 6 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 12. november 2014 Side 2 Grimstad kommune rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Sikkert lederskap i en usikker framtid...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer