INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID... 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER MED SENTRALE MÅL OG STRATEGIER... 4 OVERSIKT OVER NÅSITUASJONEN I KOMMUNEN VEDR. TILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE... 5 BEREGNING AV ANTALL PERSONER I KOMMUNEN SOM VIL HA BEHOV FOR ULIKE OMSORGSTJENESTER I PLANENS TIDSPERSPEKTIV... 7 BEHOV FOR UTVIKLING AV TJENESTER OG TILTAK INVESTERINGER OG DRIFTSKOSTNADER VED FORSLAGET OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 1

2 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN LIKHET- ANSVAR- RESPEKT- TRYGGHET bør være stikkord for det verdigrunnlag som skal ligge til grunn for utvikling av kommunens omsorgstjenester. LIKHET Alle skal stille likt ved tildeling av tjenester - uavhengig av sosial status, inntekt eller bosted. Kommunen skal være særlig oppmerksomme på svake grupper som ikke kan ta vare på seg selv og sikre disse tilgang på tjenester ANSVAR I utforming av omsorgstjenester er det viktig å ta utgangspunkt i at ansvaret for livssituasjonen ligger hos hver enkelt, samt i familien og i nærmiljøet basert på den enkeltes ansvar for sine medmennesker RESPEKT Den enkelte person har uansett alder og funksjonsnivå, behov for å kontrollere og mestre sin situasjon, ta selvstendige valg og være uavhengig. Den enkelte bruker av omsorgstjenestene skal gis mulighet til å definere egne behov og gjøre egne valg i forhold til bolig/tjenestetilbud. Tjenestetilbudet skal utvikles i samråd med brukeren. TRYGGHET Den enkelte bruker skal ha trygghet for å få hjelp/bistand når behovet oppstår. Omsorgstjenesten har i sin organisasjonsform og tjenesteutøvelse som oppgave å bidra til at disse verdiene blir bevart. Brukere skal i prinsippet bo hjemme (eget hus/leilighet, tilrettelagt omsorgsbolig etc.) så lenge de selv velger og det er medisinsk og sykepleie faglig forsvarlig. Brukere med omfattende omsorgsbehov skal sikres tjenester via hjemmebaserte heldøgns tjenester. Institusjonsplass med enerom eller bolig med heldøgns pleie og omsorg skal tilbys der hvor det ikke er forsvarlig med hjemmebasert omsorg. Det bør i prinsippet skilles mellom bolig og tjeneste. Bolig er den enkeltes ansvar utøvelse av tjenester er kommunens ansvar. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 2

3 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID Kommunestyret vedtok i sak 100/01: Kommunens framtidig tilbud innen eldreomsorgen, bl.a. sykehjemsplasser, omsorgsboliger, hjemmesykepleie etc. vurdere i forbindelse med endelig søknad om lånemidler til et eventuelt nytt sykehjem. Hovedutvalg for levekår utarbeider vurderinger/forslag som bearbeides / drøftes på et bredt anlagt seminar bestående av hovedutvalget, formannskapet, eldrerådet, administrasjon, tillitsvalgte og pårørende/brukere grupper. Mandat: 1. Gi en oversikt over sentrale statlige strategier for mål og planer for utvikling av omsorgstjenestene for eldre og funksjonshemmede 2. Gi en oversikt over nå situasjonen i kommunen vedr. tiltak for eldre og funksjonshemmede 3. Beregning av antall personer i kommunen som vil ha behov for omsorgstjenester i planens tidsperspektiv ( ) 4. Vurdere og beskrive forslag om utvikling av nødvendige tiltak 5. Beregne investerings og driftskostnader ved foreslåtte tiltak 6. Arbeidsgruppen skal være ferdig med sitt arbeide for å rekke politisk behandling i kommunestyret Sammensetning og arbeidsform. I Hovedutvalg for levekår, sak 02/005 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av følgende 4 politikere: Tor A. Fagerbakk, Kurt Pedersen, Solveig Andersen og Trine S. Lie Larsen, erstattet av Anita Lindegaard fra Gruppen ble supplert med 2 representanter fra de hovedtillitsvalgte: Liv Dahl og Bente Erøy. Pleie- og omsorgssjefen og helse- og sosialsjefen har deltatt på møtene og fungert som sekretærer. Arbeidsgruppen har hatt 6 møter og fremmer et enstemmig forslag. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 3

4 OVERSIKT OVER DOKUMENTER MED SENTRALE MÅL OG STRATEGIER Lov om helsetjeneste i kommunen Lov om sosiale tjenester Lov om pasientrettigheter Lov om helsepersonell Rundskriv I Nasjonale mål og strategier Rundskriv I 13/97 Kvalitet i pleie og omsorgstjenesten St.meld nr 35 ( ) Velferdsmeldingen St.meld nr 50 ( ) Handlingsplan eldreomsorg St.meld. nr.8 ( ) Om handlingsplan for funksjonshemma St.meld. nr.21( ) Ansvar og meistring, Mot heilskapleg rehabiliteringspolitikk St. meld.nr.28 ( ) Innhald og kvalitet i omsorgstenestene St.prp. nr. 61 Om nasjonal kreftplan St.prp.nr 63 Opptrappingsplan for psykisk helse SHD rapport I-0971 B, Sykehjemmenes rolle og funksjoner i fremtidens pleie-og omsorgstjenester SHD rapport I-1008 B Handlingsplan for helse og sosialpersonell Styrings og informasjonshjulet for helse og sosialtjenesten i kommunen, sammenlikningstall for kommunene 2001 OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 4

5 OVERSIKT OVER NÅSITUASJONEN I KOMMUNEN VEDR. TILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE INSTITUSJON RYGGEHEIMEN SYKEHJEM Ryggeheimen med 62 plasser Totalt 62* plasser, brukes til langtids- og korttidsopphold En tilnærmet skjermet enhet for senil demente med 7 plasser * i , inntil to plasser kjøpt i annen kommune Bruk av plasser totalt Korttidsopphold Utskrivninger Dødsfall HJEMMEBASERTE TJENESTER Omfatter hjemmesykepleie, psykiatrisk sykepleietjeneste, boveiledning/ praktisk bistand, Tildeling skjer etter søknad, og det gjøres en kartlegging av behov og faglig vurdering før det fattes enkeltvedtak. Hjemmesykepleie Praktisk Hjemmesykepleie / I alt bistand praktisk bistand BOLIGER FOR ELDRE/FUNKSJONSHEMMEDE Tildeling skjer etter retningslinjer fastsatt av kommunestyret Venteliste pr , 39 søkere (ikke alle er aktuelle, men har søkt for sikkerhets skyld ) Omsorgsboliger Trygdeboliger Tilrettelagt I alt 1997 Blokk Eldresenter 22 Rekka Kjærneshagen 19 Fjellom 28 Eskelund 17 Eldresenteret 10 Blokk 21 Eldresenter 12 Rekka DIVERSE ANDRE TILTAK Tjeneste Mottakere 1997 Mottakere 2001 Støttekontakt Avlastning Omsorgslønn BPA 1 6 Trygghetsalarm Matombringing Dagsenter funksj.hem Dagsenter eldre Dagsenter psykiatri Tekniske hj.midl.korttidsutlån OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 5

6 PERSONELL TILTAK Med bakgrunn i sentrale myndigheters krav og ønske om bedre tjenester for brukerne er det utført et betydelig kvalitetsutviklingsarbeid i perioden. Det har pågått en organisasjonsgjennomgang med st.melding Rett person på rett plass i fokus. Det har videre vært gjennomført ( og fortsatt pågår) en rekke kompetansehevende tiltak for personalet i avdelingen (LOK prosjekt, 20 opplæring, Støtte og Lære, Seprep, Etikk seminar m.m.) PERSONELL, TOTALT ANTALL årsverk, årsverk, årsverk + 4,50 årsverk til rehabiliteringsavdelingen fom i hht. vedtatt budsjett FORELØPIG OPPSUMMERING Det har som tallene viser, vært en betydelig vekst på de fleste områder. Det oppleves at mange av brukerne har større krav og er mer bevisst sine rettigheter, det samme gjelder deres pårørende. Dette har satt krav til økt kvalitet på saksbehandling, utførelse og utmåling av tjenester. Pasienter som søkes til sykehjemmet er svært syke og sykehusene skriver ut pasienter definert ferdigbehandlet på spesialistnivå, men som må viderebehandles i kommunen. Det er en betydelig dreining av tjenester mot hjemmebasert. Det synes som om de fleste er vel tilfreds med dette, hvis vi kan garantere dem trygghet. Det foregår en utstrakt tilrettelegging av egen bolig, og Husbankens utbedringstilskudd brukes i mange husstander. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 6

7 BEREGNING AV ANTALL PERSONER I KOMMUNEN SOM VIL HA BEHOV FOR ULIKE OMSORGSTJENESTER I PLANENS TIDSPERSPEKTIV FOLKETALL: Fremskrivninger, folketall , Rygge Middels nasjonal vekst Kilde SSB,2001 År I alt år år år år 90 år og eldre Nye beregningsmodeller for behov for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnspleie tar utgangspunkt i 30% av befolkningen over 80 år, med fordelingen 7% på sykehjem og 23 % i omsorgsboliger: En vanlig vurderingsnøkkel for å vurdere behov for tjenester, er knytet til tre hovedfaktorer; INDIVIDUELLE FAKTORER Helse Den generelle helsetilstander er i stadig bedring, også hva gjelder den eldre befolkning. Likevel vet en at bruken av helsetjenester øker med økt alder. En regner med at den eldre befolkning bruker mellom 2 og 3 ganger mer av legetjenester og sykehustjenester enn deres andel av befolkingen skulle tilsi. Den siste utvikling hva gjelder sykehusenes utskrivingspolitikk, der liggetiden ved sykehusene stadig blir kortere, gjør at behovet for etterbehandling i kommunen øker. Dette vil gjøre at presset på rehabilitering- og eller sykehjemsplasser vil øke. I tillegg vet en at ca. 90% av alle alders institusjoner og rundt 80% av hjemmetjenester gis til eldre over 67 år. Når en person blir over 80 år, bruker denne 7-8 ganger så mye av eldreomsorgs tjenestene i gjennomsnitt pr. person sammenlignet med de under 80 år. De over 90 år bruker ganger mer i gjennomsnitt pr. person. Aldersdemens, som rammer i hovedsak eldre mennesker, krever spesielle tiltak, og vil i fremtiden være en spesiell utfordring, også for Rygge kommune. I aldersgruppen år lider ca. 2-3% av befolkningen av en eller annen form for demenstilstand. I aldersgruppen over 80 år, er forekomsten mellom %. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 7

8 Beregning demenstilfeller i Rygge kommune Antall tot. Forekomst Antall tot. Forekomst Antall tot. Forekomst Totalt ant.tilfeller pr.år år 3 % år 20 % 90 år og eldre 25 % Det er viktig å presisere at dette er en ren statisk fremskriving, og vil omfatte alle grader av demenstilfeller, fra lettere forvirringstilstander til alvorlige demenstilstander. Holdninger: Dette forhold har vi lite eksakt kunnskap om. Det en kan si generelt er, at i de siste år er ønsket om å bo hjemme eller i tilrettelagte boliger, er voksende. I alle fall er ønsket om å bo i tradisjonelle sykehjemsavdelinger ikke så uttalt som en tidligere fikk inntrykk av. Dette har selvsagt sammenheng med hvilke tilbud som befolkningen er kjent med og som det er mulig å velge mellom. Behovet for sykehjemsplasser har med andre ord sammenheng med hvilke andre muligheter som finnes, og i hvor stor grad kan hjelpen det er behov for, gis enten i eget hjem eller i tilrettelagte omsorgsboliger. MATERIELLE FAKTORER Økonomi. Det er intet holdepunkt for å kunne si at behov for pleie- og omsorgstjenester er avhengig av inntekts- og formuesforhold. Men selvfølgelig påvirker dette bostandard slik at det sekundært vil få innvirkning på tjenestebehovet. Så langt er det heller ikke grunnlag for å kunne si at personer med høy inntekt benytter det private omsorgs markedet i steder for å søke kommunen om tjenester. Boligstandard. Boligstandarden er ganske avgjørende for hvorvidt det er mulig å få tilfredstillende livskvalitet i egen bolig. I de siste år er boligstandarden klart forbedret i forhold til tidligere i Rygge kommune. Økt satsing på omgjøring og tilrettlegging i hjemmene (ergoterapi) har vist seg å være en vellykket satsing. Det bør oppfordres til at denne trenden fortsetter, da boliger tilrettelagt med ulike tekniske hjelpemidler, vil redusere behovet for å flytte, samt redusere / utsette behov for praktisk bistand og omsorg. Likevel må det nevnes at mange eldre bor i blokklignende borettslag, Øreåsen, Kallum, Vesthellinga og flere, der leilighetene i og for seg kan være tilfredstrillende, men som vil bli uhensiktsmessige da de er uten heis. Beboere i disse leilighetene kan bli potensielle søkere til kommunale bo - tiltak av denne grunn, dersom ikke heis installeres. Det oppfordres til å installere heis der det er praktisk mulig. Alle boenheter som skal bygges i kommunen i framtiden, bør planlegges ut i fra Husbankens livsløp standard. SOSIALE/ SAMFUNNSMESSIGE FAKTORER Sivil stand. Generelt vet man at behov for hjelp varierer alt etter hvordan man sosialt sett har det. Den viktigste enkeltfaktor er hvorvidt man bor sammen med noen, eller bor alene. Undersøkelser gjort av NIBR, viser at de som bor i enpersonhushold er storforbrukere av omsorgstjenester sammenlignet med de som bor sammen med noen. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 8

9 Sosialt nettverk/ familie. Hvordan innstillingen til å yte hjelp for nære pårørende er i Rygge kommune er, kan en av naturlige årsaker ikke si mye sikkert om. Det man vet, er at det ytes pr. i dag og at det antagelig også i fremtiden ønskes å yte en betydelig omsorgs - innsats fra nære pårørende. Det man også vet er at mulighetene for dette reduseres. Dette skyldes i hovedsak at de fleste nære pårørende har samme høye alder som den de skal hjelpe At barn / svigerbarn langt vanligere enn tidligere er begge i arbeid, og er avhengig av dette økonomisk. At egen karriere kan vanskeliggjøre muligheten for å gå inn og ut av arbeidslivet etter behov. At ingen kan pålegges å ta ansvar, verken for ektefelle eller for sine foreldre dersom de ikke selv vil. (Merknader til Lov om sosiale tjenester 4.3 ) OPPSUMMERING: Som det går frem er det svært mange variabler som har innflytelse på behovet for omsorgstjenester. Noen av disse variablene kan en til en viss grad ha styring på og kan forutsies, mens de fleste ligger utenfor det en som tjenesteapparat med sikkerhet kan planlegge i forhold til. Å tro at stor kapasitet, i f. eks. sykehjem, løser de fleste behov, kan bli en dyr erfaring dersom mennesker heller ønsker å få hjelp og tilsyn i eget hjem eller bolig. Å ha for liten kapasitet i forhold til behovet for heldøgns omsorg og pleie, kan også bli dramatisk. Kunsten blir kanskje derfor å ta høyde for alle eventualiteter, og heller bemanne opp der behovet måtte oppstå. Av denne grunn blir det maktpåliggende å ha fleksible løsninger som både kan og må kunne justeres i forhold til de behov og hendelser som oppstår. Ikke minst er det viktig å kontinuerlig arbeide med de ansattes holdninger og omstillingsevne, utnytte og videreutvikle deres kompetanse og til enhver tid forsøke å være i forkant av utviklingen. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 9

10 BEHOV FOR UTVIKLING AV TJENESTER OG TILTAK INFORMASJON Informasjonsmateriale er utarbeidet og sendt husstander i kommunen og til direkte brukere av tjenestene. Materialet vurderes og eventuelt endres i samarbeid med hovedutvalg for levekår i løpet av 2002/2003. Nytt materiale sendes ut til aktuelle brukere. Informasjon Ryggeheimen Brosjyre psykiatri Serviceerklæring HBT KVALITETSIKRING AV TJENESTENE I hht Kvalitetsforskrift, er det utviklet og tatt i bruk et eget kvalitetssystem for pleie-og omsorgstjenestene I hht forskrift om Individuelle planer skal slike planer innføres for brukere med behov for sammensatte tiltak og tjenester. Disse skal klargjøre kommunens, brukerens og pårørendes ansvar i et helhetlig tilbud. LOV / IKKE LOVPÅLAGTE TJENESTER De fleste tjenester innenfor omsorgstjenestene er hjemlet i enten lov om helsetjenester eller lov om sosialtjenester. Dette er de grunnleggende tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand, avlastning, korttidsopphold, botjeneste, sykehjem, rehabilitering, bolig. Andre tjenester som trygghetsalarm, matombringing, dagtilbud, mv. er ikke lovhjemlet, men disse er med på å redusere omfanget av lovhjemlede tiltak som sykehjem, hjemmesykepleie mv. Sammensatte tjenester pr Matom- Trygghetsalarm Dagtilbud Hjemme Hjemme hjelp Bringing sykepleie 76 personer x 126 personer x 43 personer x 201 personer x 373 personer x 65 personer x x 32 personer x x 8 personer x x x x x 128 personer x x 29 personer x x x 8 personer x x De som har korttidsplass/rullerende pr. dato er 6 personer, av disse har 4 hjemmesykepleie mer enn en gang pr. dag 4 hjemmehjelp til rengjøring 1 trygghetsalarm 3 dagsenterplass 1 ingen tjenester fra HBT (pårørende stiller opp) 0 matombringing fordi alle har pårørende hjemme OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 10

11 De som er søkere til korttid/avlastning er 8 personer, av disse har 6 hjemmesykepleie 6 hjemmehjelp 2 matombringing 1 dagsenterplass KONKURRANSEUTSETTING AV DELTJENESTER Det er vedtatt å vurdere konkurranseutsetting mv. av kommunale tjenester. Kjøkkenet skal vurderes som kommunalt foretak i løpet av Det vil være behov for å fortsette denne vurderingen og særlig når nye boliger, sykehjem mv. skal etableres. Renhold og drift av kommunale bygg er tjenester som det er enklere å konkurranseutsette enn pleie- og omsorgsoppgaver. ULIKE BOFORMER Sykehjem: Sykehjem er en kommunal lovpålagt oppgave regulert etter kommunehelsetjenesten. Sykehjemmet skal gi nødvendig helsehjelp både til korttids og langtids opphold. Med utgangspunkt i Rapport om sykehjemmenes rolle og funksjon i fremtidens pleie- og omsorgstjenester, kan vi muligens stake ut en retning om hvordan kommunen bør satse fremover. Rapporten beskriver fremtidens sykehjem oppgaver og utfordringer. Hovedtrekkene gjengis nedenfor: Det er et mål i eldreomsorgen at de eldre skal ha mulighet til å bli i sine hjem lengst mulig. Samtidig må de få nødvendig hjelp når de trenger det og trygghet for at hjelpen er der når de trenger den. Sykehjemmet er tenkt å ivareta fire hovedgrupper av tjenester: Korttidsopphold for medisinsk behandling og sykepleie - rehabilitering Andre typer korttidsopphold, bl. a. trygghetsplasser, akutt plasser, avlastning og pleie og omsorg ved alvorlig sykdom og for døende Bolig med døgntjenester for personer med varige og omfattende behov for medisinsk tilsyn, sykepleie og omsorg, bl.a. senil demente som også har fysiske lidelser Andre behov for bolig med mulighet for heldøgns pleie BEHOV For å ivareta ulike behov for sykehjem foreslås det derfor å avvikle den gamle delen av Ryggeheimen og erstatte den med nybygg samtidig som kapasiteten utvides. Dette vil gi et behov for et nytt sykehjem med til sammen 50 plasser. Dette bør inkl. et bofellesskap for senil demente. Dette bør prosjekteres i 2004 og bygges i 2005/06. Det er særlig de tre første gruppene som synes relevant å drøfte om tilbudet bør gis i sykehjem, dvs,. som et institusjonstilbud, eller om alternative løsninger utenfor institusjon kan være like egnet. Den fjerde gruppen er behov som i hovedsak ivaretas utenfor sykehjem Den nye delen av sykehjemmet med plass til 33 pasienter er av høy bygningsmessig standard, men etter 10 års drift og slitasje trengs det en del bygningsmessig innvendig OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 11

12 vedlikehold. Den gamle delen har 29 rom, 16 rom i 1.etg og 13 rom i 2.etg. Mange av pasientrommene er svært små. Ingen har eget toalett eller bad. De bad og toalett som finnes i avdelingen er i liten grad tilfredstillende mht. omsorgs-og hjelpebehovet til pasientene. Dette gamle arealet kan omdisponeres til utvidet dagtilbud, kontorer for sykehjemmet, lege/fysioterapi, etc. Framtidig bruk bør defineres nærmere og disponeringen må inngå i en konkret sak om videreutvikling av sykehjemstjenesten i kommunen i løpet av 2003/2004. Råde kommune prosjekterer 24 nye sykehjemsplasser. Det kan være interessant med et evt. samarbeid og dette bør en arbeide mer med. Total behovet vil da være ca. 70 plasser. Interkommunalt samarbeid bør vurderes. Omsorgsboliger: En forutsetning for at folk med omfattende behov for omsorgstjenester skal kunne bo i eget hjem eller i en annen boform / omsorgsbolig, må være at brukernes behov for hjelp, tilgjengelighet og nærhet til tjenestetilbudet, krav til trygghet og kontinuitet i tjenesten blir ivaretatt. De siste årene er det gjort mye på dette feltet med utbygging på Halmstad, Eskelund og Øreåsen. Omsorgsboliger i Larkollen blir etablert i 2002/2003. Det vil sannsynligvis fortsatt være et behov for flere boenheter noen år inn i framtiden. En bør derfor holde fast ved nåværende omsorgsplans forslag om boliger i Ekholt området. Boliger for personer med alvorlige psykiske lidelser Det er et behov for flere boenheter til denne gruppen. I denne sammenheng vises til Psykiatriplanen som en skal starte rulleringen av høsten Barne/Ungdoms bolig: Prosjekteres og bygges i 2002/03. Ikke kjent behov utover det som blir ivaretatt her. Det har vært tatt kontakt med de Våler og Råde om samarbeid. For Våler er det ikke aktuelt. Vi vet fra før av at Moss har sine egne tiltak. Råde kommune vil sannsynligvis være med i dette prosjektet og vil ha behov for ca. 1 plass foreløpig benyttet til avlastning boliger i Ekholt området 2005/06. Jfr. Psykiatriplanen Bolig med 7/8 boenheter - fleksibel fordeling på faste og avlastningsenheter Tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede Kjent behov er dekket. Framtidig behov dekkes i ordinære omsorgsboliger. Bolig for autist Det er en ung voksen person som vil ha et bolig behov. Tidsperspektivet er vanskelig å forutsi, men det kan være i løpet av Det kan være mulig med et samarbeide med Råde kommune om dette tiltaket. Utredes i løpet av boenhet i 2003/04? OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 12

13 Eldresenteret Deler av eldresenteret ( 1.etg.) blir tatt i bruk til rehabilitering og avlastning fom etg. kan benyttes til mer pleie- og omsorgstrengende hvis leilighetene moderniseres noe og det bygges en sengeheis i tilknytning til bygget. Eldresenteret kan da være et godt alternativ for de som ikke lenger kan bo i ordinære borettslags leiligheter. Trygdeleiligheter Kommunen disponerer 21 trygdeleiligheter i ulike borettslag som ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede / rullestol brukere. Disse leilighetene er uhensiktsmessige til formålet og bør omdefineres til andre brukergrupper eller selges når de av naturlige grunner blir ledige. Heis 2003 Fortsette modernisering / rehabilitering av 2.etg vurderes fortløpende ULIKE TJENSTER & TILTAK BEHOV Stillinger til sykehjemmet Grunnbemanningen ved nåværende sykehjem er øket noe fom Det er mulig at en fortsatt må justere bemanningen noe her, spesielt i skjermet enhet for senil demente. Den store utfordringen ligger fram i tid ved etablering av nytt sykehjem. Stillinger som betjener de plassene som foreslås nedlagt, kan overføres. Stillinger til nye plasser må opprettes. Som et utgangspunkt må en regne med totalt ca. 1 still. pr. plass. 2 still. i 2003 til Ryggeheimen 25 still. ved oppstart av nytt sykehjem i 2005/06 Avhengig av antall pasienter 1 still./pasient Hjemmebaserte tjenester Behovet for hjemmehjelp og hjemmesykepleie vil øke i årene fremover. Til tross for prognose om økt behov for ulike sykehjem/institusjonsplasser, vil også presset på hjemmebasert omsorg øke. De fleste vil / ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. I tillegg vil stillinger til omsorgsboligene også defineres inn under dette avsnittet. 2 stillinger pr. år i perioden 2003/2006, pluss videre styrking i perioden. Psykiatrisk tjeneste Behovet for psykiatrisk hjemmetjeneste og ulikt dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser øker. Videre har kommune er press på å ta tilbake ferdig behandlede pasienter for fylkeskommunale psykiatri institusjoner. Det vil bli fremmet egen sak på dette i løpet av Behov for boveiledning til denne gruppen er også økende(unge med dobbeldiagnose rus/psykiatri ) 2 still i still i 2004 jfr. forøvrig Psykiatriplanen ressurs behov må utredes kan bli svært omfattende OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 13

14 Praktisk bistand / boveiledning Personer med funksjonshemming blir eldre og får økende behov for tjenester i eget hjem Barne/ungdomsboligen Egen utredning 2002 Rehabilitering / habilitering Oppstart 2002 av avdeling med ca. tre plasser og 4,5 still. Utvides etter behov og erfaring fra 2003 til fem plasser. Se under beskrivelse under pkt. om sykehjem Gjennomsnitt 1,5 still/år Etableres i Resurser overføres fra andre tiltak som målgruppen får fram til oppstart dato. 2 nye still i 2003 Det vises også til egen vedtatt Habiliterings - og Rehabiliteringsplan, jfr. k.styre sak 055/99 som bør rulleres i Servicemedarbeider for hjemmeboende en ikke lovpålagt tjeneste, men ses på som en del av den totale rehabiliteringsarbeidet. Stillingen er koblet opp mot kommunens ansvar for hjelpemiddelhåndtering og hjemmebaserte tjenester. Har også med ansvar for montering /demontering av trygghetsalarmer. Det er ansatt en person som har ansvaret for dette. Dagsenter / sysselsetting for ulike grupper Dagsenter er et nødvendig supplement til andre tjenester fra pleie-og omsorgsavd. Dagsenter avlaster pårørende eller kommunale tjenester (hjemmetjenester/praktisk bistand) Mange av brukerne måtte ellers hatt bemanning i eget hjem eller en institusjonsplass. Solstua dagsenter psykiatri, Ungdomsveien Gir i dag tilbud til 25 pasienter, diverse aktiviteter og gruppetilbud. Løvstad dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Gir dagtilbud til 24 psykisk utviklingshemmede med svært ulikt funksjonsnivå. Ryggeheimen dagsenter for eldre Gir pr.dd. tilbud til ca. 40 hjemmeboende eldre. Sosialt samvær, ulike former for aktivisering og tilbud om mat Behovet er ikke dekket Behovet anses dekket Vedlikehold av bygning, innrede garasje til snekkerverksted Behov, 50 % still. aktivitør Vedlikehold av bygning Tilrettelegge for eldre funksjonshemmede Behov 60 % still. For å gi tilbud til flere brukere/utvidet åpningstid 100 % still. assistent/aktivitør 100 % sjåfør Avlastning Avlastning gis etter lov om sosiale tjenester. Det gis avlastning til brukere i alle aldersgrupper Det gis avlastning i private hjem, avlastningsinstitusjoner, m.m. Avlastning brukes i stor utstrekning der pårørende har Dagtilbud til senil demente Dagtilbud til yngre fysisk funksjonshemmede (+Poliklinisk rehabilitering) OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 14

15 største del av ansvar for omsorgen. Avlastning bygges opp for barn /ungdom (egen utredning) Eldres behov for avlastning er økende og bygges opp i Eldresenteret. 150% still. oms.arb.(knyttes til hjemmetjenesten) Brukerstyrt personlig assistent (BPA-ordningen) Det er 6 personer som har kommet innunder ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er relativt mange sett i forhold til sammenlignbare kommuner. Ordningen gir statstilskudd de første 3 årene og medfører også en annen organisering av tjenester enn hva som er vanlig. I prinsippet kal brukeren selv styre mye av denne tjenesten. Men erfaringene er at det krever mye oppfølging av kommunen allikevel. Vurdere 1-6 nye brukere i 2002/03 Omsorgslønn Lovpålagt etter sosialtjenestelov. Et godt supplement til offentlige tjenester, men ingen rettighet. Det er relativt mange familier som får omsorgslønn. Denne tjenesten ses på i en kombinasjon med andre tjenester overfor brukere med sammensatte funksjonshemninger. 1-2nye brukere pr. år Støttekontakt Lovpålagt etter sosialtjenestelov. Mange får vedtak, men vanskelig å rekruttere personer. Behov både hos barn, unge, eldre og psykiatripasienter OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 15

16 Matombringing (en ikke lovpålagt tjeneste) Det kjøres pt. ut 79 antall middager til hjemmeboende. Kjøkkenet har kapasitet til å produsere flere middager. Dette er et godt tilbud til eldre/funksjonshemmede som bor i egen bolig/omsorgsbolig. Det er leaset egen varebil til utkjøring av mat fra kjøkkenet på sykehjemmet. Bør utvides i hht. behov. (Pr. dd. utføres tjenesten av sivilarbeider, usikkert for framtiden) Behov 15 timer/uke til sjåførtjeneste Transporttjeneste (en ikke lovpålagt tjeneste) Leaset minibuss til transport mellom hjem og dagtilbud for eldre. Sivilarbeider er sjåfør (usikkert for framtiden). Etterspørsel etter dagsenterplass er større enn tilbud. Trygghetsalarm (en ikke lovpålagt tjeneste) Et tilbud som gir god trygghet og som medfører at de som har og vil kan bo lenger hjemme enn ellers. Det er 132 personer som har dette tilbudet pr Det er inngått avtale med Falken trygghetssenter om betjening av alarmsentralen. Dette fungerer svært godt og har medført en betydelig besparing på egne ansatte. Ansatte i HBT rykker ut hvis alarmsentralen finner det nødvendig. Dette skjer i underkant av 10% av alle alarmer som kommer inn til sentralen. Behov 18 timer/uke til sjåførtjeneste. Fortsette leie avtale vedr. minibuss etter at nåværende avtale går ut i Kunne gi trygghetsalarm til de som har et reelt behov. (økning i perioden på 20?) Vask av tøy for hjemmeboende (en ikke lovpålagt tjeneste.) Vaskeriet på sykehjemmet vasker tøy til selvkost for hjemmeboende (bl.a. Myraveien bolig, Eskelund dementbolig )som ikke klarer dette selv. Ansatte i hjemmebaserte tjenester henter og bringer tøy fram og tilbake i tilknytning til ordinære besøk. Dette er totalt sett svært arbeidsbesparende fremfor å vaske tøy i hvert enkelt hjem med behov. Det er kapasitet til å utvide antallet. Denne tjenesten er søkt konkurranseutsatt, men private tilbud var mindre effektivt/dårligere og hadde høyere kostnad enn kommunens eget opplegg. Behovet dekket OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 16

17 PERSONELLTILTAK Omsorgstjenesten er en del av kommunen som virkelig er og vil være midt opp i kampen om arbeidskraften. Hvis kommunen ikke greier å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver vil kommunen tape kampen om arbeidskraften. Å være dyktig til å beholde arbeidskraften, dernest å rekruttere når det trengs, krever helhetlig satsning over tid. En god arbeidsgiver må kunne: lønne anerkjenne utvikle differensiere Det er viktig å satse på tiltak for å beholde de arbeidstakerne som i dag er ansatt. Flere forhold vil virke inn på dette. Følgende kan nevnes: - profesjonell ledelse - arbeidsmiljø - kompetanseanalyse rett person på rett plass - kompetanseutvikling mulighet for veiledning, intern og ekstern skolering tilrettelagt med permisjon med lønn og de fleste utgifter dekket - kombinert med bindingstid inntil 2 år - arbeidstidsordninger (ønske turnus mv.) - lønnsbetingelser - sosiale goder ( f.eks. hjelp til bolig, barnehageplass, velferdstiltak) - attraktive fagmiljøer Pleie- og omsorgsavdelingen har utarbeidet opplæringsplan med spesifiserte mål for utviklingstiltak og arbeidet med rekruttering av fagpersoner. Kommunen har innledet et samarbeid med Malakoff videregående om kompetanse- givende utdanning for omsorgsarbeider. Dette vil på sikt bedre rekrutteringsarbeidet. Kommunen har mange ansatte som har tatt videreutdanning innen ulike områder som psykisk helsearbeid, eldreomsorg og kreftsykepleie. Videre er det flere som med støtte fra kommunen er i gang med å ta utdanning som sykepleiere og 2 nye vil sannsynligvis starte opp høsten Det vil være aktuelt fortsatt å påvirke og legge til rette for at flere skaffer seg kompetanse på denne måten. SAMARBEIDSFORHOLD Kommunen vektlegger samarbeid på tvers av faggrenser og profesjonelle miljøer for å løse de utfordringer som kommunen står overfor. Det er derfor etablert ulike samarbeidsgrupper på tvers av fag- og etatsgrenser. Dette med begrunnelse i at brukernes behov i økende grad er sammensatte og komplekse og at det ikke er mulig for enkelt avdelinger eller enkelt ansatte å finne løsninger alene. Tjenesteproduksjon preges av fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunen må tilstrebe å ha en organisasjon som ivaretar helhet med bruker i fokus og som kan tilpasse seg de endringer som er nødvendig ettersom nye oppgaver legges til kommunal tjenesteproduksjon. Kommunen vil også være avhengig av samarbeid med andre kommuner og andre forvaltningsledd. Dette samarbeid må videreføres slik at enkelt individer ikke faller mellom stolene mens det offentlige er uenige om hvem som skal gi tiltak og tjenester. Manglende tjenester på andre forvaltningsnivåer og tjenesteledd vil gi større press på kommunen fordi kommunen har primær ansvar for at kommunens innbyggere får nødvendig helsehjelp mv. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 17

18 INVESTERINGER OG DRIFTSKOSTNADER VED FORSLAGET i 1000 kr. År Stillinger Investering Driftsutgifter 1. år Tiltak (i ikke prioritert rekkefølge) 1. Informasjonsbrosjyre revidere og sende ut 2. Omsorgsboliger Larkollen 3. Barne/ungdomsbolig Overføres fra eksisterende Årlige utgifter ,0 600 Overføres fra eksisterende tiltak tiltak 4. Styrke grunnbeman , ningen på Ryggeheimen 5. Styrke HBT , Psykiatrisk , hjemmetjeneste 7. Styrke Rehabiliteringsarb. med 1,5 still. 8. Styrke arb. med praktisk bistand og hjelp 9. Utvide dagtilbud til ulike grupper: - Solstua (psykiatri) innrede garasje -Løvstad - Ryggeheimen , ,5 0,6 1,0 1, Matombringing , /transport- tjeneste 11. Bolig for personer 2003/04 Må utredes Må utredes med alvorlig psykiske lidelser 12. Styrke HBT , Styrke arb. med , praktisk bistand og hjelp 14. Psykiatrisk , hjemmetjeneste 15. Heis til eldresenteret Bolig for autist 2004/05 Må utredes Må utredes Må utredes 17. Nytt sykehjem 50 plasser må utredes fom. dd. og være ferdig utredet i /06 25, ???? må utredes * overføre fra Ryggeheimen 18. Styrke HBT , Omsorgsboliger Ekholt området / enheter , Styrke arb. med praktisk bistand og hjelp , OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 18

19 Tiltak (i ikke prioritert År Stillinger Investering Driftsutgifter Årlige utgifter rekkefølge) 1. år 21. Psykiatrisk , hjemmetjeneste. 22. Styrke HBT , Styrke HBT , Styrke HBT , Styrke arb. med , praktisk bistand og hjelp 27. Psykiatrisk , hjemmetjeneste 28. Omsorgsboliger Halmstad 10 enheter 29. Styrke HBT , Styrke arb. med , praktisk bistand og hjelp 31. Styrke HBT , Styrke arb. med , praktisk bistand og hjelp 32. Psykiatrisk , hjemmetjeneste 33. Styrke HBT , Styrke arb. med , praktisk bistand og hjelp 35. Psykiatrisk , hjemmetjeneste 36. Styrke HBT , Sum: 74, * *= utelatt OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 19

5 PLAN FOR DE ELDRE... 28

5 PLAN FOR DE ELDRE... 28 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HENSIKT... 3 1.3 BEGREPER... 3 2 MANDAT... 7 3 PLANFORUTSETNINGER... 8 3.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 8 3.2 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 10 3.3

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 0 Innhold 1.0 Forord... 3 1.1 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 4 2.1 Målsetninger... 4 2.2 Nytt Lovverk... 6 2.3 Dagens tjenestetilbud... 7 2.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2014-2020

Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Vedtatt 19.juni 2014 Boligsosial handlingsplan ble behandlet i Kommunestyret 19. juni 2014 sak 14/44 Kommunestyrets enstemmige vedtak: 1. Kommunestyret vedtar boligsosial

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer