Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til servicekontoret. Medlemmene av Lyngen formannskap har fått tilsendt budsjettdokumentet tidligere og bes ta dette med til møtet., den Sølvi Jensen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmannen, her. Økonomisjefen, her Sendes på til: Kontrollutvalgets medlemmer

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 3/11 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett /2188 Lyngen formannskap behandler saken i møte 28. og Deres innstilling vil bli ettersendt.

4 Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Frode Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 91/11 Lyngen formannskap Lyngen Råd for folkehelse Lyngen eldreråd Lyngen næringsutvalg Lyngen levekårsutvalg Lyngen arbeidsmiljøutvalg 3/11 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg styre Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett Henvisning til lovverk: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, 44 og 45. Vedlegg 1 Rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, Budsjett Budsjett Budsjettramme kontroll og tilsyn Rådmannens innstilling Rådmannen foreslår at kommunestyret forelegges følgende innstilling: 1. Skattevedtak Høyeste tillatte skattesats legges til grunn for inntekts- og formuesskatt. Eiendomsskatt utskrives med kroner 6,00 for hver kroner av takstverdien på eiendommer. 2. Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett vedtas slik det fremgår av det spesifiserte driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet, jamfør vedlegg Avgifter, gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet

5 2.4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil 13,4 mill for å dekke opp manglende finansiering i investeringsregnskapet 2.6. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2012 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig 2.7. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 4,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8000 til ramme i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør 2.9. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8000 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor hovedområdene delegeres rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike budsjettrammene innenfor delegasjonsreglementet Det settes ned en gruppe som får i oppgave å komme med forslag til hvordan kommunen kan etablere et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er konsistent med de fremtidige inntektsforutsetningene Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Saksframlegget er vedlagt som eget budsjettdokument. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Det vises til saksframlegget.

6 Rådmannens forslag til Kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, Budsjett 2012

7 Innholdsfortegnelse 1 Innstilling Innledning Status, rammebetingelser, utfordringer og mål Status Rammebetingelser Utfordringer Plan og mål Inntekter og utgifter Innledning og forutsetninger Oversikt over kommunens inntekter og utgifter Nærmere om handlingsrommet Behov for midler Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Vann- og avløpssektoren og feiertjenesten 2012 gebyr og nye tiltak budsjett Gebyrer etter matrikkelloven Helse, sosial og omsorg Innledning Status og utfordringer Økonomi Oppvekst og kultur Innledning Status og utfordringer Økonomi Teknisk drift Innledning Status og utfordringer Økonomi Rådmann og administrasjon, m.m Innledning Status og utfordringer Økonomi Investeringer, finansiering og bruk av avsetninger og fond, m.m

8 10.1 Innledning Lån Vedlegg Hovedoversikt drift Rådmannens forslag Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Rådmannens forslag Budsjettskjema 1B Drift Rådmannens forslag Hovedoversikt investeringer Rådmannens forslag Budsjettskjema 2A Investering Rådmannens forslag Budsjettskjema 2B Investering Rådmannens forslag Oversikt over forslag til nye driftstiltak Oversikt over forslag til nye investeringer tiltak fremmet i årsbudsett/økonomiplan Politiske vedtak tidligere ikke innarbeidet... 54

9 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Innstilling 1 Innstilling Rådmannen foreslår at kommunestyret forelegges følgende innstilling: 1. Skattevedtak Høyeste tillatte skattesats legges til grunn for inntekts- og formuesskatt. Eiendomsskatt utskrives med kroner 6,00 for hver kroner av takstverdien på eiendommer. 2. Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett vedtas slik det fremgår av det spesifiserte driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet, jamfør vedlegg Avgifter, gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet 2.4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil 13,4 mill for å dekke opp manglende finansiering i investeringsregnskapet 2.6. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2012 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig 2.7. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 4,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8000 til ramme i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør 2.9. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8000 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor hovedområdene delegeres rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike budsjettrammene innenfor delegasjonsreglementet Det settes ned en gruppe som får i oppgave å komme med forslag til hvordan kommunen kan etablere et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er konsistent med de fremtidige inntektsforutsetningene Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Rådmannen i Lyngen, Leif Egil Lintho Frode G. Larsen

10 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Innledning 2 Innledning Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel i februar Kommuneplanen har følgende visjon for kommunen: skal være et åpent og inkluderende samfunn for alle, uavhengig av religion, hudfarge, kjønn eller alder. Kommuneplanens samfunnsdel er planlagt revidert høsten Nåværende og kommende plan skal følges opp slik at vedtatte hovedmål, delmål og tilhørende strategier blir fulgt opp og omsatt i konkret handling som bidrar til måloppnåelse. I er det en arbeidsdeling og integrering av kommuneplan og økonomiplan/budsjett. Kommuneplanen er utarbeidet som et overordnet styringsdokument med visjoner for kommunens utvikling, mål og strategier, mens oppfølging av planen (handlingsdelen) er konkretisert i budsjett/økonomiplan. Rådmannen legger med dette dokumentet frem Rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan, Budsjett I dokumentet legger vi vekt på å synliggjøre tiltak og utgiftsbehov som det i forslaget ikke er funnet plass til innenfor rammene. Stadig vanskeligere kommunal økonomi gjør det helt nødvendig å redusere utgiftene sterkere enn før, og rådmannen anser det som viktig å være åpen om hva vi i så fall vil prioritere innenfor, og utenfor rammene. Kommunens økonomiske utfordringer fører til at målet om økonomisk balanse og god/streng økonomistyring er helt dominerende. Rådmannen ser det som en lite heldig utvikling at andre mål enn økonomistyring har en altfor beskjeden plass i årsbudsjett/økonomiplan. Kommunens økonomi er svært anstrengt. Må-oppgavene er i praksis det som har prioritet. Kan-oppgavene og bør-oppgavene utføres i liten grad. Vi vil stadig oftere være i situasjoner hvor det av økonomiske grunner er tvilsomt om vi klarer å levere lovbestemte tjenester og utføre lovpålagte forvaltningsoppgaver. Antall resursskrevende brukere øker innen barnehagene, grunnskolen, barneverntjenesten, tiltak for funksjonshemmede, psykiatrien og eldreomsorgen. Dette gir kommunen store utfordringer i dag, og vil gi det i årene fremover. Rådmannen har gjennom flere år pekt på de store økonomiske utfordringene som ligger foran oss. Utfordringer som følger av at driftsresultatene over år har vært/er for svake til å bære de store investeringene som er gjort og som fortsatt ligger foran, samt de driftsøkonomiske konsekvensene av disse investeringene. Det finnes ingen reserver av betydning i kommunens økonomi, verken i form av avsetninger, papirer eller fast eiendom. Kommuneloven bestemmer at det i årsbudsjettet skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Staten anbefaler at det budsjetteres et netto driftsresultat på minimum 3 % av sum driftsinntekter (skatt, rammetilskudd, salgs- og leieinntekter) for å sikre at bestemmelsene i kommuneloven overholdes. Kommunen har over tid ikke evnet å oppnå dette måltallet. Det ligger et merbehov i driften slik den er i dag på mellom 5 og 10 millioner i forhold til de påregnelige

11 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Innledning inntektene. Det vil i klartekst si at tjenestetilbudet slik det er nå ikke er tilpasset de langsiktige forventede inntektene. Disposisjonsfondet bør styrkes betraktelig i forhold til dagens nivå. Slik det er nå har kommunen små muligheter til å klare uforutsette utgifter. Generelt stramme rammer på enhetene kombinert med et minimalt disposisjonsfond er et varsko om kommunens økonomiske situasjon. Kommunen har som følge av den anstrengte økonomien også problemer med likviditeten. Likviditetslånet har økt de siste årene, og det er knyttet store kostnader til dette. Allikevel er den likvide situasjonen i perioder så anstrengt at kommunen må utsette enkelte utbetalinger, noe som fører til ytterligere kostnader til forsinkelsesrenter. Det vil i 2012 i sammenheng med en total gjennomgang av økonomireglementet - utarbeides et likviditetsbudsjett for å til en viss grad kunne bøte på denne problematikken. De nærmeste år vil det være svært vanskelig for å effektivisere tilstrekkelig til å kompensere for fallende statlige overføringer og økte utgiftsbehov. Forslaget til årsbudsjett/økonomiplan viser som tidligere år at kommunens inntekter øker betydelig, men likevel mindre enn de utgiftene som kommunen i liten grad kan påvirke. Samtidig er det også for kommende budsjetter foreslått utgiftsreduksjoner som vil føre til at vi oftere enn før vil oppleve at vi ikke klarer å levere lovbestemte tjenester og forvaltning, enten i form av kvalitet, mengde eller type. Kommunens økonomi i planperioden preges sterkt av økende netto kapitalkostnader som må betales av driftsinntekter. Dermed øker vanskelighetene med å få driftsinntektene til å dekke driftsutgiftene. Med bakgrunn i dette tilråder rådmannen å holde investeringene på et minimum i kommende økonomiplanperiode. Det overordnede målet for arbeidet med budsjett- og økonomiplan bør være å komme frem til et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er bærekraftig over tid. Etter rådmannens vurdering er dette målet ikke innfridd for s økonomiplan. Det har vært jobbet med å få på plass et mest mulig realistisk budsjett, det vil si at inntektssiden og utgiftssiden er tilpasset de forutsetningene som ligger i dag. I dette ligger det at en stipulerer hva det vil koste å opprettholde det tjenestetilbudet kommunen har i dag. Det er naturlig nok usikkerhetsmomenter både på inntektssiden og utgiftssiden, eksempelvis er det vanskelig å forutse hvilke konsekvenser samhandlingsreformen vil ha for kommunen. Rådmannens samlede vurdering er at forslaget til budsjett er realistisk. Det er også rådmannens klare oppfatning at forslaget til budsjett og økonomiplan ikke etablerer et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er konsistent med de fremtidige inntektsforutsetningene. Kommunen må ta den økonomiske situasjonen tilstrekkelig på alvor og tenke langsiktig for å balansere forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Rådmannen foreslår at det settes ned en gruppe som skal jobbe frem forslag for å bedre den økonomiske situasjonen for kommunen.

12 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål 3 Status, rammebetingelser, utfordringer og mål 3.1 Status Det vil i dette kapitlet være en gjennomgang av den økonomiske situasjonen og tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Gjennomgangen baserer seg på tall fra regnskapet ved utgangen av andre tertial 2011, fylkesmannens sammenstilling av KOSTRA-tall for 2010 for kommunene i Troms, samt fakta og vurderinger fra de ulike enhetene, jfr kapittel 6-9. Økonomi Kommunen har grunnet udekket underskudd fra 2007 og 2008 vært på ROBEK-lista siden Regnskapet for 2010 ble avlagt med et mindreforbruk på 4,9 mill, som ble disponert til dekning av underskudd i investeringsregnskapet og økning av disposisjonsfondet. Den økonomiske gjennomgangen etter andre tertial 2011 antyder at regnskapet for 2011 kan avlegges i tilnærmet balanse. Dette betyr også at en vil dekke inn tidligere års merforbruk. Ut fra rådmannens vurdering har kommunen en anstrengt og utsatt økonomi. Kommunen som helhet holder i 2011 rammene sine gjennom bruk av innkjøps- og stillingsstopp. Denne formen for økonomistyring er ikke mulig å opprettholde over tid. Gjeldsnivået i kommunen er meget høy i forhold til nivået i kommune-norge for øvrig. I brev fra fylkesmannen ( ) blir det sagt at har fortsatt en svært utfordrende økonomisk situasjon der aktivitetsnivået ikke står i forhold til kommunens inntekter. Kommunen har en svært høy netto lånegjeld, som økte i betydelig grad fra 2009 til Pr utgangen av 2010 er netto lånegjeld 119,8 % av brutto driftsinntekter. Det er kun 10 kommuner på landsbasis som har høyere netto lånegjeld enn Lyngen. Netto lånegjeld har økt ytterligere i Dette gjør at kommunen er veldig sårbar for renteøkninger. Budsjettene som er vedtatt for 2012 og tidligere år er i stor grad preget av rene konsekvensjusteringer i forhold til foregående år. Dette legges det i hovedsak opp til i år også. Rådmannen har allikevel etterstrebet å få en større grad av realisme i de budsjettene som presenteres for de ulike områdene, der en også ser på hvilke tilbud en kan gi, og ikke minst hvilke tilbud en ikke kan gi innenfor gitte rammer. Rene konsekvensjusteringer av budsjettene gjør at budsjettene i Lyngen, i likhet med store deler av kommune-norge, bærer preg av at budsjett følger budsjett, og regnskap følger regnskap, og at det er for lite justering mellom regnskap og budsjett. Det legges opp til at en i forbindelse med budsjett og økonomiplan har en større gjennomgang av de totale budsjettbevilgningene hvor en også gjennomgår det tilbudet de ulike områdene/enhetene kan gi innenfor disse budsjettbevilgningene. 3.2 Rammebetingelser Statsbudsjettet for 2012 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2012 en vekst i kommunenes frie inntekter på 3,15 milliarder i Dette innebærer en nominell vekst på landsbasis på 4,7 % fra revidert nasjonalbudsjett for Realveksten i de frie inntektene på landsbasis er anslått til 1 %. For

13 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål Lyngen er økningen i de frie inntektene nominelt 2,4 % og det er en anslått realnedgang på 0,9 %. Inntektssystemet for kommunene er utformet med det formål å jevne ut kommunene sine forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine. Ved fordelingen av rammetilskuddet forsøker en å ta hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning). I utgiftsutjevningen tar en blant annet hensyn til den alderssammensetningen en har i kommunen i forhold til alderssammensetningen i de øvrige kommunene i landet. I utarbeidelsen av utgiftsutjevningen kommer en ved hjelp av ulike kostnadsnøkler frem til et teoretisk utgiftsbehov for den enkelte kommune i forhold til landsgjennomsnittet. For 2012 er det på denne bakgrunn beregnet at Lyngen som følge av strukturelle forhold har et utgiftsbehov som er 26 % høyere enn landsgjennomsnittet. Befolkningsutvikling hadde per 1. oktober innbyggere. Befolkningsnedgangen siden 1. januar 2011 var på 45 personer (1,5 %). Antall personer bosatt i kommunen og sammensetningen av denne er avgjørende for hvilke rammetilskudd kommunen får det enkelte år. Befolkningsutviklingen etter årtusenskiftet er vist i grafen nedenfor Folketallsutvikling siden For de tre siste årene i økonomiplanen har vi valgt å ta utgangspunkt i SSB sin fremskriving av forventet folketall. Disse fremskrivingene har ikke med utviklingen siste år i grunnlaget, og har en total befolkning for alle årene i perioden som ligger over nåværende nivå. Denne fremskrivingen er med andre ord mer positiv enn en kan anta at den neste beregningen fra SSB vil bli. I tabellen nedenfor er utviklingen fra 2010, inkludert prognose frem til 2014 satt opp for noen av de kategoriene som bestemmer inntektsrammen fra staten.

14 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål Innbyggere 0-2 år Innbyggere 3-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over Sum innbyggere Utfordringer står overfor store utfordringer den nærmeste tiden. Befolkningsnedgang, eldrebølge og presset økonomi gjør at kommunen i tiden fremover må gjøre noen viktige veivalg med tanke på satsingsområder. Grunnlaget for disse veivalgene vil bli lagt i den kommunale planstrategien som skal utarbeides. For økonomiområdet må det foretas en total gjennomgang av organisasjonen for å kartlegge det tilbudet som blir gitt, og hvilket tilbud vi kan gi innenfor de rammer vi har. Vi må etterstrebe realistiske rammer, og fastsette hvilket tjenestetilbud kommunen kan ha og ikke kan ha. Det må skapes en langsiktig balanse i økonomien, en balanse der en også tar inn i seg fremtidige renteøkninger. 3.4 Plan og mål Kommunens plansystem Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi i løpet av Kommunal planstrategi skal definere kommunes hovedkurs de nærmeste 4 årene. Det skal legges til rette for drøfting av kommunenes strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, altså klargjøre hvilke områder som skal prioriteres. Den kommunale planstrategien legger føringer på resten av dokumentene i det kommunale plansystemet. Administrasjonen tar sikte på å få vedtatt kommunal planstrategi vinter Det kommunale plansystemet består av 2 hoveddeler, jfr figuren under: Langsiktig del (venstre hjul) - kommuniserer ut visjoner og mål i et langsiktig perspektiv. Langsiktig kommunalplanarbeid vurderes min. 1 gang hver valgperiode (hvert 4. år). 2) Kortsiktig del (høyre hjul) som er handlingsrettet og definerer tiltak og virkemidler. Revideres årlig. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan skal vise hva kommuneforvaltningen vil gjøre i løpet av de nærmeste fire årene for å nå de langsiktige målene, og er det viktigste dokumentet for å synliggjøre hvordan man kommer fra ord til handling.

15 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål Plansystemet de ulike leddene Kommunal planstrategi skal drøfte kommunens viktigste utfordringer og strategiske valg tilknyttet samfunnsutviklingen i kommunen. Behandles i kommunestyret mars Kommunal planstrategi 4. Årsbudsjett Årsbudsjett er en bindende plan for kommunens inntekter og anvendelsen av disse i budsjettåret. Behandles i desember årshjul 3. Økonomiplan/ Handlingsprogram 1-årshjul Kommuneplanens langsiktige del består av to hoveddeler: Samfunnsdel og arealdel. Disse skal synliggjøre mål og satsingsområder som er nedfelt i planstrategien. Arealdel revideres vinter 2012, samfunnsdel høst Kommuneplaner 5. Årsmelding Handlingsprogrammet/økonomiplan skal vise hva kommuneforvaltningen vil gjøre i løpet av de nærmeste fire årene for å nå de langsiktige målene. Behandles i desember Årsmeldingen skal vise hva som er oppnådd av resultater ut fra tildelte ressurser og danne grunnlag for eventuell kursendring. Behandles i mai Det er først fra høst 2012 at kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan vil bli behandlet med grunnlag i kommunal planstrategi og reviderte kommuneplaner. I år vil dokumentet utarbeides med bakgrunn i gjeldene kommuneplan, dvs. arealdel godkjent i 2005 (som er under revidering) og samfunnsdel godkjent i har godkjent kommuneplan i dag (samfunnsdel og en arealdel), men disse er ikke knyttet til faste rulleringstidspunkter. Det legges opp til å foreta en samlet hovedrevisjon av både kommunal planstrategi, samfunnsdelen og arealdelen (se venstre hjul, fig 1) høst 2012 og på denne måten komme i takt med intensjonene i plan- og bygningsloven. Godkjente langsiktige plandokumenter - som vedtas tidlig i planperioden - vil legge klare føringer på kommunens hovedkurs og dermed gjøre politiske prioriteringer og arbeidet med handlingsdel/økonomiplan enklere. Kommuneplanens samfunnsdel har følgende visjon for kommunen: skal være et åpent og inkluderende samfunn for alle, uavhengig av religion, hudfarge, kjønn eller alder. Den største utfordringen for er økende befolkningsreduksjon. Tre satsingsområder er definert som hovedpilarer for å motvirke ytterligere befolkningsreduksjon: næringsliv, ungdom og kvinner. I tillegg inngår forebyggende helsearbeid og regionalt samarbeid som satsingsområder. Satsingsområdet knytter seg ikke direkte til fraflyttings-problematikk, men er aktualisert fordi utviklingen av livsstilssykdommer er økende. Forebyggende helsearbeid kan betraktes som et fundament

16 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål for livskvalitet som berører de fleste felt. Regionalt samarbeid synes å bli nødvendig på flere felt i framtiden og kommunen bør være åpne for ulike samarbeidsformer. Satsingsområdene har følgende hovedmålsettinger: Næringsliv Lyngen skal bli den ledende næringslivskommunen i Troms med et innovativt, veletablert, variert og lønnsomt næringsliv. Barn og ungdom Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og verdier slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksne. og eksisterende næringsliv skal stimulere unge grundere slik at de får utvikle seg og kan skape sin egen arbeidsplass. Kvinner Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen bidra til økt fokus på kompetanse og livsstil slik at det er attraktivt for familier å etablere seg i kommunen. Kommunen ønsker å bidra til en holdningsendring i forhold til tradisjonelle kvinneyrker og ha større fokus på varierte, kjønnsnøytrale arbeidsplasser. Helse God helse gjennom hele livet. Regionalt samarbeid skal arbeide for å utvikle et sterkt, formalisert samarbeid i Tromsø- /Nord-Troms regionen. skal være åpen og offensiv til alle former for interkommunalt samarbeid. Oppfølging av kommuneplanen i økonomiplan/budsjett Kommunens plan- og styringssystem skal etter intensjonen sikre en kobling mellom visjon og hovedmålsettinger til målene på de ulike plannivåene, og videre til de ulike tiltakene som prioriteres. Det bør være en tett kobling mellom kommunens økonomiske handlingsevne og de oppgaver og tiltak som fremgår av kommunens ulike planer. Kommunens arbeid med plansystemet som skissert over er ment å bidra til at en i sterkere grad får denne koblingen. Følgende handlingsmål ble vedtatt i økonomiplan : 1 Sikre gode oppvekstvilkår og lokal tilhørighet for barn og unge 2 Styrke fysisk og psykisk folkehelsearbeid 3 Videreutvikle kommunens samarbeidsformer 4 Bedre tilrettelegging for turisme og friluftsliv 5 Bedre økonomistyring/tjenestestyring 6 Samordne og styrke næringslivet for hele kommunen 7 Forbedre kommunens omdømme 8 Videreutvikle IKT som verktøy for samhandling og kommunikasjon 9 Arbeide for å sikre kompetanse og gode vilkår for at arbeidskraft skal bli i Tidligere års innspill til tiltak knyttet til satsingsområder/handlingsmål er gjengitt i vedlegg 9. Noen av disse tiltakene er prioritert inn i forslaget til årsbudsjett/økonomiplan. Det er ikke gjennomført en strukturert prosess for å oppdatere, justere og få på plass nye handlingsmål og

17 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Status, rammebetingelser, utfordringer og mål tiltak. Dette vil bli et prioritert område i den planprosessen kommunen skal igjennom kommende år.

18 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Inntekter og utgifter 4 Inntekter og utgifter 4.1 Innledning og forutsetninger Budsjettet for 2012 og økonomiplan bygger på de forutsetninger som følger av vedtatt økonomiplan Politiske vedtak som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011, og som har effekter for , er innarbeidet i dette budsjettet. Lønn og pris Kommunal deflator for 2012 er i forslag til statsbudsjett satt til 3,25 %. Dette bygger på et lønnsvekstanslag på 4 % og et anslag på prisvekst på kjøp av varer og tjenester på 1,8 %. Når det gjelder lønnsveksten, anslås lønnsoppgjøret fra 2011 å gi et overheng inn i 2012 på 0,7 %. Det foreslås derfor å avsette midler til lønnsvekst i 2012 på 3,3 % av lønnsmassen. Praksis i kommunen i dag er å sette av disse midlene sentralt, og viderefordele til enhetene etter faktiske økninger. Det legges ikke inn en generell prisvekst i budsjettet, men det tas høyde for dette gjennom konsekvensjusteringen av budsjettet. Pensjonspremie For de ulike pensjonsordningene er pensjonskostnadene for 2012 beregnet slik av selskapene: % sats Bud % sats Bud Leverandør Ordning 2011 Mill. kr Mill. kr. Vital Ordfører 62,82 66,10 Vital Fellesordningen 17,95 11,6 20,76 12,3 Statens Pensjonskasse Lærere 10,46 3,3 11,24 3,7 KLP Sykepleiere 17,36 1,8 21,75 2,0 Avsetning forventet økt pensjonsgrunnlag 0,8 SUM PENSJONSKOSTNADER 16,7 18,7 Ut fra tidligere års erfaringer har vi selv ført opp 0,8 mill i avsetning til forventet økt pensjonsgrunnlag. Pensjonskostnadene forventes som en ser å øke med ca. 2 mill, dvs. 12 % for 2012 i forhold til forutsetningene i vedtatt økonomiplan Årsaken til dette er nye beregningsforutsetninger fra departementet og finanstilsynet, endringer i medlemsbestanden og økt lønnsgrunnlag. Dette er kostnader som må dekkes av de frie inntektene. Låneopptak, renteforutsetninger Investeringene som legges til grunn for økonomiplanperioden medfører et samlet låneopptak på 13,1 mill kroner. Avdrag for samme periode anslås til 33,5 mill kroner. Rentekostnaden er beregnet ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser: Prognose rentesats 3,25 % 3,50 % 4,00 % 4,50 %

19 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Inntekter og utgifter Inntektsforutsetninger Frie inntekter for 2012 som foreslått i nasjonalbudsjettet for 2012 Økt eiendomsskatt med 2 promillepoeng fra 2012, ytterligere 1 promillepoeng fra 2013 Befolkningsutvikling som omtalt i avsnitt Oversikt over kommunens inntekter og utgifter Vi vil i dette avsnittet gi en oversikt over endringer i sentrale inntekter, kapitalutgifter og fondsavsetninger og sette det opp mot endringer i inntekter og utgifter til ulike driftsformål. En vil se at det er en negativ ubalanse i tilgangen på midler i forhold til økte kostnader for å opprettholde tjenestetilbudet på dagens nivå. Om en i tillegg ser dette opp mot forslag til nye driftstiltak, vil en tydelig se den massive økonomiske utfordringen står overfor i årene fremover. Til overføring driftsformål Gitt de forutsetninger som er beskrevet i avsnitt 4.1, så vil endringene i handlingsrommet utvikle seg som vist i tabellen under Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Overført til investering Til fordeling drift Endring (=Handlingsrom) Behov for midler til driftsformål Budsjett og økonomiplan bygger på en forutsetning om at tjenestene skal videreføres på et tilsvarende nivå som inneværende år. For å komme frem til hvilke rammer som behøves for å få til dette, konsekvensjusteres budsjettet/økonomiplanen. I tillegg innarbeides politiske vedtak med økonomiske effekter, samt utgiftsfølger av statlige overføringer og vedtak. I de statlige overføringene for 2012 er det inkludert midler til samhandlingsreformen med 4,1 mill kroner. Det legges i budsjettet opp til at kommunens utgifter til reformen for økonomiplanperioden er på samme nivå som tildelingene. I tabellen nedenfor er endringene knyttet til drift ført opp Konsekvensjusteringer Samhandlingsreformen Pensjon Lønnsvekst Sum endring driftsformål Handlingsrom versus behov for midler Tabellen under viser ubalansen i økonomiplanperioden for. Det presiseres at denne ubalansen ligger der før en har tatt stilling til nye driftstiltak.

20 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Budsjett Inntekter og utgifter Sum handlingsrom Endringer driftsformål Ubalanse Saldering For å oppnå balanse i budsjettet har rådmannen funnet det nødvendig å utnytte hele inntektspotensialet knyttet til eiendomsskatt. I tillegg foreslår rådmannen å redusere ytterligere på avdragene i låneporteføljen slik at vi kommer ned på det minsteavdraget som vi etter loven er forpliktet til å betale. Ut over dette er vedtatte avsetninger til disposisjonsfond foreslått redusert for 2012, 2013 og Nærmere om handlingsrommet Frie disponible inntekter Skatt og rammetilskudd Som nevnt i avsnitt 3.2. så innebærer forslaget til statsbudsjett for 2012 en nominell vekst i de frie inntektene til kommunen på 2,4 %, noe som tilsvarer en realnedgang på 0,9 %. Hovedårsaken til realnedgangen for kommunen ligger i reduksjon i folketallet. Kostnader knyttet til samhandlingsreformen er lagt inn i kommunens frie inntekter. Det overføres 5,6 milliarder kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene. Av dette får Lyngen 4,1 mill for å dekke kostnader til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter. Eiendomsskatt Rådmannen anser det som nødvendig å utnytte det en har av inntektsmuligheter i kommunen. Det foreslås derfor at eiendomsskatten økes fra 4 promille til 6 promille i 2012, og videre til 7 promille fra Andre generelle statstilskudd På grunn av det lave rentenivået er det budsjettert med reduserte inntekter knyttet til rentekompensasjonsordningene. Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter Kommunen har små, men stabile renteinntekter. Det er ikke lagt inn noen endringer knyttet til disse. Renteutgifter Forventet rentenivå for økonomiplanperioden er basert på Pengepolitisk rapport nr 3 fra Norges Bank, samt kommunalbanken sin analyse av rentenivået fremover basert på denne rapporten. Forventet rente er satt opp i tabellen i avsnitt 4.1. Det presiseres at rentebanen er veldig lav og at dette baserer seg på svak vekst internasjonalt og uro i finansmarkedet. Ideelt sett burde det vært satt av en påplusning til denne rentebanen i budsjettet. Slik den er satt nå er det med utgangspunkt i mest sannsynlig rente, og ikke forsiktighetsprinsippet. Etter rådmannens vurdering fordrer dette anslaget at en har et minimum av frie midler på disposisjonsfondet for å kunne handtere en eventuell renteøkning utover det budsjetterte.

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/1569-47 Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: 13.11.2013 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 77/13 Lyngen formannskap 20.11.2013 9/13 Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Harald Bjørhusdal Arkiv: 231 &00 Arkivsaksnr.: 15/2084

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Harald Bjørhusdal Arkiv: 231 &00 Arkivsaksnr.: 15/2084 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Harald Bjørhusdal Arkiv: 231 &00 Arkivsaksnr.: 15/2084 Forslag til ny forskrift for gebyrregulativ etter matrikkelloven utlegging til offentlig ettersyn... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/10 09/810 INNFØRING AV EIENDOMSSKATT I GAMVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/10 09/810 INNFØRING AV EIENDOMSSKATT I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 12.04.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer