Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014"

Transkript

1 Oppdatert Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og mål for Sykehuset Telemark og Helse Sør Øst innen HMS - området Kap.3) Rapport på gjennomførte tiltak fra HMS planen og rapport på andre arbeidsmiljøtiltak i perioden. Kap. 4) En kort beskrivelse av hvordan systemet med HMS planer og rapportering ved Sykehuset Telemark (ST) er bygget opp, bl.a. prinsippet med ansvar i hver klinikk for HMS planer Beskrivelse av vår Bedriftshelsetjeneste (BHT) og hvordan denne benyttes Rammer for HMS arbeidet ved ST Tiltak som gjelder hele foretaket Fokusområder i perioden Innsatsområder og mål Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for Pasientbehandling og kvalitet 2. Redusere køer og ventetider 3. Medisinske satsningsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. Utvikling av organisasjon - ledelse og arbeidsmiljø Innsatsområde 5 i overordnet strategiplan omhandler arbeidsmiljø, ledelse, rekruttering, riktig kompetanse, utdanning av helsepersonell, stillingsstruktur og bemanning. Overordnede mål HSØ og STHF HR- mål for HSØ : Virksomhetsutvikling gjennom mobilisering av ledere og medarbeidere En bedre helsetjeneste gjennom tydelig ledelse, riktig kompetanse, engasjerte medarbeidere og god ressursstyring 1

2 og Kjernen i virksomheten er medarbeidere og ledere, som med kompetanse og engasjement bidrar til å utvikle en stadig bedre helsetjeneste. Å være med å utvikle en bedre helsetjeneste gir stolthet, arbeidsglede og bidrar til et helsefremmende arbeidsmiljø. for planperioden (ett av 5 hovedmål): Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet HSØs strategi for er: Strategi 1. Være en resultatorientert arbeidsgiver som sørger for planlegging av drift og utvikling av virksomheten i henhold til fastsatte mål, opptrer samfunnsansvarlig og som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser 2. Bemanne riktig og utvikle rett kompetanse for å sikre en effektiv og trygg tjeneste 3. Utvikle ledere og medarbeidere med vilje til å omsette de ressurser og muligheter som finnes til å skape en stadig bedre helsetjeneste 4. Involvere medarbeidere på systematisk vis i forpliktende dialoger om måloppnåelse og forbedring av virksomheten Sykehuset Telemarks målsetting innen HMS Sykehuset Telemark skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av trivsel, trygghet og arbeidsglede, hvor vi sammen tar ansvar og respekterer hverandre. IA- avtalen og resultat Sykehuset Telemark inngikk i 2002 en avtale med NAV om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift. Ny avtale ble underskrevet i 2010 mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden ved STHF og NAV for perioden , med målsettinger for IA- arbeidet innen de 3 delmålene for IA: redusere sykefravær, øke sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne og forlenge yrkesaktivitet etter 50 år. Sykehuset Telemark har konkretisert mål for perioden , og beskrevet resultater innen de 3 delområdene i foregående år på følgende måte: Delmål 1 Sykefravær: 1. : Sykehusets mål er ikke å overstige 6,5 % sykefravær i perioden fram til Hver leder har ansvar for å jobbe aktivt med forebyggende arbeid og sykefraværsoppfølging. Resultat: Sykefraværet (både egenmeldt og legemeldt) i 2011 og 2012 var 7,0 %, ,5%. Delmål 2 Personer med redusert funksjonsevne: 2. : Oppfølging av egne arbeidstakere med redusert funksjonsevne eller behov for endring. STHF har et mål om å finne løsninger for flest mulig av ansatte som har behov, permanent eller midlertidig, for tilpasninger for å fortsette i jobb. Resultat: STHF bruker mye ressurser på å få til tilpasninger for enkeltarbeidstakere. Sykehuset har til enhver tid mer enn 10 % av sine ansatte i tilrettelagte stillinger. 2

3 3. : - Ansette arbeidstakere med redusert funksjonsevne som søker stillinger, forutsatt at de er kvalifisert for stillingen, har nødvendig autorisasjon, og at det er mulig med eventuelle individuelle praktiske tilpasninger for å kunne utføre stillingens arbeidsoppgaver. - Være åpne for å ta imot personer som har behov for hospitering eller arbeidstrening for å prøve ut arbeids- og funksjonsevne i ordinært arbeidsliv. Dette forutsetter at det er personer som innehar en type kompetanse som er nødvendig for å fylle arbeidsoppgaver og funksjoner som inngår i stillingskategorier som sykehuset har arbeidsoppgaver til. Resultat: Sykehuset har ansatte med redusert funksjonsevne som det er tilrettelagt for. Sykehuset tar også jevnlig inn personer som trenger arbeidstrening innefor yrker som finnes på sykehuset. Delmål 3 Avgangsalder: 4. : Redusere andel av ansatte som går over på varig passiv ytelse (uførepensjon/afp/85- årsregel) Resultat: STHF har fått tall fra KLP som viser andelen av alle ansatte i hver aldersgruppe som har gått av med AFP i perioden Antall personer som gikk av med AFP i 2012 og 2013 i parentes: Alder ,84 % 6,12 % 15,25 % (8 personer) 12,77% (3 personer) 63 34,04 % 31,94 % 22,45 % (10 pers.) 17,31% (8 pers.) 64 38,98 % 39,53 % 41,89 % (27 pers.) 31,91% (13 pers.) 65 58,33 % 59,02 % 54,55 % (14 pers.) 53,23% (29 pers.) 66 64,58 % 66,67 % 65,52 % (28 pers.) 63,16% (18 pers.) Alle 20,15 % 39,46 % 39,19 % (87 pers) 35,37% (71 pers.) I de 2 yngste aldersgruppene har det totalt de 3 siste årene vært noe reduksjon av andelen ansatte i aldersgruppa 62 og 63 som har gått av med AFP, sammenlignet med antallet ansatte innen disse aldersgruppene som kunne ha gått av disse årene. Av tabellen over kan vi også se at det i 2013 i alle aldersgrupper er en reduksjon i andel ansatte som har valgt å gå av med AFP. Det er samlet sett også færre personer totalt sett som gikk av med AFP i Vi har ikke tilgang til tilsvarende tall fra KLP for andel som benyttet 85-årsregelen (i hovedsak sykepleiere) i de ulike aldersgruppene. 5. : Ha en gjennomsnittlig avgangsalder fra STHF på minimum 64 år (AFP/85 årsregel) innen Resultat: Utviklingen med gjennomsnittlig avgangsalder for de som går av med AFP og 85- årsregel varierer noe fra år til år. I 2013 gikk snittalder noe opp igjen til en avgangsalder på 63,24. Dersom vi kun ser på på utviklingen av avgangsalder for AFP viser tabellen under at avgangsalderen for første gang på mange år økte til 64 år i Årene før 2013 var det nedgang i avgangsalder. Det er for tidlig å si om utviklingen fra 2012 til 2013 viser en ny tendens for økt avgangsalder eller om dette er en tilfeldighet. 3

4 Snittalder for de som går av i de ulike ordningene: Årstall Uføre/AFP/85årsregel AFP/85årsregel AFP ,67 år 63,48 år 63,68 år ,71 år 63,40 år 63,59 år ,91 år * 64,29 år * ,55 år ** 63,47 år ** 63,69 år ** ,92 år 63,58 år 63,85 år ,71 år 63,36 år 63,58 år ,85 år*** 62,93 år 63,22 år ,84 år 63,24 år 64,01 år * Tall for gamle STHF i 2009 i året for det 3 årige seniorprosjektets avslutning. ** Tall inkl. deler av Blefjell sykehus og Nordagutu rehabiliteringssenter som ble innlemmet i STHF *** Kan ikke sammenlignes med tidligere pga ny rutine i KLP for registrering Det er inngått ny sentral IA -avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden Det inngås ny lokal IA avtale ved STHF i juni Lokale mål i tråd med ny sentral avtale vil bli utarbeidet og lagt til grunn i arbeidet med overordnet HMS - plan ved STHF for perioden Rapport på gjennomførte tiltak fra HMS planen og rapport på andre arbeidsmiljøtiltak i perioden. 3.1 Resultatmål ene for gjennomsnittscore (totalscore) i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen, gjennomførte utviklingssamtaler, andel involvert i oppfølgingen av MU og sykefravær blir årlig innarbeidet i lederkontraktene mellom adm. direktør og klinikksjef og vil være utgangspunkt for mål i lederkontraktene mellom klinikksjef og seksjonsleder og mellom seksjonsleder og enhetsleder. Resultatmål Tiltak Totalskår (nye variabler fra 2010) Medarbeiderundersøkelsen Har gjennomført utviklings/ medarbeidersamtaler med leder Har individuell kompetanseutviklingsplan Andel involvert i oppfølging av MU nov , Ikke gj.ført MBU ,0 = * ,4 % 90 % 90 % 67 % 90 % 69 % 90 % 75 % 80 % 77 % 80 % 59,9 % 65 % 65 % 71 % 70 % 72 % Ikke måltall 55 % Ikke måltall Ikke måltall Ikke måltall % 72 % 72 % 72 % 65 % 61 % 65 % 67 % 68 % 67 % 68 % Sykefravær 7,0 % 7,4 % 7,5 % 6,9 % 6,5 % 7 % 6,5 % 7 % 6,5 % 6,5 % 6,5 %

5 * Ny MU i 2010 med ny måleskala er ikke direkte sammenlignbart med tidligere 3.2 Rapport på fokusområder i HMS planen Område /hensikt Tiltak Tid/Ansvarlig Resultat Avtale om inkluderende arbeidsliv og helsefremmende arbeidsplasser Følge opp STHFs mål og IA -mål og ivareta partssamarbeidet i IA- spørsmål 2 årlige møter. Følges opp i AMU med IA som tema. Vår 2013 Høst 2013 Ansv: HR-direktør Vår 2014 Høst 2014 Gj.f. Gj.f Forebygge helseskadelige forhold Sikre at planlagte tiltak i klinikkenes HMS planer blir gjennomført - Ansvarlige ledere kontakter BHT i forb. med planlegging/behov for forebyggende tiltak (eks. innen ergonomi, byggeprosjekter, forflyttingsopplæring) og integrerer dette i HMS planene. Hver enkelt leder med fullmakt har løpende ansvar Dokumentasjon av gjennomførte tiltak gjennom elektronisk HMS - verktøy. Hver leder. HR - avdelingen har en koordinerende rolle oppdatering Lederkompetanse i HMS nye ledere Sikre at nye ledere får opplæring i oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen, bruk av elektroniske HMS planer, og HMS - arbeid -Sikre at krav om BHT bistand er innarbeidet i prosedyrer - HMS-opplæring ledere obligatorisk Kursrekken med 3 kursmoduler og tilhørende e- læringskurs gjennomføres for nye ledere Del I: Oppfølging av MU og HMShandlingsplan Del II-bolk 1 HMS Den enkelte leder. BHT/HR Del I. Nov.2013 Okt/Nov 2014 Del II-bolk 1Gj.f. på våren 2013 Vår 2014 Del I: gj.28okt.-13 Del 2: Bolk 1 gj.f. i juni-13 Del II-bolk 2 HMS forts. Del II-bolk 2 Gj. Høst 2013 Høst 2014 Bolk 2 gj.f. i feb-13 Ruskartlegging Få kunnskap om rusmiddelbruk i arbeidslivet Kartlegging ved STHF av et utvalg ansatte i noen enheter gjennom prøvetaking og spørreskjema. Del av større kartlegging i Norge. *Folkehelseinstituttet (Fhi) ansvarlig for kartlegging foretatt våren 2012 *Når resultatene av kartleggingen foreligger, skal dette følges opp ved STHF Sak lagt fram for AMU juni 2013 Oppfølgingstiltak vedtatt Se ruspolitikk 5

6 Sluttintervju med alle seniorer som går av med pensjon (helt el. delvis) e hvordan tiltakene som er satt i gang når fram til seniorene, og kartlegge viktigste grunn for å gå av med pensjon. Strukturert sluttintervju med egne ansatte som har besluttet å gå av med pensjon. Samarbeidsprosjekt mellom STHF, SIV, Innlandet, HSØ, Spekter og KLP. Nærmeste leder gjennomfører intervjuet, som sendes FAFO som grunnlag for analyse og rapport. Evalueres innen utgangen av Andre tiltak Område Tiltak /hensikt Tid/Ansvarlig Arbeidsgruppe for å foreslå tiltak for Resultat av forprosjekt å redusere ufrivillig deltid Gravide medarbeidere Brosjyre, trekantsamtaler, informasjonsmøter, egen prosedyre Komme med forslag til oppfølgingstiltak/ prosjekter Fortsette arbeidet med å redusere sykefravær for gravide. Oppfølging og veiledning til ansatte og ledere. I gjennomsnitt stå i arbeid helt eller delvis til uke 30 Partsammensatt arbeidsgruppe avsluttet i 2013 Følges videre opp i linjeorganisasjonen. Årlig vurdering av utviklingen ved gjennomgang av nøkkeltall. Ansvarlig: HR Fortsetter. Linjeledere BHT Medarbeiderundersøkelse (MU) elektronisk Felles MU for alle foretak i HSØ Sykefraværsoppfølging Kontinuerlig arbeid med aktivitetene i Årshjulet for HMS og personalarbeid - Kartlegging av psykososialt/ organisatorisk arbeidsmiljø - Rapporter med resultater - Prosesser i hver enhet for å komme fram til tiltak - Oppfølging av tiltak Oppfølging i tråd med prosedyrer og retningslinjer Gjennomføring av aktiviteter som inngår i Årshjulet Ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø Redusere sykefravær Sikre kvalitet i HMS- og personalarbeid Gjennomføringsansvarlig ved STHF: tom 2013: Bente Grindrud HR Fom 2014: Berit Aaser Torp HR Linjeledere HR avd. har koordinerende, veiledende og støttende rolle. Linjeledere har delegert ansvar for gjennomføring 4. System og planer perioden Beskrivelse av systemet for HMS planer og rapportering ved Sykehuset Telemark (ST) med klinikkvise planer 6

7 HMS arbeidet er en del av Årshjulet for personal og HMS aktiviteter ved STHF. Ansvaret for gjennomføringen følger fullmaktstrukturen ved STHF. Hver klinikk skal utarbeide en overordnet HMS plan som bygger på planer og aktiviteter som skal gjennomføres i underliggende organisatoriske enheter. Prioriterte tiltak skal tidfestes og ansvarsfestes. Klinikkene skal sørge for intern rapportering og oppfølging av at tiltak gjennomføres. Både tiltak etter vernerundene og tiltak etter oppfølgingen av den årlige medarbeiderundersøkelsen (MU) skal inn i de klinikkvise HMS planene. I tillegg er det blitt mulig å legge inn tiltak for ytre miljø. Fra senhøsten 2011 ble en ny elektronisk variant for rapportering av tiltak i HMS planene innført, som for alvor begynte å bli tatt i bruk i Nytt system for spørreundersøkelser i HSØ fom 2014 vil kunne gi endring i utseende og funksjonalitet for handlingsplaner og rapporter. 4.2 Bedriftshelsetjenesten (BHT) og bruken av denne HMS avdelingen til STHF ble godkjent som bedriftshelsetjeneste etter ny forskrift i mai STHF er som helseforetak også pålagt å være knyttet til en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Forskriften stiller spesifikke krav til BHT s kompetanse. BHT skal bistå arbeidsgiver i virksomhetens systematiske helse- miljø- og sikkerhetsarbeid for å avdekke og forebygge helseskadelige forhold. Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten: a) bistår med planlegging og gjennomføring ved fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser b) bistår med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner, utstyr og øvrige arbeidsprosesser c) bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelse av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare d) fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade e) bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging f) bistår ved individuell tilrettelegging, herunder deltagelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljølovens 4-6 g) bistår med å gi informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak h) bistår ved henvendelse fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg Arbeidsgiver skal sammen med BHT utarbeide følgende dokumentasjon som skal inngå i virksomhetene systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid: a) planer og årsrapporter for BHTs bistand i virksomhetene, b) periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger og lignende som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater c) rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak 7

8 4.3 Rammer for HMS arbeidet ved ST For å sikre at lovens krav om et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeide blir ivaretatt har Sykehuset Telemark tatt i bruk systemverktøy og utviklet prosedyrer som skal følges av ledere på alle nivå. Rammer og planer for HMS-arbeidet Prosedyre for intern delegering av fullmakter Lederavtaler TQM Dokumentstyringssystem TQM - Skademeldings- og avvikssystem Profitbase og ELI rapporterings- og analyseverktøy Prosedyre for årlige HMS - aktiviteter Årshjulet. Årlige revisjonsplaner Avfallsplan Brannvern Grønt sykehus system for miljøledelse - beskrivelse av ansvar og myndighet - skriftlige avtaler med resultatmål - omfatter også de ulike prosedyrene innen HMS - system for dokumentasjon og forbedringsarbeid - system for sykefraværs- og annen personalrapportering - inkl skjemamaler til bruk ved vernerunder og årlige HMS-handlingsplaner - sjekkliste for elektriske anlegg til bruk i vernerunder - gir en oversikt over årlige aktiviteter og oppgaver som skal sikre kvalitet innen HMS og personal - interne ettersyn for å se til at ulike prosedyrer følges. - plan for avfallsbehandling, farlig avfall, smitteavfall m.m. - plan for opplæring og bruk av utstyr - arbeid pågår for å tilfredsstille krav til Grønt sykehus med ISO- sertifisering (ISO standard) av system for miljøledelse (ytre miljø) 4.4 Tiltak som gjelder hele foretaket Medarbeidertilfredshetsundersøkelser (MU) Oppfølging av MU gjennom bl.a. gruppemetodikk og medarbeidersamtaler Introduksjonsprogram for nytilsatte og ledere Opplæring turnuskandidater Grunnopplæring HMS for verneombud, AMU - medlemmer og nye ledere Informasjonsmøter for gravide og ledere Trekantsamtale Seniorpolitikk Sykefraværsoppfølging Gjennomføres årlig HSØ verktøykasse for ledere og egen veileder ved ST. Opplæring av ledere i oppfølgingsarbeid. - Introduksjonsprogram for nytilsatte som omfatter HMS - Lederutviklingsprogram enhets- og seksjonsledere Inkluderer orientering om HMS, hovedvekt smittevern Ved nyvalg av verneombud (hvert 2. år). E læringskurs i HMS arbeid i 3 moduler for verneombud, medlemmer av AMU og ledere gjennomføres i kombinasjon med klasseromskurs. Informasjonsmøter 2 ganger pr år for gravide og deres ledere. Samtaler mellom jordmor, den gravide og lederen bl.a. for å tilrettelegge og forbygge for sykefravær under svangerskap. : I gjennomsnitt stå i arbeid helt eller delvis til uke 30 Del av driften og lederes oppfølging av egne seniorer. Seniorpolitiske tiltak utarbeidet i prosjektperioden fram til 2009 er tatt inn som del av personalpolitikken. ST Seniorpolitikk vedtatt og implementert i styrende dokumenter. Rådgivning iverksatt og informasjons - brosjyre om gjeldende seniorpolitikk er utarbeidet Prosedyre for oppfølging av sykmeldte Personalportal: Verktøy for oppfølging av sykmeldte Opplæring av ledere i regelverk og skjematikk for oppfølging og rapportering til NAV. IT- verktøyene gir nødvendig informasjon, påminnelse og dokumentasjon i oppfølgingssaker 8

9 Kurs i mestring av psykisk belastning (KID-kurs) Bedriftshelsetjenesten og HR-enheten Fokus på smittevern og håndhygiene For ansatte. 2 seminar pr år Støtte- og bistandsapparat overfor ledere og ansatte Eget e-læringskurs i håndhygiene. Obligatorisk for nyansatte E-læringskurs Basale smittevernrutiner for helsepersonell Isolering reduksjon av smittespredning for helsepersonell, renholds- og teknisk personell Teknisk desinfeksjon - for de som utfører teknisk desinfeksjon E-læringskurs Strålebruk for helsepersonell Strålevern ing av radon i arbeidslokaler Skanning påbegynt fortsetter i 2014 Brannvern E-læringskurs tilgjengelig for alle, og supplement til annen brannvernopplæring. Obligatorisk for nyansatte. Eco-online Kjemikaliekartotek med mulighet for risikovurdering Forflytningsteknikk for helsepersonell E- læringskurs (p.t. 15 ulike kurs) for å lære helsepersonell ulike type forflytning av pasienter 4.5 Fokusområder 2014: Sykehuset Telemark legger i HMS arbeidet vekt på langsiktig arbeid gjennom gode systemer, gode prosedyrer og fokus i lederutviklingen. Pågående satsningsområder som videreføres i planperioden: Tiltak for reduksjon av sykefravær for gravide, seniorpolitikk, opplæring av verneombud, sykefraværsoppfølging, omstillingsarbeid og kontinuerlig forbedring av aktivitetene i Årshjulet for HMS- og personalarbeid. I tillegg videreføres følgende fokusområder: Område /hensikt Tiltak Tid/Ansvarlig Resultat Avtale om inkluderende arbeidsliv og helsefremmende arbeidsplasser Følge opp STHFs mål og IA -mål og ivareta partssamarbeidet i IA- spørsmål. 2 årlige møter. Følges opp i AMU med IA som tema. Ansv: HRdirektør Vår 2014 Høst 2014 Forebygge helseskadelige forhold Ny lokal IA-avtale Sikre at planlagte tiltak i klinikkenes HMS planer blir gjennomført Ny lokal IA-avtale Oppdatere mål - Ansvarlige ledere kontakter BHT i forb. med planlegging/behov for forebyggende tiltak (eks. innen ergonomi, byggeprosjekter, forflyttingsopplæring) og integrerer dette i HMS planene. Vår 2014 Hver enkelt leder med fullmakt har løpende ansvar Møte juni 2014 Dokumentasjon av gjennomførte tiltak gjennom elektronisk HMS - verktøy. Sikre at krav om BHT bistand er innarbeidet i prosedyrer Hver leder. HR - avdelingen har en koordinerende rolle Den enkelte leder. oppdatering 9

10 Lederkompetanse i HMS nye ledere Sikre at nye ledere får opplæring i oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen, bruk av elektroniske HMS planer, og HMS - arbeid - HMS-opplæring ledere obligatorisk Kursrekken med 3 kursmoduler og tilhørende e- læringskurs gjennomføres for nye ledere Del I: Oppfølging av MU og HMShandlingsplan Del II-bolk 1 HMS Del II-bolk 2 HMS BHT/HR Okt/Nov Del II-bolk Kurs for nye verneombud Sluttintervju med alle seniorer som går av med pensjon (helt el. delvis) Fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid i forbindelse med omstillingsprosesser Grønt sykehus miljøsystem Gjennomføre lovpålagt opplæring av verneombud. e hvordan tiltakene som er satt i gang når fram til seniorene, og kartlegge viktigste grunn for å gå av med pensjon. Gjennomføre ryddige og forutsigbare omstillingsprosesser for å redusere usikkerhet. Innføre system for miljøledelse som skal sertifiseres etter standarden ISO ila dagers kurs + e- læring HMS innføring Strukturert sluttintervju med egne ansatte som har besluttet å gå av med pensjon. Samarbeidsprosjekt mellom STHF, SIV, Innlandet, HSØ, Spekter og KLP. God planlegging God informasjon Forutsigbarhet Åpenhet Risikovurdering med fokus på arbeidsmiljø Eget prosjekt organisert i kvalitetsseksjonen Del II-bolk Gj føres like etter nyvalg av verneombud HR/BHT Nærmeste leder gjennomfører intervjuet, som sendes FAFO som grunnlag for analyse og rapport. Evalueres innen utgangen av Linjeledere Ila 2014/ Prosjektleder - miljøkoordinator Gj.ført , og Overordnet HMS plan er en rullerende plan og en del av det systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeidet. Planen behandles i AMU, Direktørens ledergruppe og Styret for Sykehuset Telemark 10

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

HMS årsrapport 2014 1

HMS årsrapport 2014 1 HMS årsrapport 2014 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder og verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 3 2.3 HAMU og AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten... 4 3 HMS-handlingsplan

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer