Fysiske/kemiske effekter som er skadlige for menneskers helse og miljø: For skadelige effekter, se punkt 9 till 12.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysiske/kemiske effekter som er skadlige for menneskers helse og miljø: For skadelige effekter, se punkt 9 till 12."

Transkript

1 HMS Sikkerhetsdatablad av den 15 januar 2013, revision 2 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG PRODUSENT 1.1 Produktbetegnelse Identifisering av blandningen: Handelsnavn: CAT/194 Indexnr. 67/548/EEG: Ikke aktuell Registreringsnr. REACH: Ikke aktuell 1.2 Hovedsakelig anvendelsesområde for produktet og ikke anbefalt bruk. Anbefalt Anvendelse: Sprøytelim katalysator. Ikke Anbefalt anvendelse: All annen anvendelse enn den som er anbefalt Informasjon om produsenten av sikkerhetsdatablad Produsent: FRABO ADESIVI spa - via Garibaldi 76/ Carugate (MILANO) - Italia. Tel Fax Selskap med kavalitetssystem sertifisert i henhold til UNI EN ISO 9001/2008 Person ansvarlig for sikkerhetsdatabladet: 1.4 Telefonnummer for nødsituasjoner FRABO ADESIVI spa - Tel IDENTIFISERING AV FARER 2.1 Klassifisering av stoff eller produkt Kriterier i henhld til direktivet 67/548/EG, 99/45/EG og med etterfølgende endringer og tillegg: Egenskaper/Symboler: Produktet oppfattes ikke som farlig i henhold til direktivet om farlige stoffer (67/548/EEG) og produkter (1999/45EG). Fysiske/kemiske effekter som er skadlige for menneskers helse og miljø: For skadelige effekter, se punkt 9 till Etikettelement S-meninger: S23 Unngå innånding av damper/aerosoler. S51 Sørg for god ventilasjon. Særskilte bestemmelser: Sikerhetsdatabladet er tilgjengelig på forespørsel fra profesjonelle brukere. 2.3 Øvrige risikoer Øvrige risikoer: Ingen annen skadelig effekt er for tiden kjent. 3. SAMMENSETTNING AV/INFORMASJON OM INGREDIENSER 3.1 Stoffet 3.2 Blandninger Farlige komponenter i henhold til direktivet (EEG) 67/548 og tilrettelagt klassifisering, merking og forpakning av stoffet og produktet, og med hensyn till klassifiseringen: 5 % - 10 % citronsyre CAS: EC: Xi; R36 3.3/2 øyeirritasjon 2 H319 Full tekst for riskovurderinger R och "H, angis i punkt FØRSTEHJELP-INNSATSER 4.1 Beskrivelse av førstehjelp tiltak Ved kontakt med huden: Ta av de tilsmussede klærne umiddelbart og kast dem på et trygg måte. Ved kontakt med huden, skyll umiddelbart med rikelig med vann og såpe. Ved øyekontakt: Ved øyekontakt, skyll dem med vann så lenge det er behov, med åpne øyelokk, minst 10 minutter, og dekk etterpå over øynene med en steril gassbind, eller rent lommetørkle. Rådspør UMIDDELBART EN LEGE. Bruk IKKE øyedråper eller øyesalver av noen sort innen man har rådspurt en allmennlege eller øyelege. Beskytt det skadede øyet. Ved svelging: Framkall IKKE brekning. HENVEND DEG UMIDDELBART TIL EN LEGE, og vis frem sikkerhetsdatabladet. Ikke gi den skadde personen verken mat eller drikke. Sida 1 av 5

2 Ved innånding: Flytt den skadde ut i frisk luft og håll hun/han varm og i stabilt sideleie. Ved uregelmessig eller uteblitt pusting, yt kunstig åndedrett. Ved irritasjon i luftveiene, rådspør en lege og vis frem emballasjen eller etiketten, evt sikkerhetsdatabladet. 4.2 Hovedsymtomer og -effekter, både akutte og forsinkede Ingen nåværende kjente symptomer eller effekter. 4.3 Indikasjon om et eventuellt behov for umiddelbart legebesøk eller spesialbehandling Ved ulykke eller ubehag, ta umiddelbart kontakt med en lege (vis frem om mulig bruksanvisning eller sikkerhetsdatabladet.). Se underavsnittet i punkt 4.1 Behandling: Symtom relatert behandling. 5. BRANNSLUKNINGSTILTAK 5.1 Brannslokkemiddel Anbefalt brannslokkemiddel: Vann. Benytt brannslukker med CO2 og/eller med pulver ved brann. Brannslokkemiddel som ikke må benyttes av sikkerhetgrunner: Ingen spesiell, det frarådes å benytte høtrykksvasker. 5.2 Særskilte risikoer som stoffet eller produktet medfører Ikke pust inn de gassene som dannes ved eksplosjon eller forbrenning. Ved brann dannes kullmonoksyd og kulldioksyd, kvelestoff og spor av saltyre. Forbrenningen genererer tung røyk. 5.3 Anvisning for brannvesenet Benytt tilgjengelige pusteapparater (f.eks. isolerte pustemaske). Vannet som er benyttet for å slokke brannen er forurenset og samles opp separat. Ikke slipp det ut i avløpssystemet. Om det er mulig ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt, flytt umiddelbart tomme kannaer ut fra risikoområdet. 6. TILTAK VED UTILSIKTET SPREDNING 6.1 Sikkerhetsforebyggende tiltak, personlig beskyttelsesutstyr og nødprosedyrer Benytt personlig beskyttelsesutstyr, se punkt 8.2 (eksponeringskontroll). Flytt alle personer til en sikker plass. Konsulter de sikkerhetstiltak som angis 7 (håndtering og lagring ) og 8 (personlig beskyttelsesutstyr/eksponeringskontroll). 6.2 Miljø beskyttende tiltak Unngå gjennomtregning i jordsmonnet. Unngå avrenning til overflatevann og til avløpsnettet.. Samle opp forurenset vann og leveres på godkjent deponi. Se punkt 13 (anmerkninger angående avhending). Ved gas- og/eller væskelekkasje med avrenning til vassdrag, jord eller avløpsnett, skal det meldes til ansvarlig myndigheter i henhld til hva som indikeres i gjeldende lovverk. 6.3 Metoder og materiell for begrensning og rengjøring Anbefalt materiale for oppsamling: absorberende materiale av type sand, bentonit, sepiolit, og uansett IKKE brennbart materiale. Rengjør området med anbefalt løsemidden og/eller vann. Samle opp så mye som mulig og sende videre for deponering. Se punkt 13 (anmerkninger vedrørende deponering). 6.4 Henvisning til andre paragrafer Se også punkt 7 (handtering og lagring), 8 (personlig beskyttelsesutstyr/eksponeringskontroll) og 13 (anmerkninger vedrørende deponering). 7. HANDTERING OG LAGRING 7.1 Forsiktighetstiltak for sikker handtering: Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damper og tåke. Om det er behov for å tømme produktet over i en annen beholder, forsikre deg om at det ikke finnes ikke kompatible reststoff i beholderen. Nedsmussede klær skal tas av før du går inn i spiserommet. Ikke spis eller drikk mens man arbeider. Vi henviser også til punkt 8.2 (eksponeringskontroll) for anbefalte beskyttelsesutstyr. 7.2 Vilkår for sikker lagring, innbefattett eventuelle innkompatible enheter Produktet må ikke lagres på lavere temperatur enn 5 C eller på høyere temperatur enn 35 C. Oppbevar alltid beholderne lukket. Beskytt mot solen, eksponer ikke produktet mot direkte sollys. Hold produktetr på avstand fra næringsmidler, mat og drikke. Innkompatibelt materiale: Ingen spesiell. Se også følgende punkt 10 (stabilitet og reaktivitet). Krav til lokalene: Tilstrekkelig ventilerte lokaler. 7.3 Spesifikk sluttbruk: Katalysator for sprøytelim. Sida 2 av 5

3 8. PERSONLIG BESKYTTELSESUTSTYR/EKSPONERINGSKONTROLL 8.1 Kontrollparameter Citronsyre - Index: Ej tillg., CAS: , EC-nr: (trerskelgrenseverdi) TWA (tidbegrenset gjennomsnittsverdi): Ingen tilgjenglig data TLV STEL: Ingen tilgjenglig data Detta preparat - Index: Ej tillg., CAS: Ej tillg., EC-nr: Ej tillgängligt TLV (trerskelgrenseverdi) TWA (tidbegrenset gjennomsnittsverdi): Ingen tilgjenglig data TLV STEL: Ingen tilgjenglig data 8.2 Eksponeringskontroll Beskyttelses av øynene: Referanseforskrift: EN 166 (personlig beskyttelsesutstyr for øynene) Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse. Beskyttelse av huden: Beskyttelsesklær for kjemiske stoffer. Beskyttelse av hender: Referanseforskrift: EN 420 (allmenne krav for beskyttelseshandsker), EN 374/1/2/3 (beskyttelseshandsker mot kjemiske produkter og mikroorganismer) NBR (nitrilbutadiengummi). CR (kloroprengummi). NR (naturgummi, naturlatex). PVC (polyvinylklorid) Merknad: en beskyttelseshandske anvendlighet eller holdbarhet er avhengig av bruken, det vil si hvor ofte og hvor lenge de er i kontakt med det kjemiske stoffet, deres kjemiske resistens og handskematerialets tykkelse, samt hvordan de brukes. Spør alltid handskeprodusenten for informasjon om holdbarhet. Pustebeskyttelse: Der det er utilstrekkelig med ventilasjon, eller ved lang eksponeringstid skal et passende pustebeskyttelse benyttes. Filterhalvmaske, referanse DIN EN 149, klasse FFP3. Merknad: Rådspør alltid produsenten av pustemasken for informasjon om dennes holdbarhet. Termiska risikoer: Under normale lagrings- och handteringsforhold forårsaker blandningen ingen exotermiske reaksjoner. Kontroll av miljöeksponering: Selv om stoffet ikke er klassifisert som miljøfarligt, bør risikoen for forurensing av jord og luft has i tankene.. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om allmenne fysiske og kjemiske egenskaper Utseende og farge: Fargeløs klar væske. Lukt: Typisk Luktgrense: ph-verdi: 2,3 0,1 ved 20 C Smelte-/fryspunkt: Cirka 0 C Begynnende kokepunkt og kokeintervall: Cirka 100 C Flammepunkt for faste stoffer/gaser: data Øvre/nedre antennelse- eller eksplosjonsgrense: Danpdensitet: > 1,0 (luftref. = 1,0) kg/m³ Flammepunkt: data Fordampningshastighet: Damptrykk: Relativ densitet: 1,07 ± 0,02 kg/dm³ Vannløselighet: Löslig Fettløselighet: Selvantenningstemperatur: Oppløsningstemperatur: Viskositet: Ligner vann. Eksplosive egenskaper: Oksyderende egenskaper: VOC-innhåll: 0,0 % 9.2 Øvrig informasjon Oppløselighet: Med vann, i alle prosentsatser. Fettløselighet: Ledningsevne: 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Stabilt under normale forhold 10.2 Kjemisk stabilitet Stabilt under normala forhold 10.3 Risiko for farliga reaksjoner Ingen farlig reaksjoner ved korrekt lagring og handtering Situationer som må unngå: Ingen særskilt Inkompatibelt materiale: Inget særskilt. Sida 3 av 5

4 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen for tiden kjente. Se punkt 5.2 (Særskilte risikoer... ). 11. TOXIKOLOGISK INFORMASJON 11.1 Informasjon om toxikologiska effekter Eksponeringsmåte: innånding, kontakt med hud/øyne, svelging. Det finnes ingen toxikologiske data tillgjenglige for blandningen som sådan. Ha konsentrasjonen av de enkelte stoffene i tanke for å evaluere de toxikologiska effekter som ett resultat av eksponeringen for blandningen. Under angis toxikologisk informasjon kun for de stoffene som klassifiseres som farlige, som er i blandingen: Citronsyre - CAS: , EC-nr: , Index: LD50 : oralt, råtte = 11,700 mg/kg intravenøst, råtte = 883 mg/kg oralt, mus = 5,040 mg/kg intravenøst, mus = 961 mg/kg intravenöst, mus = 42 mg/kg 12. MILJØINFORMASJON 12.1 Toxisitet Benytt anerkjent arbeidspraksis og unngå utslipp av produktet i miljøet. Se punkt 6.2. Det finnes ingen miljømessige eller toxikologiske data tillgjengelig om stoffet som sådan. Ha derfor de enkelte stoffenes miljøgift i tankene for å evaluere deres effekt på miljøet. Fortegnelse over andre berørte emnersom ikke klassifiseres som farlig for miljøet: Citronsyre - CAS: , EC-nr: , Index: Ej tillgängligt Biologisk nedbrytbarhet: > 98,0 % etter to dager, viser ingen bioakkumulering. COD : mgo2/g BOD5 : mgo2/g Miljøgifter: Fisk: mg/l 96h Batteri: 10,000 mg/l 12.2 Holdbarhet og nedbrytbarhet Det finnes ingen data tillgjengelig om blandningen som sådan, se de emnene som er indikert over Bioakkumuleringspotential Data ikke tilgjengelig Mobilitet i jordsmonnet Data ikke tilgjengelig Reultat fra evaluering av PBT og vpvb Blandningens komponenter motsvarer ikke til kriterieriene for vpvb og PBT basert på tilgjengelig informasjon Övriga skadliga effekter Ingen øvrige data ikke tilgjengelig 13. MERKNAD FOR ANSVARSFULL AVFALLSHANDTERING 13.1 Metoder for avfallshandtering Jenvinn, om muligt. Det preparatet som kastes, samt som deres kanner om den er forurenset, ska betraktes som SPESIALAVFALL. Send dette till godkjendte avfallsstasjoner med autoriserte avfallsdistributører. Avfallskoden som stemmer överens med den Europeiske avfallskatalogen kan ikke spesifiseres etter som den ar avhengig av brukeren. Følg gjeldende lokale og nasjonale bestemmelser. EU-direktiv 91/156/EEG, 91/689/EEG, 94/62/EG 14. INFORMASJON OM TRANSPORT Ikke farlige stoffer i henhold til transpor forskrifter FN-nummer: FN-nummer: 14.2 Egnet navn på FN-spedisjon: 14.3 Risikoklasse (r) for transport: Vei- og jernbane (ADR/RID): Luftfart (ICAO/IATA): Sjøtransport (IMDG/IMO): 14.4 Emballasjegruppe: 14.5 Miljørisikoer Havforurensende: 14.6 Særskilte forsiktighetstiltak for brukerne ADR-kode for restriksjoner i tunneller: 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-kod Miljøforurensning: Sida 4 av 5

5 15. INFORMASJON OM GJELDENDE LOVVERK 15.1 Forskrifter for Helse Miljø og Sikkerhet og miljøvern/spesifikkt lovverk for preparatet EEG-nummer: Direktiv nr 2006/8/EG. Regulering (EG) 1907/2006 (REACH), Regulering (EG) 1272/2008 (CLP), Regulering (EG) 790/2009. Regulering (EG) 648/2004 (løsningsmiddel) Evaluering av den kjemiske sikkerheten 16. ØVRIG INFORMASJON Tekst med meninger som benyttes i punkt 3: R36 Irriterende for øynene. H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon Kildelitteratur: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, EU-kommisjonen SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold CCNL - Vedlegg 1 Helsedirektoratet - nasjonal oversikt over kjemiske stoffer Stoffkartoteket. Informasjonen i dette dokument er basert på våre kunnskaper ved pr dato som oppgis over. Informasjonen henviser kun til det spesifikke produktet og utgjør ingen garanti for spesielle kvaliteter. Det påligger brukeren å forsikre seg om informasjonens anvendelighet og fullstendighet med hensyn til det spesifikke bruksområdet. Alle avsnitt i dette sikkerhetsdatablad er blitt revidert i henhold til regulering 453/2010/EG. Detta sikkerhetsdatablad opphever og erstatter alle tidligere utgivelser. Sida 5 av 5

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPECRETE SRA-N

Sikkerhetsdatablad MAPECRETE SRA-N Sikkerhetsdatablad 9/5/2015, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet: Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert

Detaljer

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM Sikkerhetsskjema for 22/6/2015, Revisjon 1 Denne versjonen kansellerer og erstatter tidligere versjoner DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444 DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFISERING AV PREPARATET: HANDELSNAVN: Handelskode: 1442 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANT IDENTIFISERT

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

OPUS T 02 TAKMALING Interiør

OPUS T 02 TAKMALING Interiør Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Side 1 av 8 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: T 02 Produktbeskrivelse: Belegg: T 02 helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVAmaling

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Europa 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktbeskrivelse SIKKERHETSDATABLAD Type produkt

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ONA OIL

Sikkerhetsdatablad ONA OIL AVSNITT 1: IDENTIFISERING AV SUBSTANS/BLANDING OG AV FIRMA/SELSKAP 1.1 Produktidentifikasjon: Indeks: REACH: Ikke tilgjengelig 01-2119485515-31-XXXX 1.2 Relevant og kjent bruk av substansen eller blandingen,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-03 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer