HMS. Helse Miljø Sikkerhet. Os Båtklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS. Helse Miljø Sikkerhet. Os Båtklubb"

Transkript

1 HMS Helse Miljø Sikkerhet Os Båtklubb 1 NOVEMBER 2013

2 Vernerunder Sjekklister og kontrollskjemaer Vernerunden skal utføres to ganger i året: April og november Deltakere skal være: Styreleder/nestleder, leder Havnekomiteen og leder i Husstyret og Aktivitetskomiteen. Ansvar: Styreleder i Os båtklubb Vernerundeskjemaene skal signeres av de tre lederne Avvikene skal noteres på vedlagte skjemaer, og de skal arkiveres i HMS mappen. Styreleder, ved styret, har ansvar for at anmerkningene fra runden blir fulgt opp. 32

3 Internkontroll Os Båtklubb 1. Innledning Beskrivelse OBK målsetting og HMS. Bedre sikkerhets og miljøinnsatsen. Skape engasjement og delaktighet i arbeidet. Skape trivsel i klubben. Unngå ulykker. Redusere/fjerne utslipp av farlige stoffer til miljøet. Følge opp forskriftene i forbindelse med HMS. 2 November 2013

4 Målsetting Os Båtklubb har som formål å drive klubben på en slik måte at medlemmenes, interesser blir i varetatt på en forsvarlig og god måte. Anleggene skal være i god teknisk stand, og medlemmene skal kunne ferdes trygt, både på land og sjø. Vi skal arbeide for et godt og trivelig miljø gjennom sosiale tiltak, faglig oppdatering og dugnad. Vi skal holde priser og yte servise som gjør at medlemmene våre finner seg godt til rette i klubben. Vi skal holde en aktiv miljøpolitikk. Styret i Os Båtklubb er ansvarlig for å følge opp og gjennomføre målsettinga til klubben. Klubben skal ha ansvar og yrkesskadeforsikring. De viktigste styrende dokumenter er: 1. Os Båtklubb sine lover. 2. Os Båtklubb sitt havnereglement. 3. Regler for bruk av slipp og kran. 4. Regler for utleie av klubbhuset. 5. Regler for bruk av båtplass. Kaianlegg og klubbhus. 3 November 2013

5 Kvalitet og sikkerhetsfilosofi Helse Miljø Sikkerhet er nøkkelord i virksomheten. Basert på HMS gjelder følgende prinsipper: Ulykker skal unngås. Ved planlegging og utførelse av arbeid skal liv og helse beskyttes gjennom aktivt arbeids miljøarbeid. Ulykker og tilløp til ulykker skal meldes og loggføres. Det skal gjennomføres tiltak for å hindre gjentakelser. Sikkerhet skal være en del av det daglige arbeidet, og det skal prioriteres foran det å bli raskt ferdig med arbeidet. Det enkelte medlem er ansvarlig for å sette seg inn i Os Båtklubb sine regler, og å gjennomføre arbeid og virksomhet i henhold til gjeldende instrukser. Det enkelte medlem har ansvar for å melde feil og mangler, også av sikkerhetsmessig art, til styret eller den som har ansvar for gjeldende område. Oppfølging av HMS arbeidet er styret sitt ansvar, men i det daglige er det Havnekomite, Hus og Aktivitetskomite som følger opp. 4 November 2013

6 Beskrivelse av virksomheten i Os Båtklubb Os Båtklubb holder til og driver anlegget i Vargavågen i Os kommune. Klubben har 142 medlemmer, og vi har 104 båtplasser i flytebrygge. Sesongen varer fra april til midten av oktober. Om vinteren har vi ca. 25 båter i opplag på land. Resten av båtene ligger i flytebryggene. Vi leier inn mobilkran til opptak og utsetting av båtene. Klubben eier Sertifisert løfteutstyr til bruk under dette arbeidet. Gjennom vinterhalvåret driver medlemmene med vedlikehold av båtene sine, og det er tilgang til strøm hele året. I sommerhalvåret vedlikeholder vi brygger, slipp, klubbhus og veien ned til anlegget. Vi driver i tillegg med ulike aktiviteter for medlemmene. Klubben har eget klubbhus med kjøkken, toaletter, vaskerom og dusj. Lokalet brukes til begrenset utleie for medlemmene i klubben. Klubben har 18 naustboder for oppbevaring av utstyr og redskaper til medlemmer. Bodene leies ut til medlemmene i klubben. Klubben har egen slipp. Slippen er godkjent for båter opp til 10 tonn. Klubben har egen kai kran. Kranen er godkjent for vekt opp til 200 kg. Havnen vår er åpen for gjester i sesongen, og gjestene har tilgang til toaletter, dusj og vaskemaskin. 5 November 2013

7 Myndighet og ansvar. Klubben sitt årsmøte velger styre og komiteer. Styret leder klubben, og de påser at lover og vedtekter blir fulgt. De følger opp planlagt arbeid, og de har ansvar for at klubben opp de til enhver tid gjeldende forskrifter for HMS. Havnekomiteen leder arbeidet på anlegget, og de informerer styret om behov for utbedringer/nyanskaffelser til forsvarlig og god daglig drift. Havnekomiteen har ansvaret for slippen og for at den blir brukt etter gjeldende forskrifter. Hus og Aktivitetskomiteen leder arbeidet med huset, og de administrerer utleie. De informerer styret om utbedringer/nyanskaffelser til forsvarlig og god daglig drift. Os Båtklubb skal avholde to vernerunder pr. år i havnen og på anlegget. Det skal brukes sjekkliste under runden, og det skal føres avviksrapport om det blir funnet mangler. Styreleder er verneleder. Dersom han/hun ikke kan møte, er det nestleder som fungerer som verneleder. 6 November 2013

8 Os Båtklubb Organisering Årsmøte Styre Styreleder Styremedlemmer Havne komiteen Hus og Aktivitetskomiteen Redaksjons komiteen Slipp ansvarlige Brygge ansvar lige Brann ansvar lige Tur og arrange mentko miteen Varganytt 7

9 BRUK AV STRØM I BÅT Følgende regler gjelder for Os Båtklubb: Når båten skal ut; Trekk ALLTID ut støpsel fra stikkontakt på strømsøyle først. Tilkoblingsledning tilhører båten, IKKE bryggen. Ledninger, uten båt i ene enden, blir fjernet. Ledning skal være hel, uten skjøter/skjøtekontakt. Når du forlater båten bør ditt strømforbruk være lavest mulig. Da slipper vi unødige utkoblinger for hele bryggen. Høyt forbruk er også forbundet med økt BRANNFARE. Kun godkjent utstyr for bruk i båt kan benyttes. 8

10 Aktiviteter i miljø og sikkerhetsarbeidet. Handlingsplan. (Bruksanvisninger hva skal gjøres). Miljø: Det skal være ryddig og rent på anlegget. Det er ikke lov og oppbevare farlig avfall på området, og brannfarlige vesker må oppbevares forsvarlig. Dette er det enkelte medlem sitt ansvar. Bunnsmøring og spyling av båter må skje etter retningslinjer som står på plakat om tips for båt puss i oppslagstavla til klubben og i perm for HMS. Det skal ikke lagres boss i Varga. Bosskonteineren som står i Varga om sommeren er kun for gjester. Sikkerhetsarbeid: Opplæring: Os Båtklubb ved styret er ansvarlig for nødvendig opplæring av Medlemmer som bruker anlegget. Førstehjelp: Førstehjelpsskrin og Hjertestarter er plassert i vaskerom i naustet. Lastestropper: Lastestropper skal kontrolleres og godkjennes før hvert båtopptak og Båt uttak. Er det tvil om stroppene sin tilstand, skal de ikke brukes. Båtopplag: Alle krybber/stativ for båtopplag skal godkjennes av Havnekomiteen før bruk. Er det tvil om stativ/krybber kan godkjennes, skal den ikke brukes før nødvendig tiltak er satt i verk, og Havnekomiteen har godkjent krybbe/stativ. Vernerunde: To (2) ganger i året vår og høst. Slipping av båter: Skal bare gjøres av personale som er sertifisert og godkjent av Havnekomiteen. 9 NOVEMBER 2013

11 HMS BRANNSIKRING 10 NOVEMBER 2013

12 Forebyggende tiltak for brann i Os Båtklubb Filler med linolje, lakk og løsemidler kan selvantenne. De skal fjernes fra området etter bruk og kastes på egnet sted. For å unngå kondens i båten under opplag er det mer egnet å bruke en enkel sirkulasjonsvifte i stedet for varmevifte. Varmevifter skal ikke brukes uten tilsyn. Og dersom andre ovner skal benyttes skal disse være godkjent for bruk i båt/bil. Det er kun kabler godkjent for utendørs bruk som er tillatt brukt på bryggeanlegg. Skjøt på ledning utendørs bør unngås. Dersom det må benyttes skal godkjent kappe over benyttes. Ved gass ombord: Gassvarsler gir ekstra trygghet (kan kjøpes på Gjensidige). Propanslanger skal skiftes hvert 5, år. Tetthetskontroll av kuplinger ved bruk av såpevann. Røykvarsler er like viktig i båten som hjemme. Varmgang og brann i elektriske anlegg oppstår lettest ved dårlige forbindelser. Trekk over skrudde forbindelser en gang i året. (Ved full kortslutning ryker sikringen. Det gjør den ikke der det oppstår dårlig forbindelse og varmgang.) Oppbevaring av bensin skal være i godkjente beholdere. Tilslutt kaffetrakter (I naustet) i kontakt med tidsur. Bruk av griller og flamme kun under tilsyn og i forsvarlig avstand fra brennbart materiale. Kast brukte engangsgriller i egnet boss- beholder. 11 NOVEMBER 2013

13 Handlingsplan for brann og ulykker i Os Båtklubb. Dersom en brann skulle oppstå anser vi den største faren at brannen spres til båter som ligger nært hverandre og at brannen spres til neste båt. Vi har utarbeidet følgende handlingsplan: 1. Varsle brannvesen på telef. 110, Eventuelt Lege på telef Start slukking. 3. Landstrøm kuttes, båt gjøres strømløst. 4. Bruk eventuelt brannøks for å komme inn i brennende båt og brannsluknings apparat som er plassert i naustet og på bryggene. (Brann økser er plassert i skap med brannsluknings apparater på bryggene). Brannslange på trommel er plassert like innenfor døren i naustet. 5. Fjern om mulig den brennende eller de to på siden. 6. Ved tilkallelse av helikopter skal flaggstangen på parkeringsplass legges ned. Egnet nøkkel henger i naustet. 7. Plakat for livreddende førstehjelp henger på oppslagstavle ute på naustet. 8. Førstehjelpsskrin og Hjertestarter er plassert i vaskerom i naustet. 9. Brannpumpe står lagret i naustet. Brannpumpe kan også brukes til lensing av båt. 10. Ring kontakter i klubben: Slippvakter (telefonnummer henger i gangen like innenfor døren i naustet). 12 NOVEMBER 2013

14 HMS avvikshåndtering og registrering av ulykker og nestenulykker. Alle medlemmer har plikt til å melde fra om blant annet: Uønskete hendelser/ulykker. Nestenulykker. Avvik fra vedtatte prosedyrer/rutiner. Eventuelle andre avvik som forekommer i foreningen. Vedlagt: Skjema for rapportering av hendelser og skisseskjema. 13 NOVEMBER 2013

15 7. Rapportering av hendelser Kryss av for type hendelse (årsakssammenheng): Orden, renhold Avvik rutine/prosedyre Nestenulykke Opplæring,informasjon Arbeidsulykke Vedlikehold, service Utslipp, forurensing Svakhet, feil, mangel Brann, eksplosjon Annet: Hendelsesdato: Meldt av: Avdeling: Saksnr./år Beskrivelse av hendelse: (Fylles ut av den som melder hendelsen). NB! Ved arbeidsulykke med personskade, varsles daglig leder umidelbart. Forslag til forbedring/tiltak: (Fylles ut av beslutningstaker) Besluttet tiltak: Følges opp av: Innen: Dato/sign: Evt. Sluttkomentar: Saken lukkes den: Sign: Arkivsted: 14 NOVEMBER 2013

16 Skisse: 15 NOVEMBER 2013

17 HMS HAVNEKOMITEEN 16 NOVEMBER 2013

18 HMS Varga Generell del Havnekomiteen har det daglige ansvaret for anlegget. De ser til at kaianlegget, slippen og ute området er i forsvarlig stand. De arrangerer dugnadene på anlegget, og de ser etter at medlemmene i klubben følger de reglene vi har, både etter HMS og klubben sine ordinære lover og regler. Havnekomiteen regulerer båt plassene, og de kan flytte om på båtene dersom de finner det mer hensiktsmessig for driften av anlegget, eller at det ivaretar sikkerheten på en bedre måte. Havnekomiteen skal ha oversikt på alle båtene som ligger i anlegget. Dette gjelder både båttypen og eieren av båten. Havnekomiteen rapporterer til styret dersom de oppdager båter/fortøyninger som kan være til skade for anlegget, og de kan pålegge båteier å sette båt/fortøyninger i forsvarlig stand. Havnekomiteen administrerer slippen, og de har ansvaret for opplæringen av de ansvarlige for slipping. 17 NOVEMBER 2013

19 Båtopptak/vinteropplag Båtopptak og båtuttak organiseres og ledes av Havnekomiteen. De kontrollerer og sørger for at løfteutstyret er sertifisert, og de ser etter at ingen går under hengende last. Hjelm er påbudt for de medlemmene som er ansvarlige under opptak og utsetting. Havnekomiteen kontrollerer at krybbene er solide nok, og de viser bort båter som ikke har godkjente krybber. Hus og presenninger skal være av god kvalitet, og de skal festes slik at de ikke er til skade for andre båter eller vanlig ferdsel. Havnekomiteen har ansvar for at parkeringsplassen er i forsvarlig stand, og de har ansvar for vintervedlikehold av vei og plass. Det har i tillegg ansvar for at det er sand tilgjengelig i strøsandkassen i bakken opp mot bommen. Det er ikke tillatt å bruke mer strøm enn det styret til en hver tid tillater, og det er kun tillat å bruke elektrisk utstyr som er sertifisert for bruk i båt. Overbelastning av det elektriske anlegget kan føre til brann, og det er alle medlemmene sitt ansvar å sørge for at vi følger påleggene fra styret. De som har båtene på land har i tillegg ansvar for at snø ikke kan rase ned på de som ferdes på anlegget om vinteren, og de har ansvar for å se etter at hus og presenninger til en hver tid er i forsvarlig stand. 18 NOVEMBER 2013

20 Vernerunder Sjekklister og kontrollskjemaer Vernerunden skal utføres to ganger i året: April og november Deltakere skal være: Styreleder/nestleder, leder Havnekomiteen og leder i Husstyret og Aktivitetskomiteen. Ansvar: Styreleder i Os båtklubb Vernerundeskjemaene skal signeres av de tre lederne Avvikene skal noteres på vedlagte skjemaer, og de skal arkiveres i HMS mappen. Styreleder, ved styret, har ansvar for at anmerkningene fra runden blir fulgt opp. 32

21 HMS SLIPPEN 20

22 Sjekklister/vernerunder Uteområdet/slipp Dato:.. Miljøfaktorer Anmerkning Tiltak Ansvar Frist Merknad Veien ned El-installa sjonner Orden/renhold Rednings utstyr Skilting Slukkeutstyr Skinnegang og vogn Spill og wire Høytrykspyler Deltakere: 22 NOVEMBER 2013

23 HMS KAI KRAN 23 NOVEMBER 2013

24 Regler for bruk av Kai kran Havnekomiteen administrerer driften av Kai kran, og har ansvar for at reglene for bruk blir fulgt opp. Det er bare medlemmer av OBK som kan betjene kaikran. Kai kran skal fortrinnsvis brukes til master og løft mellom båt og kai. Maks tillatt vekt er 200 kg. Det skal minimum være to personer tilstede ved bruk, en til å betjene kai kran og en til å ivareta sikkerhet på kaien. Det er ikke tillatt å oppholde seg under kai kran under løft. Kai kran skal settes tilbake i «hvileposisjon» og sikres etter bruk. Sveiver skal henges tilbake på plass etter bruk. Navn og dato føres opp på liste ved bruk og betaling faktureres ved hovedfaktura. Oppdages noe ureglementert med kai kran, skal Havnekomiteen varsles. Kai kran skal kontrolleres i henhold til HMS plan. ALL BRUK AV KAI KRAN ER PÅ EGET ANSVAR! 24 NOVEMBER 2013

25 HMS KAI ANLEGGET 25 NOVEMBER 2013

26 Regler for bruk av bryggene 1. Det er ikke tillat å bade mellom bryggene. 2. Snø på brygger og landgang må måkes når det er behov for det. Alle medlemmer må delta i dette arbeidet når det er påkrevd. Snø måke står i naustet. 3. Det er ikke tillatt å bruke mer strøm på bryggene enn det som styret, til en hver tid tillater. 4. Det er kun kabler, godkjent for utendørs bruk, som er tillatt brukt, på brygge anlegget. Ledningene skal være i hele lengder og uten bruk av stikkontakter ute på bryggene. 5. Egne fortøyninger skal kontrolleres hvert år. 6. Båtfortøyningene skal ha strekkavlastere og tau som er hele og solide. Havnekomiteen skal godkjenne fortøyningene. 26 NOVEMBER 2013

27 Sjekkelister/vernerunder Brygge og kaianlegg Dato:. Miljøfaktorer Anmerkning Tiltak Ansvar Frist Merknad Orden/renhold Rednings Utstyr El-Installasjoner Flyte Bryggene Uteliggere Fortøyning Brygge Fortøyninger Båter Gangveier til Brygger Brannutstyr Fortøyninger Under vann Vannslange Trapp 27 NOVEMBER 2013

28 HMS HUSSTYRET OG AKTIVITETSKOMITEEN 29

29 Sjekke liste ved utleie av naust i Varga. Følgende skal informeres om/sjekkes ved utleie av naust. 1 Lokalet leies bare ut til medlemmer i Os Båtklubb. 2 Informere om rømningsveier og plassering av brannslukningsapparat og slanger. 3 Informere om låserutiner. Dør inn til lokalet i 2 etasje skal låses. Hoveddør inn i 1 etasje skal ikke låses. 4 Røyking er ikke tillatt innendørs. Om det røykes utendørs skal sneiper kastes i egen dunk som plasseres utenfor inngangsdør. 5 Gå gjennom plassering av kjøkkenutstyr. 6 Oppvaskmaskin: Kran til oppvaskmaskin skal være stengt når maskinen ikke er i bruk. Gå igjennom bruksanvisning som henger på innsiden av skapdør. 7 Vis plassering av sikringsskap og bryter for avtrekksvifte. 8 Vaskerutiner: Vise plassering av mopper og bøtter. Hele lokalet skal vaskes etter bruk. Gjelder også trapp ned, toaletter og gang. Det skal ikke brukes mye vann på gulv som ikke har helsveist belegg. Kun fuktige kluter. 9 Det skal sjekkes at tilstrekkelig håndsåpe, tørkepapir og toalettpapir er på plass. 10 Betaling: Det ettersendes Faktura. Utleiepris er kr. 530,- for medlemmer. 11 Lokalet leies normalt 24 timer fra klokken til påfølgende dag, om ikke annet er avtalt. 12 Medlemmer i Os Båtklubb og klubbens gjester har tilgang til toalett, dusj og vaskerom 24 timer i døgnet. En må også regne med aktivitet på slippen i forkant av naustet. 13 Den som leier lokalet, plikter å erstatte eventuelle materielle skader som leietaker eller leietakers gjester påfører Os Båtklubbs eiendeler. 14 Dersom leietaker ønsker det, kan bom på vei ned til Varga settes ut av drift i leieperioden. Dette må avtales i forkant. 15 Lokalet leies ikke ut til ungdomsfester. Jeg aksepterer vilkår for utleie som er nevnt ovenfor, og skjekkeliste er gjennomgått med representant fra Os Båtklubb. Dato. Sted.. Dato for leie av naust:. Leietaker:.. For Os Båtklubb:. 30

30 Sjekklister/vernerunder Klubbhus Dato: Miljøfaktor Anmerking Tiltak Ansvar Frist Merknad Veien ned Orden/renhold Renhold kjøkken Toalett El-instalasjoner Merking rømningsvei Slukkeutstyr Åpne rømningsveier Skilting Vaktlykta Deltakere:. 31

31 TIPS FOR BÅTPUSSEN Legg dekk plast under båten før du skraper av bunnstoff. Bruk briller maske og arbeidshansker. Unngå hud, øyenkontakt og å ånde direkte inn. Unngå tørr pussing. Våt pussing er et langt bedre alternativ. Tenk miljø og bruk miljøvennlige produkter. Bruk bunnstoff som er tilpasset havnen du ligger i og bruken av båten din. Det gror mest der lyset slipper til, og du trenger ikke alltid å bunn smøre hele bunnen. Bruk engangshansker, sa slipper du å søle med tynnere til vask av hender. Unngå bruk av åpen flamme når du jobber med bunnstoff og tynnere. Avfall fra skraping og pussing, samt tilsølt materiale, skal leveres mottak for farlig avfall i (Kolskogen her i Os) Fjerne tilsølte kluter fra anlegget til Os Båtklubb. DISSE SKAL I KKE I AVFALSBØTTENE VÅRE. Støvsuger er godt egnet til å samle opp malingsskrap og slipestøv. 32 NOVEMBER 2013

32 Eksempler på farlig avfall Søl av motorolje og dieselolje. Brukte oljer Brukte batterier. Rester av maling og løsemidler. Pussefiller, koster og emballasje med maling og løsemiddel rester. Avfall og støv fra fjerning av bunn stoff. Asbest. Brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Det er ditt ansvar å sørge for at avfallet blir fjernet fra Varga, og levert til godkjent mottak for farlig avfall. 33 NOVEMBER 2013

33 HMS DOKUMENTASJON 34 NOVEMBER 2013

34 KOMENTARER: 35 NOVEMBER 2013

HMS. Helse - Miljø - Sikkerhet. Os Båtklubb

HMS. Helse - Miljø - Sikkerhet. Os Båtklubb HMS Helse - Miljø - Sikkerhet Os Båtklubb 1 Internkontroll for Os Båtklubb 1. Innledning Beskrivelse OBK målsetting og HMS Bedre sikkerhets og miljøinnsatsen Skape engasjement og delaktighet i arbeidet

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika

Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika Dette dokument leveres tilbake i utfylt stand sammen med nøkkel Innhold Retningslinjer og info for utleie Husregler Kontrolliste Giro for leie og kart. Sett

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Bakgrunn og hensikt Alle båtforeninger er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk, ref. forurensningsforskriften

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 1-Bakgrunn og hensikt Båtforeninger er pålagt å ha en avfalls-

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Bakgrunn og hensikt Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne planen kommer i tillegg til

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglene omfatter klubbhus og seilerhus, brygger, kraner, jekker og annen redskap, parkeringsplass og opplagplass. 1. Som havneoppsyn fungerer havnesjefen og

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Øvre Bragernes Motorbåtforening Muusøya 17, 3023 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Medlemskap 1. All henvendelse til styret skal skje skriftlig.

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Revidert og godkjent på årsmøtet 7mars 2013. Øvre Bragernes Motorbåtforening Postboks 810, 3007 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Medlemskap

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser) PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser) Boligen har tidligere vært i forsvarets eie. Kjøkkenet er utstyrt med kjøleskap, komfyr og alt nødvendig utstyr. Hytta er ubetjent, gjestene må selv

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Bakgrunn og hensikt Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne planen kommer i tillegg til

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 Tid 04.03.15 Sted Karlottbrygga Kl. 1800 Referent Svein-Ole Karlsen Deltakere,,,, Ant Steve Teigland, Morten Bakken,,, Arnulf Hansen, og Svein Ole

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BÅTPLASS PÅ NORDRE JARLSBERG BRYGGE, SANDE I VESTFOLD

LEIEKONTRAKT FOR BÅTPLASS PÅ NORDRE JARLSBERG BRYGGE, SANDE I VESTFOLD LEIEKONTRAKT FOR BÅTPLASS PÅ NORDRE JARLSBERG BRYGGE, SANDE I VESTFOLD Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Fjordveien 20 3070 Sande Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

Velkommen til Blikshavn leirplass!

Velkommen til Blikshavn leirplass! Velkommen til Blikshavn leirplass! www.karmoy.kommune.no/blikshavn Blikshavn leirplass - En lun og frodig plett på sørøstsiden av Karmøy - 8 km nord for Skudeneshavn - 30 km fra Haugesund, ved riksveg

Detaljer

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere 22 ELEKTRISK ELEKTRISK Stikkordregister Tenk hvor mange liv og hvor store verdier som kunne vært spart om det er blitt foretatt nødvendig ettersyn og regelmessig vedlikehold av el-anlegget... I Norge omkommer

Detaljer

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Samfunnshus og flerbrukshallen er viktige ressurser for innbyggerne i Hattfjelldal kommune. Disse reglene skal sørge for

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (18 sengeplasser, 6 rom (5+2+2+2+1+6)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (18 sengeplasser, 6 rom (5+2+2+2+1+6) PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (18 sengeplasser, 6 rom (5+2+2+2+1+6) Boligen har tidligere vært i forsvarets eie. Kjøkkenet er utstyrt med kjøleskap, komfyr og alt nødvendig utstyr. Hytta er ubetjent,

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2012 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

Hyttevakter Rettigheter og refusjon av utgifter Tilsyn

Hyttevakter Rettigheter og refusjon av utgifter Tilsyn Hyttevakter Den Norske Turistforening har over 500 hytter i norske fjell. Det systemet DNT har med selvbetjente hytter er unikt i hele verden og noe DNT er veldig stolte av. Uten den enorme dugnadsinnsatsen

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 6 mai 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 6 mai 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu,, Lars Even

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 Tid 12.11.14 Sted Karlotbrygga Referent Rolf Mobakk Deltakere Harry Strøm, Roger Johansen, Bjørn Are Lorentsen, Rune Martinsen, Ant Steve Teigland,

Detaljer

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET 52 BRANN - SIKKERHET Siden 2000 har det vært 1500 branntilløp i boliger forvaltet av Norske Boligbyggelag. Noen har utviklet seg til branner med svært dramatiske følger. Dette kan vi gjøre noe med. Les

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER PÅ FUVO

REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER PÅ FUVO Utleieansvarlig: Liv Bråthen Tlf. 95 14 10 30 REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER PÅ FUVO Leietaker plikter å gjøre seg kjent med dette reglement før arrangementet. Avtalen er gyldig når reservasjonsgebyret

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

TELEFONLISTE. Bestilling av lokaler. 911 58 461. Vaktmester... 908 64 250. Alnor Kjemiske Fagforening. Hovedkontakt AKF Huset A.

TELEFONLISTE. Bestilling av lokaler. 911 58 461. Vaktmester... 908 64 250. Alnor Kjemiske Fagforening. Hovedkontakt AKF Huset A. TELEFONLISTE Bestilling av lokaler. 911 58 461 Vaktmester... 908 64 250 Alnor Kjemiske Fagforening Hovedkontakt AKF Huset A.S tlf: 911 58 461 Kasserer... 959 43 021 Sekretær. 902 55 258 AKF huset kjøkken

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Plikter og regler. Revidert Mai 2014

Plikter og regler. Revidert Mai 2014 Plikter og regler. Revidert Mai 2014 2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Plikter 3 2. Sikkerhets og ordensregler 3 3. Regler i forbindelse med opplag 4 4. Regler for havna 5 3 1. Plikter Enhver som har tillitsverv,

Detaljer

Reglement for Seilforeningen 1928

Reglement for Seilforeningen 1928 Reglement for Seilforeningen 1928 Samlet, den 25. mars 1984 Oppdatert, den 25. oktober 1993 Oppdatert, den 25. november 1998 Oppdatert, den 25. januar 2006 Oppdatert den 15. mars 2011 Oppdatert den 18.

Detaljer

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE!

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! Om brannsikkerhet i utleieboliger, hybler og bofellesskap Hvem har ansvar når boliger og hybler leies ut? Mangel på studentboliger og anstrengt økonomi i studietiden

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 22.10.03 Revidert i BU 08.11.06 Revidert i KST 15.12.10 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT?

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

KONTRAKT FOR BÅTPLASS - 2014

KONTRAKT FOR BÅTPLASS - 2014 Tlf 78 44 69 10 Man- fre 0800-1530 post@altahavn.no... Dato: Alta poststempelets dato Kontrakt-info-2014-1 KONTRAKT FOR BÅTPLASS - 2014 Her er informasjon om leie av båtplass, samt kontrakt på SISTE SIDE

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus 1.Langhus speidergruppe av Norges speiderforbund Besøksadresse: Bøhlerveien 6, 1405 Langhus Postadresse: Postboks 110, 1403 Langhus E-post: gruppen@1langhus.no

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet

Helse Miljø Sikkerhet Helse Miljø Sikkerhet Internkontrollsystem for Bø Skyttarlag Igangsatt januar 2014 Til gjennomsyn for de ansvarlige for treningskvelder og stevner Målsetting og risikoanalyse Alle plikter å ha dette. Se

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Kaihuset, 4152 Vestre Åmøy E-postadresse:

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010 Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010 PRISLISTE FOR ÅBF Kontingent Kr. 300,- Båtplassavgift Liten Kr. 1.000,- Båtplassavgift Mellomstor Kr. 1.500,- Båtplassavgift Stor Kr. 1.750,- Båtplassavgift

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN

GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN GRIMSTAD GJESTEHAVN AVTALE OM LANGTIDSLEIE PERIODE SEPTEMBER 2015 MAI 2016 Mellom utleier Grimstad kommune havn og leietaker Navn: Adresse: Tlf.nr.: e-mail adresse:

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter.

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. PRISLISTE FOR ÅBF Revidert årsmøte 26.2.2014 Kontingent kr 300,- Båtplassavgift Liten kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift Mellomstor kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB)

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) 1 Reglementets virkeområde Reglementet gjelder bryggeanlegget, båtene og båtbruken i Gylteholmen Bryggers båthavn. Leietakerne er forpliktet til å sette seg

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G Mars 2010 B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G www.bjerkedalen.no RÅD OG VINK OM HÅNDTERING OG FOREBYGGING AV ULYKKER I HJEMMET NB. Det understrekes at innholdet i dette dokumentet på ingen måte er

Detaljer

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand.

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Alle båter som skal ligge i foreningens havneanlegg skal være registrert i Redningsselskapet, sikkerhets- og småbåtregisteret. Unntatt fra dette kravet er båter som er registrert

Detaljer

RUNDSKRIV DESEMBER 2008

RUNDSKRIV DESEMBER 2008 RUNDSKRIV DESEMBER 2008 Vi har nå tilbakelagt enda et år med små og store vedlikeholdsoppgaver. Det var bra oppmøte på informasjonsmøtet i november, en kort oppsummering her: de planlagte, store vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

Bestilling av overnatting Sætrahytta.

Bestilling av overnatting Sætrahytta. Lund Turist og Sport. jan. 0 rev. Side av Kontaktperson: Klubb, Firma, Privatperson Adresse, postnummer og sted: Bestilling av overnatting Sætrahytta. Mobilnummer: E- post: Antall overnattende: Signer

Detaljer