Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging"

Transkript

1 1 Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging

2 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging av det studieadministrative prosessene ved NTNU I kartleggingen har vi hatt fokus på å identifisere Prosesser og hovedhovedaktiviteter Roller og ansvar i de ulike aktivitetene Støttesystemer som benyttes Videre har vi jobbet med å identifisere forbedringsområder i Prosess Teknologi og Organisasjons dimensjonen (PTO): Prosesser: Er den aktuelle prosessen etablert og fungerer optimalt i organisasjonen? Teknologi/Støttesystemer: Understøtter teknologien prosessen hensiktsmessig? Organisering: rolle og ansvars fordeling, kompetanse og ledelse og styring i prosessene Forbedringsområdene skal nå bearbeides og vil danne beslutningsunderlag for hvilke prosesser prosjektet skal jobbe videre med

3 3 Bidragsytere i prosessen Fakultetsadministrasjonen Workshop gjennomført Deltakere fra fakultetsadministrasjonen: Ola Furre Gunn-Helen Lykke Camilla Rusten Anne Marit Skancke Marit Coldevin Sylvia Lysgård Referat godkjent av deltakerne

4 4 Bidragsytere i prosessen Representanter fra instituttene Workshop gjennomført Deltakere fra institutter ved HF: Astrid Kiil Hansen, Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier Erik Hagtun, Institutt for musikk Vegard Stolpnessæter, Institutt for musikk Marit Album Kvernmo, Institutt for kunst- og medievitenskap Marianne Utne Nilsen, VM, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Kristen Mo, Institutt for historie og klassiske fag Bjørn Syvertsen, Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Kjersti Faldet Listhaug, Institutt for moderne fremmedspråk Maria Ryan Tanem, Institutt for moderne fremmedspråk

5 5 Hovedaktiviteter i prosessen Arbeidsfordeling mellom fakultet og institutt Rekruttering Opptak/Mottak Støtte til undervisning og veiledning Eksamen Sensur og vitnemål Oppfølging etter studieslutt Gjennomgående Fakultet Arrangere fagvalgsdag (HF & SVT) Delta i rekrutteringsforum Organisere Åpen dag Informerer elever/klasser som er på skolebesøk på HF Utarbeide grunnlag til søkerhåndbok Behandle søknader om overgang mellom studieprogram på HF Terminere studenters studierett Utarbeide oversikt over emnetilbud til "privatister" Vedlikehold, registrering i FS og veiledning ifht utdanningsplaner Etablere og utarbeide retningslinjer for masteravtale Koordinere tverrfaglige studieprogram og emner (EiT, 5LU, Perspektivemner) Etablere, koordinere og kvalitetssikre nye studieprogram/emner (Styret) Fordele lesesalsplasser til instituttene Utarbeide studiehåndbok og reg. i FS Forhåndslegge/koord eksamensdager Behandle søknader om endring av/flytting av eksamensdag Kontrollere vitnemål mot utdanningsplan og krav, utforme vitnemål og utsending Behandle klage på formelle feil ved eksamen Oppnevne sensor Kvalitetssikring av karakterbruken (skala) over tid Kontrl. oppretting av nye EVU emner Tiltak/forberedelse til arbeidsliv for studenter Kandidatundersøkelse Evaluering av emner og program Implementering av nytt regelverk Arbeide i sentrale og interne utvalg Intern opplæring i FS og støttesystemer Utarbeide og rev. utvekslingsavtaler Arbeide med strategier Rapp./Kvalitetss. av FS data til DBH Fakultet og Institutt Utarbeide skriftlig informasjonsmateriell, oppdatere web, annonser (norsk og engelsk) Besvare spørsmål om studier Ansette/lære opp messedeltagere Behandle innpassingssaker for nasjonal og internasjonal utdanning Besvare henvendelser fra studenter Vurdere studenters realkompetanse Utarbeide forslag til opptaks- og adgangsbegrensning Arrangere mottaksarrangementer Behandle fritak og innpassingssaker Generell veiledning av studenter Opprette og revidere studieplan og vedlikehold/revidering av EpN Tilrettelegge for studenter med spesielle behov Tilrettelegge for studenter med spesielle behov Behandle fuskesaker Deltagelse i kontaktgruppe for institutt/faglige og fakultet for erfaringsutveksling ved fuskesaker Administrere Alumni Institutt Bidra med og kontrollere tekst om egne program på websider Arrangere orienteringsmøter Gjennomføre opprop og melde fra om suppleringsplasser Arrangere opptaksprøver for musikk og behandle søknader i samarbeid med RO Informasjonsarbeid Etablere, kontrollere og følge opp masteravtale og registrere i FS. Planlegge undervisningen (f.ekslage arbeidsplaner og timeplanlegging) Vedlikeholde utdanningsplan (f.eks saksbehandle, permisjoner/deltid, forhåndsgodkj./endelig godkj. av utenlandsopphold) Evaluering av emner og program Etablere og utarbeide nye studieprog. Ford. og oppfølg. av lesesalsplasser Behandle søknader om utsatt eks. Registrere oblig. aktiviteter i FS Oppdatere lister over innleverte hovedfags/masteroppgaver Planlegge eksamensperioden Praktisk gjennomføring av eksamen Oversende sensurlister til eks.kontoret og offentliggjøre sensur Finne sensorer og best. reise og opph Behandle begrun./klager på sensur Ta ut sensurlister til faglærere fra FS og følge opp sensurfrister Kontrl. & sende ut vitnemål (Musikk/VM) Veilede mot eventuell PhD-søknader Behandle forespørsler om historiske data Veiledning ang bachelor-vitnemål Informasjonsarbeid Utarbeide rapporter. Lager en instituttrapport som går videre til fakultetet Svare på henvendelser

6 6 Hovedaktiviteter i prosessen Fakultetsadministrasjonen Rekruttering Arrangere fagvalgsdag i samarbeid med SVT Utarbeide annonser og annonsere studietilbudene Ansette, lære opp og følge opp messedeltagere Delta i rekrutteringsforum Organisere Åpen dag Besvare spørsmål om studier (e-post og tlf.) Informerer elever/klasser som er på skolebesøk på HF Utarbeide skriftlig informasjonsmateriell, oppdatere web (norsk og engelsk) Opptak Utarbeide grunnlag til søkerhåndbok og oversende det til SO Behandle innpassingssaker for nasjonal og internasjonal utdanning Besvare henvendelser fra studenter om opptaket Vurdere og anbefale ifht studenters realkompetanse Utarbeide forslag til opptaksrammer og adgangsbegrensning Behandle søknader om overgang mellom studieprogram på HF Arrangere mottaksarrangementer (norske og utenlandske studenter) Terminene studenters studierett Utarbeide oversikt over emnetilbud til "privatister" Støtte undervisning og veiledning Vedlikehold, registrering i FS og veiledning av utdanningsplaner Veiledning av studenter på Studentservice, pr mail og tlf Innpassing av nasjonal og internasjonal utdanning Tilrettelegge for studenter med spesielle behov Etablere og utarbeide retningslinjer for masteravtale Koordinere tverrfaglige studieprogram og emner (EiT, 5LU, Perspektivemner) Etablere, koordinere og kvalitetssikre nye studieprogram/emner (Styret) Fordele lesesalsplasser til instituttene Opprette eller revidere studieplaner. Utarbeide studiehåndbok og registrere i FS Arbeide med godkjenning av norsk og utenlandsk utdanning. Registrerer i FS og saksbehandling i ephorte. IS: Omfangsvurdering Institutt: Faglig vurdering Fakultet: Vedtaksmyndighet Eksamen Forhåndslegge/koordinere eksamensdager Behandle søknader om endring av/flytting av eksamensdag Tilrettelegge for studenter med spesielle behov Behandle fuskesaker. Institutt sender redegjørelse til fakultetet. Fakultet anbefaler/forbereder sak og sender saken videre til SA sine jurister Deltagelse i kontaktgruppe for institutt/faglige og fakultet for erfaringsutveksling ved fuskesaker Sensur og vitnemål Kontrollere vitnemål mot utdanningsplan og krav, utforme vitnemål og utsending Fakultetet er et kvalitetssikrende organ. Hovedvekten av den løpende oppgaver ligger på instituttnivå Forberede Innhold og prosess ift karakterutskrift (automatisk prosess) og karaktervedlegg (manuell prosess) Behandle klage på formelle feil ved eksamen Oppnevne sensor Kvalitetssikring av karakterbruken (skala) over tid Oppfølging etter studieslutt Kontrollere oppretting av nye EVU emner Kontaktperson for Alumni Tiltak/forberedelse til arbeidsliv for studenter (f.eks emnet - Humanister i praksis) Gir støtte til aktiviteter på instituttnivå (f.eks Kultnett) Kandidatundersøkelse Gjennomgående Evaluering av emner og program Implementering av nytt regelverk og utarbeider utfyllende retningslinjer Arbeide i sentrale og interne utvalg, både faste og ad hoc Intern opplæring i FS og generelle støttesystemer Utarbeide og revidere utvekslingsavtaler med andre internasjonale universitet Arbeide med strategier Utvikle nettverk (f.eks Studiekonsulentforum og internt HF forum) Rapportering/Kvalitetssikring av FS data til DBH

7 7 Hovedaktiviteter i prosessen Instituttene ved HF Rekruttering Utarbeide og distribuere informasjonsmateriell Besvare spørsmål om studier (e-post og tlf.) Skaffe studenter som messedeltakere Bidra med og kontrollere tekst om egne program på websider Opptak/Mottak Arrangere mottaksarrangement og orienteringsmøter Utarbeide forslag til opptaks- og adgangsbegrensning Gjennomføre opprop og melde fra om suppleringsplasser Innpassingssaker: Vurdere søkere med ekstern utdanning til masterprogram. Alle som ikke har bachelor fra NTNU må behandles enkeltvis Faglig vurdering av realkompetanse. Søknadene går fra Opptakskontoret direkte til Institutt for masterprogram Arrangere opptaksprøver for musikk og behandle søknader i samarbeid med RO Informasjonsarbeid Støtte undervisning og veiledning Opprette og revidere studieplan og vedlikehold/revidering av EpN Etablere, kontrollere og følge opp masteravtale og registrere i FS. Melde tilbake til opptakskontor om de som ikke møter opp. Kan ikke registrere dette i FS selv Planlegge undervisningen (f.eks fordele oppgaver, lage arbeidsplaner, kontraktere lærere, timeplanlegging) Vedlikeholde utdanningsplan (f.eks saksbehandle, oppdatere i FS ifht permisjoner/deltid, studieveilede, innpassing, behandle søknader om forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold, behandle endelig godkjenning av utenlandsopphold) Tilrettelegge for studenter med spesielle behov Behandle fritak og innpassingssaker Fak. har ansvaret for innpassing av int. utdanning, men det er instituttene som behandler søknaden (faglig vurdering). Instituttet har ansvaret for innpassing av nasjonal utdanning og har myndighet til å godkjenne det Evaluering av emner og program gjennom referansegrupper, evaluering med fagmiljøet Etablere og utarbeide nye studieprogram Fordeling og oppfølging av lesesalsplasser Generell veiledning av studenter (f.eks utenlandsstudier, deltidsstudier, permisjonssøknader, It's learning) Eksamen Behandle søknader om utsatt eksamen Oppbevare mappeinnleveringer Registrere obligatoriske aktiviteter i FS Oppdatere lister over innleverte hovedfags/masteroppgaver Planlegge eksamensperioden (f.eks lage eks.plan for internt bruk(fordeling av oppgaver), koord. eksdager med andre institutt for unngå kollisjoner, oversikt over eksamensdatoer for fellesemner, legge eksamensdatoer) Praktisk gjennomføring av eksamen (f.eks følge opp faglærere, skrive eks.oppg., sjekke rom for utstyr, ut- og innlev. av hjemmeeks., arrangere muntlig og utsatt eks., hente besv. på eks.kontoret, kopiere, pakke og sende ut Tilrettelegge for studenter med spesielle behov Behandle fuskesaker (samle dok., sende eks.kontoret) Sensur og vitnemål Bistå med regelverk for beregning av gjennomsnittskarakter Oversende sensurlister til eks.kontoret og offentliggjøre sensur Finne sensorer og bestille reise og opphold Behandle begrunnelser/klager på sensur Ta ut sensurlister til faglærere fra FS og følge opp sensurfrister Kontrollere og sende ut vitnemål (Musikk og VM) Oppfølging etter studieslutt Veilede mot eventuell PhD-søknader Behandle forespørsler om historiske data Veilede om hvordan man får bachelor-vitnemål Alumni Gjennomgående Informasjonsarbeid Utarbeide rapporter. Lager en instituttrapport som går videre til fakultetet Svare på henvendelser

8 8 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med fakultetsadministrasjonen (s1) Rekruttering Tungt å delta i sentralt rekrutteringsforum. Det er for stort fokus på realfag og teknologi. Det er vanskelig å få gjennomslag for HFs studietilbud i forumet Har ikke fått avklart rollefordelingen mellom fakultet og sentralt ved skolebesøk på HF Opptak Får ikke brev som SA sender ut til studentene ved tildeling av studieplass. Vet ikke hva som står i brevet Vrimledagen som SA arrangerte fungerer ikke bra. Instituttene blir ikke involvert i arrangementet Opptaksprosessen er preget av mye samhandling mellom personer og nivå. Dagens organiseringen er en ulempe for prosessen Ønsker fakultære opptak på master Støtte til undervisning og veiledning Utarbeidelse av studiehåndbok er svært arbeidskrevende og involverer mange ledd Uenighet om definisjonen på de ulike begrepene i EpN Liten opplæring av ansatte om det å være studieveileder. Ønsker seg mer opplæring internt på fakultetet (i tillegg til KNUS) Mangelfull koordinering mellom EiT ledelsen og SA, f.eks ved romkoordinering Varierende aksept for EiT i fagmiljøene For lang saksbehandling på Internasjonal seksjon ifht omfangsvurdering ved innpassings- og godkjenningssaker. Dette gjør saksbehandlingstiden på innpassingssaker svært lang. Saksbehandlingen i IS er også personavhengig og bærer preg av for få resurser Eksamen Eksamensplanleggingen er preget av generelt dårlig koordinering fra sentralt Endring av datoer uten at fakultetet blir informert. F.eks Perspektivemner H06 Sensur og vitnemål Eksamenskontoret har for dårlig kunnskap til fagstrukturen på HF ifht utskriving av vitnemål. Dette fører til mye feil på vitnemålene. Det er viktig å ha innsikt i det faglige for å behandle/kvalitetsikre/lage vitnemål. Man må se på organiseringen av dette arbeidet. Kanskje bør flere av oppgavene legges på fakultetet? Generell mangel på kommunikasjon mellom eksamenskontoret og FS gruppen. Eksamenskontoret har for lite kunnskap i FS

9 9 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med fakultetsadministrasjonen (s2) Støttesystemer Mangelfull opplæring i FS. FS gruppen har siv.ing som ansvarsområde og prioriterer ikke andre grupper like mye. I dag er det de som kan FS best på fakultetet som lærer opp de andre. Har ikke ressurser til dette Systemeier setter agendaen i FS brukerforum, mens fakultetene kommer i bakgrunnen. Må være omvendt Studentene ikke er nok selvhjulpne i Stud.web/utdanningsplansystemet (f. eks ved permisjoner og deltidsstudium). Systemet må tilrettelegges slik at studentene kan gjøre mer på egenhånd. Dette vil lette arbeidsmengden for administrasjonen Det er et problem at studentene kan melde seg opp til emner som er lukket. Klarer ikke å løse dette problemet siden det ikke er kommunikasjon mellom FS og studieplanen Hvem skal stille krav til hvordan systemet skal utvikles. Fakultet og institutt må være premissleverandør for utviklingen i større grad Fakultetene må delta i nasjonale FS forum FS som teknisk støttesystem legger føringer for hvordan studiestrukturen presenteres i Utdanningsplanen/stud.web Ikke tilstrekkelig integrasjon mellom FS og Stud.web For stort fokus på det tekniske i støttesystemene og ikke funksjonaliteten Organisering Uklare kommunikasjonskanaler og rollefordeling Ubalanse i dimensjonering av studieseksjonen ifht alle oppgavene de har ansvar for Ønsker større handlingsrom Varierende vilje til assistanse, spesielt på FS og noen institutt. Ansvarsområder er ikke avklart Uoversiktlig informasjonsflyt både vertikalt og horisontalt. Må oppsøke informasjon selv Må diskutere mer inngående konsekvenser av vedtakene som blir gjort Ønsker bedre møtestruktur Ønsker en tydligere stillingsbeskrivelse/ansvarsområde. Mangler også opplæringsopplegg. Dette bør formaliseres Når beslutninger som har innvirkning på rutiner og prosess fattes må man sørge for at alle er inneforstått med hva som er bestemt Lang saksbehandlingstid på enkelte institutt

10 10 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s1) Opptak Behandling av innpassingssaker (master) tar mye tid. Alle som ikke har bachelor fra NTNU må behandles enkeltvis Instituttene vet ikke hva som står i brevet som SA sender til studenter ved opptak eller når det er sendt SA har overprøvd instituttets faglig vurdering av realkompetanse uten begrunnelse Personer på Opptakskontoret lager rutinene for vurdering av realkompetanse. For personavhengig Opptakskontoret er først ferdig med opptaket i slutten av juli. Med resttorg, suppleringsopptak etc blir studentene for sent tatt opp til studiene Støtte til undervisning og veiledning Korte tidsfrister fra SA ifht studieplanarbeidet. Man må også planlegge for langt frem i tid før man har oversikt over tilgjenglige ressurser. Frustrerende for studiekonsulentene når de vet at de sannsynligvis må gjøre det samme arbeidet på nytt i etterkant Paradoks at fristene blir tidligere og tidligere når det er utviklet systemer som skulle lette studieplanarbeidet For kort tid fra EpN åpnes til frist for innlegging. Fristen ble endret i år, men har ikke fått informasjon om dette. Faglærerne får ikke lov til å legge inn noe på EpN. Administrasjonen må registrere og godkjenne alt (i samarbeid med faglærere) Vet ikke hvilket system man skal bruke for timeplanleggingen eller når fristen er Vanskelig å få gjennomslag for forsøk på tilrettelegging for studenter. F.eks unngå undervisning etter kl. 16 for studenter med små barn Mye arbeid med innpassing av utenlandske studier og man får bare omfangsvurdering fra Internasjonal seksjon Veiledning: Må veilede om alt fra A til Å og de må behandle saker de føler at de ikke har kompetanse på Utfordring at administrasjonen ikke har tilgang til It's learning Alle institutt har egne systemer på hvordan de behandler timeføring (produksjon av arbeidstimer for undervisningen) KVASS: Vanskelig å få inn rapporter fra faglærer og man har ikke nok tid til å følge opp.det er også vanskelig å skaffe studenter til referansegrupper på enkelte institutt Saksbehandling: De har ikke vedtaksmyndighet i sakene de behandler, vurderer og følger opp. Studentene må vente lenge på svar, siden saken skal innom mange instanser. Instituttene ønsker utvidet ansvar mtp vedtaksmyndighet Eksamen Ikke enhetlig informasjon fra SA. De ga beskjed om ulik dato på samme eksamen på Gløshaugen og Dragvoll (fellesemne). Fører til mye eksstraarbeid Behov for bedre gjennomslagspapir på eksamensbesvarelsene. I dag må de kopiere alle besvarelser Får beskjed om eksamenslokaler bare 3 dager før eksamen. Fører til mange henvendelser fra studenter og faglærere Studenter sendes fram og tilbake mellom eksamenskontoret og instituttet. Studenter blir kasteballer i systemet For mye ansvar blir overlatt til eksamensvakter (ofte pensjonister) som ikke kjenner systemet Sensur og vitnemål Vanskelig å overholde sensurfrist pga for korte frister Økende omfang av klagesaker. Vanskelig å overholde frister bl.a. pga ferieavvikling. Det kan derfor være vanskelig å få tak i sensorer på store emner, siden de "aldri" blir ferdig med sensureringen pga mange klage/begrunnelsessaker Oppfølging etter studieslutt Alumni stiller krav om at instituttet skal bruke ca. en 20 % stilling til dette arbeidet, men dette har de ikke tid til. Gjennomgående Instituttene har mange oppgaver og for få ressurser. Veldig mye brannslokning som er tidkrevende. Mindre tid til oppgaver som hører til stillingen Behov for felles årshju/flytplan for NTNU. I dag er det ofte for korte tidsfrister, men dette kan være ok hvis man vet om det på forhånd. Behov for klargjøring av ansvarsområder Der er for lite fokus på internasjonalisering og de har ikke nok tid til dette arbeidet

11 11 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s2) Støttesystemer Føler at støttesystemene ikke er laget for dem og at saksbehandling tar lengre tid når nye systemer innføres. Systemene blir mer til hinder enn hjelp i arbeidshverdagen Systemene har lett for å bli valgt basert på behov fra de overordnede avdelingene/nivåene. Instituttene blir ikke involvert i prosessen Manglende brukervennlighet i nye systemer som kjøpes inn. Instituttene ønsker å bli mer involvert i utviklingsfaser/ innkjøp - ikke bare bli informert i etterkant. De er overrasket over hvor lite brukervennlighet blir vektlagt ved innkjøp av nye system Ønsker enklere prosess for å få tilpasse FS i forhold til behov. De opplever å ikke få dialog når de kommer med løsningsforslag. Dette ville sikret bedre faglig og administrativ kvalitet Ansatte på HF har ikke mulighet for autoreply på mailen når de ikke er på kontoret. HF har egen server og er ikke koblet til NTNU serveren. De må derfor bestille Autoreply fra IT, og dette tar tid. FS må forenkles og oppdateres. SA har sett på det som sitt system. Derfor har det blitt få tilrettelegginger mot det faktiske behovene på instituttnivåene Administrasjonen har i utgangspunktet ikke tilgang til informasjonen på It's learning selv om de er studiekonsulent for faget. Må snike til seg tilgang ved å opprette/registrere seg som lærer i FS Uklart hvem har ansvar for it's learning Behov for felles system for å koble personressurser til undervisningsbehov Intern organisering Manglende kompetanse på personalsiden hos instituttledelsen Ønsker brukerstøtte på instituttnivå Ansatte på instituttene mangler tydelige stillingsbeskrivelser. I dag føler de at de skal kunne alt Sterkt tidspress fører til at de nedprioriterer kurs og opplæring Kompetanse ligger på individnivå, noe som gjør organisasjonen sårbar. Pt. fins ingen gode rutinebeskrivelser. De ønsker en samkjøring av rutiner og utarbeidelse av bedre rutinebeskrivelser Arbeidsoppgavene er for personorientert. Det er derfor behov for mer utveksling Bør være et jevnlig tilbud om kurs i alle støttesystemer. I dag er det ingen opplæring i støttesystemene for nyansatte. Utpreget bruk av personlige kontakter for å få gjennomført opplæring Samarbeid Ønsker en større bevisstgjøring av servicefunksjon. F.eks skal studentservice være et servicesenter for instituttene Problem at instituttnivået ikke blir involvert i forkant/implementeringen av nye rutiner Ønsker større brukermedvirkning på utfordringer som omhandler de oppgavene som instituttene utfører Ønsker å opprette samarbeidsforum hvor instituttene er involvert i saker som angår dem Ønsker forum for meningsutveksling oppover i systemet (med de som administrerer dem) Behov for tydelige kommunikasjonskanaler Behov for tydelige ansvarsområder både på institutt/fakultet/sa Bedre informasjonsflyt mellom alle nivå Kultur Dragvoll vs Gløs Forskjell på studiekulturen mellom Dragvoll og Gløs. På Gløs er det ofte fakultetene som "eier" studentene og styrer butikken, mens på Dragvoll er det instituttene som "eier" studentene Manglende kunnskap om og forståelse av hverandres studiestruktur. Dragvoll-miljøene har i forbindelse med opprettelsen av NTNU arvet NTHstrukturer. Alt er tilpasset Gløshaugen-fag. Dragvoll-miljøene er tvunget inn under Gløshaugen-regimet. Spesielt gjelder dette for studieplanarbeidet. Vanskelig for Dragvoll-miljøene å planlegge timeplanen så lang tid i forkant som de gjør på Gløshaugen

12 12 Oppsummering av de viktigste forbedringsområdene i et PTO perspektiv Perspektiv Evaluering Kommentarer DRAFT Prosesser Teknologi Organisasjon Kompetanse Målstyring & ledelse Det er for stort fokus på realfag og teknologi i sentralt rekrutteringsforum. Det er vanskelig å få gjennomslag for HF sitt studietilbud i forumet Opptaksprosessen er preget av mye samhandling mellom personer og nivå. Dagens organiseringen er en ulempe for prosessen Opptakskontoret er først ferdig med opptaket i slutten av juli. Med resttorg, suppleringsopptak etc blir studentene for sent tatt opp til studiene Usikre på hvilken informasjon som er gitt til studentene i opptaket. Får ikke kopi av brev som SA sender ut til studentene ved tildeling av studieplass. For lang saksbehandling på Internasjonal seksjon ifht omfangsvurdering ved innpassings- og godkjenningssaker Eksamensplanleggingen er preget av dårlig koordinering fra sentralt Instituttene har ikke vedtaksmyndighet i sakene de behandler, vurderer og følger opp. Instituttene ønsker utvidet ansvar mtp vedtaksmyndighet Hvem skal stille krav til hvordan FS skal utvikles? Fakultet og institutt må i større grad være premissleverandør for utviklingen Føler at støttesystemene ikke er laget for dem og at saksbehandling tar lengre tid når nye systemer innføres Utfordring at administrasjonen ikke har tilgang til It's learning Behov for felles system for å koble personressurser til undervisningsbehov EpN fungerer bra Ubalanse i dimensjonering av studieseksjonen ifht alle oppgavene de har ansvar for Uoversiktlig informasjonsflyt både vertikalt og horisontalt. Må oppsøke informasjon selv Ønsker tydeligere stillingsbeskrivelse/ansvarsområde Behov for felles årshjul/flytplan for NTNU Manglende kunnskap om og forståelse av hverandres studiestruktur mellom Gløshaugen og Dragvoll Liten opplæring av ansatte om det å være studieveileder. Ønsker seg mer opplæring internt på fakultetet Eksamenskontoret har for dårlig kunnskap om fagstrukturen på HF ifht utskriving av vitnemål Mangelfull opplæring i FS. FS gruppen har siv.ing som ansvarsomr. og prioriterer ikke andre grupper like mye Kompetanse ligger på individnivå, noe som gjør organisasjonen sårbar. Pt. fins ingen gode rutinebeskrivelser Liten grad av måling/oppfølging av strategier på prosessnivå

Studieadministrative prosesser

Studieadministrative prosesser 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Veiledning i studiesituasjonen Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen

Detaljer

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014)

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Arbeidsfelt / - oppgaver Innhold Saksbehandling vedtak-underskrift** (se under) Team Team organisert

Detaljer

Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging

Detaljer

Studieadministrative prosesser. Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Rekruttering

Studieadministrative prosesser. Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Rekruttering 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Rekruttering 2 Kartleggingsinformasjon Arbeidsmøte gjennomført 29.06.06 Deltakere: Catharina Lindheim Anne Berit Heieraas

Detaljer

Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende

Detaljer

Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

ÅRSKALENDER STUDIESAKER,

ÅRSKALENDER STUDIESAKER, ÅRSKALENDER STUDIESAKER, HSL-fak 17.12.2014 SFU = seksjon for utdanningstjenester v/hsl-fak FS = fakultetsstyret UTA = avdeling for utdanning KSA = avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt For fullstendig

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Bakgrunn Internrevisjoner er en viktig del i høgskolens kvalitetssikringssystem og ment å og en uavhengig rådgivningsfunksjon som har til hensikt å

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester FAP vårseminar 15.03.2013 Marianne Øhrn Johannessen, Leder Studentservice Mange administrative tjenester er vesentlige for

Detaljer

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet Godkjenningssaker Forhåndsgodkjenning Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning Innpassing av tidligere avlagt utenlandsk utdanning Innpassing av delstudier i utlandet Innpassing av delstudier i Norge

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon fra institutt, fakultetet eller andre ved NTNU, blir lagt ut

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Støttesystem for utdanningskvalitet på nett (KVASS) NTNU har utviklet et nettbasert kvalitetsstøttesystem for undervisning,

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt Til: Rektoratet Fakultetene Administrative enheter Tjenestemannsorganisasjonene StOr Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt UiS har over

Detaljer

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak!

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak! 1 Studentmappe profesjonsstudiet 25.09.2015 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse fra en, som skal registreres. Samme mappen følger en gjennom hele studiet. Medisiner med

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Studieadministrative prosesser. Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Opptak

Studieadministrative prosesser. Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Opptak 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Opptak 2 Kartleggingsinformasjon Arbeidsmøte gjennomført 13.09.06 og 02.10.06. 25.09.06 og 10.10.06 (Erik Sigvaldsen) Deltakere

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET 352 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov

Detaljer

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler 1 Studentmappe - bachelor mastergrad 29.03.2016 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller Arkivdel: STD O Sakseier: nstitutt Sakstittel:

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH Vedtekne 27.04.2006 med heimel i kapittel 9 og 10 i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH Utarbeiding og godkjenning

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET Utfyllende regler for Det historisk-filosofiske fakultet fastsatt av Fakultetsstyret 07.10.2003 med hjemmel i

Detaljer

Det umuliges kunst? Om utdanningsledelse og litt om administrasjonens rolle i utdanningsledelse.

Det umuliges kunst? Om utdanningsledelse og litt om administrasjonens rolle i utdanningsledelse. Det umuliges kunst? Om utdanningsledelse og litt om administrasjonens rolle i utdanningsledelse. Nasjonalt studieadministrativt seminar 4.-5.10.12 Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Oversikt over standardtitler på studentsaker

Oversikt over standardtitler på studentsaker Oversikt over standardtitler på studentsaker Hva Dok.type Type Studentmappe Studentmappe [Etternavn Fornavn Mellomnavn] - ephorte [20xx/xxx] Søknad om permisjon - Søknad om permisjon [Studieprogram] Permisjon

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Forslag til rutineendringer i godkjennings- og innpassingsarbeidet

Forslag til rutineendringer i godkjennings- og innpassingsarbeidet IHR-prosjektet Forslag til rutineendringer i godkjennings- og innpassingsarbeidet Rapport fra plangruppe IHR studieadministrasjon 13. juni 2012 Innledning I forbindelse med prosjektet Internt handlingsrom

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

9. Februar 2015 Prosjektgruppemøte

9. Februar 2015 Prosjektgruppemøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Administrativt utviklingsarbeid Arbeidsgruppe for studie og forskarutdanning Oppsummering av rapport Oddfrid Førland

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi

Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi Innhold Formål Veiledende retningslinjer for avslutning av masterstudiet ved Institutt for kjemi, NTNU Utdrag fra Forskrift om studier

Detaljer

Leif Jonsson, Bjørn Alterhaug, Agnete Eilertsen (student) Referat fra stabsmøtet i musikkvitenskap 23.02.09. Møtested: 2413

Leif Jonsson, Bjørn Alterhaug, Agnete Eilertsen (student) Referat fra stabsmøtet i musikkvitenskap 23.02.09. Møtested: 2413 1 av 1 Det historisk-filosofiske fakultet Institutt for musikk Dato Referanse Møtereferat Til stede: Forfall: Reidar Bakke, Irene Bergheim, Magnar Breivik, Kjell Oversand, Erik Hagtun, Ståle Kleiberg,

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon 1 Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon Tirsdag 20/8-2013 kl 15:15-16:00 2 Agenda Velkomst og presentasjon av studieprogrammet 15:15 16:00 Astrid Hatlen, studieveileder IME

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Høst 2015. www.ntnu.no/ivr. Velkommen til. Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap

Høst 2015. www.ntnu.no/ivr. Velkommen til. Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap Høst 2015 Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap Velkommen til Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap www.ntnu.no/ivr Velkommen til

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieplan. 20 studiepoeng

Studieplan. 20 studiepoeng Studieplan Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv 20 studiepoeng Et videreutdanningstilbud utviklet av Institutt for arkeologi (IAR) og Institutt for geologi (IG) og Institutt for

Detaljer

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Studieretningens oppbygging 90-gruppe 40-gruppe 30-frie Exphil/exfac. NORAM Kultur-/samfunnsfag Frie emner Exphil/fac Oppbygging Forside Institutt for

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit 11/11/2010 1 Antall studenter inn og ut 2009 Institusjonstype Utreisende Innreisende

Detaljer

Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen

Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen Ingvild Greve, underdirektør ved Utdanningsavdelingen Ronald Worley, studiesjef ved Det humanistiske fakultet Et tilbakeblikk

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i pedagogikk Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Vi har forventninger til deg! Vi

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i Vedtektene for Studentrådet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i vedtektene for Studentrådet

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

FREMDRIFTSPLAN INNVEKSLINGSOPPTAK HØST Forberedelsesfasen H Saksbehandlingsfasen H-2013

FREMDRIFTSPLAN INNVEKSLINGSOPPTAK HØST Forberedelsesfasen H Saksbehandlingsfasen H-2013 FREMDRIFTSPLAN INNVEKSLINGSOPPTAK HØST Forberedelsesfasen H-2013 Formell behandling av studiealternativ (engelskspråklige emner) som skal annonseres opptak som innvekslingsstudent ved UiB. Oppdatering

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Utveksling

Prosessbeskrivelse. Utveksling Prosessbeskrivelse Utveksling Beskrivelse Alle aktiviteter relatert til utveksling Omfang Gjelder for hele Høgskole i Buskerud. Gyldig fra 01.08.05 Godkjent/dato Direktør Fred E. Nilsson/ 27.09.06 Prosessansvarlig

Detaljer

DEL I Frister og lenker kronologisk ordnet

DEL I Frister og lenker kronologisk ordnet DEL I Frister og lenker kronologisk ordnet IBS Side 1 05.05.2008 JANR 1. januar Oppdatere infoskjermen på RFB 1. januar portalen skifter til vårinnstilling. Emnelisten for http://studentportal.uib.no/?mode=show_page&link

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

It s not about the label. ECTS ved UiA Clare Jortveit, Internasjonal avdeling

It s not about the label. ECTS ved UiA Clare Jortveit, Internasjonal avdeling It s not about the label ECTS ved UiA Clare Jortveit, Internasjonal avdeling It's not about the label - ECTS ved UiA 2 Det handler om Internasjonalisering God, fullstendig informasjon på engelsk Ikke-norske

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer