HMS. Helse Miljø Sikkerhet. Os Båtklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS. Helse Miljø Sikkerhet. Os Båtklubb"

Transkript

1 HMS Helse Miljø Sikkerhet Os Båtklubb 1 NOVEMBER 2013

2 Vernerunder Sjekklister og kontrollskjemaer Vernerunden skal utføres to ganger i året: April og november Deltakere skal være: Styreleder/nestleder, leder Havnekomiteen og leder i Husstyret og Aktivitetskomiteen. Ansvar: Styreleder i Os båtklubb Vernerundeskjemaene skal signeres av de tre lederne Avvikene skal noteres på vedlagte skjemaer, og de skal arkiveres i HMS mappen. Styreleder, ved styret, har ansvar for at anmerkningene fra runden blir fulgt opp. 32

3 Internkontroll Os Båtklubb 1. Innledning Beskrivelse OBK målsetting og HMS. Bedre sikkerhets og miljøinnsatsen. Skape engasjement og delaktighet i arbeidet. Skape trivsel i klubben. Unngå ulykker. Redusere/fjerne utslipp av farlige stoffer til miljøet. Følge opp forskriftene i forbindelse med HMS. 2 November 2013

4 Målsetting Os Båtklubb har som formål å drive klubben på en slik måte at medlemmenes, interesser blir i varetatt på en forsvarlig og god måte. Anleggene skal være i god teknisk stand, og medlemmene skal kunne ferdes trygt, både på land og sjø. Vi skal arbeide for et godt og trivelig miljø gjennom sosiale tiltak, faglig oppdatering og dugnad. Vi skal holde priser og yte servise som gjør at medlemmene våre finner seg godt til rette i klubben. Vi skal holde en aktiv miljøpolitikk. Styret i Os Båtklubb er ansvarlig for å følge opp og gjennomføre målsettinga til klubben. Klubben skal ha ansvar og yrkesskadeforsikring. De viktigste styrende dokumenter er: 1. Os Båtklubb sine lover. 2. Os Båtklubb sitt havnereglement. 3. Regler for bruk av slipp og kran. 4. Regler for utleie av klubbhuset. 5. Regler for bruk av båtplass. Kaianlegg og klubbhus. 3 November 2013

5 Kvalitet og sikkerhetsfilosofi Helse Miljø Sikkerhet er nøkkelord i virksomheten. Basert på HMS gjelder følgende prinsipper: Ulykker skal unngås. Ved planlegging og utførelse av arbeid skal liv og helse beskyttes gjennom aktivt arbeids miljøarbeid. Ulykker og tilløp til ulykker skal meldes og loggføres. Det skal gjennomføres tiltak for å hindre gjentakelser. Sikkerhet skal være en del av det daglige arbeidet, og det skal prioriteres foran det å bli raskt ferdig med arbeidet. Det enkelte medlem er ansvarlig for å sette seg inn i Os Båtklubb sine regler, og å gjennomføre arbeid og virksomhet i henhold til gjeldende instrukser. Det enkelte medlem har ansvar for å melde feil og mangler, også av sikkerhetsmessig art, til styret eller den som har ansvar for gjeldende område. Oppfølging av HMS arbeidet er styret sitt ansvar, men i det daglige er det Havnekomite, Hus og Aktivitetskomite som følger opp. 4 November 2013

6 Beskrivelse av virksomheten i Os Båtklubb Os Båtklubb holder til og driver anlegget i Vargavågen i Os kommune. Klubben har 142 medlemmer, og vi har 104 båtplasser i flytebrygge. Sesongen varer fra april til midten av oktober. Om vinteren har vi ca. 25 båter i opplag på land. Resten av båtene ligger i flytebryggene. Vi leier inn mobilkran til opptak og utsetting av båtene. Klubben eier Sertifisert løfteutstyr til bruk under dette arbeidet. Gjennom vinterhalvåret driver medlemmene med vedlikehold av båtene sine, og det er tilgang til strøm hele året. I sommerhalvåret vedlikeholder vi brygger, slipp, klubbhus og veien ned til anlegget. Vi driver i tillegg med ulike aktiviteter for medlemmene. Klubben har eget klubbhus med kjøkken, toaletter, vaskerom og dusj. Lokalet brukes til begrenset utleie for medlemmene i klubben. Klubben har 18 naustboder for oppbevaring av utstyr og redskaper til medlemmer. Bodene leies ut til medlemmene i klubben. Klubben har egen slipp. Slippen er godkjent for båter opp til 10 tonn. Klubben har egen kai kran. Kranen er godkjent for vekt opp til 200 kg. Havnen vår er åpen for gjester i sesongen, og gjestene har tilgang til toaletter, dusj og vaskemaskin. 5 November 2013

7 Myndighet og ansvar. Klubben sitt årsmøte velger styre og komiteer. Styret leder klubben, og de påser at lover og vedtekter blir fulgt. De følger opp planlagt arbeid, og de har ansvar for at klubben opp de til enhver tid gjeldende forskrifter for HMS. Havnekomiteen leder arbeidet på anlegget, og de informerer styret om behov for utbedringer/nyanskaffelser til forsvarlig og god daglig drift. Havnekomiteen har ansvaret for slippen og for at den blir brukt etter gjeldende forskrifter. Hus og Aktivitetskomiteen leder arbeidet med huset, og de administrerer utleie. De informerer styret om utbedringer/nyanskaffelser til forsvarlig og god daglig drift. Os Båtklubb skal avholde to vernerunder pr. år i havnen og på anlegget. Det skal brukes sjekkliste under runden, og det skal føres avviksrapport om det blir funnet mangler. Styreleder er verneleder. Dersom han/hun ikke kan møte, er det nestleder som fungerer som verneleder. 6 November 2013

8 Os Båtklubb Organisering Årsmøte Styre Styreleder Styremedlemmer Havne komiteen Hus og Aktivitetskomiteen Redaksjons komiteen Slipp ansvarlige Brygge ansvar lige Brann ansvar lige Tur og arrange mentko miteen Varganytt 7

9 BRUK AV STRØM I BÅT Følgende regler gjelder for Os Båtklubb: Når båten skal ut; Trekk ALLTID ut støpsel fra stikkontakt på strømsøyle først. Tilkoblingsledning tilhører båten, IKKE bryggen. Ledninger, uten båt i ene enden, blir fjernet. Ledning skal være hel, uten skjøter/skjøtekontakt. Når du forlater båten bør ditt strømforbruk være lavest mulig. Da slipper vi unødige utkoblinger for hele bryggen. Høyt forbruk er også forbundet med økt BRANNFARE. Kun godkjent utstyr for bruk i båt kan benyttes. 8

10 Aktiviteter i miljø og sikkerhetsarbeidet. Handlingsplan. (Bruksanvisninger hva skal gjøres). Miljø: Det skal være ryddig og rent på anlegget. Det er ikke lov og oppbevare farlig avfall på området, og brannfarlige vesker må oppbevares forsvarlig. Dette er det enkelte medlem sitt ansvar. Bunnsmøring og spyling av båter må skje etter retningslinjer som står på plakat om tips for båt puss i oppslagstavla til klubben og i perm for HMS. Det skal ikke lagres boss i Varga. Bosskonteineren som står i Varga om sommeren er kun for gjester. Sikkerhetsarbeid: Opplæring: Os Båtklubb ved styret er ansvarlig for nødvendig opplæring av Medlemmer som bruker anlegget. Førstehjelp: Førstehjelpsskrin og Hjertestarter er plassert i vaskerom i naustet. Lastestropper: Lastestropper skal kontrolleres og godkjennes før hvert båtopptak og Båt uttak. Er det tvil om stroppene sin tilstand, skal de ikke brukes. Båtopplag: Alle krybber/stativ for båtopplag skal godkjennes av Havnekomiteen før bruk. Er det tvil om stativ/krybber kan godkjennes, skal den ikke brukes før nødvendig tiltak er satt i verk, og Havnekomiteen har godkjent krybbe/stativ. Vernerunde: To (2) ganger i året vår og høst. Slipping av båter: Skal bare gjøres av personale som er sertifisert og godkjent av Havnekomiteen. 9 NOVEMBER 2013

11 HMS BRANNSIKRING 10 NOVEMBER 2013

12 Forebyggende tiltak for brann i Os Båtklubb Filler med linolje, lakk og løsemidler kan selvantenne. De skal fjernes fra området etter bruk og kastes på egnet sted. For å unngå kondens i båten under opplag er det mer egnet å bruke en enkel sirkulasjonsvifte i stedet for varmevifte. Varmevifter skal ikke brukes uten tilsyn. Og dersom andre ovner skal benyttes skal disse være godkjent for bruk i båt/bil. Det er kun kabler godkjent for utendørs bruk som er tillatt brukt på bryggeanlegg. Skjøt på ledning utendørs bør unngås. Dersom det må benyttes skal godkjent kappe over benyttes. Ved gass ombord: Gassvarsler gir ekstra trygghet (kan kjøpes på Gjensidige). Propanslanger skal skiftes hvert 5, år. Tetthetskontroll av kuplinger ved bruk av såpevann. Røykvarsler er like viktig i båten som hjemme. Varmgang og brann i elektriske anlegg oppstår lettest ved dårlige forbindelser. Trekk over skrudde forbindelser en gang i året. (Ved full kortslutning ryker sikringen. Det gjør den ikke der det oppstår dårlig forbindelse og varmgang.) Oppbevaring av bensin skal være i godkjente beholdere. Tilslutt kaffetrakter (I naustet) i kontakt med tidsur. Bruk av griller og flamme kun under tilsyn og i forsvarlig avstand fra brennbart materiale. Kast brukte engangsgriller i egnet boss- beholder. 11 NOVEMBER 2013

13 Handlingsplan for brann og ulykker i Os Båtklubb. Dersom en brann skulle oppstå anser vi den største faren at brannen spres til båter som ligger nært hverandre og at brannen spres til neste båt. Vi har utarbeidet følgende handlingsplan: 1. Varsle brannvesen på telef. 110, Eventuelt Lege på telef Start slukking. 3. Landstrøm kuttes, båt gjøres strømløst. 4. Bruk eventuelt brannøks for å komme inn i brennende båt og brannsluknings apparat som er plassert i naustet og på bryggene. (Brann økser er plassert i skap med brannsluknings apparater på bryggene). Brannslange på trommel er plassert like innenfor døren i naustet. 5. Fjern om mulig den brennende eller de to på siden. 6. Ved tilkallelse av helikopter skal flaggstangen på parkeringsplass legges ned. Egnet nøkkel henger i naustet. 7. Plakat for livreddende førstehjelp henger på oppslagstavle ute på naustet. 8. Førstehjelpsskrin og Hjertestarter er plassert i vaskerom i naustet. 9. Brannpumpe står lagret i naustet. Brannpumpe kan også brukes til lensing av båt. 10. Ring kontakter i klubben: Slippvakter (telefonnummer henger i gangen like innenfor døren i naustet). 12 NOVEMBER 2013

14 HMS avvikshåndtering og registrering av ulykker og nestenulykker. Alle medlemmer har plikt til å melde fra om blant annet: Uønskete hendelser/ulykker. Nestenulykker. Avvik fra vedtatte prosedyrer/rutiner. Eventuelle andre avvik som forekommer i foreningen. Vedlagt: Skjema for rapportering av hendelser og skisseskjema. 13 NOVEMBER 2013

15 7. Rapportering av hendelser Kryss av for type hendelse (årsakssammenheng): Orden, renhold Avvik rutine/prosedyre Nestenulykke Opplæring,informasjon Arbeidsulykke Vedlikehold, service Utslipp, forurensing Svakhet, feil, mangel Brann, eksplosjon Annet: Hendelsesdato: Meldt av: Avdeling: Saksnr./år Beskrivelse av hendelse: (Fylles ut av den som melder hendelsen). NB! Ved arbeidsulykke med personskade, varsles daglig leder umidelbart. Forslag til forbedring/tiltak: (Fylles ut av beslutningstaker) Besluttet tiltak: Følges opp av: Innen: Dato/sign: Evt. Sluttkomentar: Saken lukkes den: Sign: Arkivsted: 14 NOVEMBER 2013

16 Skisse: 15 NOVEMBER 2013

17 HMS HAVNEKOMITEEN 16 NOVEMBER 2013

18 HMS Varga Generell del Havnekomiteen har det daglige ansvaret for anlegget. De ser til at kaianlegget, slippen og ute området er i forsvarlig stand. De arrangerer dugnadene på anlegget, og de ser etter at medlemmene i klubben følger de reglene vi har, både etter HMS og klubben sine ordinære lover og regler. Havnekomiteen regulerer båt plassene, og de kan flytte om på båtene dersom de finner det mer hensiktsmessig for driften av anlegget, eller at det ivaretar sikkerheten på en bedre måte. Havnekomiteen skal ha oversikt på alle båtene som ligger i anlegget. Dette gjelder både båttypen og eieren av båten. Havnekomiteen rapporterer til styret dersom de oppdager båter/fortøyninger som kan være til skade for anlegget, og de kan pålegge båteier å sette båt/fortøyninger i forsvarlig stand. Havnekomiteen administrerer slippen, og de har ansvaret for opplæringen av de ansvarlige for slipping. 17 NOVEMBER 2013

19 Båtopptak/vinteropplag Båtopptak og båtuttak organiseres og ledes av Havnekomiteen. De kontrollerer og sørger for at løfteutstyret er sertifisert, og de ser etter at ingen går under hengende last. Hjelm er påbudt for de medlemmene som er ansvarlige under opptak og utsetting. Havnekomiteen kontrollerer at krybbene er solide nok, og de viser bort båter som ikke har godkjente krybber. Hus og presenninger skal være av god kvalitet, og de skal festes slik at de ikke er til skade for andre båter eller vanlig ferdsel. Havnekomiteen har ansvar for at parkeringsplassen er i forsvarlig stand, og de har ansvar for vintervedlikehold av vei og plass. Det har i tillegg ansvar for at det er sand tilgjengelig i strøsandkassen i bakken opp mot bommen. Det er ikke tillatt å bruke mer strøm enn det styret til en hver tid tillater, og det er kun tillat å bruke elektrisk utstyr som er sertifisert for bruk i båt. Overbelastning av det elektriske anlegget kan føre til brann, og det er alle medlemmene sitt ansvar å sørge for at vi følger påleggene fra styret. De som har båtene på land har i tillegg ansvar for at snø ikke kan rase ned på de som ferdes på anlegget om vinteren, og de har ansvar for å se etter at hus og presenninger til en hver tid er i forsvarlig stand. 18 NOVEMBER 2013

20 Vernerunder Sjekklister og kontrollskjemaer Vernerunden skal utføres to ganger i året: April og november Deltakere skal være: Styreleder/nestleder, leder Havnekomiteen og leder i Husstyret og Aktivitetskomiteen. Ansvar: Styreleder i Os båtklubb Vernerundeskjemaene skal signeres av de tre lederne Avvikene skal noteres på vedlagte skjemaer, og de skal arkiveres i HMS mappen. Styreleder, ved styret, har ansvar for at anmerkningene fra runden blir fulgt opp. 32

21 HMS SLIPPEN 20

22 Sjekklister/vernerunder Uteområdet/slipp Dato:.. Miljøfaktorer Anmerkning Tiltak Ansvar Frist Merknad Veien ned El-installa sjonner Orden/renhold Rednings utstyr Skilting Slukkeutstyr Skinnegang og vogn Spill og wire Høytrykspyler Deltakere: 22 NOVEMBER 2013

23 HMS KAI KRAN 23 NOVEMBER 2013

24 Regler for bruk av Kai kran Havnekomiteen administrerer driften av Kai kran, og har ansvar for at reglene for bruk blir fulgt opp. Det er bare medlemmer av OBK som kan betjene kaikran. Kai kran skal fortrinnsvis brukes til master og løft mellom båt og kai. Maks tillatt vekt er 200 kg. Det skal minimum være to personer tilstede ved bruk, en til å betjene kai kran og en til å ivareta sikkerhet på kaien. Det er ikke tillatt å oppholde seg under kai kran under løft. Kai kran skal settes tilbake i «hvileposisjon» og sikres etter bruk. Sveiver skal henges tilbake på plass etter bruk. Navn og dato føres opp på liste ved bruk og betaling faktureres ved hovedfaktura. Oppdages noe ureglementert med kai kran, skal Havnekomiteen varsles. Kai kran skal kontrolleres i henhold til HMS plan. ALL BRUK AV KAI KRAN ER PÅ EGET ANSVAR! 24 NOVEMBER 2013

25 HMS KAI ANLEGGET 25 NOVEMBER 2013

26 Regler for bruk av bryggene 1. Det er ikke tillat å bade mellom bryggene. 2. Snø på brygger og landgang må måkes når det er behov for det. Alle medlemmer må delta i dette arbeidet når det er påkrevd. Snø måke står i naustet. 3. Det er ikke tillatt å bruke mer strøm på bryggene enn det som styret, til en hver tid tillater. 4. Det er kun kabler, godkjent for utendørs bruk, som er tillatt brukt, på brygge anlegget. Ledningene skal være i hele lengder og uten bruk av stikkontakter ute på bryggene. 5. Egne fortøyninger skal kontrolleres hvert år. 6. Båtfortøyningene skal ha strekkavlastere og tau som er hele og solide. Havnekomiteen skal godkjenne fortøyningene. 26 NOVEMBER 2013

27 Sjekkelister/vernerunder Brygge og kaianlegg Dato:. Miljøfaktorer Anmerkning Tiltak Ansvar Frist Merknad Orden/renhold Rednings Utstyr El-Installasjoner Flyte Bryggene Uteliggere Fortøyning Brygge Fortøyninger Båter Gangveier til Brygger Brannutstyr Fortøyninger Under vann Vannslange Trapp 27 NOVEMBER 2013

28 HMS HUSSTYRET OG AKTIVITETSKOMITEEN 29

29 Sjekke liste ved utleie av naust i Varga. Følgende skal informeres om/sjekkes ved utleie av naust. 1 Lokalet leies bare ut til medlemmer i Os Båtklubb. 2 Informere om rømningsveier og plassering av brannslukningsapparat og slanger. 3 Informere om låserutiner. Dør inn til lokalet i 2 etasje skal låses. Hoveddør inn i 1 etasje skal ikke låses. 4 Røyking er ikke tillatt innendørs. Om det røykes utendørs skal sneiper kastes i egen dunk som plasseres utenfor inngangsdør. 5 Gå gjennom plassering av kjøkkenutstyr. 6 Oppvaskmaskin: Kran til oppvaskmaskin skal være stengt når maskinen ikke er i bruk. Gå igjennom bruksanvisning som henger på innsiden av skapdør. 7 Vis plassering av sikringsskap og bryter for avtrekksvifte. 8 Vaskerutiner: Vise plassering av mopper og bøtter. Hele lokalet skal vaskes etter bruk. Gjelder også trapp ned, toaletter og gang. Det skal ikke brukes mye vann på gulv som ikke har helsveist belegg. Kun fuktige kluter. 9 Det skal sjekkes at tilstrekkelig håndsåpe, tørkepapir og toalettpapir er på plass. 10 Betaling: Det ettersendes Faktura. Utleiepris er kr. 530,- for medlemmer. 11 Lokalet leies normalt 24 timer fra klokken til påfølgende dag, om ikke annet er avtalt. 12 Medlemmer i Os Båtklubb og klubbens gjester har tilgang til toalett, dusj og vaskerom 24 timer i døgnet. En må også regne med aktivitet på slippen i forkant av naustet. 13 Den som leier lokalet, plikter å erstatte eventuelle materielle skader som leietaker eller leietakers gjester påfører Os Båtklubbs eiendeler. 14 Dersom leietaker ønsker det, kan bom på vei ned til Varga settes ut av drift i leieperioden. Dette må avtales i forkant. 15 Lokalet leies ikke ut til ungdomsfester. Jeg aksepterer vilkår for utleie som er nevnt ovenfor, og skjekkeliste er gjennomgått med representant fra Os Båtklubb. Dato. Sted.. Dato for leie av naust:. Leietaker:.. For Os Båtklubb:. 30

30 Sjekklister/vernerunder Klubbhus Dato: Miljøfaktor Anmerking Tiltak Ansvar Frist Merknad Veien ned Orden/renhold Renhold kjøkken Toalett El-instalasjoner Merking rømningsvei Slukkeutstyr Åpne rømningsveier Skilting Vaktlykta Deltakere:. 31

31 TIPS FOR BÅTPUSSEN Legg dekk plast under båten før du skraper av bunnstoff. Bruk briller maske og arbeidshansker. Unngå hud, øyenkontakt og å ånde direkte inn. Unngå tørr pussing. Våt pussing er et langt bedre alternativ. Tenk miljø og bruk miljøvennlige produkter. Bruk bunnstoff som er tilpasset havnen du ligger i og bruken av båten din. Det gror mest der lyset slipper til, og du trenger ikke alltid å bunn smøre hele bunnen. Bruk engangshansker, sa slipper du å søle med tynnere til vask av hender. Unngå bruk av åpen flamme når du jobber med bunnstoff og tynnere. Avfall fra skraping og pussing, samt tilsølt materiale, skal leveres mottak for farlig avfall i (Kolskogen her i Os) Fjerne tilsølte kluter fra anlegget til Os Båtklubb. DISSE SKAL I KKE I AVFALSBØTTENE VÅRE. Støvsuger er godt egnet til å samle opp malingsskrap og slipestøv. 32 NOVEMBER 2013

32 Eksempler på farlig avfall Søl av motorolje og dieselolje. Brukte oljer Brukte batterier. Rester av maling og løsemidler. Pussefiller, koster og emballasje med maling og løsemiddel rester. Avfall og støv fra fjerning av bunn stoff. Asbest. Brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Det er ditt ansvar å sørge for at avfallet blir fjernet fra Varga, og levert til godkjent mottak for farlig avfall. 33 NOVEMBER 2013

33 HMS DOKUMENTASJON 34 NOVEMBER 2013

34 KOMENTARER: 35 NOVEMBER 2013

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Øvre Bragernes Motorbåtforening Muusøya 17, 3023 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Medlemskap 1. All henvendelse til styret skal skje skriftlig.

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Revidert og godkjent på årsmøtet 7mars 2013. Øvre Bragernes Motorbåtforening Postboks 810, 3007 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Medlemskap

Detaljer

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2012 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2012 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: 10.05.2003 Styret

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Årsmøte i 2015. Hansons Minde. 24. februar, kl. 18:00

Årsmøte i 2015. Hansons Minde. 24. februar, kl. 18:00 Årsmøte i 2015 Hansons Minde 24. februar, kl. 18:00 Årsmøte 2015 Årsmøtet avholdes tirsdag 24. februar kl 18:00 i Hansons Minde på Tjensvoll. Det er flere saker som skal gjennomgås, både driften i 2014,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS).

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 1 Håndbok for internkontroll PM Retail AS Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 2 Innhold 1 Hva er internkontroll?... 3 1.1 Målsetting... 4 1.2 Hensikt...

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene...

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene... 2 Innhold Innhold HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 5 3 HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... HJEMMESIDE... 4 HJEMMESIDE... HUSORDENSREGLER... 4 HUSORDENSREGLER... «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Reglement for Seilforeningen 1928

Reglement for Seilforeningen 1928 Reglement for Seilforeningen 1928 Samlet, den 25. mars 1984 Oppdatert, den 25. oktober 1993 Oppdatert, den 25. november 1998 Oppdatert, den 25. januar 2006 Oppdatert den 15. mars 2011 Oppdatert den 18.

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Deleted: 8 Bjoa Båtlag, 5584 Bjoa Stiftet 8. august 1969 VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Foto Kari Dommersnes Formatted: Indent: First line: 0 cm 1 Revisjonsliste Rev. dato Bakgrunn for endring

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer