DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Ved opprop var 49 representanter tilstede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET 17.00. Ved opprop var 49 representanter tilstede."

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: Fra/til kl. Møtested: :00/21.40 Bystyresalen kl Fra saksnr.: Til saksnr.: 128/14 143/14 Ved opprop var 49 representanter tilstede. Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Jannike Thorsen, H Mustafa Unsal, H Ragnhild Røed, AP Arif Erkøk, AP Aisha Ahmed, AP Eivind Knudsen, AP Nils Einar Stablum, AP Ulf Erik Knudsen, FrP Følgende varamedlemmer møtte: Gunhild Figenschau, H Bjørn Orhagen, H Britt Skogmo Antonsen, AP Jan Ivar Weimoth, AP Bodil Pahr Eliassen, AP Kari Dahl Nilsen, AP Helle Birgitte Holtenes Andreassen, AP Anne Kristin Aabo, FrP Fra administrasjonen møtte: Rådmann Osmund Kaldheim HR og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen Kommunaldirektør Kari Høyer Økonomi og næringsdirektør Trond Julin Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Helse og sosialdirektør Eva Milde Grunwald Pressesjef Gard NybroNielsen Møteseetær Brit Liss Ruud Merknad Bystyret behandlet sak 143/14 som første sak etter godkjenning av protokoll fra forrige møte. Tore Opdal Hansen Ordfører

2 Representant fra hvert av rådene Minoritetsrådet, Eldrerådet og Ungdomsrådet ga bystyret innspill til økonomiplan /årsbudsjett SAK NR. 128/14 PROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE Ordførers forslag til vedtak: Protokoll fra møte i bystyret godkjennes. Behandling: â Enstemmig vedtatt. á Vedtak: â Protokoll fra møte i bystyret godkjennes. á SAK NR. 129/14 ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2015 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. b) Investeringsbudsjett 2015 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2015 fastsettes oner, inkludert kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2015 fastsettes til Side 2 av 85

3 oner. I tillegg kommer driftstilskudd på oner til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2015 fastsettes til oner. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2015 fastsettes til oner. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2015 fastsettes til oner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Tilskudd kapital (Investeringer 2013 og 2015): Drift gravferdsformål I tillegg dekker Drammen kommune 100 prosent av Drammen Kirkelige Fellesråds reguleringspremie. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2015 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2015 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2015 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2015 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2015 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2015 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 8. Budsjett 2015 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplan I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2015 til investeringsformål på oner : a) Drammen bykasse Side 3 av 85

4 b) Drammen Eiendom KF c) Drammen Drift KF d) Drammen Kjøkken KF e) Drammensbadet KF Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til videreutlån) på oner For inntektsåret 2015 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2015 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med prosent. 13. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 15 millioner oner per år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. De konete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert gebyrregulativ for tilsyn for små avløpsanlegg i Drammensregionen fra , jfr. vedlegg 13 til økonomiplan Innslagspunktet for gratis barnehage endres fra 4G til oner med virkning fra 1. januar Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 1 million oner fra disposisjonsfondet til satsing på sosialt entreprenørskap i Kommunestyrevalget i 2015 gjennomføres som endagsvalg 18. Bystyrets vedtak om bosetting av inntil 130 flyktninger i 2015 (inkludert 15 enslige mindreårige personer) forlenges for årene 2016,2017 og 2018 i tråd med IMDi s anmodning. 19. Referanserenten for beregning av kostnadsdekkende husleie knyttes fra 2015 til Norges Banks kortsiktige styringsrente. For 2015 opprettholdes dagens avkastningsav på 3,5 prosent som tilsvarer Norges Banks kortsiktige styringsrente + prosentpoeng. 20. Det foretas en vurdering av kommunens lånesiingsstrategi. Vurderingen forelegges bystyret ved fremleggelsen av kommunens finansrapport for Side 4 av 85

5 21. Satsene for styrehonorar i de kommunale foretakene fastsettes med virkning fra 1. januar 2015 til oner for styreledere og oner for styremedlemmer. Fra og med budsjettåret 2016 reguleres honorarsatsene årlig tilsvarende utviklingen i kommunal deflator. 22. Det foretas en gjennomgang av kommunens budsjettreglement i 2015, med sikte på å iverksette revidert reglement fra 1. januar Revidert gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker godkjennes med virkning fra , jfr. vedlegg 15. Side 5 av 85

6 Tabeller til rådmannens innstilling I. Drammen bykasse forslag til driftsbudsjett (Jfr. innstilling pkt. 2a) Side 6 av 85

7 Side 7 av 85

8 II. Drammen Bykasse forslag til investeringsbudsjett (jfr. innstilling pkt. 2b) Mill. 2015oner 01 Barnehager Tidl. bevilget Sum ,0 18,0 Oppgradering inventar og utstyr 8,0 Oppgradering uteområder 8,0 Fjellhagen inventar/utstyr 02 Oppvekst Utvidelse barnebolig inventar/utstyr 03 Samfunnssikkerhet Knutepunktsutvikling (planmidler Bragernes etc.) Samarbeidsprosjekt med andre utbyggere 1,4 1,4 1,4 Beredskapsutstyr (flom, aggregater mv.) 04 Byutvikling 1,4 2 9,0 9,0 1 (tilsagnsramme 15 mill. pr. år) Fjell 2020 parker/lekeplasser/gangveier (foreløpige 8,0 avsetninger statlige midler kommer i tillegg) 05 Helse og omsorg 26,0 16,0 9,4 9,4 9,4 9,4 37,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 2,3 2,3 2,3 2,3 9,2 8,0 2,2 2,2 2,2 2,2 8,8 Oppgradering av utstyr samlepott kultur 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 Biblioteket oppgradering av utstyr IKT Kultur/Biblioteket 0,8 0,8 0,8 0,8 3, , Lokal luftkvalitet Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene Velferdsteknologi IKT Helse og omsorg 06 Kultur og fritid 07 Ledelse, org., styring Nye informasjons og styringssystemer Nytt lønn og personalsystem (netto behov) 1,2 Digitalisering av gravplasser 0,8 0,8 0,8 Rådhuset som møteplass inventar og utstyr 0,2 0,2 Formidling av avrkiv og byhistorie Side 8 av 85

9 Mill. 2015oner 09 Idrett, park og natur Tidl. bevilget Sum ,0 17,5 17,5 88,5 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett 16,0 Sammenhengende turveier langs Drammenselva Nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet 8,0 8,0 8,0 8, ,0 17,0 Dekkeutskifting kunstgressbaner Skilting av gang, sykkel og turveier Drammen Park oppgradering 1,2 0,1 0,1 0,1 1,5 PCordning politikere 10 Politisk styring 0,9 0,1 0,1 0,1 1,2 Valgutstyr nye avlukker 0,3 11 Vei 8,5 Oppgradering infrastruktur vei 0,3 36,0 37,5 38, , Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 16,0 4,5 1 Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. tilgrensende veier Trygge skoleveier Oppgradering av gatelys lavenergi Spiralen utbedring/vantetting (planmidler) 12 Grunnskole 8,0 9,5 13,5 13,4 20,9 17,5 65,3 Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 7,5 7,5 32,5 Oppgradering inventar og utstyr 20,0 Oppgradering uteområder ungdomsskoler Konnerud skole inventar/utstyr oppgradering Øren skole inventar/utstyr utvidelse Øren skole inventar/utstyr flerbrukshall 0,9 0,9 Brandengen skole inventar/utstyr utvidelse Brandengen skole inventar/utstyr flerbrukshall 14 Vann og avløp 0,9 0,9 125,5 125,5 116,0 116,0 48 Tiltak vannforsyning 37,0 37,0 37,0 37,0 148,0 Tiltak avløp Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 15,5 15,5 6,0 6,0 4 Sum investeringer 47,0 241,2 245,1 223,1 214,7 924,6 Sum investeringer ekskl. vann/avløp 47,0 115,7 119,6 107,1 98,7 441,6 Side 9 av 85

10 Salderingsskisse Drammen bykasses investeringsbudsjett Mill. 2015oner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 241,2 245,1 223,1 214,7 924,1 Videreutlån av Husbankmidler 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0 Avdragsutgifter videreutlån Avsetning ubundet investeringsfond 40,3 2,2 45,1 1,7 49,9 0,6 54,7 0,6 190,0 5,1 Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP) ,7 422,9 404, ,2 Overføring fra driftsbudsjettet 66,7 80,0 80,0 80,0 306,7 Momskompensasjon investeringer 19,7 20,3 18,2 16,8 7 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS 2,2 1,7 0,6 0,6 5,1 40,3 45,1 49,9 54,7 190,0 2,2 1,7 0,6 0,6 5,1 Eksterne låneopptak til videreutlån 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. lån invest. 251,1 268,8 269,3 272, ,9 Eksterne låneopptak investeringer 163,6 154,1 135,3 128,3 581,3 Sum anskaffelse av midler 414,7 422,9 404, ,2 Sum anvendelse av midler Anskaffelse av midler: Mottatte avdrag videreutlån Bruk av ubundet investeringsfond Side 10 av 85

11 III. Drammen Eiendom KF forslag til investeringsbudsjett (jfr. innstilling pkt. 3b) Mill. 2015oner 01 Barnehager Tidl. bevilget ,0 20,0 1 9,0 2 9, ,0 1 9,0 19,0 19,0 Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Etablering nye barnehageplasser Oppgradering av bygningsmassen 02 Oppvekst Utvidelse av barnebolig (inntil 14 plasser) 05 Helse og omsorg Drammen Helsehus/Oppfølging HSOplan Avsetn. Buskerudveien 17, hjelpemiddelsentral Kjøp av omsorgsboliger Oppgradering av bygningsmassen 06 Kultur og fritid Harmonien oppgradering Oppgradering av bygningsmassen 07 Ledelse, org., styring Oppgradering av bygningsmassen 09 Idrett, park og natur Marienlyst ny tribune Klokkesvingen 12 Grunnskole ,0 Sum ,0 3 20, ,0 98,0 98, ,0 40, ,0 9,0 16,0 9,0 48,5 8 9,0 9,0 67,5 16 Aronsløkka skole utvidelse og ombygging ,5 Konnerud skole oppgradering inneklima fase 3 30,0 Øren skole flerbrukshall 40, ,0 40,0 6 30,0 100,0 2,5 8,0 8,0 70,0 8,0 77,5 3 26,0 26,0 26,0 1 Øren skole utvidelse Brandengen skole utvidelse 26,0 Brandengen skole flerbrukshall Fjell skole idrettshall (stor hall 1) Fjell skole utvidelse Oppgradering kapasitetsutvidelse Strømsø inntaksområde utvide kapasitet utrinet 13 Sosiale tjenester 20,0 2,5 8,0 6,0 3 30,0 50,0 50, ,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 1 4 Kjøp av boliger ("Leie til eie" tilsv. salg) 40,0 6,0 6,0 6,0 2 Christian Blomsgate 1820 gjenoppbygging Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 Side 11 av 85

12 Mill. 2015oner Drammen Eiendom KF Ufordelt myndighetsav Konvertering av oljekjeler fornybar energi Tidl. bevilget 40,0 40,0 Oppgraderinger tekniske anlegg Drammen Eiendom KF utvikling eiendomsmassen Generell investeringsramme DEKF Drammen Kjøkken KF nye lokaler, avsetninger Sum investeringer Sum ,0 5 66,0 20,0 3 46,0 191,5 258,0 46,0 148,0 338,5 334, ,0 Salderingsskisse Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett Mill. 2015oner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 258,0 148,0 338,5 334, ,0 Sum anvendelse av midler 258,0 148,0 338,5 334, ,0 20,0 40, ,0 29,7 48,7 2 49,5 53,2 82,2 52,5 81,5 155,9 261,9 Eksterne låneopptak investeringer 209,3 98,5 256, ,1 Sum anskaffelse av midler 258,0 148,0 338,5 334, ,0 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) Salg boliger prosjekt "Leie til eie" Statstilskudd Tilskudd fra Husbanken kjøp av boliger Momskompensasjon investeringer DEKF Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak Side 12 av 85

13 IV. Øvrige kommunale foretak forslag til investeringsbudsjett 2015 (jfr. innstilling pkt. 47) Mill. 2015oner Drammen Drift KF Tidl. bevilget ,3 Diverse utstyrsoppgraderinger 2,3 Drammen Kjøkken KF Inventra/utstyr nye produksjonslokaler Drammen Parkering KF Diverse utstyrsoppgraderinger Drammensbadet KF Diverse utstyrsoppgraderinger Sum investeringer 15,8 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF Låneramme Drammen Kjøkken KF 2,3 Egenkapital Drammen Parkering KF Låneramme Drammensbadet KF Sum finansiering 15,8 Side 13 av 85

14 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015 Virkning fra (jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Over Søskenmoderasjon for barn nr. 2 Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 Satser 2014 Satser 2015 Gratis % 30 % 50 % 50 % Satsene gjelder per måned. Siden ny ordning innføres fra er ikke laveste sats for 2014 oppgitt. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie og tilsynsgebyr *) Prisliste feiing: Satser 2014 Satser 2015 Vanlig skorsteinsløp (per stk.) Kr 558,75 Kr 571 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.) Kr 282,50 Kr 289 Kr 358,75 Kr 367 Minimum Kr 558,75 Minimum Kr 571 Kr 973,75 Kr 995 Kr 120,00 Kr 123 Kr 107,50 Kr 112 Røyør/kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. >1 meter, i tillegg per løpemeter) Kr Kr Røyør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter) Kr 163,75 Kr 167 Røyør/kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter) Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time) Kr 270,00 Kr 276 Kr 610 Kr 629 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg) Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk.) Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter) Røyør/kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. <1 meter) 73,75 75 Side 14 av 85

15 Prisliste tilsyn: Satser 2014 Satser 2015 Vanlige fyringsanlegg gjelder ett fyringsanlegg per boligenhet Kr Kr Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.) Kr 706,25 Kr 741 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 487,50 Kr 497 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført Minimum Minimum (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg) Kr Kr Større fyringsanlegg (per stk.) Kr Kr Fabrikkfyringsanlegg (per stk.) Kr 4 850,00 Kr *) Satsene er inkludert mva. Ikke lovpålagte tjenester *) Satser 2014 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 923 Satser 2015 Kr 923 *) Satsene er inkludert mva. Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri *) Satser 2014 Satser 2015 Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative utgifter ved første tilsyn) Kr 2 278, ,11 Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) 508,75 Kr 521 Gebyr for 2. gangs tilsyn Kr ,25 345,44 *) Satsene er inkludert mva. Programområde 04 Byutvikling Gebyr for plan og byggesaker Gebyr for behandling av plansaker og byggesaker angis med bokstaven M Satser M = 2 200, Satser M = 2 270, Side 15 av 85

16 For fullstendig gebyroversikt vises forslag til Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker fra 1. januar 2015, jfr. vedlegg 15. Programområde 05 Helse og omsorg Egenbetalingssatser pleie og omsorgstjenester TJENESTE PRAKTISK BISTAND INKLUDERT BPA * 2014 <2G Kr 59 pr time 2 3G >3 G Kr 175 per time Kr 377 per time DAGOPPHOLD / DAGSENTER/ Inkl transport og mat Per gang 72 Villa Fredrikke gratis KORTTID Per døgn 137,Inkl korttidsopphold utover 60 døgn per kalenderår Statlig forsift ** Inntil 2 G 1048 per år 2 3 G 2096 per år Over 3 G 3350 per år LANGTID TRYGGHETSALARM NØKKELSAFE HJELPEMIDLER FASTLEGE OG FYSIOTERAPI <2G 90, per time maks 2 timer 2 3 G 225, per time maks 4 timer 3 4 G 395, per time maks 6 timer >4 G 395, per time maks 8 timer Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Per gang jf vedtak 74,Villa Fredrikke gratis ** Endring fra oppmøte til vedtakstid. Per døgn 142, jf statlig forsift * Maks 60 døgn per kalenderår. Statlig forsift ** Inntil 2 G 1048 per år 2 3 G 2096 per år Over 3 G 3350 per år Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering 395 per gang. Montering og demontering 200 per gang. Utlevering/henting av hjelpemidler 120,Egenandel inntil et fribeløp se rt/sider/default.aspx#.uwxqswj5olw G= grunnbeløpet i folketrygden er for tiden (justeres årlig per 1. mai) * Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er 180, for tjenestemottakere med inntekt inntil 2G ** Statlig forsift justeres årlig med virkning fra 1. januar Programområde 06 Kultur Kulturskolen Satser 2014 Satser 2015 Årsavgift Søskenmoderasjon: 30 prosent for barn nr. 2 og 50 prosent for barn nr. 3. G60 Øvingsrom per økt (2,5 timer) Satser 2014 Satser Side 16 av 85

17 Langtidsleie per måned Gravferdsforvaltningen avgifter som fastsettes av kommunen (Endret ) Avdøde bosatt i Drammen Satser 2014 Gravplass Vanlig gravsted, kister / urner Gravplass Navnet minnelund, urner Kremasjon, pr emasjon Leie/bruk av kapell, per gravferd Feste, pr grav, per år første 20 år Inneves for 20 år Feste, per grav, per år neste 20 år Inneves for 5 år Feste, reservering ved siden av ny grav, per grav, per år Inneves for 20 år Feste, per grav, per år første 20 år Inneves for 20 år Feste, per grav, per år neste 20 år Inneves for 5 år Avdøde bosatt i annen kommune Satser Satser Satser Programområde 07 Ledelse, organisering og styring For mer utfyllende informasjon se vedlegg 15 Kart og geodatatjenester Oppretting av matrikkelenhet Satser 2014 Satser Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal 0300 m2 Areal m2 Areal over 2001 m2 pris per påbegynt da. 52 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal 0300 m2 Areal m2 Areal over 2001 m2 pris per påbegynt da. 53 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Areal 050 m2 Areal m2 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Satser 2014 Satser 2015 Kr Kr Kr Kr Side 17 av 85

18 Areal m2 Areal over 2001 m2 pris per påbegynt da. 54 Oppretting av anleggseiendom Volum m3 Volum over 2001 m3 økning per påbegynt 1000 m3 56 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført Oppmålingsforretning Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Side 18 av 85

19 57 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal 0250 m2 Areal m2 58 Anleggseiendom Volum 0250 m3 Volum m3 59 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Areal m2 Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 økning 510 Anleggseiendom Volum 0250 m3 Volum m3 Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 økning 511 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1 punkt 2 punkter For overskytende grensepunkter per punkt 512 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 1 punkt 2 punkter For overskytende grensepunkter per punkt 521 Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider Over 10 sider 523 Forenklet situasjonskart Gebyr for forenklet situasjonskart Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 790 Kr Kr Kr 810 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 810 Kr 830 Side 19 av 85

20 Programområde 09 Idrett, Park og Natur Idrett Satser 2014 Satser 2015 Leiepriser per time: Drammenshallen per flate Trening (gjelder også Gulskoghallen) Gymsal Speilsal Møterom Styrkerom Bedrift Kamper/turneringer og lignende Etter avtale Etter avtale Pistolbane per leietaker pr halvår Kommersielle arrangement Vegavgift Spiralen/Landfalltjern/Olsrud: Enkel tur Årskort (felles kort) Se priser og gebyrer for programområde 11 Vei for utleie av arealer i parker og friområder Side 20 av 85

21 Programområde 11 Vei Parkeringspriser *) Satser 2014 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time Andre time Fra og med tredje time Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftsperiode: Mandagfredag kl Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats per time Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandagfredag kl Lørdag kl Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandagfredag kl Lørdag kl *) Satsene er inkl. mva. Satser Boligsoneparkering/beboerparkering *) Satser 2014 Satser 2015 Parkeringstillatelser for beboere Første bil per måned Andre bil per måned Tredje bil per måned Kr 250 Kr 300 Kr 350 Kr 260 Kr 310 Kr 360 Parkeringtillatelse for næringsdrivende Første bil per måned Kr 700 Kr 720 Kr 35 Kr 70 Kr 280 Kr 35 Kr 70 Kr 280 Midlertidige parkeringstillatelser & besøkskort 5timers kort Dagskort Ukeskort *) Satsene er inkl. mva. Side 21 av 85

22 Utleie av kommunal gategrunn og park/friområde Satser 2014 Pris per enhet Satser 2015 Pris per enhet 4,40 tter avtaleperiodens utløp, evt frem til det foreligger tillatelse om bruk av gategrunn. an egne priser avtales i en utbyggings gjennomføringsavtale. 19,00 4,50 19, ,90 av på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. 0,00 0,00 520/ / / /2 200 Kr , ,00 Kr180 0,00 180,00 0,00 10,90 50,00 4,10 0,75 1,25 4,20 0,80 1,30 1, ,20 180,00 aker Satser ,00 Satser , Gebyrsatser graveinstruks Per gravetillatelse Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt areal Utarbeide arbeidsvarslingsplan, pr plan Satser ,00 Satser ,00 160,00 750,00 minim , ,00 minim ,00 Programområde 12 Grunnskoleopplæring SFO Ordinær pris Moderert pris (inntekt < 2,5 G) Side 22 av 85

23 Satser 2014 Satser 2015 Satser 2014 Satser 2015 Kr 640 Kr Kr Kr Kr Kr 660 Kr Kr Kr Kr Kr 205 Kr 340 Kr 485 Kr 660 Kr 805 Kr 210 Kr 350 Kr 500 Kr 680 Kr 830 Kr Kr Kr 340 Kr 350 Kr Kr 245 Kr 400 Kr Kr 250 Kr 410 Kr 485 Kr 120 Kr 120 Kr 500 Kr 125 Kr 125 Kr 205 Kr 210 Kr 120 Kr 125 Plasstype: 1 dag per uke (20 %) 2 dager per uke (40 %) 3 dager per uke (60 %) 4 dager per uke (80 %) 5 dager per uke (100 %) Kun formiddag 5 dager per uke (40 %) Kun ettermiddag 5 dager pr uke (60 %) 1 formiddag per uke 1 ettermiddag per uke 1 tilfeldig dag (enkelt dager) Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100 % plasser. Utleie av gymsaler og skolelokaler: Utleie av: Gymsal per time Klasserom per kveld Satser Satser Side 23 av 85

24 Programområde 14 Vann og avløp Satser 2014 Satser 2015 Satser 2016 Satser 2017 Satser Kr 18,40 32,52 19,50 34,15 20,48 35,17 21,50 36,22 22,36 37,31 9% 6% 6% 5% 5% 3% 5% 3% 4% 3% Fastledd per år: Vann Avløp Kr per m3: Vann Avløp Gebyutvikling i % Vann Avløp *) Satsene er inkl. mva. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen gebyrsatser Generell bestemmelser (Kap. 1) *) Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr. gebyrregulativets punkt 1.2 Beløpsgrense for overføring av utestående beløp jfr gebyrregulativets punkt 1.8 Gebyr for slamtømming (Kap. 2) *) Tankvolum mindre enn 3 m3 Tankvolum fra og med 3 m3 til og med 6 m3 Tankvolum større enn 6 m3 til og med 12 m3 Tankvolum større enn 12 m3 + behandling av volum over 12 m3 Ekstraarbeid ved tømming, pris per time Utedo / tørrtoalett, pris per tømming Oppmøte uten å få tømt, pris per gang Tillegg for utrykning , , 500, 500, 1766,2864,4494,5263,258,/ m3 1384,3295,1229,Ikke innført 2153,3212,5167,6129,626,/ m3 1454,3860, , 750, 0, 6733, 6935, *) Satsene er inkl. mva. Gebyr for tilsyn (Kap. 3) **) Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år **) Faktureres ikke i 2015 finansieres ved bruk av fond Gebyr for utslippstillatelser (Kap. 4) Søknad om utslipptillatelse, pris per sak Side 24 av 85

25 Husholdningsrenovasjon gebyrsatser *) Standard renovasjon Samarbeid renovasjon (80 % av standard) Stor familie renovasjon (130 % av standard) Fradrag for hjemmekompostering Hytterenovasjon standard sommer (65 % av standard) Hytterenovasjon samarbeid sommer (52 % av standard Hytterenovasjon standard helårs (100 av standard) Hytterenovasjon samarbeid helårs (80 % av standard) Tillegg for nedgravd/brannsiet løsning Gangtillegg standard renovasjon per 10 m Gangtillegg storfamilie renovasjon per 10 m Gangtillegg samarbeid renovasjon per 10 m Gangtillegg samarbeid renovasjon per 5 m Ekstrasekker renovasjon *) Satsene er inkl. mva. Behandling: â Johan Baumann, H, fremmet forslag fra samarbeidspartiene Høyre, Fremsittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti: BUDSJETTFORSLAG FRA HØYRE, FREMSKRITTSPARTIET, VENSTRE OG KRISTELIG FOLKEPARTI. (SAMARBEIDSPARTEIENE) Den økonomiske politikken. Det er enighet om at Budsjett og økonomiplan må legge opp til at veksten i lånegjelden skal reduseres ved følgende tiltak: Egenfinansieringsgraden av nye investeringer skal økes gjennomperioden og at det også skal tilstrebes og ivareta en større del av egenfinansieringen av Drammen Eiendoms investeringer. I løpet av økonomiplanperioden skal budsjettene gjøres opp med et driftsresultat på minst 3 % av driftsinntektene, som et minimum skal vedtatt handlingsregel holdes og må videreutvikles i økonomiplan perioden. Nye investeringer må være prioriterte prosjekter for å opprettholde nivået på tjenesteproduksjonen som følge av den demografiske utviklingen. Andre nye investeringer skal være basert på vedtatt Kommuneplan. I denne Budsjett og økonomiplan er nye investeringsprosjekter tatt inn for å bidra til bedre folkehelse/sunnere Drammensere. Alternative finansieringsformer av investeringer videreføres i denne økonomiplanperioden gjennom OPS modeller i Samarbeidspartienes budsjettforslag. Dette er et første bidrag til å begrense låneopptakene og samtidig få gjennomført ønskete investeringer. Side 25 av 85

26 Arbeidet med OFS (Offentlig Frivillig Samarbeid) intensiveres og skal omfatte hvordan strategiske økonomiske incentiver kan stimulere til økt frivillighet både når det gjelder driftsmodeller for anlegg og aktivitetsøkning i befolkningen (tilrettelagt frivillighet). Programområde 01 Barnehage Forslag 1 Økt rammebevilgning. Bakgrunn: Barnehagene er spesielt sårbare når det gjelder sykefravær. Det er behov vikarer med fagkompetanse. Barnehager med de største utfordringene er særlig sårbare. Forslag: Rammen til programområdet 01 styrkes med 2 mill. nok. Forslag 2 Drop in barnehage. Starte prøveprosjekt med åpne barnehager, som sosialiserings og språktreningsarena for barn som ikke går fast i barnehage. Programområde 02 Oppvekst Forslag 3 Barnas Stasjon. Øke støtten til Barnas Stasjon til ,Forslag 4 Kompiskort. Bakgrunn: For at flere barn og unge kan delta i barne og ungdomsidretten er ordningen med «kompiskort» et tiltak som har fungert i andre kommuner. Forslag: Samarbeidspartiene ber om at Rådmannen i samarbeid med Drammen Idrettsråd vurderer innføring av en slik ordning i Drammen. Programområde 04 Byutvikling. Forslag 5 Lav og nullutslipps tjenestebiler. Rådmannen bes fremme sak om overgang til kommunale lav og nullutslippsbiler i Programområde 05 Helse og omsorg. Forslag 6 Økt reserve. Rammen økes med 10 mill. som reserve for å møte uforutsette hendelser. Forslag 7 Økt kapasitet på dagsentrene. Begrunnelse: Målet med Samhandlingsreformen er at våre innbyggere skal kunne bo lengre hjemme i egen bolig. Skal vi lykkes her, er det viktig at vi har et sosialt tilbud til de som selv ikke kommer seg ut, f.eks. vedtak om dagsenterplasser. Vi har i HSO planen viet oppmerksomheten mot etablering av aktivitetssenter på våre institusjoner. Forslag: Det bes om sak hvor Rådmannen vurderer muligheten for å øke kapasiteten på dagsenterplasser i sammenheng med aktivitetssentrene slik at vedtak om opphold på dagsenter kan bli effektuert innen 20 dager. Forslag 8 Opprettelse av Frivillighetskoordinator ved aktuelle HSO virksomheter, Vi ber Rådmannen sørge for at virksomheter som skal samarbeide med frivillige, oppretter en funksjon som ivaretar både virksomheten og den enkelte frivillige. Forslag 9. Fontenehuset. Side 26 av 85

27 Begrunnelse: Fontenehuset i Drammen arbeider for at behandlete psykiatriske pasienter skal hjelpes til å komme ut i arbeidslivet igjen. De er kommet i en vanskelig økonomisk stilling. I det fremforhandlete forslaget til Statsbudsjett er det ekstrabevilget 10 mill. nok. Utover ordinære bevilgninger for å støtte deres arbeid. Det er midler Drammen kan søke om. Forslag: Rådmannen bes om å gå i dialog med Fontenehuset i Drammen for å vurdere om driften ved Fontenehuset i Drammen kan videreføres med et faglig godt tilbud ved økt finansiering gjennom statlige og kommunale midler og på hvilket nivå. Kommunale midler forutsettes finansiert innenfor programområdets økte ramme Programområde 06 Kultur Forslag 10 Johan Halvorsen Musikkfestival. Støtten økes til , ved økning i rammen. Forslag 11 Drammen Scener. Drammen Scener AS skal ha mulighet til å arrangere et mangfold av kulturarrangementer, også arrangementer som ikke er rent kommersielle. Økt inntjeningsav må derfor følges opp med en evaluering etter et år, for å se på virkningene for smalere kultur. Drammen Scener skal delta i samarbeide om en kulturkalender med private kulturtilbyder i byen, for å sie et bredest mulig kulturtilbud til byens befolkning. Støtte til 10 års jubileumsarrangement for Union scene ytes med en engangsbevilgning på , Forslag 12 Drammen kirkelige fellesråd. Bakgrunn: Samarbeidet med Drammen Kirkelige fellesråd vil bli videreført bl.a. for å se på hvordan Fellesrådets aktive kulturarbeid i større grad kan synliggjøres i budsjettsammenheng. I dette arbeidet skal også inngå en vurdering av Bragernes Kirke som en av Drammens store konsertarenaer. Forslag: Rådmannen fremmer sak om Kirken som kulturaktør. Forslag 13 Strømfjerdingen skole og byhistorisksenter. Bakgrunn: Drammen historielag har stilt spørsmål om å få stilt Strømfjerdingen skole til disposisjon som byhistorisk senter og vil sammen med andre kultur organisasjoner stå for utvikling og drift av dette. Forslag: Rådmannen bes om å reise sak om at Drammen Historie lag kan få overta Strømfjerdingen skole for en symbolsk sum med formål å utvikle og drive et byhistorisk senter i bygget. Å overføre eiendommer som har betydning for kulturaktiviteter har Drammen kommune gjort før bl.a. Bernåsvillaen. Forslag 14 Familiefest. Rådmannen bes om at i det videre arbeid med Familiefest på Bragernes Torg skal denne sees i sammenheng med arbeidet som gjøres av Byen Vår Drammen på oppdrag fra Drammen Kommune. Arrangementer der Drammen Kommune har vesentlig regi iverksettes ikke uten etter avklaring med komiteen. Programområde 09 Idrett, Park og Natur. Side 27 av 85

28 Forslag 15 Utbygging av Idrettsanlegg. Idrettsanleggene bygges ut med åpningsår som angitt nedenfor. Når det gjelder finansieringsskissen som her er angitt, gjøres det oppmerksom på Flerbrukshaller finansieres over Grunnskolens budsjett. Beløpene er tatt med i sin helhet for oversiktens skyld. Rådmannen skal evaluere dette frem mot 1. Tertial. Anlegg Merknad Neste Øk periode Kunst is/gress: Konnerud 7 mill. Øren 7 mill. 8 mill. Åpnes så tidlig som mulig 8 mill. Flerbrukshaller: Øren Brandengen Fjell 40 mill. 2 mill. 10 mill. 10 mill. 40 mill. 3 mill. 65 mill. Åssiden, tilrettelagt for liten fotballhall Ny Konnerudhall Ishall Marienlyst 30 mill. 25 mill. Skal også være samfunnshus for Fjell. Tilrettelegges for at ytterligere en spilleflate kan bygges som tidligere vedtatt Vurderes som OPS anlegg. Sambruk med skolene utredes slik at deler av finansieringen kan tas over skoleinvesteringer. Vurderes som OPS anlegg Ishall vurderes som en del av Campus Marienlyst. Forslag 16 Friidrettsanlegg på Berskaug. Side 28 av 85

29 Friidrettsanleggende på Berskaug vil være avhengig av framdriften på Marienlyst. Friidrettsanleggene skal ferdigstilles før noen byggearbeider starter på Marienlyst. Forslag 17 Nærmiljøanlegg. Nærmiljøanlegg skal bl.a. sees i sammenheng med skolenes behov for uteområder og nærmiljøenes behov for lekeområder. I utarbeidelsen av plan for nærmiljøanlegg søkes samarbeid med frivillige organisasjoner, grendelag, FAU og lignende. Forslag 18 Nytt kunstgressanlegg på Fjell. Nytt kunstgressanlegg (uten is) utredes og fremmes som sak i tilknytning til Fjell 2020 og sees i sammenheng med hele utbyggingsområdet. Forslag 19 Kompensasjon til idrettslag som har påtatt seg planoppgaver for kommunen. Rådmannen skal legge opp til løpende dialog med idrettslag som planlegger idrettsanlegg, for å samkjøre reguleringsprosesser. Videre skal det utredes en ordning som legger opp til å kompensere idrettslag for reguleringskostnader, der kommunen kan overta hele eller deler av forslag til regulering. Programområde 11 Vei. Forslag 20 Økt tilskudd til vedlikehold av veier inkludert gang og sykkelveier. Posten økt veivedlikeholdsbehov, inkludert gang og sykkelveier støttes med. 3 mill. ved økning i rammen i For årene 2016 til og med 2018 økes rammen med ytterligere. 1 mill. i forhold til Rådmannens forslag for samme periode. Programområde 12 Grunnskole. Forslag 21 Leksehjelp Galterud. Leksehjelp prioriteres ved anvendelse av midlene fra Fjell 2020 prosjektet, spesielt leksehjelp på Galterud ungdomsskole. Sammendrag endringer i forhold til Rådmannens budsjett forslag. Drift: /18 Investering: Barnehage 2 mill. Oppvekst 0,1 «H&O 10 «Side 29 av 85

30 Kultur 0,375» Idrett Vei Sum: 12,475mill 7 mill. 15 mill. 8 mill. «1 mill. 1.mill. 1.mill 10 mill. 16 mill. 9 mill. 1.mill Total: 36 mill Side 30 av 85

31 Side 31 av 85

32 Side 32 av 85

33 Side 33 av 85

34 Drammen Bykasse forslag til investeringsbudsjett (jfr. innstilling pkt. 2b) Inklusiv samarbeidspartienes forslag Mill. 2015oner 01 Barnehager Sum ,0 18,0 Oppgradering inventar og utstyr 8,0 Oppgradering uteområder 8,0 Fjellhagen inventar/utstyr 02 Oppvekst Utvidelse barnebolig inventar/utstyr 03 Samfunnssikkerhet Beredskapsutstyr (flom, aggregater mv.) 04 Byutvikling Knutepunktsutvikling (planmidler Bragernes etc.) Samarbeidsprosjekt med andre utbyggere 1,4 1,4 1,4 1,4 9,0 9,0 (tilsagnsramme 15 mill. pr. år) Fjell 2020 parker/lekeplasser/gangveier (foreløpige avsetninger statlige midler kommer i tillegg) 05 Helse og omsorg 26,0 16,0 9,4 9,4 9,4 9,4 37,6 Lokal luftkvalitet Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene Velferdsteknologi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 2,3 2,3 2,3 2,3 9,2 20,0 IKT Helse og omsorg 8,0 2,2 2,2 2,2 2,2 8,8 Oppgradering av utstyr samlepott kultur 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 Biblioteket oppgradering av utstyr IKT Kultur/Biblioteket 0,8 0,8 0,8 0,8 3, , Kultur og fritid 07 Ledelse, org., styring Nye informasjons og styringssystemer Nytt lønn og personalsystem (netto behov) Digitalisering av gravplasser 0,8 0,8 Rådhuset som møteplass inventar og utstyr Formidling av avrkiv og byhistorie 0,2 0,2 Side 34 av 85

35 Idrett, park og natur ,5 17,5 118,0 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett 16,0 Sammenhengende turveier langs Drammenselva Nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet 8,0 8,0 8,0 8,0 3 Dekkeutskifting kunstgressbaner 1 Skilting av gang, sykkel og turveier Drammen Park oppgradering 7,0 17,0 Kunstis/kunstgressbane Konnerud 7,0 7,0 1 Kunstis/kunstgressbane Øren Sum Mill. 2015oner ,0 8,0 1,2 0,1 0,1 0,1 1,5 PCordning politikere 0,9 0,1 0,1 0,1 1,2 Valgutstyr nye avlukker 0,3 10 Politisk styring 11 Vei 16,0 0,3 39,0 41,5 4 37,0 159, ,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 16,0 4,5 Oppgradering infrastruktur vei Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. tilgrensende veier Trygge skoleveier Oppgradering av gatelys lavenergi Spiralen utbedring/vantetting (planmidler) 12 Grunnskole 9,5 1 13,5 13,4 20,9 17,5 65,3 Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 7,5 7,5 32,5 Oppgradering inventar og utstyr 20,0 Oppgradering uteområder ungdomsskoler Konnerud skole inventar/utstyr oppgradering Øren skole inventar/utstyr utvidelse Øren skole inventar/utstyr flerbrukshall 0,9 0,9 Brandengen skole inventar/utstyr utvidelse Brandengen skole inventar/utstyr flerbrukshall 14 Vann og avløp 0,9 0,9 125,5 125,5 116,0 116,0 48 Tiltak vannforsyning 37,0 37,0 37,0 37,0 148,0 Tiltak avløp Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 15,5 15,5 6,0 6,0 4 Sum investeringer 251,2 264,1 235,1 218,7 969,1 Sum investeringer ekskl. vann/avløp 125,7 138,6 119,1 102,7 486,1 Side 35 av 85

36 Salderingsskisse Drammen bykasses investeringsbudsjett Mill. 2015oner Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 251,2 264,1 235,1 218,7 969,1 Videreutlån av Husbankmidler 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0 Avdragsutgifter videreutlån Avsetning ubundet investeringsfond 40,3 2,2 45,1 1,7 49,9 0,6 54,7 0,6 190,0 5,1 Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP) ,7 441,9 416, ,2 5 76,2 75,1 74,4 279,6 Sum anvendelse av midler Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet Statstilskudd 0,0 Momskompensasjon investeringer 19,7 20,3 18,2 16,8 7 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS 2,2 1,7 0,6 0,6 5,1 40,3 45,1 49,9 54,7 190,0 Mottatte avdrag videreutlån Bruk av Tilfluktsromfond (bundet fond) Bruk av ubundet investeringsfond 0,0 2,2 1,7 0,6 0,6 5,1 Eksterne låneopptak til videreutlån 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. lån invest. 238, ,4 267, ,8 Eksterne låneopptak investeringer 186,4 176,9 152,2 138,0 653,4 Sum anskaffelse av midler 424,7 441,9 416, ,2 Masud Gharahkhani, AP, fremmet forslag fra Arbeiderpartiet og SV: Arbeiderpartiets og SVs forslag til budjett Programområdene 01 Barnehage: Arbeiderpartiet og SV er opptatt av kvaliteten i barnehagene og mener dette må gjenspeiles i satsingen på «Norges beste barnehage». Tidlig innsats er avgjørende for at barna våre skal få en god oppvekst og en solid utdanning i Drammen. Vedtak: Side 36 av 85

37 1. Barnehagenes vikarmidler økes med 4 millioner oner perioden. Rådmannen legger frem en sak om vikarbruk i barnehagene. 2. Rådmannen legger frem en sak om innføring av «søskengaranti» i barnehagene i Drammen. Ingen foreldre skal måtte trenge å forholde seg til flere enn én barnehage. 3. Kompetanseplanen skal også inkludere språkkunnskaper. Det skal opprettes et obligatorisk innføringskurs for alle barnehageassistenter som skal jobbe i Drammen kommune. 4. Rådmannen legger frem en sak om hvordan man kan reuttere flere menn til barnehageyrket Programområde 02 Oppvekst: Programområde oppvekst omfatter tjenester for barn og unge samlet i "Senter for oppvekst". Målet for Senter for oppvekst er forebyggende arbeid, samt å iverksette gode og effektive tjenester til barn og familier som trenger hjelp. Barnevernet trenger ekstra oppfølging og styrking i tiden fremover. Drammen kommune er blant de dårligste kommuner når det kommer til helsesøstertjenesten. At barn og unge blir nektet hjelp i en sårbar situasjon er helt uakseptabelt. I tiden fremover må Drammen tenker mer forebygging istedenfor reparering. Derfor er styrking av Helsesøstertjenesten helt avgjørende for at man skal fange opp de mest sårbare barna i tidlig fase. Drammen kommune må styrke tjenesten utover statlig bidrag. Barnas Stasjon er et godt tilbud som setter fokuset på bekjempelse av barnefattigdom, og tilbud for de som trenger oss mest, nemlig barna. Vedtak: 1. Tilskuddet til Barnas Stasjon økes til totalt oner i Rådmannen legger frem en sak om Barnevernet, forebygging og tiltak. Samt hvordan reduksjon i kjøp av eksterne tjenester i barnevernet vil påvirke kvaliteten. Det kommer bekymringsmedling om høyt sykefravær, og økt arbeidspress. Dette må tas på alvor, og rådmannen bes snarest fremme en sak om veien videre for Barnevernet. Samt hvordan reduksjon i kjøp av eksterne tjenester i barnevernet vil påvirke kvaliteten. Barnevernet styrkes med 6 millioner i perioden. 3. Rådmannen legger frem en sak om ungdom, pyskiatri og rus. Dette som faktagrunnlag for økonomiplan som må intensivere det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Det gjennomføres en ungdomsundersøkelse om rus v/ungdomskolene og gjennom samarbeid med fylkeskommunen på de videregående skolene i Drammen. Basert på disse resultatene og i samarbeid med ungdomsrådet kommer rådmannen tilbake med en sak 4. Drammen kommune skal sie at barn med behov for brukerstyrte assistenter også får dette i SFO Programområde 04 Byutvikling Vedtak: 1. Det legges frem en sak om ElSykkelbyen Drammen. Formålet er å etablere Elsykkelbyen Drammen, med sammenhengende sykkelveinett, sykkelladestasjoner og sykkelparkering ved kollektivknutepunkter. Side 37 av 85

38 2. Rådmannen bes om å utrede nærmere hvordan Drammen kommune kan etablere et eget Tomteselskap for byutvikling og utvikling av kommunal eiendom. Drammen kommune skal være i førersetet og selv ha en aktiv rolle i store byutviklingsprosjekter for å sie raskere framdrift og mangfold av boligtyper. Gjennom et slikt selskap får vi det operative verktøyet vi behøver får å drive en offensiv og sammenhengende arealpolitikk. Et slikt selskap skal kunne anskaffe og tilrettelegge arealer helt frem til byggeklare tomter. Selskapets hovedformål skal være å sie tilstrekkelig med boliger for småbarnsfamilier, dessuten ungdomsboliger, studentboliger og næringsarealer. 3. Kommunen og Statens vegvesen kommer i gang med alternative løsninger for Holmenbru og Strømsøbrua som er fremtidsretta for trafikkavvikling, og som gir rom for et nytt gir innen byutvikling og kollektivsatsing. Løsninger som ny tunnel nærmest mulig Brakerøya over til Bangløkka, eller ny bru som går parallelt med motorveibrua som kan erstatte dagens Holmen og Strømsøbru må utredes. Dette må kombineres med at dagens Holmenbru og Strømsøbru kan oppgraderes til å prioritere kollektivtrafikk og myke trafikanter. 4. Budsjettet til trygge skoleveier styrkes med 4 millioner i perioden, omdisponeres fra midler satt av til utbyggingsavtaler. Programområde 05 Helse og omsorg: Drammen trenger sårt et eldreomsorgsløft. AP og SV mener eldreomsorgen i Drammen må styrkes, slik at alle som har behov for det kan bli tilbudt de tjenestene de har av på. For å få til det trenger vi en helhetlig og langsiktig plan for hvordan vi skal nå målet om full sykehjemsdekning. En slik plan foreligger ikke i Drammen i dag. Det viktigste i så måte er å få på plass en plan for nye sykehjemsplasser og bofellesskap med basebemanning. En langsiktig plan som vil sie at Drammen Kommune er godt rustet til å møte utfordringene i eldreomsorgen i årene som kommer. Virkeligheten i Drammen i dag er faktisk slik at enkelte eldre, som har behov for mer hjelp enn det som er forsvarlig å yte i hjemmebaserte tjenester, blir tilbudt utilstrekkelige tjenester i stedet for sykehjemsplass. Hjemmebaserte tjenester, både hjemmesykepleien, forebyggende team og hjemmehjelp, må samtidig styrkes i perioden. De eldre som er i stand til og som gjerne vil bo hjemme, må kunne føle seg trygg på at de imøtekommes med et kvalitativt godt tjenestetilbud. Vi har sett økt press på hjemmetjenesten som følge av kommunens mangel på sykehjemsplasser, og flere eldre som trenger mer hjelp. Vedtak: 1. Totalt settes av 12 millioner til flere sykehjemsplasser/heldøgnsomsorgsboliger i Drammen i friske millioner oner tilføres programområdet. Praksis med kjøp av plasser avvikles når plassene står klare i Drammen. Rådmannen legger snarest frem en sak for HSO komiteen med konete forslag om utbygging av minimum 13 nye plasser. 2. Planer om fremtidig «Helsehus» i Drammen skal også inkluder byens behov for flere sykehjemsplasser, både korttidsplasser og somatiske plasser og bofellesskap for eldre. Side 38 av 85

39 Planer om nytt Helsehus skal fremskyndes slik at den står ferdig i Det utarbeides også en langsiktig handlingsplan frem mot 2036 for utbygging av sykehjemsplasser og heldøgnsomsorgsboliger/bofellesskap. HSO budsjettet styrkes med 12 millioner i perioden til økt bemanning både ved institusjon og innenfor hjemmebaserte tjenester. Midlene kan også benyttes til økt inntak av helsefaglærlinger. Det må rettes større fokus på samarbeid med frivilligheten om styrking av aktivitetstilbud for de eldre i byen. Rammen til aktivitetstilbud økes med 2 millioner oner til samarbeid med frivilligheten i perioden. Det settes av også av 2 millioner oner til oppstart av, kommunalt transporttjeneste for byens eldre, som skal sie økt tilgang til aktivitetstilbud. Rådmannen legger frem en sak. Arbeiderpartiet viser til vårt forslag i sak 72/2014 om egenbetaling og prinsipper. Dekkes innenfor midler satt av til hverdagsrehabilitering Vi trenger å øke bemanningen betydelig ved den enkelte sykehjem, og i hjemmebaserte tjenester. Rådmannen kommer snarest tilbake med en sak om antall nye administrative stillinger som følge av OUprosessen. Drammen kommune innfører ikke privatisering innenfor hjemmesykepleien. Administrative stillinger forutsatt til dette omprioriteres til økt bemanning ved byens sykehjem, og hjemmebaserte tjenester. Gode norskkunnskaper blant ansatte er nødvendig. Språkopplæring innarbeides i HSOs kompetanseplan, «Skap gode dager». Programområde 06 kultur: 1. Ordningen med prosjektstøtte for byens kulturliv styrkes med i Støtten til Johan Halvorsen musikfestival økes til i Drammen kommune tar initiativ til at øvingsrom for byens kor og korps kartlegges med tanke på akustikk, og samtidig å utforme en plan for utbedring av anlegg og øvingsrom. Det settes av i Drammen Sacred Festivalen kommer inn som fast post i kulturbudsjettet. 5. Drammen kommune tar initiativ til at lag og foreninger kan ta over driften av Strømsfjerdingen skole. Kommunen inviterer lag og foreninger til fellesprosjektet «Byhistorisk senter» 6. Det settes av 0,4 millioner oner på disposisjonsfondet øremerket kultur, for å se virkningen av forventet økt utbytte fra Drammen Scener. Det forutsettes at forventet utbytte ikke går på bekostning av frivilligheten, gjennom økte husleier. 7. Drammen kommune tar initiativ til dialog med Kirken om bedring av garderobemuligheter ved Bragernes Kirke, komiteen holdes orientert. Det er viktig å støtte opp om kulturtilbudet i kirkene som ved siden av Drammens teater og Union scene er en av de største kulturarenaene i byen. Side 39 av 85

40 8. Det legges frem en sak om betalingsgradering for kulturskolen Programområde 08 Omdømme, markedsføring og næring 1. Kommunen inviterer næringslivet til et spleiselag om 2 timer gratis parkering på lørdager som et prøveprosjekt. Spleiselaget innebærer at kommune og næringsliv stiller parkeringshusene sine til fri disposisjon, og at de handlende får gratis parkering i to timer. Kommunen stiller opp med Thams gate, Grev Wedel og Blichs gate parkeringshus til disposisjon. Næringslivet stille opp med Magasinet og Torget Vest parkeringshus til disposisjon. Programområde 11 Politisk styring 1. Det gjennomføres todagersvalg i tråd med bystyrets vedtak. Rådmannen finner inndekning for forslaget. Programområde 09 idrett, park og natur: Arbeiderpartiet og SV er opptatt av å lytte til idretten. God samhandling med frivilligheten er helt nødvendig for at drammenssamfunnet skal fortsette den positive utviklingen. Frivilligheten er selve ryggmargen i det norske samfunnet. Idrettens rolle i samfunnsutvikling har avgjørende betydning for hvordan folk trives i byen vår, både i sentrum og ute i bydelene. Vedtak: 1. Det settes av ytterligere 20 millioner til investering i nye idrettsanlegg i planperioden. Det betyr totalt 220 millioner oner til idrettsanlegg i planperioden. Ørenhallen skal stå ferdig 2015/2016. Kunstis på Konnerud oppstart Fotballhallen på Åssiden skal ha oppstart Brandengen skal stå ferdig i Fjellhallen skal stå ferdig i Fremdrift for utvidelse av konnerudhallen, kunstis Øren og Ishall skal avklares med idretten og igangsettes i økonomiplanperioden. Alle anleggskonsepter skal utvikles i samarbeid med idretten. Idrettens av om billigere hallkonsepter skal ivaretas for at man i planperioden, skal gi rom for bygging/igangsetting av totalt 9 breddeidrettsanlegg, innenfor den totale økonomiske rammen. Det legges snarest frem en sak for komiteen om fremdrift, og idrettens medvirkning i et slikt idrettsløft. 2. Det legges opp til en tilskuddsordning i samarbeid med Drammen Idrettsråd med høy grad av forutsigbarhet for klubbene, derfor styrkes refusjon av halleie med i Sammen med fylkeskommunen samarbeider om å bygge opp Marienlyst som idrettens regionale kompetansesenter for fysisk aktivitet og folkehelse. Strømsø skole eies i dag av Drammen kommune, og Strømsø VGS eies av fylkeskommunen. Som et alternativ til boliger på selve Marienlystområdet kan man gjennomføre et felles byutviklingsprosjekt. Ved å innlemme disse to attraktive tomtene i et helhetlig byutviklingsprosjekt, kan dette være med på å finansiere et regionalt kompetansesenter for idretten på Marienlystområdet. Det forutsetter at idretten får eierskap og medvirkning i prosjektet "Campus Marienlystregionalt kompetansesenter for idretten". Arbeiderpartiet og SV viser forøvrig til vårt forslag fremmet i sak 41/2014 og 42/2014. Programområde 12 Skole: Side 40 av 85

41 Det å satse på kunnskap er å satse på Drammens fremtid. "Norges beste skole" oppnår mange gode resultater, men det er fortsatt en vei å gå når det gjelder elevers gjennomføring av et helhetlig utdanningsløp etter grunnskolen. Kombinasjon av sunn skolemat, og fysisk aktivitet i skolen sier bedre folkehelse, samtidig som det gir bedre skoleresultater. Vedtak: 1. Programområdet styrkes med 4 millioner oner til innleie av vikarer i perioden 2. Helsesøstertjenesten styrkes med 8,8 millioner i perioden. Målet er at helsesøsterdekningen minimum skal ligge på den anbefalte nasjonale normen 3. Det settes i gang med en prøveordning med skolemat gjennom et spleiselag, slik man har i barnehagene. Rådmannen kommer tilbake med en sak, hvor man velger seg ut en prøveskole i Det forutsettes at ordningen gjøres i tett samarbeid med foreldre, og samtidig sie at alle barn deltar. Skolen skal ha fokus på sunn skolemat, og fysisk aktivitet som grunnlag for bedre folkehelse, og bedre skoleresultater. Det settes av til prosjektet i Prøveordningen skal gjennomføres på en ungdomsskole. 4. Det settes av oner til å styrke basisferdighetene hos de svakeste elevene på ungdomstrinnet i Dette for å hindre fremtidig frafall i den videregående skolen. Det brukes samme iterier som Osloskolen. 5. Rådmannen legger frem en sak om et kvalitetsløft for SFOtilbudet i Drammen i samarbeid med ansatte, skolene, foreldre og frivillige organisasjoner. Det forutsettes at man bedre samarbeid med frivilligheten på innhold å bygge opp flere IFO og kultursfo med innhold og kvalitet. Det settes av 3,5 millioner oner i perioden til prosjekter. 6. Rådmannen kartlegger kompetansen i Drammensskolen og kommer i samarbeid med de ansatte med forslag til en kompetanse og videreutdanningsplan 7. Ordning med sommerskole forutsetter basert på Oslomodellen. Det betyr et tilbud som favner tilbud til hele byen. Det må være fokus på både faglig innhold, og aktivitetstilbud for elevene som deltar. 8. "Gutter i skolen". I samarbeid med DKFU planlegges det et forsøksprosjekt som skal se på hvordan gutter kan prestere bedre på skolen 9. Rådmannen legger frem en sak om tilstand på alle fasiliteter i Drammensskolen. Slik at vi kan sie at alle skoler har tilfredsstillende sanitær og dusjforhold 10. Uteteamet mer synlig i skoledagen 11. Midlene avsatt til områdesatsingen på Fjell forutsettes avsatt til tjenestedelen i bydelen Fjell/Galterud i tråd med innspill fra FAU og skolene. Dette gjennom tiltak som: Utvidet skoledag med integrert SFO/IFO Sommerskole Styrke sosialpedagogiske tilbudet Styrking av leksehjelpstilbudet Legge til rette for daglig fysisk aktivitet og sunn mat skal bidra til å sie godt læringsmiljø i skolen Programområde 13 sosiale tjenester: Kampen mot fattigdom er en av de største utfordringene Drammen står ovenfor. Drammen er blant de få storbyene i dette landet som har hatt en svært negativ utvikling i levekår og, like Side 41 av 85

42 alvorlig, en økning i barnefattigdom. Kommunen har det overordnete ansvaret for å bekjempe fattigdom og andre sosiale utfordringer. Samtidig er det ingen tvil om at frivilligheten i Norge på mange måter er det norske samfunnets ryggmarg. Frivillige organisasjoner som for eksempel frelsesarmeen og kirkens bymisjon vet utmerket hvilke tiltak som vil kunne gi klare resultater. Det er kun gjennom systematisk arbeid at vi kan nå resultater sammen. 1. Programområdet styrkes med 4,8 millioner oner i perioden for å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, i tråd med frivillighetsmeldingen. Det skal tillegges stort fokus på arbeid rettet mot barn og unge. 2. Det settes samtidig i gang et prosjekt med mål om å etablere et «aktivitetskort» som sier alle barn og ungdom i Drammen tilgang til fritidstilbud, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Utarbeidelse av prosjektets tilbud og innhold gjøres med byens frivillighet, næringsliv og fylkeskommunen 3. Det legges frem en sak om Betzy isesenter, og kommunens engasjement. Det er viktig å sie et godt tilbud som ivaretar sikkerheten og det frivillige engasjementet. Side 42 av 85

43 Drammen bykassen endringer driftsbudsjett AP/SV Mill 2015oner 01 Barnehage 02 Oppvekst 05 HSO 06 Kultur 09 idrett 12 Grunnskole 13 Sosiale tjenester ,8 1 0,9 0,2 4,7 1, ,8 1 0, ,8 1 0, ,8 1 0,1 4,2 1,2 4,2 1,2 4,2 1,2 Sum endringer P1P14 20,8 19,3 19,3 19,3 Finansielle poster netto Netto driftsresultat (+ er forverring) 0,6 21,4 21,3 4,3 23,6 7,1 26,4 21,4 21,3 23,6 26, Overføring til investeringsbud Årsresultat Drammen bykasseinvesteringer (Endringer) Mill. Redusert overf fra driftbudsj Økt investeringramme idrettsanlegg Fremskynde Helsehuset til ferdig , ,3 98,0 23, ,4 98,0 Økt låneopptak Netto anskaffelse av midler 31,4 0,0 129,3 0,0 23,6 0,0 71,6 0,0 Endring lånegjeld pr Anslag gjeld pr , , , , Sum ,6 20,0 112,6 0,0 Side 43 av 85

44 Jon EngenHelgheim, FrP, fremmet følgende forslag (verbalforslag): Drammen kommune stopper alt mottak av flyktninger inntil kommunen har løst integreringsproblemene vi idag har og staten fullt ut dekker kostnader for bosetting av flyktninger. Haydar Øzbal, Drammen Byliste, fremmet følgende forslag: Forslag til økonomiplan for perioden , Drammen Byliste v/ Haydar Øzbal Programområde 01: Barnehager Forslag: Programområdets driftsbudsjett styrkes med 6 millioner. Finansiering: Se budsjett. Programområde 02: Oppvekst Forslag: Programområdets driftsbudsjett styrkes med 8 millioner. Barnas Stasjon millioner Finansiering: Se budsjett. Programområde 05: Helse og omsorg Forslag: Programområdets driftsbudsjett styrkes med 35 millioner Finansiering: Se budsjett Skolehelsetjenesten og psykiatrisk helsteteam styrkes med 3 millioner slik at vi nærmer oss Helsedirektoratets anbefalte norm for skolehelsetjenesten. Finansiering: Se budsjett. Programområde 06: Kultur Skolene som møteplass i bydelene. Forslag: Det ansattes en aktivitetsleder/ koordinator. Det settes av 1million til formålet. Mandat: Gjennom samarbeid med lokale foreninger, skolene, FAU og barn/ ungdom å sette i gang ulike aktiviteter i bydelene. Finansiering: Se budsjett. Programområde 12: Grunnskole Forslag 1: Programområdets driftsbudsjett styrkes med 10 millioner. Finansiering: Se budsjett. Side 44 av 85

45 Forslag 2: Det gjøres forsøk med skolelunsj /skolefrokost på en barneskole og en ungdomsskole. Forsøket vurderes etter 3 år hvor målet er å se om riktig ernæring gir økt læringsutbytte. Det settes av 1 millioner til prosjektet. Finansiering: Se budsjett. Tallene er i per million. Driftsbudsjett Barnehage Økt driftsbudsjett Oppvekst Økt driftsbudsjett Barnas Stasjon Kultur Skolen som møteplass i bydelene Grunnskole Økt driftsbudsjett Forsøk med skolelunsj Side 45 av 85

46 05 Helse og omsorg Økt driftsbudsjett Skolehelsetjenesten og psykiatrisk helseteam Sum økte driftsutgifter Summen drifts og investeringsbudsjett Gjennomsnitt per år Finansiering Eiendomsskatt Totalt eiendomsskatt i økonomiplanperioden Til disposjonsfond per år 68 per år 272 3,5 Votering: Forslag fra Haydar Øzbal, Drammen Byliste, fikk 1 stemme og falt. Forslag (varbalforslag) fra Jon EngenHelgheim, FrP, fikk 4 stemmer og falt. Forslag fra AP og SV ble satt opp mot forslag fra Høyre, Fremsittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (samarbeidspartiene). Ved votering ble det avgitt 16 stemmer for forslag fra AP og SV. Samarbeidspartienes forslag ble vedtatt. á Vedtak: â 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2015 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. b) Investeringsbudsjett 2015 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Side 46 av ,5

47 c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2015 fastsettes oner, inkludert kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2015 fastsettes til oner. I tillegg kommer driftstilskudd på oner til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2015 fastsettes til oner. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2015 fastsettes til oner. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2015 fastsettes til oner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Tilskudd kapital (Investeringer 2013 og 2015): Drift gravferdsformål I tillegg dekker Drammen kommune 100 prosent av Drammen Kirkelige Fellesråds reguleringspremie. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2015 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2015 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2015 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2015 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2015 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2015 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 8. Budsjett 2015 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplan Side 47 av 85

48 9. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2015 til investeringsformål på oner : a) Drammen bykasse b) Drammen Eiendom KF c) Drammen Drift KF d) Drammen Kjøkken KF e) Drammensbadet KF Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til videreutlån) på oner For inntektsåret 2015 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2015 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med prosent. 13. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 15 millioner oner per år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. De konete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert gebyrregulativ for tilsyn for små avløpsanlegg i Drammensregionen fra , jfr. vedlegg 13 til økonomiplan Innslagspunktet for gratis barnehage endres fra 4G til oner med virkning fra 1. januar Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 1 million oner fra disposisjonsfondet til satsing på sosialt entreprenørskap i Kommunestyrevalget i 2015 gjennomføres som endagsvalg 18. Bystyrets vedtak om bosetting av inntil 130 flyktninger i 2015 (inkludert 15 enslige mindreårige personer) forlenges for årene 2016,2017 og 2018 i tråd med IMDi s anmodning. Side 48 av 85

49 19. Referanserenten for beregning av kostnadsdekkende husleie knyttes fra 2015 til Norges Banks kortsiktige styringsrente. For 2015 opprettholdes dagens avkastningsav på 3,5 prosent som tilsvarer Norges Banks kortsiktige styringsrente + prosentpoeng. 20. Det foretas en vurdering av kommunens lånesiingsstrategi. Vurderingen forelegges bystyret ved fremleggelsen av kommunens finansrapport for Satsene for styrehonorar i de kommunale foretakene fastsettes med virkning fra 1. januar 2015 til oner for styreledere og oner for styremedlemmer. Fra og med budsjettåret 2016 reguleres honorarsatsene årlig tilsvarende utviklingen i kommunal deflator. 22. Det foretas en gjennomgang av kommunens budsjettreglement i 2015, med sikte på å iverksette revidert reglement fra 1. januar Revidert gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker godkjennes med virkning fra , jfr. vedlegg 15. Side 49 av 85

50 Tabeller til bystyrets vedtak III. Drammen bykasse driftsbudsjett (Jfr. vedtakets pkt. 2a) Side 50 av 85

51 Side 51 av 85

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015 Virkning fra 1.1.2015 (jfr. vedtakets pkt. 12) Programområde 01 Barnehager *) Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser 2014 Satser

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket)

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket) V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser fra 1.5.2015

Detaljer

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra (jfr.

Drammen kommune Økonomiplan V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra (jfr. V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra 1.1.2013 (jfr. vedtak 11) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 650 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av bystyre 25.11.2014 ØKONOMIPLAN 2015-2018 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2015 Vedtatt av Drammen bystyre 25.11.2014 Drammen bystyre vedtok 25. november 2014 økonomiplan

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Status : IV=iverksatt IIV=ikke iverksatt

Status : IV=iverksatt IIV=ikke iverksatt Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2015-2018 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2015-2018. Status : =iverksatt I=ikke

Detaljer

Status : IV=iverksatt IIV=ikke iverksatt

Status : IV=iverksatt IIV=ikke iverksatt Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2015-2018 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2015-2018. Status : =iverksatt I=ikke

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6 Dato: 01.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret 1. Bystyret godkjenner

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2017 Virkning fra (jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak)

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2017 Virkning fra (jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak) V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2017 Virkning fra 1.1.2017 (jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning.

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 129/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/6173-12 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 29.10.2013 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2014-2017

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2014-2017 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 145/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/13536-10 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 26.11.2013 Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN 2014-2017/ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Satser fra *

Satser fra * ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2018 Jfr. vedtakspkt. 12 i økonomiplan 2018-2021 - vedtatt av Drammen bystyre 28.11.2017 Virkningsdato fra 1.1.2018 hvis ikke annet er oppgitt Programområde

Detaljer

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 129/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/7513-8 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 25.11.2014 Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN 2015-2018/ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2012-2015 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato 101/11 11/12070-10 22.11.2011 Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2012-2015.

Detaljer

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2017-2020 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020. Status: =iverksatt I=ikke

Detaljer

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg Egenbetalingssatser i Helse og omsorg BESKRIVELSE Forutsetninger 2016 2017 Nto inntekt Helse og omsorg siste ligning Fra kr Til kr Hjemmehjelp abonnement inntil 2G 92 576 185 152 190,00 200,00 Hjemmehjelp

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2017-2020 oppdatert per 2. tertial 2017 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020.

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Innstilling til bystyret: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

Innstilling til bystyret: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 113/12 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 12/12485-11 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 20.11.2012

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Økonomiplan 2016 2019 Årsbudsjett 2016

Økonomiplan 2016 2019 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016 2019 Årsbudsjett 2016 Rådmannens forslag 03.11.2015 Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Om budsjettdokumentet Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2016-2019 er bygget opp

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt av bystyret 26.11.2013 ØKONOMIPLAN 2014-2017 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2014 Vedtatt av Drammen bystyre 26.11.2013 Dette dokumentet inneholder rådmannens forslag

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2013 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2013 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 80/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/6173-7 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 18.06.2013 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen, Tove Paule, Kristin Haftorn Johansen, Christina

Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen, Tove Paule, Kristin Haftorn Johansen, Christina DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtedato: Fra/til kl: Møtested: 24.11.2015 Fra saksnr: Kl 17:00 22.30 Til saksnr: Bystyresalen kl 17:00 129/15 157/15 Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen, Tove

Detaljer

Status : IV=iverksatt IIV=ikke iverksatt

Status : IV=iverksatt IIV=ikke iverksatt Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2016-2019 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2016-2019. Status : =iverksatt I=ikke

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2014-2017

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2014-2017 Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2014-2017 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2014-2017. 2a) Driftsbudsjett 2014 for

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Status : IV=iverksatt IIV=ikke iverksatt

Status : IV=iverksatt IIV=ikke iverksatt Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2016-2019 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2016-2019. Status : =iverksatt I=ikke

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 14. november 2017 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Gunhild Figenschau-H Emilie Hilsen-AP Kari Dahl Nilsen-AP

Gunhild Figenschau-H Emilie Hilsen-AP Kari Dahl Nilsen-AP DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING Møtedato: 07.05.2013 Fra saksnr.: 15/13 Fra/til kl. 17.00/19.30 Til saksnr.: 20/13 Møtested: Beredskapsrommet i 3. etasje. kl 17.00 Utvalgets

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer

Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner) 01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2015

Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 16.06.2015 Sak: 69/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2015 Behandling: Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig

Detaljer

Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013

Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Svensedammen skole Nytt parkeringshus i Blichsgate Nye omsorgsboliger i Schwartzgate Vedtatt av bystyret 27.11.2012 ØKONOMIPLAN 2013-2016 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2013

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møtedato: Fra saksnr.: 12/15 Fra/til kl.: Kl Til saksnr.: 16/15

Møtedato: Fra saksnr.: 12/15 Fra/til kl.: Kl Til saksnr.: 16/15 MØTEPROTOKOLL DRAMMEN KOMMUNE Bystyrekomite oppvekst og utdanning Møtedato: 14.04.2015 Fra saksnr.: 12/15 Fra/til kl.: Kl. 17.30 20.10 Til saksnr.: 16/15 Møtested: Zik Zak Utvalgets medlemmer: Elisabeth

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret DRAMMEN KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret DRAMMEN KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet: MØTEPROTOKOLL DRAMMEN KOMMUNE Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 17.50-17.55 Til stede på møtet: Funksjon Varamedlem Navn Tore Opdal Hansen - H Johan Baumann - H Tove Paule

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Aage Hegge Hansen Lillian Margareth Jørstad H Nestleder Lena Renee Hammer AP Medlem

Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Aage Hegge Hansen Lillian Margareth Jørstad H Nestleder Lena Renee Hammer AP Medlem Styre, råd, utvalg m.v. Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested Rådhuset - bystyresalen Møtedato: 18.11.2008 Fra kl. kl.10.00 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING Møtedato: 30.11.2010 Fra saksnr.: 30/10 Fra/til kl. 17.00-19.50 Til saksnr.: 33/10 Møtested: Møterom Skansen i 4. etasje rådhuset - kl.

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 05.03.2013 Fra saksnr.: 14/13 Fra/til kl. 17:00 17.40 Til saksnr.: 18/13 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer