Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til servicekontoret. Medlemmene av Lyngen formannskap har fått tilsendt budsjettdokumentet tidligere og bes ta dette med til møtet., den Sølvi Jensen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmannen, her. Økonomisjefen, her Sendes på til: Kontrollutvalgets medlemmer

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 3/11 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett /2188 Lyngen formannskap behandler saken i møte 28. og Deres innstilling vil bli ettersendt.

4 Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Frode Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 91/11 Lyngen formannskap Lyngen Råd for folkehelse Lyngen eldreråd Lyngen næringsutvalg Lyngen levekårsutvalg Lyngen arbeidsmiljøutvalg 3/11 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg styre Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett Henvisning til lovverk: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, 44 og 45. Vedlegg 1 Rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, Budsjett Budsjett Budsjettramme kontroll og tilsyn Rådmannens innstilling Rådmannen foreslår at kommunestyret forelegges følgende innstilling: 1. Skattevedtak Høyeste tillatte skattesats legges til grunn for inntekts- og formuesskatt. Eiendomsskatt utskrives med kroner 6,00 for hver kroner av takstverdien på eiendommer. 2. Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett vedtas slik det fremgår av det spesifiserte driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet, jamfør vedlegg Avgifter, gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet

5 2.4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil 13,4 mill for å dekke opp manglende finansiering i investeringsregnskapet 2.6. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2012 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig 2.7. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 4,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8000 til ramme i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør 2.9. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8000 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor hovedområdene delegeres rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike budsjettrammene innenfor delegasjonsreglementet Det settes ned en gruppe som får i oppgave å komme med forslag til hvordan kommunen kan etablere et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er konsistent med de fremtidige inntektsforutsetningene Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Saksframlegget er vedlagt som eget budsjettdokument. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Det vises til saksframlegget.

6 Rådmannens forslag til Kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, Budsjett 2012

7 Innholdsfortegnelse 1 Innstilling Innledning Status, rammebetingelser, utfordringer og mål Status Rammebetingelser Utfordringer Plan og mål Inntekter og utgifter Innledning og forutsetninger Oversikt over kommunens inntekter og utgifter Nærmere om handlingsrommet Behov for midler Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Vann- og avløpssektoren og feiertjenesten 2012 gebyr og nye tiltak budsjett Gebyrer etter matrikkelloven Helse, sosial og omsorg Innledning Status og utfordringer Økonomi Oppvekst og kultur Innledning Status og utfordringer Økonomi Teknisk drift Innledning Status og utfordringer Økonomi Rådmann og administrasjon, m.m Innledning Status og utfordringer Økonomi Investeringer, finansiering og bruk av avsetninger og fond, m.m

8 10.1 Innledning Lån Vedlegg Hovedoversikt drift Rådmannens forslag Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Rådmannens forslag Budsjettskjema 1B Drift Rådmannens forslag Hovedoversikt investeringer Rådmannens forslag Budsjettskjema 2A Investering Rådmannens forslag Budsjettskjema 2B Investering Rådmannens forslag Oversikt over forslag til nye driftstiltak Oversikt over forslag til nye investeringer tiltak fremmet i årsbudsett/økonomiplan Politiske vedtak tidligere ikke innarbeidet... 54

9 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Innstilling 1 Innstilling Rådmannen foreslår at kommunestyret forelegges følgende innstilling: 1. Skattevedtak Høyeste tillatte skattesats legges til grunn for inntekts- og formuesskatt. Eiendomsskatt utskrives med kroner 6,00 for hver kroner av takstverdien på eiendommer. 2. Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett vedtas slik det fremgår av det spesifiserte driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet, jamfør vedlegg Avgifter, gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet 2.4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil 13,4 mill for å dekke opp manglende finansiering i investeringsregnskapet 2.6. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2012 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig 2.7. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 4,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8000 til ramme i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør 2.9. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8000 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor hovedområdene delegeres rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike budsjettrammene innenfor delegasjonsreglementet Det settes ned en gruppe som får i oppgave å komme med forslag til hvordan kommunen kan etablere et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er konsistent med de fremtidige inntektsforutsetningene Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Rådmannen i Lyngen, Leif Egil Lintho Frode G. Larsen

10 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Innledning 2 Innledning Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel i februar Kommuneplanen har følgende visjon for kommunen: skal være et åpent og inkluderende samfunn for alle, uavhengig av religion, hudfarge, kjønn eller alder. Kommuneplanens samfunnsdel er planlagt revidert høsten Nåværende og kommende plan skal følges opp slik at vedtatte hovedmål, delmål og tilhørende strategier blir fulgt opp og omsatt i konkret handling som bidrar til måloppnåelse. I er det en arbeidsdeling og integrering av kommuneplan og økonomiplan/budsjett. Kommuneplanen er utarbeidet som et overordnet styringsdokument med visjoner for kommunens utvikling, mål og strategier, mens oppfølging av planen (handlingsdelen) er konkretisert i budsjett/økonomiplan. Rådmannen legger med dette dokumentet frem Rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, Budsjett I dokumentet legger vi vekt på å synliggjøre tiltak og utgiftsbehov som det i forslaget ikke er funnet plass til innenfor rammene. Stadig vanskeligere kommunal økonomi gjør det helt nødvendig å redusere utgiftene sterkere enn før, og rådmannen anser det som viktig å være åpen om hva vi i så fall vil prioritere innenfor, og utenfor rammene. Kommunens økonomiske utfordringer fører til at målet om økonomisk balanse og god/streng økonomistyring er helt dominerende. Rådmannen ser det som en lite heldig utvikling at andre mål enn økonomistyring har en altfor beskjeden plass i årsbudsjett/økonomiplan. Kommunens økonomi er svært anstrengt. Må-oppgavene er i praksis det som har prioritet. Kan-oppgavene og bør-oppgavene utføres i liten grad. Vi vil stadig oftere være i situasjoner hvor det av økonomiske grunner er tvilsomt om vi klarer å levere lovbestemte tjenester og utføre lovpålagte forvaltningsoppgaver. Antall resursskrevende brukere øker innen barnehagene, grunnskolen, barneverntjenesten, tiltak for funksjonshemmede, psykiatrien og eldreomsorgen. Dette gir kommunen store utfordringer i dag, og vil gi det i årene fremover. Rådmannen har gjennom flere år pekt på de store økonomiske utfordringene som ligger foran oss. Utfordringer som følger av at driftsresultatene over år har vært/er for svake til å bære de store investeringene som er gjort og som fortsatt ligger foran, samt de driftsøkonomiske konsekvensene av disse investeringene. Det finnes ingen reserver av betydning i kommunens økonomi, verken i form av avsetninger, papirer eller fast eiendom. Kommuneloven bestemmer at det i årsbudsjettet skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Staten anbefaler at det budsjetteres et netto driftsresultat på minimum 3 % av sum driftsinntekter (skatt, rammetilskudd, salgs- og leieinntekter) for å sikre at bestemmelsene i kommuneloven overholdes. Kommunen har over tid ikke evnet å oppnå dette måltallet. Det ligger et merbehov i driften slik den er i dag på mellom 5 og 10 millioner i forhold til de påregnelige

11 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Innledning inntektene. Det vil i klartekst si at tjenestetilbudet slik det er nå ikke er tilpasset de langsiktige forventede inntektene. Disposisjonsfondet bør styrkes betraktelig i forhold til dagens nivå. Slik det er nå har kommunen små muligheter til å klare uforutsette utgifter. Generelt stramme rammer på enhetene kombinert med et minimalt disposisjonsfond er et varsko om kommunens økonomiske situasjon. Kommunen har som følge av den anstrengte økonomien også problemer med likviditeten. Likviditetslånet har økt de siste årene, og det er knyttet store kostnader til dette. Allikevel er den likvide situasjonen i perioder så anstrengt at kommunen må utsette enkelte utbetalinger, noe som fører til ytterligere kostnader til forsinkelsesrenter. Det vil i 2012 i sammenheng med en total gjennomgang av økonomireglementet - utarbeides et likviditetsbudsjett for å til en viss grad kunne bøte på denne problematikken. De nærmeste år vil det være svært vanskelig for å effektivisere tilstrekkelig til å kompensere for fallende statlige overføringer og økte utgiftsbehov. Forslaget til årsbudsjett/økonomiplan viser som tidligere år at kommunens inntekter øker betydelig, men likevel mindre enn de utgiftene som kommunen i liten grad kan påvirke. Samtidig er det også for kommende budsjetter foreslått utgiftsreduksjoner som vil føre til at vi oftere enn før vil oppleve at vi ikke klarer å levere lovbestemte tjenester og forvaltning, enten i form av kvalitet, mengde eller type. Kommunens økonomi i planperioden preges sterkt av økende netto kapitalkostnader som må betales av driftsinntekter. Dermed øker vanskelighetene med å få driftsinntektene til å dekke driftsutgiftene. Med bakgrunn i dette tilråder rådmannen å holde investeringene på et minimum i kommende økonomiplanperiode. Det overordnede målet for arbeidet med budsjett- og økonomiplan bør være å komme frem til et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er bærekraftig over tid. Etter rådmannens vurdering er dette målet ikke innfridd for s økonomiplan. Det har vært jobbet med å få på plass et mest mulig realistisk budsjett, det vil si at inntektssiden og utgiftssiden er tilpasset de forutsetningene som ligger i dag. I dette ligger det at en stipulerer hva det vil koste å opprettholde det tjenestetilbudet kommunen har i dag. Det er naturlig nok usikkerhetsmomenter både på inntektssiden og utgiftssiden, eksempelvis er det vanskelig å forutse hvilke konsekvenser samhandlingsreformen vil ha for kommunen. Rådmannens samlede vurdering er at forslaget til budsjett er realistisk. Det er også rådmannens klare oppfatning at forslaget til budsjett og økonomiplan ikke etablerer et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er konsistent med de fremtidige inntektsforutsetningene. Kommunen må ta den økonomiske situasjonen tilstrekkelig på alvor og tenke langsiktig for å balansere forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Rådmannen foreslår at det settes ned en gruppe som skal jobbe frem forslag for å bedre den økonomiske situasjonen for kommunen.

12 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål 3 Status, rammebetingelser, utfordringer og mål 3.1 Status Det vil i dette kapitlet være en gjennomgang av den økonomiske situasjonen og tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Gjennomgangen baserer seg på tall fra regnskapet ved utgangen av andre tertial 2011, fylkesmannens sammenstilling av KOSTRA-tall for 2010 for kommunene i Troms, samt fakta og vurderinger fra de ulike enhetene, jfr kapittel 6-9. Økonomi Kommunen har grunnet udekket underskudd fra 2007 og 2008 vært på ROBEK-lista siden Regnskapet for 2010 ble avlagt med et mindreforbruk på 4,9 mill, som ble disponert til dekning av underskudd i investeringsregnskapet og økning av disposisjonsfondet. Den økonomiske gjennomgangen etter andre tertial 2011 antyder at regnskapet for 2011 kan avlegges i tilnærmet balanse. Dette betyr også at en vil dekke inn tidligere års merforbruk. Ut fra rådmannens vurdering har kommunen en anstrengt og utsatt økonomi. Kommunen som helhet holder i 2011 rammene sine gjennom bruk av innkjøps- og stillingsstopp. Denne formen for økonomistyring er ikke mulig å opprettholde over tid. Gjeldsnivået i kommunen er meget høy i forhold til nivået i kommune-norge for øvrig. I brev fra fylkesmannen ( ) blir det sagt at har fortsatt en svært utfordrende økonomisk situasjon der aktivitetsnivået ikke står i forhold til kommunens inntekter. Kommunen har en svært høy netto lånegjeld, som økte i betydelig grad fra 2009 til Pr utgangen av 2010 er netto lånegjeld 119,8 % av brutto driftsinntekter. Det er kun 10 kommuner på landsbasis som har høyere netto lånegjeld enn Lyngen. Netto lånegjeld har økt ytterligere i Dette gjør at kommunen er veldig sårbar for renteøkninger. Budsjettene som er vedtatt for 2012 og tidligere år er i stor grad preget av rene konsekvensjusteringer i forhold til foregående år. Dette legges det i hovedsak opp til i år også. Rådmannen har allikevel etterstrebet å få en større grad av realisme i de budsjettene som presenteres for de ulike områdene, der en også ser på hvilke tilbud en kan gi, og ikke minst hvilke tilbud en ikke kan gi innenfor gitte rammer. Rene konsekvensjusteringer av budsjettene gjør at budsjettene i Lyngen, i likhet med store deler av kommune-norge, bærer preg av at budsjett følger budsjett, og regnskap følger regnskap, og at det er for lite justering mellom regnskap og budsjett. Det legges opp til at en i forbindelse med budsjett og økonomiplan har en større gjennomgang av de totale budsjettbevilgningene hvor en også gjennomgår det tilbudet de ulike områdene/enhetene kan gi innenfor disse budsjettbevilgningene. 3.2 Rammebetingelser Statsbudsjettet for 2012 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2012 en vekst i kommunenes frie inntekter på 3,15 milliarder i Dette innebærer en nominell vekst på landsbasis på 4,7 % fra revidert nasjonalbudsjett for Realveksten i de frie inntektene på landsbasis er anslått til 1 %. For

13 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål Lyngen er økningen i de frie inntektene nominelt 2,4 % og det er en anslått realnedgang på 0,9 %. Inntektssystemet for kommunene er utformet med det formål å jevne ut kommunene sine forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine. Ved fordelingen av rammetilskuddet forsøker en å ta hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning). I utgiftsutjevningen tar en blant annet hensyn til den alderssammensetningen en har i kommunen i forhold til alderssammensetningen i de øvrige kommunene i landet. I utarbeidelsen av utgiftsutjevningen kommer en ved hjelp av ulike kostnadsnøkler frem til et teoretisk utgiftsbehov for den enkelte kommune i forhold til landsgjennomsnittet. For 2012 er det på denne bakgrunn beregnet at Lyngen som følge av strukturelle forhold har et utgiftsbehov som er 26 % høyere enn landsgjennomsnittet. Befolkningsutvikling hadde per 1. oktober innbyggere. Befolkningsnedgangen siden 1. januar 2011 var på 45 personer (1,5 %). Antall personer bosatt i kommunen og sammensetningen av denne er avgjørende for hvilke rammetilskudd kommunen får det enkelte år. Befolkningsutviklingen etter årtusenskiftet er vist i grafen nedenfor Folketallsutvikling siden For de tre siste årene i økonomiplanen har vi valgt å ta utgangspunkt i SSB sin fremskriving av forventet folketall. Disse fremskrivingene har ikke med utviklingen siste år i grunnlaget, og har en total befolkning for alle årene i perioden som ligger over nåværende nivå. Denne fremskrivingen er med andre ord mer positiv enn en kan anta at den neste beregningen fra SSB vil bli. I tabellen nedenfor er utviklingen fra 2010, inkludert prognose frem til 2014 satt opp for noen av de kategoriene som bestemmer inntektsrammen fra staten.

14 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål Innbyggere 0-2 år Innbyggere 3-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over Sum innbyggere Utfordringer står overfor store utfordringer den nærmeste tiden. Befolkningsnedgang, eldrebølge og presset økonomi gjør at kommunen i tiden fremover må gjøre noen viktige veivalg med tanke på satsingsområder. Grunnlaget for disse veivalgene vil bli lagt i den kommunale planstrategien som skal utarbeides. For økonomiområdet må det foretas en total gjennomgang av organisasjonen for å kartlegge det tilbudet som blir gitt, og hvilket tilbud vi kan gi innenfor de rammer vi har. Vi må etterstrebe realistiske rammer, og fastsette hvilket tjenestetilbud kommunen kan ha og ikke kan ha. Det må skapes en langsiktig balanse i økonomien, en balanse der en også tar inn i seg fremtidige renteøkninger. 3.4 Plan og mål Kommunens plansystem Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi i løpet av Kommunal planstrategi skal definere kommunes hovedkurs de nærmeste 4 årene. Det skal legges til rette for drøfting av kommunenes strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, altså klargjøre hvilke områder som skal prioriteres. Den kommunale planstrategien legger føringer på resten av dokumentene i det kommunale plansystemet. Administrasjonen tar sikte på å få vedtatt kommunal planstrategi vinter Det kommunale plansystemet består av 2 hoveddeler, jfr figuren under: Langsiktig del (venstre hjul) - kommuniserer ut visjoner og mål i et langsiktig perspektiv. Langsiktig kommunalplanarbeid vurderes min. 1 gang hver valgperiode (hvert 4. år). 2) Kortsiktig del (høyre hjul) som er handlingsrettet og definerer tiltak og virkemidler. Revideres årlig. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan skal vise hva kommuneforvaltningen vil gjøre i løpet av de nærmeste fire årene for å nå de langsiktige målene, og er det viktigste dokumentet for å synliggjøre hvordan man kommer fra ord til handling.

15 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål Plansystemet de ulike leddene Kommunal planstrategi skal drøfte kommunens viktigste utfordringer og strategiske valg tilknyttet samfunnsutviklingen i kommunen. Behandles i kommunestyret mars Kommunal planstrategi 4. Årsbudsjett Årsbudsjett er en bindende plan for kommunens inntekter og anvendelsen av disse i budsjettåret. Behandles i desember årshjul 3. Økonomiplan/ Handlingsprogram 1-årshjul Kommuneplanens langsiktige del består av to hoveddeler: Samfunnsdel og arealdel. Disse skal synliggjøre mål og satsingsområder som er nedfelt i planstrategien. Arealdel revideres vinter 2012, samfunnsdel høst Kommuneplaner 5. Årsmelding Handlingsprogrammet/økonomiplan skal vise hva kommuneforvaltningen vil gjøre i løpet av de nærmeste fire årene for å nå de langsiktige målene. Behandles i desember Årsmeldingen skal vise hva som er oppnådd av resultater ut fra tildelte ressurser og danne grunnlag for eventuell kursendring. Behandles i mai Det er først fra høst 2012 at kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan vil bli behandlet med grunnlag i kommunal planstrategi og reviderte kommuneplaner. I år vil dokumentet utarbeides med bakgrunn i gjeldene kommuneplan, dvs. arealdel godkjent i 2005 (som er under revidering) og samfunnsdel godkjent i har godkjent kommuneplan i dag (samfunnsdel og en arealdel), men disse er ikke knyttet til faste rulleringstidspunkter. Det legges opp til å foreta en samlet hovedrevisjon av både kommunal planstrategi, samfunnsdelen og arealdelen (se venstre hjul, fig 1) høst 2012 og på denne måten komme i takt med intensjonene i plan- og bygningsloven. Godkjente langsiktige plandokumenter - som vedtas tidlig i planperioden - vil legge klare føringer på kommunens hovedkurs og dermed gjøre politiske prioriteringer og arbeidet med handlingsdel/økonomiplan enklere. Kommuneplanens samfunnsdel har følgende visjon for kommunen: skal være et åpent og inkluderende samfunn for alle, uavhengig av religion, hudfarge, kjønn eller alder. Den største utfordringen for er økende befolkningsreduksjon. Tre satsingsområder er definert som hovedpilarer for å motvirke ytterligere befolkningsreduksjon: næringsliv, ungdom og kvinner. I tillegg inngår forebyggende helsearbeid og regionalt samarbeid som satsingsområder. Satsingsområdet knytter seg ikke direkte til fraflyttings-problematikk, men er aktualisert fordi utviklingen av livsstilssykdommer er økende. Forebyggende helsearbeid kan betraktes som et fundament

16 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål for livskvalitet som berører de fleste felt. Regionalt samarbeid synes å bli nødvendig på flere felt i framtiden og kommunen bør være åpne for ulike samarbeidsformer. Satsingsområdene har følgende hovedmålsettinger: Næringsliv Lyngen skal bli den ledende næringslivskommunen i Troms med et innovativt, veletablert, variert og lønnsomt næringsliv. Barn og ungdom Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og verdier slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksne. og eksisterende næringsliv skal stimulere unge grundere slik at de får utvikle seg og kan skape sin egen arbeidsplass. Kvinner Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen bidra til økt fokus på kompetanse og livsstil slik at det er attraktivt for familier å etablere seg i kommunen. Kommunen ønsker å bidra til en holdningsendring i forhold til tradisjonelle kvinneyrker og ha større fokus på varierte, kjønnsnøytrale arbeidsplasser. Helse God helse gjennom hele livet. Regionalt samarbeid skal arbeide for å utvikle et sterkt, formalisert samarbeid i Tromsø- /Nord-Troms regionen. skal være åpen og offensiv til alle former for interkommunalt samarbeid. Oppfølging av kommuneplanen i økonomiplan/budsjett Kommunens plan- og styringssystem skal etter intensjonen sikre en kobling mellom visjon og hovedmålsettinger til målene på de ulike plannivåene, og videre til de ulike tiltakene som prioriteres. Det bør være en tett kobling mellom kommunens økonomiske handlingsevne og de oppgaver og tiltak som fremgår av kommunens ulike planer. Kommunens arbeid med plansystemet som skissert over er ment å bidra til at en i sterkere grad får denne koblingen. Følgende handlingsmål ble vedtatt i økonomiplan : 1 Sikre gode oppvekstvilkår og lokal tilhørighet for barn og unge 2 Styrke fysisk og psykisk folkehelsearbeid 3 Videreutvikle kommunens samarbeidsformer 4 Bedre tilrettelegging for turisme og friluftsliv 5 Bedre økonomistyring/tjenestestyring 6 Samordne og styrke næringslivet for hele kommunen 7 Forbedre kommunens omdømme 8 Videreutvikle IKT som verktøy for samhandling og kommunikasjon 9 Arbeide for å sikre kompetanse og gode vilkår for at arbeidskraft skal bli i Tidligere års innspill til tiltak knyttet til satsingsområder/handlingsmål er gjengitt i vedlegg 9. Noen av disse tiltakene er prioritert inn i forslaget til årsbudsjett/økonomiplan. Det er ikke gjennomført en strukturert prosess for å oppdatere, justere og få på plass nye handlingsmål og

17 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål tiltak. Dette vil bli et prioritert område i den planprosessen kommunen skal igjennom kommende år.

18 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Inntekter og utgifter 4 Inntekter og utgifter 4.1 Innledning og forutsetninger Budsjettet for 2012 og økonomiplan bygger på de forutsetninger som følger av vedtatt økonomiplan Politiske vedtak som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011, og som har effekter for , er innarbeidet i dette budsjettet. Lønn og pris Kommunal deflator for 2012 er i forslag til statsbudsjett satt til 3,25 %. Dette bygger på et lønnsvekstanslag på 4 % og et anslag på prisvekst på kjøp av varer og tjenester på 1,8 %. Når det gjelder lønnsveksten, anslås lønnsoppgjøret fra 2011 å gi et overheng inn i 2012 på 0,7 %. Det foreslås derfor å avsette midler til lønnsvekst i 2012 på 3,3 % av lønnsmassen. Praksis i kommunen i dag er å sette av disse midlene sentralt, og viderefordele til enhetene etter faktiske økninger. Det legges ikke inn en generell prisvekst i budsjettet, men det tas høyde for dette gjennom konsekvensjusteringen av budsjettet. Pensjonspremie For de ulike pensjonsordningene er pensjonskostnadene for 2012 beregnet slik av selskapene: % sats Bud % sats Bud Leverandør Ordning 2011 Mill. kr Mill. kr. Vital Ordfører 62,82 66,10 Vital Fellesordningen 17,95 11,6 20,76 12,3 Statens Pensjonskasse Lærere 10,46 3,3 11,24 3,7 KLP Sykepleiere 17,36 1,8 21,75 2,0 Avsetning forventet økt pensjonsgrunnlag 0,8 SUM PENSJONSKOSTNADER 16,7 18,7 Ut fra tidligere års erfaringer har vi selv ført opp 0,8 mill i avsetning til forventet økt pensjonsgrunnlag. Pensjonskostnadene forventes som en ser å øke med ca. 2 mill, dvs. 12 % for 2012 i forhold til forutsetningene i vedtatt økonomiplan Årsaken til dette er nye beregningsforutsetninger fra departementet og finanstilsynet, endringer i medlemsbestanden og økt lønnsgrunnlag. Dette er kostnader som må dekkes av de frie inntektene. Låneopptak, renteforutsetninger Investeringene som legges til grunn for økonomiplanperioden medfører et samlet låneopptak på 13,1 mill kroner. Avdrag for samme periode anslås til 33,5 mill kroner. Rentekostnaden er beregnet ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser: Prognose rentesats 3,25 % 3,50 % 4,00 % 4,50 %

19 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Inntekter og utgifter Inntektsforutsetninger Frie inntekter for 2012 som foreslått i nasjonalbudsjettet for 2012 Økt eiendomsskatt med 2 promillepoeng fra 2012, ytterligere 1 promillepoeng fra 2013 Befolkningsutvikling som omtalt i avsnitt Oversikt over kommunens inntekter og utgifter Vi vil i dette avsnittet gi en oversikt over endringer i sentrale inntekter, kapitalutgifter og fondsavsetninger og sette det opp mot endringer i inntekter og utgifter til ulike driftsformål. En vil se at det er en negativ ubalanse i tilgangen på midler i forhold til økte kostnader for å opprettholde tjenestetilbudet på dagens nivå. Om en i tillegg ser dette opp mot forslag til nye driftstiltak, vil en tydelig se den massive økonomiske utfordringen står overfor i årene fremover. Til overføring driftsformål Gitt de forutsetninger som er beskrevet i avsnitt 4.1, så vil endringene i handlingsrommet utvikle seg som vist i tabellen under Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Overført til investering Til fordeling drift Endring (=Handlingsrom) Behov for midler til driftsformål Budsjett og økonomiplan bygger på en forutsetning om at tjenestene skal videreføres på et tilsvarende nivå som inneværende år. For å komme frem til hvilke rammer som behøves for å få til dette, konsekvensjusteres budsjettet/økonomiplanen. I tillegg innarbeides politiske vedtak med økonomiske effekter, samt utgiftsfølger av statlige overføringer og vedtak. I de statlige overføringene for 2012 er det inkludert midler til samhandlingsreformen med 4,1 mill kroner. Det legges i budsjettet opp til at kommunens utgifter til reformen for økonomiplanperioden er på samme nivå som tildelingene. I tabellen nedenfor er endringene knyttet til drift ført opp Konsekvensjusteringer Samhandlingsreformen Pensjon Lønnsvekst Sum endring driftsformål Handlingsrom versus behov for midler Tabellen under viser ubalansen i økonomiplanperioden for. Det presiseres at denne ubalansen ligger der før en har tatt stilling til nye driftstiltak.

20 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Inntekter og utgifter Sum handlingsrom Endringer driftsformål Ubalanse Saldering For å oppnå balanse i budsjettet har rådmannen funnet det nødvendig å utnytte hele inntektspotensialet knyttet til eiendomsskatt. I tillegg foreslår rådmannen å redusere ytterligere på avdragene i låneporteføljen slik at vi kommer ned på det minsteavdraget som vi etter loven er forpliktet til å betale. Ut over dette er vedtatte avsetninger til disposisjonsfond foreslått redusert for 2012, 2013 og Nærmere om handlingsrommet Frie disponible inntekter Skatt og rammetilskudd Som nevnt i avsnitt 3.2. så innebærer forslaget til statsbudsjett for 2012 en nominell vekst i de frie inntektene til kommunen på 2,4 %, noe som tilsvarer en realnedgang på 0,9 %. Hovedårsaken til realnedgangen for kommunen ligger i reduksjon i folketallet. Kostnader knyttet til samhandlingsreformen er lagt inn i kommunens frie inntekter. Det overføres 5,6 milliarder kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene. Av dette får Lyngen 4,1 mill for å dekke kostnader til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter. Eiendomsskatt Rådmannen anser det som nødvendig å utnytte det en har av inntektsmuligheter i kommunen. Det foreslås derfor at eiendomsskatten økes fra 4 promille til 6 promille i 2012, og videre til 7 promille fra Andre generelle statstilskudd På grunn av det lave rentenivået er det budsjettert med reduserte inntekter knyttet til rentekompensasjonsordningene. Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter Kommunen har små, men stabile renteinntekter. Det er ikke lagt inn noen endringer knyttet til disse. Renteutgifter Forventet rentenivå for økonomiplanperioden er basert på Pengepolitisk rapport nr 3 fra Norges Bank, samt kommunalbanken sin analyse av rentenivået fremover basert på denne rapporten. Forventet rente er satt opp i tabellen i avsnitt 4.1. Det presiseres at rentebanen er veldig lav og at dette baserer seg på svak vekst internasjonalt og uro i finansmarkedet. Ideelt sett burde det vært satt av en påplusning til denne rentebanen i budsjettet. Slik den er satt nå er det med utgangspunkt i mest sannsynlig rente, og ikke forsiktighetsprinsippet. Etter rådmannens vurdering fordrer dette anslaget at en har et minimum av frie midler på disposisjonsfondet for å kunne handtere en eventuell renteøkning utover det budsjetterte.

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Rådmannen. Lyngen formannskap

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Rådmannen. Lyngen formannskap Rådmannen Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28. og 29. november 2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, Budsjett Rådmannens forslag og formannskapets innstilling

Kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, Budsjett Rådmannens forslag og formannskapets innstilling Kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, 2012-2015. Budsjett 2012 Rådmannens forslag og formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forslag til innstilling...3 2 Innledning...4 3 Status,

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande:

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: 6.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal frå 0 500 m² kr 18361,-

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/1569-47 Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: 13.11.2013 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 77/13 Lyngen formannskap 20.11.2013 9/13 Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer