Dato: Emne: , med tilføyelser Skrevet av: tegn_ Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter"

Transkript

1 Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: , med tilføyelser Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan Krii/Cecilia Johansson Norsk versjon v/ Trude Lian/Ståle Hansteen tegn_ Org.nr MVA Trondheim Oslo Leiv Eiriksson Senter Lilleakerveien 8 Pb. 6380, Sluppen Pb Trondheim 0216 Oslo

2 1 Bestilling Planprogrammet Mandat for trafikkutredningen Referat fra møte med Statens vegvesen Metode Dagens situasjon Vegsystemet Befolkning og arbeidsplasser Innenfor planområdet Innenfor influensområdet Dagens trafikkforhold innenfor planområdet Vurdering av trafikksikkerhet i dagens situasjon Dagens trafikktall Kapasitet i krysset med dagens situasjon Krysset Bredalsveien/Osloveien Krysset Dronning Åstas gate/osloveien Forventet vekst Trafikkprognose generelt i området Prognose pga. utviklingen innenfor planområdet Utbygging Biltrafikk generert av utbyggingen Sykkel- og gangtrafikk Trafikkøkning som følge av andre fremtidige prosjekter Hvervenmoen Kragstadsmarka Årsdøgntrafikk (ÅDT) Vurderte alternativer Ulike krysstyper Grovsortering Videreførte alternativer alternativet Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #2

3 5.3.2 Alternativ 1: X-kryss Alternativ 4: Rundkjøring Kapasitetsberegninger Kapasitetsberegning av 0-alternativet - i år Krysset Bredalsveien/Osloveien Krysset Dronning Åstas gate /Osloveien Kapasitetsberegning av alternativ 1: X-kryss - i år Kapasitetsberegning av alternativ 4: rundkjøring - i år Anbefaling trinn 1 år Veisystem GS-system Kollektiv Anbefaling år Veisystem GS-system Kollektiv Alternativ løsning Referanser Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #3

4 1 Bestilling Denne trafikkutredningen er utført i forbindelse med områderegulering for Kunnskapspark Ringerike. Oppdraget er utført av tegn_3 med Reinertsen som underkonsulent. Oppdragsgiver er Statsbygg som har påtatt seg rollen som prosjektleder for områdeplanen på vegne av Ringerike kommune som planeier. Utredningen er basert på føringer i planprogram fastsatt av Ringerike kommune, mandat fra Statsbygg og avklaringer med Statens vegvesen. 1.1 Planprogrammet I følge vedtatt planprogram for områderegulering 0605_366 «Kunnskapspark Ringerike», skal alterantive veiog gangveisystemer, samt virkningene disse har på andre veisystem, kartlegges. Basert på befolkningsprognoser og planlagt aktivitet gjennomføres en beregning av nyskapt trafikk i området etter ferdig utbygging. Resultatene sammenholdes med dagens kapasitet på blant annet veinett og kollektivtilbud. Eventuelle nødvendige tiltak utenfor det regulerte området beskrives. 1.2 Mandat for trafikkutredningen I følge mandat skal trafikkutredningen inneholde følgende elementer: En oversikt over trafikktall/trafikkmengder, både ÅDT og YDT, gjerne fordelt på timer, dagens og forventet utvikling. Biltrafikk til og fra Høgskolen Reisemønster til og fra Høgskolen, sett i sammenheng med parkeringskapasitet. Vurdering av trafikkavvikling og fremkommelighet innenfor planområdet/ i kryssene. Trafikkberegning gjennom en datamodell, f. eks Contram eller Sidra, som bl.a. viser svingebevegelser, belastningsgrad og kapasitet i kryss, både dagens og i de kryssene som foreslås etablert. Flere typer nytt kryss skal vurderes, f. eks T kryss/forskjøvet X kryss, rundkjøring. Følgende kriterier legges til grunn: Kryss må tilfredsstille Statens vegvesens normaler mht. avstander, stigning, bredder osv. Minst mulig arealinngrep og kostnader Ønsker enkleste kryssløsning som kan aksepteres av Statens vegvesen Om mulig skal avkjørsler i tilknytning til planområdet saneres. 1.3 Referat fra møte med Statens vegvesen I møte med Statens vegvesen ble det satt ned en rekke mål for veiløsningen innenfor planområdet. Disse var: Utarbeide et trafikksikkert kryss og en bedre adkomst til Høgskolen Gi trygge gang- og sykkelbaner for myke trafikanter innenfor planområdet og i sammenheng med trafikksystemet rundt. Gi en god og trafikksikker løsning for kollektivtrafikken Om mulig sanere avkjørsler langs Osloveien, tilknyttet planområdet Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #4

5 2 Metode Kapasitetsberegningene er utført av Reinertsen AB ved hjelp av Capcal 4.0. Resultatet av beregningen presenteres i form av belastningsgrad. Belastningsgrad Standard <0,6 God standard 0,6 0,8 Mindre god standard >0,8 Lav standard En belastningsgrad over 1,0 betyr at trafikken ikke avvikles i tilstrekkelig grad og det vil bli køer som bygges opp under en kort periode. Av resultatene framgår også køenes lengder, samt data om forsinkelser for kjøretøy som passerer krysset. Køens lengde rapporteres som gjennomsnittskøer og 90-percentils kølengder. En 90-percentils kølengde betyr at køen er kortere en den oppgitte kølengden i under 90 % av tiden. Målingene er gjort for makstimen på ettermiddagen en hverdag. Krysset Dronning Åstas gate/osloveien har for ikke lenge siden fått en oppgradering bestående av et separat høgresvingsfelt fra Osloveien til Dronning Åstas gate. Estimater og undersøkelser av regulering i krysset er gjort ved hjelp av samt tegninger av oppgraderingen og utvidelsen av krysset. Det er tatt hensyn til en ekstra signalfase for Osloveiens sørlige tilkobling. I beregningene tas det hensyn til en skiltet hastigheten på 30 km/t langs Dronning Åstas gate, 40 km/t på Osloveien nord for tilkoblingen til Dronning Åstas gate og 50 km/t på Osloveien sør for tilkoblingen til Dronning Åstas gate Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #5

6 3 Dagens situasjon 3.1 Vegsystemet Figur 1: Oversikt over veisystemet i området. Kart: gulesider.no Fv 35 Oslovegen er hovedveg inn mot planområdet både fra sør og nord. Osloveien strekker seg fra Kvernbergsund bru i nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Osloveien er en av hovedveiene i Hønefoss og den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd. Kun Arnegårdsbakken supplerer Osloveien som forbindelse sydover. Arnegårdsbakken har en enkel standard med så bratt stigning og så krappe svinger at den egner seg dårlig både for sykkel- og biltrafikk. I praksis er derfor Osloveien den eneste brukbare kjørevegen ut og inn fra Hønefoss sentrum i syd Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #6

7 Mellom rundkjøringen på Hvervenkastet og krysset med nedre del av Arnegårdsbakken er det kun en eneste avkjørsel fra Osloveien. Terrenget på begge sider av veien er stedvis meget bratt og gjør en eventuell fremtidig utvidelse av Osloveien svært krevende. Innenfor planområdet er det tre veger som kobles til Osloveien. Alle disse er kommunale veger. Sydfra og nordover gjelder det: Arnegårdsbakken, Dronning Åstas gate og Bredalsveien. Avkjøring til kunnskapsparken skjer via Bredalsveien. Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet. Disse er plassert langs Osloveien, henholdsvis nord og sør for Kryssene med Bredalsveien og Dronning Åstas gate. Det er fortau langs østsiden og gang-/sykkelvei på vestsiden av Osloveien fra krysset med Dronning Åstas gate og nordover. Syd for dette krysset er gående og syklende mer sammensatt, men i hovedsak er de myke trafikantene er henvist til Arnegårdsbakken. I krysset er det en undergang for gående og syklende. Krysset Dronning Åstas gate / Osloveien er det eneste som er lysregulert. Det er ingen fotgjengerfelt innenfor planområdet, heller ikke i dette krysset. Det er etablert gatebelysning i tilknytning til høgskolens område, og ellers på veger som ligger innenfor planområdet. 3.2 Befolkning og arbeidsplasser Innenfor planområdet Høgskolen har i dag mellom 900 og 1000 studenter og 75 ansatte i Hønefoss. Høgskolen har et totalt gulvareal på m 2. Innenfor skolens areal finnes det mindre private næringsvirksomheter, dels service til studenter som blant annet en liten bokhandel og en kafé, og dels næringsliv med felles faglige interesser med høgskolen slik som en gründerhage, en studentbedrift og Ringerike Utvikling. Det er ca. 20 ansatte innenfor de private næringsvirksomhetene i dag. Innenfor planområdet er det også ca. 20 eksisterende villaer. Det finnes ingen studentboliger innenfor det aktuelle området i dag og det finnes ca. 220 parkeringsplasser tilknyttet campus sitt område Innenfor influensområdet Ca. 50 meter sør for Bredalsveien kobler Dronning Åstas gate seg på Osloveien fra vest. Denne gaten betjener et større næringsområde som strekker seg mot vest, samt boligområder på Eikli nord og øst for Dronning Åstas gate. Virksomhetene som er lokalisert langs Dronning Åstas gate er blant annet flere dagligvarebutikker, bilforhandlere, mindre industri, kontorer, samt en postterminal og brannstasjonen i Hønefoss. Ved Osloveiens sørlige tilkobling til E16 finner man Ringerike sykehus og et næringsområde kalt Hvervenmoen med blant annet Statens kartverk og flere andre arbeidsplasser. Dette området er under utvikling og antall arbeidsplasser på Hvervenmoen forventes å øke i årene fremover. I nordenden av Osloveien ligger Hønefoss sentrum. Mellom sentrum og planområdet ligger rådhuset i Ringerike, skoler, butikker, kontorer og boliger langs Osloveien. Ringerike videregående skole ligger på vestsiden av Osloveien og barneskolen Eikli skole på østsiden av Osloveien Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #7

8 3.3 Dagens trafikkforhold innenfor planområdet Høyskolen i Hønefoss er lokalisert i den sørlige delen av Hønefoss rett øst for Osloveien. Osloveien er en innfartsvei som kobler Hønefoss sammen med E16. Innfarten til Høyskolen går via Bredalsveien som kobler til Osloveien i et smalt og lite kryss. Bredalsveien er en smal gate og ikke egnet for stor biltrafikk. På vestre siden kobler Dronning Åstas gate til Osloveien. Langs gaten finnes som nevnt tidligere en rekke virksomheter som genererer en god del trafikk. Langs Osloveien finns en gang- og sykkelveg på vestre side i nord og på østre side i sør. Ved krysset Osloveien/Dronning Astas gate finns en gang- og sykkeltunnel som forbinder dem med hverandre. Her finns også en gang- og sykkelsti som kobler frem til høyskolen. På den nordlige side av Dronning Åstas gate finns en gang- og sykkelsti frem til ett gangfelt over gaten. Osloveien trafikkeres av flere bussruter, både lokale og ekspressbusser. Sørgående busser stopper nord for krysset og nordgående sør for krysset. Figur 2: Gang- og sykkelnett (rødt) og bussruter/holdeplasser (grønt) i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #8

9 3.4 Vurdering av trafikksikkerhet i dagens situasjon Fra krysset Osloveien/Dronnings Åstas og opp til høgskolen er det etablert kulvert under Osloveien og separat gang- og sykkelveg. Dette innebærer at gående og syklende som kommer sør og vestfra har mulighet til en relativt sikker adkomst til høgskolen. Utformingen tilfredsstiller imidlertid ikke dagens krav til universell utforming og tilgjengelighet for alle. På grunn av de svært bratte rampene ned til undergangen og den omvegen undergangen representerer, velger flere syklister og gående å krysse Osloveien i plan, noe som er svært utfordrende med tanke på trafikksikkerheten. Gående og syklende, spesielt de som kommer nordfra, benytter seg i stor grad av Bredalsveien for å komme seg til høgskolen. Veien har ikke fortau, og med tanke på trafikkmengden til og fra høgskolen er trafikksikkerheten for de myke trafikanten ikke god nok. Krysset Osloveien/Bredalsveien er i dag uoversiktlig og dårlig sikret både ved ut- og innkjøring, mye på grunn av bebyggelse og beplantning i siktsonen. Trafikksikkerheten er dårlig både for bilister og myke trafikanter. Selv om hastigheten i Bredalsveien ikke er høy, er det mye trafikk her i forhold til vegens standard. Hovedsakelig til og fra Høgskolen, men også trafikk i tilknytning til de omkringliggende boligene. Myke trafikanter til og fra høgskolen, samt beboere i området, blandes med bilister i Bredalsveien, som ikke har fortau. Dette kan skape farlige og uoversiktlige forhold, både for myke og harde trafikanter. Det er i følge vegkart fra Statens vegvesen registrert flere trafikkulykker i området rundt dette krysset, og de fleste innebærer syklende og gående som har blitt lettere skadd. Figur 3: Registrerte trafikkulykker, kilde: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #9

10 3.5 Dagens trafikktall Data om trafikkstrømmer er tatt fra COWI sin rapport «Trafikkanalyse- Hvervenmoen vekstområde, mai år 2009», se figur 3. Rapporten viser målinger gjort i 2008/2009 på Osloveien og Dronning Åstas gate, og det er den største timen på ettermiddagen en hverdag som er dimensjonerende for beregningene. Figur 4: Utdrag fra foreløpig rapport "Trafikkanalyse - Hvervenmoen vekstområde, mai 2009" Trafikkprognose for år 2009(2008) til år 2014 er beregnet ut fra COWI sine tall (se ovenfor) og Statens vegvesen sine tall for trafikkvekst. Se tabell 1. Tabell 1: Årlig trafikkvekst frem til år 2014 Trafikkprognose for Buskerud, årlig trafikkvekst (%) T.o.m. år Alle trafikkslag , , , , ,3 Ytterligeree én eiendom har blitt utbygget ved Eikliveien (innerst i Dronning Åstas gate). Her er det etablert dagligvarehandel, noe som genererer mye trafikk. Et estimat av trafikkstrømmene er gjort basert på at bygningens areal antas å være 1680 m 2, og dermed genererer 7 bilturer/100 m 2 i største time (Statens vegvesen 1988). For Dronning Åstas gate har man også tatt hensyn til den generelle trafikkveksten Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #10

11 Trafikkgenereringene fra Høgskolen er beregnet ut ifra et studentantall på 1000 studenter og 75 ansatte. Av disse antas ca. 200 studenter å ta fjernundervisning, noe som innebærer at de ikke i stor grad er fysisk til stede på høgskolen. De private virksomhetene ved Høgskolen har som tidligere nevnt ca. 20 ansatte. Det er videre beregnet med 0,8 parkeringsplasse pr. ansatt 1 og 0,15 parkeringsplasser pr. student 2. I den største timen for høgskolebesøkende har man antatt at denne trafikken innebærerr 25 % av den beregnede totale arbeidsdagstrafikken, og ca. 80 % av besøkende kjører fra høgskolen under dennee dimensjonerende ettermiddagstimen. Bredalsveien belastes også av trafikk fra 20 eneboliger. Disse antas å generere ca. 5,8 reiser pr. villa på ett arbeidsdøgn. Største time trafikken antas å være 16 % av arbeidsdøgntrafikken og 80 % antas å kjøre i retning mot boligene i løpet av den dimensjonerende ettermiddagstimen. Man har antatt at andelen tungtrafikk for makstimen er 5 % på Osloveien og 2 % på de sekundære vegene. Totalt sett bedømmer man at høgskolevirksomhetene har et parkeringsbehov på ca. 190 plasser. Dagens campus beregnes å generere ca. 115 kjøretøy i største time ettermiddag en hverdag. Trafikkstrømmene som brukts for kapasitetsberegningene for respektive kryss vises i figur 5 og 6. I følge registreringer gjort av Statens vegvesen hadde Osloveien en ÅDT på i Dette gjelder både nord og sør for krysset ved Dronning Åstas gate (Kilde: Vegkart fra Statens vegvesen). 3.6 Kapasitet i krysset med dagens situasjon Figur 5: Dagens situasjon Kryssenee Bredalsveien/Osloveien og Dronning Åstas gate/osloveien er beregnet hver for seg ut fra dagens situasjon. Se figurene nedenfor. 1 Tall hentet fra Skedsmo kommune sin parkeringsnorm 2 Tall hentet fra Skedsmo kommune sin parkeringsnorm Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #11

12 3.6.1 Krysset Bredalsveien/Osloveien Figur 6: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for krysset Bredalsveien/Osloveien i 2014 Krysset vurderes å ha en god fremkommelighet og kapasitet i år Belastningsgraden ligger under 0,6 og det finnes ingen køproblemer Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #12

13 3.6.2 Krysset Dronning Åstas gate/osloveien Figur 7: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for krysset Dronning Åstas gate/osloveien i For krysset Dronning Åstas gate/osloveien forekommer kapasitetsproblemer tidlig i Osloveiens nordligste tilkobling der den beregnede belastningsgraden er 1,37. Gjennomsnittlig kølengde i makstimen på ettermiddag er ca. 76 kjøretøy og 90 percentilens kølengde beregnes til drøyt 170 kjøretøyer. Osloveiens sørlige tilkobling har en belastningsgrad på rundt 1 og middel kjørelengde på ca. 4 kjøretøyer. Kapasiteten for Dronning Åstas gate tilkobling er mindre god med en belastningsgrad på 0,71 og en gjennomsnittlig kølengde i makstimen på ettermiddag på ca. 12 kjøretøy Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #13

14 4 Forventet vekst 4.1 Trafikkprognose generelt i området Trafikkprognosene viser en årlig trafikkvekst frem til 2024 på rundt 1,3 % og rundt 1,1 % frem til år 2040 (tall fra Statens vegvesen, 2014). For kapasitetsberegningene i de aktuelle kryssene har det blitt tatt hensyn til den generelle trafikkveksten. Trafikkøkningen fra år 2014 til år 2026 antas å bidra til kryssbelastningen med totalt ca. 400 kjt/t ved krysset Dronning Åstas gate. 4.2 Prognose pga. utviklingen innenfor planområdet Utbygging Områdereguleringsplanen vil åpne for utvikling av høgskolens område til en moderne campus. Dette vil kunne omfatte utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og næringsvirksomhet i planområdets østre del, innenfor det som i dag er høgskolens område. I den vestre delen av planområdet er det i hovedsak eksisterende boligbebyggelse samt et par mindre næringsbygg langs Osloveien. Det er stor usikkerhet knyttet til realisering av planene. Dette gjelder både omfang og tidspunkt for gjennomføring. For å ha et utgangspunkt for beregningene er det gjort en antakelse om at den første utbyggingen vil skje kort etter at planen er vedtatt er satt som et antatt tidspunkt for første trinn, som kan tenkes kun å inneholde studentboliger og ombygging av høgskolen. Trafikken er også beregnet for 2026 som er 10 år etter denne første utbyggingen. I 2026 er det for beregningene lagt inn full utbygging av områdets potensial i henhold til planforslaget. Nøkkeltall for utbyggingens omfang i henholdsvis første trinn og ved full utbygging er vist i tabellene nedenfor. Tabell 2: Sammenstilling av nøkkeltall, trinn 1 Funksjon Personer Bygg Undervisning studenter m ansatte 180 studentboliger m 2 Næring innenfor campus 10 ansatte m 2 (inngår i skolens areal) ansatte m 2 kontor 30 boenheter utenfor campus 60 personer m 2 Næring utenfor campus 10 ansatte m 2 forretning / kontor Barnehage Sum 1560 personer m 2 bygningsmasse Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #14

15 Tabell 3: Sammenstilling av nøkkeltall, maks utbygging Funksjon Personer Bygg Undervisning 1200 studenter m ansatte 250 studentboliger m 2 60 boenheter utenfor campus 120 personer m 2 Næring innenfor campus 40 ansatte m 2 forretning / kontor / annet 250 ansatte m 2 kontor Næring utenfor campus 250 ansatte m 2 forretning / kontor Barnehage 72 barn 18 ansatte Sum 2300 personer m 2 bygningsmasse Biltrafikk generert av utbyggingen Det finnes en ambisjon om å redusere behovet for parkeringsplasser og generell biltrafikk til fordel for gående, syklende og kollektivreisende. I beregninger for år 2016 har man derfor anvendt minimumskravet for parkering; 1,5 parkeringsplass per 100 m 2. Dette er i tråd med Ringerike kommunes forskrift om parkering fra For studentboliger anses behovet for å være enda lavere, og man har derfor satt 0,5 parkeringsplasser per 100 m 2 som krav her. Studentboligene i nærheten av høgskolen anses å redusere det generelle transportbehovet med bil sammenliknet med tidligere. Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved første trinn av utbyggingen. For år 2016 beregnes det at parkeringsbehovet reduseres sammenliknet med år 2014 til drøyt 140 parkeringsplasser, og den genererte biltrafikken reduseres til omkring 90 kjøretøy i største timen på ettermiddagen en hverdag. Dette skyldes følgende forhold: - Etablering av studentboliger på campus gir redusert transportbehov for diss studentene - Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på høgskolen - Planens visjon om campus som en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og hvor alt ligger i gangavstand. For år 2026, ved full utbygging innenfor planområdet, anser man derimot behovet for parkeringsplasser å øke til ca. 280 plasser, samt at biltrafikken øker til ca. 180 kjøretøy i største time på ettermiddagen en hverdag Sykkel- og gangtrafikk Ut ifra rapporten «Myke trafikanter i Hønefoss» (Statens vegvesen 2013) har dagens fotgjenger- og sykkeltrafikk på området blitt estimert til ca. 40 fotgjengere og 50 syklister i den største timen på ettermiddagen en hverdag. For år 2026 bedømmer man at denne strømmen skal øke til ca. 60 fotgjengere og 80 syklister i største time på ettermiddag en hverdag. Av disse antas ca. 30 % å passere Osloveien og 10 % passere Bredalsveien Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #15

16 4.3 Trafikkøkning som følge av andre fremtidige prosjekter Hvervenmoen Av COWI sin rapport Trafikkanalyse Hvervenmoen vekstområder, rapport foreløpig mai 2009 (COWI 2009a), går det frem at et fullt utbygget Hvervenmoen vekstområde bidrar til kryssbelastningen i Dronning Åstas gate med 494 kjt/t. Ved beregning av kapasitet i kryssene i år 2016 antas det at Hvervenmoen vekstområde ikke utvides i større grad. Det antas likevel at full utbygging av Hvervenmoen er gjennomført innen 2026, og for kapasitetsberegningene i kryssene vil denne trafikkøkningen komme i tillegg til den generelle veksten Kragstadsmarka Et større boligområde, Kragstadsmarka, planlegges sørvest for Hønefoss. Trafikkvurderinger av planene viser at ca. 377 kjt/t i ettermiddagsrush vil genereres som følge av et fullt utbygget Kragstadsmarka (COWI 2013). En del av denne trafikken kommer også til å belaste de aktuelle kryssene. Det har ikke blitt tatt hensyn til den genererte trafikken ettersom det råder usikkerhet rundt når utbyggingsplanene vil bli gjennomført, samt hvor mye trafikk som kommer til å belaste kryssene ettersom det også avhenger av andre planlagte infrastrukturforandringer. 4.4 Årsdøgntrafikk (ÅDT) I tabellen nedenfor er det vist en samlet oversikt over beregnet trafikk (ÅDT) for veiene innenfor planområdet. Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved første trinn av utbyggingen. Dette skyldes følgende forhold: - Etablering av studentboliger på campus gir redusert transportbehov for diss studentene - Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på høgskolen - Planens visjon om campus som en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og hvor alt ligger i gangavstand. Tabell 4: Samlet oversikt over ÅDT Osloveien Dronning Åstas gate Bredalsveien Arnegårdsbakken Som det fremgår av tabellen ovenfor gir både Bredalsveien og Arnegårdsbakken relativt beskjedene bidrag til trafikken i forhold til Dronning Åstas gate og Osloveien Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #16

17 5 Vurderte alternativer 5.1 Ulike krysstyper Krysset kan løses på flere prinsipielt forskjellige måter. Ulike varianter av X-kryss, kombinasjoner av T-kryss og ulike rundkjøringer er vurdert. Først er det gjort en grovsortering og deretter er de mest aktuelle kryssene kapasitetsberegnet. Følgende prinsipielle kryssalternativer er vurdert: Alternativ 0: Forskjøvet X - kryss venstre. Alternativ 1: X kryss. Alternativ 2: Forskjøvet X - kryss høyre. Alternativ 3: To T - kryss. Alternativ 4: Rundkjøring med 4 tilfarter. Alternativ 5: Rundkjøring med 5 tilfarter. Alternativ 6: To T-kryss, variant 2 Bredalsveien flyttet nordover. Alternativene er illustrert nedenfor. For de ulike alternativene vil det være flere mulige varianter for veiføring mellom krysset og høgskolen. Det vil også finnes ulike nyanser ved plassering og detaljutforming av løsningene. Disse forholdene er vurdert til ikke å ha avgjørende betydning for grovsorteringen. Figur 8: Alternativ 0: Forskjøvet X - kryss venstre. Figur 9: Alternativ 1: X kryss Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #17

18 Figur 10: Alternativ 2: Forskjøvet X - kryss høyre. Figur 11: Alternativ 3: To T - kryss. Figur 12: Alternativ 4: Rundkjøring med 4 tilfarter. Figur 13: Alternativ 5: Rundkjøring med 5 tilfarter. Figur 14 Alternativ 6: To T-kryss, variant 2 Bredalsveien flyttet nordover Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #18

19 5.2 Grovsortering Alternativ Beskrivelse Vurdering Konklusjon 0 Forskjøvet X - kryss venstre. Dagens løsning. Dårlige siktforhold i krysset Bredalsveien. Tidvis vanskelig å svinge sydover fra Bredalsveien. En nærmere vurdering av muligheter for forbedring av dagens løsning bør belyses. Utredes nærmere 1 X kryss. Et opplagt alternativ som bør utredes nærmere. Gir mer universell utforming og et mer ryddig kryss enn dagens situasjon. X-kryss er ofte bedre for myke trafikanter enn rundkjøring 2 Forskjøvet X - kryss høyre. Konflikt mellom trafikk fra øst som skal sydover og venstresvingfelt for trafikk sydfra i Osloveien. Mer arealkrevende enn alternativ 1. Mindre gunstig med forskyvning mot høyre enn mot venstre. Ingen opplagte fordeler sammenliknet med alternativene. 3 To T - kryss. Arealkrevende løsning som medfører en omveg til høgskolen sammenliknet med andre alternativer. For stor stigning i Osloveien i det sydligste krysset. 4 Rundkjøring med 4 tilfarter. Et opplagt alternativ som bør utredes nærmere. Gir mer universell utforming og et mer ryddig kryss enn dagens situasjon. Erfaringsmessig gir rundkjøring god kapasitet i kryss. 5 Rundkjøring med 5 tilfarter. Arealkrevende løsning og vil derfor også gi problem med stigningsforhold i selve rundkjøringen. Utredes nærmere Forkastes Forkastes Utredes nærmere Forkastes 6 To T-kryss, variant 2 Bredalsveien flyttet nordover. Arealkrevende løsning som medfører en omveg til høgskolen sammenliknet med andre alternativer. Bedre stigningsforhold enn alternativ 3, men vil medføre et nytt X-kryss ved Osloveien / Carl Platous gate. Forkastes Konklusjon: Alternativ 0 (0+), alternativ 1 og alternativ 4 utredes nærmere Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #19

20 5.3 Videreførte alternativer alternativet O-alternativet innebærer en videreføring av dagens løsning. Det vil si et forskjøvet X-kryss. Det gjøres ingen kapasitetsmessige tiltak, men av trafikksikkerhetsmessige årsaker legges det inn fortau langs nordsiden av Bredalsveien og eksisterende fortau langs østsiden av Osloveien forlenges rundt hjørnet på sydsiden av Bredalsveien for å gi bedre krysningsforhold for gående Alternativ 1: X-kryss Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i et X-kryss. Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for myke trafikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien vil bli justert noe og kan eventuelt flyttes til nordsiden av krysset Alternativ 4: Rundkjøring Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i en firearmet rundkjøring. Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for myke trafikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien må flyttes til nordsiden av rundkjøringen Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #20

21 6 Kapasitetsberegninger 6.1 Kapasitetsberegning av 0-alternativet - i år 2016 I 0-alternativet videreføres dagens kryssløsning. Nedenfor er kryssets nordre og søndre del beregnet separat Krysset Bredalsveien/Osloveien Figur 15: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for krysset Bredalsveien/Osloveien i år Krysset vurderes å ha en god standard i år Belastningsgraden ligger under 0, 6 og det finnes ingen køproblemer Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #21

22 6.1.2 Krysset Dronning Åstas gate /Osloveien Figur 16: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for krysset Dronning Åstas gate/osloveien i år For krysset forekommer kapasitetsproblemer øverst i Osloveiens nordligste tilkobling der den beregnede belastningsgraden er 1,47. Gjennomsnittlig kølengde for makstime på ettermiddag er ca. 92 kjøretøy og 90 percentils kjørelengde beregnes til om lag 93 kjøretøyer. Osloveiens sydlige tilkobling har en belastningsgrad på rundt 1 og middel kølengde på ca. 10 kjøretøyer. Kapasiteten for Dronning Åstas gates tilkobling til Osloveien er mindre god med en belastningsgrad på 0,69 og en gjennomsnittlig kjørelengde i makstimen på ettermiddagen på ca. 16 kjøretøyer. 0-alternativet er ikke kapasitetsberegnet for 2026 fordi det allerede i dag og i beregningene for 2016 har for liten kapasitet Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #22

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Oppdrag: 533112 Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Ole Thorleif Bommen TRAFIKKVURDERING

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG NOTAT Oppdrag 6080628 Næringsområde Vestre Rosten Kunde Trondheim kommune, Byutvikling Notat nr. 2 Til Ole Ivar Folstad Fra Kopi Tor Lunde Anne E. Katmo Revisjon 22.10.2010 - adkomstløsning nr 4 tatt inn

Detaljer

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk...

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk... Oppdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling AS Oppdrag: 536000 Trafikkanalyse Fredlundveien Dato: 2015-04-27 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE FREDLUNDVEIEN INNHOLD

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerødlia DOKUMENTKODE 126644-RIT-NOT-01 EMNE Trafikkvurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Geir Magne Lied SAKSBEH

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand Forslagsstiller: Aust Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune (eiendom) Plankonsulent:

Detaljer