REFERAT ETATSBESØK ReHabiliteringstjenesten 14. april 2010 KONTROLLUTVALGET Tromsø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT ETATSBESØK ReHabiliteringstjenesten 14. april 2010 KONTROLLUTVALGET Tromsø kommune"

Transkript

1 REFERAT ETATSBESØK ReHabiliteringstjenesten 14. april 2010 KONTROLLUTVALGET Tromsø kommune

2 INNHOLD 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN PLAN FOR ETATSBESØKET DELTAKERE GJENNOMGANG Oversikt over organisasjonsoppbyggingen Generell informasjon om etatens arbeidsområde Ansvars- og funksjonsoversikter/attestasjons- og anvisningsrutiner Skriftlig rutine for økonomisk rapportering/økonomisk internkontroll Personalforhold Registreringsordning for inventar og utstyr Organisering av IT-funksjonen Organisering av HMS (Helse, miljø og sikkerhet) Planer for fremtiden Annet OMVISNING PÅ ETATENS OMRÅDER KONTROLLUTVALGETS SAMMENDRAG... 6

3 1 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN Med referanse til gjeldende forskrift om kontrollutvalg fastsatt av kommunaldepartementet den , orienterte kontrollutvalgets nestleder om utvalgets tilsyns- og kontrollfunksjoner, arbeidsoppgaver og hensikten med etatsbesøket. Dette var et rutinebesøk fastsatt i årsplanen for kontrollutvalget og utvalget ønsket å få en orientering om enhetens drift og interne systemer. 2 PLAN FOR ETATSBESØKET Etaten var underrettet om besøket gjennom brev av fra sekretariatet, og det var skissert følgende temaer til gjennomgang/drøfting: 1. Oversikt over organisasjonsoppbyggingen 2. Generell informasjon om etatens arbeidsområde 3. Ansvars- og funksjonsoversikter/attestasjons- og anvisningsrutiner 4. Skriftlig rutine for økonomisk rapportering/økonomisk intern kontroll 5. Personalforhold 6. Registreringsordning for inventar og utstyr 7. Organisering av IT-funksjonen 8. Organisering av HMS (Helse, miljø og sikkerhet) 9. Planer for fremtiden 3 DELTAKERE Fra kontrollutvalget: Fra ReHabiliteringstjenesten: Fra Nordøya hjemmetjeneste: Fra Omsorgstjenesten Sørøya: Fra K-Sekretariatet: Tor Zachariassen Rolleiv O. Lind Åshild Fause Margareth Larsen Enhetsleder Anna Amdal Fyhn Personalkonsulent Inger Haugland Avdelingsleder Reidun Beate Holm Enhetsleder Åshild Moen Enhetsleder John Pedersen Avdelingsleder Nina Olaisen Vernepleier Tone-Kristin Hoff Rådgiver Martin S. Krane

4 2 4 GJENNOMGANG 4.1 Oversikt over organisasjonsoppbyggingen ReHabiliteringstjenesten er en resultatenhet i Tromsø kommune. Opprettettelsen av ReHabiliteringstjenesten som egen resultatenhet skjedde i 2002 i forbindelse med en administrativ omorganisering i kommunen. Enheten skulle inneholde tilbud om rehabilitering, dagavdeling med tilhørende rehabiliteringsteam, habilitering, fysioterapi og ergoterapi, samt hjelpemiddelformidling. ReHabiliteringstjenesten har sitt hovedlokale i Seminaret ReHabiliterings- og omsorgssenter i Seminarbakken 1 i Tromsø sentrum. I tillegg har enheten ansatte ergo- og fysioterapeuter med arbeidsplass i lokaler på Kvaløya og hjelpemiddelteknikere med arbeidsplass ved det kommunale hjelpemiddellageret på Stakkevollveien. ReHabilitering er inndelt i følgende avdelinger (antall årsverk fordelt på antall ansatte i parentes): Ledelse/administrasjon Døgnrehabilitering Dagrehabilitering Habilitering Hjelpemiddellageret (3,3 årsverk, 4 ansatte) (14,38 årsverk, 20 ansatte) (16,4 årsverk, 18 ansatte) (12,4 årsverk, 14 ansatte) (3 årsverk, 3 ansatte (samt to ansatte på tiltak)) Underavdelingene har hver sin avdelingsleder som rapporterer direkte til enhetsleder. Totalt er det 59 ansatte (49,36 årsverk) i enheten hvorav 7 er ansatt i administrative stillinger (5,8 årsverk). ReHabiliteringstjenesten har følgende organisasjonsplan: Enhetsleder (ledelse/adm.) Døgnrehabilitering Dagrehabilitering Habilitering Hjelpemiddellageret

5 3 4.2 Generell informasjon om etatens arbeidsområde ReHabiliteringstjenesten skal ivareta Tromsø kommunes plikt til å gi tilbud om rehabilitering og habilitering til alle innbyggerne i kommunen. Kommunens plikt overfor innbyggerne på dette området framgår blant annet av kommunehelsetjenestelovens 1-3, 3. punkt: 1-3 (Oppgaver under helsetjenesten) Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: ( ) 3. Medisinsk habilitering og rehabilitering. ( ) ReHabiliteringstjenesten ledes av enhetslederen, som har det faglige og administrative ansvaret for enheten, og som rapporterer direkte til rådmannen. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av oppgavene ved de enkelte avdelingene ved enheten. Avdeling for ledelse/administrasjon består, i tillegg til enhetslederen, av personalkonsulent og sekretær, samt 1/3-dels IT-konsulentstilling. Ledelsens/administrasjonens oppgaver er, i tillegg til ledelse og administrasjon av enheten, ansettelse og oppfølging av personalet, personalpolitiske tiltak, budsjett- og regnskapsoppfølging, samt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Avdeling for døgnrehabilitering har som oppgave å gi tilbud til pasienter som har behov for døgnrehabilitering. Avdelingen ivaretar et tverrfaglig rehabiliteringstilbud. Målgruppen for tilbudet er pasienter med potensial for rehabilitering, og inntak av pasienter til avdelingen skjer etter vedtak iht. kommunehelsetjenesteloven. Søknader fra personer mellom 18 og 67 år behandles av tildelingskontoret, mens søknader fra personer over 67 år behandles av sentralt vedtaksteam. Avdeling for dagrehabilitering har som oppgave å gi rehabilitering, enkeltstående ergoterapiog fysioterapibehandling. Avdelingen yter individuelt tilpassede tjenester til hjemmeboende personer over 18 år etter søknad som vurderes og behandles av inntaksteam for dagrehabilitering. Avdelingen for habilitering har som oppgave å sørge for habilitering, enkeltstående ergoterapi- og fysioterapibehandling til personer under 18 år. Målgruppen for tilbudet ved avdelingen er barn og unge med funksjonshemminger. Tildeling skjer etter søknad som vurderes og behandles av inntaksteam for habilitering. Hjelpemiddellageret er lokalisert på Stakkevollveien 49-51, og har tre årsverk (i tillegg til to ansatte på tiltak). Avdelingens oppgaver er formidling av kortidsutlån (utlånstid kortere enn to år) av hjelpemidler. Det inngått rammeavtale med NAV hjelpemiddelsentral Troms og Tromsø kommune. NAV hjelpemiddelsentral har det overordnede og koordinerende ansvaret for formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede, mens kommunen har ansvaret for å oppdage og utrede behov, foreta oppfølging av hjelpemiddelet, utlevering av hjelpemiddelet,

6 samt opplæring i bruken av dette. Kommunene sørger selv for kortidsutlån (lån av varighet under to år), mens utlån av hjelpemidler med lenger varighet er hjelpemiddelsentralens ansvar Ansvars- og funksjonsoversikter/attestasjons- og anvisningsrutiner Det ble framlagt oversikt over fullmakter vedrørende rekvisisjon og innkjøp av varer og tjenester, attestasjon og anvisning. Videre ble lederavtaler og funksjonsbeskrivelser for de ulike stillingene ved enheten framlagt. 4.4 Skriftlig rutine for økonomisk rapportering/økonomisk internkontroll ReHabiliteringstjenesten rapporterer på to budsjettrammer: Helserammen og pleie- og omsorgsrammen henholdsvis (når det gjelder ReHabiliteringstjenestens andel) budsjettert med cirka 16,3 millioner og 9,2 millioner kroner i ReHabiliteringstjenesten følger Tromsø kommunes økonomireglement når det gjelder rutiner for økonomisk rapportering og økonomisk internkontroll. Tromsø kommunes økonomireglement ble framlagt, sammen med kommunens rutiner i forbindelse med budsjettreguleringer, økonomisk rapportering, momskompensasjon og innkjøp. Det ble også framlagt oversikt over enhetens rutiner i forbindelse med økonomisk saksbehandling. 4.5 Personalforhold ReHabiliteringstjenesten følger Tromsø kommunes personalreglement. Tromsø kommunes arbeidsreglement, samt reglement for fleksibel arbeidstid ble framlagt sammen med enhetens opplæringsprogram for nyansatte og kompetanseplan for Registreringsordning for inventar og utstyr Enheten har registreringsordning for innkjøp/anskaffelser av utstyr/verktøy som hjelpemiddelteknikerne trenger i sitt daglige arbeid. 4.7 Organisering av IT-funksjonen ReHabiliteringstjenesten benytter Tromsø kommunes felles IT-system. Tromsø kommunes retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern for ansatte, prosedyrer for ivaretakelse av sikkerhet når det gjelder elektronisk behandling av personopplysninger, samt kommunens IT-strategi for perioden ble framlagt, sammen med dokumentasjon fra enheten når det gjelder rutiner for adgangskontroll og fysisk sikkerhet.

7 5 4.8 Organisering av HMS (Helse, miljø og sikkerhet) ReHabiliteringstjenesten er underlagt Tromsø kommunes personalreglement og HMS-system. Rutiner for HMS-arbeidet er tilgjengelig for de ansatte på Tromsø kommunes intranettsider. Det er utarbeidet en lokal HMS-håndbok for enheten, der rutiner for arbeidet med, og gjennomføringen av, HMS-arbeidet framgår. Denne ble framlagt. Enhetsleder har ansvaret for at HMS-arbeidet er dokumentert og fungerer i enheten, mens avdelingslederne har det daglige ansvaret for oppfølgingen av HMS-arbeidet i de respektive avdelingene. ReHabiliteringstjenesten har egen HMS-gruppe. Gruppen består av seks representanter, hvorav henholdsvis tre fra arbeidstaker- og tre fra arbeidsgiversiden. Gruppen har som hovedoppgave å sette arbeidsmiljøspørsmål på dagsordenen gjennom kartlegging, prioriteringer, utarbeiding av handlingsplan og gjennomføring av tiltak. HMS-utvalget har møter minst 4 ganger i året. Enhetsleder er medlem av HMS-utvalget og deltar på møtene. Personalkonsulent innkalles ved behov. ReHabiliteringstjenesten følger Tromsø kommunes etiske retningslinjer. Retningslinjene ble framlagt. Oversikt over skriftlig materiell i forbindelse med dokumentasjon og oppfølging av medarbeidersamtaler ble framlagt. Resultat av medarbeiderundersøkelse gjennomført blant de ansatte i enheten i 2009, samt månedsvis sykefraværsstatistikk for perioden januar 2009 februar 2010, ble framlagt. I møtet ble det orientert om at samlet sykefravær i enheten var 10,4 % i 2009 og 7,2 % i 2010 (per medio april). 4.9 Planer for fremtiden Det ble i møtet orientert om enhetens planer for framtiden. Av enhetens planer for 2010 ble blant annet nevnt: Utarbeidelse av rehabiliteringsplan for Tromsø kommune (tilbudsforespørsel gjort i mars 2010). Utarbeidelse av plan for fysio- og ergoterapitjenesten for Tromsø kommune. Administrasjon av kommunens avtaler med private fysioterapeuter (etter ASA 4313) overføres til ReHabiliteringstjenesten i løpet av Logopedstilling i døgnavdelingen skal opprettes. Utfordringer i forbindelse med at leieforholdet til hjelpemiddellagerets lokaler er sagt opp.

8 Annet Tromsø kommune har ikke politisk vedtatte målsetninger for rehabiliteringstjenesten. Det ble fra enhetens uttrykt at det hadde vært ønskelig at slike målsetninger var nedfelt, gjerne i form av en politisk vedtatt plan for rehabiliteringstjenesten inneholdende kommunens målsetninger for tjenesten. Under besøket ved var også enhetene Nordøya hjemmetjeneste og Omsorgstjenesten Sørøya representert. Begge enhetene driver deler av sin virksomhet i samme lokaler som ReHabiliteringstjenesten i Seminarbakken 1 (Seminaret rehabiliterings- og omsorgssenter). Kontrollutvalget fikk under besøket orientering om den virksomheten de to enhetene driver ved Seminaret rehabiliterings- og omsorgssenter, og samarbeidet mellom de kommunale enhetene som driver virksomhet i lokalene. 5 OMVISNING PÅ ETATENS OMRÅDER Det ble foretatt omvisning i enhetens lokaler i Seminarbakken 1 i Tromsø sentrum. 6 KONTROLLUTVALGETS SAMMENDRAG Kontrollutvalget fikk under besøket etter utvalgets vurdering en grundig orientering, blant annet om enhetens organisering, oppgaver og arbeidsområder. Utvalget fikk dessuten bli med på en interessant omvisning i Seminaret rehabiliterings- og omsorgssenter. Representantene fra enheten var godt forberedt til møtet og ga en ryddig framstilling. Tromsø, den 14. april 2010 Tor Zachariassen nestleder Rolleiv O. Lind medlem Åshild Fause medlem Margareth Larsen varamedlem

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 1.2 AVGRENSING

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2. ÅRSPLAN 2013 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.13, sak 009/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Rutiner for internkontroll

Rutiner for internkontroll www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Rutiner for internkontroll ALTA KOMMUNE FORORD Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av kommunestyret i Alta

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 NAV Skien Styring, samarbeid og kompetanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 2013 Sammendrag...ii 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn og rammer...5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...7

Detaljer

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune Internkontroll håndbok for Snillfjord Kommune Hensikt: Dette reglement skal være et nytteverktøy for de ansatte i Snillfjord kommune med henblikk på oppgave, myndighet- og ansvarsfordeling. I tillegg vil

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer