Uniclass L681:N543 EPIC E66:Y43. CI/SfB (4-) Vu (U46) A n t i b a k t e r i e l l m a l i n g f o r.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uniclass L681:N543 EPIC E66:Y43. CI/SfB (4-) Vu (U46) A n t i b a k t e r i e l l m a l i n g f o r. www.industrivern.no"

Transkript

1 Uniclass L681:N543 EPIC E66:Y43 CI/SfB (4-) Vu (U46) A n t i b a k t e r i e l l m a l i n g f o r N Æ R I N G S M I D D E L I N D U S T R I E N

2 Liquid Plastics har produsert høykvalitets hygieniske malinger i over 40 år, og har i denne tiden opparbeidet et svært høyt kunnskapsnivå på beskyttende overflatebehandling. De har et omfattende forsknings- og utviklingsteam med spesialister innen mikrobiologi. Teamet har et tett samarbeid med myndigheter, utdannelsesinstitusjoner og uavhengige testlaboratorier over hele verden. Liquid Plastics kan derfor tilby en av de mest avanserte og effektive hygieniske produktserier som finnes. Maksimal langtidsbeskyttelse I motsetning til vanlige sopp- og bakteriehemmende malinger forblir Liquid Plastics hygieniske malinger effektive mot groe av mikroorganismer i hele malingens levetid. Antistoffer, fungicider og biocider, vil heller ikke lekke ut som følge av intensiv rengjøring, stiming eller lignende. Fo rventet levetid for våre malingssystemer er år, altså mer enn tre ganger lengre enn alternative malinger. Totaløkonomiske besparelser Den uovert rufne levetiden på våre hygieniske malinger gjør at brukeren kan øke vedlikeholdsintervallene, og derm e d redusere både material-, arbeids- og ikke minst driftsstanskostnadene. Ved størr e beskyttelses- og vedlikeholdsarbeider er i dag rigg- og drift s u t g i fter en stor del av totalkostnaden for prosjektet. Påføringshastigheten og de enkle v e d l i k e h o l d s rutinene medfører også store k o s t n a d s b e s p a r e l s e r. Va r i g h e t Våre malinger er utviklet for å kunne tilby s v æ rt lang levetid i de fleste spesielt krevende miljøer. Selv i miljøer med høy fuktighet og omfattende rengjøringsprosesser, som for eksempel stiming og bruk av kjemiske v a s k e m i d l e r, vil ikke Liquid Plastics hygieniske malingssystemer, i motsetning til vanlige alternative malinger, verken krakelere, blære, slippe underlaget eller flasse, men tilby en uovert ru f f e n beskyttelse av underlaget. Fo r d e l e r Antibakteriell beskyttelse mot mugg, bakterier og sopp M i l j ø v e n n l i g Hardfør og motstandsdyktig mot slag og slitasje Kjemisk resistent UV stabil B rukes i områder med høy relativ f u k t i g h e t Kan motstå ekstreme t e m p e r a t u rforandringer fra 50 C til + 80 C G a r a n t e r t for opptil 10 år E l a s t i s k D i f f u s j o n s å p e n H u rt i g t ø rrende og lett å påføre Tilgjengelig i en rekke farger

3 Sopp og bakteriehindrende maling av høy kvalitet for mat- og drikkevareindustrien Vegger og tak i produksjonslokaler i næringsmiddelindustrien må daglig tåle ekstreme påvirkninger, som høy fuktighet, vannsøl, nedvasking og termiske sjokk i f o rm av plutselig temperaturf o r a n d r i n g. Vanlig brukte bygningsmaterialer gir en overflate som ikke er lett å vedlikeholde under hygienisk akseptable forh o l d. O v e rflaten er ofte vanskelig å vaske, med påfølgende fare for bakteriegroe i sprekker, skjøter, fuger, porer eller ujevnheter i overflaten. Liquid Plastics vannbaserte, hygieniske malinger for vegger og tak gir imidlert i d en hygienisk overflate som er ugjennomtrengelig, lett å vaske og som tåler ekstreme belastninger. Malingene gir en varig overflate som er fri for skjøter, f u g e r, porer og sår som kan gi grobunn for f o rurensing, sopp og bakterier. De hygieniske malingene kan enkelt og raskt påføres de fleste vanlige underlag, som malte flater, mur, betong, gipsplater og f l i s e r, med pensel, rulle eller malingssprøyte. Malingene kan også b rukes i kaldlager og fry s e r o m. De antibakterielle egenskapene beskytter mot groe av mikroorganismer som mose, sopp, mugg og bakterier, som for eksempel E.coli, penicillin og salmonella. Produktene er vannbaserte og kan derf o r t rygt brukes i omgivelser for mat- og drikkevareproduksjon, da de ikke gir noen fare for forurensing av farlige løsemidler eller sterke lukter. Våre malinger tilfredsstiller også kravene i EU regulativ EC 852/2004 for bruk i lokaliteter og områder for n æ r i n g s m i d d e l p r o d u k s j o n. Produktene beskytter overflaten med et belegg som er svært elastisk, fuktbestandig og motstår termiske og stru k t u r e l l e bevegelser i underlaget uten å krakelere eller flasse. Malingen gir en ekstremt hardfør, varig beskyttelse som kan motstå slag og mekaniske påvirkninger, samt hurt i g e t e m p e r a t u r forandringer fra 50 C til + 80 C.

4 Etter 40 års erfaring med utvikling av hygieniske malingssystemer kan Liquid Plastics tilby en komplett serie av produkter som tilfredsstiller de varierende kravene til beskyttelse av hygienisk sensitive miljøer. Denne tabellen gir en oversikt over funksjoner og bruksområder for våre hygieniske malinger. For å finne den beste systemløsningen for ditt behov, ta kontakt med Norsk Industrivern AS. P r o d u k t E g e n s k a p e r O v e rf l a t e B r u k s o m r å d e S t e r i d e x En- komponent, vannbasert, akry l m o d i f i s e rt, antibakteriell maling, som gir underlag med fare for sprekker, en svært elastisk, beskyttende maling 40 års referanser S v æ r t elastisk-hindrer krakelering og flassing M a t t Kjøleområder og tak, på grove eller dårlige underlag samt som gru n n s t r ø k / u n d e r s t r ø k for andre hygieniske malinger S t e r i s h e e n En- komponent, hardfør, akry l m o d i f i s e rt antibakteriell maling, som brukes i områder som krever hard rengjøring. Brukes også over keramiske fliser (Fugene er oft e b a k t e r i e f e l l e r ) Tåler harde rengjøringsru t i n e r Elastisk- hindrer krakelering og flassing H a l v b l a n k Matproduksjon og tilbereding, kjølerom, l a g e rrom og tak S t e r i m a t t En- komponent, akry l m o d i f i s e rt antibakteriell maling, som brukes i områder som krever hard rengjøring. Brukes også over keramiske fliser ( Fugene er ofte bakteriefeller) Tåler harde rengjøringsru t i n e r Elastisk- hindrer krakelering og flassing M a t t Lager og kjøleområder, tak og på ustabile u n d e r l a g S t e r i s e p t H u rt i g t ø rrende, en- komponent, vannbasert, antibakteriell polyuretanmaling, utviklet for bru k i områder som må tas i bruk snarest mulig. Den tørker fort og oppnår styrke og funksjoner Tåler harde rengjøringsru t i n e r Elastisk- hindrer krakelering og flassing B l a n k Er ideell for bruk i hygienisk sensitive områder der det er viktig å opprettholde produksjon og funksjon også under påføring h u r tig, slik at produksjonsavbrudd blir k o rtest mulig S t e r i g l a z e To- komponent, vannbasert, antibakteriell, Motstandsdyktig mot slag og riper B l a n k For områder som krever ekstra p o l y u r e t a n / a k ryl maling, som kan påføres direkte på glass og fliser uten bruk av primer Påføres direkte på glass eller fliser motstandsdyktighet mot avskraping, som for eksempel tidligere fliselagte områder B i o s h e e n En- komponent, vannbasert, akry l m o d i f i s e rt, halvblank maling med grunnleggende hygienisk b e s k y t t e l s e H u rt i g t ø rr e n d e H a l v b l a n k Områder med reduserte krav til hygiene, som garderober, korr i d o r e r, tak og lagerr o m

5 Teknisk Informasjon Antibakteriell beskyttelse Liquid Plastics Hygieniske malinger har gjennomgått omfattende, uavhengige tester mot et stort spekter av mikroorganismer ved ledende universiteter i Storbritannia. Alle de aktive stoffene i våre hygiene produkter er godkjente av det Amerikanske mattilsynet, US Food and Drug Administration, som også er retningsgivende internasjonalt. Våre malinger er godkjent for å beskytte overflater mot groe av en rekke mugg, sopp og bakterier, som for eksempel: Escherichia Coli (E.Coli) Salmonella Ty p h i m u r i u m Camplobacter jejuni Enterobacter aerogeness Aspergillus ( En rekke typer testet) Penicillium (En rekke typer testet) Staphylococcus aureus (MRSA) Totaløkonomiske besparelser Den uovert rufne levetiden på våre hygieniske malinger gjør at brukeren kan øke vedlikeholdsintervallene, og derm e d redusere både material-, arbeids- og ikke minst driftsstans- kostnadene. Påføringshastigheten og de enkle v e d l i k e h o l d s rutinene medfører også store k o s t n a d s b e s p a r e l s e r. Fa r g e v a l g Liquid Plastics avanserte, computerstyrt e fargeblandesystem gjør at våre Hygieniske malinger kan leveres i alle ønskede f a r g e n y a n s e r. Våre standardfarger ( Ref vårt fargekart ) består av et rikt fargeutvalg med BS-, RA L- og NCS- kodede farger. Ved spesielle krav og ønsker kan vi i m i d l e rtid levere våre hygieniske malinger etter kundens ønske. A r m e r i n g Ved behov for ekstra strekkstyrke, kan Liquid Plastics tilby glassfiberduk/tapet som legges/innkapsles i de hygieniske m a l i n g e n e. For å hindre riss og sprekker i forbindelse med bevegelser i underlaget, kan de hygieniske malingene armeres med Flexitape (elastisk nylonbånd) over bevegelige fuger og riss. Kjemisk motstandsdyktighet Liquid Plastics hygieniske malinger er s v æ rt motstandsdyktige mot slipemidler, v a s k e m i d l e r, svake syrer og alkalier som b rukes i rengjøringsmidler. Malingene tåler i tillegg stiming og h ø y t rykksvask uten å miste sin funksjon og uten å slippe underlaget. Ved behov for utfyllende inform a s j o n, testdata eller lignende, vennligst kontakt vår k u n d e s e rvice på telefon: Norge: England: COSHH Re g u l a t i v Liquid Plastics tilfredsstiller de lovbestemte kravene til produktkontroll i h.h.t. Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1994 (COSHH) M i l j ø v e n n l i g Alle våre hygieniske malinger er v a n n b a s e r te, de er ikke giftige og de diffunderer ikke til omgivelsene. De har ingen eller svært lavt nivå av organiske l ø s e m i d l e r. Dette gjør at malingene er miljøvennlige både under og etter påføring. Våre hygieniske malinger inneholder ingen f e n o l e r, kvikksølv eller tungmetaller og vil heller ikke lekke ut biocider eller gift i g e kjemikalier som kan foru r e n s e o m g i v e l s e n e. De har også gjennomgått uavhengige tester av myndigheter som The United States D e p a rment of Agriculture, BRE(Building Research Establishment) og PRA ( Pa i n t Research Association). Teknisk Support For tekniske spørsmål, forslag til produktvalg og løsninger eller referanser, vennligst ta kontakt med Norsk Industrivern AS på: Telefon: Telefaks: E-post: Vi er tilsluttet et internasjonalt nettverk av produsenter og distributører, og har muligheter for å nyte godt av erfaringer og problemløsninger fra en verdensomspennende, langvarig bru k av Liquid Plastics hygieniske løsninger.

6 Uniclass L681:N543 EPIC E66:Y43 CI/SfB (4-) Vu (U46) I tillegg til Hygiene serien, produserer og tilbyr Liquid Plastics et bredt sortiment av kvalitetsprodukter og løsninger innen takbeskyttelse, fasadebeskyttelse, gulv- og balkongbeskyttelse og asbestinnkapsling. Følgende brosjyremateriell er tilgjengelig på forespørsel: Sterke og varige membransystemer Taktekking uten bruk av flamme og varme Inverted Roofing systems Liquid Roofing systems Brannsikkert og fugefritt takmembran Functional and Decorative Waterproofing for Balconies and Communal Walkways Membraner for fasader Protective Systems for Walls Antibakteriell maling for næringsmiddelindustrien Hygiene Coatings Specification Guide Internasjonale referanser N o r g e Tine Meierier G i l d e Gro Industrier Hoff Norske Po t e t i n d u s t r i e r Prior Diplom - is/ Norsk Iskrem Mills Fa b r i k k e r Bøndenes Salgslag Nordfjord Kjøtt N o r l a n d s s y k e h u s e t Brandasund Fiskemottak B r. Hjønnevåg Fiskeindustri Nord Norske Salgslag Bergshavn bakeri G o m a n b a k e r i e n e Dusj og garderobeanlegg S t o r k j ø k k e n O. s. v UK & Republic of Ireland Arla Foods, England Birds Fa c t o ry, Ireland Boddingtons Brewery, England Hygiene Coatings for Hospital and Healthcare Facilities Hygiene Coatings for the Pharmaceutical Industry Asbestolok Asbestos Encapsulation Systems Isoclad PCM maling for tidligere malte metallplater Isoclad PCM Spesialist Coating for Pre-coated Metal FM FM Skvadronvn.25, N-4050 Sola, Norway Tif: Fax: E-Post: Kundetelefon: Liquid Plastics Limited Iotech House Miller Street Preston Lancashire PR1 1EA England Enquiry line: +44 (0) Fax: +44 (0) (U.K.) (International) w w w. l i q u i d p l a s t i c s. c o. u k A member of the Iotech Group The information contained herein is correct to the best of our knowledge, but it does not necessarily refer to the particular requirements of the customer. If customers have any particular requirements they should make them known in writing to Liquid Plastics Limited, and obtain further advice accordingly. April 2006

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten...

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Takbelegg og membraner Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Tak utsettes for ekstreme påkjenninger. Vi leverer de som tåler norsk klima. Et kvalitetstak har som viktigste

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

ULTRAKOMPAKTE OVERFLATER

ULTRAKOMPAKTE OVERFLATER ULTRAKOMPAKTE OVERFLATER Nye overflater til kjøkken og bad EGNET FOR UTENDØRS BRUK TÅLER UV-STRÅLING STORE PLATER XXL MAKSIMAL STYRKE MOT RIPER OG FLEKKER MAKSIMAL STYRKE MOT ILD OG VARME SVÆRT SLITESTERK

Detaljer

En reise gjennom Hempels

En reise gjennom Hempels En reise gjennom Hempels Production Production supplies our customers with paimt in more than 80 countries. production stockpoint/sales Produksjon Produksjonen leverer maling til kunder i over 80 land.

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

BUiLDinG tomorrows KnowLeDGe today

BUiLDinG tomorrows KnowLeDGe today www.steni.no BUILDING TOMORROWS KNOWLEDGE TODAY Nye farger, nye løsninger, økt fleksibilitet og lengre garantier. Steni Collection viser deg vårt varierte spekter av fasade-, tak- og interiørløsninger.

Detaljer

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

www.kandumerkedet.no KAN DU MERKE DET Du skal kunne merke det med Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS MERKEHÅNDBOK Kan Du Merke Det

www.kandumerkedet.no KAN DU MERKE DET Du skal kunne merke det med Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS MERKEHÅNDBOK Kan Du Merke Det www.kandumerkedet.no KAN DU MERKE DET Du skal kunne merke det med Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS MERKEHÅNDBOK Kan Du Merke Det www.kandumerkedet.no 66 98 33 50 kandumerkedet@jfknudtzen.no Kan Du Merke

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg ET SMARTERE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2012 2013 veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg Da jeg var ung og ny i Stockholm, flyttet jeg ofte, og det første jeg gjorde

Detaljer

Vedlikehold. A V K j ø K K E n O G B A D

Vedlikehold. A V K j ø K K E n O G B A D Vedlikehold A V K j ø K K E n O G B A D Før du leser mer om vedlikehold og ettersyn av kjøkken eller bad, vil vi gratulere med nytt interiør fra Sigdal. Vår produksjon bygger på mer enn 50 års erfaring.

Detaljer

Weber.floor gulvprodukter. Det viktigste. er det du ikke kan se. webergulv.no

Weber.floor gulvprodukter. Det viktigste. er det du ikke kan se. webergulv.no Weber.floor gulvprodukter Det viktigste er det du ikke kan se webergulv.no Weber er markedsleder innen produksjon av mineralske byggematerialer og systemer. Vår vekst er basert på bærekraft og kontinuerlig

Detaljer

BerryAlloc Wall&Water

BerryAlloc Wall&Water BerryAlloc Wall&Water BerryAlloc, wonder walls En unik veggpanelkolleksjon som på en naturlig måte kombinerer skjønnhet og praktisk nytte. Det er BerryAlloc. Moderne, retro eller klassisk? Det omfattende

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Vi har løsningen. Gi huset ditt en ansiktsløftning. www.lindab.no. Lindab er en internasjonal gruppe som

Vi har løsningen. Gi huset ditt en ansiktsløftning. www.lindab.no. Lindab er en internasjonal gruppe som lindab rainline lindab rainline Vi har løsningen Lindab er en internasjonal gruppe som utvikler, produserer og markedsfører stålplateprodukter og systemløsninger innen forretningsområdene Ventilasjon og

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Hvor mange MILLIONER. kan denne koste?

Hvor mange MILLIONER. kan denne koste? Hvor mange MILLIONER kan denne koste? DET SKJER IKKE MEG... I løpet av livet vil ca. 1 av 10 nordmenn oppleve brann i egen bolig. I følge statistikk fra Norsk Brannvernforening dør over 60 personer i boligbranner

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer