INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID... 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER MED SENTRALE MÅL OG STRATEGIER... 4 OVERSIKT OVER NÅSITUASJONEN I KOMMUNEN VEDR. TILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE... 5 BEREGNING AV ANTALL PERSONER I KOMMUNEN SOM VIL HA BEHOV FOR ULIKE OMSORGSTJENESTER I PLANENS TIDSPERSPEKTIV... 7 BEHOV FOR UTVIKLING AV TJENESTER OG TILTAK INVESTERINGER OG DRIFTSKOSTNADER VED FORSLAGET OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 1

2 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN LIKHET- ANSVAR- RESPEKT- TRYGGHET bør være stikkord for det verdigrunnlag som skal ligge til grunn for utvikling av kommunens omsorgstjenester. LIKHET Alle skal stille likt ved tildeling av tjenester - uavhengig av sosial status, inntekt eller bosted. Kommunen skal være særlig oppmerksomme på svake grupper som ikke kan ta vare på seg selv og sikre disse tilgang på tjenester ANSVAR I utforming av omsorgstjenester er det viktig å ta utgangspunkt i at ansvaret for livssituasjonen ligger hos hver enkelt, samt i familien og i nærmiljøet basert på den enkeltes ansvar for sine medmennesker RESPEKT Den enkelte person har uansett alder og funksjonsnivå, behov for å kontrollere og mestre sin situasjon, ta selvstendige valg og være uavhengig. Den enkelte bruker av omsorgstjenestene skal gis mulighet til å definere egne behov og gjøre egne valg i forhold til bolig/tjenestetilbud. Tjenestetilbudet skal utvikles i samråd med brukeren. TRYGGHET Den enkelte bruker skal ha trygghet for å få hjelp/bistand når behovet oppstår. Omsorgstjenesten har i sin organisasjonsform og tjenesteutøvelse som oppgave å bidra til at disse verdiene blir bevart. Brukere skal i prinsippet bo hjemme (eget hus/leilighet, tilrettelagt omsorgsbolig etc.) så lenge de selv velger og det er medisinsk og sykepleie faglig forsvarlig. Brukere med omfattende omsorgsbehov skal sikres tjenester via hjemmebaserte heldøgns tjenester. Institusjonsplass med enerom eller bolig med heldøgns pleie og omsorg skal tilbys der hvor det ikke er forsvarlig med hjemmebasert omsorg. Det bør i prinsippet skilles mellom bolig og tjeneste. Bolig er den enkeltes ansvar utøvelse av tjenester er kommunens ansvar. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 2

3 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID Kommunestyret vedtok i sak 100/01: Kommunens framtidig tilbud innen eldreomsorgen, bl.a. sykehjemsplasser, omsorgsboliger, hjemmesykepleie etc. vurdere i forbindelse med endelig søknad om lånemidler til et eventuelt nytt sykehjem. Hovedutvalg for levekår utarbeider vurderinger/forslag som bearbeides / drøftes på et bredt anlagt seminar bestående av hovedutvalget, formannskapet, eldrerådet, administrasjon, tillitsvalgte og pårørende/brukere grupper. Mandat: 1. Gi en oversikt over sentrale statlige strategier for mål og planer for utvikling av omsorgstjenestene for eldre og funksjonshemmede 2. Gi en oversikt over nå situasjonen i kommunen vedr. tiltak for eldre og funksjonshemmede 3. Beregning av antall personer i kommunen som vil ha behov for omsorgstjenester i planens tidsperspektiv ( ) 4. Vurdere og beskrive forslag om utvikling av nødvendige tiltak 5. Beregne investerings og driftskostnader ved foreslåtte tiltak 6. Arbeidsgruppen skal være ferdig med sitt arbeide for å rekke politisk behandling i kommunestyret Sammensetning og arbeidsform. I Hovedutvalg for levekår, sak 02/005 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av følgende 4 politikere: Tor A. Fagerbakk, Kurt Pedersen, Solveig Andersen og Trine S. Lie Larsen, erstattet av Anita Lindegaard fra Gruppen ble supplert med 2 representanter fra de hovedtillitsvalgte: Liv Dahl og Bente Erøy. Pleie- og omsorgssjefen og helse- og sosialsjefen har deltatt på møtene og fungert som sekretærer. Arbeidsgruppen har hatt 6 møter og fremmer et enstemmig forslag. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 3

4 OVERSIKT OVER DOKUMENTER MED SENTRALE MÅL OG STRATEGIER Lov om helsetjeneste i kommunen Lov om sosiale tjenester Lov om pasientrettigheter Lov om helsepersonell Rundskriv I Nasjonale mål og strategier Rundskriv I 13/97 Kvalitet i pleie og omsorgstjenesten St.meld nr 35 ( ) Velferdsmeldingen St.meld nr 50 ( ) Handlingsplan eldreomsorg St.meld. nr.8 ( ) Om handlingsplan for funksjonshemma St.meld. nr.21( ) Ansvar og meistring, Mot heilskapleg rehabiliteringspolitikk St. meld.nr.28 ( ) Innhald og kvalitet i omsorgstenestene St.prp. nr. 61 Om nasjonal kreftplan St.prp.nr 63 Opptrappingsplan for psykisk helse SHD rapport I-0971 B, Sykehjemmenes rolle og funksjoner i fremtidens pleie-og omsorgstjenester SHD rapport I-1008 B Handlingsplan for helse og sosialpersonell Styrings og informasjonshjulet for helse og sosialtjenesten i kommunen, sammenlikningstall for kommunene 2001 OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 4

5 OVERSIKT OVER NÅSITUASJONEN I KOMMUNEN VEDR. TILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE INSTITUSJON RYGGEHEIMEN SYKEHJEM Ryggeheimen med 62 plasser Totalt 62* plasser, brukes til langtids- og korttidsopphold En tilnærmet skjermet enhet for senil demente med 7 plasser * i , inntil to plasser kjøpt i annen kommune Bruk av plasser totalt Korttidsopphold Utskrivninger Dødsfall HJEMMEBASERTE TJENESTER Omfatter hjemmesykepleie, psykiatrisk sykepleietjeneste, boveiledning/ praktisk bistand, Tildeling skjer etter søknad, og det gjøres en kartlegging av behov og faglig vurdering før det fattes enkeltvedtak. Hjemmesykepleie Praktisk Hjemmesykepleie / I alt bistand praktisk bistand BOLIGER FOR ELDRE/FUNKSJONSHEMMEDE Tildeling skjer etter retningslinjer fastsatt av kommunestyret Venteliste pr , 39 søkere (ikke alle er aktuelle, men har søkt for sikkerhets skyld ) Omsorgsboliger Trygdeboliger Tilrettelagt I alt 1997 Blokk Eldresenter 22 Rekka Kjærneshagen 19 Fjellom 28 Eskelund 17 Eldresenteret 10 Blokk 21 Eldresenter 12 Rekka DIVERSE ANDRE TILTAK Tjeneste Mottakere 1997 Mottakere 2001 Støttekontakt Avlastning Omsorgslønn BPA 1 6 Trygghetsalarm Matombringing Dagsenter funksj.hem Dagsenter eldre Dagsenter psykiatri Tekniske hj.midl.korttidsutlån OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 5

6 PERSONELL TILTAK Med bakgrunn i sentrale myndigheters krav og ønske om bedre tjenester for brukerne er det utført et betydelig kvalitetsutviklingsarbeid i perioden. Det har pågått en organisasjonsgjennomgang med st.melding Rett person på rett plass i fokus. Det har videre vært gjennomført ( og fortsatt pågår) en rekke kompetansehevende tiltak for personalet i avdelingen (LOK prosjekt, 20 opplæring, Støtte og Lære, Seprep, Etikk seminar m.m.) PERSONELL, TOTALT ANTALL årsverk, årsverk, årsverk + 4,50 årsverk til rehabiliteringsavdelingen fom i hht. vedtatt budsjett FORELØPIG OPPSUMMERING Det har som tallene viser, vært en betydelig vekst på de fleste områder. Det oppleves at mange av brukerne har større krav og er mer bevisst sine rettigheter, det samme gjelder deres pårørende. Dette har satt krav til økt kvalitet på saksbehandling, utførelse og utmåling av tjenester. Pasienter som søkes til sykehjemmet er svært syke og sykehusene skriver ut pasienter definert ferdigbehandlet på spesialistnivå, men som må viderebehandles i kommunen. Det er en betydelig dreining av tjenester mot hjemmebasert. Det synes som om de fleste er vel tilfreds med dette, hvis vi kan garantere dem trygghet. Det foregår en utstrakt tilrettelegging av egen bolig, og Husbankens utbedringstilskudd brukes i mange husstander. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 6

7 BEREGNING AV ANTALL PERSONER I KOMMUNEN SOM VIL HA BEHOV FOR ULIKE OMSORGSTJENESTER I PLANENS TIDSPERSPEKTIV FOLKETALL: Fremskrivninger, folketall , Rygge Middels nasjonal vekst Kilde SSB,2001 År I alt år år år år 90 år og eldre Nye beregningsmodeller for behov for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnspleie tar utgangspunkt i 30% av befolkningen over 80 år, med fordelingen 7% på sykehjem og 23 % i omsorgsboliger: En vanlig vurderingsnøkkel for å vurdere behov for tjenester, er knytet til tre hovedfaktorer; INDIVIDUELLE FAKTORER Helse Den generelle helsetilstander er i stadig bedring, også hva gjelder den eldre befolkning. Likevel vet en at bruken av helsetjenester øker med økt alder. En regner med at den eldre befolkning bruker mellom 2 og 3 ganger mer av legetjenester og sykehustjenester enn deres andel av befolkingen skulle tilsi. Den siste utvikling hva gjelder sykehusenes utskrivingspolitikk, der liggetiden ved sykehusene stadig blir kortere, gjør at behovet for etterbehandling i kommunen øker. Dette vil gjøre at presset på rehabilitering- og eller sykehjemsplasser vil øke. I tillegg vet en at ca. 90% av alle alders institusjoner og rundt 80% av hjemmetjenester gis til eldre over 67 år. Når en person blir over 80 år, bruker denne 7-8 ganger så mye av eldreomsorgs tjenestene i gjennomsnitt pr. person sammenlignet med de under 80 år. De over 90 år bruker ganger mer i gjennomsnitt pr. person. Aldersdemens, som rammer i hovedsak eldre mennesker, krever spesielle tiltak, og vil i fremtiden være en spesiell utfordring, også for Rygge kommune. I aldersgruppen år lider ca. 2-3% av befolkningen av en eller annen form for demenstilstand. I aldersgruppen over 80 år, er forekomsten mellom %. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 7

8 Beregning demenstilfeller i Rygge kommune Antall tot. Forekomst Antall tot. Forekomst Antall tot. Forekomst Totalt ant.tilfeller pr.år år 3 % år 20 % 90 år og eldre 25 % Det er viktig å presisere at dette er en ren statisk fremskriving, og vil omfatte alle grader av demenstilfeller, fra lettere forvirringstilstander til alvorlige demenstilstander. Holdninger: Dette forhold har vi lite eksakt kunnskap om. Det en kan si generelt er, at i de siste år er ønsket om å bo hjemme eller i tilrettelagte boliger, er voksende. I alle fall er ønsket om å bo i tradisjonelle sykehjemsavdelinger ikke så uttalt som en tidligere fikk inntrykk av. Dette har selvsagt sammenheng med hvilke tilbud som befolkningen er kjent med og som det er mulig å velge mellom. Behovet for sykehjemsplasser har med andre ord sammenheng med hvilke andre muligheter som finnes, og i hvor stor grad kan hjelpen det er behov for, gis enten i eget hjem eller i tilrettelagte omsorgsboliger. MATERIELLE FAKTORER Økonomi. Det er intet holdepunkt for å kunne si at behov for pleie- og omsorgstjenester er avhengig av inntekts- og formuesforhold. Men selvfølgelig påvirker dette bostandard slik at det sekundært vil få innvirkning på tjenestebehovet. Så langt er det heller ikke grunnlag for å kunne si at personer med høy inntekt benytter det private omsorgs markedet i steder for å søke kommunen om tjenester. Boligstandard. Boligstandarden er ganske avgjørende for hvorvidt det er mulig å få tilfredstillende livskvalitet i egen bolig. I de siste år er boligstandarden klart forbedret i forhold til tidligere i Rygge kommune. Økt satsing på omgjøring og tilrettlegging i hjemmene (ergoterapi) har vist seg å være en vellykket satsing. Det bør oppfordres til at denne trenden fortsetter, da boliger tilrettelagt med ulike tekniske hjelpemidler, vil redusere behovet for å flytte, samt redusere / utsette behov for praktisk bistand og omsorg. Likevel må det nevnes at mange eldre bor i blokklignende borettslag, Øreåsen, Kallum, Vesthellinga og flere, der leilighetene i og for seg kan være tilfredstrillende, men som vil bli uhensiktsmessige da de er uten heis. Beboere i disse leilighetene kan bli potensielle søkere til kommunale bo - tiltak av denne grunn, dersom ikke heis installeres. Det oppfordres til å installere heis der det er praktisk mulig. Alle boenheter som skal bygges i kommunen i framtiden, bør planlegges ut i fra Husbankens livsløp standard. SOSIALE/ SAMFUNNSMESSIGE FAKTORER Sivil stand. Generelt vet man at behov for hjelp varierer alt etter hvordan man sosialt sett har det. Den viktigste enkeltfaktor er hvorvidt man bor sammen med noen, eller bor alene. Undersøkelser gjort av NIBR, viser at de som bor i enpersonhushold er storforbrukere av omsorgstjenester sammenlignet med de som bor sammen med noen. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 8

9 Sosialt nettverk/ familie. Hvordan innstillingen til å yte hjelp for nære pårørende er i Rygge kommune er, kan en av naturlige årsaker ikke si mye sikkert om. Det man vet, er at det ytes pr. i dag og at det antagelig også i fremtiden ønskes å yte en betydelig omsorgs - innsats fra nære pårørende. Det man også vet er at mulighetene for dette reduseres. Dette skyldes i hovedsak at de fleste nære pårørende har samme høye alder som den de skal hjelpe At barn / svigerbarn langt vanligere enn tidligere er begge i arbeid, og er avhengig av dette økonomisk. At egen karriere kan vanskeliggjøre muligheten for å gå inn og ut av arbeidslivet etter behov. At ingen kan pålegges å ta ansvar, verken for ektefelle eller for sine foreldre dersom de ikke selv vil. (Merknader til Lov om sosiale tjenester 4.3 ) OPPSUMMERING: Som det går frem er det svært mange variabler som har innflytelse på behovet for omsorgstjenester. Noen av disse variablene kan en til en viss grad ha styring på og kan forutsies, mens de fleste ligger utenfor det en som tjenesteapparat med sikkerhet kan planlegge i forhold til. Å tro at stor kapasitet, i f. eks. sykehjem, løser de fleste behov, kan bli en dyr erfaring dersom mennesker heller ønsker å få hjelp og tilsyn i eget hjem eller bolig. Å ha for liten kapasitet i forhold til behovet for heldøgns omsorg og pleie, kan også bli dramatisk. Kunsten blir kanskje derfor å ta høyde for alle eventualiteter, og heller bemanne opp der behovet måtte oppstå. Av denne grunn blir det maktpåliggende å ha fleksible løsninger som både kan og må kunne justeres i forhold til de behov og hendelser som oppstår. Ikke minst er det viktig å kontinuerlig arbeide med de ansattes holdninger og omstillingsevne, utnytte og videreutvikle deres kompetanse og til enhver tid forsøke å være i forkant av utviklingen. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 9

10 BEHOV FOR UTVIKLING AV TJENESTER OG TILTAK INFORMASJON Informasjonsmateriale er utarbeidet og sendt husstander i kommunen og til direkte brukere av tjenestene. Materialet vurderes og eventuelt endres i samarbeid med hovedutvalg for levekår i løpet av 2002/2003. Nytt materiale sendes ut til aktuelle brukere. Informasjon Ryggeheimen Brosjyre psykiatri Serviceerklæring HBT KVALITETSIKRING AV TJENESTENE I hht Kvalitetsforskrift, er det utviklet og tatt i bruk et eget kvalitetssystem for pleie-og omsorgstjenestene I hht forskrift om Individuelle planer skal slike planer innføres for brukere med behov for sammensatte tiltak og tjenester. Disse skal klargjøre kommunens, brukerens og pårørendes ansvar i et helhetlig tilbud. LOV / IKKE LOVPÅLAGTE TJENESTER De fleste tjenester innenfor omsorgstjenestene er hjemlet i enten lov om helsetjenester eller lov om sosialtjenester. Dette er de grunnleggende tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand, avlastning, korttidsopphold, botjeneste, sykehjem, rehabilitering, bolig. Andre tjenester som trygghetsalarm, matombringing, dagtilbud, mv. er ikke lovhjemlet, men disse er med på å redusere omfanget av lovhjemlede tiltak som sykehjem, hjemmesykepleie mv. Sammensatte tjenester pr Matom- Trygghetsalarm Dagtilbud Hjemme Hjemme hjelp Bringing sykepleie 76 personer x 126 personer x 43 personer x 201 personer x 373 personer x 65 personer x x 32 personer x x 8 personer x x x x x 128 personer x x 29 personer x x x 8 personer x x De som har korttidsplass/rullerende pr. dato er 6 personer, av disse har 4 hjemmesykepleie mer enn en gang pr. dag 4 hjemmehjelp til rengjøring 1 trygghetsalarm 3 dagsenterplass 1 ingen tjenester fra HBT (pårørende stiller opp) 0 matombringing fordi alle har pårørende hjemme OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 10

11 De som er søkere til korttid/avlastning er 8 personer, av disse har 6 hjemmesykepleie 6 hjemmehjelp 2 matombringing 1 dagsenterplass KONKURRANSEUTSETTING AV DELTJENESTER Det er vedtatt å vurdere konkurranseutsetting mv. av kommunale tjenester. Kjøkkenet skal vurderes som kommunalt foretak i løpet av Det vil være behov for å fortsette denne vurderingen og særlig når nye boliger, sykehjem mv. skal etableres. Renhold og drift av kommunale bygg er tjenester som det er enklere å konkurranseutsette enn pleie- og omsorgsoppgaver. ULIKE BOFORMER Sykehjem: Sykehjem er en kommunal lovpålagt oppgave regulert etter kommunehelsetjenesten. Sykehjemmet skal gi nødvendig helsehjelp både til korttids og langtids opphold. Med utgangspunkt i Rapport om sykehjemmenes rolle og funksjon i fremtidens pleie- og omsorgstjenester, kan vi muligens stake ut en retning om hvordan kommunen bør satse fremover. Rapporten beskriver fremtidens sykehjem oppgaver og utfordringer. Hovedtrekkene gjengis nedenfor: Det er et mål i eldreomsorgen at de eldre skal ha mulighet til å bli i sine hjem lengst mulig. Samtidig må de få nødvendig hjelp når de trenger det og trygghet for at hjelpen er der når de trenger den. Sykehjemmet er tenkt å ivareta fire hovedgrupper av tjenester: Korttidsopphold for medisinsk behandling og sykepleie - rehabilitering Andre typer korttidsopphold, bl. a. trygghetsplasser, akutt plasser, avlastning og pleie og omsorg ved alvorlig sykdom og for døende Bolig med døgntjenester for personer med varige og omfattende behov for medisinsk tilsyn, sykepleie og omsorg, bl.a. senil demente som også har fysiske lidelser Andre behov for bolig med mulighet for heldøgns pleie BEHOV For å ivareta ulike behov for sykehjem foreslås det derfor å avvikle den gamle delen av Ryggeheimen og erstatte den med nybygg samtidig som kapasiteten utvides. Dette vil gi et behov for et nytt sykehjem med til sammen 50 plasser. Dette bør inkl. et bofellesskap for senil demente. Dette bør prosjekteres i 2004 og bygges i 2005/06. Det er særlig de tre første gruppene som synes relevant å drøfte om tilbudet bør gis i sykehjem, dvs,. som et institusjonstilbud, eller om alternative løsninger utenfor institusjon kan være like egnet. Den fjerde gruppen er behov som i hovedsak ivaretas utenfor sykehjem Den nye delen av sykehjemmet med plass til 33 pasienter er av høy bygningsmessig standard, men etter 10 års drift og slitasje trengs det en del bygningsmessig innvendig OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 11

12 vedlikehold. Den gamle delen har 29 rom, 16 rom i 1.etg og 13 rom i 2.etg. Mange av pasientrommene er svært små. Ingen har eget toalett eller bad. De bad og toalett som finnes i avdelingen er i liten grad tilfredstillende mht. omsorgs-og hjelpebehovet til pasientene. Dette gamle arealet kan omdisponeres til utvidet dagtilbud, kontorer for sykehjemmet, lege/fysioterapi, etc. Framtidig bruk bør defineres nærmere og disponeringen må inngå i en konkret sak om videreutvikling av sykehjemstjenesten i kommunen i løpet av 2003/2004. Råde kommune prosjekterer 24 nye sykehjemsplasser. Det kan være interessant med et evt. samarbeid og dette bør en arbeide mer med. Total behovet vil da være ca. 70 plasser. Interkommunalt samarbeid bør vurderes. Omsorgsboliger: En forutsetning for at folk med omfattende behov for omsorgstjenester skal kunne bo i eget hjem eller i en annen boform / omsorgsbolig, må være at brukernes behov for hjelp, tilgjengelighet og nærhet til tjenestetilbudet, krav til trygghet og kontinuitet i tjenesten blir ivaretatt. De siste årene er det gjort mye på dette feltet med utbygging på Halmstad, Eskelund og Øreåsen. Omsorgsboliger i Larkollen blir etablert i 2002/2003. Det vil sannsynligvis fortsatt være et behov for flere boenheter noen år inn i framtiden. En bør derfor holde fast ved nåværende omsorgsplans forslag om boliger i Ekholt området. Boliger for personer med alvorlige psykiske lidelser Det er et behov for flere boenheter til denne gruppen. I denne sammenheng vises til Psykiatriplanen som en skal starte rulleringen av høsten Barne/Ungdoms bolig: Prosjekteres og bygges i 2002/03. Ikke kjent behov utover det som blir ivaretatt her. Det har vært tatt kontakt med de Våler og Råde om samarbeid. For Våler er det ikke aktuelt. Vi vet fra før av at Moss har sine egne tiltak. Råde kommune vil sannsynligvis være med i dette prosjektet og vil ha behov for ca. 1 plass foreløpig benyttet til avlastning boliger i Ekholt området 2005/06. Jfr. Psykiatriplanen Bolig med 7/8 boenheter - fleksibel fordeling på faste og avlastningsenheter Tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede Kjent behov er dekket. Framtidig behov dekkes i ordinære omsorgsboliger. Bolig for autist Det er en ung voksen person som vil ha et bolig behov. Tidsperspektivet er vanskelig å forutsi, men det kan være i løpet av Det kan være mulig med et samarbeide med Råde kommune om dette tiltaket. Utredes i løpet av boenhet i 2003/04? OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 12

13 Eldresenteret Deler av eldresenteret ( 1.etg.) blir tatt i bruk til rehabilitering og avlastning fom etg. kan benyttes til mer pleie- og omsorgstrengende hvis leilighetene moderniseres noe og det bygges en sengeheis i tilknytning til bygget. Eldresenteret kan da være et godt alternativ for de som ikke lenger kan bo i ordinære borettslags leiligheter. Trygdeleiligheter Kommunen disponerer 21 trygdeleiligheter i ulike borettslag som ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede / rullestol brukere. Disse leilighetene er uhensiktsmessige til formålet og bør omdefineres til andre brukergrupper eller selges når de av naturlige grunner blir ledige. Heis 2003 Fortsette modernisering / rehabilitering av 2.etg vurderes fortløpende ULIKE TJENSTER & TILTAK BEHOV Stillinger til sykehjemmet Grunnbemanningen ved nåværende sykehjem er øket noe fom Det er mulig at en fortsatt må justere bemanningen noe her, spesielt i skjermet enhet for senil demente. Den store utfordringen ligger fram i tid ved etablering av nytt sykehjem. Stillinger som betjener de plassene som foreslås nedlagt, kan overføres. Stillinger til nye plasser må opprettes. Som et utgangspunkt må en regne med totalt ca. 1 still. pr. plass. 2 still. i 2003 til Ryggeheimen 25 still. ved oppstart av nytt sykehjem i 2005/06 Avhengig av antall pasienter 1 still./pasient Hjemmebaserte tjenester Behovet for hjemmehjelp og hjemmesykepleie vil øke i årene fremover. Til tross for prognose om økt behov for ulike sykehjem/institusjonsplasser, vil også presset på hjemmebasert omsorg øke. De fleste vil / ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. I tillegg vil stillinger til omsorgsboligene også defineres inn under dette avsnittet. 2 stillinger pr. år i perioden 2003/2006, pluss videre styrking i perioden. Psykiatrisk tjeneste Behovet for psykiatrisk hjemmetjeneste og ulikt dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser øker. Videre har kommune er press på å ta tilbake ferdig behandlede pasienter for fylkeskommunale psykiatri institusjoner. Det vil bli fremmet egen sak på dette i løpet av Behov for boveiledning til denne gruppen er også økende(unge med dobbeldiagnose rus/psykiatri ) 2 still i still i 2004 jfr. forøvrig Psykiatriplanen ressurs behov må utredes kan bli svært omfattende OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 13

14 Praktisk bistand / boveiledning Personer med funksjonshemming blir eldre og får økende behov for tjenester i eget hjem Barne/ungdomsboligen Egen utredning 2002 Rehabilitering / habilitering Oppstart 2002 av avdeling med ca. tre plasser og 4,5 still. Utvides etter behov og erfaring fra 2003 til fem plasser. Se under beskrivelse under pkt. om sykehjem Gjennomsnitt 1,5 still/år Etableres i Resurser overføres fra andre tiltak som målgruppen får fram til oppstart dato. 2 nye still i 2003 Det vises også til egen vedtatt Habiliterings - og Rehabiliteringsplan, jfr. k.styre sak 055/99 som bør rulleres i Servicemedarbeider for hjemmeboende en ikke lovpålagt tjeneste, men ses på som en del av den totale rehabiliteringsarbeidet. Stillingen er koblet opp mot kommunens ansvar for hjelpemiddelhåndtering og hjemmebaserte tjenester. Har også med ansvar for montering /demontering av trygghetsalarmer. Det er ansatt en person som har ansvaret for dette. Dagsenter / sysselsetting for ulike grupper Dagsenter er et nødvendig supplement til andre tjenester fra pleie-og omsorgsavd. Dagsenter avlaster pårørende eller kommunale tjenester (hjemmetjenester/praktisk bistand) Mange av brukerne måtte ellers hatt bemanning i eget hjem eller en institusjonsplass. Solstua dagsenter psykiatri, Ungdomsveien Gir i dag tilbud til 25 pasienter, diverse aktiviteter og gruppetilbud. Løvstad dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Gir dagtilbud til 24 psykisk utviklingshemmede med svært ulikt funksjonsnivå. Ryggeheimen dagsenter for eldre Gir pr.dd. tilbud til ca. 40 hjemmeboende eldre. Sosialt samvær, ulike former for aktivisering og tilbud om mat Behovet er ikke dekket Behovet anses dekket Vedlikehold av bygning, innrede garasje til snekkerverksted Behov, 50 % still. aktivitør Vedlikehold av bygning Tilrettelegge for eldre funksjonshemmede Behov 60 % still. For å gi tilbud til flere brukere/utvidet åpningstid 100 % still. assistent/aktivitør 100 % sjåfør Avlastning Avlastning gis etter lov om sosiale tjenester. Det gis avlastning til brukere i alle aldersgrupper Det gis avlastning i private hjem, avlastningsinstitusjoner, m.m. Avlastning brukes i stor utstrekning der pårørende har Dagtilbud til senil demente Dagtilbud til yngre fysisk funksjonshemmede (+Poliklinisk rehabilitering) OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 14

15 største del av ansvar for omsorgen. Avlastning bygges opp for barn /ungdom (egen utredning) Eldres behov for avlastning er økende og bygges opp i Eldresenteret. 150% still. oms.arb.(knyttes til hjemmetjenesten) Brukerstyrt personlig assistent (BPA-ordningen) Det er 6 personer som har kommet innunder ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er relativt mange sett i forhold til sammenlignbare kommuner. Ordningen gir statstilskudd de første 3 årene og medfører også en annen organisering av tjenester enn hva som er vanlig. I prinsippet kal brukeren selv styre mye av denne tjenesten. Men erfaringene er at det krever mye oppfølging av kommunen allikevel. Vurdere 1-6 nye brukere i 2002/03 Omsorgslønn Lovpålagt etter sosialtjenestelov. Et godt supplement til offentlige tjenester, men ingen rettighet. Det er relativt mange familier som får omsorgslønn. Denne tjenesten ses på i en kombinasjon med andre tjenester overfor brukere med sammensatte funksjonshemninger. 1-2nye brukere pr. år Støttekontakt Lovpålagt etter sosialtjenestelov. Mange får vedtak, men vanskelig å rekruttere personer. Behov både hos barn, unge, eldre og psykiatripasienter OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 15

16 Matombringing (en ikke lovpålagt tjeneste) Det kjøres pt. ut 79 antall middager til hjemmeboende. Kjøkkenet har kapasitet til å produsere flere middager. Dette er et godt tilbud til eldre/funksjonshemmede som bor i egen bolig/omsorgsbolig. Det er leaset egen varebil til utkjøring av mat fra kjøkkenet på sykehjemmet. Bør utvides i hht. behov. (Pr. dd. utføres tjenesten av sivilarbeider, usikkert for framtiden) Behov 15 timer/uke til sjåførtjeneste Transporttjeneste (en ikke lovpålagt tjeneste) Leaset minibuss til transport mellom hjem og dagtilbud for eldre. Sivilarbeider er sjåfør (usikkert for framtiden). Etterspørsel etter dagsenterplass er større enn tilbud. Trygghetsalarm (en ikke lovpålagt tjeneste) Et tilbud som gir god trygghet og som medfører at de som har og vil kan bo lenger hjemme enn ellers. Det er 132 personer som har dette tilbudet pr Det er inngått avtale med Falken trygghetssenter om betjening av alarmsentralen. Dette fungerer svært godt og har medført en betydelig besparing på egne ansatte. Ansatte i HBT rykker ut hvis alarmsentralen finner det nødvendig. Dette skjer i underkant av 10% av alle alarmer som kommer inn til sentralen. Behov 18 timer/uke til sjåførtjeneste. Fortsette leie avtale vedr. minibuss etter at nåværende avtale går ut i Kunne gi trygghetsalarm til de som har et reelt behov. (økning i perioden på 20?) Vask av tøy for hjemmeboende (en ikke lovpålagt tjeneste.) Vaskeriet på sykehjemmet vasker tøy til selvkost for hjemmeboende (bl.a. Myraveien bolig, Eskelund dementbolig )som ikke klarer dette selv. Ansatte i hjemmebaserte tjenester henter og bringer tøy fram og tilbake i tilknytning til ordinære besøk. Dette er totalt sett svært arbeidsbesparende fremfor å vaske tøy i hvert enkelt hjem med behov. Det er kapasitet til å utvide antallet. Denne tjenesten er søkt konkurranseutsatt, men private tilbud var mindre effektivt/dårligere og hadde høyere kostnad enn kommunens eget opplegg. Behovet dekket OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 16

17 PERSONELLTILTAK Omsorgstjenesten er en del av kommunen som virkelig er og vil være midt opp i kampen om arbeidskraften. Hvis kommunen ikke greier å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver vil kommunen tape kampen om arbeidskraften. Å være dyktig til å beholde arbeidskraften, dernest å rekruttere når det trengs, krever helhetlig satsning over tid. En god arbeidsgiver må kunne: lønne anerkjenne utvikle differensiere Det er viktig å satse på tiltak for å beholde de arbeidstakerne som i dag er ansatt. Flere forhold vil virke inn på dette. Følgende kan nevnes: - profesjonell ledelse - arbeidsmiljø - kompetanseanalyse rett person på rett plass - kompetanseutvikling mulighet for veiledning, intern og ekstern skolering tilrettelagt med permisjon med lønn og de fleste utgifter dekket - kombinert med bindingstid inntil 2 år - arbeidstidsordninger (ønske turnus mv.) - lønnsbetingelser - sosiale goder ( f.eks. hjelp til bolig, barnehageplass, velferdstiltak) - attraktive fagmiljøer Pleie- og omsorgsavdelingen har utarbeidet opplæringsplan med spesifiserte mål for utviklingstiltak og arbeidet med rekruttering av fagpersoner. Kommunen har innledet et samarbeid med Malakoff videregående om kompetanse- givende utdanning for omsorgsarbeider. Dette vil på sikt bedre rekrutteringsarbeidet. Kommunen har mange ansatte som har tatt videreutdanning innen ulike områder som psykisk helsearbeid, eldreomsorg og kreftsykepleie. Videre er det flere som med støtte fra kommunen er i gang med å ta utdanning som sykepleiere og 2 nye vil sannsynligvis starte opp høsten Det vil være aktuelt fortsatt å påvirke og legge til rette for at flere skaffer seg kompetanse på denne måten. SAMARBEIDSFORHOLD Kommunen vektlegger samarbeid på tvers av faggrenser og profesjonelle miljøer for å løse de utfordringer som kommunen står overfor. Det er derfor etablert ulike samarbeidsgrupper på tvers av fag- og etatsgrenser. Dette med begrunnelse i at brukernes behov i økende grad er sammensatte og komplekse og at det ikke er mulig for enkelt avdelinger eller enkelt ansatte å finne løsninger alene. Tjenesteproduksjon preges av fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunen må tilstrebe å ha en organisasjon som ivaretar helhet med bruker i fokus og som kan tilpasse seg de endringer som er nødvendig ettersom nye oppgaver legges til kommunal tjenesteproduksjon. Kommunen vil også være avhengig av samarbeid med andre kommuner og andre forvaltningsledd. Dette samarbeid må videreføres slik at enkelt individer ikke faller mellom stolene mens det offentlige er uenige om hvem som skal gi tiltak og tjenester. Manglende tjenester på andre forvaltningsnivåer og tjenesteledd vil gi større press på kommunen fordi kommunen har primær ansvar for at kommunens innbyggere får nødvendig helsehjelp mv. OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 17

18 INVESTERINGER OG DRIFTSKOSTNADER VED FORSLAGET i 1000 kr. År Stillinger Investering Driftsutgifter 1. år Tiltak (i ikke prioritert rekkefølge) 1. Informasjonsbrosjyre revidere og sende ut 2. Omsorgsboliger Larkollen 3. Barne/ungdomsbolig Overføres fra eksisterende Årlige utgifter ,0 600 Overføres fra eksisterende tiltak tiltak 4. Styrke grunnbeman , ningen på Ryggeheimen 5. Styrke HBT , Psykiatrisk , hjemmetjeneste 7. Styrke Rehabiliteringsarb. med 1,5 still. 8. Styrke arb. med praktisk bistand og hjelp 9. Utvide dagtilbud til ulike grupper: - Solstua (psykiatri) innrede garasje -Løvstad - Ryggeheimen , ,5 0,6 1,0 1, Matombringing , /transport- tjeneste 11. Bolig for personer 2003/04 Må utredes Må utredes med alvorlig psykiske lidelser 12. Styrke HBT , Styrke arb. med , praktisk bistand og hjelp 14. Psykiatrisk , hjemmetjeneste 15. Heis til eldresenteret Bolig for autist 2004/05 Må utredes Må utredes Må utredes 17. Nytt sykehjem 50 plasser må utredes fom. dd. og være ferdig utredet i /06 25, ???? må utredes * overføre fra Ryggeheimen 18. Styrke HBT , Omsorgsboliger Ekholt området / enheter , Styrke arb. med praktisk bistand og hjelp , OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 18

19 Tiltak (i ikke prioritert År Stillinger Investering Driftsutgifter Årlige utgifter rekkefølge) 1. år 21. Psykiatrisk , hjemmetjeneste. 22. Styrke HBT , Styrke HBT , Styrke HBT , Styrke arb. med , praktisk bistand og hjelp 27. Psykiatrisk , hjemmetjeneste 28. Omsorgsboliger Halmstad 10 enheter 29. Styrke HBT , Styrke arb. med , praktisk bistand og hjelp 31. Styrke HBT , Styrke arb. med , praktisk bistand og hjelp 32. Psykiatrisk , hjemmetjeneste 33. Styrke HBT , Styrke arb. med , praktisk bistand og hjelp 35. Psykiatrisk , hjemmetjeneste 36. Styrke HBT , Sum: 74, * *= utelatt OMSORGSPLAN RYGGE KOMMUNE 19

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Saksframlegg Arkivsak: 07/1345 Sakstittel: Saken skal behandles av: Eldrerådet HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Berit Otnes. Pleie og omsorg Hjelp til flere utenfor institusjon

Berit Otnes. Pleie og omsorg Hjelp til flere utenfor institusjon Hjelp til flere utenfor institusjon Det er ikke blitt flere institusjonsplasser innenfor pleie og omsorg de siste årene. Stadig flere eldre og funksjonshemmede får imidlertid hjelp hjemme, enten de bor

Detaljer

Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet. Laila Tingvold

Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet. Laila Tingvold Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet Laila Tingvold Kommuneundersøkelsen Besøk og intervju i 76 kommuner stratifisert etter region og størrelse Intervjuer med ledelsen i pleie- og

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Dagaktivitetstilbud. Hensikten er å gi et tilbud: «på dagtid, til hjemmeboende

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen DRØFTINGSGRUNNLAG MED SKISSE TIL HVILKET TJENESTETILBUD SOM BØR LOKALISERES TIL DET NYE SYKEHJEMMET RÅDMANNENS

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Oslo, 26.de oktober 2009

Til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Oslo, 26.de oktober 2009 Til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Oslo, 26.de oktober 2009 Endringer i kommunehelsetjenesteloven (khl) - et verdig tjenestetilbud, samt Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg; Verdighetsgarantien

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

ME hvordan ivaretar kommunene sitt ansvar

ME hvordan ivaretar kommunene sitt ansvar ME hvordan ivaretar kommunene sitt ansvar Turid Lohne Velund sleder Utfordringer: Endring i: Kompetanse Holdninger Bolig Utgifter Bærum kommune Landets 5. største kommune 105 000 innbyggere Balansert målstyring

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2014/3074-1 Saksbehandler: Helge Holtskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 18/14 16.10.2014 Kommunestyret Forslag til regler for egenbetaling

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08 KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08 Det er utarbeidet kriterier for tildeling av følgende tjenester: Etter Lov om helsetjenester i kommunene: Vilkår for hjemmesykepleie

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune.

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Innledning Formål Denne planen skal være et redskap som kan brukes for å bedre bomiljø og levekår for

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning En av de største omsorgsutfordringene vi står overfor som følge av økt levealder og endret alderssammensetning i befolkningen,

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen Nord-Trøndelag HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Saksbehandler: Torgeir Skevik Tlf. direkte: 74 16 81 60 E-post: tsk@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 08.11.2010 Vår ref.: 2010/6397 Arkivnr: 720

Detaljer

Pleie- og omsorgstjenestene

Pleie- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgstjenester Åsne Vigran Mange av oppslagene om pleie- og omsorgstjenester i aviser og tidsskrifter, kanskje særlig innenfor omsorg for eldre, har vært preget av oppslag som: "Kommunene er

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/1377-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Kriterier

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Rundskriv I-63/90 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner 31.12.1990 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Tjøme kommune Helse og velferd

Tjøme kommune Helse og velferd Tjøme kommune Helse og velferd Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Johnny Steinsvåg 33 06 78 52 17/3969 Dato: 03.05.2017 Johnny Steinsvåg FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM

Detaljer