Dato: Emne: , med tilføyelser Skrevet av: tegn_ Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter"

Transkript

1 Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: , med tilføyelser Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan Krii/Cecilia Johansson Norsk versjon v/ Trude Lian/Ståle Hansteen tegn_ Org.nr MVA Trondheim Oslo Leiv Eiriksson Senter Lilleakerveien 8 Pb. 6380, Sluppen Pb Trondheim 0216 Oslo

2 1 Bestilling Planprogrammet Mandat for trafikkutredningen Referat fra møte med Statens vegvesen Metode Dagens situasjon Vegsystemet Befolkning og arbeidsplasser Innenfor planområdet Innenfor influensområdet Dagens trafikkforhold innenfor planområdet Vurdering av trafikksikkerhet i dagens situasjon Dagens trafikktall Kapasitet i krysset med dagens situasjon Krysset Bredalsveien/Osloveien Krysset Dronning Åstas gate/osloveien Forventet vekst Trafikkprognose generelt i området Prognose pga. utviklingen innenfor planområdet Utbygging Biltrafikk generert av utbyggingen Sykkel- og gangtrafikk Trafikkøkning som følge av andre fremtidige prosjekter Hvervenmoen Kragstadsmarka Årsdøgntrafikk (ÅDT) Vurderte alternativer Ulike krysstyper Grovsortering Videreførte alternativer alternativet Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #2

3 5.3.2 Alternativ 1: X-kryss Alternativ 4: Rundkjøring Kapasitetsberegninger Kapasitetsberegning av 0-alternativet - i år Krysset Bredalsveien/Osloveien Krysset Dronning Åstas gate /Osloveien Kapasitetsberegning av alternativ 1: X-kryss - i år Kapasitetsberegning av alternativ 4: rundkjøring - i år Anbefaling trinn 1 år Veisystem GS-system Kollektiv Anbefaling år Veisystem GS-system Kollektiv Alternativ løsning Referanser Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #3

4 1 Bestilling Denne trafikkutredningen er utført i forbindelse med områderegulering for Kunnskapspark Ringerike. Oppdraget er utført av tegn_3 med Reinertsen som underkonsulent. Oppdragsgiver er Statsbygg som har påtatt seg rollen som prosjektleder for områdeplanen på vegne av Ringerike kommune som planeier. Utredningen er basert på føringer i planprogram fastsatt av Ringerike kommune, mandat fra Statsbygg og avklaringer med Statens vegvesen. 1.1 Planprogrammet I følge vedtatt planprogram for områderegulering 0605_366 «Kunnskapspark Ringerike», skal alterantive veiog gangveisystemer, samt virkningene disse har på andre veisystem, kartlegges. Basert på befolkningsprognoser og planlagt aktivitet gjennomføres en beregning av nyskapt trafikk i området etter ferdig utbygging. Resultatene sammenholdes med dagens kapasitet på blant annet veinett og kollektivtilbud. Eventuelle nødvendige tiltak utenfor det regulerte området beskrives. 1.2 Mandat for trafikkutredningen I følge mandat skal trafikkutredningen inneholde følgende elementer: En oversikt over trafikktall/trafikkmengder, både ÅDT og YDT, gjerne fordelt på timer, dagens og forventet utvikling. Biltrafikk til og fra Høgskolen Reisemønster til og fra Høgskolen, sett i sammenheng med parkeringskapasitet. Vurdering av trafikkavvikling og fremkommelighet innenfor planområdet/ i kryssene. Trafikkberegning gjennom en datamodell, f. eks Contram eller Sidra, som bl.a. viser svingebevegelser, belastningsgrad og kapasitet i kryss, både dagens og i de kryssene som foreslås etablert. Flere typer nytt kryss skal vurderes, f. eks T kryss/forskjøvet X kryss, rundkjøring. Følgende kriterier legges til grunn: Kryss må tilfredsstille Statens vegvesens normaler mht. avstander, stigning, bredder osv. Minst mulig arealinngrep og kostnader Ønsker enkleste kryssløsning som kan aksepteres av Statens vegvesen Om mulig skal avkjørsler i tilknytning til planområdet saneres. 1.3 Referat fra møte med Statens vegvesen I møte med Statens vegvesen ble det satt ned en rekke mål for veiløsningen innenfor planområdet. Disse var: Utarbeide et trafikksikkert kryss og en bedre adkomst til Høgskolen Gi trygge gang- og sykkelbaner for myke trafikanter innenfor planområdet og i sammenheng med trafikksystemet rundt. Gi en god og trafikksikker løsning for kollektivtrafikken Om mulig sanere avkjørsler langs Osloveien, tilknyttet planområdet Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #4

5 2 Metode Kapasitetsberegningene er utført av Reinertsen AB ved hjelp av Capcal 4.0. Resultatet av beregningen presenteres i form av belastningsgrad. Belastningsgrad Standard <0,6 God standard 0,6 0,8 Mindre god standard >0,8 Lav standard En belastningsgrad over 1,0 betyr at trafikken ikke avvikles i tilstrekkelig grad og det vil bli køer som bygges opp under en kort periode. Av resultatene framgår også køenes lengder, samt data om forsinkelser for kjøretøy som passerer krysset. Køens lengde rapporteres som gjennomsnittskøer og 90-percentils kølengder. En 90-percentils kølengde betyr at køen er kortere en den oppgitte kølengden i under 90 % av tiden. Målingene er gjort for makstimen på ettermiddagen en hverdag. Krysset Dronning Åstas gate/osloveien har for ikke lenge siden fått en oppgradering bestående av et separat høgresvingsfelt fra Osloveien til Dronning Åstas gate. Estimater og undersøkelser av regulering i krysset er gjort ved hjelp av samt tegninger av oppgraderingen og utvidelsen av krysset. Det er tatt hensyn til en ekstra signalfase for Osloveiens sørlige tilkobling. I beregningene tas det hensyn til en skiltet hastigheten på 30 km/t langs Dronning Åstas gate, 40 km/t på Osloveien nord for tilkoblingen til Dronning Åstas gate og 50 km/t på Osloveien sør for tilkoblingen til Dronning Åstas gate Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #5

6 3 Dagens situasjon 3.1 Vegsystemet Figur 1: Oversikt over veisystemet i området. Kart: gulesider.no Fv 35 Oslovegen er hovedveg inn mot planområdet både fra sør og nord. Osloveien strekker seg fra Kvernbergsund bru i nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Osloveien er en av hovedveiene i Hønefoss og den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd. Kun Arnegårdsbakken supplerer Osloveien som forbindelse sydover. Arnegårdsbakken har en enkel standard med så bratt stigning og så krappe svinger at den egner seg dårlig både for sykkel- og biltrafikk. I praksis er derfor Osloveien den eneste brukbare kjørevegen ut og inn fra Hønefoss sentrum i syd Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #6

7 Mellom rundkjøringen på Hvervenkastet og krysset med nedre del av Arnegårdsbakken er det kun en eneste avkjørsel fra Osloveien. Terrenget på begge sider av veien er stedvis meget bratt og gjør en eventuell fremtidig utvidelse av Osloveien svært krevende. Innenfor planområdet er det tre veger som kobles til Osloveien. Alle disse er kommunale veger. Sydfra og nordover gjelder det: Arnegårdsbakken, Dronning Åstas gate og Bredalsveien. Avkjøring til kunnskapsparken skjer via Bredalsveien. Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet. Disse er plassert langs Osloveien, henholdsvis nord og sør for Kryssene med Bredalsveien og Dronning Åstas gate. Det er fortau langs østsiden og gang-/sykkelvei på vestsiden av Osloveien fra krysset med Dronning Åstas gate og nordover. Syd for dette krysset er gående og syklende mer sammensatt, men i hovedsak er de myke trafikantene er henvist til Arnegårdsbakken. I krysset er det en undergang for gående og syklende. Krysset Dronning Åstas gate / Osloveien er det eneste som er lysregulert. Det er ingen fotgjengerfelt innenfor planområdet, heller ikke i dette krysset. Det er etablert gatebelysning i tilknytning til høgskolens område, og ellers på veger som ligger innenfor planområdet. 3.2 Befolkning og arbeidsplasser Innenfor planområdet Høgskolen har i dag mellom 900 og 1000 studenter og 75 ansatte i Hønefoss. Høgskolen har et totalt gulvareal på m 2. Innenfor skolens areal finnes det mindre private næringsvirksomheter, dels service til studenter som blant annet en liten bokhandel og en kafé, og dels næringsliv med felles faglige interesser med høgskolen slik som en gründerhage, en studentbedrift og Ringerike Utvikling. Det er ca. 20 ansatte innenfor de private næringsvirksomhetene i dag. Innenfor planområdet er det også ca. 20 eksisterende villaer. Det finnes ingen studentboliger innenfor det aktuelle området i dag og det finnes ca. 220 parkeringsplasser tilknyttet campus sitt område Innenfor influensområdet Ca. 50 meter sør for Bredalsveien kobler Dronning Åstas gate seg på Osloveien fra vest. Denne gaten betjener et større næringsområde som strekker seg mot vest, samt boligområder på Eikli nord og øst for Dronning Åstas gate. Virksomhetene som er lokalisert langs Dronning Åstas gate er blant annet flere dagligvarebutikker, bilforhandlere, mindre industri, kontorer, samt en postterminal og brannstasjonen i Hønefoss. Ved Osloveiens sørlige tilkobling til E16 finner man Ringerike sykehus og et næringsområde kalt Hvervenmoen med blant annet Statens kartverk og flere andre arbeidsplasser. Dette området er under utvikling og antall arbeidsplasser på Hvervenmoen forventes å øke i årene fremover. I nordenden av Osloveien ligger Hønefoss sentrum. Mellom sentrum og planområdet ligger rådhuset i Ringerike, skoler, butikker, kontorer og boliger langs Osloveien. Ringerike videregående skole ligger på vestsiden av Osloveien og barneskolen Eikli skole på østsiden av Osloveien Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #7

8 3.3 Dagens trafikkforhold innenfor planområdet Høyskolen i Hønefoss er lokalisert i den sørlige delen av Hønefoss rett øst for Osloveien. Osloveien er en innfartsvei som kobler Hønefoss sammen med E16. Innfarten til Høyskolen går via Bredalsveien som kobler til Osloveien i et smalt og lite kryss. Bredalsveien er en smal gate og ikke egnet for stor biltrafikk. På vestre siden kobler Dronning Åstas gate til Osloveien. Langs gaten finnes som nevnt tidligere en rekke virksomheter som genererer en god del trafikk. Langs Osloveien finns en gang- og sykkelveg på vestre side i nord og på østre side i sør. Ved krysset Osloveien/Dronning Astas gate finns en gang- og sykkeltunnel som forbinder dem med hverandre. Her finns også en gang- og sykkelsti som kobler frem til høyskolen. På den nordlige side av Dronning Åstas gate finns en gang- og sykkelsti frem til ett gangfelt over gaten. Osloveien trafikkeres av flere bussruter, både lokale og ekspressbusser. Sørgående busser stopper nord for krysset og nordgående sør for krysset. Figur 2: Gang- og sykkelnett (rødt) og bussruter/holdeplasser (grønt) i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #8

9 3.4 Vurdering av trafikksikkerhet i dagens situasjon Fra krysset Osloveien/Dronnings Åstas og opp til høgskolen er det etablert kulvert under Osloveien og separat gang- og sykkelveg. Dette innebærer at gående og syklende som kommer sør og vestfra har mulighet til en relativt sikker adkomst til høgskolen. Utformingen tilfredsstiller imidlertid ikke dagens krav til universell utforming og tilgjengelighet for alle. På grunn av de svært bratte rampene ned til undergangen og den omvegen undergangen representerer, velger flere syklister og gående å krysse Osloveien i plan, noe som er svært utfordrende med tanke på trafikksikkerheten. Gående og syklende, spesielt de som kommer nordfra, benytter seg i stor grad av Bredalsveien for å komme seg til høgskolen. Veien har ikke fortau, og med tanke på trafikkmengden til og fra høgskolen er trafikksikkerheten for de myke trafikanten ikke god nok. Krysset Osloveien/Bredalsveien er i dag uoversiktlig og dårlig sikret både ved ut- og innkjøring, mye på grunn av bebyggelse og beplantning i siktsonen. Trafikksikkerheten er dårlig både for bilister og myke trafikanter. Selv om hastigheten i Bredalsveien ikke er høy, er det mye trafikk her i forhold til vegens standard. Hovedsakelig til og fra Høgskolen, men også trafikk i tilknytning til de omkringliggende boligene. Myke trafikanter til og fra høgskolen, samt beboere i området, blandes med bilister i Bredalsveien, som ikke har fortau. Dette kan skape farlige og uoversiktlige forhold, både for myke og harde trafikanter. Det er i følge vegkart fra Statens vegvesen registrert flere trafikkulykker i området rundt dette krysset, og de fleste innebærer syklende og gående som har blitt lettere skadd. Figur 3: Registrerte trafikkulykker, kilde: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #9

10 3.5 Dagens trafikktall Data om trafikkstrømmer er tatt fra COWI sin rapport «Trafikkanalyse- Hvervenmoen vekstområde, mai år 2009», se figur 3. Rapporten viser målinger gjort i 2008/2009 på Osloveien og Dronning Åstas gate, og det er den største timen på ettermiddagen en hverdag som er dimensjonerende for beregningene. Figur 4: Utdrag fra foreløpig rapport "Trafikkanalyse - Hvervenmoen vekstområde, mai 2009" Trafikkprognose for år 2009(2008) til år 2014 er beregnet ut fra COWI sine tall (se ovenfor) og Statens vegvesen sine tall for trafikkvekst. Se tabell 1. Tabell 1: Årlig trafikkvekst frem til år 2014 Trafikkprognose for Buskerud, årlig trafikkvekst (%) T.o.m. år Alle trafikkslag , , , , ,3 Ytterligeree én eiendom har blitt utbygget ved Eikliveien (innerst i Dronning Åstas gate). Her er det etablert dagligvarehandel, noe som genererer mye trafikk. Et estimat av trafikkstrømmene er gjort basert på at bygningens areal antas å være 1680 m 2, og dermed genererer 7 bilturer/100 m 2 i største time (Statens vegvesen 1988). For Dronning Åstas gate har man også tatt hensyn til den generelle trafikkveksten Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #10

11 Trafikkgenereringene fra Høgskolen er beregnet ut ifra et studentantall på 1000 studenter og 75 ansatte. Av disse antas ca. 200 studenter å ta fjernundervisning, noe som innebærer at de ikke i stor grad er fysisk til stede på høgskolen. De private virksomhetene ved Høgskolen har som tidligere nevnt ca. 20 ansatte. Det er videre beregnet med 0,8 parkeringsplasse pr. ansatt 1 og 0,15 parkeringsplasser pr. student 2. I den største timen for høgskolebesøkende har man antatt at denne trafikken innebærerr 25 % av den beregnede totale arbeidsdagstrafikken, og ca. 80 % av besøkende kjører fra høgskolen under dennee dimensjonerende ettermiddagstimen. Bredalsveien belastes også av trafikk fra 20 eneboliger. Disse antas å generere ca. 5,8 reiser pr. villa på ett arbeidsdøgn. Største time trafikken antas å være 16 % av arbeidsdøgntrafikken og 80 % antas å kjøre i retning mot boligene i løpet av den dimensjonerende ettermiddagstimen. Man har antatt at andelen tungtrafikk for makstimen er 5 % på Osloveien og 2 % på de sekundære vegene. Totalt sett bedømmer man at høgskolevirksomhetene har et parkeringsbehov på ca. 190 plasser. Dagens campus beregnes å generere ca. 115 kjøretøy i største time ettermiddag en hverdag. Trafikkstrømmene som brukts for kapasitetsberegningene for respektive kryss vises i figur 5 og 6. I følge registreringer gjort av Statens vegvesen hadde Osloveien en ÅDT på i Dette gjelder både nord og sør for krysset ved Dronning Åstas gate (Kilde: Vegkart fra Statens vegvesen). 3.6 Kapasitet i krysset med dagens situasjon Figur 5: Dagens situasjon Kryssenee Bredalsveien/Osloveien og Dronning Åstas gate/osloveien er beregnet hver for seg ut fra dagens situasjon. Se figurene nedenfor. 1 Tall hentet fra Skedsmo kommune sin parkeringsnorm 2 Tall hentet fra Skedsmo kommune sin parkeringsnorm Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #11

12 3.6.1 Krysset Bredalsveien/Osloveien Figur 6: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for krysset Bredalsveien/Osloveien i 2014 Krysset vurderes å ha en god fremkommelighet og kapasitet i år Belastningsgraden ligger under 0,6 og det finnes ingen køproblemer Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #12

13 3.6.2 Krysset Dronning Åstas gate/osloveien Figur 7: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for krysset Dronning Åstas gate/osloveien i For krysset Dronning Åstas gate/osloveien forekommer kapasitetsproblemer tidlig i Osloveiens nordligste tilkobling der den beregnede belastningsgraden er 1,37. Gjennomsnittlig kølengde i makstimen på ettermiddag er ca. 76 kjøretøy og 90 percentilens kølengde beregnes til drøyt 170 kjøretøyer. Osloveiens sørlige tilkobling har en belastningsgrad på rundt 1 og middel kjørelengde på ca. 4 kjøretøyer. Kapasiteten for Dronning Åstas gate tilkobling er mindre god med en belastningsgrad på 0,71 og en gjennomsnittlig kølengde i makstimen på ettermiddag på ca. 12 kjøretøy Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #13

14 4 Forventet vekst 4.1 Trafikkprognose generelt i området Trafikkprognosene viser en årlig trafikkvekst frem til 2024 på rundt 1,3 % og rundt 1,1 % frem til år 2040 (tall fra Statens vegvesen, 2014). For kapasitetsberegningene i de aktuelle kryssene har det blitt tatt hensyn til den generelle trafikkveksten. Trafikkøkningen fra år 2014 til år 2026 antas å bidra til kryssbelastningen med totalt ca. 400 kjt/t ved krysset Dronning Åstas gate. 4.2 Prognose pga. utviklingen innenfor planområdet Utbygging Områdereguleringsplanen vil åpne for utvikling av høgskolens område til en moderne campus. Dette vil kunne omfatte utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og næringsvirksomhet i planområdets østre del, innenfor det som i dag er høgskolens område. I den vestre delen av planområdet er det i hovedsak eksisterende boligbebyggelse samt et par mindre næringsbygg langs Osloveien. Det er stor usikkerhet knyttet til realisering av planene. Dette gjelder både omfang og tidspunkt for gjennomføring. For å ha et utgangspunkt for beregningene er det gjort en antakelse om at den første utbyggingen vil skje kort etter at planen er vedtatt er satt som et antatt tidspunkt for første trinn, som kan tenkes kun å inneholde studentboliger og ombygging av høgskolen. Trafikken er også beregnet for 2026 som er 10 år etter denne første utbyggingen. I 2026 er det for beregningene lagt inn full utbygging av områdets potensial i henhold til planforslaget. Nøkkeltall for utbyggingens omfang i henholdsvis første trinn og ved full utbygging er vist i tabellene nedenfor. Tabell 2: Sammenstilling av nøkkeltall, trinn 1 Funksjon Personer Bygg Undervisning studenter m ansatte 180 studentboliger m 2 Næring innenfor campus 10 ansatte m 2 (inngår i skolens areal) ansatte m 2 kontor 30 boenheter utenfor campus 60 personer m 2 Næring utenfor campus 10 ansatte m 2 forretning / kontor Barnehage Sum 1560 personer m 2 bygningsmasse Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #14

15 Tabell 3: Sammenstilling av nøkkeltall, maks utbygging Funksjon Personer Bygg Undervisning 1200 studenter m ansatte 250 studentboliger m 2 60 boenheter utenfor campus 120 personer m 2 Næring innenfor campus 40 ansatte m 2 forretning / kontor / annet 250 ansatte m 2 kontor Næring utenfor campus 250 ansatte m 2 forretning / kontor Barnehage 72 barn 18 ansatte Sum 2300 personer m 2 bygningsmasse Biltrafikk generert av utbyggingen Det finnes en ambisjon om å redusere behovet for parkeringsplasser og generell biltrafikk til fordel for gående, syklende og kollektivreisende. I beregninger for år 2016 har man derfor anvendt minimumskravet for parkering; 1,5 parkeringsplass per 100 m 2. Dette er i tråd med Ringerike kommunes forskrift om parkering fra For studentboliger anses behovet for å være enda lavere, og man har derfor satt 0,5 parkeringsplasser per 100 m 2 som krav her. Studentboligene i nærheten av høgskolen anses å redusere det generelle transportbehovet med bil sammenliknet med tidligere. Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved første trinn av utbyggingen. For år 2016 beregnes det at parkeringsbehovet reduseres sammenliknet med år 2014 til drøyt 140 parkeringsplasser, og den genererte biltrafikken reduseres til omkring 90 kjøretøy i største timen på ettermiddagen en hverdag. Dette skyldes følgende forhold: - Etablering av studentboliger på campus gir redusert transportbehov for diss studentene - Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på høgskolen - Planens visjon om campus som en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og hvor alt ligger i gangavstand. For år 2026, ved full utbygging innenfor planområdet, anser man derimot behovet for parkeringsplasser å øke til ca. 280 plasser, samt at biltrafikken øker til ca. 180 kjøretøy i største time på ettermiddagen en hverdag Sykkel- og gangtrafikk Ut ifra rapporten «Myke trafikanter i Hønefoss» (Statens vegvesen 2013) har dagens fotgjenger- og sykkeltrafikk på området blitt estimert til ca. 40 fotgjengere og 50 syklister i den største timen på ettermiddagen en hverdag. For år 2026 bedømmer man at denne strømmen skal øke til ca. 60 fotgjengere og 80 syklister i største time på ettermiddag en hverdag. Av disse antas ca. 30 % å passere Osloveien og 10 % passere Bredalsveien Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #15

16 4.3 Trafikkøkning som følge av andre fremtidige prosjekter Hvervenmoen Av COWI sin rapport Trafikkanalyse Hvervenmoen vekstområder, rapport foreløpig mai 2009 (COWI 2009a), går det frem at et fullt utbygget Hvervenmoen vekstområde bidrar til kryssbelastningen i Dronning Åstas gate med 494 kjt/t. Ved beregning av kapasitet i kryssene i år 2016 antas det at Hvervenmoen vekstområde ikke utvides i større grad. Det antas likevel at full utbygging av Hvervenmoen er gjennomført innen 2026, og for kapasitetsberegningene i kryssene vil denne trafikkøkningen komme i tillegg til den generelle veksten Kragstadsmarka Et større boligområde, Kragstadsmarka, planlegges sørvest for Hønefoss. Trafikkvurderinger av planene viser at ca. 377 kjt/t i ettermiddagsrush vil genereres som følge av et fullt utbygget Kragstadsmarka (COWI 2013). En del av denne trafikken kommer også til å belaste de aktuelle kryssene. Det har ikke blitt tatt hensyn til den genererte trafikken ettersom det råder usikkerhet rundt når utbyggingsplanene vil bli gjennomført, samt hvor mye trafikk som kommer til å belaste kryssene ettersom det også avhenger av andre planlagte infrastrukturforandringer. 4.4 Årsdøgntrafikk (ÅDT) I tabellen nedenfor er det vist en samlet oversikt over beregnet trafikk (ÅDT) for veiene innenfor planområdet. Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved første trinn av utbyggingen. Dette skyldes følgende forhold: - Etablering av studentboliger på campus gir redusert transportbehov for diss studentene - Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på høgskolen - Planens visjon om campus som en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og hvor alt ligger i gangavstand. Tabell 4: Samlet oversikt over ÅDT Osloveien Dronning Åstas gate Bredalsveien Arnegårdsbakken Som det fremgår av tabellen ovenfor gir både Bredalsveien og Arnegårdsbakken relativt beskjedene bidrag til trafikken i forhold til Dronning Åstas gate og Osloveien Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #16

17 5 Vurderte alternativer 5.1 Ulike krysstyper Krysset kan løses på flere prinsipielt forskjellige måter. Ulike varianter av X-kryss, kombinasjoner av T-kryss og ulike rundkjøringer er vurdert. Først er det gjort en grovsortering og deretter er de mest aktuelle kryssene kapasitetsberegnet. Følgende prinsipielle kryssalternativer er vurdert: Alternativ 0: Forskjøvet X - kryss venstre. Alternativ 1: X kryss. Alternativ 2: Forskjøvet X - kryss høyre. Alternativ 3: To T - kryss. Alternativ 4: Rundkjøring med 4 tilfarter. Alternativ 5: Rundkjøring med 5 tilfarter. Alternativ 6: To T-kryss, variant 2 Bredalsveien flyttet nordover. Alternativene er illustrert nedenfor. For de ulike alternativene vil det være flere mulige varianter for veiføring mellom krysset og høgskolen. Det vil også finnes ulike nyanser ved plassering og detaljutforming av løsningene. Disse forholdene er vurdert til ikke å ha avgjørende betydning for grovsorteringen. Figur 8: Alternativ 0: Forskjøvet X - kryss venstre. Figur 9: Alternativ 1: X kryss Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #17

18 Figur 10: Alternativ 2: Forskjøvet X - kryss høyre. Figur 11: Alternativ 3: To T - kryss. Figur 12: Alternativ 4: Rundkjøring med 4 tilfarter. Figur 13: Alternativ 5: Rundkjøring med 5 tilfarter. Figur 14 Alternativ 6: To T-kryss, variant 2 Bredalsveien flyttet nordover Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #18

19 5.2 Grovsortering Alternativ Beskrivelse Vurdering Konklusjon 0 Forskjøvet X - kryss venstre. Dagens løsning. Dårlige siktforhold i krysset Bredalsveien. Tidvis vanskelig å svinge sydover fra Bredalsveien. En nærmere vurdering av muligheter for forbedring av dagens løsning bør belyses. Utredes nærmere 1 X kryss. Et opplagt alternativ som bør utredes nærmere. Gir mer universell utforming og et mer ryddig kryss enn dagens situasjon. X-kryss er ofte bedre for myke trafikanter enn rundkjøring 2 Forskjøvet X - kryss høyre. Konflikt mellom trafikk fra øst som skal sydover og venstresvingfelt for trafikk sydfra i Osloveien. Mer arealkrevende enn alternativ 1. Mindre gunstig med forskyvning mot høyre enn mot venstre. Ingen opplagte fordeler sammenliknet med alternativene. 3 To T - kryss. Arealkrevende løsning som medfører en omveg til høgskolen sammenliknet med andre alternativer. For stor stigning i Osloveien i det sydligste krysset. 4 Rundkjøring med 4 tilfarter. Et opplagt alternativ som bør utredes nærmere. Gir mer universell utforming og et mer ryddig kryss enn dagens situasjon. Erfaringsmessig gir rundkjøring god kapasitet i kryss. 5 Rundkjøring med 5 tilfarter. Arealkrevende løsning og vil derfor også gi problem med stigningsforhold i selve rundkjøringen. Utredes nærmere Forkastes Forkastes Utredes nærmere Forkastes 6 To T-kryss, variant 2 Bredalsveien flyttet nordover. Arealkrevende løsning som medfører en omveg til høgskolen sammenliknet med andre alternativer. Bedre stigningsforhold enn alternativ 3, men vil medføre et nytt X-kryss ved Osloveien / Carl Platous gate. Forkastes Konklusjon: Alternativ 0 (0+), alternativ 1 og alternativ 4 utredes nærmere Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #19

20 5.3 Videreførte alternativer alternativet O-alternativet innebærer en videreføring av dagens løsning. Det vil si et forskjøvet X-kryss. Det gjøres ingen kapasitetsmessige tiltak, men av trafikksikkerhetsmessige årsaker legges det inn fortau langs nordsiden av Bredalsveien og eksisterende fortau langs østsiden av Osloveien forlenges rundt hjørnet på sydsiden av Bredalsveien for å gi bedre krysningsforhold for gående Alternativ 1: X-kryss Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i et X-kryss. Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for myke trafikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien vil bli justert noe og kan eventuelt flyttes til nordsiden av krysset Alternativ 4: Rundkjøring Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i en firearmet rundkjøring. Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for myke trafikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien må flyttes til nordsiden av rundkjøringen Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #20

21 6 Kapasitetsberegninger 6.1 Kapasitetsberegning av 0-alternativet - i år 2016 I 0-alternativet videreføres dagens kryssløsning. Nedenfor er kryssets nordre og søndre del beregnet separat Krysset Bredalsveien/Osloveien Figur 15: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for krysset Bredalsveien/Osloveien i år Krysset vurderes å ha en god standard i år Belastningsgraden ligger under 0, 6 og det finnes ingen køproblemer Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #21

22 6.1.2 Krysset Dronning Åstas gate /Osloveien Figur 16: Beregnede trafikkstrømmer for makstime på ettermiddag, belastningsgrad og gjennomsnittlig kø for krysset Dronning Åstas gate/osloveien i år For krysset forekommer kapasitetsproblemer øverst i Osloveiens nordligste tilkobling der den beregnede belastningsgraden er 1,47. Gjennomsnittlig kølengde for makstime på ettermiddag er ca. 92 kjøretøy og 90 percentils kjørelengde beregnes til om lag 93 kjøretøyer. Osloveiens sydlige tilkobling har en belastningsgrad på rundt 1 og middel kølengde på ca. 10 kjøretøyer. Kapasiteten for Dronning Åstas gates tilkobling til Osloveien er mindre god med en belastningsgrad på 0,69 og en gjennomsnittlig kjørelengde i makstimen på ettermiddagen på ca. 16 kjøretøyer. 0-alternativet er ikke kapasitetsberegnet for 2026 fordi det allerede i dag og i beregningene for 2016 har for liten kapasitet Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike - Trafikkutredning #22

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerødlia DOKUMENTKODE 126644-RIT-NOT-01 EMNE Trafikkvurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Geir Magne Lied SAKSBEH

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 Trafikkanalyse Valnesfjord skole 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 2 25.11.2014 Utredning av flyttet parkeringsareal alternativ 2 ViSko NiKJo GAN 1 14.11.2014 Trafikkanalyse ViSko NiKJo GAN Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Notat. Statens vegvesen Region vest. Til: Stian Hadland. Fra: Kopi: Dato: 01. November 2013. Emne: Grannessletta. Kryssing Grannessletta nord

Notat. Statens vegvesen Region vest. Til: Stian Hadland. Fra: Kopi: Dato: 01. November 2013. Emne: Grannessletta. Kryssing Grannessletta nord Notat Til: Fra: Statens vegvesen Region vest Stian Hadland Kopi: Dato: 01. November 2013 Emne: Grannessletta Kryssing Grannessletta nord Det er satt i gang regulering av utvidelse for gang- og sykkelvegen

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord Fv. 405 - Sentrumsvegen 3519/al 13.05.2016 Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS. FORORD I forbindelse med utbygging av områdene i og rundt Vennesla sentrum, har Vennesla kommune bestilt en vei- og trafikkfaglig

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer