Dato: Emne: , med tilføyelser Skrevet av: tegn_ Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter"

Transkript

1 Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: , med tilføyelser Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan Krii/Cecilia Johansson Norsk versjon v/ Trude Lian/Ståle Hansteen tegn_ Org.nr MVA Trondheim Oslo Leiv Eiriksson Senter Lilleakerveien 8 Pb. 6380, Sluppen Pb Trondheim 0216 Oslo

2 1 Bestilling Planprogrammet Mandat for trafikkutredningen Referat fra møte med Statens vegvesen Metode Dagens situasjon Vegsystemet Befolkning og arbeidsplasser Innenfor planområdet Innenfor influensområdet Dagens trafikkforhold innenfor planområdet Vurdering av trafikksikkerhet i dagens situasjon Dagens trafikktall Kapasitet i krysset med dagens situasjon Krysset Bredalsveien/Osloveien Krysset Dronning Åstas gate/osloveien Forventet vekst Trafikkprognose generelt i området Prognose pga. utviklingen innenfor planområdet Utbygging Biltrafikk generert av utbyggingen Sykkel- og gangtrafikk Trafikkøkning som følge av andre fremtidige prosjekter Hvervenmoen Kragstadsmarka Årsdøgntrafikk (ÅDT) Vurderte alternativer Ulike krysstyper Grovsortering Videreførte alternativer alternativet Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #2

3 5.3.2 Alternativ 1: X-kryss Alternativ 4: Rundkjøring Kapasitetsberegninger Kapasitetsberegning av 0-alternativet - i år Krysset Bredalsveien/Osloveien Krysset Dronning Åstas gate /Osloveien Kapasitetsberegning av alternativ 1: X-kryss - i år Kapasitetsberegning av alternativ 4: rundkjøring - i år Anbefaling trinn 1 år Veisystem GS-system Kollektiv Anbefaling år Veisystem GS-system Kollektiv Alternativ løsning Referanser Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #3

4 1 Bestilling Denne trafikkutredningen er utført i forbindelse med områderegulering for Kunnskapspark Ringerike. Oppdraget er utført av tegn_3 med Reinertsen som underkonsulent. Oppdragsgiver er Statsbygg som har påtatt seg rollen som prosjektleder for områdeplanen på vegne av Ringerike kommune som planeier. Utredningen er basert på føringer i planprogram fastsatt av Ringerike kommune, mandat fra Statsbygg og avklaringer med Statens vegvesen. 1.1 Planprogrammet I følge vedtatt planprogram for områderegulering 0605_366 «Kunnskapspark Ringerike», skal alterantive veiog gangveisystemer, samt virkningene disse har på andre veisystem, kartlegges. Basert på befolkningsprognoser og planlagt aktivitet gjennomføres en beregning av nyskapt trafikk i området etter ferdig utbygging. Resultatene sammenholdes med dagens kapasitet på blant annet veinett og kollektivtilbud. Eventuelle nødvendige tiltak utenfor det regulerte området beskrives. 1.2 Mandat for trafikkutredningen I følge mandat skal trafikkutredningen inneholde følgende elementer: En oversikt over trafikktall/trafikkmengder, både ÅDT og YDT, gjerne fordelt på timer, dagens og forventet utvikling. Biltrafikk til og fra Høgskolen Reisemønster til og fra Høgskolen, sett i sammenheng med parkeringskapasitet. Vurdering av trafikkavvikling og fremkommelighet innenfor planområdet/ i kryssene. Trafikkberegning gjennom en datamodell, f. eks Contram eller Sidra, som bl.a. viser svingebevegelser, belastningsgrad og kapasitet i kryss, både dagens og i de kryssene som foreslås etablert. Flere typer nytt kryss skal vurderes, f. eks T kryss/forskjøvet X kryss, rundkjøring. Følgende kriterier legges til grunn: Kryss må tilfredsstille Statens vegvesens normaler mht. avstander, stigning, bredder osv. Minst mulig arealinngrep og kostnader Ønsker enkleste kryssløsning som kan aksepteres av Statens vegvesen Om mulig skal avkjørsler i tilknytning til planområdet saneres. 1.3 Referat fra møte med Statens vegvesen I møte med Statens vegvesen ble det satt ned en rekke mål for veiløsningen innenfor planområdet. Disse var: Utarbeide et trafikksikkert kryss og en bedre adkomst til Høgskolen Gi trygge gang- og sykkelbaner for myke trafikanter innenfor planområdet og i sammenheng med trafikksystemet rundt. Gi en god og trafikksikker løsning for kollektivtrafikken Om mulig sanere avkjørsler langs Osloveien, tilknyttet planområdet Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #4

5 2 Metode Kapasitetsberegningene er utført av Reinertsen AB ved hjelp av Capcal 4.0. Resultatet av beregningen presenteres i form av belastningsgrad. Belastningsgrad Standard <0,6 God standard 0,6 0,8 Mindre god standard >0,8 Lav standard En belastningsgrad over 1,0 betyr at trafikken ikke avvikles i tilstrekkelig grad og det vil bli køer som bygges opp under en kort periode. Av resultatene framgår også køenes lengder, samt data om forsinkelser for kjøretøy som passerer krysset. Køens lengde rapporteres som gjennomsnittskøer og 90-percentils kølengder. En 90-percentils kølengde betyr at køen er kortere en den oppgitte kølengden i under 90 % av tiden. Målingene er gjort for makstimen på ettermiddagen en hverdag. Krysset Dronning Åstas gate/osloveien har for ikke lenge siden fått en oppgradering bestående av et separat høgresvingsfelt fra Osloveien til Dronning Åstas gate. Estimater og undersøkelser av regulering i krysset er gjort ved hjelp av samt tegninger av oppgraderingen og utvidelsen av krysset. Det er tatt hensyn til en ekstra signalfase for Osloveiens sørlige tilkobling. I beregningene tas det hensyn til en skiltet hastigheten på 30 km/t langs Dronning Åstas gate, 40 km/t på Osloveien nord for tilkoblingen til Dronning Åstas gate og 50 km/t på Osloveien sør for tilkoblingen til Dronning Åstas gate Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #5

6 3 Dagens situasjon 3.1 Vegsystemet Figur 1: Oversikt over veisystemet i området. Kart: gulesider.no Fv 35 Oslovegen er hovedveg inn mot planområdet både fra sør og nord. Osloveien strekker seg fra Kvernbergsund bru i nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Osloveien er en av hovedveiene i Hønefoss og den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd. Kun Arnegårdsbakken supplerer Osloveien som forbindelse sydover. Arnegårdsbakken har en enkel standard med så bratt stigning og så krappe svinger at den egner seg dårlig både for sykkel- og biltrafikk. I praksis er derfor Osloveien den eneste brukbare kjørevegen ut og inn fra Hønefoss sentrum i syd Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #6

7 Mellom rundkjøringen på Hvervenkastet og krysset med nedre del av Arnegårdsbakken er det kun en eneste avkjørsel fra Osloveien. Terrenget på begge sider av veien er stedvis meget bratt og gjør en eventuell fremtidig utvidelse av Osloveien svært krevende. Innenfor planområdet er det tre veger som kobles til Osloveien. Alle disse er kommunale veger. Sydfra og nordover gjelder det: Arnegårdsbakken, Dronning Åstas gate og Bredalsveien. Avkjøring til kunnskapsparken skjer via Bredalsveien. Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet. Disse er plassert langs Osloveien, henholdsvis nord og sør for Kryssene med Bredalsveien og Dronning Åstas gate. Det er fortau langs østsiden og gang-/sykkelvei på vestsiden av Osloveien fra krysset med Dronning Åstas gate og nordover. Syd for dette krysset er gående og syklende mer sammensatt, men i hovedsak er de myke trafikantene er henvist til Arnegårdsbakken. I krysset er det en undergang for gående og syklende. Krysset Dronning Åstas gate / Osloveien er det eneste som er lysregulert. Det er ingen fotgjengerfelt innenfor planområdet, heller ikke i dette krysset. Det er etablert gatebelysning i tilknytning til høgskolens område, og ellers på veger som ligger innenfor planområdet. 3.2 Befolkning og arbeidsplasser Innenfor planområdet Høgskolen har i dag mellom 900 og 1000 studenter og 75 ansatte i Hønefoss. Høgskolen har et totalt gulvareal på m 2. Innenfor skolens areal finnes det mindre private næringsvirksomheter, dels service til studenter som blant annet en liten bokhandel og en kafé, og dels næringsliv med felles faglige interesser med høgskolen slik som en gründerhage, en studentbedrift og Ringerike Utvikling. Det er ca. 20 ansatte innenfor de private næringsvirksomhetene i dag. Innenfor planområdet er det også ca. 20 eksisterende villaer. Det finnes ingen studentboliger innenfor det aktuelle området i dag og det finnes ca. 220 parkeringsplasser tilknyttet campus sitt område Innenfor influensområdet Ca. 50 meter sør for Bredalsveien kobler Dronning Åstas gate seg på Osloveien fra vest. Denne gaten betjener et større næringsområde som strekker seg mot vest, samt boligområder på Eikli nord og øst for Dronning Åstas gate. Virksomhetene som er lokalisert langs Dronning Åstas gate er blant annet flere dagligvarebutikker, bilforhandlere, mindre industri, kontorer, samt en postterminal og brannstasjonen i Hønefoss. Ved Osloveiens sørlige tilkobling til E16 finner man Ringerike sykehus og et næringsområde kalt Hvervenmoen med blant annet Statens kartverk og flere andre arbeidsplasser. Dette området er under utvikling og antall arbeidsplasser på Hvervenmoen forventes å øke i årene fremover. I nordenden av Osloveien ligger Hønefoss sentrum. Mellom sentrum og planområdet ligger rådhuset i Ringerike, skoler, butikker, kontorer og boliger langs Osloveien. Ringerike videregående skole ligger på vestsiden av Osloveien og barneskolen Eikli skole på østsiden av Osloveien Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #7

8 3.3 Dagens trafikkforhold innenfor planområdet Høyskolen i Hønefoss er lokalisert i den sørlige delen av Hønefoss rett øst for Osloveien. Osloveien er en innfartsvei som kobler Hønefoss sammen med E16. Innfarten til Høyskolen går via Bredalsveien som kobler til Osloveien i et smalt og lite kryss. Bredalsveien er en smal gate og ikke egnet for stor biltrafikk. På vestre siden kobler Dronning Åstas gate til Osloveien. Langs gaten finnes som nevnt tidligere en rekke virksomheter som genererer en god del trafikk. Langs Osloveien finns en gang- og sykkelveg på vestre side i nord og på østre side i sør. Ved krysset Osloveien/Dronning Astas gate finns en gang- og sykkeltunnel som forbinder dem med hverandre. Her finns også en gang- og sykkelsti som kobler frem til høyskolen. På den nordlige side av Dronning Åstas gate finns en gang- og sykkelsti frem til ett gangfelt over gaten. Osloveien trafikkeres av flere bussruter, både lokale og ekspressbusser. Sørgående busser stopper nord for krysset og nordgående sør for krysset. Figur 2: Gang- og sykkelnett (rødt) og bussruter/holdeplasser (grønt) i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #8

9 3.4 Vurdering av trafikksikkerhet i dagens situasjon Fra krysset Osloveien/Dronnings Åstas og opp til høgskolen er det etablert kulvert under Osloveien og separat gang- og sykkelveg. Dette innebærer at gående og syklende som kommer sør og vestfra har mulighet til en relativt sikker adkomst til høgskolen. Utformingen tilfredsstiller imidlertid ikke dagens krav til universell utforming og tilgjengelighet for alle. På grunn av de svært bratte rampene ned til undergangen og den omvegen undergangen representerer, velger flere syklister og gående å krysse Osloveien i plan, noe som er svært utfordrende med tanke på trafikksikkerheten. Gående og syklende, spesielt de som kommer nordfra, benytter seg i stor grad av Bredalsveien for å komme seg til høgskolen. Veien har ikke fortau, og med tanke på trafikkmengden til og fra høgskolen er trafikksikkerheten for de myke trafikanten ikke god nok. Krysset Osloveien/Bredalsveien er i dag uoversiktlig og dårlig sikret både ved ut- og innkjøring, mye på grunn av bebyggelse og beplantning i siktsonen. Trafikksikkerheten er dårlig både for bilister og myke trafikanter. Selv om hastigheten i Bredalsveien ikke er høy, er det mye trafikk her i forhold til vegens standard. Hovedsakelig til og fra Høgskolen, men også trafikk i tilknytning til de omkringliggende boligene. Myke trafikanter til og fra høgskolen, samt beboere i området, blandes med bilister i Bredalsveien, som ikke har fortau. Dette kan skape farlige og uoversiktlige forhold, både for myke og harde trafikanter. Det er i følge vegkart fra Statens vegvesen registrert flere trafikkulykker i området rundt dette krysset, og de fleste innebærer syklende og gående som har blitt lettere skadd. Figur 3: Registrerte trafikkulykker, kilde: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #9

10 3.5 Dagens trafikktall Data om trafikkstrømmer er tatt fra COWI sin rapport «Trafikkanalyse- Hvervenmoen vekstområde, mai år 2009», se figur 3. Rapporten viser målinger gjort i 2008/2009 på Osloveien og Dronning Åstas gate, og det er den største timen på ettermiddagen en hverdag som er dimensjonerende for beregningene. Figur 4: Utdrag fra foreløpig rapport "Trafikkanalyse - Hvervenmoen vekstområde, mai 2009" Trafikkprognose for år 2009(2008) til år 2014 er beregnet ut fra COWI sine tall (se ovenfor) og Statens vegvesen sine tall for trafikkvekst. Se tabell 1. Tabell 1: Årlig trafikkvekst frem til år 2014 Trafikkprognose for Buskerud, årlig trafikkvekst (%) T.o.m. år Alle trafikkslag , , , , ,3 Ytterligeree én eiendom har blitt utbygget ved Eikliveien (innerst i Dronning Åstas gate). Her er det etablert dagligvarehandel, noe som genererer mye trafikk. Et estimat av trafikkstrømmene er gjort basert på at bygningens areal antas å være 1680 m 2, og dermed genererer 7 bilturer/100 m 2 i største time (Statens vegvesen 1988). For Dronning Åstas gate har man også tatt hensyn til den generelle trafikkveksten Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #10

11 Trafikkgenereringene fra Høgskolen er beregnet ut ifra et studentantall på 1000 studenter og 75 ansatte. Av disse antas ca. 200 studenter å ta fjernundervisning, noe som innebærer at de ikke i stor grad er fysisk til stede på høgskolen. De private virksomhetene ved Høgskolen har som tidligere nevnt ca. 20 ansatte. Det er videre beregnet med 0,8 parkeringsplasse pr. ansatt 1 og 0,15 parkeringsplasser pr. student 2. I den største timen for høgskolebesøkende har man antatt at denne trafikken innebærerr 25 % av den beregnede totale arbeidsdagstrafikken, og ca. 80 % av besøkende kjører fra høgskolen under dennee dimensjonerende ettermiddagstimen. Bredalsveien belastes også av trafikk fra 20 eneboliger. Disse antas å generere ca. 5,8 reiser pr. villa på ett arbeidsdøgn. Største time trafikken antas å være 16 % av arbeidsdøgntrafikken og 80 % antas å kjøre i retning mot boligene i løpet av den dimensjonerende ettermiddagstimen. Man har antatt at andelen tungtrafikk for makstimen er 5 % på Osloveien og 2 % på de sekundære vegene. Totalt sett bedømmer man at høgskolevirksomhetene har et parkeringsbehov på ca. 190 plasser. Dagens campus beregnes å generere ca. 115 kjøretøy i største time ettermiddag en hverdag. Trafikkstrømmene som brukts for kapasitetsberegningene for respektive kryss vises i figur 5 og 6. I følge registreringer gjort av Statens vegvesen hadde Osloveien en ÅDT på i Dette gjelder både nord og sør for krysset ved Dronning Åstas gate (Kilde: Vegkart fra Statens vegvesen). 3.6 Kapasitet i krysset med dagens situasjon Figur 5: Dagens situasjon Kryssenee Bredalsveien/Osloveien og Dronning Åstas gate/osloveien er beregnet hver for seg ut fra dagens situasjon. Se figurene nedenfor. 1 Tall hentet fra Skedsmo kommune sin parkeringsnorm 2 Tall hentet fra Skedsmo kommune sin parkeringsnorm Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #11

12 3.6.1 Krysset Bredalsveien/Osloveien Figur 6: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for krysset Bredalsveien/Osloveien i 2014 Krysset vurderes å ha en god fremkommelighet og kapasitet i år Belastningsgraden ligger under 0,6 og det finnes ingen køproblemer Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #12

13 3.6.2 Krysset Dronning Åstas gate/osloveien Figur 7: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for krysset Dronning Åstas gate/osloveien i For krysset Dronning Åstas gate/osloveien forekommer kapasitetsproblemer tidlig i Osloveiens nordligste tilkobling der den beregnede belastningsgraden er 1,37. Gjennomsnittlig kølengde i makstimen på ettermiddag er ca. 76 kjøretøy og 90 percentilens kølengde beregnes til drøyt 170 kjøretøyer. Osloveiens sørlige tilkobling har en belastningsgrad på rundt 1 og middel kjørelengde på ca. 4 kjøretøyer. Kapasiteten for Dronning Åstas gate tilkobling er mindre god med en belastningsgrad på 0,71 og en gjennomsnittlig kølengde i makstimen på ettermiddag på ca. 12 kjøretøy Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #13

14 4 Forventet vekst 4.1 Trafikkprognose generelt i området Trafikkprognosene viser en årlig trafikkvekst frem til 2024 på rundt 1,3 % og rundt 1,1 % frem til år 2040 (tall fra Statens vegvesen, 2014). For kapasitetsberegningene i de aktuelle kryssene har det blitt tatt hensyn til den generelle trafikkveksten. Trafikkøkningen fra år 2014 til år 2026 antas å bidra til kryssbelastningen med totalt ca. 400 kjt/t ved krysset Dronning Åstas gate. 4.2 Prognose pga. utviklingen innenfor planområdet Utbygging Områdereguleringsplanen vil åpne for utvikling av høgskolens område til en moderne campus. Dette vil kunne omfatte utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og næringsvirksomhet i planområdets østre del, innenfor det som i dag er høgskolens område. I den vestre delen av planområdet er det i hovedsak eksisterende boligbebyggelse samt et par mindre næringsbygg langs Osloveien. Det er stor usikkerhet knyttet til realisering av planene. Dette gjelder både omfang og tidspunkt for gjennomføring. For å ha et utgangspunkt for beregningene er det gjort en antakelse om at den første utbyggingen vil skje kort etter at planen er vedtatt er satt som et antatt tidspunkt for første trinn, som kan tenkes kun å inneholde studentboliger og ombygging av høgskolen. Trafikken er også beregnet for 2026 som er 10 år etter denne første utbyggingen. I 2026 er det for beregningene lagt inn full utbygging av områdets potensial i henhold til planforslaget. Nøkkeltall for utbyggingens omfang i henholdsvis første trinn og ved full utbygging er vist i tabellene nedenfor. Tabell 2: Sammenstilling av nøkkeltall, trinn 1 Funksjon Personer Bygg Undervisning studenter m ansatte 180 studentboliger m 2 Næring innenfor campus 10 ansatte m 2 (inngår i skolens areal) ansatte m 2 kontor 30 boenheter utenfor campus 60 personer m 2 Næring utenfor campus 10 ansatte m 2 forretning / kontor Barnehage Sum 1560 personer m 2 bygningsmasse Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #14

15 Tabell 3: Sammenstilling av nøkkeltall, maks utbygging Funksjon Personer Bygg Undervisning 1200 studenter m ansatte 250 studentboliger m 2 60 boenheter utenfor campus 120 personer m 2 Næring innenfor campus 40 ansatte m 2 forretning / kontor / annet 250 ansatte m 2 kontor Næring utenfor campus 250 ansatte m 2 forretning / kontor Barnehage 72 barn 18 ansatte Sum 2300 personer m 2 bygningsmasse Biltrafikk generert av utbyggingen Det finnes en ambisjon om å redusere behovet for parkeringsplasser og generell biltrafikk til fordel for gående, syklende og kollektivreisende. I beregninger for år 2016 har man derfor anvendt minimumskravet for parkering; 1,5 parkeringsplass per 100 m 2. Dette er i tråd med Ringerike kommunes forskrift om parkering fra For studentboliger anses behovet for å være enda lavere, og man har derfor satt 0,5 parkeringsplasser per 100 m 2 som krav her. Studentboligene i nærheten av høgskolen anses å redusere det generelle transportbehovet med bil sammenliknet med tidligere. Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved første trinn av utbyggingen. For år 2016 beregnes det at parkeringsbehovet reduseres sammenliknet med år 2014 til drøyt 140 parkeringsplasser, og den genererte biltrafikken reduseres til omkring 90 kjøretøy i største timen på ettermiddagen en hverdag. Dette skyldes følgende forhold: - Etablering av studentboliger på campus gir redusert transportbehov for diss studentene - Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på høgskolen - Planens visjon om campus som en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og hvor alt ligger i gangavstand. For år 2026, ved full utbygging innenfor planområdet, anser man derimot behovet for parkeringsplasser å øke til ca. 280 plasser, samt at biltrafikken øker til ca. 180 kjøretøy i største time på ettermiddagen en hverdag Sykkel- og gangtrafikk Ut ifra rapporten «Myke trafikanter i Hønefoss» (Statens vegvesen 2013) har dagens fotgjenger- og sykkeltrafikk på området blitt estimert til ca. 40 fotgjengere og 50 syklister i den største timen på ettermiddagen en hverdag. For år 2026 bedømmer man at denne strømmen skal øke til ca. 60 fotgjengere og 80 syklister i største time på ettermiddag en hverdag. Av disse antas ca. 30 % å passere Osloveien og 10 % passere Bredalsveien Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #15

16 4.3 Trafikkøkning som følge av andre fremtidige prosjekter Hvervenmoen Av COWI sin rapport Trafikkanalyse Hvervenmoen vekstområder, rapport foreløpig mai 2009 (COWI 2009a), går det frem at et fullt utbygget Hvervenmoen vekstområde bidrar til kryssbelastningen i Dronning Åstas gate med 494 kjt/t. Ved beregning av kapasitet i kryssene i år 2016 antas det at Hvervenmoen vekstområde ikke utvides i større grad. Det antas likevel at full utbygging av Hvervenmoen er gjennomført innen 2026, og for kapasitetsberegningene i kryssene vil denne trafikkøkningen komme i tillegg til den generelle veksten Kragstadsmarka Et større boligområde, Kragstadsmarka, planlegges sørvest for Hønefoss. Trafikkvurderinger av planene viser at ca. 377 kjt/t i ettermiddagsrush vil genereres som følge av et fullt utbygget Kragstadsmarka (COWI 2013). En del av denne trafikken kommer også til å belaste de aktuelle kryssene. Det har ikke blitt tatt hensyn til den genererte trafikken ettersom det råder usikkerhet rundt når utbyggingsplanene vil bli gjennomført, samt hvor mye trafikk som kommer til å belaste kryssene ettersom det også avhenger av andre planlagte infrastrukturforandringer. 4.4 Årsdøgntrafikk (ÅDT) I tabellen nedenfor er det vist en samlet oversikt over beregnet trafikk (ÅDT) for veiene innenfor planområdet. Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved første trinn av utbyggingen. Dette skyldes følgende forhold: - Etablering av studentboliger på campus gir redusert transportbehov for diss studentene - Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på høgskolen - Planens visjon om campus som en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og hvor alt ligger i gangavstand. Tabell 4: Samlet oversikt over ÅDT Osloveien Dronning Åstas gate Bredalsveien Arnegårdsbakken Som det fremgår av tabellen ovenfor gir både Bredalsveien og Arnegårdsbakken relativt beskjedene bidrag til trafikken i forhold til Dronning Åstas gate og Osloveien Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #16

17 5 Vurderte alternativer 5.1 Ulike krysstyper Krysset kan løses på flere prinsipielt forskjellige måter. Ulike varianter av X-kryss, kombinasjoner av T-kryss og ulike rundkjøringer er vurdert. Først er det gjort en grovsortering og deretter er de mest aktuelle kryssene kapasitetsberegnet. Følgende prinsipielle kryssalternativer er vurdert: Alternativ 0: Forskjøvet X - kryss venstre. Alternativ 1: X kryss. Alternativ 2: Forskjøvet X - kryss høyre. Alternativ 3: To T - kryss. Alternativ 4: Rundkjøring med 4 tilfarter. Alternativ 5: Rundkjøring med 5 tilfarter. Alternativ 6: To T-kryss, variant 2 Bredalsveien flyttet nordover. Alternativene er illustrert nedenfor. For de ulike alternativene vil det være flere mulige varianter for veiføring mellom krysset og høgskolen. Det vil også finnes ulike nyanser ved plassering og detaljutforming av løsningene. Disse forholdene er vurdert til ikke å ha avgjørende betydning for grovsorteringen. Figur 8: Alternativ 0: Forskjøvet X - kryss venstre. Figur 9: Alternativ 1: X kryss Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #17

18 Figur 10: Alternativ 2: Forskjøvet X - kryss høyre. Figur 11: Alternativ 3: To T - kryss. Figur 12: Alternativ 4: Rundkjøring med 4 tilfarter. Figur 13: Alternativ 5: Rundkjøring med 5 tilfarter. Figur 14 Alternativ 6: To T-kryss, variant 2 Bredalsveien flyttet nordover Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #18

19 5.2 Grovsortering Alternativ Beskrivelse Vurdering Konklusjon 0 Forskjøvet X - kryss venstre. Dagens løsning. Dårlige siktforhold i krysset Bredalsveien. Tidvis vanskelig å svinge sydover fra Bredalsveien. En nærmere vurdering av muligheter for forbedring av dagens løsning bør belyses. Utredes nærmere 1 X kryss. Et opplagt alternativ som bør utredes nærmere. Gir mer universell utforming og et mer ryddig kryss enn dagens situasjon. X-kryss er ofte bedre for myke trafikanter enn rundkjøring 2 Forskjøvet X - kryss høyre. Konflikt mellom trafikk fra øst som skal sydover og venstresvingfelt for trafikk sydfra i Osloveien. Mer arealkrevende enn alternativ 1. Mindre gunstig med forskyvning mot høyre enn mot venstre. Ingen opplagte fordeler sammenliknet med alternativene. 3 To T - kryss. Arealkrevende løsning som medfører en omveg til høgskolen sammenliknet med andre alternativer. For stor stigning i Osloveien i det sydligste krysset. 4 Rundkjøring med 4 tilfarter. Et opplagt alternativ som bør utredes nærmere. Gir mer universell utforming og et mer ryddig kryss enn dagens situasjon. Erfaringsmessig gir rundkjøring god kapasitet i kryss. 5 Rundkjøring med 5 tilfarter. Arealkrevende løsning og vil derfor også gi problem med stigningsforhold i selve rundkjøringen. Utredes nærmere Forkastes Forkastes Utredes nærmere Forkastes 6 To T-kryss, variant 2 Bredalsveien flyttet nordover. Arealkrevende løsning som medfører en omveg til høgskolen sammenliknet med andre alternativer. Bedre stigningsforhold enn alternativ 3, men vil medføre et nytt X-kryss ved Osloveien / Carl Platous gate. Forkastes Konklusjon: Alternativ 0 (0+), alternativ 1 og alternativ 4 utredes nærmere Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #19

20 5.3 Videreførte alternativer alternativet O-alternativet innebærer en videreføring av dagens løsning. Det vil si et forskjøvet X-kryss. Det gjøres ingen kapasitetsmessige tiltak, men av trafikksikkerhetsmessige årsaker legges det inn fortau langs nordsiden av Bredalsveien og eksisterende fortau langs østsiden av Osloveien forlenges rundt hjørnet på sydsiden av Bredalsveien for å gi bedre krysningsforhold for gående Alternativ 1: X-kryss Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i et X-kryss. Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for myke trafikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien vil bli justert noe og kan eventuelt flyttes til nordsiden av krysset Alternativ 4: Rundkjøring Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i en firearmet rundkjøring. Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for myke trafikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien må flyttes til nordsiden av rundkjøringen Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #20

21 6 Kapasitetsberegninger 6.1 Kapasitetsberegning av 0-alternativet - i år 2016 I 0-alternativet videreføres dagens kryssløsning. Nedenfor er kryssets nordre og søndre del beregnet separat Krysset Bredalsveien/Osloveien Figur 15: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for krysset Bredalsveien/Osloveien i år Krysset vurderes å ha en god standard i år Belastningsgraden ligger under 0, 6 og det finnes ingen køproblemer Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #21

22 6.1.2 Krysset Dronning Åstas gate /Osloveien Figur 16: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for krysset Dronning Åstas gate/osloveien i år For krysset forekommer kapasitetsproblemer øverst i Osloveiens nordligste tilkobling der den beregnede belastningsgraden er 1,47. Gjennomsnittlig kølengde for makstime på ettermiddag er ca. 92 kjøretøy og 90 percentils kjørelengde beregnes til om lag 93 kjøretøyer. Osloveiens sydlige tilkobling har en belastningsgrad på rundt 1 og middel kølengde på ca. 10 kjøretøyer. Kapasiteten for Dronning Åstas gates tilkobling til Osloveien er mindre god med en belastningsgrad på 0,69 og en gjennomsnittlig kjørelengde i makstimen på ettermiddagen på ca. 16 kjøretøyer. 0-alternativet er ikke kapasitetsberegnet for 2026 fordi det allerede i dag og i beregningene for 2016 har for liten kapasitet Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #22

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Felles Parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn Del: 1 Generell del Dato: 2009-11-11 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: CRH UTREDNING AV FELLES

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater UTB 2003/06 Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet Fra riksveg til gate Der ikke annet er nevnt er foto tatt av Thor Lie Stort forsidefoto: Rainer Stange.

Detaljer