Problemstillinger. Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold. Antimikrobielle midler Cytostatika. Haakon Bugge Andersse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Problemstillinger. Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold. Antimikrobielle midler Cytostatika. Haakon Bugge Andersse"

Transkript

1 Problemstillinger Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold Anestesi gasser Antimikrobielle midler Cytostatika Haakon Bugge Andersse

2 Kjemikalieforskriften Veiledningen ble utgitt i september 2003 Er laget for å sikre at arbeidstakernes sikkerhet og helse beskyttes mot fare som oppstår eller kan oppstå pga kjemikalier i virksomheten Dette gjelder ved all eksponering, både ved håndtering av kjemiske handelsprodukter og ved eksponering for forurensninger fra maskiner og prosesser. Forskriften understreker spesielt arbeidsgiverens ansvar for å sikre at tiltak gjennomføres for å forebygge eksponering.

3 Kjemikalieforskriften Kjemikalieforskriften 1, 2 og 3 sier at den skal være et redskap for å verne arbeidstakerne mot eksponering for kjemikalier i alle tilstander - Organisk og uorganisk støv og røyk, damper, gasser, aerosoler (svevende støv eller veskedråper). - Væsker og faste stoffer Det er arbeidsgiver som skal sørge for at kravene i kjemikalieforskriften etterleves. Arbeidstakerne skal medvirke til dette.

4 Kjemikalieforskriften Kjemikalieforskriften inneholder krav om at bedriften har et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. HMS -forskriften krever at det utarbeides mål for helse, miljø og sikkerhet og oversikt over hvem som har ansvar, oppgaver og myndighet i HMS - arbeidet. Viktige elementer i dette arbeidet er å kartlegge og foreta en risikovurdering, utarbeide handlingsplaner og gjennomføre tiltak i forbindelse med eksponering for kjemikalier.

5 Risikovurdering Risikovurdering av kjemikalier er regulert av; - Arbeidsmiljøloven 3 1 og HMS forskriften 5 - Kjemikalieforskriften 6 Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.

6 Risikovurdering Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til; - Kjemikalienes farlige egenskaper - Leverandørens info ang HMS - Forholdene på arbeidsplassen der kjemikalier forekommer - Mengden og bruksmåten av kjemikalier - Om arbeidsprossene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig - Antall arbeidstakere som antas å bli eksponert - Eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsvei - Grenseverdier og administrative normer - Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak - Konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser - Skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike

7 Risikovurdering i syv steg - Risikovurdering starter med kartlegging - Risikovurdering ender opp i en konklusjon - Å fjerne et kjemikalie eller en prosess kan være en form for risikoreduksjon - Kjemikalie kan erstattes med mindre farlig kjemikalie - Innslutning av prosesser er også risikoreduksjon - Bruk av personlig verneutstyr er siste utvei - Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid

8 Arbeidstakerregister Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier, samt arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser.

9 Regelverk Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter ( Stoffkartotekforskriften best.nr. 565) Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø-og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier ( Databladforskriften best. nr 548) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier ( Merkeforskriften )

10 Hvilke kjemikalier skal ha HMSdatablad? Kjemikalier med helsefarlige brannfarlige eksplosive miljøskadelige egenskaper = Farlige kjemikalier

11 Hvilke kjemikalier som ikke skal ha HMS-datablad medisinske produkter kosmetiske produkter næringsmidler radioaktive kjemikalier avfall medisinsk utstyr forvarer tobakksvarer alkoholholdige drikker

12 Merkeforskriften Kap 1: Virkeområde Kap 2: Klassifisering av farlige kjemikalier Kap 3: Krav til emballering Kap 4: Merking Kap 5: Deklarasjon Kap 6: Omsetning og innførsel til Norge Kap 7: Tilsyn

13 Klassifisering Klassifisering av kjemikalier innebærer å vurdere kjemikalienes helse-, miljø-, brann-og eksplosjonsfarlige egenskaper, og ut fra denne vurderingen plassere kjemikaliene i gitte grupper (fareklasser). Ved klassifisering skal det ikke tas hensyn til risikoen ved bruk av kjemikaliet kun stoffets iboende egenskaper Det er klassifiseringen av kjemikaliet som bestemmer de faresymboler og advarselssetninger som skal være på etiketten (kjemikaliets merking) og HMS-databladet

14 Fareklasser Meget giftig Giftig Helseskadelig Etsende Irriterende Allergiframkallende Kreftframkallende Arvestoffskadelig Reproduksjonsskadelig Eksplosiv Oksiderende Ekstremt brannfarlig Meget brannfarlig Brannfarlig Miljøskadelig

15 Farekode T Faresymbol Giftig Farebetegnelse og i tillegg Fareklasse.

16 Helsefaresymboler: T+ = Meget giftig T = Giftig Xn = Helseskadelig C = Etsende Xi = Irriterende (sft/at/dbe/npd 2003)

17 Brann- og miljøfaresymboler: O = Oksiderende E = Eksplosiv F = Meget brannfarlig F+ = Ekstremt brannfarlig N = Miljøskadelig (sft/at/dbe/npd 2003)

18 Merkeetikett HANDELSNAVN ENTYDIG KJEMISK NAVN EC-nr * (hvis blanding, normalt inntil 6 av stoffene som bidrar til klass.) - Risikosetninger - Sikkerhetssetninger NAVN/ADRESSE/tlf.nr. Produsent/importør /omsetter EF-etikett * PRN.nr. ** Netto volum/vekt *** * Kun for rene stoffer Påføres ikke for «norsk 1» og «norsk 2» stoffer ** Nummer tildelt av Produktregisteret Anbefales *** Kun for stoffblandinger som selges til forbrukere

19 Stofflisten Bindende klassifisering av ca stoffer Hvert stoff angis med Navn Indeksnr, EC-nr, CAS.nr. Klassifisering Symbol R og S-setninger Evt. spesifikke konsentrasjonsgrenser I følgende link kan du søke i stofflisten: dex=2&leftmenuindex=1&pagename=stofflisten

20 YL -merking Gjelder for alle organiske løsemidler YL = yrkeshygienisk luftbehov Det angis YL gruppe og 5 Jo høyere YL gruppe desto større krav til ventilasjon

21 YL -merking Forskrift med krav at produkter som inneholder løsemidler skulle YL merkes ble opphevet i Dette på grunn av EØS regler. Arbeidstilsynet anbefaler at leverandørene fortsetter å beregne og opplyse om YL tall. Merke med YL gruppe sto tidligere på selve fareetiketten. Nå vil dette stå et annet sted på etiketten eller på emballasjen. På sikkerhetsdatabladene kan YL gruppe legges inn under punkt 16.

22 YL-merking YL-gruppe YL-tall m3/l > 3200

23 YL-merking Særnorsk lov opprettet i 1982 opphevet i 2005 p.g.a. harmonisering med EU-lovverk Alle løsemidler skulle ha YL-merking Veldig godt verktøy Myndighetene kan ikke kreve at prod. oppgir YL-tall men oppfordrer til det Forbruker kan be om det

24 Retningslinjer for håndtering av antimikrobielle midler Antimikrobielle midler omfatter en rekke forskjellige legemidler som hemmer bakterievekst eller dreper bakterier. Noen nyere preparater virker direkte på bakteriens arvestoff, og er, i motsetning til cytostatika, i de fleste tilfeller ufarlig for humane celler. Haakon Bugge Andersse

25 Retningslinjer for håndtering av Helserisiko Allergi antimikrobielle midler Antimikrobielle midler er i en lite toksisk legemiddelgruppe. Det er sjelden helsefare ved sporadisk hudkontakt eller innånding av antimikrobielle midler. Hudkontakt eller innånding av antimikrobielle midler kan oppstå ved søl, ved spredning av støv fra arbeid med tørrstoff eller hvis det dannes aerosoler ved opptrekk i sprøyte. Sensibilisering Haakon Bugge Andersse

26 Retningslinjer for håndtering av antimikrobielle midler Tiltak ved søl/eksponering Får man antimikrobielle midler på huden skyll med vann. Bruk hansker og absorberende materiale ved fjerning av søl. Behandles som risiko avfall. Ved å pakke inn antimikrobielle midler reduseres lukt ubehag og minsker risiko for støv. Haakon Bugge Andersse

27 Retningslinjer for håndtering av antimikrobielle midler Krav til lokaler og utstyr. Tilberedning av antimikrobielle midler bør foregå på skjermet arbeidsplass helst på medisin rom. Arbeidsbenk tildekkes av absorberende materiale. Underlaget skiftes daglig og ved søl. Bruke avtrekk eller sikkerhetsbenk. (LAF benk) Avtrekk bør brukes hvis det foretas 10 eller flere utblandinger av antimikrobielle midler pr døgn/post. Haakon Bugge Andersse

28 Retningslinjer for håndtering av Verneutstyr antimikrobielle midler - Engangshansker - Steril kompress til absorpsjon av oppløsning ved tømming av sprøyte for luft. - Overføringskanyle til oppløsning av tørrstoff - Absorberende materiale til benk. Haakon Bugge Andersse

29 Retningslinjer for håndtering av Krav til opplæring antimikrobielle midler Arbeidsgiver er ansvarlig for nødvendig opplæring Kjenner til nødvendige prosedyrer Holde eksponering på et minimalt nivå Haakon Bugge Andersse

30 Retningslinjer for håndtering av antimikrobielle midler Håndtering av avfall Avfaller er rester av antimikrobielle midler i hetteglass, sprøyter, infusjonspose, miksturflasker og lignende. Det må være rutiner for håndtering av avtall med antimikrobielle midler slik at helsepersonell og miljø eksponeres minimalt. Rester kan kastes sammen med annet risikoavfall eller leveres til apotek. Haakon Bugge Andersse

31 NARKOSEGASSER ƒ Narkosegasser er gasser som anvendes til bedøvelse eller smertelindring ved innånding. ƒ Det er sannsynlig at arbeidstakere som utsettes for høye konsentrasjoner av narkosegasser og gjentatte eksponeringer kan få helseskade av dette. HELSESKADER : ƒ Spontanabort ƒ Hodepine og trøtthet Haakon Bugge Anderssen - sep. 94 ƒ Leverskade Haakon Bugge Andersse

32 NARKOSEUTSTYR ƒ alle koblinger skal være tette for å hindre lekkasje til arbeidsmiljøet ƒ narkosepersonalet skal utføre tetthetskontroll forut for hver narkose ƒ gjennom doserings- og pasientsystemet skal det ikke lekke mer enn 20ml/minutt ved et konstant trykk på 30 cm vannsøyle i narkoseutstyret ƒ oksygen skal benyttes til tetthetskontroll Haakon Bugge Anderssen - sep. 94 Haakon Bugge Andersse

33 PROBLEMER VED BRUK AV NARKOSEGASSER ƒ lekkasje under tilføring av narkosegasser fra utstyr til pasient ƒ lekkasje av utåndingsluften fra pasient ut av overskuddsventilen/resrvoarslangen ƒ lekkasje av narkosegasser gjennom utettheter i narkoseutstyret ƒ søl av lettflyktige narkosevæsker under fylling eller avtapping ƒ pasienten puster ut narkosegasser under oppvåkning Haakon Bugge Anderssen - sep. 94 Haakon Bugge Andersse

34 VENTILASJON ƒ rom der det benyttes narkosegasser og oppvåkningsrom skal ha god almenventilasjon ƒ i rom der det benyttes narkosegasser og i oppvåkningsrom kan arbeidstilsynet gi pålegg om innstallering av næravsug dersom konsentrasjonen av narkosegasser ikke tilfredstiller arbeidstilsynets normer ƒ luft som er forurenset av narkosegasser, skal ikke ledes tilbake til arbeidsrom ƒ ventilasjonsanlegget skal kontrollmåles minst en gang i året ƒ måleresultatene skal føres i en protokoll som skal vises til arbeidstilsynet ved anmodning Haakon Bugge Anderssen - sep. 94 Haakon Bugge Andersse

35 PUNKTAVSUG ƒ til pasientsystemet skal det monteres et punktavsug som fjerner overskuddsgassen ƒ utåndningsreservoaret skal kunne ta opp et momentant utåndningsvolum på minst 0,75 liter ƒ avsugningskapasiteten på punktavsuget skal være minst 15 liter/minutt i system med åpent reservoar ƒ punktavsuget skal ha godt synlig funksjonsindikering ƒ sugets kapasietet skal måles regelmessig og minst en gang pr. måned, resultatet av målingene skal føres i protokoll Haakon Bugge Anderssen - sep. 94 Haakon Bugge Andersse

36 OPPLÆRING ƒ narkosepersonalet skal gis opplæring i arbeidsmetoder som gir minst mulig utslipp av narkosegasser ƒ det medisinsk- tekniske personalet skal ha opplæring i kontroll og vedlikehold av narkoseutstyret og avsugene ƒ narkosepersonell, teknisk personell, renholdspersonell og andre arbeidstakere som kan utsettes for narkosegasser, skal gis nødvendig opplæring og informasjon om helserisikoen som kan være forbundet med dette Haakon Bugge Anderssen - sep. 94 Haakon Bugge Andersse

37 OMPLASSERING AV ARBEIDSTAKERE ƒ intill konsentrasjonen av narkosegasser i arbeidsatmosfæren tilfredstiller arbeidstilsynets normer : ƒ skal gravide kvinner og arbeidstakere med legeattest om at de midlertidig eller permanent ikke skal utsettes for narkosegasser overføres til arbeidsmiljø der luftkonsentrasjonen tilfredstiller normene Haakon Bugge Anderssen - sep. 94 Haakon Bugge Andersse

38

39

40

41 opplæring

42

43 Haakon Bugge Andersse

44 Sikkerhetsdatablad Er et følgeskriv som inneholder info om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak. Leverandør har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottaker. Farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha sikkerhetsdatablad. Det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper. Haakon Bugge Andersse

45 Konkrete råd Sørg for å etablere rutiner for å sikre at alle sikkerhetsdatablader oppfyller kravene. Sørg for å ha oppdaterte sikkerhetsdatablader for alle kjemikalier som er omfattet av kravet. Husk at arbeidstakerne og verneombudet skal ha papirkopier av sikkerhetsdatabladene selv om stoffkartoteket finnes elektronisk. Haakon Bugge Andersse

46 REACH REACH er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Trådte i kraft i Norge 30 mai REACH står for registrering (registration), vurdering (evaluation), godkjenning (authorisation) og begrensning (restriction) av kjemikalier (chemicals). Krav til format og innhold i et sikkerhetsdatablad er gitt i REACH artikkel 31 og i vedlegg 11. Nye krav til sikkerhetsdatablad begynte å gjelde i EU 1/ Endringen vil tre i kraft når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen. Haakon Bugge Andersse

47 Krav til arbeidsgiver Arbeidsgiver skal sørge for at det finnes sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten. Arbeidstilsynet har en egen faktaside om stoffkartotek som blant annet beskriver hvordan sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige stoffer har plikt til å opprette stoffkartotek. Haakon Bugge Andersse

48 Hvorfor sikkerhetsdatablad Sette i gang nødvendige tiltak for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen og for det ytre miljø. Sikre riktig avfallsbehandling og oppfordre bruker til å finne mindre skadelige kjemikalier. Sikre trygg håndtering, lagring og avhending av kjemikaliene, og gi informasjon om tiltak ved utilsiktet utslipp. Det er viktig å : - Kartlegge hvilke kjemikalier som brukes - Risikovurdere kjemikaliene - Sette i verk nødvendige vernetiltak Haakon Bugge Andersse

49 Opplysninger i et HMS-datablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 2. Opplysninger om kjemisk sammensetning 3. Viktige faremomenter 4. Førstehjelpstiltak 5. Tiltak ved brannslukking 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 7. Håndtering og oppbevaring 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 10. Stabilitet og reaktivitet 11. Opplysninger om helsefare 12. Opplysninger om miljøfare 13. Fjerning av kjemikalieavfall 14. Opplysninger om transport 15. Opplysninger om lover og forskrifter 16. Andre opplysninger av betydning for brukerens helse og sikkerhet Haakon Bugge Andersse

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43

NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43 NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43 Commission Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation,

Detaljer

Arbeid med armert umettet polyester

Arbeid med armert umettet polyester best. nr. 366 ORIENTERING Arbeid med armert umettet polyester ARBEIDSTILSYNET Utgitt januar 1979 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Mai 1992 Normene i punkt 4 er ajourført.

Detaljer

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og ti... Page 1 of 61 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift

Detaljer

Kjemikalier i bilverksteder

Kjemikalier i bilverksteder Kjemikalier i bilverksteder Hvordan kan du passe på helsa? INNHOLD Forord... Del 1 Om kjemikalier, HMS-datablad og vernetiltak Farlige stoffer i verkstedet... Substitusjon erstatning av farlige kjemikalier...

Detaljer

Golv... 19 Terskel... 19 Vegger... 19 Inventar og installasjoner... 19 Arbeidsbenker... 20 Stoler... 20 Hyller... 20 Avtrekksskap og ventilasjon...

Golv... 19 Terskel... 19 Vegger... 19 Inventar og installasjoner... 19 Arbeidsbenker... 20 Stoler... 20 Hyller... 20 Avtrekksskap og ventilasjon... Innhold Innledning: Laboratoriet en risikofylt arbeidsplass.................. 5 Internkontroll, planlegging og informasjon........................ 6 Internkontroll............................................

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

Dokumentnr.: 05-4615-0 Utgitt : 04/01/05 Versjon : 07.00 Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 1 av 14

Dokumentnr.: 05-4615-0 Utgitt : 04/01/05 Versjon : 07.00 Erstatter : 29/09/00 Skrevet ut : 05/01/05 Side 1 av 14 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av antimikrobielle midler i helsevesenet

Retningslinjer for håndtering av antimikrobielle midler i helsevesenet Retningslinjer for håndtering av antimikrobielle midler i helsevesenet IK-2568 / 1997 Veiledningsserien 1997 : 1 Saksområdet som denne veiledningenhandler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet.

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5565-3 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5565-3 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?ssssssnuoy90oy9yugbqp9grl1nd4y9ta8utv&f 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer