MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/06 06/00407 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0050/06 04/00635 BRANNSTASJON, HANSNES 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD 0052/06 05/01199 VEILYS DÅFJORD 0053/06 05/00289 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER 0054/06 05/01222 OMSORGSBOLIGER 0055/06 06/00417 PLAN FOR KRISELEDELSE 0056/06 06/00137 HØRING - INNSTILLING OM EN NORDISK SAMEKONVENSJON 0057/06 06/00328 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE - REINØY NÆRINGSFORUM 0058/06 06/00257 BUDSJETTREGULERING 2006

2 0059/06 06/00410 TV-AKSJONEN /06 06/00405 REFERAT SAKER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0049/06 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette ut for godkjenning. Side 3 av 22

4 Sak 0050/06 BRANNSTASJON, HANSNES Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ /06 Formannskapet Romprogrammet for ny brannstasjon godkjennes. 2. Brannstasjonen plasseres ved siden av teknisk lager. 3. Plasthallen ved siden av teknisk lager flyttes til miljøstasjonen for å frigi tomt til brannstasjonen. Kostnadene med dette kr ,- belastes investeringskontoen Ny brannstasjon. 4. Det forutsettes at prosjektet kan realiseres innenfor samlet kostnadsramme kroner 1,5 millioner, jfr. budsjett Det godkjennes at det opptaes drøftelser med Universistetssykehuset Nord-Norge (UNN) om bygging og utleie av ambulansestasjon på Hansnes. Det forutsettes at kommunens kostnader dekkes inn ved en langsiktig leieavtale. 6. Hvis det oppnåes enighet om utkast til avtale mellom Karlsøy kommune og UNN om bygging og utleie av ambulansestasjon, så bør denne innabeides i en felles brann- og ambulansestasjon. Et slik felles bygg bør lokaliseres til kommunens eiendom nednefor Banktun -bygget, like ved ambulansebåtkaia. Saksutredning til formannskapets møte og kommunestyrets møte : Ny brannstasjon har vært planlagt oppført på Hansnes siden 2004, men har blitt utsatt. Årsaken til dette er uklarheter omkring planprogram og kostnader. Tomtelokaliseringen er ikke avklart. Flere alternativ er vurdert og det vi nå sitter igjen med er den tomta der plasthallen ved teknisk lager står i dag. Dersom ny brannstasjon skal bygges der, må plasthallen flyttes ned på miljøstasjonen. Miljøstasjonen har behov for en lagringshall for innlevert spesialavfall. Videre kan man fortsatt bruke plasthallen til oppbevaring av utstyr til miljøområdet. Det vil koste omtrent kr å flytte plasthallen. Dette er utgifter til asfaltering, ca kr ,-, og diverse tomtearbeid, ca kr. Vi vil bruke egne arbeidere til mesteparten av dette arbeidet, kostnad ca kr Planene og romprogrammet er utarbeidet og forelagt AMU. Merknaden fra AMU er innarbeidet i romprogrammet. Etter at UNN Universitetssykehuset Nord-Norge har fått ansvaret for driften av ambulansetjenesten, har vi drøftet UNN sitt ønske om å leie ambulansestasjon hos kommunen.. UNN må leie plass til sin ambulanse, samt kontorlokaler og et oppholdsrom for Side 4 av 22

5 Sak 0050/06 min. 2 personer. I Karlsøy skal det være 1 døgnambulanse stasjonert på Hansnes. Det skal også være en ambulanse i Vannvåg med hjemmevaktbasert tjeneste. Dersom det skulle vise seg at UNN ønsker å leie fasilitetene hos Karlsøy kommune, så bør vi utvide brannstasjonen til en kombinert brann- og ambulansestasjon. Leieinntektene fra UNN vil da sikre kommunens utgifter. Alternativ lokalisering da er tomta på nedsiden av Banktun, som ligger i nær tilknytning til ambulansebåt-kaia. Rådmannen anbefaler at romprogrammet og tomtelokaliseringen for ny brannstasjon godkjennes. Videre anbefales at plasthallen flyttes til miljøstasjonen. Hvis det oppnåes enighet med UNN om utkast til avtale om bygging og utleie av ambulansestasjon, så bør dette realiseres i et felles bygg som rommer både brann- og ambulansestasjonen. I så fall bør tomtelokaliseringen revurderes, og et godt alternativ kan da være kommunens eiendom nedenfor Banktun, like ved ambulansebåtkaia. Side 5 av 22

6 Sak 0051/06 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 05/ /06 Formannskapet / Kommunestyret 1. Karlsøy kommunestyre ber Statens Vegvesen prioritere vedlikeholdsarbeidet på fylkesveien Skåningsbukt Torsvåg/Burøysund. Kommunestyret vil påpeke at veien er en av de viktige transportårene for fiskeindustrien i Karlsøy. 2. Karlsøy kommune ber Troms fylkeskommune og Statens Vegvesen prioritere nytt dekke for nevnte veistrekning i neste fylkesveiplanperiode. Saksutredning til formannskapets møte og kommunestyret : Saken er tatt opp av Vestre Vannøy utviklingslag. Første brev angående saken er datert , og dette brevet ble lagt fram for formannskap som referatsak. Det er Statens Vegvesen og Troms fylkeskommune som er ansvarlig for vedlikeholdet av fylkesveiene. Kommunen kan ta opp saken og kun henstille til ansvarlige myndigheter om at noe bør gjøres. Veien fikk fast dekke for vel 20 år siden, og har spesielt de siste 10 årene hatt stadig økende tungtrafikk. Fiskeindustribedriften i Torsvåg er en av de største arbeidsplassene i Karlsøy, og fiskeværet Torsvåg er kommunens største med hensyn til antall fiskebåter. Den lokale fiskeflåten har hatt en gunstig utvikling på Vestre Vannøy de siste årene, og Torsvåg er nå også attraktiv for fremmedflåten på grunn av det gode fisket i området utenfor Vannøya. Troms fylkeskommune utarbeider 4-årige fylkesveiplaner. Gjeldende plan er for perioden , og vil derfor være klar for rullering i Ny planperiode blir Her blir det viktig å få med denne vegen for grundigere vedlikehold, herunder fornyelse av fastdekket. I planprosessen blir det viktig for både kommunen, utviklingslaget og næringslivet å følge opp saken. Vedlegg: Brev fra Vestre Vannøy utviklingslag, datert og Side 6 av 22

7 Sak 0052/06 VEILYS DÅFJORD Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: T51 Arkivsaksnr.: 05/ /06 Formannskapet Søknaden kan ikke imøtekommes da dette prosjektet ikke er innarbeidet i budsjett Saken vurderes i sammenheng med økonomiplan Saksutredning: Utviklingslaget planlegger å bygge veilys fra elva til Nordtun. Strekningen som tenkes utbygd er ca 4,5 km. Utviklingslaget søker kommunen om å overta veilysene når de er ferdig utbygd. Denne strekningen er ikke inne i noen plan for de veilysene som kommunen skal drifte. Kommunestyret har redusert antall veilys. Kommunestyret har prioritert hvilke veilys kommunen skal drifte og hvilke lys som er med i anbudsrunden. Kommunestyret har vedtatt at det ikke skal bidras med nye lys i kommunen. Denne søknaden ble lagt fram som saksdokument under budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember 05. Side 7 av 22

8 Sak 0053/06 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret /06 Formannskapet Leasingkontrakter avvikles etter hvert som de utgår. 2. Leasingsbiler erstattes med kjøp av nye biler, eventuelt kan det vurderes kjøp av leasingbilene når leasingavtalene utgår. 3. Det godkjennes låneopptak inntil kr ,- for innkjøp av inntil 5 biler i Renter/avdrag dekkes med tilsvarende reduksjon av leasingutgifter innenfor teknisk sektor og helse- og sosialetaten. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0081/05 Behandling: Forslag til vedtak: Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0100/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Etter hvert som nåværende leasingkontrakter for kommunale biler utgår skal som hovedregel ikke leasingavtalene fornyes, men kommunen kjøper inn nye varebiler. 2. Det forutsettes at regler for kommunale innkjøp følges. 3. Nye biler finansieres med låneopptak. Lånekostnader dekkes inn ved innsparing i leasingutgifter. 4. Hvis ikke særskilte behov foreligger kjøpes inn 2 seters varebiler i prisklasse ,- ekskl. mva, evt. leasede biler overtas ved kjøp. 5. Kommunestyret godkjenner låneoptak inntil ,- for innkjøp nye biler. Side 8 av 22

9 Sak 0053/06 Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0030/05 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Etter hvert som nåværende leasingkontrakter for kommunale biler utgår skal som hovedregel ikke leasingavtalene fornyes, men kommunen kjøper inn nye varebiler. 2. Det forutsettes at regler for kommunale innkjøp følges. 3. Nye biler finansieres med låneopptak. Lånekostnader dekkes inn ved innsparing i leasingutgifter. 4. Hvis ikke særskilte behov foreligger kjøpes inn 2 seters varebiler i prisklasse ,- ekskl. mva, evt. leasede biler overtas ved kjøp. 5. Kommunestyret godkjenner låneoptak inntil ,- for innkjøp nye biler. Saksutredning til formannskapet og kommunestyret : Kommunestyret vedtok i sak 30/05 at leasingavtaler ikke skulle fornyes, men at kommunen skulle kjøpe inn nye varebiler. Dette er gjennomført i I 2006 er det 5 leasingavtaler som utgår, jfr. vedlagte biloversikt. For å erstatte disse bilene med kjøp behøves ca ,- ekskl. mva. Ved kjøp av varebil får kommunen tilbake merverdiavgiften. Saksframlegg til kommunestyret i nevnte sak viste at det er billigere å eie enn å leie biler. Kommunen har i 2005 redusert med 1 bil. Dette var bil for kulturskolen som ikke er erstattet. I økonomiplanen er ikke avsatt midler til bilkjøp i 2006 slik at dette må vedtas særskilt hvis innkjøp skal kunne gjennomføres. Renter og låneavdrag vil kunne inndekkes med tilsvarende reduksjon i driftsbudsjettet ved reduserte utgifter til leasing. Vedlegg: Kjøretøyoversikt à jour pr. mai-06. Side 9 av 22

10 Sak 0053/06 Bil nr. Bilmerke Reg.nr. Eier/leaser Biltype Avdeling Side 10 av 22

11 Sak 0053/06 1 Toyota Hiace ZE Eier Varebil Teknisk Hansnes 2 Toyota Hiace ZH Lease til juli 06 Varebil Teknisk Hansnes 3 Toyota Hi-Lux ZE Eier Pick-up Teknisk Hansnes 4 Toyota Hiace ZE Eier Varebil Teknisk Hansnes 5 Ford Connect ZH Leaser til juli 06 Varebil/brann Teknisk Hansnes 6 Mazda B-2000 ZE Eier Pick-up Teknisk Hansnes 7 Mercedes ZK 8690 Eier M.redsk./spyle Teknisk Hansnes 8 Mercedes ZE Eier M.redsk./brann 9 VW Transporter ZH Leaser til juni 06 Varebil Teknisk Hansnes 10 Toyota Hiace ZE Eier Varebil Teknisk Vannøy 11 Ford Connect ZH Leaser ti juli 06 Varebil Teknisk Vannøy 12 Nissan King-Cab ZX Eier Pick-up Teknisk Vannøy 13 Mitsubishi ZE 6117 Eier Spylevogn Teknisk Vannøy 14 Traktor ZD 3292 Eier Traktor Teknisk Vannøy 15 Ford Transit RF Eier Brannbil Teknisk Vannøy 16 Ford Transit ZE Eier Brannbil Teknisk Vannøy 17 Peugeot Partner ZH Leaser til jan.07 Varebil Helse Vannøy 18 Peugeot Partner ZH Leaser til jan.07 Varebil Helse Vannøy 19 Toyota Yaris Verso ZH Leaser til okt.06 Personbil Helse Hansnes 20 Toyota Yaris Verso ZH Eier Varebil Helse Hansnes 21 Toyota Hiace ZE Eier Vare/hjelpem. Helse Hansnes Side 11 av 22

12 Sak 0054/06 OMSORGSBOLIGER Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: H30 Arkivsaksnr.: 05/ /06 HSU - HELSE /06 Kommunestyret /06 HSU - HELSE /06 Formannskapet / Kommunestyret 1. Helse- og sosialutvalget sender saken til Kommunestyret for endelig behandling. 2. Helse- og sosialutvalget viser til saksutredningen som viser venteliste til omsorgsboliger på Hansnes. For Vannareid vises det til Medvita-rapporten hvor det påpekes et behov for 5 omsogsboliger. Behandling/vedtak i HSU - HELSE den sak 0006/06 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Forslag til nytt punkt 2: Administrasjonen bes om å utrede behov og muligheter vedr. utbygging av flere omsorgsboliger på Vannareid og Hansnes. Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Helse-og sosialutvalget vil ikke tilrå at deler av barnehagen i Vannvåg ombygges til omsorgsboliger. 2. Administrasjonen bes om å utrede behov og muligheter vedr. utbygging av flere omsorgsboliger på Vannareid og Hansnes. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0020/06 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Barnehagen i Vannvåg ombygges ikke til omsorgsboliger. 2. Administrasjonen bes om å utrede behov og muligheter vedr. utbygging av flere omsorgsboliger på Vannareid og Hansnes. Side 12 av 22

13 Sak 0054/06 Saksutredning til Helse- og sosialutvalgets møte : Det vises til tidligere behandling i hovedutvalget og kommunestyret med likelydende vedtak. Administrasjonen er her pålagt å utrede behov for etablering av flere omsorgsboliger på Hansnes og Vannareid. Antall eldre over 80 år i Karlsøy har de siste 20 år økt fra 84 til 128, en økning på 48%. Samtidig er sykehjemskapasiteten bygd betydelig ned. Ringbo ved tidligere sykehjem og en del eldreboliger er også avviklet. Da er det nokså selvsagt at behovet og etterspørsel etter omsorgsbolig blir svært stor. Det er bygd ut 19 nye omsorgsboliger og det skal dette år utbygges 2 til for mennesker med psykiske lidelser. Det er i dag ventelister til disse nybygde omsorgsboliger på Hansnes. Hvis vi hadde flere omsorgsboliger ville de umiddelbart kunne leies ut, således kan det sies å være et markant behov. En omsorgsbolig er en leilighet som eldre, funksjonshemmede m.fl. kan søke på og som leies ut etter vanlige husleieregler. Pleie- og omsorg gis av hjemmetjenesten etter vanlige vurderinger. Beboerne skal kunne tilkalle hjelp døgnet rundt. Utviklingen er at de med det største behov for omsorgsbolig også har store pleie og omsorgsbehov. Det blir stadig større behov for å vurdere bemanning, tilsyn, turnuser, og vaktordninger ved omsorgsboliger. En trend som meldes fra svært mange kommuner. Dermed er ikke utfordringen bare å skaffe nok antall boliger, men å ha boliger med tilstrekkelig pleie og omsorgsnivå. Økt antall eldre og færre sykehjemsplasser tilsier at de med størst behov for omsorgsbolig er vesentlig mindre selvhjulpne. De er eldre, sykere og har mer omfattende pleiebehov. Hvis nye omsorgsboliger skal vurderes så må det samtidig vurderes hvilken bemanning og pleienivå som skal etableres i tilknytning til boligene. Da må også lokaliseringen vurderes i lys av dette, fordi å etablere nye døgnbaserte tjenester utenom der vi i dag har etablert en personalbase (omsorgssenteret) vil bli meget ressurskrevende. Administrasjonen har vært i kontakt med Husbanken om finansiering av omsorgsboliger. Det finnes pr. i dag ikke tilskuddsordninger til kommunene for å bygge omsorgsboliger. Utbygging av nye omsorgsboliger vil dermed bli en helt annen økonomisk belastning for kommunen en hva som var tilfelle med de boliger som vi hadde fått godkjent over handlingsplanen for eldreomsorg. Det finnes heller ingen signaler om at staten vil gjeninnføre en slik gunstig finansieringsordning. Snarere er signalene at nå er byggereformen over, nå skal fokus settes på kvalitet, forsvarlig standard og ressurser i tjenestene. Kommunen har forholdsvis høy lånegjeld og må bruke mye midler til renter og avdrag. Låneopptak til nye omsorgsboliger medfører større renter og avdrag, og mer press om nedskjæringer på personalsida. Brukernes behov, økt antall eldre, flere sterkt pleietrengende pasienter tilsier at det må vurderes heller å trappe opp bemanningen innenfor pleie- og omsorg i de kommende år. Administrasjonen tilrår at dette hvertfall prioriteres foran nye lånefinansierte bygg. Eldrerådet har gitt uttrykk for enighet i denne tilrådning. Side 13 av 22

14 Sak 0055/06 PLAN FOR KRISELEDELSE Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: F02 Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet / Kommunestyret Karlsøy kommunestyre vedtar plan for kriseledelse og beredskap i samsvar med vedlagte forslag. Saksutredning til formannskapets møte og kommunestyret : Den politiske og administrative ledelse har ansvar for at kommunen er i stand til å håndtere kriser, og at det er utarbeidet en plan for hvordan dette skal gjøres. Formannskapet vedtok i 2001 at det skulle utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse for kommunen. Dette er gjort, men arbeidet er ikke oppsummert i et samlet dokument som er forelagt til politisk behandling. Det er imidlertid laget oversikter over muliger kritiske hendelser, sannsynligheten for at de inntreffer og vurdering av konsekvensene hvis de inntreffer. Disse diagrammer er tatt inn i vedlagte kriseberedskapsplan. Alle kommuner kan bli utsatt for kriser som forårsaker betydelige skader. Hensikten med planen er at kommunen skal være best mulig forberedt på å håndtere en krise, og dermed kunne redusere konsekvensene. Planen skal være et hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner. Planen er laget som en overordnet plan for kommunens kriseledelse. Dette betyr at konkrete handlinger innenfor forhold som handler om helse, forsyninger, evakueringer, brannvern m.v. er regulert i andre delplaner. På noen områder vil det være behov for å komplettere planen. Det er viktig at dette blir gjort etter øvelser og etter årlige evalueringer. Kommunens kriseledelse vil normalt bruke kommunestyresalen Øyriket som kriserom. I løpet av 2006 vil det bli etablert nødstrøm til blant annet dette møterommet, slik at vi er sikret strøm til belysning, datalinjer og kommunikasjon for øvrig. Det er umulig å budsjettere med utgifter til konkrete hendelser som kan involvere kommunens beredskapsapparat. Planen tar derfor høyde for at kommunens krisestab kan iverksette tiltak inntil kr i en krisesituasjon. Beløp utover dette må formannskapet håndtere, i påvente av behandling i kommunestyret. Vedlegg: Plan for kriseledelse og beredskap Side 14 av 22

15 Sak 0056/06 HØRING - INNSTILLING OM EN NORDISK SAMEKONVENSJON Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: V Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet /06 Formannskapet Utkast til Nordisk samekonvensjon fra finsk-norsk-svensk og samisk ekspertgruppe avgitt 26. oktober 2005, legges frem for formannskapet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0033/06 Behandling: Forslag fra Thor Tøllefsen: Saken utsettes til neste møte. Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Saksutredning: Innstillingen er oversendt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det er kopiert fra innstilingens kap. 1 alle de 51 artikler. I tillegg er det kopiert en del historikk om samene frem til 2. verdenskrig. Vidre har vi kopiert det som omhandler samiske sedvaner i høringsnotatet. De enkelte bestemelser er videre omtalt i kap. 9 i høringsutkastet. Dette fremkomer på side 193. Hele høringsnotatet er på over 300 sider og ligger tilgjengelig i saksmappen. Vedlegg: Høring. Innstilling om en nordisk samekonvensjon. Side 15 av 22

16 Sak 0057/06 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE - REINØY NÆRINGSFORUM Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet SUS Reinøy Næringsforum innvilges etableringsstøtte inntil kr ,-.- Tilskuddet utgjør 1/3 del av de oppgitte kostnader i alt kr ,- Tilskuddet belastes konto: Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av kostnader med fordeling slik det er satt opp i søknaden. Det forutsettes videre at det forelegges vedtekter for Reinøy Næringsforum. Saksutredning: Bedrifter på Reinøya har gått sammen og etablert næringsforum. Det er avholdt stiftelsesmøte den 18. mars De foreløpige medlemsbedrifter er følgende: Finnkroken feriehytter, Reinøy Gartneri, Reinskar Gartneri, Reinøy Sjømat, Reinøy Eiendomsutvikling AS, Skogstrand Camping, Lilleby gård, Dalheim gård. To av bedriftene ligger i Finnkroken Tromsø kommune, resten er i Karlsøy. Det vises for øvrig til vedlagte stiftelsesdokument og referat fra møtet. Det er i forbindelse med søknaden om støtte forelagt et kostnadsbudsjett på i alt kr ,- Kostnaden omfatter Fagreiser, Kurs, Materiell, Møtekostnader og markedsundersøkelser. Kostnadene planlegges finansiert slik: Tromsø kommune, tilskudd kr ,- Karlsøy kommune, tilskudd kr ,- Medlemsbedriftene i Reinøy næringsforum kr ,- Bakgrunn: Noe av bakgrunnen for næringssamarbeid er, slik det er nevnt i søknaden, den positive utviklingen på Reinøya, med flere nye næringsetableringer i det siste med bakgrunn i primærnæringene jordbruk og fiske. Bl.a. også behovet for samarbeid fordi bedriftene ligger i to forskjellige kommuner. Side 16 av 22

17 Sak 0057/06 Vurdering: Det er positivt at næringsutøvere går sammen i felles forum for på den måten å utvikle egen bedrift i samarbeid med andre, men kan også gi muligheter for å skape nye næringsetableringer slik det er lagt opp til her. Bl.a. med Reinøy som merkevare. Vi ser også muligheten for at denne etableringen kan gi grobunn for ei næringsforening for hele kommunen. Vedlegg: Henvendelsen fra SUS Reinøy Næringsforum, v/ Hanne Larsen, 9132 Stakkvik. Side 17 av 22

18 Sak 0058/06 BUDSJETTREGULERING 2006 Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet /06 Kommunestyret /06 Driftsutvalg /06 Formannskapet Forslag til budsjettreguleringer innenfor ansvar 1 på samlet kr i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 61/05 i møte godkjennes. 2. Forslag til budsjettreguleringer innenfor ansvar 1 på samlet kr i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 17/06, punkt 3 c, i møte godkjennes. 3. Forslag til budsjettreguleringer innenfor ansvar 1 på samlet kr i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 17/06, punkt 8 c, i møte godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0044/06 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Budsjettert avdragsbetaling på lån økes med kr Budsjetterte pensjonskostnader reduseres med kr Budsjettrammene til sektorene reduseres slik: a. Helse- og sosialetaten kr b. Kultur- og oppvekstetaten kr c. Øvrig virksomhet kr Det innføres øyeblikkelig begrensning i inntak av vikarer i administrasjonen og teknisk uteseksjon. 5. Innsparte personalkostnader og for lavt budsjetterte sykelønnsrefusjoner avsettes til å dekke deler av underskuddet for regnskapsåret Solavskjerming for Karlsøy Omsorgssenter føres som kapitalprosjekt, konto nr Anskaffelsen finansieres med tilsvarende reduksjon av vedlikeholdsposten for kommunale bygg. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0017/06 Side 18 av 22

19 Sak 0058/06 Behandling: Under behandling av denne saken, innvilges representantene Svein-Egil Haugen og Frank H. Pettersen permisjon. Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Budsjettert avdragsbetaling på lån økes med kr Budsjetterte pensjonskostnader reduseres med kr Budsjettrammene til sektorene reduseres slik: a. Helse- og sosialetaten kr b. Kultur- og oppvekstetaten kr c. Øvrig virksomhet kr Det innføres øyeblikkelig begrensning i inntak av vikarer i administrasjonen og teknisk uteseksjon. 5. Innsparte personalkostnader og for lavt budsjetterte sykelønnsrefusjoner avsettes til å dekke deler av underskuddet for regnskapsåret Solavskjerming for Karlsøy Omsorgssenter føres som kapitalprosjekt, konto nr Anskaffelsen, kr eks. mva, finansieres med tilsvarende reduksjon av vedlikeholdsposten for kommunale bygg. 7. Planlagte investeringer i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak, punktene 26 og 27, i K-sak 61/05 i møte , utgår da disse prosjektene ikke kan godkjennes som investeringer. 8. Redusert mva-kompensasjon som følge av at investeringer i henhold til punktene 26 og 27 i kommunestyrets budsjettvedtak utgår, kr , finansieres opp ved at budsjettrammene reduseres slik: a. Helse- og sosialetaten kr b. Kultur- og oppvekstetaten kr c. Øvrig virksomhet kr Ved fordeling av rammebeløpene mellom etatene er det hensyntatt at helse- og sosialetaten må innarbeide driftstilskudd til nyetablert ASVO-bedrift i sitt budsjett, jfr. særskilt sak. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0015/06 Behandling: Forslag fra utvalget: Administrasjonen får fullmakt til å budsjettregulere de siste kr ,-. Enstemmig. Vedtak: 1. Budsjettreguleringer 2006 på samlet kr , jfr. kommunestyrets vedtak i K- sak 61/05 godkjennes. Side 19 av 22

20 Sak 0058/06 2. Budsjettreguleringer 2006 på samlet kr , jfr. kommunestyrets vedtak i K- sak 17/06 godkjennes. 3. Administrasjonen får fullmakt til å budsjettregulere de siste kr ,-. Saksutredning til formannskapets møte : Kommunestyrets budsjettvedtak i møte , K-sak 61/05, forutsatte ytterligere innsparinger på kr innenfor ansvar 1. Videre forutsatte kommunestyrets møte , K-sak 17/06, punkt 3 c, ytterligere innsparinger på kr innenfor øvrig virksomhet (virkosmhet utenom helse- og sosialetaten og kultur- og oppvekstetaten). Rådmannen foreslår at dette fordeles med kr på teknisk sektor og kr på ansvar 1. I samme kommunestyresak i møte , punkt 8 c, ble det vedtatt ekstra innsparing med kr Rådmannen foreslår at også dette fordeles med kr på teknisk sektor og kr på ansvar 1. Rådmannen har utarbeidet forslag til slike budsjettreguleringer innenfor ansvar 1, med henholdsvis kr , kr og kr Budsjettreguleringene anbefales godkjent av formannskapet. Bakgrunn: K-sak 61/05 og K-sak 17/06. Side 20 av 22

21 Sak 0059/06 TV-AKSJONEN 2006 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 036 Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet Følgende velges: Leder: Harald Myreng Medlemmer: Jan Johansen, Hansnes Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll Ole Steinland Vara: Gunn Marit Andersen Opsal Det bevilges kr 5000,- til aksjonen. Utgiftene belastes tilskudd lag og foreninger med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. Saksutredning: TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og den går av stabelen 22. oktober og er tildelt Leger Uten Grenser. Temaet for TV-aksjonen 2006 er De glemte humanitære krisene. Inntektene fra TV-aksjonen skal gå til medisinske nødhjelpsprosjekter i land herjet av kriser og konflikt, som for eksempel Elfenbenskysten, Nord-Uganda, Sør-Sudan, Somalia, Den demokratiske republikken Kongo og Haiti. Komiteen i Karlsøy bestod i 2005 av følgende personer: Leder: Harald Myreng Medlemmer: Jan Johansen, Hansnes Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll Ole Steinland Vara: Gunn Marit Andersen Opsal Karlsøy kommune ha tidligere år bevilget kr 5000,- til aksjonen. Side 21 av 22

22 Sak 0060/06 REFERATSAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet Referat sakene tas til etterretning. Saksutredning: Sak nr. 1: Fra: Troms fylkeskommune Vedr: Skolebuss Sak nr. 2: Fra: Troms Kraft Vedr: Høyspentlinje Grunnfjorden Sak nr. 3: Fra: Nord-Troms jordskifterett Vedr: Saker i Nord-Troms Sak nr. 4: Fra: Rådmannen Vedr: Intern informasjon Sak nr. 5: Fra: Helse- og sosialutvalget Vedr: Pleieressurser ved omsorgsboliger og sykehjem Sak nr. 6: Fra: KomRev Nord Vedr: Revisjonsberetning 2005 for Karlsøy Kommune Sak nr. 7: Fra: Servicekontoret Vedr: Tilskudd til dagligvarehandelen Side 22 av 22

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100.

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset - Øyriket : 17.04.2013 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 77746000 Formannskapet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset Møtedato: 09.06.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset Møtedato: 09.06.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset : 09.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Karlsøy kommune Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn møterom 2. etasje Møtedato: 25.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 15.10.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid skole og Offentlig servicekonotr Møtedato: 18.05.2005 og 20.05.2005 Tilstede på møtet: 1. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 21.03.2017 kl. 10:00 i møterom Kommuenstyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KLAGENEMNDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2013 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.10.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Vottegrunn 2. etasje : 21.01.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 10:00-12:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Til stede Medlemmer: Arvid Stanghelle, Eivind Roger Tvedt, Eva Bohem Svendstad,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: HANSNES KRO Møtedato: 11.11.2003 Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad Faste medlemmer: Asle

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.05.2015 kl. 16.00 19.55 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtested: Vottegrunn på Råshuset Møtedato: 25.05.2011 Tilstede på møtet: Monica Jensen, Gunn Hansen og Eirin Richardsen. Forfall: Jan Johansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/02 02/01492 ENDRING AV LEIE- OG SERVICEAVTALE FOR BEBOERE I KRAGERØ SENIORSENTER - KOMMUNAL DEL FRA HØSTEN 2002

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/02 02/01492 ENDRING AV LEIE- OG SERVICEAVTALE FOR BEBOERE I KRAGERØ SENIORSENTER - KOMMUNAL DEL FRA HØSTEN 2002 Kragerø kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2002 Tid: 18.30 Ved eventuelt forfall bes De melde fra snarest til tlf. 35 98 62 26 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 FRA SAKSNR: 8/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 12/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann-Ellen Johansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA Karlsøy kommune Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: TEKNISK ETATS MØTEROM Møtedato: 21.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer