Ot.prp. nr. 75. Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ot.prp. nr. 75. Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (2006 2007)"

Transkript

1 Ot.prp. nr. 75 ( ) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 20 Ny utlendingslov

2

3 Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 2.5 Migrasjonsbildet og behovet for endring Tilbakeblikk i andre lover Innvandringstall Om enkelte hovedspørsmål Tillatelsestall kapittel Visum Allmenne regler kapittel Familieinnvandringstillatelser Vilkårene for beskyttelse som Asyl og opphold på flyktning kapittel humanitært grunnlag Saksbehandlingsregler i asylsaker Arbeidsmigrasjon kapittel Utdanningstillatelser mv Oppholdstillatelse på grunn av Returer sterke menneskelige hensyn Befolkning med innvandrer kapittel bakgrunn Arbeidsinnvandring kapittel Internasjonale sammenligninger Familieinnvandring kapittel Fremskrivning av befolkningen 1.8 Oppholdstillatelse for studier og for med innvandrerbakgrunn vitenskaplig, religiøst eller kulturelt formål o.a. kapittel Enkelte generelle hovedspørsmål Permanent oppholdstillatelse 3.1 Lovens formål kapittel Gjeldende rett Visum kapittel Utvalgets forslag og hørings 1.11 Inn- og utreisekontroll og alminnelig instansenes syn utlendingskontroll kapittel Departementets vurderinger Bortvisning kapittel Forholdet mellom lovregulering 1.13 Utvisning kapittel og forskriftsregulering Organisering og styringsforhold Gjeldende rett kapittel Utvalgets forslag Saksbehandlingsregler Høringsinstansenes syn kapittel Departementets vurderinger Grunnleggende nasjonale 3.3 En eller flere lover interesser og utenrikspolitiske Utvalgets forslag hensyn kapittel Høringsinstansenes syn Straff og andre sanksjoner Departementets vurderinger Kapittel Forholdet mellom norsk rett 1.18 Økonomiske og administrative og folkeretten konsekvenser Kapittel Gjeldende rett Om behovet for endring i annen Utvalgets forslag lovgivning Kapittel Høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Bakgrunnen for forslaget Hovedsystematikken i 2.1 Utlendingslovutvalget tillatelsessystemet Utlendingslovutvalgets medlemmer Gjeldende rett Utlendingslovutvalgets mandat Utvalgets forslag Høringer Høringsinstansenes syn NOU 2004: 20 Ny utlendingslov Departementets vurderinger Høring om beskyttelse mot tvangs- 3.6 Tvil om identitet ekteskap Gjeldende rett og praksis Direktiv 2004/38/EF av Utvalgets forslag april Høringsinstansenes syn Kort om den nasjonale retts Departementets vurderinger utviklingen på utlendingsfeltet Generelle hovedsynspunkter... 51

4 Asylsaker hvor det foreligger Utvalgets forslag til ny hovedrett til beskyttelse struktur når det gjelder Saker som gjelder oppholds- beskyttelsesbestemmelsene tillatelse på humanitært grunnlag Høringsinstansenes syn i forhold Andre saker til forslag til ny hovedstruktur Hensynet til barnets beste og Departementets vurdering av ut forholdet til barnekonvensjonen valgets forslag til ny hovedstruktur Bakgrunn Flyktningbegrepet i flyktning Departementets vurderinger konvensjonen Forfølgelsesgrunner Allmenne regler Gjeldende rett og EUs statusdirektiv Lovens saklige og stedlige Utvalgets forslag virkeområde og personkretsen Høringsinstansenes syn Innledning gjeldende rett Departementets vurdering Utvalgets forslag Forfølgelsesbegrepet Høringsinstansenes syn Gjeldende rett Departementets vurdering Utvalgets forslag Fremsettelse av søknad Høringsinstansenes syn Innledning gjeldende rett Departementets vurdering Utvalgets forslag Bevis- og risikokrav Høringsinstansenes syn Gjeldende rett og praksis Departementets vurdering Utvalgets forslag Oppholdstillatelsers innhold Høringsinstansenes syn og varighet Departementets vurdering Innledning gjeldende rett Kjønnsperspektivet Utvalgets forslag Gjeldende rett Høringsinstansenes syn Utvalgets forslag Departementets vurdering Høringsinstansenes syn Fornyelse av oppholdstillatelser Departementets vurdering Innledning gjeldende rett Barneperspektivet Utvalgets forslag Bakgrunn Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Departementets vurdering Rett til flyktningstatus for andre 4.5 Underholdskrav enn konvensjonsflyktninger Gjeldende rett og utvalgets forslag Gjeldende rett Stortingets anmodningsvedtak EMK artikkel nr. 383 ( ) Den internasjonale konvensjonen Høringsinstansenes syn om sivile og politiske rettigheter Departementets vurdering artikkel Om sikret underhold og bolig FNs konvensjon mot tortur Vedrørende krav om forsørgerplikt 65 artikkel Vandelskrav Vernet mot utsendelse for andre Innledning enn flyktninger i utlendingsloven Utvalgets forslag og hørings EU-direktivet instansenes syn Utvalgets forslag Departementets vurdering Høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Vilkårene for beskyttelse Internflukt Om hovedstrukturen for Gjeldende rett beskyttelsesbestemmelsene Utvalgets forslag Det folkerettslige utgangspunktet Høringsinstansenes syn Gjennomføringen i norsk rett Departementets vurdering Statistikk på flyktningfeltet Sur place EUs statusdirektiv Innledning Norsk praksis... 99

5 5.5.3 EUs statusdirektiv Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Familiemedlemmer Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Opphør av flyktningstatus Gjeldende rett EUs statusdirektiv Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Eksklusjon fra flyktningstatus Flyktningkonvensjonen og gjeldende lov og praksis EUs statusdirektiv Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Absolutt vern mot utsendelse Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Kollektiv beskyttelse Gjeldende rett EUs rådsdirektiv 2001/55/EC om kollektiv beskyttelse Utvalgets forslag og hørings instansenes syn Departementets vurdering Overføringsflyktninger Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Saksbehandlingen i asylsaker Bakgrunn Generelt om asylsøkerprosessen Gjeldende rett og praksis EUs prosedyredirektiv Utvalgets forslag Høringsinstansenes uttalelser Departementets vurdering Om når utlendingen kan henvises til å søke beskyttelse i et annet land Gjeldende rett Første asyllandregelen Dublinsamarbeidet Passkontrolloverenskomsten Utvalgets forslag Høringsinstansenes uttalelser Departementets vurdering Adgangen til å stille saks behandlingen i bero Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Egen bestemmelse Hvor lenge skal saksbehandlingen kunne stilles i bero? Kompetansespørsmålet Forverringer i landsituasjonen Andre forslag fra høringsinstansene 144 Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn Gjeldende rett Utenlandsk rett Internasjonale forpliktelser Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Innledning Bestemmelsens overskrift og første ledd Bestemmelsens annet ledd Bestemmelsens tredje ledd Bestemmelsens fjerde ledd Bestemmelsens femte ledd Bestemmelsens sjette ledd og andre spørsmål om saksbehandlingen Departementets vurderinger Generelt Sentrale begreper Hvilke hensyn som har særlig vekt 154 Innledning Saker som gjelder helsemessige forhold Saker som gjelder sosiale eller humanitære forhold ved retursituasjonen Spesielt om saker som gjelder ofre for menneskehandel Søkere med særlig tilknytning til riket Barn Saksbehandlingen mv Særlig om oppholdstillatelse når det foreligger praktiske returhindringer Innledning Gjeldende rett Utenlandsk rett Svensk rett Dansk rett Finsk rett Internasjonale forpliktelser Utvalgets forslag

6 7.7.6 Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Arbeidsinnvandring Innledning Gjeldende rett Generelle vilkår Forskjellige kategorier av arbeids innvandring Utvalgets forslag Innledning Lovfesting av hovedprinsippene Andre forslag Hjemler for forskriftsregulering Egen lovhjemmel for selvstendig næringsdrivende Høringsinstansenes syn Innledning Lovfesting av hovedprinsipper Krav om konkret arbeidstilbud m.v Krav til lønns- og arbeidsvilkår Fortrinnsrett for innenlandsk arbeidskraft Egen lovhjemmel for å yte tjenester Egen lovhjemmel for å drive selvstendig næringsvirksomhet Departementets vurderinger Innledning Lovfesting av hovedprinsippene for arbeidsinnvandring Krav om konkret arbeidstilbud m.v Krav til lønns- og arbeidsvilkår Fortrinnsrett for innenlandsk arbeidskraft Underholdskrav Alderskrav Forholdet mellom lov- og forskrifts regulering Egen lovhjemmel for å yte tjenester Egen lovhjemmel for å drive selvstendig næringsvirksomhet Familieinnvandring Nøkkeltall familieinnvandring generelt Nærmere om ekteskaps innvandring SSB-rapporten «Familieinnvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge» Transnasjonale ekteskap Forholdet mellom gjenforenings tilfeller og etableringstilfeller Oversikt over gjeldende rett Internasjonale forpliktelser Den europeiske menneskeretts konvensjon Flyktningkonvensjonen Barnekonvensjonen EU-direktivet om retten til familieinnvandring for tredjelands borgere utenfor rammen av EØS-avtalen De ulike grunnlag for familieinnvandring Forholdet mellom familie gjenforening og familieetablering Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Oppholdstillatelse for ektefeller Gjeldende rett Andre lands rett og EU-direktivet, særlig om proforma Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Tiltak mot tvangsekteskap Ekteskap inngått under ulike grader av press og tvang Omfanget av tvangsekteskap Gjeldende rett herunder forslag fra utvalget som er gjennomført i gjeldende utlendingslov Internasjonale forpliktelser Andre lands rett og EU Utvalgets forslag Høringsbrev om vilkår om botid/tilknytning til Norge for familieetablering for ektefeller og samboere Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Opphold for å inngå ekteskap Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Forslag i dok. 8:85 ( ) om innføring av kjærestevisum for utenlandske statsborgere med norsk kjæreste Forslagets innhold og bakgrunn Departementets vurdering Samboer Gjeldende rett Andre lands rett og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering

7 9.6.7 Barn Gjeldende rett Andre lands rett og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Mor eller far til norsk barn Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Mor eller far som skal ha samvær med barn i Norge Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Mor eller far eller søsken til enslig barn med opphold Gjeldende rett EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Foreldre til voksne barn Gjeldende rett Andre lands rett og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Korttidsopphold for å besøke barn i riket Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Familiegjenforening i andre tilfeller Gjeldende rett Andre lands rett og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Familieinnvandring i strid med forutsetningene for referanse personens tillatelse unntak fra retten Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Opphold på nytt grunnlag Fortsatt oppholdstillatelse på grunnlag av samværsordning med barn Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Situasjonen ved samlivsbrudd på grunn av mishandling Gjeldende rett Andre lands rett og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Fornyelse av tillatelse ved opphør av samlivet på grunn av referanse personens død Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Fornyelse av tillatelse som følge av urimelige vanskeligheter i hjemlandet og ved tvangsekteskap Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Oppholdstillatelse for studier og for vitenskaplig, religiøst eller kulturelt formål o.a Innledning Forskriftsregler om oppholds tillatelse for studier og for vitenskaplig, religiøst eller kulturelt formål Gjeldende rett og utvalgets forsalg Oppholdstillatelse i utdanningsøyemed Oppholdstillatelse for vitenskaplig, religiøst eller kulturelt formål Høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Utvalgets forslag om oppholds tillatelse for korttidsopphold inntil 9 måneder 239 Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Permanent oppholdstillatelse Innledning Gjeldende rett Botidskravet i utenlandsk rett Utvalgets forslag «Permanent oppholdstillatelse» som ny betegnelse 244 Botidskravet Ikke krav om samme oppholdsgrunnlag gjennom hele treårsperioden

8 Bortfall av permanent oppholdstillatelse Lovhjemler for forskriftsregulering Høringsinstansenes syn «Permanent oppholdstillatelse» som ny betegnelse Botidskravet Ikke krav om samme oppholdsgrunnlag gjennom hele treårsperioden Bortfall av permanent oppholdstillatelse Saker hvor det foreligger utvisningsgrunn mv Departementets vurderinger Innledning Botidskravet Ikke krav om samme oppholdsgrunnlag gjennom hele treårsperioden Bortfall av permanent oppholdstillatelse Saker hvor det foreligger utvisningsgrunn mv Hjemmel for forskriftsregulering Visum Innledning Gjeldende rett Internasjonale forpliktelser og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Vilkår Innvandringsregulerende hensyn Flerreisevisum og gyldighetsperiode Garanti og forsikring Vedtakskompetanse Visum for å inngå ekteskap Tilbakekall Departementets vurdering Innledning Vilkår Vurderingen av innvandrings regulerende hensyn i visumsaker Flerreisevisum og gyldighetsperiode Garanti og forsikring Vedtakskompetanse Visum for å inngå ekteskap Tilbakekall Behandling av visumsøknaden Inn- og utreisekontroll og alminnelig utlendingskontroll Bortvisning Innledning Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Utvisning Gjeldende rett Innledning Objektive vilkår for utvisning Forholdsmessighetsvurderingen Innreiseforbudets varighet mv Nøkkeltall Utenlandsk rett Svensk rett Dansk rett Finsk rett Internasjonale forpliktelser Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Innledning Objektive vilkår for utvisning Forholdsmessighetsvurderingen Absolutt vern mot utvisning Innreiseforbudets innhold og varighet Spørsmålet om administrativ behandling eller domstols behandling Organiseringen av Inn- og utreisekontroll (grensekontroll) Alminnelig utlendingskontroll Utvalgets forslag Inn- og utreisekontroll Alminnelig utlendingskontroll Høringsinstansenes syn Inn- og utreisekontroll Alminnelig utlendingskontroll Departementets vurdering Inn- og utreisekontroll Alminnelig utlendingskontroll utlendingsmyndighetene, styringsforholdene og saksbehandlingen i Utlendingsnemnda Generelt om organiseringen av utlendingsmyndighetene Innledning Utvalgets forslag og departementets høringsbrev av 20. november

9 Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Innledning Styringen av UDI og UNE Adgangen til å instruere i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn Politiets oppgaver Andre spørsmål som gjelder de forskjellige organers myndighet på feltet Spørsmålet om hvorvidt departementet bør kunne påklage UDIs beslutning om ikke å fatte vedtak om utvisning Spørsmålet om underliggende organer bør ha adgang til å påklage positive vedtak i UDI Saksbehandlingen i Utlendingsnemnda Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Avgjørelsesform Personlig fremmøte i nemndmøte Departementets vurdering Avgjørelsesform Personlig fremmøte i nemndmøte Behandlingen av omgjøringsanmodninger Saksbehandlingsregler, rettshjelp mv Forvaltningsmessige begreper og prinsipper (herunder ansvar for saksopplysning mv.) Innledning Særlig om veiledningsplikten og partsoffentlighet i utlendingssaker Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Partsbegrepet og rettslig klageinteresse Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Habilitet Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Utlendingens rett til å uttale seg Generelt om utlendingens rett til å uttale seg Rett til å benytte sitt eget språk Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Nærmere om barns uttalerett Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Begrunnelse av vedtak Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Ugyldighet og tilbakekall av gitte tillatelser Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Gjennomføring av rådsdirektiv 2001/40/EF (utsendelsesdirektivet) Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Taushetsplikt og utveksling av opplysninger Gjeldende rett Internasjonale forpliktelser og EU Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Utlendingens plikt til å gi melding til myndighetene Gjeldende rett Utvalgets forslag og høringsinstansenes syn Departementets vurdering Plikt i andre tilfelle til å gi melding til myndighetene Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Identifisering av utlending Utlendingens plikt til å medvirke til å avklare sin identitet Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Generelt om bruk av tvangsmidler Innledning

10 Forholdet mellom straffe prosesslovens og utlendingslovens bestemmelser om tvangsmidler Kort om internasjonale forpliktelser Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Fotografi og fingeravtrykk av utlending Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Undersøkelse av utlendingens person, bolig, rom eller annet oppbevaringssted Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Beslag av identitetspapirer, reisedokumenter ol Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Pågripelse og fengsling av en utlending i identifiseringshensikt Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Utlendingsinternat Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Iverksetting av vedtak Innledning Generelt om iverksetting av vedtak Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Oppfølging av rapporten «Om trusler og alvorlig kriminalitet, særlig familievold og annen grov vold» (Familievoldsrapporten) av 16. mai Tvangsmidler i forbindelse med iverksetting av vedtak Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Ansvar for utgifter ved uttran sportering transportøransvaret Gjeldende rett Utvalgets forslag Utlendingens ansvar for utgifter - garantiansvar Transportøransvaret Høringsinstansenes syn Utlendingens ansvar for utgifter garantiansvar Transportøransvaret Departementets vurdering Utlendingens ansvar for utgifter - garantiansvar Transportøransvaret Rettslig avhør Gjeldende rett og utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Rettshjelp Generelt om retten til fri rettshjelp Fritt rettsråd Fri sakførsel Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Reisebevis for flyktninger og utlendingspass Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Behandling av personopplysninger Innledning Gjeldende rett Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Saker som berører grunn leggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn mv Innledning Hensynet til rikets sikkerhet Utenrikspolitiske hensyn Tvingende samfunnsmessige hensyn Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Utlendinger som begår kriminelle handlinger Bakgrunn

11 Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Straff og andre sanksjoner Straff Innledning Gjeldende rett Folkerettslige forpliktelser Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Vurdering av forslag om ny gebyrordning Utvalgets forslag Høringsinstansenes syn Departementets vurdering Økonomiske og administrative konsekvenser Merknader til de enkelte lovbestemmelser Forslag til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

12

13 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ot.prp. nr. 75 ( ) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 29. juni 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Proposisjonens hovedinnhold og behovet for endring i andre lover 1.1 Om enkelte hovedspørsmål kapittel 3 I tråd med utlendingslovutvalgets forslag, legges det opp til at utlendingslovgivningen fortsatt skal være samlet i en lov. Dagens formålsbestemmelse foreslås videreført med enkelte justeringer. Formålsbestemmelsen viser derfor fortsatt til at loven skal gi grunnlag for kontroll med inn- og utreise og med utlendingers opphold i riket, i samsvar med norsk innvandringspolitikk og internasjonale forpliktelser. Henvisningen til internasjonale forpliktelser er ny. Nytt er også at det fastsettes at loven skal legge til rette for lovlig bevegelse over landegrensene. Det legges opp til at flere prinsippspørsmål skal reguleres av Stortinget i loven fremfor i forskriften. Dette gjelder særlig på feltet for familieinnvandring som berører sterke interesser og en stadig større andel av befolkningen. Det videreføres en bestemmelse om at loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av, når disse har til formål å styrke individets stilling. Det har også vært et hovedformål for departementet i lovarbeidet å synliggjøre de folkerettslige forpliktelsene på en bedre måte enn i dag. Fra å operere med «arbeidstillatelse» og «oppholdstillatelse» går man over til bare å operere med «oppholdstillatelse», slik at det i stedet må fastsettes særskilt når en «oppholdstillatelse» ikke gir rett til å ta arbeid. En vesentlig problematikk på utlendingsfeltet er knyttet til at mange som søker om en tillatelse, ikke kan fremlegge pass eller andre dokumenter som bekrefter at den identiteten som oppgis, er korrekt. Personer som søker asyl fremlegger sjelden gyldige reisedokumenter. Utvalget foreslo ingen nye regler for håndtering av saker om identitetstvil. Det understrekes i proposisjonen at den klare hovedregelen må være at utlendinger som søker om opphold i Norge, skal dokumentere sin identitet ved å fremlegge gyldig pass. Det er som utgangspunkt bare i saker hvor det ikke er mulig å fremskaffe pass, at det er aktuelt å gjøre unntak. I saker hvor det ikke er mulig for utlendingen å dokumentere sin identitet, må det på samme måte som i dag foretas en helhetsvurdering. Hvor stor grad av tvil om identiteten det kan være aktuelt å akseptere i de sakene hvor det ikke er mulig å frem

14 14 Ot.prp. nr skaffe tilfredsstillende dokumentasjon, må også vurderes i forhold til hva slags type sak det gjelder. Departementet foreslår en særskilt hjemmel for å innvilge begrensede tillatelser som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse i de tilfeller hvor man ut fra en konkret vurdering velger å gi rett til opphold selv om det er sterk tvil om identiteten. Som det fremgår i kapittel 3.6, er det imidlertid ikke ønskelig med en omfattende bruk av slike begrensede tillatelser. Det foreslås særskilte bestemmelser for å styrke og sikre barns rettigheter. Gjennom departementets merknader i proposisjonen er det også flere steder gitt føringer som skal ivareta hensynet til barnets beste mv. i praksis. Kapittel 3.7 gir en oversikt over hvor i proposisjonen det er fremmet forslag til nye tiltak som skal ivareta hensynet til barnets beste og forpliktelsene i medhold av barnekonvensjonen. 1.2 Allmenne regler kapittel 4 Gjeldende bestemmelser om lovens saklige og geografiske virkeområde og om hvilken personkrets loven gjelder for, foreslås videreført uten vesentlige endringer. Også gjeldende hovedregel om at førstegangs oppholdstillatelse skal være gitt før innreise, foreslås videreført. Det vises til den begrunnelse som har ligget til grunn for denne ordningen om at det ikke er urimelig at en utlending som ønsker å slå seg ned i Norge for lengre tid, må ta opp dette spørsmålet før avreise fra hjemlandet. Nærmere detaljregulering bør som i dag finne sted i forskriften. Bestemmelsen om at utlendingsmyndighetene kan gjøre unntak i enkelttilfeller hvor «sterke rimelighetsgrunner» tilsier det, foreslås imidlertid nedfelt direkte i loven. Førstegangs oppholdstillatelse kan gis en varighet for inntil tre år. Det vil fortsatt være behov for å differensiere varigheten av oppholdstillatelsen avhengig av oppholdsgrunnlaget og forholdene i den enkelte sak. Utlendinger som får flyktningstatus bør som utgangspunkt gis tillatelse av tre års varighet. Tillatelsen skal ikke gis utover det tidsrommet det er søkt om eller er behov for. I saker om familieinnvandring skal ikke tillatelsen overstige varigheten av tillatelsen til referansepersonen. I saker om arbeidsinnvandring skal tillatelse ikke gis utover arbeidsforholdets lengde. Hovedprinsippene som dagens fornyelsesregler bygger på, blir videreført. Som hovedregel må forutsetningene for den gitte tillatelsen fortsatt foreligge for at det skal gjelde en rett til fornyelse. Retten til fornyelse er også avhengig av at tillatelsen er av en slik karakter at den kan fornyes. Enkelte tillatelser kan bare gis for et fastsatt tidsrom eller kan overhodet ikke fornyes. I likhet med gjeldende lov, fastsettes det i ny lov en hovedregel om krav til underhold og bolig. Dette signaliserer at at de som vil ta opphold i Norge som hovedregel må være selvforsørget. I forbindelse med utarbeidelsen av ny forskrift vil departementet foreslå følgende innstramninger: Det skal gjelde et vilkår om at det bare er de forventede inntektene til referansepersonen som skal kunne medregnes når man vurderer om underholdskravet er oppfylt. Kravet til sikret underhold for ektefelle og samboer økes. Kravet er i dag at partene er sikret inntekter tilsvarende lønnstrinn 1 i statens lønnsregulativ (kr pr år), jf. Rundskriv UDI OPA. Dette vil bli foreslått økt i ny forskrift, slik at kravet til inntekt skal tilsvare lønnstrinn 8 i statens lønnsregulativ (kr pr år). Det skal gjelde et vilkår om at referansepersonen også i året forut for at tillatelse gis, skal ha hatt tilstrekkelig inntekt, jf. punktet over, til å oppfylle underholdskravet. Dette skal fremgå av ligningsattest. Det skal gjelde et vilkår om at referansepersonen i året forut for at oppholdstillatelse gis, ikke har mottatt sosialhjelp. Dagens ordning med at det som hovedregel gjøres unntak fra underholdskravet for ektefelle eller samboer til norsk borger over 23 år, jf. gjeldende utlendingsforskrift 25 tredje ledd, fjernes. På samme måte som i dag vil det bli gjort unntak fra kravet til sikret underhold for familiemedlemmene til flyktninger når familielivet var stiftet før flyktningen kom til Norge (familiegjenforening). Det vil bli foreslått unntak for personer som er mottakere av varige trygdeytelser, og det må fastsettes ytterligere unntaksregler i forskrift, herunder må det vurderes eventuelle unntak for dem som er inne i lange utdanningsløp. 1.3 Vilkårene for beskyttelse som flyktning kapittel 5 Et mål med loven er å bidra til en rettssikker og human asylpolitikk, der det gis beskyttelse gjennom opphold i Norge til dem som har krav på dette etter internasjonale forpliktelser.

15 Ot.prp. nr Med unntak for at det gis flyktningstatus til dem som er omfattet av FNs flyktningkonvensjon, sondrer ikke dagens utlendingslov tydelig mellom hvem som har rett til beskyttelse etter våre internasjonale forpliktelser og hvem som får oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn. Både personer med rett til internasjonal beskyttelse og personer som får oppholdstillatelse på grunn av helsemessige forhold, gis tillatelse etter utlendingsloven 8 annet ledd om sterke menneskelige hensyn. Utlendingslovutvalget har i sitt lovutkast lagt opp til at alle som har rett til internasjonal beskyttelse bør gis status som flyktninger, uavhengig av om de er vernet etter FNs flyktningkonvensjon eller andre konvensjoner, som for eksempel den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Departementet er enig med utvalget i at det ikke er noen god grunn til å operere med ulik status eller ulike rettigheter for personer som har rett til internasjonal beskyttelse. Norges folkerettslige plikt til å yte utlendinger beskyttelse stanser ikke ved flyktningkonvensjonen. EMK artikkel 3, som beskytter enhver mot tortur og annen umenneskelig eller nedverdigende behandling, står her sentralt sammen med forbudet i EMK mot dødsstraff. Det dreier seg i alle tilfeller om personer som risikerer å miste livet eller bli utsatt for andre alvorlige krenkelser ved retur. Som utvalget har påpekt, forholder det seg også slik at de som har rett til vern mot utsendelse etter EMK uten samtidig å være omfattet av flyktningkonvensjonen, ofte vil være personer som kommer fra områder hvor det er utbredt væpnet uro. I stor grad vil dette være personer som man til daglig vil omtale som «krigsflyktninger». At man på denne måten følger utvalgets forslag om å innføre et noe utvidet flyktningbegrep, vil ikke medføre at flere enn i dag får oppholdstillatelse i Norge, men vil bare innebære at noen flere av dem som i dag gis oppholdstillatelse etter bestemmelsen om sterke menneskelige hensyn, får status som flyktninger. Departementet støtter utvalgets forslag om å utforme mer detaljerte bestemmelser i loven om hvem som faller inn under flyktningkonvensjonens flyktningbegrep. Det vises til at det skaper større klarhet omkring flyktningbegrepets innhold når det gis utdypende bestemmelser. Utvalget har ved utformingen av sitt forslag, tatt utgangspunkt i EUs statusdirektiv (2004/83/EC). Selv om EUs statusdirektiv ikke er rettslig forpliktende for Norge, er departementet enig med utvalget i at direktivet fremstår som et egnet grunnlag for utforming av nærmere bestemmelser. Direktivbestemmelsene gir hensiktsmessige avklaringer uten å stenge mulighetene for en dynamisk og fleksibel anvendelse av flyktningkonvensjonens flyktningdefinisjon. Videre kan det i lys av Dublinsamarbeidet være heldig å signalisere overfor omverdenen at Norge fører tilnærmet samme politikk på dette området som de fleste andre europeiske land, som forventes å foreta en relativt detaljert innarbeiding av direktivets standarder i sin nasjonale lovgivning. Departementet foreslår å videreføre gjeldende ordning med kollektiv beskyttelse. For øvrig har departementet foreslått å tydeliggjøre flyktningkonvensjonens eksklusjonsbestemmelser i loven, herunder når en utlending skal anses uverdig for flyktningbeskyttelse. Mens utlendinger som i dag er vernet mot retur, men som faller inn under eksklusjonsbestemmelsene i loven og i flyktningkonvensjonen, i noen tilfeller gis oppholdstillatelse etter bestemmelsen om sterke menneskelige hensyn, foreslår departementet en ny bestemmelse som retter seg særskilt mot denne gruppen. En eventuell tillatelse skal som utgangspunkt bare ha midlertidig varighet fram til vernet mot utsendelse eventuelt bortfaller. 1.4 Saksbehandlingsregler i asylsaker kapittel 6 Generelle sider ved asylsøkerprosessen er omhandlet i kapittel 6.2. Det foreslås en ny bestemmelse som presiserer at en asylsøknad skal fremsettes uten ugrunnet opphold. Dette kan øke muligheten for at asylsøkeren har identitetsdokumenter i hende, og gjøre det lettere å få saken best mulig opplyst. Tidspunktet for fremsettelse av en søknad kan også få betydning for vurderingen av asylsøkerens troverdighet, men dette er noe som må vurderes konkret i hver sak. I tråd med utvalgets forslag foreslås en ny bestemmelse om at utlendingen har plikt til å fremlegge nødvendig dokumentasjon og å innhente nødvendige opplysninger. Det foreslås også at utlendingen skal kunne pålegges å være tilgjengelig på et nærmere angitt sted i søknadsperioden for å sikre en effektiv saksbehandling. Dersom utlendingen ikke overholder et slikt pålegg, vil det kunne få betydning for troverdighetsvurderingen. Dagens ordning med adgang til midlertidig tillatelse til å ta arbeid for asylsøkere, foreslås videreført.

16 16 Ot.prp. nr Uten at det har vært på høring, foreslår departementet som oppfølging av regjeringens enighet om hvordan man skal legge større vekt på UNHCRs anbefalinger, at det inntas en henvisning til flyktningkonvensjonen artikkel 35 i loven. Bestemmelsen fastsetter en plikt for statene til å samarbeide med UNHCR under utøvelsen av dennes funksjoner, og fastsetter at statene særlig skal lette oppfyllelsen av UNHCRs plikt til å føre tilsyn med anvendelsen av bestemmelsene i konvensjonen. I kapittel 6.3 behandles reglene om når en utlending kan henvises til å søke beskyttelse i et annet land. Her foreslås ingen endringer i regelverket av substansiell betydning. Regelverk og praksis følger internasjonale avtaler (i første rekke Dublin II forordningen). I kapittel 6.4 foreslås det en ny bestemmelse om at departementet kan stille saker i bero når det foreligger konkrete omstendigheter som gir grunn til å forvente en snarlig bedring i situasjonen i det området asylsøkerne kommer fra. Saksbehandlingen kan stilles i bero i inntil seks måneder, og det kan eventuelt fattes beslutning om berostillelse i nye seks måneder. 1.5 Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn kapittel 7 I en del tilfeller der en utlending ikke fyller vilkårene for opphold i Norge på annet grunnlag, for eksempel ikke er vernet mot retur etter beskyttelsesbestemmelsene, vil det likevel foreligge så spesielle og tungtveiende individuelle forhold eller for øvrig være tale om en så vanskelig humanitær retursituasjon at det bør være adgang til å innvilge opphold i Norge. Departementet foreslår derfor å videreføre dagens bestemmelse om adgangen til å gi oppholdstillatelse selv om vilkårene i loven ellers ikke er oppfylt, dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn eller utlendingen har en særlig tilknytning til riket. De sakene som særlig skaper store utfordringer i praksis, er de sakene hvor det er nødvendig å foreta en samlet vurdering av flere forskjellige menneskelige hensyn. Fordi det ikke er mulig eller hensiktsmessig å løse slike saker gjennom en detaljert lov- eller forskriftsregulering, er det behov for en vid skjønnsbestemmelse også i en ny lov. Forslaget til lovbestemmelse er utformet slik at det gir veiledning med hensyn til hvilke hensyn og vurderinger som er særlig aktuelle. Departementet har foretatt en generell drøftelse av aktuelle sakstyper. Samlet sett har departementet på denne måten forsøkt å imøtekomme de aktørene som lenge har etterlyst tydeligere veiledning om rammene for skjønnsvurderingene på feltet. Innvandringsregulerende hensyn er i mange saker et sentralt moment ved vurderingen av enkeltsaker. Departementet har derfor valgt å synliggjøre dette hensynet i lovteksten. Departementet har videre valgt å innta en uttrykkelig henvisning til barnets beste som et grunnleggende hensyn ved vurderingen, og har fastsatt at det gjelder en lavere terskel for å innvilge tillatelse til barn enn til voksne. Departementet har drøftet de problemstillingene som oppstår i forhold til såkalt lengeværende, dvs. personer som enten ikke kan eller vil forlate riket på tross av at det foreligger et endelig avslag i utlendingssaken. Departementet mener at det må skilles klart mellom de som samarbeider om retur etter et endelig avslag, og de som ikke samarbeider. Departementet mener at det i forhold til den førstnevnte gruppen bør gis særskilte forskriftsregler om mulighet til oppholdstillatelse, mens det i forhold til den sistnevnte gruppen fastholdes et utgangspunkt om at tillatelse ikke skal gis. Det vises for øvrig til en forskriftsendring som trådte i kraft 1. juni Det ble da gitt en bestemmelse som innebærer at personer som har fått endelig avslag på søknad om asyl, på visse vilkår kan få oppholdstillatelse etter utlendingsloven 8 annet ledd, dersom retur ikke er gjennomført innen tre år etter saksopprettelse og det heller ikke er utsikter til retur. 1.6 Arbeidsinnvandring kapittel 8 Det har den senere tid vært et stadig økt fokus på vilkårene for arbeidsinnvandring, dvs. adgangen til å ta opphold i Norge på grunnlag av et arbeidstilbud eller ønske om å ta arbeid her. Norske myndigheter står i utgangspunktet fritt til å regulere hvilken arbeidsinnvandring vi skal ha utenfor rammen av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen. Departementet legger opp til at vi fortsatt skal ha en regulert og behovsstyrt innvandring. Behovet for arbeidskraft vil variere over tid, både med hensyn til art og omfang. Loven bør derfor utformes som et rammeverk, hvor kun hovedprinsippene for arbeidsinnvandringen nedfelles direkte i loven. Den nærmere reguleringen av arbeidsinnvandringen bør skje i forskrift. På denne måten kan regelverket enkelt justeres i takt med endringer i situasjonen på arbeidsmarkedet. Følgende hovedprinsipper foreslås lovfestet:

17 Ot.prp. nr Utlendingen må være fylt 18 år. Arbeidsinnvandring skal ikke fortrenge ledig innenlandsk arbeidskraft. Departementet har derfor foreslått å lovfeste den ordningen man har i dag i forskriften med arbeidsmarkedsprøving. For sesongarbeidere og faglærte er det i dag et alternativt system med kvoteordninger som fungerer godt og er svært ressursbesparende. Departementet har på denne bakgrunn foreslått å lovfeste systemet med kvoteordninger som et likestilt alternativ til systemet med arbeidsmarkedsprøving. Lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Det må slik som i dag, foreligge et konkret tilbud om arbeid før det innvilges en tillatelse. Dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt å åpne for andre reguleringsformer (poengsystemer mv.), bør spørsmålet forelegges Stortinget på det aktuelle tidspunktet. Arbeidstilbudet må som i dag som hovedregel gjelde heltidsarbeid for en arbeidsgiver. Dette vil sikre ordnede arbeidsforhold og at søkeren har et solid inntektsgrunnlag utover det som er nødvendig for å oppfylle det generelle underholdskravet. Utlendingsmyndighetene bør imidlertid ha adgang til å gjøre unntak fra ovennevnte vilkår etter en konkret vurdering av stillingens art. I proposisjonen fremkommer at tillatelsen ikke vil bli knyttet til et bestemt arbeidssted slik som i dag, men til en bestemt type arbeid. Dette vil styrke utlendingens rettsstilling ved at vedkommende kan skifte arbeidsgiver uten å måtte fremme ny søknad om tillatelse. Gjeldende utlendingsforskrift har ulike bestemmelser som tillater at det gis arbeidstillatelse til utlendinger som skal yte tjenester i Norge. Departementet mener at adgangen til å gi nærmere forskriftsregler som gjelder tjenesteytere, bør fremkomme tydelig i loven, og har derfor foreslått en særskilt hjemmel for forskriftsregulering. 1.7 Familieinnvandring kapittel 9 Reglene om familieinnvandring, enten det dreier seg om gjenforening i Norge mellom familiemedlemmer som tidligere har bodd sammen i utlandet eller etablering av en ny familie i Norge, berører en stadig større andel av befolkningen i Norge. Temaet er i dag sentralt i den innvandringspolitiske debatten. Departementet anser derfor i likhet med utvalget at hovedbestemmelsene på feltet bør fastsettes av Stortinget direkte i loven. Departementet har i tråd med dette foreslått en langt mer omfattende lovregulering av tillatelsesgrunnlagene for familieinnvandring enn hva som er gjennomført i gjeldende lov, der dette i stor grad er regulert i forskrift. Selv om det er foreslått en større detaljregulering av de ulike grunnlag for familieinnvandring enn hva som er gjennomført i gjeldende lov, innebærer departementets forslag likevel ikke noen vesentlige endringer av det som i dag følger av et samlet lov- og forskriftsverk. Departementet foreslår enkelte oppmykinger som ikke reiser noen vesentlige betenkeligheter i innvandringsregulerende sammenheng: Retten til familiegjenforening for samboere som har barn sammen styrkes Retten til familiegjenforening for mor eller far med daglig omsorg for norsk barn styrkes Retten til familiegjenforening styrkes i forhold til visse tilfeller som gjelder samvær med norsk barn For å motvirke at ekteskapsinngåelse brukes som instrument for å skaffe seg oppholdstillatelse i Norge, foreslår departementet en regel som vil gi adgang til å nekte oppholdstillatelse dersom det fremstår som sannsynlig at det hovedsakelige formålet med ekteskapsinngåelsen har vært å skaffe grunnlag for opphold i riket. Dette gir adgang til å nekte oppholdstillatelse noe ut over de tilfellene som rammes av den tradisjonelle ulovfestede proformaregelen. Departementet foreslår også en egen bestemmelse som innebærer at oppholdstillatelse kan nektes dersom referansepersonen tidligere har vært gift med en annen og det fremstår som sannsynlig at de tidligere ektefellene akter å fortsette samlivet. Formålet er å forhindre at referansepersonen skiller seg fra sin herboende ektefelle bare for å inngå nytt ekteskap og dermed opptre som referanseperson for en annen utlending, dersom det er sannsynlig at referansepersonen akter å fortsette samlivet med sin tidligere ektefelle. Departementet har foreslått å lovfeste en bestemmelse tilsvarende den man har i dag i forskriften 24 annet ledd. Bestemmelsen gir adgang til å gjøre unntak fra de vilkår som ellers følger av lovbestemmelsene om familieinnvandring dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn. Retten til ny tillatelse ved opphør av det samlivet som dannet grunnlag for tidligere oppholdstillatelse, er også foreslått lovregulert. De bestemmelser som er foreslått i lovforslaget er i hovedsak

18 18 Ot.prp. nr en videreføring av bestemmelser som i dag finnes i forskriftsverket, blant annet om oppholdstillatelse etter et samlivsbrudd som skyldes mishandling. Det er imidlertid foretatt enkelte justeringer i forhold til bestemmelsenes utforming og innhold. Mens dagens forskrift har en særskilt bestemmelse om at kvinner som har hatt oppholdstillatelse knyttet til samboerskap eller ekteskap og som i samlivet har vært utsatt for mishandling skal ha rett til oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag ved samlivsbrudd, foreslås det at den tilsvarende bestemmelsen om dette i loven skal være kjønnsnøytral. Det nevnes videre at det foreslås en ny regel om at den som mister oppholdsgrunnlaget på grunn av ektefellens død, skal ha rett til oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag med mindre særlige grunner taler mot det. Departementet foreslår å lovfeste et nytt unntak fra retten til familieinnvandring. Unntaksbestemmelsen innebærer at oppholdstillatelse kan nektes dersom det ville være i strid med forutsetningene for referansepersonens oppholdstillatelse å innvilge oppholdstillatelse til søkeren. Dersom for eksempel en kvinne har fått opphold i Norge fordi vedkommende har flyktet fra et tvangsekteskap i hjemlandet, skal ikke vedkommendes ektefelle senere kunne innvilges familiegjenforening i Norge, selv om kvinnen samtykker til dette. Det foreslås ikke å innføre aldersgrense eller tilknytningskrav, jf. utvalgets forslag om 21-årsgrense og departementets høringsbrev av 12. oktober 2006 om tiltak for å motvirke tvangsekteskap. Departementet mener at de aktuelle forslagene ville kunne bidra til å redusere antallet tilfeller av tvang og alvorlig press, men ut fra en totalvurdering har departementet kommet til at man i stedet ønsker å anvende andre tiltak enn aldersgrense og tilknytningskrav for å bekjempe tvangsekteskap. Som det fremgår i kapittel 4 vil departementet skjerpe reglene om underholdskrav i ny utlendingsforskrift. Skjerpede krav til inntekt for referansepersonen vil stimulere unge mennesker til å skaffe et eget fundament i livet gjennom utdanning og arbeid, noe som vil gjøre dem mer uavhengige av familien i økonomisk og praktisk henseende. Derved vil de også ha bedre forutsetninger for å hevde sin egen vilje i ekteskapssammenheng og motsette seg eventuelt press fra familien. Også vilkåret om at det kun er inntekter til referansepersonen som skal medregnes, vil kunne fremme referansepersonens økonomiske uavhengighet. Departementet vil også vurdere nærmere om det er behov for andre særskilte forskriftsbestemmelser rettet mot tvangsekteskap, når ny utlendingsforskrift skal utformes. Videre vil regjeringen i forbindelse med budsjettet for 2008 presentere en omfattende tiltakspakke mot tvangsekteskap. 1.8 Oppholdstillatelse for studier og for vitenskaplig, religiøst eller kulturelt formål o.a. kapittel 10 I dette kapitlet behandles oppholdsgrunnlag som faller utenfor hovedgrunnlagene for opphold. Eksempler er opphold for studenter og praktikanter, opphold i forbindelse med ungdomsutvekslingsprogrammer og opphold av hensyn til vitenskaplig, religiøst eller kulturelt samarbeid og utvikling. Gjeldende ordning med at det overlates til regjeringen å regulere politikken på disse områdene gjennom forskriftsverket, videreføres. Ved enkelte av oppholdsgrunnlagene kan det ligge et arbeidsforhold i bunn, slik at det har likhetstrekk med arbeidsinnvandring. Det er likevel ikke tale om innvandring som står i et konkurranseforhold til innenlandsk arbeidskraft eller som det er åpnet for på grunn av næringslivets eller offentlig sektors behov for arbeidskraft. I tillegg gis det en generell hjemmel for at det i forskrift kan gis nærmere regler om oppholdstillatelse av andre grunner så langt dette ikke er i strid med hovedprinsippene for innvandringsreguleringen. 1.9 Permanent oppholdstillatelse kapittel 11 En førstegangs oppholdstillatelse vil være tidsbegrenset, og fornyelse vil som regel være betinget av at det opprinnelige oppholdsgrunnlaget fortsatt består. En permanent oppholdstillatelse vil være tidsubegrenset og selvstendig. Dette innebærer at utlendingen ikke lenger må søke om fornyelse og at tillatelsen ikke er avhengig av at det opprinnelige oppholdsgrunnlaget fortsatt skal bestå etter at tillatelsen er innvilget. Betegnelsen «bosettingstillatelse» på denne tillatelsestypen i gjeldende lov, er erstattet med betegnelsen «permanent oppholdstillatelse» i ny lov. Permanent oppholdstillatelse gir et bedre uttrykk for realitetene. Etter gjeldende regelverk stilles det et krav om treårs botid og at utlendingen i løpet av denne perioden ikke har opphold seg utenlands mer enn syv måneder til sammen. Vilkåret om at utlendingen ikke må ha oppholdt seg mer enn syv måneder til sammen i utlandet, videreføres og tas inn i loven. Det skal imidlertid ikke lenger være et krav om at

19 Ot.prp. nr utlendingen gjennom hele treårsperioden har vært gitt tillatelse på ett og samme grunnlag. Det er tilstrekkelig at vedkommende gjennom hele perioden har hatt tillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Gjeldende regel om krav til mer enn tre års botid hvor det foreligger grunnlag for utvisning videreføres og tas inn i loven. Det foreslås også å videreføre gjeldende regel om at permanent oppholdstillatelse skal bortfalle ved mer enn to års sammenhengende opphold utenfor Norge Visum kapittel 12 Visum er en tillatelse for innreise og tidsbegrenset opphold. Som utgangspunkt er det visumplikt for borgere av andre land for reise til Norge med mindre det er gjort unntak gjennom visumfrihetsavtaler eller andre internasjonale forpliktelser. Norge er bundet av de forpliktelser som følger av Schengensamarbeidet når det gjelder visumpolitikken. En utlending som gis visum for innreise i Norge, vil som utgangspunkt også få adgang til det øvrige Schengenterritoriet. Hovedprinsippene om visumplikt og visumfrihet fastslås i en egen bestemmelse. Gjeldende lov angir ikke noe om vilkårene for å få visum. Reguleringen av dette er fastsatt i forskrift. Det fremkommer heller ikke i dagens lov at det finnes ulike typer visum. Forslaget til nye visumbestemmelser tilsikter ingen endring av gjeldende visumpolitikk, men har til hensikt å skape et mer tydelig lovverk. Et sentralt formål har videre vært å synliggjøre sammenhengen mellom de norske visumreglene og de forpliktelsene som følger av Schengensamarbeidet. Vilkårene for å innvilge et «Schengenvisum» (et besøksvisum for inntil tre måneder som vil gjelde for hele Schengenterritoriet), er inntatt i loven, samtidig som det gis hjemmel for at Kongen i forskrift kan gi utfyllende regler. Det er foreslått en særskilt presisering om at det skal legges særlig vekt på barns behov for kontakt med foreldrene i saker som gjelder besøkskontakt mellom foreldre og barn. Ordningen med at man etter Schengenregelverket kan innvilge et visum som bare er gyldig for innreise i Norge (utstederstaten) av humanitære grunner, nasjonale hensyn eller på grunn av internasjonale forpliktelser, er inntatt i loven. Regler om transittvisum, lufthavntransittvisum og nødvisum, er overlatt til forskriftsregulering. Bestemmelsene om vedtaksmyndighet er inntatt i loven. Sysselmannen på Svalbard er gitt vedtaksmyndighet på linje med utenriksstasjonene Inn- og utreisekontroll og alminnelig utlendingskontroll kapittel 13 Hovedprinsippene for utøvelse av inn- og utreisekontroll (grensekontroll) foreslås regulert i loven, mens detaljreglene bør fastsettes i forskrift. Det bør blant annet fremgå av loven at det ved inn- og utreisekontroll skal påses at utlendingen har pass eller annet legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument. Videre bør det lovfestes at det skal påses at visumpliktig utlending har visum. Norge er i dag det eneste av de nordiske landene som ikke har en eksplisitt hjemmel for rutinemessig kontroll av kjøretøy. Det er i lovforslaget gitt hjemmel for en slik kontroll. Det er foreslått en ny bestemmelse som gir hjemmel for å regulere i forskrift at fører av skip eller luftfartøy kan pålegges å oversende passasjerlister elektronisk til myndighetene. Det foreslås også presisert i loven at det ved gjennomføring av grensekontroll er adgang til å foreta iriskontroll, kontroll av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning. Tollmyndigheten kommer i praksis over tilfeller av illegal innvandring når de driver kontroll på steder hvor politiet ikke er tilstede. Det er i lovforslaget gitt hjemmel for at tollmyndigheten kan foreta utlendingskontroll som bistand til politiet. Avskaffelsen av grensekontroll på de indre grenser har skapt større mulighet til å ta seg ulovlig inn i landet. Som en følge av dette er politiets adgang til å kunne foreta alminnelig utlendingskontroll i hele riket blitt viktigere enn før. Samtidig er det viktig at kontrollen ikke gjennomføres på en måte som gjør at den oppleves som vilkårlig av dem som blir kontrollert. I motsatt fall vil det kunne oppstå mistanke om at kontrollen er diskriminerende motivert eller at den er motivert ut fra andre krenkende eller usaklige hensyn. I dag er kriteriene for iverksettelse av alminnelig utlendingskontroll ikke regulert i lov eller forskrift. Nærmere kriterier er fastsatt i rundskriv fra Politidirektoratet. Departementet mener at det bør gis en særskilt lovbestemmelse om politiets adgang til å foreta alminnelig utlendingskontroll. Politidirektoratets rundskriv har tjent som utgangspunkt for utformingen av bestemmelsen. Det vil ikke være tilstrekkelig for kontroll at en person antas å være utenlandsk borger. Det kreves i

20 20 Ot.prp. nr tillegg at omstendighetene (tid, sted og situasjon) gir grunn til slik kontroll. Ved planlagte aksjoner skal beslutningen om kontroll treffes av politimesteren eller den han gir fullmakt. Utenfor rammen av planlagte aksjoner kan beslutning om kontroll treffes av polititjenestemann. Norge er i henhold til Schengenkonvensjonen forpliktet til å ha regler om transportøransvaret. Lovforslaget er i all hovedsak en videreføring av gjeldende regler med den justering at transportøransvaret ikke bare bør gjelde ved bortvisning slik som i dag, men også ved utvisning dersom utvisningsgrunnen er knyttet til selve innreisen i riket Bortvisning kapittel 14 Bortvisning er et vedtak om å nekte en utlending innreise og opphold i Norge med pålegg om å forlate riket. I motsetning til utvisning innebærer bortvisning ikke et fremtidig innreiseforbud. I lovforslaget er det fastsatt enkelte forenklede saksbehandlingsprosedyrer i tilknytning til bortvisning. Etter gjeldende regelverk er det en viss uklarhet med hensyn til om det bare er jurist i politiet som kan fatte vedtak om bortvisning i de tilfeller hvor kompetansen er lagt til «politimesteren eller den han bemyndiger». I lovforslaget gjøres det tydelig at bortvisning etter lovforslaget 17 a, b og c (utlendingen mangler reisedokument eller visum, eller er registrert i SIS), også skal kunne treffes av polititjenestemann som ikke er jurist. De aktuelle bortvisningstilfellene har gjennomgående et enkelt faktum og det er få betenkeligheter knyttet til at også andre polititjenestemenn enn jurister får vedtakskompetanse. Under henvisning til at det i praksis er utvisning som er den aktuelle reaksjonen overfor utlendinger med oppholdstillatelse eller nordiske borgere som er bosatt i riket, er det presisert i loven at det ikke skal treffes vedtak om bortvisning overfor disse gruppene. Etter gjeldende utlendingslov kan det treffes vedtak om å bortvise en utlending som ikke har dekket utgifter som utlendingen er pliktig til å dekke i forbindelse med at vedkommende tidligere er uttransportert. I lovforslaget inntas det i tillegg en særskilt hjemmel for å treffe vedtak om bortvisning hvor utlendingen har en uoppgjort bot til det offentlige. I dag gir utlendingsloven hjemmel for å bortvise en utlending som er utvist fra riket og som er ilagt et innreiseforbud som fortsatt gjelder. Denne bortvisningsgrunnen anses overflødig fordi vedkommende kan nektes innreise med basis i gjeldende utvisningsvedtak. Bestemmelsen om at det må fattes formelt vedtak om bortvisning for å nekte innreise i disse tilfellene, er derfor fjernet. I tilfeller hvor utlendingen er straffedømt i utlandet, foreslår departementet at adgangen til å bortvise vedkommende bør utvides. Etter gjeldende rett og utvalgets lovutkast vil det ikke være adgang til å bortvise utlendingen dersom forholdet ligger lengre enn fem år tilbake i tid. Etter departementets vurdering bør denne tidsavgrensningen ikke gjelde når utlendingen er straffedømt for grove forbrytelser. Norske myndigheter bør kunne nekte utlendingen adgang til riket dersom vedkommende er straffedømt for et forhold som i Norge kan gi fengselsstraff i 10 år eller mer, uavhengig av når den straffbare handling ble begått eller straffen sonet. Det kan for eksempel dreie seg om forsettelig drap, alvorlig narkotikaforbrytelse, terrorhandlinger mv. Om det skal treffes bortvisningsvedtak i slike tilfeller må imidlertid vurderes konkret i de sakene hvor spørsmålet oppstår Utvisning kapittel 15 Utvisning innebærer at en utlending nektes innreise og opphold i Norge med et fremtidig innreiseforbud som enten er varig eller tidsbegrenset. Som regel vil et vedtak om utvisning også innebære innreiseforbud i hele Schengenområdet. Det foreslås at vedtak om utvisning på samme måte som i dag skal treffes administrativt av utlendingsforvaltningen med adgang til etterfølgende domstolskontroll. Utvisning kan treffes enten som følge av grov eller gjentatt overtredelse av utlendingsloven, eller på grunnlag av ilagt straff eller særreaksjon for et straffbart forhold. På samme måte som i dag knyttes utvisningsadgangen opp mot strafferammen i den aktuelle straffebestemmelsen, og ikke utmålt straff. Etter gjeldende utlendingslov kan utlendinger som ikke har oppholdstillatelse i Norge utvises når vedkommende her i riket er ilagt straff for et forhold som kan føre til fengselsstraff i mer enn tre måneder. For utlendinger med oppholdstillatelse gjelder et utvidet utvisningsvern ved at det er et vilkår at det straffbare forholdet må kunne føre til fengselsstraff i mer enn ett år. Departementet foreslår at det utvidede utvisningsvernet ikke skal kunne påberopes selv om utlendingen har fått innvilget oppholdstillatelse på straffetidspunktet, dersom den straffbare handlingen fant sted før tillatelsen ble gitt.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP

TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP - de ulike rettslige reguleringer Kandidat: Gro Wildhagen Veileder: Professor Helge J. Thue Leveringsfrist: 25. november 2003 Til sammen 17136 ord 01.03.2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Utlendinger og kriminalitet

Utlendinger og kriminalitet Utlendinger og kriminalitet Kontroll, metode og sanksjoner Copyright Politidirektoratet Veileder Forord Rask behandling av straffesaker sammen med en effektiv bruk av hjemlene for bort- og utvisning i

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201101405 Vår ref: 11/828-9/ANS Oslo, 23.05.2011 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

$ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 (

$ # % &   '!  ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 ( ! " # $ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' ( $ ( 0 ( 1 2 % 23 % 4" # 0 4. 5 $ - - $ - 65 7 8 9 2 # 4! # / 7 6 ( 1 4 5 2 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at et ekteskap skal

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 EØS-rettslig vurdering... 3 1.2.1 Utgangspunkt... 3 1.2.2 Godkjenningsordningen...

Detaljer

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. O. nr. 20 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 55 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

For deg som behandler saker etter vergemålsloven

For deg som behandler saker etter vergemålsloven For deg som behandler saker etter vergemålsloven Læringshefte for saksbehandlere i vergemålsforvaltningen Utarbeidet av sentral vergemålsmyndighet Sist oppdatert: 28.03.2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Strategi for godt personvern i justissektoren mv.

Strategi for godt personvern i justissektoren mv. Strategi for godt personvern i justissektoren mv. Politi, påtalemyndighet, domstol og kriminalomsorg - offentlige kontrollmyndigheter og utlendingsforvaltningen 15. mars 2012 Innholdsfortegnelse Sentrale

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del II ADVOKATER Kapittel 2 Advokatbevilling Vilkår for advokatbevilling (1) Rett til å få advokatbevilling har enhver myndig person som kan godtgjøre at personen a) har mastergrad i rettsvitenskap eller

Detaljer

En rapport om alternativer til internering. Frihet først

En rapport om alternativer til internering. Frihet først En rapport om alternativer til internering Frihet først Frihet først En rapport om alternativer til internering NOAS 2015 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.org noas@noas.org Innhold FORORD...

Detaljer

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN?

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Jussens Venner vol. 48, s. 287 319 PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Av professor dr. juris Terje Einarsen Terje Einarsen (f. 1960)

Detaljer

INNLEDNING OG BAKGRUNN

INNLEDNING OG BAKGRUNN Forslag til endring av ekteskapsloven 7h om ekteskapsattester, og forslag om å overføre oppgaver etter ekteskapsloven og brudvigjingslova til fylkesmannen 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1.1 Innledning Barne-,

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer