Budsjett og investeringer??

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett og investeringer??"

Transkript

1 Driftsresultat Resultat før skatt Likviditetsgrad I og II Soliditet Kapitalens omløpshastighet Finanskostnader Resultatgrad 2,5 Lønnsomhet Sikkerhetsmargin 20 % Budsjett og investeringer?? Totalkapitalrentabilitet 14,5 % Siviløkomom Steinar Kjuus, HIØ

2 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 2 1. Innledning. Hensikten med dette kurset er å gi deltakerne en bedre forståelse av bedriftens regnskap og hva et årsregnskap består av. Ord og uttrykk, samt oppbygging og presentasjonsform vil bli forklart. Kurset vil t a for seg de viktigste former for nøkkeltall og nøkkeltallsberegninger, regnskapsanalyse og vurdering av bedriftens eiendeler, samt aksjevurdering og investornøkkeltall. Som grunnlag for gjennomgangen benyttes tall fra en aktuell bedrift, Tomra, Lier (utvikling, produksjon og salg panteautomater. Se også de to bakerste sidene i kompendiet). 2. Årsregnskapet Bedriftens årsregnskap, eller årsrapport, består av: Resultatregnskapet, Balansen, Noter til regnskapet, Strømningsanalyse, Styrets årsberetning Revisors beretning og evt. en Miljøberetning. Årsberetningen kan inneholde: Art av virksomhet og hvor den drives, fortsatt drift, arbeidsmiljøet, likestillingssituasjonen, påvirkninger av det ytre miljø, regnskapsredegjørelse, den fremtidige utvikling, resultatdisponering. Vi skal nå i første rekke konsentrere oss om Resultatregnskapet (som viser forskjellen mellom inntekter og kostnader) og Balansen, (som viser oversikten over eiendeler samt gjeld og egenkapital) 2.1. Resultatregnskap og balanse. Resultatregnskap: Tomra Systems ASA note MNOK MNOK Salgsinntekter ,0 Andre driftsinntekter 0 0,0 Driftsinntekter ,0 Beholdningsendringer 0 0 Varekostnad ,3 1019,8 Lønnskostnader 3, ,2 794,6 Avskrivninger 8, 9 162,2 139,7 Tap v/verdifall AM 9 11,2 37,2 Annen driftskostnad 5 308,1 288,8 SUM driftskostnader 3310,0 2280,1 Driftsresultat 655,0 132,9 Andel res.fra tilkn. Foretak 1,6 2,0 Finansinntekter 5,6 17,7 Finanskostnader 6,0 5,2 Netto finansposter 4 1,2 14,5 Resultat før sk.kostn 656,2 147,4 Skattekostnad 6 216,3 55,2 Årsresultat 439,9 92,2

3 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 3 Resultatoversikt: Inntekter -kostnader =Resultat Eiendeler Balansen Gjeld og Egenkapital Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld IFRS IFRS EIENDELER per 31.des note MNOK MNOK Eindeler v/utsatt skatt ,7 Utviklingskostnader 9 60,9 66,9 Goodwill 9, ,4 500,8 Andre imm. Eiendeler 9 32,5 14,9 Sum immaterielle eiendeler 775,8 683,3 Bygninger og annen fast eiendom 8 411,3 430,1 Maskiner leasing 8 117,9 154 Driftsløsøre Ikke avskrivbare anleggsmidler 0 0 Sum varige driftsmidler 529,2 584,1 Investeringer i tilknyttede selskap 15 40,6 43,6 Langsiktige fordringer 180,2 182,1 Andre investeringer 0,8 3,4 SUM finansielle anleggsm. 221,6 229,1 SUM Anleggsmidler 1526,6 1496,5 Varelager 2 524,5 334,1 Kunderfordringer 8 813,9 539,4 Kortsiktige fordringer 158,7 132,2 Likvide midler ,4 491,4 Finansielle instrumenter 0 0 Sum omløpsmidler 1783,5 1497,1 SUM eiendeler 3310,1 2993,6

4 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 4 Gjeld og EGENKAPITAL MNOK MNOK Selskapskapital 173,6 178,5 Egne aksjer -9,2-4,5 Overkursfond 1418,3 1418,3 Sum innskutt EK 1582,7 1592,3 Opptjent egenkapital 388,9 573,6 Minoritetsinteresser 65,8 75,2 SUM egenkapital ,4 2241,1 Utsatt skatt 10 19,8 18 Pensjonsforpliktelser 16 7,7 14,2 Langsiktige forpliktelser 12,8 43,5 Langsiktig gjeld 6 372,3 27,8 Sum avsetn.,forpl og langs. Gjeld 412,6 103,5 Gjeld til kreditinstitusjoner 6 7,8 33,5 Leverandørgjeld ,1 Utbytte 0 0 Betalbar skatt ,5 50,5 Div kortsiktig gjeld ,2 280,3 Skyldige off avgifter 0 0 Avsetninger ,6 50,6 Sum Kortsiktig gjeld 860,1 649 Sum forpliktelser 1272,7 752,5 SUM egenkapital og gjeld 3310,1 2993,6 Garantiansvar 355,7 132,7 2.2 Noter Noter benyttes for å gi tekstforklaring og utdypende tallforklaring til regnskapstallene. F.eks. 1. Antall ansatte, antall utstedte aksjer og aksjeeiere, eierinteresser i andre selskaper. 2. Avskrivningsgrunnlag og oversikt 3. Endringer i regnskapsprinsipper, omklassifisering og vurderingsprinsipper. 4. Informasjon om immaterielle aktiva. 5. Spesifiserte salgsinntekter 6. Garantiforpliktelser og kassekredittens limit. 7. Ekstraordinære poster 8. Aksjenes rettigheter og hvor mange som eies av daglig leder, samt medlemmer av styre og bedriftsforsamling 9. Lønn, pensjonsforpliktelser, godtgjørelse til daglig leder og styre, samt bonus, opsjoner etc. 10. Lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder og /eller styreleder, samt nærstående aksjeeiere. Notene nummereres fortløpende. (f.eks. opplysninger om regnskapsprinsipper og verdivurderinger, avskrivningsmetoder m/tablå, eierandeler, lån til ansatte etc) Notene nummereres fortløpende. (Kfr årsberetningen)

5 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 5 Eksempler på noter og informasjon i Tomra: Konsoliderings- og Regnskapsprinsipper: Rapporteringsprinsipper Vurderings- og klassifiseringsprinsipper Konsolideringsprinsipper Goodwill Fou Immaterielle eiendeler Varelager Verdifall Pensjonsforpliktelser Avsetninger Utbytte Segmentinformasjon Lønnskostnader Finansposter Fordringer Beholdninger/kostnader solgte varer Avskrivninger Annen kortsiktig gjeld Nærstående parter Skatt Finansielle instrumenter Aksjebasert betaling Egenkapital Note 3 Lønnskostnader etc Lønninger 659,7 629,6 Arbeidsgiveravgift 117,1 95,7 Pensjonskostnader 23,8 21,6 Aksjebasert avlønning - 1,0 25,5 Andre ytelser 26,6 22,2 Sum 862,2 794,6 Gjenomsnitlig antall ansatte Note 4. Finansposter Renteinntekter 4,8 14,1 Agio 0,8 3,6 Sum finansinntekter 5,2 17,7 Rentekostnader 3,0 2,0 Andre finansposter 3,0 3,2 SUM finanskostnader 6,0 5,2 Note 2 Varebeholdninger/kostnader solgte varer Tomra Varekostnad solgte varer 1809,7 989,9 Beholdningsendring 156,6 29,9 Varekostnad netto 1966,3 1019,8 (beholdningnedskrivning er inkludert med: 6,3 2,0 Råvarer 121,2 87,5 Varer i arbeid /halvfabrikata 10,9 16,0 Reservedeler 198,3 113,0 Ferdigvarer 194,1 117,6 Sum 524,5 334,1

6 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 6 Kfr. Beholdningsendring i resultatoppstillingen!! 2.4 Egenkapital = Totalkapital (balansesummen) - Gjeld Den består normalt av: INNSKUTT EGENKAPITAL (aksjekapitalen og evt overkursfond) OPPTJENT EGENKAPITAL (Summen av tilbakeholdte overskudd (tidl. Reservefond og disposisjonsfond) Egenkapitaloppstilling (note 20) EGENKAPITALUTVIKLING: Omreg- Sum majo- Minori- Innskutt nings- Opptj. ritetens tetsinter- SUM EK diff. EK EK esse EK Balanse per ,3-32,8 606,4 2165,9 75,2 2241,1 Årsresultat 427,1 427,1 12,7 439,8 Endring i omregningsdifferanser -82,3-82,3-5,4-87,7 Salg av datterselskap/utbytte minoritet, -16,7-16,7 Kontantvederlag ved opsjonsutøvelse -62,0-62,0-62,0 Aksjebasert avlønning (ref note 19) -1,0-1,0-1,0 Tilbakekjøp av egne aksjer -9,8-411,9-421,7-421,7 Egne aksjer solgt til ansatte 0,2 6,2 6,4 6,4 Utbytte til aksjonærer -60,8-60,8-60,8 Balanse per ,7-115,1 504,0 1971,6 65,8 2037,4 3 Kostnader Definisjon: EN KOSTNAD ER FORBRUKT MENGDE AV EN PRODUKSJONSFAKTOR ELLER TJENESTE I EN VISS PERIODE, MÅLT I KRONER Bedriftens produksjonsfaktorer består av: Arbeidskraft Naturlige ressurser (uttrykt ved lønn, feriepenger og sosiale kostnader) (uttrykt ved forbruk av råvarer og halvfabrikata) Produserte produksjonsmidler (uttrykt ved forbruk, dvs renter og kapitalslit av bedriftens investeringer, tjenester, etc) 3.1 Tidsavgrensninger AVGRENSNING AV FORBRUK AV RESSURSER I TID (TIL EN BESTEMT PERIODE) UTGIFT UTBETALING KOSTNAD UTGIFT ER EN FORPLIKTELSE TIL Å BETALE (FOR EN VARE ELLER TJENESTE) UTBETALING ER SELVE BETALINGEN (SJEKK, KONTANT, GIRO, KREDITTKORT, AVREGNING)

7 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 7 Eksempel Firmaets lagerbeholdning av råvaren Alfabeta var den 1.3 på kr Dette tilsvarer også gjeld til leverandøren. Betaling skal skje den Den 18.3 ankom et nytt parti på i alt kr. som skal betales den 20.4.Den 31.3 var lagerbeholdningen på kr Beregning av forbruk: Lagerbeholdning den Innkjøp i perioden SUM Lagerbeholdning Råvareforbruk (varekostnad) Periode Utbetaling: kr (20.3) Tidspunkt Utgift: kr (18.3) Tidspunkt 3.2 MATERIALKOSTNADER Råvarer (produkter og varer som blir benyttet i sin tilnærmet opprinnelige form) Halvfabrikata (Delkomponenter og foredlede «mellomprodukter» som inngår i bedriftens ferdige produkt.) Hjelpematerialer (Materialer som inngår i det ferdige produkt, men som utgjør en liten del). Driftsmateriell (Materiell som inngår i tilvirkningen av produktet, men som ikke blir en del av det ferdige produkt). 3.3 MATERIALENES INNTAKSKOST Kostnaden for varen som er fakturert + evt innkjøpskostnader som frakt, toll og evt andre kostnader som påløper frem til kjøpers lager. 3.4 SVI (SOLGTE VARERS INNTAKSKOST) Benyttes i handelsbedrifter (noen ganger) og tilsvarer VAREFORBRUKET 3.5 Lønnskostnader - HVA KOSTER EN ANSATT? I tillegg til selve time-lønnen kommer følgende poster: Bevegelige helligdager 4,3 % Feriepenger (+ tillegg over 60 år) 12,0 % Arbeidsgiveravgift (soneavhengig) 14,1 % Korttids sykefravær (beregnes) 6,5 % Div sosiale kostnader (pensjonskostnader, kantine, bedriftsidrettslag, hytter, bedriftsheletjenester etc) % Totalt påslag: % på ren timelønn.

8 Hvordan forstå bedriftens økonomi? Merverdiavgift (Avgift på den merverdi som skapes (25 %)) Inngående merverdiavgift: Den avgift vi betaler ved varekjøp Beløpet legges til i fakturaen og betales til fakturautsteder/leverandør. Ved import kreves avgiften opp ved fortolling. Utgående merverdiavgift: Den avgift vi beregner/fakturerer ved salg av varene. Ved eksportsalg selges varene uten avgift. Graderte avgiftssatser: matvarer 14 %, persontransport og tjenesteyting : 9 % 3.7 Investeringsavgift Avgift på 7 % på varer og tjenester som ikke inngår i produksjonsprosessen, eller som ikke skal selges videre. Avviklet pr Kostnadsgruppering Vareforbruk: Råvarer, Halvfabrikata, Hjelpematerialer (materialkostnader) Lønns- og personalkostnader: Tidlønn/akkordlønn, Feriepenger, Bonus, Arbeidsgiveravgift, Sosiale kostnader og andre personalekostnader Annen driftskostnad: Avskrivninger: Tap på fordringer: Beholdningsendringer: Finansposter: Ulike kostnader som ikke faller inn i de andre gruppene som f.eks: Driftsmateriell, Revisjon, Energikostnader, Vedlikehold og reparasjoner, Verktøy og rekvisita, Kostnader til lokaler, Leie av maskiner/inventar o.l., Kontorrekvisita, Telefon og fax, EDB-kostnader, Salgs- og reklamekostnader, Bilkostnader, Reiser og diett, Forsikringer, Kontingenter, Div. kostnader Avskrivninger på anleggsmidler (årlig verdiforringelse) Beregnede eller faktiske tap på kundetilgodehavender Kan evt. inkluderes i "Annen driftskostnad", men bør absolutt vises på egen linje hvis posten er stor.. Endring i beholdningen av ferdigvarer (og varer i arbeid) + Renteinntekter, gevinster v/valutakurs, aksjer/obligasjoner, investeringsinntekter etc. - Rentekostnader, gebyrer, bankomkostninger, valutatap, finansielle nedskrivninger.

9 Hvordan forstå bedriftens økonomi? Avskrivninger DET ÅRLIGE FORBRUKET AV ANLEGGSMIDLER Anleggsmidler som maskiner, transportmidler, utstyr og bygninger benyttes over flere år skal avskrives. Det årlige forbruket(verdiforringelsen) kalles avskrivninger. Anleggsmidler som har en antatt brukstid på minst tre år og/eller en anskaffelseskostnad på mer enn kr skal aktiveres og avskrives. Hvis ingen av disse kriterier er tilfredsstilt, skal det foretas en direkte utgiftsføring. Regnskapsloven (1998) 5-3 sier: Anleggsmiddel som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. AVSKRIVNINGSMETODER: Det finnes mange metoder, og flere muligheter Lineære avskrivninger: Likt beløp hvert år i anleggsmiddelets levetid. Benyttes mye internt i bedriften og i kalkylesammenheng. Degressive avskrivninger: høyest avskrivninger i begynnelsen, lavere etterhvert. Den vanligste degressive metode er: Saldoavskrivninger: Avskrivningen skjer med fastsatt prosentsats av restverdien hvert år. Fordi Staten her behov for en ensartet metode for å kunne beregne skattbar inntekt for den enkelte bedrift, er saldometoden påbudt som metode for skattemessig beregning. Finansdepartementet har fastsatt saldogrupper og maksimale avskrivningssatser.. EKSEMPEL: Kontormaskin som ny koster kr (kan avskrives som saldogruppe kontormaskiner med inntil 25 %) År Verdi pr. 1.1 Avskrivning Verdi pr osv. HUSK : Avskrivninger er en ikke-betalbar kostnad!! Den har ingen likviditetseffekt. Andre avskrivningsprinsipper: Årssiffermetoden, progressive avskrivninger, variable avskrivninger, avskrivninger på gjenanskaffelseskostnad, avskrivninger m/utrangeringsverdi, vurderinger..

10 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 10 Noteeksempel Tomra ASA Note 8.Eiendom, anlegg og utstyr. (viser prinsippet, men er ikke fullstendig) Tekst Bygg og tomter Maskiner og Transport- Leasing- NOK (tomteverdien inventar midler maskiner Er 20,4 mill) TOTALT Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Samlede ord. Avskrivninger Bokført verdi pr ,8 310,6 53,2 320,4 732,0 Årets ordinære avskrivninger 9,4 62,0 11,2 50,4 133,0 Effekt av valutakursendringer -3,0-11,0-3,0-25,1-42,1 Avskrivningssatser 2-4 % % % % Antatt levetid 50 år 10 år 7 år 5-10 år 3.10 Kalkulatoriske kostnader KOSTNADER SOM BEDRIFTEN SELV BEREGNER ELLER KALKULERER STØRRELSEN PÅ OG SOM DET IKKE SVARER NOEN UTGIFT TIL EKSEMPLER: Kalkulatoriske avskrivninger, renter, tap på krav, eierlønn, husleie FASTE OG VARIABLE KOSTNADER: Kostander som er konstante innenfor en gitt kapasitetsgrense, kalles faste kostnader. Eksempler: Renter, avskrivninger, administrasjonslønn.... Faste enhetskostnader: Totale faste kostnader : mengden Kostnader som varierer med produksjonsvolumet, kalles variable kostnader. Eksempler: Vareforbruk, produksjonslønn Variable enhetskostnader: Totale variable kostnader : mengden. 4. Andre uttrykk I handelsnæringen benyttes ofte uttrykkene AVANSE OG BRUTTOFORTJENESTE. 4.1 Avanse Påslaget ( SOM REGEL UTTRYKT I %) som gjøres på innkjøpspris for å komme frem til salgsprisen. Denne forskjellen skal dekke forretningens kostnader pluss fortjeneste. Innkjøpspris avanse 50 % 500 Avansen uttrykkes i prosent = salgspris 1500 av innkjøpsprisen. ( 50 %)

11 Hvordan forstå bedriftens økonomi? Bruttofortjeneste Forskjellen mellom salgspris og innkjøpspris (SVI) kr % Salgspris ,0 - innkjøpspris 1000 = Bruttofortjeneste ,3 4.3 Dekningsbidrag SALGSINNTEKTER SI - VARIABLE KOSTNADER - VK = DEKNINGSBIDRAG = DB - FASTEKOSTNADER - FK =RESULTAT = R Dekningsbidrag = SI VK, eller R + FK 4.4 Ulike skattebegrep: Skattekostnad Den skatten bedriften har pådratt seg i forbindelse med årets regnskapsmessige resultat, og som skal betales før eller siden. Finnes som skattekostnad i resultatregnskapet. Betalbar skatt. Den skatten bedriften skal betale neste år av årets skattemessige resultat. Oppført som egen post under kortsiktig gjeld i balansen. Utsatt skatt Skatteforpliktelse som kommer til betaling før eller senere. Posten fanger opp midlertidige tidsdifferanser på grunn av ulik beregning av regnskapsmessig og skattepliktig resultat. Posten vises i balansen under langsiktig gjeld. Utsatt skattefordel Reduksjon i fremtidig skatt på grunn av større skattemessige enn regnskapsmessige fradrag i fremtiden. Motsatt er utsatt skatt. Kan forekomme som eiendel i balansen. Det er strenge krav til aktivering, og kan iflg aksjeloven aldri overstige utsatt skatt i samme balanse. Midlertidig forskjell Forskjeller som oppstår på grunn av at det er ulike regler for når inntekter og kostnader skal regnskapsføres i finansregnskapet og skatteregnskapet. Forskjellene fører til at skattekostnaden blir ulik betalbar skatt det enkelte år. Differansen mellom skattekostnaden og betalbar skatt skal føres opp i balansen som utsatt skatt, Permanent forskjell Forskjeller som oppstår på grunn av at det er forskjellige regler med hensyn til hvilke kostnader og inntekter som kan regnskapsføres i finans- og skatteregnskapet. Disse forskjellene påvirker ikke utsatt skatt eller utsatt skattefordel.

12 Hvordan forstå bedriftens økonomi? Overgang fra NGAAP til IFRS IFRS (International Financial Reporting Standards) skal fra 2005 benyttes i konsernsammenheng i stedet for det tidligere systemet med god regnskapsskikk (NGAAP). Dette innbærer noen forskjeller, bla. For: avskriving av goodwill, beregning av pensjonskostnader, aksjebasert avlønning, utviklingskostnader og sikringsbokføring. Vi går ikke nærmere inn på dette her. 5 Regnskapsanalyse. 5.1 Innledning. Tallene i et regnskap er historikk, de representerer historiske data. De kan derfor ikke endres, men, de kan analyseres. Og ved analyse og forståelse for tallmessige sammenhenger vil man kunne ha et godt grunnlag for så vel bedret drift som lønnsomhet og økonomisk styring av bedriften. I analysesammenheng skilles mellom intern og ekstern analyse. Den eksterne analysen foretas av investorer, leverandører, kunder og konkurrenter, og grunnlaget for analysen er som regel bedriftens finansregnskap. Den interne analysen foretas av bedriftens egne medarbeidere. De har selvsagt også adgang til bedriftens driftsregnskap og annen detaljinformasjon. Vi skal her primært arbeide med eksternanalysen. Mål med regnskapsanalysen er å forstå innholdet i regnskapet og nøkkeltallene slik at nødvendige forbedringstiltak kan iverksettes. 5.2 Retningslinjer for analyse: 1 Korrigering av tallmaterialet 2 Gruppering for analyseformål 3 Beregning av nøkkeltall Etter dette følger selve analyseringen av nøkkeltallene som igjen skal gi grunnlag for nødvendige beslutninger og iverksetting av tiltak.. 6. Korrigering av tallmaterialet. Vi har tidligere vært inne på at alle gjeldstallene i firmaets balanse er helt eksakte tall, mens en stor del av eiendelene er vurderte og/eller beregnede tall. Det er disse vurderinger som for en stor del gir grunnlaget for de såkalte skjulte reserver. Disse kan f.eks oppstå når verdier for eiendeler er undervurdert, eller når ikke alle bedriftens eiendeler vises. Effekten av skjulte reserver er at verdien av eiendelen blir justert opp. Så lenge gjelden er eksakt fastsatt, vil dette medføre at verdien av egenkapitalen (forskjellen mellom eiendeler og gjeld) vil øke med den skjulte verdien. Husk: Endringen i skjulte verdier påvirket vareforbruket og dermed også resultatet. De(n) totale reserven(e) påvirker egenkapitalen og balansesummen..

13 Hvordan forstå bedriftens økonomi? Gruppering for analyseformål. Den standardiserte grupperingen i henhold til aksjelovens 11-6 og regnskapslovens 18, er vist i vedlegg 1 Vi forholder oss til samme gruppering, og samme tall som vi startet med i innledningen. I en litt omarbeidet form og med en prosentkolonne i tillegg, ser tallene slik ut, (neste side): Resultatregskap konsern Tomra Systems ASA note MNOK % MNOK % Salgsinntekter ,0 Andre driftsinntekter 0 0,0 Driftsinntekter ,0 2413,0 100,0 Beholdningsendr. 0 0,0 0 0,0 Varekostnad ,3 49,6 1019,8 42,3 Lønnskostnader 3, ,2 21,7 794,6 32,9 Avskrivninger 8, 9 162,2 4,1 139,7 5,8 Tap v/verdifall AM 9 11,2 0,3 37,2 1,5 Annen driftskostnad 5 308,1 7,8 288,8 12,0 SUM driftskostnader 3310,0 83,5 2280,1 94,5 Driftsresultat 655,0 16,5 132,9 5,5 Andel res.fra tilkn. Foretak 1,6 0,0 2,0 0,1 Finansinntekter 5,6 0,1 17,7 0,7 Finanskostnader 6,0 0,2 5,2 0,2 Netto finansposter 4 1,2 0,0 14,5 0,6 Resultat før sk.kostn 656,2 16,5 147,4 6,1 Skattekostnad 6 216,3 5,5 55,2 2,3 Årsresultat 439,9 11,1 92,2 3,8 Henføres til: Eiere i morselskapet 427,2 8,3 Minoritetsinteresser 12,7 13,6 Tap fra avviklet selskap 23-70,4 Resultat per aksje: 20 2,48 0,05 Ved bruk av bidragsmetoden må vi i resultatregnskapet foreta en fordeling av kostnadene i faste og variable. Nærmere om dekningsbidrag senere. Dette kan av og til by på visse problemer idet en del kostnader har begge elementer i seg.

14 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 14 Balansen vår i gruppert oppstilling, ser slik ut: IFRS IFRS EIENDELER per 31.des note MNOK % MNOK % Eindeler v/utsatt skatt ,9 100,7 3,4 % Utviklingskostnader 9 60,9 1,8 66,9 2,2 % Goodwill 9,22 619,4 18,7 500,8 16,7 % Andre imm. Eiendeler 9 32,5 1,0 14,9 0,5 % Sum immaterielle eiendeler 775,8 23,4 683,3 22,8 % Bygninger og annen fast eiendom 8 411,3 12,4 430,1 14,4 % Maskiner leasing 8 117,9 3, ,1 % Driftsløsøre 4 0 0,0 0 0,0 % Ikke avskrivbare anleggsmidler 0 0,0 0 0,0 % Sum varige driftsmidler 529,2 16,0 584,1 19,5 % Investeringer i tilknyttede selskap 15 40,6 1,2 43,6 1,5 % Langsiktige fordringer 180,2 5,4 182,1 6,1 % Andre investeringer 0,8 0,0 3,4 0,1 % SUM finansielle anleggsm. 221,6 6,7 229,1 7,7 % SUM Anleggsmidler 1526,6 46,1 1496,5 50,0 % Varelager 2 524,5 15,8 334,1 11,2 % Kunderfordringer 8 813,9 24,6 539,4 18,0 % Kortsiktige fordringer 158,7 4,8 132,2 4,4 % Likvide midler ,4 8,7 491,4 16,4 % Finansielle instrumenter 0 0,0 0 Sum omløpsmidler 1783,5 53,9 1497,1 50,0 % SUM eiendeler 3310,1 100,0 2993,6 100,0 % Blant omløpsmidlene har varelagre og kundefordringer øket, mens beholdningen av likvide midler er redusert. Det er liten endring i anleggsmidler.

15 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 15 Gjeld og EGENKAPITAL MNOK % MNOK % Selskapskapital 173,6 5,2 178,5 6,0 % Egne aksjer -9,2-0,3-4,5-0,2 % Overkursfond 1418,3 42,8 1418,3 47,4 % Sum innskutt EK 1582,7 47,8 1592,3 53,2 % Opptjent egenkapital 388,9 11,7 573,6 19,2 % Minoritetsinteresser 65,8 2,0 75,2 2,5 % SUM egenkapital ,4 61,6 2241,1 74,9 % Utsatt skatt 10 19,8 0,6 18 0,6 % Pensjonsforpliktelser 16 7,7 0,2 14,2 0,5 % Langsiktige forpliktelser 12,8 0,4 43,5 1,5 % Langsiktig gjeld 6 372,3 11,2 27,8 0,9 % Sum avsetn.,forpl og langs. Gjeld 412,6 12,5 103,5 3,5 % Gjeld til kreditinstitusjoner 6 7,8 0,2 33,5 1,1 % Leverandørgjeld ,4 234,1 7,8 % Utbytte 0 0,0 0 0,0 % Betalbar skatt ,5 3,2 50,5 1,7 % Div kortsiktig gjeld ,2 11,2 280,3 9,4 % Skyldige off avgifter 0 0,0 0 0,0 % Avsetninger ,6 3,6 50,6 1,7 % Sum Kortsiktig gjeld 860,1 26, ,7 % Sum forpliktelser 1272,7 38,4 752,5 25,1 % SUM egenkapital og gjeld 3310,1 100,0 2993,6 100,0 % Garantiansvar 355,7 132,7 Her ser vi at balansesummen er satt til 100 % for hvert år, og de forskjellige postene kan avleses i % av balansesummen. Balansesummen kalles ofte for totalkapitalen. Ved å benytte prosenttall har vi også i tillegg en mulighet for indekskorrigering av beløpene. Egenkapitalen og egenkapitalandelen er redusert, mens kortsiktig og langsiktig gjeld er øket. Det samme gjelder garantiansvaret. Dette ligger bare som en tilleggsinformasjon til regnskapet, og er ikke inkludert i dette. Legg for øvrig også merke til at balansepostene er stillet opp etter stigende likviditet (de minst likvide poster kommer først, de mest likvide til sist, nederst.

16 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 16 Prosenter er et viktig analyseverktøy. alle tall i resultatregnskapet beregnes i prosent av salgsverdi (evt. produksjonsverdi) alle tall i balansen beregnes i prosent av balansesummen. det kan også beregnes prosentvise endringer fra et år til et annet. 8. Beregning av nøkkeltall. Regnskapsanalysen deles normalt inn i tre hovedområder: * Lønnsomhet (lønnsomhet, produktivitet, rentabilitet) * Likviditet (evne til å betale sine forpliktelser) * Finansierings - og soliditetsanalyser. (Eiendelenes finansiering, egenkapital andel) 8.1 Analyse av bedriftens lønnsomhet. Her ser vi på: - Forholdet mellom inntekter og kostnader - Forholdet mellom avkastning og investert kapital - Bedriftens produktivitet Nøkkeltall for forholdet mellom inntekter og kostnader kan f.eks. være: Dekningsbidrag og Dekningsgrad Dekningspunktomsetningen Sikkerhetsmarginen Eksempel: Totalt pr. enhet Salgsinntekter (SI) variable kostnader (VK) =Dekningsbidrag (DB) Faste kostnader (FK) =Resultat (R) Dekningsgrad (DG): DB*100/SI *100/ = 34,28 % DB/SI / =0,34 Eller ved enhetstallene: 120*100/350 = 34,28 % Dekningspunkt (DP): FK/DG /0,34 = Den omsetning som gir oss et dekningsbidrag stort nok til å dekke de faste kostnadene. (D.v.s. at resultatet her blir 0) Sikkerhetsmargin (SM): SI - DP = Tilsvarer ca 16 % Hvor mye kan omsetningen falle før vi er nede på dekningspunktet (har 0 i resultat). Regnes oftest ut i %. Dette kan også vises grafisk:

17 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 17 Resultat f.skatt Dekningsdiagram Faste kostnader Dekningspunkt Omsetn. For handelsbedrifter vil bruttofortjenesteprosenten være et vesentlig nøkkeltall. For en del industribedrifter med store svingninger i ferdigvarelageret kan det være en fordel å bruke produksjonsverdien i stedet for salgsverdien ved beregning av dekningsbidrag Nøkkeltall for forholdet mellom avkastning og investert kapital kan være: Totalkapitalens rentabilitet Resultatgraden Kapitalens omløpshastighet Egenkapitalens rentabilitet. 9. Totalkapitalens rentabilitet. Denne forteller oss hvilken avkastning vi har hatt på vår totale kapital uavhengig av finansieringsstrukturen, og vi ser ved beregningen helt bort fra evt. ekstraordinære inntekter eller kostnader. Totalkapitalrentabiliteten beregnes på følgende måter: (tallene iflg vårt regnskap er lagt inn) (Driftsresultat + finansinntekter)*100 (655,0 + 5,6)*100 = 21,0 % Gjennomsnittlig totalkapital (3310,1+2993,6 )*0,5 (Resultat f.e.p. + finanskostnader)*100 Gjennomsnittlig totalkapital Legg merke til at vi i nevneren bruker gjennomsnittlig totalkapital.

18 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 18 Størrelsen på totalkapitalrentabiliteten må bedriften selv bestemme; det er ikke noen normtall her. Generelt kan man si at den minst bør være lik den gjennomsnittlige lånerente bedriften betaler for sine lån. 10. Resultatgraden og totalkapitalens omløpshastighet Ved hjelp av disse to nøkkeltallene bryter vi ned totalkapitalrentabiliteten ett ledd: Også her har vi satt inn tallene fra regnskapene våre. Den gjennomsnittlige totalkapital er regnet ut slik: Totalkapital (=balansesum) Totalkapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter Gjennomsnittlig totalkapital Resultatgraden Driftsresultat + finansinntekter Driftsinntekter Det første tallet forteller oss hvor effektivt bedriften utnytter den samlede kapital som er bundet i bedriften; jo høyere tall, jo bedre. Resultatgraden forteller oss hvor stor andel av hver krone omsatt som bedriften har til å forrente den totale kapitalen med. Disse to nøkkeltallene ganget med hverandre gir oss totalkapitalrentabiliteten. Noen nøkkeltall: Overskuddsprosent 16,5 6,1 Driftsresultat i prosent 16,5 5,1 Resultatgrad i % 16,7 6,2 Totalrentabilitet i % 21,0 10,1 Egenkapitalrentabilitet 30,7 % 13,2 % Kapitalens omløpshastighet 1,26 1,61 EBITDA (MILL nok) eget Du-Pont modellen oppsett. EBITDA tilsvarer normalt Driftsresultatet + Avskrivningene. Her er også tap ved verdifall på anleggsmidler inkludert. Vi skal nå presentere DuPonts økonomiske modell. Denne modellen illustrerer meget godt sammenhengen mellom resultatgraden og kapitalens omløpshastighet. Den er et utmerket hjelpemiddel i arbeidet med å forbedre bedriftens rentabilitet. 11. Du Ponts økonomiske modell Modellen viser oss tydelig hvilke elementer og tallstørrelser vi må bearbeide for å få til en bedring av totalrentabiliteten. Det er også viktig å være klar over at vi kan oppnå samme totalkapitalrentabilitet ved mange kombinasjoner av resultatgraden og totalkapitalens omløpshastighet.

19 Hvordan forstå bedriftens økonomi? 19 Tomra Systems ASA Kontanter Driftsinntekt 388,9 Omløpsmidler ,3 Kapitalens Fordringer omløpshastighet 822,1 Anleggsmidler Totalkapital 1, , ,85 Varelager Total- 429,3 x rentabilitet Driftsinntekter 20,96 % Resultat Driftskostnader 660,6 resultatgrad 3310 : 16,66 % + Driftsinnt. Finansinnt ,6 Egenkapitalens rentabilitet er et sentralt nøkkeltall for eierne.. Den kan beregnes før eller etter skatt.: Før skatt: Resultat før skattekostnad * ,2 * 100 = 30,7 % Gjennomsnittlig egenkapital (2037,4+2241,1)*0,5 12. Nøkkeltall for produktivitet. Produktiviteten måles ved å sammenligne resultatet med ressursforbruket. I denne sammenheng benyttes også ofte begrepet verdiskapning Produksjonsverdi (netto omsetning +- varelagerendring) - Vareforbruk = Verdiskapning (foredlingsverdi, bearbeidingsverdi) et nøkkeltall for produktivitet på ulike nivå kan være: Verdiskapning ressursforbruk

20 Hvordan forstå bedriftens økonomi? Analyse av bedriftens likviditet. Med likviditet menes evnen bedriften har til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Nøkkeltallene for analyse av likviditeten kan deles i: forholdstall for likviditet Omløpshastigheter og kredittider Forholdstall for likviditet. Arbeidskapitalen defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Denne bør selvsagt være positiv og bør utgjøre ca % av omsetningen. (bransjeavhengig) I år I fjor OM-KG = 1783,5-860,1 = 923,4 1497,1 649,0 =848,1 Likviditetsgrad 1 (bankers ratio): I år I fjor Omløpsmidler 1783,5 = 2, ,1 = 2,31 Kortsiktig gjeld 860,1 649,0 Dette forholdstallet bør være > 1,5 (2) Likviditetsgrad 2 (acid test, kasselikviditet): Mest likv. omløpsmidler 1259,0 = 1, ,0 = 1,79 Kortsiktig gjeld 860,1 649,0 Dette forholdstallet bør være > 1. Ved vurderingen av begge likviditetstall bør det tas hensyn til ubenyttet kassekreditt. Årsaker til dårlig likviditet kan være: - Svak/dårlig lønnsomhet - Dårlig lagerstyring - Investeringer er finansiert med kortsiktig kapital - Dårlige faktureringsrutiner - Dårlige inkassorutiner -»Skjev» finansiering - Mye ledig kapasitet Hva kan vi gjøre for å bedre likviditeten : - Forlenge leverandørkredittiden - Redusere kundekredittiden -bedre lønnsomheten (produkt-mix) - Bedre økonomistyring -kostnadsreduksjoner - Redusere lagerbeholdningen -lavere innkjøpsmengder - Refinansiering

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset Kredittrapport Ris Holding AS Org.nr. 989145681 Vardesvingen 19 22 Skedsmokorset Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 217-12-14 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport LØVLIEN GEORÅD AS 995442086 24.nov.2016 Firmainformasjon LØVLIEN GEORÅD AS Overvåk firma Orgnr.: 995442086 D-U-N-S: 671287673 Telefon: 95485000 Epostadresse: pl@georaad.no Juridisk adresse:

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr Kredittrapport Tetøsene AS Org.nr. 912776476 Kongeveien 47 1412 Sofiemyr Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 218-1-9 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS 12-1-215 TRAPPEVASK SERVICE AS MARCUS THRANES VEI 64 1472 Norge FJELLHAMAR HOPANENG CHARLES FORETAKSANALYSE Trappevask Service AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel Budsjettet Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Budsjettet Et tallmessig uttrykk for bedriftens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Totalrapport IQUBES AS 992853905 22.jul.2014 Firmainformasjon IQUBES AS Overvåk firma Orgnr.: 992853905 D-U-N-S: 671149365 Telefon: 95758727 Hjemmeside: www.iqubes.no Epostadresse: sigbjorn.tveit@iqubes.no

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Postboks 34 Økern, 0508 Oslo. Delbedømmelser Grunnfakta Veletablert Etablert Nyetablert Ukjent Likvidert

Postboks 34 Økern, 0508 Oslo. Delbedømmelser Grunnfakta Veletablert Etablert Nyetablert Ukjent Likvidert Totalrapport SVAR DIREKTE AS 937340303 11.apr.2012 Firmainformasjon SVAR DIREKTE AS Orgnr.: 937340303 D-U-N-S: 518304555 Telefon: 22915200 Telefaks: 22915295 Juridisk adresse: Besøksadresse: Postadresse:

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer