Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk"

Transkript

1 Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/ Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Vedlegg: 1 Plankart 2 Forslag til planbestemmelser 3 Planbeskrivelse/Konsekvensutredning 4 Støyberegninger Andre vedlegg (ikke vedlagt): Planprogram, vedtatt Rapport, støvutslippsmåling Merknader i forbindelse med igangsatt planarbeid/høring planprogram Utskrift av møtebok, Formannskapssak 23/13 i møte Vedtak av planprogram Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak, vedtatt Saksutredning Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak ble vedtatt av Sel kommunestyre I kommunestyret ble endring av reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak vedtatt med utvidelse av masseuttaket. Rambøll har på vegne av Lemminkainen fremmet forslag til endring av reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak. Formålet med endringen er å endre bestemmelsen om driftstid for asfaltverket, samt å oppdatere eksisterende plankart i samsvar med ny plan- og bygningslov. Formannskapet er etter delegasjonsreglementet utvalg for plansaker, og skal dermed avgjøre om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Utgangspunktet for planarbeidet er endring av ordlyd i gjeldende planbestemmelse pkt (i foreliggende forslag pkt 2.2.8). I gjeldende reguleringsplan er driftstid for asfaltproduksjon begrenset til mandag til fredag og lørdag, med normal arbeidstid mandag til fredag og ikke drift på lørdag. Dette ønskes endret til mandag til fredag og at det ikke er tillatt med drift lørdag, søndag og helligdager. Det presiseres at det i planforslaget ikke er gjort endringer i arealbruken. Den er tilsvarende som i gjeldende

2 reguleringsplan. Innsendt planforslag består allikevel av nytt plankart i tillegg til planbestemmelsene. Plankartet er justert etter nye SOSI-koder og ny plan og bygningslov. Planbestemmelsene er i tillegg til endring om driftstid justert i forhold til ny plan- og bygningslov. Planforslaget vil således i sin helhet erstatte gjeldende reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak vedtatt Bakgrunnen for at driftstiden søkes endret er kommende vegprosjekter i Gudbrandsdalen, der forventet volum i kommende kontrakter ikke kan leveres innenfor dagens regulerte driftstid. Sandbumoen masseuttak er et etablert masseuttak, som forventes å ha et gjenstående volum på ca tonn. Basert på et antatt årlig uttak på ca tonn vil antatt uttakstid for hele uttaket være ca. 3 år. Før planoppstart ble spørsmålet om konsekvensvurdering i henhold til plan- og bygningsloven vurdert av kommunen. Reguleringsendringen medfører ingen endringer i total uttaksvolum eller av uttaksområdets størrelse og grense. Men med bakgrunn i at uttaksområdet er lokalisert så nære boligområde, var det avgjørende å belyse saken best mulig, for å oppnå et best mulig beslutningsgrunnlag. Det ble således krevd konsekvensutredning med bakgrunn i forslaget om endring. Dette skyldes bl.a. de konsekvenser endring av driftstid vil kunne medføre for det nærliggende boligområdet. Det ble på bakgrunn av dette utarbeidet et planprogram for tiltaket, fastsatt av Sel kommune Planprogrammet var i forkant av formannskapets behandling sendt på høring. I planbeskrivelsen med konsekvensutredning er merknader som kom inn i den forbindelse oppsummert og kommentert av plankonsulenten. Beskrivelse av tiltaket og dets konsekvenser for området følger av vedlagte planbeskrivelse. De fleste utredningstemaer viser at de negative konsekvensene som følge av endring i driftstid ikke blir særlig stor. Et sentralt tema i forhold til driften av masseuttaket og i forhold til denne reguleringsendringen er støv- og støyproblematikken. I vurderingene er det vist til at reguleringsendringen ikke vil medføre økt støvproblematikk og at støy vil ligge innenfor grenseverdiene. Vurdering Med bakgrunn i masseuttakets nærhet til boligområde på Sandbumoen, behandles saken i form av omregulering med påfølgende konsekvensvurderinger av tiltaket. Dette gir et bedre beslutningsgrunnlag før det endelige vedtaket fattes. Sandbumoen masseuttak ligger i et område nær boliger, noe som byr på en rekke utfordringer. Formannskapet må på bakgrunn av utredninger, konsekvensvurderinger og støymålinger vurdere foreslåtte driftstid. Det er utført støyberegninger for framtidig situasjon med ønsket driftstid for aktiviteten i området og trafikken til og fra. Beregningsresultatene fremstilles som støysonekart og vurderes opp mot retningslinjene i rundskriv T-1442/2012. Vedlagte støyberegning viser at maks grenseverdier for tillatt støy ikke overskrides. Det er fra forslagstiller foreslått en begrensning i driftstid fra kl (opprinnelig forslag) til kl , for å ligge innenfor grenseverdiene. Forhold til grenseverdier for støy og luft i forhold til virksomheten ivaretas gjennom forurensingslov og forskrift. Kommunen kan skjerpe kravene i reguleringsbestemmelsene, men har ikke anledning til å tillate lempeligere krav enn de som er stilt i forskriften. Forhold til støyretningslinjen sikres i planbestemmelsenes pkt Planbestemmelsene sikrer dessuten at støydempende tiltak skal iverksettes, dersom det viser seg at boliger i nærområdet blir utsatt for 2

3 støy over anbefalte grenseverdier, jfr. pkt Selv om man holder seg under anbefalte støygrenser som gjelder innenfor ønsket driftstidspunkt, vil virksomheten kunne ansees som uheldig for bomiljøet. Dette gjør at den næringsmessige betydningen må sees i forhold til hensynet til nærmiljøet. Sandbumoen Vel er i sin merknad opptatt av virkninger reguleringsendringen vil få, og uttrykker en generell motstand til utvidelse av driftstid. Endring av driftstid vil bl.a. medføre aktivitet over en lengre tidsperiode i løpet av et døgn, som kan virke sjenerende for naboer. Samtidig vil endringen kunne gi trafikk i større deler av døgnet og vil samtidig kunne føre til noe økt trafikk. Uttransport vil imidlertid variere med årstid og etterspørsel. Det er lagt til grunn at trafikkøkningen ikke er så stor at det ansees som nødvendig med avbøtende tiltak. Ønske om utvidet driftstid er i hovedsak knyttet til leveranse av asfalt til store vegprosjekt i Gudbrandsdalen. Etter det rådmannen kjenner til er behovet for masse og asfalt i området stort, og mange pågående og kommende prosjekter i regionen vil opprettholde og øke etterspørselen. Utvidelse av driftstid vil være av næringsmessig betydning, særlig da det fremover vil være etterspørsel og behov for masser i forbindelse med utbygging av infrastruktur. Lemminkainen skriver at utvidet driftstid vil føre til en økning i antallet ansatte fra 15 til 17 personer. En forankring av ønsket driftstid i reguleringsplan vil gi økt fortrinn i forhold til de anbud som kommer ut, som igjen vil medføre mer forutsigbarhet i forhold til leveranse og vil være med å trygge arbeidsplassene. En endring i marked og etterspørsel vil kunne føre til at total uttakstid endres. Rådmannen antar at en utvidet driftstid som forslaget innebærer vil kunne medføre et raskere uttak av gjenværende masse enn det som er mulig innenfor dagens rammer. Utvidet driftstid vil således kunne medføre kortere levetid for uttaksområdet. Rådmannen har ikke foreslått å stille strengere betingelser for Sandbumoen masseuttak enn det som ellers gjelder på dette området når det gjelder forurensning. Rådmannen forholder seg til de grenseverdier som er satt i forskrifter som innebærer like rammebetingelser for samme virksomheter. Planmaterialet er etter rådmannens oppfatning godt gjennomarbeidet i forhold til det endringen gjelder, og samsvarer slik sett kravene satt i planprogrammet. Rådmannen har ellers noen kommentarer til planbestemmelsene. Oppland fylkeskommune har i sin merknad kommentert at de forutsetter at massetransport ut av området skal følge de samme driftstider som anlegget for øvrig, og at regler for dette tas med i reguleringsbestemmelsene. Rådmannen mener dette ikke går tydelig nok fram av bestemmelsene, og foreslår at det i bestemmelsenes pkt presiseres at tillatt driftstid gjelder både produksjon og utkjøring av asfalt. Bestemmelse pkt 5.1 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende friluftsformål ser ut til å være utelatt i forslag til nye bestemmelser. Rådmannen mener denne bør innarbeides. På bakgrunn av foreliggende dokumentasjon og utredninger må kommunen ta stilling til en omregulering i forhold til utvidet driftstid, slik forslaget nå foreligger og evt legge saken ut til offentlig ettersyn. Rådmannen mener planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn, med de mindre justeringene i planbestemmelsene som kommer fram av saken og vedtaket. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-11, legges endring av reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak ut til offentlig ettersyn, med foreliggende ordlyd i planbestemmelsene i forhold til driftstid. 3

4 2. I bestemmelsenes pkt presiseres det at tillatt driftstid gjelder både produksjon og utkjøring av asfalt. 3. Bestemmelse vedrørende friluftsområde (pkt 5.1 i gjeldende planbestemmelser) innarbeides i foreliggende forslag til reguleringsbestemmelser. Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-11, legges endring av reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak ut til offentlig ettersyn, med foreliggende ordlyd i planbestemmelsene i forhold til driftstid. 2. I bestemmelsenes pkt presiseres det at tillatt driftstid gjelder både produksjon og utkjøring av asfalt. 3. Bestemmelse vedrørende friluftsområde (pkt 5.1 i gjeldende planbestemmelser) innarbeides i foreliggende forslag til reguleringsbestemmelser. 4

5 2 gangs behandling Vedlegg: 1 Plankart 2 Planbestemmelser 3 Planbeskrivelse Andre dokumenter (ikke vedlagt): Innkomne innspill i forbindelse med offentlig ettersyn Saksopplysninger: Reguleringsplan for endring av driftstid for asfaltverk på Sandbumoen har ligget ute til offentlig ettersyn med høringsfrist Aktuelle instanser og berørte er varslet ved brev av Kunngjøring av offentlig ettersyn ble foretatt i Gudbrandsdølen Dagningen , og i den forbindelse ble planforslaget tilgjengeliggjort på Sel kommunes hjemmesider. I forbindelse med høringsrunden er det fremmet følgende innspill: Mattilsynet, e-post datert , vurderer at reguleringsplan- detaljregulering for området ikke berører vannforsyningssystemer eller nedslagsfelt, og tar saken til orientering. Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert , ser positivt på reguleringen, som legger bedre til rette for den praktiske driften enn gjeldende reguleringsplan. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, e-post datert , mener det må sikres et tilstrekkelig bredt belte til vassdraget for at planbestemmelse 6.2 skal kunne ivaretas. NVE anbefaler i utgangspunktet verken omlegginger eller lukkinger av bekker. NVE forutsetter at bekken er plassert i den 40 meter brede korridoren Faresone-flom og at høydeforhold er slik at dette gir en tilfredsstillende sikkerhet mot flom både innenfor planområdet og nedstrøms. Dersom man planlegger bekkeomlegginger og bekkelukkinger må det stilles krav om tilfredsstillende sikkerhet mot flom og en tilstrekkelig vassdragsteknisk utforming av tiltaket i planbestemmelsene. Oppland fylkeskommune v/regionalenheten og kulturarvenheten, e-post datert , mener kommunen og tiltakshaver har arbeidet bra med planforslaget og det er positivt at mulige konsekvenser er undersøkt på en systematisk måte. Viser til planutvalgets vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn, og ser positivt på punkt 2 og 3 i vedtaket. Mener dette er viktige presiseringer. Savner et tydeligere rekkefølgekrav som sier noe om tidsaspektet for istandsetting av kombinertformålene, og ber kommunen vurdere om et slikt krav er formålstjenlig for å sikre den ønskede utvikling i området. Kulturarvenheten har ingen kulturminnefaglige merknader til reguleringen. 5

6 Statens vegvesen, brev datert , viser til at deres kommentar ved varsel om oppstart og at disse syntes å være imøtekommet. Har ut over dette ikke kommentarer til planforslaget. Fylkesmannen i Oppland, brev datert , mener det er var en fornuftig beslutning å konsekvensutrede. Konsekvensutredningen som er gjennomført er enkel, men etter deres oppfatning beslutningsrelevant. Ber kommunen vurdere mulighetene for å fastsette 1 time kortere driftstid på kvelden (til kl ), i samråd med tiltakshaver, dersom dette kan bidra til å bedre forholdene for de nærmeste boligene. Fylkesmannen går ikke i mot endring av driftstid, og begrunner dette med at de formelle kravene om grenseverdier etter forurensingsforskriften er tilfredsstilt. Fylkesmannen registrerer bekymring fra beboerne gjennom innspill ved oppstart. Fylkesmannen foreslo ved oppstart en utredning av alternativ trase for utkjøring. Fylkesmannen oppfordrer til ikke å slå seg til ro med en slik konklusjon, og til at kommunen ser nærmere på en alternativ felles tilkomst for alle tre virksomhetene sammen med de næringsdrivende. Fylkesmannen ber derfor kommunen sørge for en helhetlig avklaring av arealbruken i området gjennom pågående revisjon av kommuneplanens arealdel. Bør sikre at det legges til rette for avvikling av den uheldige samlokaliseringen mellom asfaltproduksjon og bomiljø etter endt drift i område. Bør gjennom kommuneplanens arealdel vurdere etterbruk av arealene. Ber kommunen vurdere å sørge for sikring av vegetasjon i deler av friluftsområdet som er grenseareal mellom boligområdet og masseuttaket. Bør også gis bestemmelser om sikring av vegetasjon i et belte langs bekken som renner gjennom planområdet. Irene Rosten, e-post datert , syntes det er uheldig, midt i et boligområde at driftstiden skal være helt til kl. 23 på den fineste tiden de har og kan være ute. Viser til at beboerne på Sandbumoen sør har kjempet kamper vedr. forringet utetid på sommeren. Det er satt opp regler for å bedre dette gjennom tiden, og det er blitt bedre. Men fortsatt klages det på støv når det knuses på varme, tørre dager. Mener at sandhaugene bør vannes ved behov uten at naboene trenger på måtte påpeke dette. Det blir også vond lukt av driften, som forringer utemiljøet. Har ikke helt forståelse for at slik industri kan være så nær et boligfelt. Viser til at det blir mer kjøring med tungtransport, og at det er veldig dårlig i nederste sving der asfalten er helt ødelagt og som medfører trafikkfarlige situasjoner. Av hensyn til gående/barn bør dette sees på. Håper kommunen hører litt på beboerne i området, ikke bare på bedriften. Syntes ikke det skal inn i reguleringsplanen at de skal ha driftstid så lenge som til som en permanent ordning. Sel kommune bør sikre seg at den reguleringsplanen som er nå følges opp. Håper det tas hensyn til beboerne også oppi dette, og at det bl.a. sees på vegen. Vurdering: Endring av reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak legges nå frem for sluttbehandling. Planen har nå ligget ute til offentlig ettersyn, og det er fremmet enkelte merknader til planendringen i forbindelse med høringen. Hensikten med planforslaget er å endre bestemmelse om driftstid for asfaltverket, samt å oppdatere plankartet i samsvar med ny plan- og bygningslov. Rådmannen vil i det følgende kommentere enkelte av merknadene fremmet i forbindelse med offentlig ettersyn. 6

7 Rådmannen bemerker at uttaket nærmer seg avslutning, og at bakgrunnen for denne reguleringsendringen gjelder driftstid. Rådmannen har forståelse for at nye krav skal gjøres gjeldende så langt råd, og det er med bakgrunn i dette etter varsel om oppstart av planarbeid lagt inn hensynssoner for skred og flom etter merknad fra NVE. Bekken er plassert i den 40 meter brede korridoren Faresone- flom. Øvre deler av bekken ligger i jomfruelig terreng uten inngrep, noe det også skal gjøre i avslutningen da det ikke er planlagt endringer her. Rådmannen kjenner ikke til at det er planlagt bekkeomlegginger eller bekkelukkinger utover det som er gjennomført. Rådmannen legger derfor ikke opp til endring av plan eller bestemmelser i forhold til dette punktet. NVE opplyser om at bekkeomlegging og bekkelukking omfattes av vannressurslovens bestemmelser. I forbindelse med eventuell etterbruken av området til andre formål er det viktig å gå sterkere inn i forhold knyttet til vassdrag og flom. Fylkesmannen mener gjennomførte utredninger er beslutningsrelevante og vil ikke gå i mot foreslått endring av driftstid. Dette begrunnes med at de formelle kravene om grenseverdier etter forurensingsloven er tilfredsstilt. Allikevel ber de kommunen i samråd med tiltakshaver om å vurdere mulighetene for å fastsette en kortere driftstid på kvelden (altså til kl 21.00). Driftsgrunnlaget for asfaltverket på Sandbumoen baserer seg i stor grad på kontrakter med Statens vegvesen, og for å oppnå forsvarlig trafikkavvikling forutsetter vegvesenet for en del av sine arbeider at de utføres nattestid. Rådmannen er således skeptisk til at driftstiden reduseres ytterligere, da hensikten med utvidelsen av driftstiden er nettopp det å kunne være med på anbud i forhold til nattlegging. Å åpne for mulighet til å drive asfaltproduksjon til kl vil tilfredsstille leveransekrav Statens vegvesen har og gi mer forutsigbarhet og konkurransemuligheter i forhold til de anbud som kommer ut. Uten endring av driftstid vil leveringsmulighetene i forhold til markedsetterspørselen begrenses, og perioden for uttak av gjenværende ressurs vil bli lenger med de ulempene dette medfører. Oppland fylkeskommune har stilt spørsmål vedrørende rekkefølgekrav som sier noe om tidsaspekt for istandsetting av kombinertformålene, for å sikre ønsket utvikling i området. Planbestemmelsene og driftsplan sikrer istandsetting av området etter avslutning. Området vurderes i arealdelen og før etablering på dette området må det utarbeides en reguleringsplan som detaljerer bruken av området, utnyttelsen og konsekvensene. Rådmannen anser således ikke rekkefølgekrav i planbestemmelsene som formålstjenlig. Fylkesmannen viser til planbestemmelse 4.2 og ber kommunen vurdere å sørge for en tilsvarende sikring av vegetasjon i deler av friluftsområdet som er grenseareal mellom boligområdet og masseuttaket. De mener dessuten at det bør gis bestemmelser om sikring av vegetasjon i et belte langs bekken som renner gjennom planområdet. Rådmannen stiller seg litt uforstående til merknaden, da det allerede foreligger bestemmelser som sikrer vegetasjon i planbestemmelsenes 5.1 for friluftsområde (omfatter bl.a. område mellom masseuttak og boligområde) og da 4.2 omfatter vegetasjonsskjerm som også omfatter området ved bekken. Rådmannen foreslår således ingen endring her. I merknad fra beboer i nærområdet er det kommentert at forurensingsreduserende tiltak bør iverksettes uten at naboer må henvende seg bl.a. i forhold til støv på tørre dager. Rådmannen er enig i at reguleringsplanen og tiltak for å redusere forurensing må følges opp. Virksomheten må drive innenfor rammen av de bestemmelsene som er fastsatt i planen i medhold av For Sandbumoen masseuttak finnes det et driftsutvalg med representanter fra Lemminkainen, 7

8 Sandbumoen Vel og Sel kommune. I dette forumet vil det også være riktig å drøfte forhold som oppfølging av reguleringsplan og avdempende tiltak. Det er videre pekt på at som en konsekvens av kjøring med tungtransport, så er vegen i enkelte partier i dårlig stand. Atkomsten til Sandbumoen er felles for både boliger og industrivirksomhet, og kommunen er kjent med tilstanden på vegen. I 2014 er det planer om reasfaltering av vegen, men det er ikke planer om større tiltak eller investeringer på atkomsten med bakgrunn i at det ved utbygging av ny E6 til Otta vil etableres en ny atkomst til området fra. Bildet over: Atkomst fra E6 til sandbumoen Når det gjelder vurdering av alternativ trase for utkjøring av asfalt og for de øvrige virksomheter i området, må dette vurderes i en større helhet. I den sørlige delen av Sandbumoen vil det legges til rette for næringsvirksomhet og trolig et område for uttak av masser. Det vil derfor være riktig og naturlig at en eventuell alternativ atkomst vurderes i forbindelse med pågående rullering av arealdelen. Arealdelen vil dessuten ta for seg den fremtidige bruken av dagens masseuttaksområde. Oppsummering Det er ikke varslet innsigelse til planforslaget fra statlig eller fylkeskommunal myndighet, og rådmannen mener det ligger til rette for å ferdigbehandle reguleringsendringen. På bakgrunn av dette anbefales det at formannskapet ferdigbehandler planforslaget og oversender det til kommunestyret for vedtak. Bilde til venstre: Sandbumoen masseuttak sett fra baksidevegen Otta-Sjoa Rådmannens forslag til innstilling: Sel kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- endring av driftstid for asfaltverk. Behandling i Formannskapet : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling : Sel kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- endring av driftstid for asfaltverk. 8

9 Behandling i Kommunestyret : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Sel kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- endring av driftstid for asfaltverk. Rett utskrift Dato: Eva Nårstad sign 9

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS!

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg. lov er unntatt fra offentlighet. Kommunestyremøtet

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune.

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune. AL Alta Lastebilsentral Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune Planbeskrivelse Tromsø 07.04.2010 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I JORDFALLET, ALTA KOMMUNE

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer