Ot.prp. nr. 75. Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ot.prp. nr. 75. Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (2006 2007)"

Transkript

1 Ot.prp. nr. 75 ( ) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 20 Ny utlendingslov

2

3 Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 2.5 Migrasjonsbildet og behovet for endring Tilbakeblikk i andre lover Innvandringstall Om enkelte hovedspørsmål Tillatelsestall kapittel Visum Allmenne regler kapittel Familieinnvandringstillatelser Vilkårene for beskyttelse som Asyl og opphold på flyktning kapittel humanitært grunnlag Saksbehandlingsregler i asylsaker Arbeidsmigrasjon kapittel Utdanningstillatelser mv Oppholdstillatelse på grunn av Returer sterke menneskelige hensyn Befolkning med innvandrer kapittel bakgrunn Arbeidsinnvandring kapittel Internasjonale sammenligninger Familieinnvandring kapittel Fremskrivning av befolkningen 1.8 Oppholdstillatelse for studier og for med innvandrerbakgrunn vitenskaplig, religiøst eller kulturelt formål o.a. kapittel Enkelte generelle hovedspørsmål Permanent oppholdstillatelse 3.1 Lovens formål kapittel Gjeldende rett Visum kapittel Utvalgets forslag og hørings 1.11 Inn- og utreisekontroll og alminnelig instansenes syn utlendingskontroll kapittel Departementets vurderinger Bortvisning kapittel Forholdet mellom lovregulering 1.13 Utvisning kapittel og forskriftsregulering Organisering og styringsforhold Gjeldende rett kapittel Utvalgets forslag Saksbehandlingsregler Høringsinstansenes syn kapittel Departementets vurderinger Grunnleggende nasjonale 3.3 En eller flere lover interesser og utenrikspolitiske Utvalgets forslag hensyn kapittel Høringsinstansenes syn Straff og andre sanksjoner Departementets vurderinger Kapittel Forholdet mellom norsk rett 1.18 Økonomiske og administrative og folkeretten konsekvenser Kapittel Gjeldende rett Om behovet for endring i annen Utvalgets forslag lovgivning Kapittel Høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Bakgrunnen for forslaget Hovedsystematikken i 2.1 Utlendingslovutvalget tillatelsessystemet Utlendingslovutvalgets medlemmer Gjeldende rett Utlendingslovutvalgets mandat Utvalgets forslag Høringer Høringsinstansenes syn NOU 2004: 20 Ny utlendingslov Departementets vurderinger Høring om beskyttelse mot tvangs- 3.6 Tvil om identitet ekteskap Gjeldende rett og praksis Direktiv 2004/38/EF av Utvalgets forslag april Høringsinstansenes syn Kort om den nasjonale retts Departementets vurderinger utviklingen på utlendingsfeltet Generelle hovedsynspunkter... 51

4 Asylsaker hvor det foreligger Utvalgets forslag til ny hovedrett til beskyttelse struktur når det gjelder Saker som gjelder oppholds- beskyttelsesbestemmelsene tillatelse på humanitært grunnlag Høringsinstansenes syn i forhold Andre saker til forslag til ny hovedstruktur Hensynet til barnets beste og Departementets vurdering av ut forholdet til barnekonvensjonen valgets forslag til ny hovedstruktur Bakgrunn Flyktningbegrepet i flyktning Departementets vurderinger konvensjonen Forfølgelsesgrunner Allmenne regler Gjeldende rett og EUs statusdirektiv Lovens saklige og stedlige Utvalgets forslag virkeområde og personkretsen Høringsinstansenes syn Innledning gjeldende rett Departementets vurdering Utvalgets forslag Forfølgelsesbegrepet Høringsinstansenes syn Gjeldende rett Departementets vurdering Utvalgets forslag Fremsettelse av søknad Høringsinstansenes syn Innledning gjeldende rett Departementets vurdering Utvalgets forslag Bevis- og risikokrav Høringsinstansenes syn Gjeldende rett og praksis Departementets vurdering Utvalgets forslag Oppholdstillatelsers innhold Høringsinstansenes syn og varighet Departementets vurdering Innledning gjeldende rett Kjønnsperspektivet Utvalgets forslag Gjeldende rett Høringsinstansenes syn Utvalgets forslag Departementets vurdering Høringsinstansenes syn Fornyelse av oppholdstillatelser Departementets vurdering Innledning gjeldende rett Barneperspektivet Utvalgets forslag Bakgrunn Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Departementets vurdering Rett til flyktningstatus for andre 4.5 Underholdskrav enn konvensjonsflyktninger Gjeldende rett og utvalgets forslag Gjeldende rett Stortingets anmodningsvedtak EMK artikkel nr. 383 ( ) Den internasjonale konvensjonen Høringsinstansenes syn om sivile og politiske rettigheter Departementets vurdering artikkel Om sikret underhold og bolig FNs konvensjon mot tortur Vedrørende krav om forsørgerplikt 65 artikkel Vandelskrav Vernet mot utsendelse for andre Innledning enn flyktninger i utlendingsloven Utvalgets forslag og hørings EU-direktivet instansenes syn Utvalgets forslag Departementets vurdering Høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Vilkårene for beskyttelse Internflukt Om hovedstrukturen for Gjeldende rett beskyttelsesbestemmelsene Utvalgets forslag Det folkerettslige utgangspunktet Høringsinstansenes syn Gjennomføringen i norsk rett Departementets vurdering Statistikk på flyktningfeltet Sur place EUs statusdirektiv Innledning Norsk praksis... 99

5 5.5.3 EUs statusdirektiv Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Familiemedlemmer Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Opphør av flyktningstatus Gjeldende rett EUs statusdirektiv Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Eksklusjon fra flyktningstatus Flyktningkonvensjonen og gjeldende lov og praksis EUs statusdirektiv Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Absolutt vern mot utsendelse Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Kollektiv beskyttelse Gjeldende rett EUs rådsdirektiv 2001/55/EC om kollektiv beskyttelse Utvalgets forslag og hørings instansenes syn Departementets vurdering Overføringsflyktninger Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Saksbehandlingen i asylsaker Bakgrunn Generelt om asylsøkerprosessen Gjeldende rett og praksis EUs prosedyredirektiv Utvalgets forslag Høringsinstansenes uttalelser Departementets vurdering Om når utlendingen kan henvises til å søke beskyttelse i et annet land Gjeldende rett Første asyllandregelen Dublinsamarbeidet Passkontrolloverenskomsten Utvalgets forslag Høringsinstansenes uttalelser Departementets vurdering Adgangen til å stille saks behandlingen i bero Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Egen bestemmelse Hvor lenge skal saksbehandlingen kunne stilles i bero? Kompetansespørsmålet Forverringer i landsituasjonen Andre forslag fra høringsinstansene 144 Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn Gjeldende rett Utenlandsk rett Internasjonale forpliktelser Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Innledning Bestemmelsens overskrift og første ledd Bestemmelsens annet ledd Bestemmelsens tredje ledd Bestemmelsens fjerde ledd Bestemmelsens femte ledd Bestemmelsens sjette ledd og andre spørsmål om saksbehandlingen Departementets vurderinger Generelt Sentrale begreper Hvilke hensyn som har særlig vekt 154 Innledning Saker som gjelder helsemessige forhold Saker som gjelder sosiale eller humanitære forhold ved retursituasjonen Spesielt om saker som gjelder ofre for menneskehandel Søkere med særlig tilknytning til riket Barn Saksbehandlingen mv Særlig om oppholdstillatelse når det foreligger praktiske returhindringer Innledning Gjeldende rett Utenlandsk rett Svensk rett Dansk rett Finsk rett Internasjonale forpliktelser Utvalgets forslag

6 7.7.6 Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Arbeidsinnvandring Innledning Gjeldende rett Generelle vilkår Forskjellige kategorier av arbeids innvandring Utvalgets forslag Innledning Lovfesting av hovedprinsippene Andre forslag Hjemler for forskriftsregulering Egen lovhjemmel for selvstendig næringsdrivende Høringsinstansenes syn Innledning Lovfesting av hovedprinsipper Krav om konkret arbeidstilbud m.v Krav til lønns- og arbeidsvilkår Fortrinnsrett for innenlandsk arbeidskraft Egen lovhjemmel for å yte tjenester Egen lovhjemmel for å drive selvstendig næringsvirksomhet Departementets vurderinger Innledning Lovfesting av hovedprinsippene for arbeidsinnvandring Krav om konkret arbeidstilbud m.v Krav til lønns- og arbeidsvilkår Fortrinnsrett for innenlandsk arbeidskraft Underholdskrav Alderskrav Forholdet mellom lov- og forskrifts regulering Egen lovhjemmel for å yte tjenester Egen lovhjemmel for å drive selvstendig næringsvirksomhet Familieinnvandring Nøkkeltall familieinnvandring generelt Nærmere om ekteskaps innvandring SSB-rapporten «Familieinnvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge» Transnasjonale ekteskap Forholdet mellom gjenforenings tilfeller og etableringstilfeller Oversikt over gjeldende rett Internasjonale forpliktelser Den europeiske menneskeretts konvensjon Flyktningkonvensjonen Barnekonvensjonen EU-direktivet om retten til familieinnvandring for tredjelands borgere utenfor rammen av EØS-avtalen De ulike grunnlag for familieinnvandring Forholdet mellom familie gjenforening og familieetablering Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Oppholdstillatelse for ektefeller Gjeldende rett Andre lands rett og EU-direktivet, særlig om proforma Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Tiltak mot tvangsekteskap Ekteskap inngått under ulike grader av press og tvang Omfanget av tvangsekteskap Gjeldende rett herunder forslag fra utvalget som er gjennomført i gjeldende utlendingslov Internasjonale forpliktelser Andre lands rett og EU Utvalgets forslag Høringsbrev om vilkår om botid/tilknytning til Norge for familieetablering for ektefeller og samboere Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Opphold for å inngå ekteskap Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Forslag i dok. 8:85 ( ) om innføring av kjærestevisum for utenlandske statsborgere med norsk kjæreste Forslagets innhold og bakgrunn Departementets vurdering Samboer Gjeldende rett Andre lands rett og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering

7 9.6.7 Barn Gjeldende rett Andre lands rett og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Mor eller far til norsk barn Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Mor eller far som skal ha samvær med barn i Norge Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Mor eller far eller søsken til enslig barn med opphold Gjeldende rett EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Foreldre til voksne barn Gjeldende rett Andre lands rett og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Korttidsopphold for å besøke barn i riket Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Familiegjenforening i andre tilfeller Gjeldende rett Andre lands rett og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Familieinnvandring i strid med forutsetningene for referanse personens tillatelse unntak fra retten Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Opphold på nytt grunnlag Fortsatt oppholdstillatelse på grunnlag av samværsordning med barn Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Situasjonen ved samlivsbrudd på grunn av mishandling Gjeldende rett Andre lands rett og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Fornyelse av tillatelse ved opphør av samlivet på grunn av referanse personens død Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Fornyelse av tillatelse som følge av urimelige vanskeligheter i hjemlandet og ved tvangsekteskap Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Oppholdstillatelse for studier og for vitenskaplig, religiøst eller kulturelt formål o.a Innledning Forskriftsregler om oppholds tillatelse for studier og for vitenskaplig, religiøst eller kulturelt formål Gjeldende rett og utvalgets forsalg Oppholdstillatelse i utdanningsøyemed Oppholdstillatelse for vitenskaplig, religiøst eller kulturelt formål Høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Utvalgets forslag om oppholds tillatelse for korttidsopphold inntil 9 måneder 239 Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Permanent oppholdstillatelse Innledning Gjeldende rett Botidskravet i utenlandsk rett Utvalgets forslag «Permanent oppholdstillatelse» som ny betegnelse 244 Botidskravet Ikke krav om samme oppholdsgrunnlag gjennom hele treårsperioden

8 Bortfall av permanent oppholdstillatelse Lovhjemler for forskriftsregulering Høringsinstansenes syn «Permanent oppholdstillatelse» som ny betegnelse Botidskravet Ikke krav om samme oppholdsgrunnlag gjennom hele treårsperioden Bortfall av permanent oppholdstillatelse Saker hvor det foreligger utvisningsgrunn mv Departementets vurderinger Innledning Botidskravet Ikke krav om samme oppholdsgrunnlag gjennom hele treårsperioden Bortfall av permanent oppholdstillatelse Saker hvor det foreligger utvisningsgrunn mv Hjemmel for forskriftsregulering Visum Innledning Gjeldende rett Internasjonale forpliktelser og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Vilkår Innvandringsregulerende hensyn Flerreisevisum og gyldighetsperiode Garanti og forsikring Vedtakskompetanse Visum for å inngå ekteskap Tilbakekall Departementets vurdering Innledning Vilkår Vurderingen av innvandrings regulerende hensyn i visumsaker Flerreisevisum og gyldighetsperiode Garanti og forsikring Vedtakskompetanse Visum for å inngå ekteskap Tilbakekall Behandling av visumsøknaden Inn- og utreisekontroll og alminnelig utlendingskontroll Bortvisning Innledning Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Utvisning Gjeldende rett Innledning Objektive vilkår for utvisning Forholdsmessighetsvurderingen Innreiseforbudets varighet mv Nøkkeltall Utenlandsk rett Svensk rett Dansk rett Finsk rett Internasjonale forpliktelser Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Innledning Objektive vilkår for utvisning Forholdsmessighetsvurderingen Absolutt vern mot utvisning Innreiseforbudets innhold og varighet Spørsmålet om administrativ behandling eller domstols behandling Organiseringen av Inn- og utreisekontroll (grensekontroll) Alminnelig utlendingskontroll Utvalgets forslag Inn- og utreisekontroll Alminnelig utlendingskontroll Høringsinstansenes syn Inn- og utreisekontroll Alminnelig utlendingskontroll Departementets vurdering Inn- og utreisekontroll Alminnelig utlendingskontroll utlendingsmyndighetene, styringsforholdene og saksbehandlingen i Utlendingsnemnda Generelt om organiseringen av utlendingsmyndighetene Innledning Utvalgets forslag og departementets høringsbrev av 20. november

9 Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Innledning Styringen av UDI og UNE Adgangen til å instruere i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn Politiets oppgaver Andre spørsmål som gjelder de forskjellige organers myndighet på feltet Spørsmålet om hvorvidt departementet bør kunne påklage UDIs beslutning om ikke å fatte vedtak om utvisning Spørsmålet om underliggende organer bør ha adgang til å påklage positive vedtak i UDI Saksbehandlingen i Utlendingsnemnda Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Avgjørelsesform Personlig fremmøte i nemndmøte Departementets vurdering Avgjørelsesform Personlig fremmøte i nemndmøte Behandlingen av omgjøringsanmodninger Saksbehandlingsregler, rettshjelp mv Forvaltningsmessige begreper og prinsipper (herunder ansvar for saksopplysning mv.) Innledning Særlig om veiledningsplikten og partsoffentlighet i utlendingssaker Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Partsbegrepet og rettslig klageinteresse Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Habilitet Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Utlendingens rett til å uttale seg Generelt om utlendingens rett til å uttale seg Rett til å benytte sitt eget språk Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Nærmere om barns uttalerett Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Begrunnelse av vedtak Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Ugyldighet og tilbakekall av gitte tillatelser Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Gjennomføring av rådsdirektiv 2001/40/EF (utsendelsesdirektivet) Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Taushetsplikt og utveksling av opplysninger Gjeldende rett Internasjonale forpliktelser og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Utlendingens plikt til å gi melding til myndighetene Gjeldende rett Utvalgets forslag og høringsinstansenes syn Departementets vurdering Plikt i andre tilfelle til å gi melding til myndighetene Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Identifisering av utlending Utlendingens plikt til å medvirke til å avklare sin identitet Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Generelt om bruk av tvangsmidler Innledning

10 Forholdet mellom straffe prosesslovens og utlendingslovens bestemmelser om tvangsmidler Kort om internasjonale forpliktelser Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Fotografi og fingeravtrykk av utlending Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Undersøkelse av utlendingens person, bolig, rom eller annet oppbevaringssted Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Beslag av identitetspapirer, reisedokumenter ol Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Pågripelse og fengsling av en utlending i identifiseringshensikt Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Utlendingsinternat Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Iverksetting av vedtak Innledning Generelt om iverksetting av vedtak Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Oppfølging av rapporten «Om trusler og alvorlig kriminalitet, særlig familievold og annen grov vold» (Familievoldsrapporten) av 16. mai Tvangsmidler i forbindelse med iverksetting av vedtak Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Ansvar for utgifter ved uttran sportering transportøransvaret Gjeldende rett Utvalgets forslag Utlendingens ansvar for utgifter - garantiansvar Transportøransvaret Høringsinstansenes syn Utlendingens ansvar for utgifter garantiansvar Transportøransvaret Departementets vurdering Utlendingens ansvar for utgifter - garantiansvar Transportøransvaret Rettslig avhør Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Rettshjelp Generelt om retten til fri rettshjelp Fritt rettsråd Fri sakførsel Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Reisebevis for flyktninger og utlendingspass Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Behandling av personopplysninger Innledning Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Saker som berører grunn leggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn mv Innledning Hensynet til rikets sikkerhet Utenrikspolitiske hensyn Tvingende samfunnsmessige hensyn Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Utlendinger som begår kriminelle handlinger Bakgrunn

11 Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Straff og andre sanksjoner Straff Innledning Gjeldende rett Folkerettslige forpliktelser Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Vurdering av forslag om ny gebyrordning Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Økonomiske og administrative konsekvenser Merknader til de enkelte lovbestemmelser Forslag til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

12

13 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ot.prp. nr. 75 ( ) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 29. juni 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Proposisjonens hovedinnhold og behovet for endring i andre lover 1.1 Om enkelte hovedspørsmål kapittel 3 I tråd med utlendingslovutvalgets forslag, legges det opp til at utlendingslovgivningen fortsatt skal være samlet i en lov. Dagens formålsbestemmelse foreslås videreført med enkelte justeringer. Formålsbestemmelsen viser derfor fortsatt til at loven skal gi grunnlag for kontroll med inn- og utreise og med utlendingers opphold i riket, i samsvar med norsk innvandringspolitikk og internasjonale forpliktelser. Henvisningen til internasjonale forpliktelser er ny. Nytt er også at det fastsettes at loven skal legge til rette for lovlig bevegelse over landegrensene. Det legges opp til at flere prinsippspørsmål skal reguleres av Stortinget i loven fremfor i forskriften. Dette gjelder særlig på feltet for familieinnvandring som berører sterke interesser og en stadig større andel av befolkningen. Det videreføres en bestemmelse om at loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av, når disse har til formål å styrke individets stilling. Det har også vært et hovedformål for departementet i lovarbeidet å synliggjøre de folkerettslige forpliktelsene på en bedre måte enn i dag. Fra å operere med «arbeidstillatelse» og «oppholdstillatelse» går man over til bare å operere med «oppholdstillatelse», slik at det i stedet må fastsettes særskilt når en «oppholdstillatelse» ikke gir rett til å ta arbeid. En vesentlig problematikk på utlendingsfeltet er knyttet til at mange som søker om en tillatelse, ikke kan fremlegge pass eller andre dokumenter som bekrefter at den identiteten som oppgis, er korrekt. Personer som søker asyl fremlegger sjelden gyldige reisedokumenter. Utvalget foreslo ingen nye regler for håndtering av saker om identitetstvil. Det understrekes i proposisjonen at den klare hovedregelen må være at utlendinger som søker om opphold i Norge, skal dokumentere sin identitet ved å fremlegge gyldig pass. Det er som utgangspunkt bare i saker hvor det ikke er mulig å fremskaffe pass, at det er aktuelt å gjøre unntak. I saker hvor det ikke er mulig for utlendingen å dokumentere sin identitet, må det på samme måte som i dag foretas en helhetsvurdering. Hvor stor grad av tvil om identiteten det kan være aktuelt å akseptere i de sakene hvor det ikke er mulig å frem

14 14 Ot.prp. nr skaffe tilfredsstillende dokumentasjon, må også vurderes i forhold til hva slags type sak det gjelder. Departementet foreslår en særskilt hjemmel for å innvilge begrensede tillatelser som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse i de tilfeller hvor man ut fra en konkret vurdering velger å gi rett til opphold selv om det er sterk tvil om identiteten. Som det fremgår i kapittel 3.6, er det imidlertid ikke ønskelig med en omfattende bruk av slike begrensede tillatelser. Det foreslås særskilte bestemmelser for å styrke og sikre barns rettigheter. Gjennom departementets merknader i proposisjonen er det også flere steder gitt føringer som skal ivareta hensynet til barnets beste mv. i praksis. Kapittel 3.7 gir en oversikt over hvor i proposisjonen det er fremmet forslag til nye tiltak som skal ivareta hensynet til barnets beste og forpliktelsene i medhold av barnekonvensjonen. 1.2 Allmenne regler kapittel 4 Gjeldende bestemmelser om lovens saklige og geografiske virkeområde og om hvilken personkrets loven gjelder for, foreslås videreført uten vesentlige endringer. Også gjeldende hovedregel om at førstegangs oppholdstillatelse skal være gitt før innreise, foreslås videreført. Det vises til den begrunnelse som har ligget til grunn for denne ordningen om at det ikke er urimelig at en utlending som ønsker å slå seg ned i Norge for lengre tid, må ta opp dette spørsmålet før avreise fra hjemlandet. Nærmere detaljregulering bør som i dag finne sted i forskriften. Bestemmelsen om at utlendingsmyndighetene kan gjøre unntak i enkelttilfeller hvor «sterke rimelighetsgrunner» tilsier det, foreslås imidlertid nedfelt direkte i loven. Førstegangs oppholdstillatelse kan gis en varighet for inntil tre år. Det vil fortsatt være behov for å differensiere varigheten av oppholdstillatelsen avhengig av oppholdsgrunnlaget og forholdene i den enkelte sak. Utlendinger som får flyktningstatus bør som utgangspunkt gis tillatelse av tre års varighet. Tillatelsen skal ikke gis utover det tidsrommet det er søkt om eller er behov for. I saker om familieinnvandring skal ikke tillatelsen overstige varigheten av tillatelsen til referansepersonen. I saker om arbeidsinnvandring skal tillatelse ikke gis utover arbeidsforholdets lengde. Hovedprinsippene som dagens fornyelsesregler bygger på, blir videreført. Som hovedregel må forutsetningene for den gitte tillatelsen fortsatt foreligge for at det skal gjelde en rett til fornyelse. Retten til fornyelse er også avhengig av at tillatelsen er av en slik karakter at den kan fornyes. Enkelte tillatelser kan bare gis for et fastsatt tidsrom eller kan overhodet ikke fornyes. I likhet med gjeldende lov, fastsettes det i ny lov en hovedregel om krav til underhold og bolig. Dette signaliserer at at de som vil ta opphold i Norge som hovedregel må være selvforsørget. I forbindelse med utarbeidelsen av ny forskrift vil departementet foreslå følgende innstramninger: Det skal gjelde et vilkår om at det bare er de forventede inntektene til referansepersonen som skal kunne medregnes når man vurderer om underholdskravet er oppfylt. Kravet til sikret underhold for ektefelle og samboer økes. Kravet er i dag at partene er sikret inntekter tilsvarende lønnstrinn 1 i statens lønnsregulativ (kr pr år), jf. Rundskriv UDI OPA. Dette vil bli foreslått økt i ny forskrift, slik at kravet til inntekt skal tilsvare lønnstrinn 8 i statens lønnsregulativ (kr pr år). Det skal gjelde et vilkår om at referansepersonen også i året forut for at tillatelse gis, skal ha hatt tilstrekkelig inntekt, jf. punktet over, til å oppfylle underholdskravet. Dette skal fremgå av ligningsattest. Det skal gjelde et vilkår om at referansepersonen i året forut for at oppholdstillatelse gis, ikke har mottatt sosialhjelp. Dagens ordning med at det som hovedregel gjøres unntak fra underholdskravet for ektefelle eller samboer til norsk borger over 23 år, jf. gjeldende utlendingsforskrift 25 tredje ledd, fjernes. På samme måte som i dag vil det bli gjort unntak fra kravet til sikret underhold for familiemedlemmene til flyktninger når familielivet var stiftet før flyktningen kom til Norge (familiegjenforening). Det vil bli foreslått unntak for personer som er mottakere av varige trygdeytelser, og det må fastsettes ytterligere unntaksregler i forskrift, herunder må det vurderes eventuelle unntak for dem som er inne i lange utdanningsløp. 1.3 Vilkårene for beskyttelse som flyktning kapittel 5 Et mål med loven er å bidra til en rettssikker og human asylpolitikk, der det gis beskyttelse gjennom opphold i Norge til dem som har krav på dette etter internasjonale forpliktelser.

15 Ot.prp. nr Med unntak for at det gis flyktningstatus til dem som er omfattet av FNs flyktningkonvensjon, sondrer ikke dagens utlendingslov tydelig mellom hvem som har rett til beskyttelse etter våre internasjonale forpliktelser og hvem som får oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn. Både personer med rett til internasjonal beskyttelse og personer som får oppholdstillatelse på grunn av helsemessige forhold, gis tillatelse etter utlendingsloven 8 annet ledd om sterke menneskelige hensyn. Utlendingslovutvalget har i sitt lovutkast lagt opp til at alle som har rett til internasjonal beskyttelse bør gis status som flyktninger, uavhengig av om de er vernet etter FNs flyktningkonvensjon eller andre konvensjoner, som for eksempel den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Departementet er enig med utvalget i at det ikke er noen god grunn til å operere med ulik status eller ulike rettigheter for personer som har rett til internasjonal beskyttelse. Norges folkerettslige plikt til å yte utlendinger beskyttelse stanser ikke ved flyktningkonvensjonen. EMK artikkel 3, som beskytter enhver mot tortur og annen umenneskelig eller nedverdigende behandling, står her sentralt sammen med forbudet i EMK mot dødsstraff. Det dreier seg i alle tilfeller om personer som risikerer å miste livet eller bli utsatt for andre alvorlige krenkelser ved retur. Som utvalget har påpekt, forholder det seg også slik at de som har rett til vern mot utsendelse etter EMK uten samtidig å være omfattet av flyktningkonvensjonen, ofte vil være personer som kommer fra områder hvor det er utbredt væpnet uro. I stor grad vil dette være personer som man til daglig vil omtale som «krigsflyktninger». At man på denne måten følger utvalgets forslag om å innføre et noe utvidet flyktningbegrep, vil ikke medføre at flere enn i dag får oppholdstillatelse i Norge, men vil bare innebære at noen flere av dem som i dag gis oppholdstillatelse etter bestemmelsen om sterke menneskelige hensyn, får status som flyktninger. Departementet støtter utvalgets forslag om å utforme mer detaljerte bestemmelser i loven om hvem som faller inn under flyktningkonvensjonens flyktningbegrep. Det vises til at det skaper større klarhet omkring flyktningbegrepets innhold når det gis utdypende bestemmelser. Utvalget har ved utformingen av sitt forslag, tatt utgangspunkt i EUs statusdirektiv (2004/83/EC). Selv om EUs statusdirektiv ikke er rettslig forpliktende for Norge, er departementet enig med utvalget i at direktivet fremstår som et egnet grunnlag for utforming av nærmere bestemmelser. Direktivbestemmelsene gir hensiktsmessige avklaringer uten å stenge mulighetene for en dynamisk og fleksibel anvendelse av flyktningkonvensjonens flyktningdefinisjon. Videre kan det i lys av Dublinsamarbeidet være heldig å signalisere overfor omverdenen at Norge fører tilnærmet samme politikk på dette området som de fleste andre europeiske land, som forventes å foreta en relativt detaljert innarbeiding av direktivets standarder i sin nasjonale lovgivning. Departementet foreslår å videreføre gjeldende ordning med kollektiv beskyttelse. For øvrig har departementet foreslått å tydeliggjøre flyktningkonvensjonens eksklusjonsbestemmelser i loven, herunder når en utlending skal anses uverdig for flyktningbeskyttelse. Mens utlendinger som i dag er vernet mot retur, men som faller inn under eksklusjonsbestemmelsene i loven og i flyktningkonvensjonen, i noen tilfeller gis oppholdstillatelse etter bestemmelsen om sterke menneskelige hensyn, foreslår departementet en ny bestemmelse som retter seg særskilt mot denne gruppen. En eventuell tillatelse skal som utgangspunkt bare ha midlertidig varighet fram til vernet mot utsendelse eventuelt bortfaller. 1.4 Saksbehandlingsregler i asylsaker kapittel 6 Generelle sider ved asylsøkerprosessen er omhandlet i kapittel 6.2. Det foreslås en ny bestemmelse som presiserer at en asylsøknad skal fremsettes uten ugrunnet opphold. Dette kan øke muligheten for at asylsøkeren har identitetsdokumenter i hende, og gjøre det lettere å få saken best mulig opplyst. Tidspunktet for fremsettelse av en søknad kan også få betydning for vurderingen av asylsøkerens troverdighet, men dette er noe som må vurderes konkret i hver sak. I tråd med utvalgets forslag foreslås en ny bestemmelse om at utlendingen har plikt til å fremlegge nødvendig dokumentasjon og å innhente nødvendige opplysninger. Det foreslås også at utlendingen skal kunne pålegges å være tilgjengelig på et nærmere angitt sted i søknadsperioden for å sikre en effektiv saksbehandling. Dersom utlendingen ikke overholder et slikt pålegg, vil det kunne få betydning for troverdighetsvurderingen. Dagens ordning med adgang til midlertidig tillatelse til å ta arbeid for asylsøkere, foreslås videreført.

16 16 Ot.prp. nr Uten at det har vært på høring, foreslår departementet som oppfølging av regjeringens enighet om hvordan man skal legge større vekt på UNHCRs anbefalinger, at det inntas en henvisning til flyktningkonvensjonen artikkel 35 i loven. Bestemmelsen fastsetter en plikt for statene til å samarbeide med UNHCR under utøvelsen av dennes funksjoner, og fastsetter at statene særlig skal lette oppfyllelsen av UNHCRs plikt til å føre tilsyn med anvendelsen av bestemmelsene i konvensjonen. I kapittel 6.3 behandles reglene om når en utlending kan henvises til å søke beskyttelse i et annet land. Her foreslås ingen endringer i regelverket av substansiell betydning. Regelverk og praksis følger internasjonale avtaler (i første rekke Dublin II forordningen). I kapittel 6.4 foreslås det en ny bestemmelse om at departementet kan stille saker i bero når det foreligger konkrete omstendigheter som gir grunn til å forvente en snarlig bedring i situasjonen i det området asylsøkerne kommer fra. Saksbehandlingen kan stilles i bero i inntil seks måneder, og det kan eventuelt fattes beslutning om berostillelse i nye seks måneder. 1.5 Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn kapittel 7 I en del tilfeller der en utlending ikke fyller vilkårene for opphold i Norge på annet grunnlag, for eksempel ikke er vernet mot retur etter beskyttelsesbestemmelsene, vil det likevel foreligge så spesielle og tungtveiende individuelle forhold eller for øvrig være tale om en så vanskelig humanitær retursituasjon at det bør være adgang til å innvilge opphold i Norge. Departementet foreslår derfor å videreføre dagens bestemmelse om adgangen til å gi oppholdstillatelse selv om vilkårene i loven ellers ikke er oppfylt, dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn eller utlendingen har en særlig tilknytning til riket. De sakene som særlig skaper store utfordringer i praksis, er de sakene hvor det er nødvendig å foreta en samlet vurdering av flere forskjellige menneskelige hensyn. Fordi det ikke er mulig eller hensiktsmessig å løse slike saker gjennom en detaljert lov- eller forskriftsregulering, er det behov for en vid skjønnsbestemmelse også i en ny lov. Forslaget til lovbestemmelse er utformet slik at det gir veiledning med hensyn til hvilke hensyn og vurderinger som er særlig aktuelle. Departementet har foretatt en generell drøftelse av aktuelle sakstyper. Samlet sett har departementet på denne måten forsøkt å imøtekomme de aktørene som lenge har etterlyst tydeligere veiledning om rammene for skjønnsvurderingene på feltet. Innvandringsregulerende hensyn er i mange saker et sentralt moment ved vurderingen av enkeltsaker. Departementet har derfor valgt å synliggjøre dette hensynet i lovteksten. Departementet har videre valgt å innta en uttrykkelig henvisning til barnets beste som et grunnleggende hensyn ved vurderingen, og har fastsatt at det gjelder en lavere terskel for å innvilge tillatelse til barn enn til voksne. Departementet har drøftet de problemstillingene som oppstår i forhold til såkalt lengeværende, dvs. personer som enten ikke kan eller vil forlate riket på tross av at det foreligger et endelig avslag i utlendingssaken. Departementet mener at det må skilles klart mellom de som samarbeider om retur etter et endelig avslag, og de som ikke samarbeider. Departementet mener at det i forhold til den førstnevnte gruppen bør gis særskilte forskriftsregler om mulighet til oppholdstillatelse, mens det i forhold til den sistnevnte gruppen fastholdes et utgangspunkt om at tillatelse ikke skal gis. Det vises for øvrig til en forskriftsendring som trådte i kraft 1. juni Det ble da gitt en bestemmelse som innebærer at personer som har fått endelig avslag på søknad om asyl, på visse vilkår kan få oppholdstillatelse etter utlendingsloven 8 annet ledd, dersom retur ikke er gjennomført innen tre år etter saksopprettelse og det heller ikke er utsikter til retur. 1.6 Arbeidsinnvandring kapittel 8 Det har den senere tid vært et stadig økt fokus på vilkårene for arbeidsinnvandring, dvs. adgangen til å ta opphold i Norge på grunnlag av et arbeidstilbud eller ønske om å ta arbeid her. Norske myndigheter står i utgangspunktet fritt til å regulere hvilken arbeidsinnvandring vi skal ha utenfor rammen av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen. Departementet legger opp til at vi fortsatt skal ha en regulert og behovsstyrt innvandring. Behovet for arbeidskraft vil variere over tid, både med hensyn til art og omfang. Loven bør derfor utformes som et rammeverk, hvor kun hovedprinsippene for arbeidsinnvandringen nedfelles direkte i loven. Den nærmere reguleringen av arbeidsinnvandringen bør skje i forskrift. På denne måten kan regelverket enkelt justeres i takt med endringer i situasjonen på arbeidsmarkedet. Følgende hovedprinsipper foreslås lovfestet:

17 Ot.prp. nr Utlendingen må være fylt 18 år. Arbeidsinnvandring skal ikke fortrenge ledig innenlandsk arbeidskraft. Departementet har derfor foreslått å lovfeste den ordningen man har i dag i forskriften med arbeidsmarkedsprøving. For sesongarbeidere og faglærte er det i dag et alternativt system med kvoteordninger som fungerer godt og er svært ressursbesparende. Departementet har på denne bakgrunn foreslått å lovfeste systemet med kvoteordninger som et likestilt alternativ til systemet med arbeidsmarkedsprøving. Lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Det må slik som i dag, foreligge et konkret tilbud om arbeid før det innvilges en tillatelse. Dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt å åpne for andre reguleringsformer (poengsystemer mv.), bør spørsmålet forelegges Stortinget på det aktuelle tidspunktet. Arbeidstilbudet må som i dag som hovedregel gjelde heltidsarbeid for en arbeidsgiver. Dette vil sikre ordnede arbeidsforhold og at søkeren har et solid inntektsgrunnlag utover det som er nødvendig for å oppfylle det generelle underholdskravet. Utlendingsmyndighetene bør imidlertid ha adgang til å gjøre unntak fra ovennevnte vilkår etter en konkret vurdering av stillingens art. I proposisjonen fremkommer at tillatelsen ikke vil bli knyttet til et bestemt arbeidssted slik som i dag, men til en bestemt type arbeid. Dette vil styrke utlendingens rettsstilling ved at vedkommende kan skifte arbeidsgiver uten å måtte fremme ny søknad om tillatelse. Gjeldende utlendingsforskrift har ulike bestemmelser som tillater at det gis arbeidstillatelse til utlendinger som skal yte tjenester i Norge. Departementet mener at adgangen til å gi nærmere forskriftsregler som gjelder tjenesteytere, bør fremkomme tydelig i loven, og har derfor foreslått en særskilt hjemmel for forskriftsregulering. 1.7 Familieinnvandring kapittel 9 Reglene om familieinnvandring, enten det dreier seg om gjenforening i Norge mellom familiemedlemmer som tidligere har bodd sammen i utlandet eller etablering av en ny familie i Norge, berører en stadig større andel av befolkningen i Norge. Temaet er i dag sentralt i den innvandringspolitiske debatten. Departementet anser derfor i likhet med utvalget at hovedbestemmelsene på feltet bør fastsettes av Stortinget direkte i loven. Departementet har i tråd med dette foreslått en langt mer omfattende lovregulering av tillatelsesgrunnlagene for familieinnvandring enn hva som er gjennomført i gjeldende lov, der dette i stor grad er regulert i forskrift. Selv om det er foreslått en større detaljregulering av de ulike grunnlag for familieinnvandring enn hva som er gjennomført i gjeldende lov, innebærer departementets forslag likevel ikke noen vesentlige endringer av det som i dag følger av et samlet lov- og forskriftsverk. Departementet foreslår enkelte oppmykinger som ikke reiser noen vesentlige betenkeligheter i innvandringsregulerende sammenheng: Retten til familiegjenforening for samboere som har barn sammen styrkes Retten til familiegjenforening for mor eller far med daglig omsorg for norsk barn styrkes Retten til familiegjenforening styrkes i forhold til visse tilfeller som gjelder samvær med norsk barn For å motvirke at ekteskapsinngåelse brukes som instrument for å skaffe seg oppholdstillatelse i Norge, foreslår departementet en regel som vil gi adgang til å nekte oppholdstillatelse dersom det fremstår som sannsynlig at det hovedsakelige formålet med ekteskapsinngåelsen har vært å skaffe grunnlag for opphold i riket. Dette gir adgang til å nekte oppholdstillatelse noe ut over de tilfellene som rammes av den tradisjonelle ulovfestede proformaregelen. Departementet foreslår også en egen bestemmelse som innebærer at oppholdstillatelse kan nektes dersom referansepersonen tidligere har vært gift med en annen og det fremstår som sannsynlig at de tidligere ektefellene akter å fortsette samlivet. Formålet er å forhindre at referansepersonen skiller seg fra sin herboende ektefelle bare for å inngå nytt ekteskap og dermed opptre som referanseperson for en annen utlending, dersom det er sannsynlig at referansepersonen akter å fortsette samlivet med sin tidligere ektefelle. Departementet har foreslått å lovfeste en bestemmelse tilsvarende den man har i dag i forskriften 24 annet ledd. Bestemmelsen gir adgang til å gjøre unntak fra de vilkår som ellers følger av lovbestemmelsene om familieinnvandring dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn. Retten til ny tillatelse ved opphør av det samlivet som dannet grunnlag for tidligere oppholdstillatelse, er også foreslått lovregulert. De bestemmelser som er foreslått i lovforslaget er i hovedsak

18 18 Ot.prp. nr en videreføring av bestemmelser som i dag finnes i forskriftsverket, blant annet om oppholdstillatelse etter et samlivsbrudd som skyldes mishandling. Det er imidlertid foretatt enkelte justeringer i forhold til bestemmelsenes utforming og innhold. Mens dagens forskrift har en særskilt bestemmelse om at kvinner som har hatt oppholdstillatelse knyttet til samboerskap eller ekteskap og som i samlivet har vært utsatt for mishandling skal ha rett til oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag ved samlivsbrudd, foreslås det at den tilsvarende bestemmelsen om dette i loven skal være kjønnsnøytral. Det nevnes videre at det foreslås en ny regel om at den som mister oppholdsgrunnlaget på grunn av ektefellens død, skal ha rett til oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag med mindre særlige grunner taler mot det. Departementet foreslår å lovfeste et nytt unntak fra retten til familieinnvandring. Unntaksbestemmelsen innebærer at oppholdstillatelse kan nektes dersom det ville være i strid med forutsetningene for referansepersonens oppholdstillatelse å innvilge oppholdstillatelse til søkeren. Dersom for eksempel en kvinne har fått opphold i Norge fordi vedkommende har flyktet fra et tvangsekteskap i hjemlandet, skal ikke vedkommendes ektefelle senere kunne innvilges familiegjenforening i Norge, selv om kvinnen samtykker til dette. Det foreslås ikke å innføre aldersgrense eller tilknytningskrav, jf. utvalgets forslag om 21-årsgrense og departementets høringsbrev av 12. oktober 2006 om tiltak for å motvirke tvangsekteskap. Departementet mener at de aktuelle forslagene ville kunne bidra til å redusere antallet tilfeller av tvang og alvorlig press, men ut fra en totalvurdering har departementet kommet til at man i stedet ønsker å anvende andre tiltak enn aldersgrense og tilknytningskrav for å bekjempe tvangsekteskap. Som det fremgår i kapittel 4 vil departementet skjerpe reglene om underholdskrav i ny utlendingsforskrift. Skjerpede krav til inntekt for referansepersonen vil stimulere unge mennesker til å skaffe et eget fundament i livet gjennom utdanning og arbeid, noe som vil gjøre dem mer uavhengige av familien i økonomisk og praktisk henseende. Derved vil de også ha bedre forutsetninger for å hevde sin egen vilje i ekteskapssammenheng og motsette seg eventuelt press fra familien. Også vilkåret om at det kun er inntekter til referansepersonen som skal medregnes, vil kunne fremme referansepersonens økonomiske uavhengighet. Departementet vil også vurdere nærmere om det er behov for andre særskilte forskriftsbestemmelser rettet mot tvangsekteskap, når ny utlendingsforskrift skal utformes. Videre vil regjeringen i forbindelse med budsjettet for 2008 presentere en omfattende tiltakspakke mot tvangsekteskap. 1.8 Oppholdstillatelse for studier og for vitenskaplig, religiøst eller kulturelt formål o.a. kapittel 10 I dette kapitlet behandles oppholdsgrunnlag som faller utenfor hovedgrunnlagene for opphold. Eksempler er opphold for studenter og praktikanter, opphold i forbindelse med ungdomsutvekslingsprogrammer og opphold av hensyn til vitenskaplig, religiøst eller kulturelt samarbeid og utvikling. Gjeldende ordning med at det overlates til regjeringen å regulere politikken på disse områdene gjennom forskriftsverket, videreføres. Ved enkelte av oppholdsgrunnlagene kan det ligge et arbeidsforhold i bunn, slik at det har likhetstrekk med arbeidsinnvandring. Det er likevel ikke tale om innvandring som står i et konkurranseforhold til innenlandsk arbeidskraft eller som det er åpnet for på grunn av næringslivets eller offentlig sektors behov for arbeidskraft. I tillegg gis det en generell hjemmel for at det i forskrift kan gis nærmere regler om oppholdstillatelse av andre grunner så langt dette ikke er i strid med hovedprinsippene for innvandringsreguleringen. 1.9 Permanent oppholdstillatelse kapittel 11 En førstegangs oppholdstillatelse vil være tidsbegrenset, og fornyelse vil som regel være betinget av at det opprinnelige oppholdsgrunnlaget fortsatt består. En permanent oppholdstillatelse vil være tidsubegrenset og selvstendig. Dette innebærer at utlendingen ikke lenger må søke om fornyelse og at tillatelsen ikke er avhengig av at det opprinnelige oppholdsgrunnlaget fortsatt skal bestå etter at tillatelsen er innvilget. Betegnelsen «bosettingstillatelse» på denne tillatelsestypen i gjeldende lov, er erstattet med betegnelsen «permanent oppholdstillatelse» i ny lov. Permanent oppholdstillatelse gir et bedre uttrykk for realitetene. Etter gjeldende regelverk stilles det et krav om treårs botid og at utlendingen i løpet av denne perioden ikke har opphold seg utenlands mer enn syv måneder til sammen. Vilkåret om at utlendingen ikke må ha oppholdt seg mer enn syv måneder til sammen i utlandet, videreføres og tas inn i loven. Det skal imidlertid ikke lenger være et krav om at

19 Ot.prp. nr utlendingen gjennom hele treårsperioden har vært gitt tillatelse på ett og samme grunnlag. Det er tilstrekkelig at vedkommende gjennom hele perioden har hatt tillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Gjeldende regel om krav til mer enn tre års botid hvor det foreligger grunnlag for utvisning videreføres og tas inn i loven. Det foreslås også å videreføre gjeldende regel om at permanent oppholdstillatelse skal bortfalle ved mer enn to års sammenhengende opphold utenfor Norge Visum kapittel 12 Visum er en tillatelse for innreise og tidsbegrenset opphold. Som utgangspunkt er det visumplikt for borgere av andre land for reise til Norge med mindre det er gjort unntak gjennom visumfrihetsavtaler eller andre internasjonale forpliktelser. Norge er bundet av de forpliktelser som følger av Schengensamarbeidet når det gjelder visumpolitikken. En utlending som gis visum for innreise i Norge, vil som utgangspunkt også få adgang til det øvrige Schengenterritoriet. Hovedprinsippene om visumplikt og visumfrihet fastslås i en egen bestemmelse. Gjeldende lov angir ikke noe om vilkårene for å få visum. Reguleringen av dette er fastsatt i forskrift. Det fremkommer heller ikke i dagens lov at det finnes ulike typer visum. Forslaget til nye visumbestemmelser tilsikter ingen endring av gjeldende visumpolitikk, men har til hensikt å skape et mer tydelig lovverk. Et sentralt formål har videre vært å synliggjøre sammenhengen mellom de norske visumreglene og de forpliktelsene som følger av Schengensamarbeidet. Vilkårene for å innvilge et «Schengenvisum» (et besøksvisum for inntil tre måneder som vil gjelde for hele Schengenterritoriet), er inntatt i loven, samtidig som det gis hjemmel for at Kongen i forskrift kan gi utfyllende regler. Det er foreslått en særskilt presisering om at det skal legges særlig vekt på barns behov for kontakt med foreldrene i saker som gjelder besøkskontakt mellom foreldre og barn. Ordningen med at man etter Schengenregelverket kan innvilge et visum som bare er gyldig for innreise i Norge (utstederstaten) av humanitære grunner, nasjonale hensyn eller på grunn av internasjonale forpliktelser, er inntatt i loven. Regler om transittvisum, lufthavntransittvisum og nødvisum, er overlatt til forskriftsregulering. Bestemmelsene om vedtaksmyndighet er inntatt i loven. Sysselmannen på Svalbard er gitt vedtaksmyndighet på linje med utenriksstasjonene Inn- og utreisekontroll og alminnelig utlendingskontroll kapittel 13 Hovedprinsippene for utøvelse av inn- og utreisekontroll (grensekontroll) foreslås regulert i loven, mens detaljreglene bør fastsettes i forskrift. Det bør blant annet fremgå av loven at det ved inn- og utreisekontroll skal påses at utlendingen har pass eller annet legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument. Videre bør det lovfestes at det skal påses at visumpliktig utlending har visum. Norge er i dag det eneste av de nordiske landene som ikke har en eksplisitt hjemmel for rutinemessig kontroll av kjøretøy. Det er i lovforslaget gitt hjemmel for en slik kontroll. Det er foreslått en ny bestemmelse som gir hjemmel for å regulere i forskrift at fører av skip eller luftfartøy kan pålegges å oversende passasjerlister elektronisk til myndighetene. Det foreslås også presisert i loven at det ved gjennomføring av grensekontroll er adgang til å foreta iriskontroll, kontroll av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning. Tollmyndigheten kommer i praksis over tilfeller av illegal innvandring når de driver kontroll på steder hvor politiet ikke er tilstede. Det er i lovforslaget gitt hjemmel for at tollmyndigheten kan foreta utlendingskontroll som bistand til politiet. Avskaffelsen av grensekontroll på de indre grenser har skapt større mulighet til å ta seg ulovlig inn i landet. Som en følge av dette er politiets adgang til å kunne foreta alminnelig utlendingskontroll i hele riket blitt viktigere enn før. Samtidig er det viktig at kontrollen ikke gjennomføres på en måte som gjør at den oppleves som vilkårlig av dem som blir kontrollert. I motsatt fall vil det kunne oppstå mistanke om at kontrollen er diskriminerende motivert eller at den er motivert ut fra andre krenkende eller usaklige hensyn. I dag er kriteriene for iverksettelse av alminnelig utlendingskontroll ikke regulert i lov eller forskrift. Nærmere kriterier er fastsatt i rundskriv fra Politidirektoratet. Departementet mener at det bør gis en særskilt lovbestemmelse om politiets adgang til å foreta alminnelig utlendingskontroll. Politidirektoratets rundskriv har tjent som utgangspunkt for utformingen av bestemmelsen. Det vil ikke være tilstrekkelig for kontroll at en person antas å være utenlandsk borger. Det kreves i

20 20 Ot.prp. nr tillegg at omstendighetene (tid, sted og situasjon) gir grunn til slik kontroll. Ved planlagte aksjoner skal beslutningen om kontroll treffes av politimesteren eller den han gir fullmakt. Utenfor rammen av planlagte aksjoner kan beslutning om kontroll treffes av polititjenestemann. Norge er i henhold til Schengenkonvensjonen forpliktet til å ha regler om transportøransvaret. Lovforslaget er i all hovedsak en videreføring av gjeldende regler med den justering at transportøransvaret ikke bare bør gjelde ved bortvisning slik som i dag, men også ved utvisning dersom utvisningsgrunnen er knyttet til selve innreisen i riket Bortvisning kapittel 14 Bortvisning er et vedtak om å nekte en utlending innreise og opphold i Norge med pålegg om å forlate riket. I motsetning til utvisning innebærer bortvisning ikke et fremtidig innreiseforbud. I lovforslaget er det fastsatt enkelte forenklede saksbehandlingsprosedyrer i tilknytning til bortvisning. Etter gjeldende regelverk er det en viss uklarhet med hensyn til om det bare er jurist i politiet som kan fatte vedtak om bortvisning i de tilfeller hvor kompetansen er lagt til «politimesteren eller den han bemyndiger». I lovforslaget gjøres det tydelig at bortvisning etter lovforslaget 17 a, b og c (utlendingen mangler reisedokument eller visum, eller er registrert i SIS), også skal kunne treffes av polititjenestemann som ikke er jurist. De aktuelle bortvisningstilfellene har gjennomgående et enkelt faktum og det er få betenkeligheter knyttet til at også andre polititjenestemenn enn jurister får vedtakskompetanse. Under henvisning til at det i praksis er utvisning som er den aktuelle reaksjonen overfor utlendinger med oppholdstillatelse eller nordiske borgere som er bosatt i riket, er det presisert i loven at det ikke skal treffes vedtak om bortvisning overfor disse gruppene. Etter gjeldende utlendingslov kan det treffes vedtak om å bortvise en utlending som ikke har dekket utgifter som utlendingen er pliktig til å dekke i forbindelse med at vedkommende tidligere er uttransportert. I lovforslaget inntas det i tillegg en særskilt hjemmel for å treffe vedtak om bortvisning hvor utlendingen har en uoppgjort bot til det offentlige. I dag gir utlendingsloven hjemmel for å bortvise en utlending som er utvist fra riket og som er ilagt et innreiseforbud som fortsatt gjelder. Denne bortvisningsgrunnen anses overflødig fordi vedkommende kan nektes innreise med basis i gjeldende utvisningsvedtak. Bestemmelsen om at det må fattes formelt vedtak om bortvisning for å nekte innreise i disse tilfellene, er derfor fjernet. I tilfeller hvor utlendingen er straffedømt i utlandet, foreslår departementet at adgangen til å bortvise vedkommende bør utvides. Etter gjeldende rett og utvalgets lovutkast vil det ikke være adgang til å bortvise utlendingen dersom forholdet ligger lengre enn fem år tilbake i tid. Etter departementets vurdering bør denne tidsavgrensningen ikke gjelde når utlendingen er straffedømt for grove forbrytelser. Norske myndigheter bør kunne nekte utlendingen adgang til riket dersom vedkommende er straffedømt for et forhold som i Norge kan gi fengselsstraff i 10 år eller mer, uavhengig av når den straffbare handling ble begått eller straffen sonet. Det kan for eksempel dreie seg om forsettelig drap, alvorlig narkotikaforbrytelse, terrorhandlinger mv. Om det skal treffes bortvisningsvedtak i slike tilfeller må imidlertid vurderes konkret i de sakene hvor spørsmålet oppstår Utvisning kapittel 15 Utvisning innebærer at en utlending nektes innreise og opphold i Norge med et fremtidig innreiseforbud som enten er varig eller tidsbegrenset. Som regel vil et vedtak om utvisning også innebære innreiseforbud i hele Schengenområdet. Det foreslås at vedtak om utvisning på samme måte som i dag skal treffes administrativt av utlendingsforvaltningen med adgang til etterfølgende domstolskontroll. Utvisning kan treffes enten som følge av grov eller gjentatt overtredelse av utlendingsloven, eller på grunnlag av ilagt straff eller særreaksjon for et straffbart forhold. På samme måte som i dag knyttes utvisningsadgangen opp mot strafferammen i den aktuelle straffebestemmelsen, og ikke utmålt straff. Etter gjeldende utlendingslov kan utlendinger som ikke har oppholdstillatelse i Norge utvises når vedkommende her i riket er ilagt straff for et forhold som kan føre til fengselsstraff i mer enn tre måneder. For utlendinger med oppholdstillatelse gjelder et utvidet utvisningsvern ved at det er et vilkår at det straffbare forholdet må kunne føre til fengselsstraff i mer enn ett år. Departementet foreslår at det utvidede utvisningsvernet ikke skal kunne påberopes selv om utlendingen har fått innvilget oppholdstillatelse på straffetidspunktet, dersom den straffbare handlingen fant sted før tillatelsen ble gitt.

Innstramminger i utlendingsloven

Innstramminger i utlendingsloven Innstramminger i utlendingsloven Publisert 07. april 2016 Dette er en kort oppsummering av de viktigste forslagene til endring i utlendingsloven som er lagt frem for Stortinget 5. april 2016. Endringene

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

2. Økt ansvar for arbeidsgiverne - mulighet til å sette arbeidstaker i arbeid før oppholdstillatelse er gitt

2. Økt ansvar for arbeidsgiverne - mulighet til å sette arbeidstaker i arbeid før oppholdstillatelse er gitt Høring forslag til endringer i lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og enkelte andre lover 1. Innledning... 2 2. Økt ansvar for arbeidsgiverne

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Utlendingsdirektoratet viser til departementets høringsbrev av 14. juli 2009.

Utlendingsdirektoratet viser til departementets høringsbrev av 14. juli 2009. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Innvandringsavdelingen V/Ekspedisjonssjef 0030 OSLO Deres ref:200903742-/jrs Vår ref: 09/2666-11/IKH Oslo, 25.09.2009 HØRINGSSVAR - KRAV OM FIRE ÅRS UTDANNING ELLER

Detaljer

UTLENDINGSRETT - VÅR 2012 FAMILIEINNVANDRING 12.4.2012 ANDREAS FURUSETH

UTLENDINGSRETT - VÅR 2012 FAMILIEINNVANDRING 12.4.2012 ANDREAS FURUSETH UTLENDINGSRETT - VÅR 2012 FAMILIEINNVANDRING 12.4.2012 ANDREAS FURUSETH 1 NOEN TALL Har i flere år utgjort den største gruppen av ikke-nordiske innvandrere til Norge I perioden 1990 2010: 40 %, i 2011:

Detaljer

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Flere av bestemmelsene om visum som har vært regulert i utlendingsforskriften

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref 200903742-/JRS 14.07.2009

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref 200903742-/JRS 14.07.2009 DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT SAK. D K. cl8 Horingsinstansene, jf. liste 1 6 JUL 2009 KTH. S.BEH. ARKIV 00 Deres ref Vår ref Dato 200903742-/JRS 14.07.2009 Høring krav om fire års utdanning

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

Besøksadresse: Hausmanns gate 23, Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. 0032 OSLO E-post: post@imdi.no DERES REF VÅR REF DATO

Besøksadresse: Hausmanns gate 23, Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. 0032 OSLO E-post: post@imdi.no DERES REF VÅR REF DATO Postadresse: ARBEIDS- 06 INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Postboks 8059 Dep, MOTTATT 0031 Osio Integrerings- og mangfoldsdirekto atet 6 MAI 2009 Besøksadresse: Hausmanns gate 23, Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Detaljer

2. Generelt om praksis som gjelder (land) 3. Landspesifikke rettskilder

2. Generelt om praksis som gjelder (land) 3. Landspesifikke rettskilder Praksisnotat Til: Dokument-ID: Saksnummer: Dato: Asylpraksis - (land) 1. Innledning 2. Generelt om praksis som gjelder (land) 3. Landspesifikke rettskilder 3.1. Dommer i den europeiske menneskerettsdomstolen

Detaljer

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V4 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak

Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/3812 Vår ref: 14/1470-9/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving

Detaljer

Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF.

Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF. Tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, Venstre og KrF. Dette er en tilleggsavtale til avtale mellom H, FrP, KrF og V på asyl- og innvandringsfeltet. Følgende er allerede besluttet: Det

Detaljer

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) DATO: LOV-2008-05-15-35 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 5 s 846 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200806521-/CEF 11.05.2009

Deres ref Vår ref Dato 200806521-/CEF 11.05.2009 Høringsinstansene, jf. vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 200806521-/CEF 11.05.2009 Høringsbrev om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift Krav om fire års arbeid

Detaljer

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder Rammer for innvandring til Norge Eirik Trengereid, enhetsleder Innvandring til Norge Arbeid Familieinnvandring studier, utveksling, vitenskap, kultur Beskyttelse Sterke menneskelige hensyn eller særlig

Detaljer

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200603652-/ CEF 2006/02438-4 008 22.11.2006 Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 20

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 20 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 20 Ny utlendingslov Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 14. desember 2001. Avgitt til Kommunal og regionaldepartementet 19. oktober 2004. Utvalget

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 Intern melding 2012-004 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn

Detaljer

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( )

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( ) Lovvedtak 102 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L (2015 2016), jf. Prop. 90 L (2015 2016) I Stortingets møte 10. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

PROFORMA EKTESKAP. Vilkårene om at ekteskapet er reelt og at ektefellene bor sammen

PROFORMA EKTESKAP. Vilkårene om at ekteskapet er reelt og at ektefellene bor sammen PROFORMA EKTESKAP Vilkårene om at ekteskapet er reelt og at ektefellene bor sammen Kandidatnummer: 394 Veileder: Uggerud Ken Leveringsfrist: 27. november 2006 Til sammen 17973 ord 07.06.2007 I Innholdsfortegnelse

Detaljer

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008)

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) Besl. O. nr. 46 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46 Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) År 2008 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V8 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse permanent oppholdstillatelse - utl 49 og utl 49, jf. utf 9-7 bokstav a, b, c, d 1. Registrering i DUF

Detaljer

Innst. 76 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Prop. 30 L ( )

Innst. 76 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Prop. 30 L ( ) Innst. 76 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 30 L (2009 2010) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven Til Stortinget

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1470-10/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Detaljer

Det foreslås færre unntak fra underholdskravet enn i dag, men innføres samtidig et nytt unntak for de som er mottakere av varige trygdeytelser.

Det foreslås færre unntak fra underholdskravet enn i dag, men innføres samtidig et nytt unntak for de som er mottakere av varige trygdeytelser. Høringsbrev om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift Krav til sikret underhold og innføring av ny intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap 1. Innledning Arbeids-

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF IM 2010-026V4 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 10. juni 2011 Byrådssak 1292/11 Byrådet Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen SOSE SARK-03-201100086-26 Hva saken gjelder: Arbeidsdepartementet

Detaljer

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon)

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon) Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl Registrering i DUF

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl Registrering i DUF IM 2012-004V1 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 40 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Ot.prp. nr. 57 ( )

Ot.prp. nr. 57 ( ) Ot.prp. nr. 57 (1999-2000) Om lov om endring i utlendingsloven som følge av Schengen-samarbeidet Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 26. mai 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004 Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk 1. august 2004 Innvandringspolitikk 02.08.04 13:22 Side 2 I Norge er innvandringen regulert og kontrollert. Innvandringens omfang og karakter må

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr.

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv. DATO: LOV-2009-06-19-38

Detaljer

Vår ref: #85102v11th-th Saksbehandler: Trude Hafslund 02.10.2009 th@jus.no T +47 22 03 50 61

Vår ref: #85102v11th-th Saksbehandler: Trude Hafslund 02.10.2009 th@jus.no T +47 22 03 50 61 Advokatforeningen ARBE1DS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT M OTTATT 07 OKT 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200903742/JRS Vår ref: #85102v11th-th Saksbehandler:

Detaljer

Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende:

Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: : 200805212 Vår ref: 09/3268-6/JHDA Oslo, 12.10.2009 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd IM 2010-026V2 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2004:20 - Ny Utlendingslov

Høringsuttalelse - NOU 2004:20 - Ny Utlendingslov Høringsuttalelse - NOU 2004:20 - Ny Utlendingslov Deres ref: 04/3411-3 KAB Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til brev av 23.12.04, og takker for tilliten som høringsinstans. I NOU 2004:20 kapittel

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.une.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

Familieinnvandring. Paula Tolonen 14. april 2011

Familieinnvandring. Paula Tolonen 14. april 2011 Familieinnvandring Paula Tolonen 14. april 2011 1 Tallmessig det viktigste grunnlaget for innvandring for tiden 2006 14 000 2007 17 900 2008 20 800 2009 18 100 2010 10 000 (kilde UDI) 2 Utvikling av loven

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Dag Holmen til prøve) v/advokat Steffen Asmundsson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Dag Holmen til prøve) v/advokat Steffen Asmundsson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00896-A, (sak nr. 2008/230), sivil sak, anke, A (advokat Dag Holmen til prøve) mot Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Forslag om at 4 andre ledd i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge presiseres eller oppheves. 1 Forslag om at 4 andre ledd i forskrift

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

Anonymisert uttalelse

Anonymisert uttalelse Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 5. september 2008. A har barn med en tyrkisk borger. Faren til barnet har søkt om familiegjenforening med barnet.

Detaljer

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud Vergesamling 20. november 2012 Bente Aavik Skarprud Innhold UDI-ASA-BFE Søknadsprosessen Vurderinger og tillatelser Tidsbegrenset tillatelse: Hvem er de? Hvor er de? Kort oppsummering 2 UDI ASA - BFE UDI

Detaljer

Arbeidsinnvandring i utlendingsloven 2008

Arbeidsinnvandring i utlendingsloven 2008 Arbeidsinnvandring i utlendingsloven 2008 Henriette Munkebye Universitetet i Oslo 28. mars 2011 Oversikt Bakgrunn Innfallsport til regelverket Lovens grunnlag for tillatelse Vilkår i loven Oppbygging av

Detaljer

Generelle bemerkninger. Til de enkelte punktene i høringsbrevet. Arbeids- og inkluderingsdep. v/ Innvandringsavdelingen Postboks 8019 Dep.

Generelle bemerkninger. Til de enkelte punktene i høringsbrevet. Arbeids- og inkluderingsdep. v/ Innvandringsavdelingen Postboks 8019 Dep. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Arbeids- og inkluderingsdep. v/ Innvandringsavdelingen Postboks 8019

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V3 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere

Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere e 1 Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere Line Zahl Kvakland, enhetsleder i Barnefaglig enhet i Asylavdelingen Enslige mindreårige asylsøkere Hvordan er asylprosessen? Hvordan behandler

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe: Om trusler og alvorlig kriminalitet, særlig familievold og annen grov vold KRD - JD - POD - UDI

Rapport fra arbeidsgruppe: Om trusler og alvorlig kriminalitet, særlig familievold og annen grov vold KRD - JD - POD - UDI Rapport fra arbeidsgruppe: Om trusler og alvorlig kriminalitet, særlig familievold og annen grov vold KRD - JD - POD - UDI Rapport fra arbeidsgruppe om trusler og alvorlig kriminalitet, særlig familievold

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010

Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010 Det kongelige Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010 Høringssvar fra politiet - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN HEVET BOTIDSKRAV FOR PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE MV

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN HEVET BOTIDSKRAV FOR PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE MV Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo,

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/2403-3/STPE 03.09.2013 Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1666-6/LRI 23.05.2014 Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Loven med de bestemmelser som pr. 04.12.09 er besluttet satt i kraft 1. januar 2010) Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &13 Arkivsaksnr.: 13/2037 Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/13

Detaljer

Visum. Torunn Skard 11. mars 2013

Visum. Torunn Skard 11. mars 2013 Visum Torunn Skard 11. mars 2013 EU minus Storbritannia og Irland Norge, Island, Sveits og Liechtenstein er assosierte deltakere Romania og Bulgaria deltar som EU-medlemsland i regelutviklingen, men er

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Advokat Leif Strøm. Kort innføring i EU rett med hovedvekt på mulig tap av oppholdstillatelse - mishandling

Advokat Leif Strøm. Kort innføring i EU rett med hovedvekt på mulig tap av oppholdstillatelse - mishandling Advokat Leif Strøm Kort innføring i EU rett med hovedvekt på mulig tap av oppholdstillatelse - mishandling INNLEDNING En forutsetning for å få en riktig forståelse av de spesielle regler som gjelder EØS

Detaljer

Arbeidsinnvandring m.m.- Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier

Arbeidsinnvandring m.m.- Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier Arbeidsinnvandring m.m.- Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier En oversikt over regelverket Kristine Bjørnsund Hosar Våren 2012 Fire hovedveier til Norge Arbeid: EØS og andre land Familiegjenforening

Detaljer

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/01863-5 008 13.01.2012 Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE ... Att: Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Utlendingsdirektoratet handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk

Detaljer

Seminar om arbeidsinnvandring. Spørsmål og svar. Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus)

Seminar om arbeidsinnvandring. Spørsmål og svar. Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus) Seminar om arbeidsinnvandring Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus) UDIs mål er å yte bedre service, og ønsker derfor et tettere samarbeid med arbeidsgivere og arbeidslivets

Detaljer

Til : Justis og beredskapsdepartementet - Ref.: 14/7056

Til : Justis og beredskapsdepartementet - Ref.: 14/7056 Til : Justis og beredskapsdepartementet - Ref.: 14/7056 Fra : Tor Kragh Fosse Høringsuttalelse - Forslag til lov og forskriftsendringer Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav

Detaljer

Tema. Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene

Tema. Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene Lovens virkeområde Tema Lovens virkeområde Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene 2. Lovens virkeområde Lovens bestemmelser om tjenester gjelder for alle som oppholder seg i

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

Utlendingsdirektoratets kommentarer til høring om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Utlendingsdirektoratets kommentarer til høring om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II) Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 15/11011-12 Dato: 09.02.2016 Utlendingsdirektoratets kommentarer til høring om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger

Detaljer

DEL 1: TILTAK SOM SKAL BESKYTTE UTENLANDSKE KVINNER MOT VOLDELIGE MENN I NORGE

DEL 1: TILTAK SOM SKAL BESKYTTE UTENLANDSKE KVINNER MOT VOLDELIGE MENN I NORGE UTLENDINGSDIREKTORATET Avdeling for faglig strategi og koordinering Kommunal- og regionaldepartementet Pb 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: 04/3411 Vår ref: 04/14180/etr - 3 Oslo, 04.04.2005 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT TIL UTLENDINGSLOVEN 8 ANDRE LEDD - NÆRMERE OM VILKÅRET "SÆRLIG TILKNYTNING TIL RIKET"

HØRING - FORSLAG TIL NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT TIL UTLENDINGSLOVEN 8 ANDRE LEDD - NÆRMERE OM VILKÅRET SÆRLIG TILKNYTNING TIL RIKET UTLENDINGSDIREKTORATET Avdeling for faglig strategi og koordinering Kommunal - og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO OR Deres ref: 04/2732-11 LGR Vår ref: 03/6957 - /GBS Oslo, 06.12.04 HØRING

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl. 40

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl. 40 IM 2010-026V1 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl. 40 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er Statsborgerskap Fødselsdato

Detaljer

Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak Formål

Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak Formål Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften 6-25

Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften 6-25 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen v/ ekspedisjonssjefen Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften

Detaljer

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd IM 2010-046V1 Saksnummer: 07/4335-2 Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn

Detaljer

1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER

1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER Vedlegg 1 Høringsnotat 1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER 1.1 Gjeldende rett Muligheten til å kunne starte arbeidet før tillatelse foreligger gjelder for faglærte som søker

Detaljer

Sakstype: Avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF

Sakstype: Avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF IM 2010-026V5 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Avslag familieinnvandring utl. 40-49. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn

Detaljer

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand Dato for sivilstand Yrkeserfaring/praksis

Detaljer

Høringsbrev forslag til endringer i utlendingsforskriften 10-8 og 10-9 heving av underholdskravet mv.

Høringsbrev forslag til endringer i utlendingsforskriften 10-8 og 10-9 heving av underholdskravet mv. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Justis- og Beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no

Detaljer

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Oppholdstillatelse for studenter 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Studenter Internasjonalisering

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/00012-2 Anders Prydz Cameron 8. februar 2016

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/00012-2 Anders Prydz Cameron 8. februar 2016 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO BARNEOMBUDET Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/00012-2 Anders Prydz Cameron 8. februar 2016 Høring - endringer i utlendingslovgivningen

Detaljer

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Att: Merethe Rein Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/2453-3/UKOT 22.08.2014 Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt

Detaljer

Spørsmål kan rettes til rådgiver Kaja Kolvig, tlf. 22 24 56 24.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Kaja Kolvig, tlf. 22 24 56 24. Ifølge adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 15/3265 - KKO 13.11.2015 HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID I NORGE (INFOR- MASJON OM ADGANG TIL

Detaljer

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak IM 2012-003V14 Standard for god saksbehandling - avslag oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere utf 6-13 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

ARBEIDSTILLATELSE TIL IDRETTSUTØVERE OG TRENERE, JF UTLENDINGSFORSKRIFTEN 4A FØRSTE LEDD BOKSTAV G OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN 35 OM FORNYELSE

ARBEIDSTILLATELSE TIL IDRETTSUTØVERE OG TRENERE, JF UTLENDINGSFORSKRIFTEN 4A FØRSTE LEDD BOKSTAV G OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN 35 OM FORNYELSE Indekspunkt: uf 4a: idrettsutøver/trener - arbeidstillatelse Indekspunkt: uf 35: fornyet tillatelse etter 4 og 4a RUNDSKRIV UDI 02-10 OPA Saksnummer: 98/2703 Oslo, 06.februar 2002 TIL: Politimestrene Utenriksstasjonene

Detaljer

HØRING endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn.

HØRING endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn. Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 13/7207-TFN Oslo, 22. mai.2014 HØRING endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn.

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring til andre familiemedlemmer utl. 49 og 49 jf. utf. 9-7 bokstavene a, b, c og d. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring til andre familiemedlemmer utl. 49 og 49 jf. utf. 9-7 bokstavene a, b, c og d. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V9 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring til andre familiemedlemmer utl. 49 og 49 jf. utf. 9-7 bokstavene a, b, c og d. 1 Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer