MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/06 06/00407 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0050/06 04/00635 BRANNSTASJON, HANSNES 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD 0052/06 05/01199 VEILYS DÅFJORD 0053/06 05/00289 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER 0054/06 05/01222 OMSORGSBOLIGER 0055/06 06/00417 PLAN FOR KRISELEDELSE 0056/06 06/00137 HØRING - INNSTILLING OM EN NORDISK SAMEKONVENSJON 0057/06 06/00328 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE - REINØY NÆRINGSFORUM 0058/06 06/00257 BUDSJETTREGULERING 2006

2 0059/06 06/00410 TV-AKSJONEN /06 06/00405 REFERAT SAKER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0049/06 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette ut for godkjenning. Side 3 av 22

4 Sak 0050/06 BRANNSTASJON, HANSNES Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ /06 Formannskapet Romprogrammet for ny brannstasjon godkjennes. 2. Brannstasjonen plasseres ved siden av teknisk lager. 3. Plasthallen ved siden av teknisk lager flyttes til miljøstasjonen for å frigi tomt til brannstasjonen. Kostnadene med dette kr ,- belastes investeringskontoen Ny brannstasjon. 4. Det forutsettes at prosjektet kan realiseres innenfor samlet kostnadsramme kroner 1,5 millioner, jfr. budsjett Det godkjennes at det opptaes drøftelser med Universistetssykehuset Nord-Norge (UNN) om bygging og utleie av ambulansestasjon på Hansnes. Det forutsettes at kommunens kostnader dekkes inn ved en langsiktig leieavtale. 6. Hvis det oppnåes enighet om utkast til avtale mellom Karlsøy kommune og UNN om bygging og utleie av ambulansestasjon, så bør denne innabeides i en felles brann- og ambulansestasjon. Et slik felles bygg bør lokaliseres til kommunens eiendom nednefor Banktun -bygget, like ved ambulansebåtkaia. Saksutredning til formannskapets møte og kommunestyrets møte : Ny brannstasjon har vært planlagt oppført på Hansnes siden 2004, men har blitt utsatt. Årsaken til dette er uklarheter omkring planprogram og kostnader. Tomtelokaliseringen er ikke avklart. Flere alternativ er vurdert og det vi nå sitter igjen med er den tomta der plasthallen ved teknisk lager står i dag. Dersom ny brannstasjon skal bygges der, må plasthallen flyttes ned på miljøstasjonen. Miljøstasjonen har behov for en lagringshall for innlevert spesialavfall. Videre kan man fortsatt bruke plasthallen til oppbevaring av utstyr til miljøområdet. Det vil koste omtrent kr å flytte plasthallen. Dette er utgifter til asfaltering, ca kr ,-, og diverse tomtearbeid, ca kr. Vi vil bruke egne arbeidere til mesteparten av dette arbeidet, kostnad ca kr Planene og romprogrammet er utarbeidet og forelagt AMU. Merknaden fra AMU er innarbeidet i romprogrammet. Etter at UNN Universitetssykehuset Nord-Norge har fått ansvaret for driften av ambulansetjenesten, har vi drøftet UNN sitt ønske om å leie ambulansestasjon hos kommunen.. UNN må leie plass til sin ambulanse, samt kontorlokaler og et oppholdsrom for Side 4 av 22

5 Sak 0050/06 min. 2 personer. I Karlsøy skal det være 1 døgnambulanse stasjonert på Hansnes. Det skal også være en ambulanse i Vannvåg med hjemmevaktbasert tjeneste. Dersom det skulle vise seg at UNN ønsker å leie fasilitetene hos Karlsøy kommune, så bør vi utvide brannstasjonen til en kombinert brann- og ambulansestasjon. Leieinntektene fra UNN vil da sikre kommunens utgifter. Alternativ lokalisering da er tomta på nedsiden av Banktun, som ligger i nær tilknytning til ambulansebåt-kaia. Rådmannen anbefaler at romprogrammet og tomtelokaliseringen for ny brannstasjon godkjennes. Videre anbefales at plasthallen flyttes til miljøstasjonen. Hvis det oppnåes enighet med UNN om utkast til avtale om bygging og utleie av ambulansestasjon, så bør dette realiseres i et felles bygg som rommer både brann- og ambulansestasjonen. I så fall bør tomtelokaliseringen revurderes, og et godt alternativ kan da være kommunens eiendom nedenfor Banktun, like ved ambulansebåtkaia. Side 5 av 22

6 Sak 0051/06 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 05/ /06 Formannskapet / Kommunestyret 1. Karlsøy kommunestyre ber Statens Vegvesen prioritere vedlikeholdsarbeidet på fylkesveien Skåningsbukt Torsvåg/Burøysund. Kommunestyret vil påpeke at veien er en av de viktige transportårene for fiskeindustrien i Karlsøy. 2. Karlsøy kommune ber Troms fylkeskommune og Statens Vegvesen prioritere nytt dekke for nevnte veistrekning i neste fylkesveiplanperiode. Saksutredning til formannskapets møte og kommunestyret : Saken er tatt opp av Vestre Vannøy utviklingslag. Første brev angående saken er datert , og dette brevet ble lagt fram for formannskap som referatsak. Det er Statens Vegvesen og Troms fylkeskommune som er ansvarlig for vedlikeholdet av fylkesveiene. Kommunen kan ta opp saken og kun henstille til ansvarlige myndigheter om at noe bør gjøres. Veien fikk fast dekke for vel 20 år siden, og har spesielt de siste 10 årene hatt stadig økende tungtrafikk. Fiskeindustribedriften i Torsvåg er en av de største arbeidsplassene i Karlsøy, og fiskeværet Torsvåg er kommunens største med hensyn til antall fiskebåter. Den lokale fiskeflåten har hatt en gunstig utvikling på Vestre Vannøy de siste årene, og Torsvåg er nå også attraktiv for fremmedflåten på grunn av det gode fisket i området utenfor Vannøya. Troms fylkeskommune utarbeider 4-årige fylkesveiplaner. Gjeldende plan er for perioden , og vil derfor være klar for rullering i Ny planperiode blir Her blir det viktig å få med denne vegen for grundigere vedlikehold, herunder fornyelse av fastdekket. I planprosessen blir det viktig for både kommunen, utviklingslaget og næringslivet å følge opp saken. Vedlegg: Brev fra Vestre Vannøy utviklingslag, datert og Side 6 av 22

7 Sak 0052/06 VEILYS DÅFJORD Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: T51 Arkivsaksnr.: 05/ /06 Formannskapet Søknaden kan ikke imøtekommes da dette prosjektet ikke er innarbeidet i budsjett Saken vurderes i sammenheng med økonomiplan Saksutredning: Utviklingslaget planlegger å bygge veilys fra elva til Nordtun. Strekningen som tenkes utbygd er ca 4,5 km. Utviklingslaget søker kommunen om å overta veilysene når de er ferdig utbygd. Denne strekningen er ikke inne i noen plan for de veilysene som kommunen skal drifte. Kommunestyret har redusert antall veilys. Kommunestyret har prioritert hvilke veilys kommunen skal drifte og hvilke lys som er med i anbudsrunden. Kommunestyret har vedtatt at det ikke skal bidras med nye lys i kommunen. Denne søknaden ble lagt fram som saksdokument under budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember 05. Side 7 av 22

8 Sak 0053/06 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret /06 Formannskapet Leasingkontrakter avvikles etter hvert som de utgår. 2. Leasingsbiler erstattes med kjøp av nye biler, eventuelt kan det vurderes kjøp av leasingbilene når leasingavtalene utgår. 3. Det godkjennes låneopptak inntil kr ,- for innkjøp av inntil 5 biler i Renter/avdrag dekkes med tilsvarende reduksjon av leasingutgifter innenfor teknisk sektor og helse- og sosialetaten. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0081/05 Behandling: Forslag til vedtak: Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0100/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Etter hvert som nåværende leasingkontrakter for kommunale biler utgår skal som hovedregel ikke leasingavtalene fornyes, men kommunen kjøper inn nye varebiler. 2. Det forutsettes at regler for kommunale innkjøp følges. 3. Nye biler finansieres med låneopptak. Lånekostnader dekkes inn ved innsparing i leasingutgifter. 4. Hvis ikke særskilte behov foreligger kjøpes inn 2 seters varebiler i prisklasse ,- ekskl. mva, evt. leasede biler overtas ved kjøp. 5. Kommunestyret godkjenner låneoptak inntil ,- for innkjøp nye biler. Side 8 av 22

9 Sak 0053/06 Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0030/05 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Etter hvert som nåværende leasingkontrakter for kommunale biler utgår skal som hovedregel ikke leasingavtalene fornyes, men kommunen kjøper inn nye varebiler. 2. Det forutsettes at regler for kommunale innkjøp følges. 3. Nye biler finansieres med låneopptak. Lånekostnader dekkes inn ved innsparing i leasingutgifter. 4. Hvis ikke særskilte behov foreligger kjøpes inn 2 seters varebiler i prisklasse ,- ekskl. mva, evt. leasede biler overtas ved kjøp. 5. Kommunestyret godkjenner låneoptak inntil ,- for innkjøp nye biler. Saksutredning til formannskapet og kommunestyret : Kommunestyret vedtok i sak 30/05 at leasingavtaler ikke skulle fornyes, men at kommunen skulle kjøpe inn nye varebiler. Dette er gjennomført i I 2006 er det 5 leasingavtaler som utgår, jfr. vedlagte biloversikt. For å erstatte disse bilene med kjøp behøves ca ,- ekskl. mva. Ved kjøp av varebil får kommunen tilbake merverdiavgiften. Saksframlegg til kommunestyret i nevnte sak viste at det er billigere å eie enn å leie biler. Kommunen har i 2005 redusert med 1 bil. Dette var bil for kulturskolen som ikke er erstattet. I økonomiplanen er ikke avsatt midler til bilkjøp i 2006 slik at dette må vedtas særskilt hvis innkjøp skal kunne gjennomføres. Renter og låneavdrag vil kunne inndekkes med tilsvarende reduksjon i driftsbudsjettet ved reduserte utgifter til leasing. Vedlegg: Kjøretøyoversikt à jour pr. mai-06. Side 9 av 22

10 Sak 0053/06 Bil nr. Bilmerke Reg.nr. Eier/leaser Biltype Avdeling Side 10 av 22

11 Sak 0053/06 1 Toyota Hiace ZE Eier Varebil Teknisk Hansnes 2 Toyota Hiace ZH Lease til juli 06 Varebil Teknisk Hansnes 3 Toyota Hi-Lux ZE Eier Pick-up Teknisk Hansnes 4 Toyota Hiace ZE Eier Varebil Teknisk Hansnes 5 Ford Connect ZH Leaser til juli 06 Varebil/brann Teknisk Hansnes 6 Mazda B-2000 ZE Eier Pick-up Teknisk Hansnes 7 Mercedes ZK 8690 Eier M.redsk./spyle Teknisk Hansnes 8 Mercedes ZE Eier M.redsk./brann 9 VW Transporter ZH Leaser til juni 06 Varebil Teknisk Hansnes 10 Toyota Hiace ZE Eier Varebil Teknisk Vannøy 11 Ford Connect ZH Leaser ti juli 06 Varebil Teknisk Vannøy 12 Nissan King-Cab ZX Eier Pick-up Teknisk Vannøy 13 Mitsubishi ZE 6117 Eier Spylevogn Teknisk Vannøy 14 Traktor ZD 3292 Eier Traktor Teknisk Vannøy 15 Ford Transit RF Eier Brannbil Teknisk Vannøy 16 Ford Transit ZE Eier Brannbil Teknisk Vannøy 17 Peugeot Partner ZH Leaser til jan.07 Varebil Helse Vannøy 18 Peugeot Partner ZH Leaser til jan.07 Varebil Helse Vannøy 19 Toyota Yaris Verso ZH Leaser til okt.06 Personbil Helse Hansnes 20 Toyota Yaris Verso ZH Eier Varebil Helse Hansnes 21 Toyota Hiace ZE Eier Vare/hjelpem. Helse Hansnes Side 11 av 22

12 Sak 0054/06 OMSORGSBOLIGER Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: H30 Arkivsaksnr.: 05/ /06 HSU - HELSE /06 Kommunestyret /06 HSU - HELSE /06 Formannskapet / Kommunestyret 1. Helse- og sosialutvalget sender saken til Kommunestyret for endelig behandling. 2. Helse- og sosialutvalget viser til saksutredningen som viser venteliste til omsorgsboliger på Hansnes. For Vannareid vises det til Medvita-rapporten hvor det påpekes et behov for 5 omsogsboliger. Behandling/vedtak i HSU - HELSE den sak 0006/06 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Forslag til nytt punkt 2: Administrasjonen bes om å utrede behov og muligheter vedr. utbygging av flere omsorgsboliger på Vannareid og Hansnes. Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Helse-og sosialutvalget vil ikke tilrå at deler av barnehagen i Vannvåg ombygges til omsorgsboliger. 2. Administrasjonen bes om å utrede behov og muligheter vedr. utbygging av flere omsorgsboliger på Vannareid og Hansnes. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0020/06 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Barnehagen i Vannvåg ombygges ikke til omsorgsboliger. 2. Administrasjonen bes om å utrede behov og muligheter vedr. utbygging av flere omsorgsboliger på Vannareid og Hansnes. Side 12 av 22

13 Sak 0054/06 Saksutredning til Helse- og sosialutvalgets møte : Det vises til tidligere behandling i hovedutvalget og kommunestyret med likelydende vedtak. Administrasjonen er her pålagt å utrede behov for etablering av flere omsorgsboliger på Hansnes og Vannareid. Antall eldre over 80 år i Karlsøy har de siste 20 år økt fra 84 til 128, en økning på 48%. Samtidig er sykehjemskapasiteten bygd betydelig ned. Ringbo ved tidligere sykehjem og en del eldreboliger er også avviklet. Da er det nokså selvsagt at behovet og etterspørsel etter omsorgsbolig blir svært stor. Det er bygd ut 19 nye omsorgsboliger og det skal dette år utbygges 2 til for mennesker med psykiske lidelser. Det er i dag ventelister til disse nybygde omsorgsboliger på Hansnes. Hvis vi hadde flere omsorgsboliger ville de umiddelbart kunne leies ut, således kan det sies å være et markant behov. En omsorgsbolig er en leilighet som eldre, funksjonshemmede m.fl. kan søke på og som leies ut etter vanlige husleieregler. Pleie- og omsorg gis av hjemmetjenesten etter vanlige vurderinger. Beboerne skal kunne tilkalle hjelp døgnet rundt. Utviklingen er at de med det største behov for omsorgsbolig også har store pleie og omsorgsbehov. Det blir stadig større behov for å vurdere bemanning, tilsyn, turnuser, og vaktordninger ved omsorgsboliger. En trend som meldes fra svært mange kommuner. Dermed er ikke utfordringen bare å skaffe nok antall boliger, men å ha boliger med tilstrekkelig pleie og omsorgsnivå. Økt antall eldre og færre sykehjemsplasser tilsier at de med størst behov for omsorgsbolig er vesentlig mindre selvhjulpne. De er eldre, sykere og har mer omfattende pleiebehov. Hvis nye omsorgsboliger skal vurderes så må det samtidig vurderes hvilken bemanning og pleienivå som skal etableres i tilknytning til boligene. Da må også lokaliseringen vurderes i lys av dette, fordi å etablere nye døgnbaserte tjenester utenom der vi i dag har etablert en personalbase (omsorgssenteret) vil bli meget ressurskrevende. Administrasjonen har vært i kontakt med Husbanken om finansiering av omsorgsboliger. Det finnes pr. i dag ikke tilskuddsordninger til kommunene for å bygge omsorgsboliger. Utbygging av nye omsorgsboliger vil dermed bli en helt annen økonomisk belastning for kommunen en hva som var tilfelle med de boliger som vi hadde fått godkjent over handlingsplanen for eldreomsorg. Det finnes heller ingen signaler om at staten vil gjeninnføre en slik gunstig finansieringsordning. Snarere er signalene at nå er byggereformen over, nå skal fokus settes på kvalitet, forsvarlig standard og ressurser i tjenestene. Kommunen har forholdsvis høy lånegjeld og må bruke mye midler til renter og avdrag. Låneopptak til nye omsorgsboliger medfører større renter og avdrag, og mer press om nedskjæringer på personalsida. Brukernes behov, økt antall eldre, flere sterkt pleietrengende pasienter tilsier at det må vurderes heller å trappe opp bemanningen innenfor pleie- og omsorg i de kommende år. Administrasjonen tilrår at dette hvertfall prioriteres foran nye lånefinansierte bygg. Eldrerådet har gitt uttrykk for enighet i denne tilrådning. Side 13 av 22

14 Sak 0055/06 PLAN FOR KRISELEDELSE Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: F02 Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet / Kommunestyret Karlsøy kommunestyre vedtar plan for kriseledelse og beredskap i samsvar med vedlagte forslag. Saksutredning til formannskapets møte og kommunestyret : Den politiske og administrative ledelse har ansvar for at kommunen er i stand til å håndtere kriser, og at det er utarbeidet en plan for hvordan dette skal gjøres. Formannskapet vedtok i 2001 at det skulle utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse for kommunen. Dette er gjort, men arbeidet er ikke oppsummert i et samlet dokument som er forelagt til politisk behandling. Det er imidlertid laget oversikter over muliger kritiske hendelser, sannsynligheten for at de inntreffer og vurdering av konsekvensene hvis de inntreffer. Disse diagrammer er tatt inn i vedlagte kriseberedskapsplan. Alle kommuner kan bli utsatt for kriser som forårsaker betydelige skader. Hensikten med planen er at kommunen skal være best mulig forberedt på å håndtere en krise, og dermed kunne redusere konsekvensene. Planen skal være et hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner. Planen er laget som en overordnet plan for kommunens kriseledelse. Dette betyr at konkrete handlinger innenfor forhold som handler om helse, forsyninger, evakueringer, brannvern m.v. er regulert i andre delplaner. På noen områder vil det være behov for å komplettere planen. Det er viktig at dette blir gjort etter øvelser og etter årlige evalueringer. Kommunens kriseledelse vil normalt bruke kommunestyresalen Øyriket som kriserom. I løpet av 2006 vil det bli etablert nødstrøm til blant annet dette møterommet, slik at vi er sikret strøm til belysning, datalinjer og kommunikasjon for øvrig. Det er umulig å budsjettere med utgifter til konkrete hendelser som kan involvere kommunens beredskapsapparat. Planen tar derfor høyde for at kommunens krisestab kan iverksette tiltak inntil kr i en krisesituasjon. Beløp utover dette må formannskapet håndtere, i påvente av behandling i kommunestyret. Vedlegg: Plan for kriseledelse og beredskap Side 14 av 22

15 Sak 0056/06 HØRING - INNSTILLING OM EN NORDISK SAMEKONVENSJON Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: V Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet /06 Formannskapet Utkast til Nordisk samekonvensjon fra finsk-norsk-svensk og samisk ekspertgruppe avgitt 26. oktober 2005, legges frem for formannskapet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0033/06 Behandling: Forslag fra Thor Tøllefsen: Saken utsettes til neste møte. Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Saksutredning: Innstillingen er oversendt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det er kopiert fra innstilingens kap. 1 alle de 51 artikler. I tillegg er det kopiert en del historikk om samene frem til 2. verdenskrig. Vidre har vi kopiert det som omhandler samiske sedvaner i høringsnotatet. De enkelte bestemelser er videre omtalt i kap. 9 i høringsutkastet. Dette fremkomer på side 193. Hele høringsnotatet er på over 300 sider og ligger tilgjengelig i saksmappen. Vedlegg: Høring. Innstilling om en nordisk samekonvensjon. Side 15 av 22

16 Sak 0057/06 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE - REINØY NÆRINGSFORUM Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet SUS Reinøy Næringsforum innvilges etableringsstøtte inntil kr ,-.- Tilskuddet utgjør 1/3 del av de oppgitte kostnader i alt kr ,- Tilskuddet belastes konto: Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av kostnader med fordeling slik det er satt opp i søknaden. Det forutsettes videre at det forelegges vedtekter for Reinøy Næringsforum. Saksutredning: Bedrifter på Reinøya har gått sammen og etablert næringsforum. Det er avholdt stiftelsesmøte den 18. mars De foreløpige medlemsbedrifter er følgende: Finnkroken feriehytter, Reinøy Gartneri, Reinskar Gartneri, Reinøy Sjømat, Reinøy Eiendomsutvikling AS, Skogstrand Camping, Lilleby gård, Dalheim gård. To av bedriftene ligger i Finnkroken Tromsø kommune, resten er i Karlsøy. Det vises for øvrig til vedlagte stiftelsesdokument og referat fra møtet. Det er i forbindelse med søknaden om støtte forelagt et kostnadsbudsjett på i alt kr ,- Kostnaden omfatter Fagreiser, Kurs, Materiell, Møtekostnader og markedsundersøkelser. Kostnadene planlegges finansiert slik: Tromsø kommune, tilskudd kr ,- Karlsøy kommune, tilskudd kr ,- Medlemsbedriftene i Reinøy næringsforum kr ,- Bakgrunn: Noe av bakgrunnen for næringssamarbeid er, slik det er nevnt i søknaden, den positive utviklingen på Reinøya, med flere nye næringsetableringer i det siste med bakgrunn i primærnæringene jordbruk og fiske. Bl.a. også behovet for samarbeid fordi bedriftene ligger i to forskjellige kommuner. Side 16 av 22

17 Sak 0057/06 Vurdering: Det er positivt at næringsutøvere går sammen i felles forum for på den måten å utvikle egen bedrift i samarbeid med andre, men kan også gi muligheter for å skape nye næringsetableringer slik det er lagt opp til her. Bl.a. med Reinøy som merkevare. Vi ser også muligheten for at denne etableringen kan gi grobunn for ei næringsforening for hele kommunen. Vedlegg: Henvendelsen fra SUS Reinøy Næringsforum, v/ Hanne Larsen, 9132 Stakkvik. Side 17 av 22

18 Sak 0058/06 BUDSJETTREGULERING 2006 Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet /06 Kommunestyret /06 Driftsutvalg /06 Formannskapet Forslag til budsjettreguleringer innenfor ansvar 1 på samlet kr i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 61/05 i møte godkjennes. 2. Forslag til budsjettreguleringer innenfor ansvar 1 på samlet kr i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 17/06, punkt 3 c, i møte godkjennes. 3. Forslag til budsjettreguleringer innenfor ansvar 1 på samlet kr i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 17/06, punkt 8 c, i møte godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0044/06 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Budsjettert avdragsbetaling på lån økes med kr Budsjetterte pensjonskostnader reduseres med kr Budsjettrammene til sektorene reduseres slik: a. Helse- og sosialetaten kr b. Kultur- og oppvekstetaten kr c. Øvrig virksomhet kr Det innføres øyeblikkelig begrensning i inntak av vikarer i administrasjonen og teknisk uteseksjon. 5. Innsparte personalkostnader og for lavt budsjetterte sykelønnsrefusjoner avsettes til å dekke deler av underskuddet for regnskapsåret Solavskjerming for Karlsøy Omsorgssenter føres som kapitalprosjekt, konto nr Anskaffelsen finansieres med tilsvarende reduksjon av vedlikeholdsposten for kommunale bygg. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0017/06 Side 18 av 22

19 Sak 0058/06 Behandling: Under behandling av denne saken, innvilges representantene Svein-Egil Haugen og Frank H. Pettersen permisjon. Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Budsjettert avdragsbetaling på lån økes med kr Budsjetterte pensjonskostnader reduseres med kr Budsjettrammene til sektorene reduseres slik: a. Helse- og sosialetaten kr b. Kultur- og oppvekstetaten kr c. Øvrig virksomhet kr Det innføres øyeblikkelig begrensning i inntak av vikarer i administrasjonen og teknisk uteseksjon. 5. Innsparte personalkostnader og for lavt budsjetterte sykelønnsrefusjoner avsettes til å dekke deler av underskuddet for regnskapsåret Solavskjerming for Karlsøy Omsorgssenter føres som kapitalprosjekt, konto nr Anskaffelsen, kr eks. mva, finansieres med tilsvarende reduksjon av vedlikeholdsposten for kommunale bygg. 7. Planlagte investeringer i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak, punktene 26 og 27, i K-sak 61/05 i møte , utgår da disse prosjektene ikke kan godkjennes som investeringer. 8. Redusert mva-kompensasjon som følge av at investeringer i henhold til punktene 26 og 27 i kommunestyrets budsjettvedtak utgår, kr , finansieres opp ved at budsjettrammene reduseres slik: a. Helse- og sosialetaten kr b. Kultur- og oppvekstetaten kr c. Øvrig virksomhet kr Ved fordeling av rammebeløpene mellom etatene er det hensyntatt at helse- og sosialetaten må innarbeide driftstilskudd til nyetablert ASVO-bedrift i sitt budsjett, jfr. særskilt sak. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0015/06 Behandling: Forslag fra utvalget: Administrasjonen får fullmakt til å budsjettregulere de siste kr ,-. Enstemmig. Vedtak: 1. Budsjettreguleringer 2006 på samlet kr , jfr. kommunestyrets vedtak i K- sak 61/05 godkjennes. Side 19 av 22

20 Sak 0058/06 2. Budsjettreguleringer 2006 på samlet kr , jfr. kommunestyrets vedtak i K- sak 17/06 godkjennes. 3. Administrasjonen får fullmakt til å budsjettregulere de siste kr ,-. Saksutredning til formannskapets møte : Kommunestyrets budsjettvedtak i møte , K-sak 61/05, forutsatte ytterligere innsparinger på kr innenfor ansvar 1. Videre forutsatte kommunestyrets møte , K-sak 17/06, punkt 3 c, ytterligere innsparinger på kr innenfor øvrig virksomhet (virkosmhet utenom helse- og sosialetaten og kultur- og oppvekstetaten). Rådmannen foreslår at dette fordeles med kr på teknisk sektor og kr på ansvar 1. I samme kommunestyresak i møte , punkt 8 c, ble det vedtatt ekstra innsparing med kr Rådmannen foreslår at også dette fordeles med kr på teknisk sektor og kr på ansvar 1. Rådmannen har utarbeidet forslag til slike budsjettreguleringer innenfor ansvar 1, med henholdsvis kr , kr og kr Budsjettreguleringene anbefales godkjent av formannskapet. Bakgrunn: K-sak 61/05 og K-sak 17/06. Side 20 av 22

21 Sak 0059/06 TV-AKSJONEN 2006 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 036 Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet Følgende velges: Leder: Harald Myreng Medlemmer: Jan Johansen, Hansnes Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll Ole Steinland Vara: Gunn Marit Andersen Opsal Det bevilges kr 5000,- til aksjonen. Utgiftene belastes tilskudd lag og foreninger med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. Saksutredning: TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og den går av stabelen 22. oktober og er tildelt Leger Uten Grenser. Temaet for TV-aksjonen 2006 er De glemte humanitære krisene. Inntektene fra TV-aksjonen skal gå til medisinske nødhjelpsprosjekter i land herjet av kriser og konflikt, som for eksempel Elfenbenskysten, Nord-Uganda, Sør-Sudan, Somalia, Den demokratiske republikken Kongo og Haiti. Komiteen i Karlsøy bestod i 2005 av følgende personer: Leder: Harald Myreng Medlemmer: Jan Johansen, Hansnes Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll Ole Steinland Vara: Gunn Marit Andersen Opsal Karlsøy kommune ha tidligere år bevilget kr 5000,- til aksjonen. Side 21 av 22

22 Sak 0060/06 REFERATSAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet Referat sakene tas til etterretning. Saksutredning: Sak nr. 1: Fra: Troms fylkeskommune Vedr: Skolebuss Sak nr. 2: Fra: Troms Kraft Vedr: Høyspentlinje Grunnfjorden Sak nr. 3: Fra: Nord-Troms jordskifterett Vedr: Saker i Nord-Troms Sak nr. 4: Fra: Rådmannen Vedr: Intern informasjon Sak nr. 5: Fra: Helse- og sosialutvalget Vedr: Pleieressurser ved omsorgsboliger og sykehjem Sak nr. 6: Fra: KomRev Nord Vedr: Revisjonsberetning 2005 for Karlsøy Kommune Sak nr. 7: Fra: Servicekontoret Vedr: Tilskudd til dagligvarehandelen Side 22 av 22

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 24.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte)

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte) Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.11.2007 Tidspunkt: 09.30 Økonomiopplæring fra kl. 09.30 12.30 Saksnr Innhold PS 48/07 Ordføreren

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer