Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det."

Transkript

1 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Gjelder alle studenter som ber om å få begrunnelse for sitt sensurvedtak. Definisjoner: En begrunnelse skal inneholde en redegjørelse for hvilke generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen, samt en redegjørelse for den individuelle vurdering av kandidatens prestasjoner. Fakultetsadministrasjonen og instituttene. En kandidat har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen. Krav om begrunnelse må fremsettes senest 3 uker etter at karakteren ble kunngjort. Som tidspunkt for kunngjøring regnes dato som sensur gjøres tilgjengelig pluss to kalenderdager. Ved muntlig eksamen må imidlertid krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Krav om begrunnelse skal rettes til fakultetet. Fakultetet registrerer dato for når kravet er mottatt og sender en henvendelse til intern sensor og ber denne gi en begrunnelse for karakteren. Fakultetet sørger for at kopi av besvarelse og eventuelt navn på student blir gjort tilgjengelig for den som skal gi begrunnelsen. Begrunnelsen gis skriftlig eller muntlig etter sensors valg. Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har bedt om dette. Fakultetet registrerer dato i Felles Studentsystem (heretter forkortet til FS) for når begrunnelsen er gitt. Frist for å klage på sensurvedtaket er 3 uker etter at kandidaten har fått begrunnelsen. Lov om universiteter og høyskoler Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø, kapittel 14 Forvaltning av klagesaker ved Universitetet i Tromsø 1

2 1.2 Dispensasjon fra frister Sikre at behandling av søknader om dispensasjon fra frister blir behandlet raskt og på riktig nivå. Gjelder alle søknader om dispensasjon fra frister. Gjelder for alle studenter. Definisjoner: Søknader om dispensasjon fra frister for studenter for: Studentregistrering Oppmelding til eksamen Søknad individuell tilrettelegging eksamen 3-gangersregelen Innlevering godkjent arbeidskrav Innlevering eksamensbesvarelser Annet Fakultetsadministrasjonen og institutt. Ansvarsfordeling behandling av søknader om dispensasjon: Studentregistrering: Avdeling for utdanning (heretter forkortet til UTA) Oppmelding til eksamen: UTA Søknad tilrettelegging eksamen: Fakultetsadministrasjonen 3 gangers regelen: Institutt Innlevering godkjent arbeidskrav: Institutt og fagperson Innlevering eksamensbesvarelser: Fakultetsadministrasjonen og institutt Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø 1.3 Eksamensbesvarelser oppbevaring og kassasjon Sikre at eksamensbesvarelser blir oppbevart og arkivert på forsvarlig måte i henhold til regelverk/kassasjonsregler ved UiT. Gjelder alle eksamensbesvarelser (skriftlige skoleeksamener, prosjektoppgaver, rapporter, mastergradsoppgaver og elektroniske innleveringer i Fronter). Definisjoner: Arkiverings-/kassasjonsreglene angir retningslinjene for oppbevaring av eksamensbesvarelser som nevnt ovenfor. 2

3 Fakultetsadministrasjonen og UTA. Fakultetsadministrasjonen oppbevarer alle originale eksamensbesvarelser fra innleveringstidspunktet. Besvarelsene skal oppbevares innelåst, og arkiveres- /kasseres etter kassasjonsreglene ved UiT. Originale eksamensbesvarelser utlånes ikke. Elektroniske innleveringer i Fronter lagres elektronisk, og finnes derfor ikke i papirformat. Lagring skjer via Usit. UTA har det overordnede ansvaret for dette. Kassasjonsregler 1.4 Skriftlige eksamensdatoer Studenter skal kunne finne datoer for skriftlige skoleeksamener på StudentWeb. Gjelder for alle emner med skriftlige skoleeksamener ved fakultetet. Definisjoner: Planlegge eksamensdatoer for alle skriftlige skoleeksamener. Eksamensdatoene må ikke kollidere med andre emner som har skriftlig eksamen i samme studieprogram og/eller anbefalte valgemner. Fakultetsadministrasjonen setter opp forslag til eksamensdatoer. Instituttene kontrollerer og godkjenner datoene. Fakultetsadministrasjonen lager forslag til eksamensdatoer som sendes til instituttene for redigering og kontroll. Etter redigering og kontroll sendes forslaget tilbake til Fakultetsadministrasjonen, som etter endelig godkjenning av instituttene, sørger for at eksamensdatoene blir registrert i FS og kunngjort på nettsidene til UiT. 1.5 Eksamenskommisjoner - godkjenning Sikre at alle eksamenskommisjoner for alle emner er godkjent av Studieutvalget innen en gitt dato før eksamen avholdes. Gjelder alle emner. Definisjoner: Vedtak i SU der eksamenskommisjonene er godkjent før eksamener avholdes. 3

4 Fakultetsadministrasjonen og institutt. Fakultetsadministrasjonen henvender seg til instituttene for innhenting av eksamenskommisjoner for alle emner. Dette gjøres to ganger hvert semester. Først innhentes kommisjoner for skriftlige skoleeksamener, deretter resterende eksamener. Skriftlige skoleeksamener: Fakultetsadministrasjonen sender en oversikt over alle emner med skriftlig skoleeksamen som tilbys gjeldende semester. Listene genereres fra FS og oversendes instituttene via ephorte og e-post. Instituttene bes om å registrere fagperson og ekstern sensor og returnere til Fakultetsadministrasjonen innen en gitt frist. Fakultetsadministrasjonen legger saken til SU for godkjenning. Muntlige eksamener, rapporter, prosjektoppgaver, master: Samme prosedyre som for skriftlige skoleeksamener, men i tillegg bes det om eksamensdato for muntlige eksamener, rapporter m.m. Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø 39 Kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Tromsø 1.6 Eksamensoppgaver skriftlige skoleeksamener Sikre at eksamensoppgaver for alle skriftlige skoleeksamener blir produsert av fagperson og levert til Fakultetsadministrasjonen innen gitt frist. Sensorveiledning skal følge hver oppgave. Gjelder alle emner med skriftlig skoleeksamen. Definisjoner: Oppgavetekster til skriftlige skoleeksamener. Institutt/fagperson og Fakultetsadministrasjonen. Fakultetsadministrasjonen henvender seg til institutt/fagperson for innhenting av eksamensoppgaver for aktuelle emner. Nye maler til eksamensoppgaver ligger tilgjengelig for fagpersonene på instituttenes egne sider. Kun disse malene skal benyttes, og det er instituttenes ansvar å gjøre malene tilgjengelig for sine fagpersoner. Eksamensoppgaver som gis på norsk skal foreligge i begge målformer, og engelskspråklige emner skal kun gis i engelsk utgave. Dersom samme oppgave skal gis i begge målformer og/eller annet språk skal det kun gis ett oppgavesett der målform og språk er integrert i hverandre. Man ønsker kun ett oppgavesett som kan deles ut til alle studentene uavhengig av hvilket språk eller målform som er valgt. 4

5 Eksamensoppgaver kan oversendes Fakultetsadministrasjonen på følgende måter: Elektronisk via e-post. Må avtales med eksamenspersonalet på forhånd på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Oppgaven skal foreligge i pdfformat. I papirform via rekommandert internpost eller annen registrert post i lukket konvolutt. Personlig levering til eksamenspersonalet ved fakultetet. Eksamensoppgaven sendes Fakultetsadministrasjonen innen gitt frist for kontroll av språk, målform, at riktig forsidemal er benyttet og at informasjon gitt på forsidemalen er riktig. Dersom hjelpemidler tillates, skal fagpersonen være til stede i eksamenslokalet før eksamen starter for å godkjenne disse. Frist for levering av eksamensoppgaver er 5 virkedager før eksamen. Dersom oppgaven leveres for sent vil instituttet selv være ansvarlig for at opplysninger gitt på oppgavens forside er korrekt og at riktig språk/målform er benyttet. I tillegg må instituttet ta ansvaret for kopiering av oppgavesettet. Det skal leveres like mange eksemplarer som det er oppmeldte studenter, pluss 5 eksemplarer ekstra. Det er ikke tillatt for fagpersonen å levere oppgaven direkte i eksamenslokalet. Etter avholdt eksamen legges eksamensoppgaver og sensorveiledninger på nettsidene til NT-fakultetet. I tillegg skal eksamensoppgavene arkiveres i ephorte. Kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Tromsø Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø 1.7 Ekstern eksamensavvikling Definisjoner: Sikre at ekstern eksamensavvikling gjennomføres på forskriftsmessig måte. Gjelder alle eksamener som avholdes eksternt. Eksamener som avholdes utenfor universitets lokaler. Fakultetsadministrasjonen Søknad om avvikling av eksamen eksternt sendes Fakultetsadministrasjonen Det skal være avklart med fakultetet før tilbudet settes i gang. Det skal være tungtveiende grunner for å få innvilget søknad, og det stilles krav om at minst 3 studenter skal avlegge samme eksamen på samme sted. 5

6 Instituttene kan innvilge søknad om desentralisert eksamen. Instituttene vil da stå som ansvarlige for hele gjennomføringen av eksamen. I slike tilfeller kan enkeltstudenter få ta eksamen. Fakultetet skal informeres om slike vedtak. Ekstern institusjon må kontaktes for å sikre at det finnes kvalifisert personell til eksamensavviklingen. Reglene og prosedyrene er de samme som for eksamensavvikling i UiT sine lokaler. Eksamenspapirer sendes kontaktpersonen i god tid før eksamen, senest 5 virkedager før eksamen. Papirer som sendes er: o Eksamensreglement o Trekkskjema o Kandidatliste o Eksamensoppgaven o Omslagsark o Innføringsark o Kladdepapir o Tags Ekstern kontaktperson sender eksamensbesvarelser og overskuddspapirer til NT-fak umiddelbart etter eksamen er avholdt. I tilfeller der det er få studenter, bes det om at eksamensbesvarelsene skannes og sendes eksamenspersonalet via e-post i pdf-format dersom mulig. Dette for raskere utsending til eksamenskommisjon. Originale besvarelser må sendes NT-fak som registrert postforsendelse. Merk at forsendelsen må være adressert med fakultetets navn på første linje. og vedlegg: Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø 12 Utfyllende bestemmelser for NT-fakultetet 1.8 Godkjenning av eksterne sensorer Alle eksterne sensorer på fakultetet skal være godkjent av Studieutvalget. Gjelder alle eksterne sensorer for hele fakultetet. Definisjoner: Ekstern sensor må godkjennes av Studieutvalget for å kunne utføre sensurarbeid ved fakultetet. Fakultetsadministrasjonen. Fakultetsadministrasjonen henvender seg til instituttene for innhenting av eksterne sensorer som ønskes oppnevnt for en 3-årsperiode. Liste over tidligere godkjente og benyttede, pluss nye sensorer som er kommet til siden forrige samleoppnevning, sendes instituttene som utgangspunkt for oppdatering. 6

7 Etter instituttenes forslag til eksterne sensorer legges saken til Studieutvalget for godkjenning. Etter Studieutvalgets vedtak sendes oppnevningsbrev til alle oppnevnte eksterne sensorer. Eksterne sensorer ligger på instituttenes fellesområde for sine ansatte. Kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Tromsø Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø Ekstraordinær eksamen Sikre at fakultetets studenter i studieprogram som med gyldig grunn ikke har fått gjennomført sine obligatoriske eksamener får avlagt disse. Fakultetets studenter. Definisjoner: Eksamen som fakultetet i særlige tilfeller kan arrangere for studenter som fakultetet finner godtgjort ikke kan vente til neste ordinære eksamen, og som ikke fyller kravene til å delta på utsatt eksamen eller på kontinuasjonseksamen. Institutt og Fakultetsadministrasjonen Søknad sendes fakultetet. Det arrangeres ikke utsatt eksamen eller kontinuasjonseksamen i forbindelse med ekstraordinære eksamener. Forskrift for eksamen ved Universitetet i Tromsø Formelle feil ved eksamen Sikre at fakultetets studenter får en gjennomgang av eksamensavleggelsen dersom de mener at det har forekommet formelle feil under selve eksamen. Gjelder alle klager på formelle feil ved fakultetets eksamener. Definisjoner: En formell feil under eksamen kan for eksempel være feil ved eksamensoppgaven, eksamensavvikling, gjennomføring av sensuren og lignende. Fakultetsadministrasjonen og institutt. Formelle feil ved gjennomføring av eksamen kan påklages. 7

8 Klage på formelle feil behandles først av det institutt som er faglig ansvarlig for eksamen. Instituttet har anledning til å omgjøre egne vedtak til gunst for klageren. Instituttet må derfor vurdere om klagen gir grunnlag for å omgjøre vedtaket. Dersom det finner at vedtaket ikke kan omgjøres, underrettes klageren om dette. Klagen vil bli oversendt universitetets klagenemd for videre behandling. Hvis klagen er fremsatt før sensur har falt og klager besto eksamen, bør klager informeres om at sensurvedtaket oppheves dersom klagen gis medhold. Det kan da tenkes at klageren ønsker å trekke klagen før den er behandlet i klagenemda. For nærmere detaljer om behandling av klager på formelle feil ved eksamen, se Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø, kapittel 14 Forvaltning av klagesaker ved Universitetet i Tromsø. Lov om universiteter og høyskoler 5-2 Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø, kapittel 14 Forvaltning av klagesaker ved Universitetet i Tromsø 1.11 Elektronisk innlevering av eksamensbesvarelser i Fronter Formålet med prosedyren er å sikre at elektroniske innleveringer av eksamensbesvarelser skjer på en sikker og lett administrativ måte, samt sikre at anonymitet opprettholdes der det skal være blindsensur av besvarelsene. Gjelder alle elektroniske eksamensinnleveringer som skal vurderes. Definisjoner: Fakultetsadministrasjonen oppretter og administrerer innleveringsmapper i Fronter. a) Ved elektronisk innlevering av eksamensbesvarelser/arbeider som skal inngå i vurderingsgrunnlaget skal Fronter benyttes. Det er ikke anledning til å levere besvarelser via e-post. b) Eksamenssekretariatet ved fakultetet oppretter mapper i Fronter for innlevering av besvarelser som skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Vilkår for å benytte Fronter er at eksamenskommisjonen på forhånd har akseptert at besvarelsene leveres elektronisk. c) Dersom det ikke foreligger aksept fra kommisjonen om bruk av Fronter for mottak av besvarelser, må studentene levere besvarelsene ferdig trykt i 3 eksemplarer. Besvarelsene leveres til eksamenssekretariatet ved fakultetet. d) Eksamensoppgaver som skal legges ut i Fronter skal sendes eksamenssekretariatet ved fakultetet i pdf-format dersom de 8

9 oversendes elektronisk. e) Utskrift av besvarelser fra Fronter må besørges av instituttet. f) Lagring av besvarelser fra Fronter på CD-plate og lignende må besørges av instituttet. g) For innleveringer som ikke skal inngå i vurderingsgrunnlaget er det instituttenes eget ansvar å opprette innleveringsmapper i Fronter. h) Innlevering av eksamensbesvarelser i Fronter skal leveres samlet som ett dokument i pdf-format. Besvarelser av andre typer formater vil anses som ikke levert. Unntak er besvarelser som av faglige og/eller tekniske grunner ikke kan konverteres til pdf. Det skal da være opplyst om dette i oppgaveteksten. i) Innleveringsmapper i Fronter vil inneholde et dokument som forteller studenten hvordan filer som leveres i Fronter skal være navngitt. Det skilles mellom anonym og ikke anonym innlevering og informasjonen som legges i Fronter vil være tilpasset det gjeldende emnet. Anonyme filer skal navngis med kurskode og kandidatnummer, for eksempel MAT-0001 kandidatnr 1. Ikke anonyme filer navngis eksempelvis MAT-0001 Fornavn Etternavn. j) Instituttene må i god til før eksamen starter sende følgende informasjon til eksamensansvarlig ved fakultetet: Åpningstid for mappen (dato + klokkeslett) Innleveringsfrist (dato + klokkeslett) Navn på ekstern sensor E-postadresse til ekstern sensor og vedlegg: 1.12 Eksamens- og sensurordninger - godkjenning Sikre at eksamensordningene er godkjent av Studieutvalget før undervisningen starter. Sikre at sensurordningene for alle emner er godkjent i Studieutvalget før eksamen avholdes. Gjelder for alle emner på fakultetet. Definisjoner: Vedtak i Studieutvalget som viser at eksamensordningene er godkjent før emnebeskrivelsene kunngjøres på nett, og at sensurordningene er godkjent før eksamenene avholdes. 9

10 Fakultetsadministrasjonen har ansvar for at ordningene legges fram for godkjenning i Studieutvalget. Instituttene har ansvar for å avgjøre hvilke ordninger som skal gjelde for de ulike emner, og levere lister til fakultetsadministrasjonen som angir hvilke ordninger som gjelder for deres emner. Fakultetsadministrasjonen henvender seg til instituttene for innhenting av eksamens- og sensurordninger. Oversikt over alle emner med eksamens- og sensurordninger fra forrige vår/høst sendes instituttene for oppdatering. Fakultetsadministrasjonen legger saken fram for godkjenning i Studieutvalget. Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø 10 og 39 Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 1.13 Godkjenning av kandidater til eksamen Sikre at alle studenter som har fått godkjent sine arbeidskrav til eksamen får adgang til denne, og de studenter som ikke har fått godkjent sine arbeidskrav ikke får adgang til eksamen. Gjelder alle studenter på fakultetet som er oppmeldt til eksamener i emner som har obligatoriske arbeidskrav for å få adgang til eksamen. Definisjoner: For mange emner forutsettes det at obligatoriske arbeidskrav er oppfylt for å få adgang til eksamen. Kontroll og registrering av dette skal foretas i forkant av hver eksamen. Fakultetsadministrasjonen og fagperson/institutt. Fakultetsadministrasjonen henter lister fra FS over alle emner med arbeidskrav til eksamen. Listene sendes instituttene med frist for tilbakemelding så snart som mulig og senest 2 uker før eksamen. Studenter som ikke har fått godkjent arbeidskrav blir informert om dette via e- post som sendes via FS Individuell tilrettelegging under eksamen Så langt det er mulig og faglig forsvarlig, forsøke å oppveie de ulemper som en funksjonsnedsettelse medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst mulig grad skal sørges for at alle kandidatene prøves 10

11 likt. Alle studenter med spesielle behov og som søker om tilrettelagt eksamen innen søknadsfristen. Definisjoner: En student kan få individuell tilrettelegging dersom han av særlige grunner (sykdom eller funksjonsnedsettelse etc.) har behov for dette i forbindelse med eksamener. Fakultetsadministrasjonen behandler søknadene. Instituttene fungerer som rådgivende instans. Studenten må framsette skriftlig søknad til fakultetet. Søknadsfristene er: 1. februar i vårsemesteret 1. september i høstsemesteret Fakultetet kan gi dispensasjon fra søknadsfristen i særskilte tilfeller. Søknader skal være dokumentert med legeattest eller spesialisterklæring av ny dato med mindre ordninger skjer på et annet enn medisinsk grunnlag. Dokumentasjonen må angi hvilke spesifikke vansker studenten vil ha i forbindelse med de aktuelle eksamensformene som vedkommende søker tilrettelegging for. Avslag på søknad om individuell tilrettelegging kan påklages. Første klageinstans er fakultetet. Dersom klagen ikke tas til følge oversendes saken til universitetets klagenemd for videre behandling samtidig som studenten blir informert om dette. Fakultetsadministrasjonen har ansvar for å følge opp innvilgede tilrettelegginger. Vedtak om individuell tilrettelegging under eksamen skal registreres i FS. Fristene for registrering i FS er: 15. mars i vårsemesteret 15. oktober i høstsemesteret Eksamenspersonellet ved fakultetsadministrasjonen må i eksamensperioden daglig hente ut lister fra FS som viser hvilke tilrettelegginger som til enhver tid skal følges opp. Selve saksbehandlingen av søknader om individuell tilrettelegging under eksamen skal gjøres i Ephorte. Det er svært viktig å være oppmerksom på at et vedtak om tilrettelegging ikke er fullført før det er registrert i FS. Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø Kandidatnummerering 11

12 Alle kandidater skal ha ett kandidatnummer for hvert emne de skal avlegge eksamen i. Gjelder for fakultetets eksamensoppmeldte studenter. Definisjoner: Kandidatnummerering sikrer at anonymiteten til studenten blir ivaretatt for emner med blindsensur. Fakultetsadministrasjonen. Fakultetsadministrasjonen kandidatnummererer alle eksamensoppmeldte studenter. Dette skal gjøres så snart fristen for annullering av eksamensoppmelding er gått ut. Ved behov kan fakultetet kandidatnummerere før trekkfristen er gått ut. Kandidatene får ulike kandidatnummer til de ulike eksamenene. Studentene vil finne kandidatnummer for aktuelle eksamener på StudentWeb Klage på sensurvedtak Sikre at studenter som klager på sensurvedtak innen klagefristen får gjennomført ny sensur av sin eksamensbesvarelse. Alle studenter som innen fristen klager skriftlig på sensurvedtak. Definisjoner: Eksamensbesvarelse blir sensurert på nytt av en ny og uavhengig eksamenskommisjon. Fakultetsadministrasjonen og institutt. En student kan skriftlig klage på karakteren for sine egne prestasjoner. Frist for å klage på sensurvedtak er 3 uker etter at sensur er kunngjort. Dersom studenten har bedt om begrunnelse for sensurvedtaket er fristen for å klage på sensurvedtaket 3 uker etter at kandidatene har mottatt begrunnelsen. Det kan ikke klages over bedømmelse av muntlig prestasjon eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, for eksempel praksisvurdering. Klager skal framsettes skriftlig til fakultetet. Klager skal journalføres i ephorte og registreres i FS. Sensurfrist for klager er 3 uker etter at klagen er journalført jf. Eksamensforskriften

13 Ansvarlig institutt har ansvar for å opprette ny eksamenskommisjon som fungerer som klageinstans. Klageinstansen skal foreta en ny og uavhengig karakterfastsetting, og klageinstansens vedtak er endelig og kan ikke påklages. Ny karakterfastsetting kan gå til gunst eller ugunst for klager. Siste sensur gjelder, slik at det ikke er noen valgfrihet mellom opprinnelig karakterfastsetting og karakterfastsetting etter klage. Ved deleksamen der karakteren inngår i beregningen av endelig karakter, er det ikke anledning til å fremsette klage for karakterfastsettelsen før den endelige karakteren på emnet er kunngjort. Klage over karakterfastsettelse av gruppeeksamen må undertegnes av alle medlemmene i gruppen før den kan fremsettes. Dersom den endelige karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig eksamen, og klage får medhold i klage på sensuren på den skriftlige delen av eksamen, holdes ny muntlig eksamen for fastsetting av endelig karakter. Dette gjelder selv om klagebehandlingen gikk til ugunst for klager. Fakultetet har ansvar for selve klagebehandlingen, herunder utsendelse av nødvendige papirer til eksamenskommisjonen og brev til studenten når ny sensur foreligger. Fakultetsadministrasjonen endrer opprinnelig karakterfastsetting i vurderingsprotokollen i FS. Lov om universiteter og høyskoler 5-3 Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø 42 og 46 Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø, kapittel 14 Forvaltning av klagesaker ved Universitetet i Tromsø Kontinuasjonseksamen Sikre at fakultetets studenter i studieprogram får avlagt sine eksamener for å oppnå en grad. Alle studenter som har strøket på siste ordinære eksamen. Pass på konflikt med 3-gangersregelen. Definisjoner: Kontinuasjonseksamen er en eksamen som kan avvikles for kandidater som ikke består siste avholdte ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen skal avvikles i begynnelsen av semesteret etter siste ordinære eksamen. Fakultetsadministrasjonen og institutt Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø 22 Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 13

14 1.18 Kunngjøringer eksamensrelaterte Sikre at informasjon om viktig eksamensrelatert informasjon er kunngjort og tilgjengelig for studenter og ansatte. Gjelder alle datoer som har tilknytning til eksamener. Definisjoner: Emnebeskrivelser på nett (eksamensdatoer) Eksamensdatoer skriftlige eksamener på nett Eksamensdatoer muntlige eksamener Innlevering eksamensbesvarelser i papirform og elektronisk form Kunngjøring sensur på StudentWeb Emnebeskrivelser på nett (eksamensdatoer): Fakultetsadministrasjonen Eksamensdatoer skriftlige eksamener på nett: Fakultetsadministrasjonen Eksamensdatoer muntlige eksamener: Fagperson/Institutt Innlevering eksamensbesvarelser i papirform og elektronisk form: Institutt/Fagperson Kunngjøring sensur: Fakultetsadministrasjonen Eksamensdatoer på nett skriftlige eksamener: Fakultetsadministrasjonen Emnebeskrivelser på nett: Instituttenes ansvar å kunngjøre emner til satte frister Eksamensdatoer muntlige eksamener: Fagperson/Instituttenes ansvar. Kunngjøres via Fronter, forelesninger, e-post eller oppslag Dato for innlevering av eksamensbesvarelser i papirform og elektronisk form: Fagperson/Instituttenes ansvar, kunngjøres via Fronter, forelesning, e-post eller oppslag Kunngjøring sensur: Fakultetsadministrasjonen legger inn sensur i FS og kunngjør sensuren på StudentWeb for studentene Muntlige eksamener Sørge for gode rutiner slik at muntlige eksamener blir gjennomført på tilfredsstillende måte både for student, fagperson og ekstern sensor. Gjelder alle muntlige eksamener på fakultetet. Definisjoner: Institutt og Fakultetsadministrasjonen For muntlige eksamener skal følgende være klart på forhånd: Dato Klokkeslett 14

15 Rom Eksamenskommisjon Vurderingsprotokoll Kontrakt om sensur til ekstern sensor. Fakultetsadministrasjonen henvender seg til institutt for eksamensdato. Instituttet reserverer rom og ansvarlig fagperson kunngjør eksamensdato for studentene. Fakultetsadministrasjonen godkjenner kandidatene til eksamen og leverer vurderingsprotokoll til eksamenskommisjonen. Fakultetsadministrasjonen leverer Kontrakt om sensur til ekstern sensor leveres ansvarlig fagperson i forkant av eksamen Sensorveiledning Det skal utarbeides sensorveiledning for alle eksamener. Alle eksamener. Definisjoner: En sensorveiledning er en skriftliggjøring av det faglige grunnlaget eksamen skal bedømmes på. Instituttene Sensorveiledningen kan utformes generelt for faget, eller spesifikt for den enkelte eksamensoppgaven, jf. Kvalitetssystemets kapittel 12. Sensorveiledningen kan ikke unntas offentlighet, og fakultetet kan selv bestemme hvordan innsyn skal gis. Ordningen gjelder for ordinære eksamener fra og med Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø 38 Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø, kapittel Sensurfrister Sikre at sensur blir kunngjort innen fristens utløp. Gjelder alle fakultetets emner Definisjoner: Den tiden eksamenskommisjonen har til å gjennomføre sensur. 15

16 Institutt og fagperson Sensurfristen er 3 uker. For selvstendige arbeider normert til 20 studiepoeng eller mer er fristen 6 uker. I enkelte og uforutsette tilfeller er det kun universitetsstyret som kan gi dispensasjon fra sensurfristen. Universitetsstyret vedtok at de samme fristene skal gjelde for klage på sensurvedtak. Fristen løper fra den dagen klagen er journalført. Universitetsstyret har fattet vedtak om at det skulle innføres økonomiske sanksjoner ved forsinket sensur. Ved sensur som kunngjøres mer enn en uke etter fristens utløp, trekkes fakultet/instituttet med kr 1 000,- per besvarelse på den enkelte eksamen. Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø Kapittel 12: Forvaltning av eksamen og sensur ved Universitetet i Tromsø Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø Registrering av sensur Registrere og overføre sensur til protokoll slik at studentene får tilgang til sensur for avlagte eksamener. Alle emner på fakultetet. Definisjoner: Vurderingsprotokoll er en liste med navn eller kandidatnummer til alle studentene som er oppmeldt til eksamen i det aktuelle emnet etter trekkfristens utløp og hvor karakteren skal påføres av sensorene. Fakultetsadministrasjonen. Sensur skal meddeles fakultetet via original vurderingsprotokoll. Protokoll sendes sensorene sammen med eksamensbesvarelsene. Sensur skal ikke meddeles på annen måte enn via original protokoll. Alle sensorene skal signere skjemaet. Skannet kopi av vurderingsprotokollen kan sendes eksamenspersonalet via e- post, men da må minst en av sensorene skrive en bekreftelse på at sensuren er korrekt. Denne sensuren registreres i FS. Videre må den originale vurderingsprotokollen med signaturer fra alle medlemmene i eksamenskommisjonen sendes til eksamenspersonalet ved fakultetet. Resultatet ved alle karaktergivende vurderingskombinasjoner skal lagres elektronisk og i papirprotokoll (original vurderingsprotokoll). Det skal kun være en original papirprotokoll. Protokollene skal oppbevares for alltid og på brannsikkert sted. Alle kandidater skal ha et resultat, for eksempel karakter, legeerklæring, ikke møtt, trekk under eksamen, etc. Sensorene skal kun føre på karakteren, mens 16

17 eksamenspersonellet ved fakultetet fører på legeerklæring, ikke møtt. Det skal alltid benyttes to personer til registrering av sensur og sensurregistrering i FS. Første-puncher legger inn sensuren, mens andrepuncher registrerer for andre gang i kontrollmodus. Andre-puncher oppdaterer og overfører resultatet til protokollen i FS. Sensuren blir da umiddelbart tilgjengelig på studentveven. Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø, kapittel Utsatt eksamen Sikre at fakultetets studenter som har levert legeattest ved siste ordinære eksamen får framstille seg til utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Gjelder alle fakultets studenter som innen fristen leverer legeattest ved ordinær eksamen. Definisjoner: Eksamen som arrangeres for studenter som har vært syke, eller som har hatt annen gyldig grunn til fravær ved siste ordinære eksamen. Institutt og Fakultetsadministrasjonen Ved akutt sykdom gis det rett til utsatt eksamen. Ved andre særskilte grunner kan det også gis rett til utsatt eksamen dersom forholdet dokumenteres. En student som blir syk under eksamen må levere trekkskjema, straks oppsøke lege og levere legeattest. Legeattest/dokumentasjon må leveres til fakultetsadministrasjonen senest 2 døgn etter den første eksamen som attesten gjelder for. Dersom det ikke lar seg gjøre å framskaffe slik attest innen fristen, må studenten ta kontakt med fakultetsadministrasjonen før fristen utløper. Legeattesten må inneholde opplysninger om hvilke eksamener den gjelder for, samt tidsrom for sykdomsperioden. Sykemelding til bruk overfor arbeidsgiver godtas ikke som legeattest. Ved hjemmeeksamener og lignende eksamensformer av flere dagers varighet, kan det i særlige tilfeller gis et begrenset antall ekstra eksamensdager dersom studenten kan dokumentere uforutsette problemer av medisinsk karakter, dødsfall i nærmeste familie og lignende. Ved eksamener som varer mer enn to uker kan det gis utsatt innleveringsfrist med inntil to dager. Ved eksamener med kortere varighet kan det gis utsatt innlevering med én dag. Studenter som ikke klarer å fullføre med ekstra tid har rett til utsatt eksamen. Eksamensformen ved utsatt eksamen skal være den samme som ved ordinær eksamen. I emner med mappeevaluering er det instituttene som avgjør hvordan utsatt eksamen skal gjennomføres. Dette skal klart framgå av emnebeskrivelsen. 17

18 Utsatt eksamen skal arrangeres så snart som mulig etter at forfallsgrunnen er opphørt og normalt senest to måneder inn i det nye semesteret. Studentene må selv melde seg opp til utsatt eksamen. Frist for oppmelding til utsatt eksamen er: 15. januar for vårsemesteret 15. august for høstsemesteret En eksamensmelding til utsatt eksamen er bindende og kan derfor ikke annulleres. Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen for utsatt eksamen. Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø 17 og 21 Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 1.24 Utsending eksamensbesvarelser til eksamenskommisjoner Sikre at eksamenskommisjoner som skal sensurere får eksamensbesvarelsene så raskt som mulig etter eksamen for gjennomføring av sensur. Gjelder alle skriftlige skoleeksamener, prosjektoppgaver, rapporter, mastergradsoppgaver og elektroniske innleveringer i Fronter Definisjoner: Administrere etterarbeidet for eksamener på en rask og forsvarlig måte. Fakultetsadministrasjonen. Skriftlige innleveringer: Fakultetsadministrasjonen sender kopi av eksamensbesvarelser fra skoleeksamener, prosjektoppgaver, rapporter, mastergradsoppgaver til eksamenskommisjoner per post. Brev med nødvendige vedlegg følger med til eksamenskommisjonene. Elektroniske innleveringer: For elektroniske innleveringer i Fronter sendes passord for tilgang til aktuelt emne til ekstern sensor. Tilgangen gjelder innleverte besvarelser som skal sensureres/kontrolleres. Det sendes ikke papirkopier til eksamenskommisjoner der innleveringen er elektronisk. Det må i så fall besørges av instituttet. Samme prosedyre med brev og vedlegg som for besvarelser i papirformat sendes eksamenskommisjonene. Brev til eksamenskommisjonen Uttrekk fra Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø Sensurkontrakt til ekstern sensor Godtgjøring til sensorer ved NT-fakultetet til ekstern sensor 18

19 1.25 Årshjul eksamensarbeid Gjøre ansatte ved fakultetet kjent med alle frister som gjelder eksamensarbeide i løpet av studieåret Gjelder for alle institutt på fakultetet Definisjoner: Datoer som viser frister for institutt/ansatte for eksamensarbeidet i studieåret (frist for eksamensdatoer, eksamenskommisjoner, vurderings- og sensurordninger med mer). Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen setter fristene i samarbeid med instituttene. Godkjent årshjul skal sendes instituttene som legger det på sine hjemmesider til informasjon for sine ansatte. 19

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

FORVALTNING AV EKSAMEN OG SENSUR VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV EKSAMEN OG SENSUR VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren 28. mars 2011. Oppdatert av seniorrådgiver Hege Skarsfjord, Avdeling for utdanning, 5. april 2011. Kapittel 12 FORVALTNING AV EKSAMEN OG SENSUR VED UNIVERSITETET I TROMSØ

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 09-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/640 DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 23.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling og ansvar

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 5.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling ansvar for

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING Våren 2014 Side 2 av 12 Innhold Innledning... 4 Eksamensforskriften ved UiS... 5 Bildet Begrunnelse og klage

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 16/17 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved eksamensavvikling Saksnr: 17/03036-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 23.05.2017

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Bakgrunn for møtet: Temaer:

Bakgrunn for møtet: Temaer: Referat fra samarbeidsmøter mellom Fagutvalget ved Hedda Greni og Grethe Aase og ISP ved instituttleder Berit Rognhaug og faglig studieleder Heidi Mjelve, februar - april 2016 Bakgrunn for møtet: Studentrepresentantene

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

ARBEIDS- OG ANSVARSFORDELING FOR SKRIFTLIGE SKOLEEKSAMENER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

ARBEIDS- OG ANSVARSFORDELING FOR SKRIFTLIGE SKOLEEKSAMENER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren 28. mars 2011. Oppdatert av seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 5. april 2011. Vedlegg 1 til kapittel 12 ARBEIDS- OG ANSVARSFORDELING FOR SKRIFTLIGE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Studentenes rettigheter og plikter

Studentenes rettigheter og plikter Studentenes rettigheter og plikter 2 3 Studentrettigheter og plikter Universitetets forskrifter - studierett og semesterregistrering, permisjoner, eksamensrettigheter og klageadgang Kvalitetssystemet -

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH

Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH 1. BAKGRUNN Det følger av lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler 3-9 at NHH skal sørge

Detaljer

Årshjul eksamen. Detaljert

Årshjul eksamen. Detaljert Årshjul eksamen Detaljert Jogita Borg Pedersen Magnus Clark SKB AHS Eksamen på AHS/ASP arrangeres gjennom hele studieåret, men hovedperiode i mai/juni og november/desember. Tid/ frister Aktivitet/ oppgave

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

Rita Iren Olsen, Studieseksjonen. Gruppeleder for eksamen- og studentsaker tilknyttet profesjonsstudiet i medisin

Rita Iren Olsen, Studieseksjonen. Gruppeleder for eksamen- og studentsaker tilknyttet profesjonsstudiet i medisin Rita Iren Olsen, Studieseksjonen Gruppeleder for eksamen- og studentsaker tilknyttet profesjonsstudiet i medisin Klagebehandling karakterfastsetting og formelle feil Endret praksis i offentliggjøring av

Detaljer

Digital arbeidsflyt for vurdering

Digital arbeidsflyt for vurdering Digital arbeidsflyt for vurdering Superbrukerkurs 17.01.2017 Kort om webinaret Mål for kurset Få en oversikt over de ulike trinnene i flyten for digital eksamen. Målgruppe Superbrukere som jobber med eksamensavvikling

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

Sak 55/17 Forsinkelser i sensur

Sak 55/17 Forsinkelser i sensur UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: 2017/8399 Sak 55/17 Forsinkelser i sensur Notat fra Studieadministrativ avdeling Vedtakssak Notat Til: Universitetets Utdanningsutvalg Fra:

Detaljer

Studentenes rettigheter og plikter

Studentenes rettigheter og plikter Studentenes rettigheter og plikter 2 3 Studentrettigheter og plikter Universitetets forskrifter - studierett og semesterregistrering, permisjoner, eksamensrettigheter og klageadgang Kvalitetssystemet -

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Innhold 1 Innledning og formål... 2 2 Definisjoner... 2 3 Registrering årsavgift - eksamensavgift...

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS Høsten 2009 Innhold 1. Kandidatnummerering... 3 2. Godkjenning av arbeidskrav/obligatorisk aktivitet... 4 3. Hente fram vurderingsprotokoll...

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE http://www.vfk.no/notteroyvgs/praktisk-informasjon/loverregler-og-rutiner/reglement-ogavtaler/ Kan påklages: Standpunktkarakter Vedtak om IV- ikke vurdert

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB Alle elever skal opp til 3 eksamener: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål - obligatorisk Skriftlig eksamen i et trekkfag Muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. november 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 20. november 2017 05.10.2017 nr. 1783 Forskrift

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Støttesystem for utdanningskvalitet på nett (KVASS) NTNU har utviklet et nettbasert kvalitetsstøttesystem for undervisning,

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF Alle elevene på Vg3 innen studieforberedende utdanningsprogram skal opp til 4 eksamener Eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk. Det tilbys

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Ui0 : Studentombudet. 24g. Til: Studieavdelingen Kopi: Rektor, Studentparlamentet, Enhet for internrevisjon

Ui0 : Studentombudet. 24g. Til: Studieavdelingen Kopi: Rektor, Studentparlamentet, Enhet for internrevisjon Ui0 : Studentombudet 24g Til: Studieavdelingen Kopi: Rektor, Studentparlamentet, Enhet for internrevisjon Dato:21.5.2o13 Studentombudets vurdering av reglene for gyldig fravær på eksamen Jeg ønsker med

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Alle videregående skoler Dato: 21.04.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 17/02460-1 Pernilde Vikanes, 976 82 311 Klage på vurdering i videregående skole Utdanningsadministrasjonen

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

Eksamen og vitnemål som fellestjeneste - svar fra UTA

Eksamen og vitnemål som fellestjeneste - svar fra UTA Avdeling for utdanning Arkivref.: 2016/1514 Dato: 01.11.2017 Universitetsdirektøren Eksamen og vitnemål som fellestjeneste - svar fra UTA Viser til brev av 13.09.2017 hvor Avdeling for utdanning får i

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2 MØTEINNKALLING Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 28.10.2015 kl. 12:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 15/00085 Arkivkode: 011.5 Mulige forfall meldes snarest til Kjetil S. Larssen SAKSKART Side

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave) US-SAK NR: 170 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIR. SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER:SENIORRÅDG. BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK

Detaljer