Enkel brukerveiledning for GIS/LINE WebInnsyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkel brukerveiledning for GIS/LINE WebInnsyn"

Transkript

1 Enkel brukerveiledning for GIS/LINE WebInnsyn Denne brukerveiledningen for GIS/LINE WebInnsyn beskriver de mest vanlige funksjonene i kartløsningen. En del av beskrivelsene er lånt fra andre brukerveiledninger. Noen av mulighetene i kartløsningen er som følger: Zoom inn og ut, samt tilbake til forrige kartbilde og til en oversikt over Bodø kommune. Flytte (panorere) kartutsnittet Hente informasjon om kartobjekter Måle avstander og arealer Kartutskrift i A4 til A0 (stående og liggende) Velge ulike karttyper (grunnkart, arealplaner, flybilder o.s.v.) Oversikt over reguleringsplaner i hver enkelt kommune, Webplan Ulike typer søk (adresser, eiendom, stedsnavn o.s.v.) Vise kart i en bestemt målestokk + mange flere... Noen kartbaser oppdateres hver natt, andre en gang i uken, mens mer statiske kartdata (f.eks. høydedata) oppdateres ved behov. NB! Vi tar forbehold om feil i kartgrunnlaget. Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommune eller via Infoland. Ellers står ikke kommunen ansvarlig.

2 Oppgavelinjen Oppgavelinjen inneholder standardkartfunksjoner som feks, zooming og panorering. Holdes musepekeren over knappene vises det en nærmere forklaring på funksjonen. Den funksjonen som er valgt vises med gul/orange farge. Nedenfor følger en forklaring på funksjonsknappene: Knapp Beskrivelse Forrige/Neste Blar frem og tilbake mellom kartutsnittene brukeren har vist Vis hele området Zoomer ut til et oversiktskart over alle kommunene som er med i Geodatasamarbeidet Nord Østerdal Zoom inn Denne zoom funksjonen fungerer på to forskjellige måter, enten ved å definere et rektangel i kartet eller å bare trykke i kartet. Zoom - klikk Denne funksjonen fungerer kun i Windows internett Explorer, og funger på den måten at du zoomer inn 2 ganger sentrert rundt det punktet du dobbelklikker i kartet. Zoom - rektangel Denne funksjonen fungerer ved at brukeren marker et rektangel i kartvinduet, og får levert et kartutsnitt som dekker det markerte området. Målestokken det inn zoomete kartutsnittet får beregnes ut fra størrelsen på området. Rektangel markeres ved at man trykker ned venstre musetast på et definert punkt i kartet og holder musetasten nede, mens man trekker ut et rektangel i kartet. Når man slipper musetasten genereres et kartbilde innenfor det merkede område. Hvis du er i flytte- eller informasjonsmodus kan du midlertidig aktivere zoom - inn modus ved å klikke "ctrl"+venstre musknapp. Zoom ut Zoomer ut til 2 ganger målestokken. Zoom ut Zoomer ut til 5 ganger målestokken. Flytt kartutsnittet Trykk ned venstre musetast i kartvinduet og hold museknappen mens markøren dras i den retning du vil flytte kartet. Når musestasten slippes lastes et nytt kartutsnitt. Velg målestokk Velg ny målestokk for kartet. Enten forhåndsinnstilte målestokker eller innskrevet målestokkstall. NB! Første gang man velger "Skriv inn målestokk" sperrer ofte nettleseren pop-up vinduet hvor du kan skrive inn ønsket målestokk. Man må derfor tillate pop-up vinduer fra dette området ved å høyreklikke på advarsel banneret og velge "Temporarily Allow Script Windows". Informasjon om kartobjekter Velg denne funksjonen og klikk deretter i kartet med venstre museknapp. Informasjon om kartobjekt det klikkes på vil vises i informasjonsvinduet.

3 Måleverktøy - avstand Avstand måles ved å klikke på 2 eller flere punkter på kartet. Dobbeltklikk for å avslutte. Måleverktøy - areal Areal måles ved å klikke på 2 eller flere punkter på kartet. Dobbeltklikk for å avslutte. Kopiering til utklippstavle Ved å klikke på denne knappen åpnes det et vindu med et kartutsnitt som tilsvarer det utsnittet brukeren har i kartvinduet, og tilhørende tegnforklaring. Tegnforklaring og kartutsnitt utgjør to separate bilder, og kan lagres eller kopieres hver for seg. Bruk så standard Windows funksjonalitet for å kopiere til utklippstavle. Kartutskrift Når du velger denne verktøyknappen åpnes et nytt vindu med Utskriftsoppsett. Her vises et oversiktskart med rød boks rundt utsnittet som skal skrives, samt mulighet for å sette opp ulike innstillinger for utskriften. Lag URL Åpner et nytt vindu med en hyperkobling (URL) som kan kopieres til utklippstavlen vha standard Windows funksjonalitet. Denne URLen kan så brukes til å åpne klienten med samme karttype og samme kartutsnitt. Man kan også ta tak i kartlenken, og dra den over i favoritter i nettleseren. Tilbakemelding Åpner et nytt vindu hvor brukeren kan skrive inn en tilbakemelding og sende den til system-, kart- eller planansvarlig i den enkelte kommune. Infobokser Mulig å deaktivere Tooltip boksene som popper opp i kartvinduet når man har aktivert i-knappen. Dette gjøres ved å fjerne haken i denne boksen. Bodø kommune Link til hjemmeside til Bodø kommune. Norkart AS Link til Norkart AS sin hjemmeside. Det er Norkart som leverer GIS/LINE WebInnsyn.

4 Kartvindu Brukergrensesnittet er laget for å kunne gi brukerne rask tilgang til aktuelle funksjoner, samtidig som kartvinduet holdes så stort som mulig. Brukeren vil forholde seg til 5 forskjellige hovedgrupperinger i brukergrensesnittet; kartvindu, oppgavelinje, funksjonsfaner, funksjonsvindu og karttypevalg, se figuren under: Kartvindu Størrelsen på kartvinduet tilpasser seg størrelsen på nettleseren, det vil si at venstre margen og oppgavelinjen har en fast størrelse og ikke er skalerbar. Skjermoppløsningen bestemmer dermed hvor stort kartutsnitt du får i kartvinduet. Størrelsen på kartvinduet er til en vis grad med på å bestemme hvor raskt kartet oppdateres ved zooming, panorering og søk. Grunnen til dette er at kartbildet som skal genereres og overføres til nettleseren blir større jo større skjermoppløsningen er. Under selv kartvinduet står den eksakte målestokken på kartbildet som blir presentert, samt hvilket koordinatsystem som kartdataene leveres i. Kartdataene i denne kartløsningen presenteres i koordinatsystem Euref89, sone 33. På nettleserens statusbar blir nøyaktige koordinater til musepekerens posisjon presentert når musepekeren beveges over kartet. I moderne nettlesere er ofte statusbaren avskrudd. Dette på grunn av skjerpene sikkerhetsnivå i nyere nettlesere. Statusbarene kan aktiveres ved å endre innstillingene for nettleseren.

5 Karttype WebInnsyn er satt opp med flere forskjellige forhåndsdefinerte karttyper. Karttypene er delt opp i to forskjellige nivåer. Hver hovedkarttype inneholder ulike forhåndsdefinerte karttyper. Brukeren kan velge den karttypen som er mest egnet for det aktuelle formålet. Skulle det være ønske/behov for å skru på andre kartlag er dette mulig under fanen utvalg. WebInnsyn løsningen er satt opp med 5 forskjellige hovedkarttyper. Standard karttype er satt til grunnkart. Regulerings-/Bebyggelses-planer Regulerings- og bebyggelsesplaner presenteres ved valg av denne karttypen. I målestokker over 1:7500 presenteres kun planomriss slik at det er mulig å se hvor det eksisterer reguleringsplaner og ikke. For målestokker mellom 1:2000-1:7500 presenteres arealformål og restriksjoner, mens i målestokker under 1:2000 presenteres alle planopplysninger (byggegrenser, tekst o.s.v.). Enkelt grunnkart presenteres sammen med planene, men det er også mulig å aktivere svart/hvitt rasterkart som bakgrunn. Ved å bruke info knappen fås opplysninger om planen samt link til WEBplan. Figur 1: Regulerings-/bebyggelsesplaner på oversiktsnivå viser avgrensningene til de ulike planene.

6 Figur 2: Regulerings-/bebyggelsesplaner på detaljnivå. Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel inneholder både kommuneplanen og kommunedelplanenes arealdeler. I mindre målestokker en 1:7500 presenteres kun kommuneplanen, mens for større målestokker presenteres også enkelt grunnkart sammen med arealplanen. Annet grunnkart kan aktiveres under fanen "utvalg". Nedre grense for når kommuneplanen presenteres er 1:3000.

7 Figur 3: Kommuneplan på oversiktsnivå Figur 4: Kommuneplan på detaljnivå Flybilder (ortofoto) Store deler av Bodø er dekket med ortofoto (ortofoto = georefererte flybilder). Ved å velge karttypen flybilder presenteres de til en hver tid mest aktuelle flybildene for et område. I Bodø er det gjennomført ortofoto flygninger i 2004, 2006 og Arealet som ble fotografert i 2004 er betraktelig større enn under fotograferingen som ble foretatt i 2006 eller Bildene fra 2009 har derimot en mye bedre oppløsning (10 cm oppløsning). Under fanen "utvalg" er det også mulig å aktivisere grunnkartdata som da vil legge seg oppå ortofotoene.

8 Figur 1: Ortofoto fra Figur 2: Flere ortofo samlet.

9 Grunnkart Grunnkart er det klassiske kartet (topografisk og teknisk) som presenterer veier, bygninger, markslag, høydekurver o.s.v. Hvilke type kartdata som presenteres (N250, N50, N5, FKB) avhenger av hvilken målestokk kartet presenteres i. Det vil si at de ulike kartlagene blir erstattet med andre kartlag etter hvert som man zoomer seg inn og ut i kartet. Hvilke målestokkgrenser som et kartlag er definert å vises innenfor er forhåndsdefinert og kan ikke styres av brukeren. I tillegg til de forhåndsdefinerte kartlagene kan følgende kartlag skrus på under fanen "utvalg". Hvilke målestokkgrenser de ulike kartlagene er tilgjengelige i varierer fra kartlag til kartlag. Figur 1: Grunnkart på oversiktsnivå (N50)

10 Figur 2: Detaljert grunnkart (FKB) Det finnes andre hovedkarttyper også. Friluftsliv Samfunnssikkerhet Søk Søkefanen ligger lengst til venstre på funksjonsfane raden.

11 Det finnes 6 ulike søkemuligheter i WebInnsyn. Adressesøk Søk på adresse gjøres ved å velge adressesøk og eventuelt velge aktuell kommune. Hvis kartet allerede har en målestokk større enn 1: vil kommunen som er i senter av kartutsnittet være valgt som standard søkekommune. Ønsker man å gjøre søk i en annen kommune velges ønsket kommune manuelt. Man kan søke direkte på en aktuell adresse ved å skrive inn hele adressen med nummer og bokstav, eller så kan man søke ved hjelp av de første bokstavene i adressen. Kjenner man ikke hele gatenavnet kan må søke på den delen av gatenavnet man husker (må bestå av minimum 3 bokstaver). For eksempel kan man huske at vegen het noe med "bru". Da skriver man følgende i gatenavn-feltet: %bru%. Trykk på Søk for å starte søket. Nedenfor vises et eksempel på søk på alle adresser som starter med Stor i Bodø.

12 Når resultatlisten er presentert kan man klikke på husnummeret til den aktuelle adressen og kartet vil zoome seg til adressen og markere den med en tegnestift. Kartet vil vises i målestokk 1:750. Finnes det kun en adresse i resultatlisten zoomes kartet direkte til adressen. Hele veien kan markeres hvis man klikker på veinavnet. Stedsnavnssøk Søk på stedsnavn gjøres ved å velge Stedsnavnssøk. Skriv så inn minimum tre bokstaver i søkefeltet. Trykk på Søk for å starte søket. En liste med stedsnavn som begynner med bokstavene som ble skrevet i søkefeltet vil vises i en liste. For å kun få opp treff som samsvarer 100% med den inntastede teksten hakes det av for eksakt søk. Trykk så på det aktuelle stedsnavnet og kartet vil zoomes til riktig sted. Søket gjennomføres i Sentralt stedsnavnregisteret (SSR). Treffmålestokken for søket avgjøres av stedsnavnets opprinnelse. For eksempel stedsnavn hentet fra N50 vises i målestokk 1: Målestokken står angitt bak søketreffet. I tillegg vises en link til yr.no. Klikker man på denne vil værvarsel for stedet komme opp i et nytt vindu.

13 Her vises alle stedsnavn som begynner med Soløy, og tilhørende link til værvarsel for stedet. Eiendomssøk Søk på eiendom gjøres ved å velge eiendomssøk. Man må skrive inn minimum gårdsnummer og bruksnummer. Ønsker man å få listet ut eventuelle festenumre som tilhører eiendommen hakes boksen Inkluder festetomter av. Trykk på Søk for å starte søket. Nedenfor vises et eksempel på et eiendomssøk:

14 Finnes det kun en eiendom i resultatet zoomes det direkte til eiendommen, hvis ikke må man trykke på det aktuelle gårdsnummer og bruksnummer i listen. Linken Vis alle teiger markerer alle teigene i resultatet. Kartet vil vises i den målestokken som gjør det mulig å vise den valgte eiendommen. Største målestokk vil være 1:750. Koordinatsøk Søk på en spesifikk koordinat gjøres ved å velge Koordinatsøk og evt. skrive inn en annen målestokk. Koordinaten som det skal gjøres søk på må være i UTM sone 33 (basert på EUREF89/WGS84). Målestokk kan skrives både på formen 1:2500 og Eller du kan velge å ikke fylle den ut. Interessante steder Søk på interessante steder gjøres ved å velge interessante steder. Så velges det en gruppe og til slutt en type. Resultatet av søket vises under listen med typer. Klikk så på linken til det aktuelle

15 interessante stedet og kartet vil zoomes til stedet. Kartet vil vises i forskjellige målestokker avhengig av type og gruppe. Tjenestetilbud Søk på Tjenestetilbud steder gjøres ved å velge Tjenestetilbud. Så velges det en gruppe og til slutt en type. Resultatet av søket vises under listen med typer. Klikk så på linken til det aktuelle interessante stedet og kartet vil zoomes til stedet. Kartet vil vises i forskjellige målestokker avhengig av type og gruppe. Her er det gjort et søk etter kommunale barnehager og Asphaugen barnehage. Man kan enten markere alle kommunale barnehager som ble funnet, eller en enkelt. Knappen med huset på indikerer link til en ekstern hjemmeside. Trykk på denne, og barnehagens hjemmeside, om den er registrert, vises i et nytt vindu.

16 Info Informasjonsfanen ligger som funksjonsfane nummer to fra venstre. Denne fanen blir automatisk aktivert når informasjon formidles fra kartløsningen til brukeren. Ved bruk av knappen på oppgavelinjen vil informasjonen som hentes fra kartet presenteres i denne fanen. De flere kartobjekter kan man trykke på og få informasjon om i dette vinduet. Funksjonen søker gjennom alle aktive kartlag for å se om de ulike kartlagene har noen objekter innenfor søkeområdet. Kartobjekter hver det er lagret eksterne lenker vil få disse presentert i informasjonsvinduet. Her er infoknappen brukt i kartutsnittet som vist over. Trykk på for eksempel Vis i WebPlan for å åpne planbestemmelsene for den aktuelle planen. Det er mulig å skrive ut den aktuelle informasjonen ved å trykke på ikonet i venstre margen. Utvalg Utvalgsfanen ligger som funksjonsfane nummer tre fra venstre.

17 Denne fanen brukes til å endre kartets sammensetning av karttemaer. Brukeren kan skru av og på forskjellige karttemaer. For å tegne det nye kartet, må man trykke på Oppfrisk-knappen. De tre knappene ved siden av oppfrisk brukes til å skru på/av alle lag og tilbakestille til standardvalgene for karttypen: Det er mulig å skru av/på hele grupper ved at trykke på ei mappe, for eksempel Grunnkart, Eiendom o.s.v. Ved å skru av en gruppe vil ingen av kartdataene som tilhører denne gruppen presenteres i kartet. Ved å skru på en gruppe vil alle aktive kartlag under denne gruppen bli vist i kartet. Tegnforklaring Tegnforklaringen ligger som funksjonsfane nummer fire fra venstre. Når man åpner denne fanen lastes en dynamisk tegnforklaring for det kartutsnittet som vises i kartvinduet.

18 Oversiktskart Tegnforklaringen ligger som funksjonsfane nummer fem fra venstre. Denne fanen viser et oversiktskart med et rødt rektangel som viser hvor kartutsnittet i kartvinduet er. Det røde rektangelet kan flyttes rundt ved å klikke på det og flytte det rundt mens man holder museknappen nede. Da oppdateres hovedkartvinduet automatisk.

19 Koordinatavlesning Korrdinatavlesningen ligger som funksjonsfane nummer seks fra venstre. Under denne fanen har man muligheten til å hente koordinater fra et punkt i kartet og transformere koordinater over til et annet koordinatsystem.

20 Etter å ha valgt koordinatsystem man ønsker å transformere et punkt i kartet til,, for eksempel EUREF89 Sone 33, benytter man funksjonenn for å klikke i kartvinduet. Punktene man markerer i kartet blir dermed transformert til gitt koordinasystem og vises i en liste med enn stigende nummerering som tilsvarer påtegnet nummer i kartvinduet. Dette kan for eksempel se slik ut: Påtegninger Tegnforklaringen ligger som funksjonsfane nummer to fra høyre. Ved å velge funksjonsfanen Påtegninger før man opp en meny over ulike u tegnefunksjoner som kan benyttes: Denne modulen gir mulighet for å skrive og tegne i kartet. De ulike knappene er forklart i tabellen under: Funksjon Beskrivelse Åpne Åpner alleredee lagrede påtegninger fra en fil. De lagrede påtegningen vises i kartet.

21 Lagre Lagre aktuell tegning t til egen PC. Tegningen kan for eksempel sendes på e-post til andre, og åpnes i kartløsningen på en annen PC. Tekstboks Velg denne knappen for å få frem tekstboksen. Skriv inn ønsket tekst og flytt så markøren til kartet og klikk der teksten ønskes plassert. Teksten følger med markøren når den flyttes rundt i kartet. Bruker kan velge fonttype, skriftstørrelse, fet skrift, kursiv skrift og understrek i menyen. Bruker kan også krysse av for å ha hvit bakgrunn bak teksten. Nederst kan bruker velge hvilken farge som ønskes på teksten. Linje Tegne linjer i kartet. Klikk på knappen, og deretterr lages linjen ved å klikke rundt i kartet. Linjetegning avsluttes med dobbeltklikk. Pil Tegne piler i kartet. Klikk på knappen, og tegn pilen på sammee måte som for f linjer. Avslutt med dobbeltklikk. Pilspissen tegnes i det siste punktet du klikker i. Polygon Velg Tegn polygon og klikkk i kartet hvor knekkpunktene skal være. Dobbeltklikk avslutter / lukker polygonet. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttende linjenn kan velges. Rektangel Velg Tegn rektangel og klikk i kartet hvor et av hjørnene skal være, hold venstre musetast nede og dra markøren til rektangelet har den størrelse og plassering som ønskes og slipp så opp venstre musetast. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttendee linjen kan velges. v Sirkel Velg Tegn sirkel og klikk i kartet, hold venstre musetast nede og dra markøren til sirkelen harr den størrelse og plassering som ønskes og slippp så opp venstre musetast. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttende linjen kan velges. Ellipse Velg Tegn ellipse og klikk i kartet, hold venstre musetast nede og dra markøren til ellipsen harr den størrelse og plassering som ønskes og slipp p så opp venstre musetast. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttende linjen kan velges. Symboler Velg Sett inn symbol s og klikk i kartet der symbolet skal plasseres. Symbolet følger med markøren når den flyttes rundt i kartet.

22 Slett objekt Slett objekt. Klikk først på knappen, og klikk deretter på objektet du ønsker å slette. Slett alt Slett alle påtegnede objekt. Klikk på knappen, og alle a tegnede objekt forsvinner. Det er ingen angremulighe et! Velg linjefargee Klikk på pilen ved siden avv den svarte boksen for å vise seks ulike farger. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt farge vil brukes på alle nye linjer, piler og på alle omriss på flateobjekt. Velg linjetykkelse Klikk på pilen ved siden avv linjen for å vise fem ulike tykkelser. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt linjetykkelsee vil brukes på p alle nye linjer, piler og på alle omriss på flateobjekt. Velg skravur Klikk på pilen ved siden avv bildet for å vise tre ulikee skravurer. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt skravur vil brukes på allee nye flateobjekt. Velg linjetypee Klikk på pilen ved siden avv linjen for å vise fem ulike linjetyper. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt linjetype vil brukes på alle nye linjer,, piler og som omriss på flateobjekt. Velg symbol Klikk på pilen ved siden avv symbolet for å vise en rekke r symboler. Velg et av disse ved å klikke på det. Klikk derette på knappen sett inn symbol før du plasserer det i kartet.

23

24 Ofte stilte spørsmål Her er legges det ut svar på ofte stilte spørsmål: Hvordan kommer jeg til bunden av teiglisten ved søk på en eiendom med mange teiger? Hvorfor kommer ikke utskriften på valgt papirformat? Hvordan finne koordinater i kartet? Eventuelt andre spørsmål kan du sende inn til geodata. Spm: Jeg har gjort søk på en eiendom som inneholder et stort antall teiger, men får ikke tak i de nederste teigene, pluss funksjonen "Vis alle teiger". Hvordan løser jeg dette? Svar: Det lar seg dessverre ikke gjøre å "scrolle" ned til den nederste linjen når listen over teiger er lengre enn hva det er plass til i webleseren. Måten å løse dette dette på er å merke hele søkeresultatet, se figuren under. Dermed scroller utvalget opp og blir tilgjengelig. Hvorfor kommer ikke utskriften på valgt papirformat? Spm: UTSKRIFTSVALGET 'A4 Liggende' virker ikke. Utskriften blir et liggende utsnitt på tvers av den øverste halvdelen av en A4 stående utskrift. Svar: Hva slags utskriftsformat man ønsker, f.eks. A4-liggende, må man velge i det første utskriftsvinduet som kommer opp. Her kan man velge utskriftformater fra A4 til A0, både stående og liggende. Når man deretter trykker på skriv ut får man opp en forhåndsvisning av utskriften, og denne skal da være tilpasset valgt utskriftsformat, f.eks. A4-liggende. Ser utsnitt fornuftig ut trykker man på skriv ut og da kommer det opp et vindu hvor man velger hvilken skriver man ønsker å skrive ut på. Når den riktige skriveren er valgt trykker man på knappen Preferences/innstillinger og velger at utskriften skal benytte den arktypen som man definerte

25 i det første utskriftsvinduet. Hvis man ikke endrer innstillingen på selve skriveren får man utskriften på det standard formatet skriveren er satt opp med (vanligvis A4 stående). Se også forklaringen på hvordan foreta kartutskrift fra GISLINE WebInnsyn. Hvordan finne koordinater i kartet? Spm: Hvordan finner jeg info om kartkoordinater (Nord og Øst) for ulike steder i kartet? Svar: I GISLINE WebInnsyn 2.1 vises musespekerens koordinater på statuslinja under kartvinduet.

Brukermanual DSB Kart

Brukermanual DSB Kart Brukermanual DSB Kart Versjon 28.11.2013 Oversikt over funksjonstaster og menyvalg... 3 1 DSBs kartprogram introduksjon... 4 1.1 Oppbygging... 4 1.2 Teknisk informasjon... 4 1.3 Koordinatsystem... 4 1.4

Detaljer

Temakart Rogaland Hjelpedokument

Temakart Rogaland Hjelpedokument Temakart Rogaland Hjelpedokument Temakartportal-prosjektetet et samarbeidsprosjekt innen Norge digitalt i Rogaland. Det er i dag 27 parter som deltar i samarbeidet, blant annet Fylkesmannen i Rogaland,

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

Brukerveiledning 21.08.2012 1

Brukerveiledning 21.08.2012 1 Brukerveiledning 21.08.2012 1 Innhold Portalsiden www.allma.no... 3 Starte Allma Eiendom... 3 Allma Eiendom oversikt oppbygging og funksjoner... 4 Velge karttyper og sette målestokk... 5 Lage bokmerker...

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

Follos nye kartportal WEB 3

Follos nye kartportal WEB 3 Follos nye kartportal WEB 3 Innholdsfortegnelse Inngangsportal Side 3 Oversikt over de ulike kart-klientene Side 4 Panorer og zoom med mere vist i Follokart-klienten Side 7 Kartlagsliste vist i krets-klienten

Detaljer

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015 Brukerveiledning Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging Versjon 26. juni 2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. NiN-app... 3 2.1 NiN-app for desktop og nettbrett... 3 2.2 Nedlasting og installasjon... 4 2.2.1

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x

Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x 2004 SG-Data - 1 - Innhold Registrering av lisens... 3 Mistet lisens... 4 1) Introduksjon... 5 2) Hvorfor Visual Card Designer... 6 3) Å komme i gang...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Generell brukerveilednin g for Primus

Generell brukerveilednin g for Primus Generell brukerveilednin g for Primus Primus 5.6.3 Primus Generell veiledning 2 INNLEDNING... 4 GENERELL VEILEDNING... 4 VERSJONER AV PROGRAM OG BRUKERVEILEDNING... 4 HOVEDELEMENTER OG FUNKSJONER... 5

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Primus 5.7. Generell brukerveiledning

Primus 5.7. Generell brukerveiledning Primus 5.7 Generell brukerveiledning Innhold Innledning... 3 Generell veiledning... 3 Versjoner av program og brukerveiledning... 3 Hovedelementer og funksjoner... 4 Brukernavn og tilgang... 4 Forsiden...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Brukerkurs Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. Informasjon om opphavsrett Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i RoboHelp HTML 9 fra Adobe

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 16.12.2008 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Brukerveiledning med kom i gang guider. Vennligst skriv ned lisensnummeret ditt. Du kan få bruk for det senere. Når du registrerer produktet, vennligst skriv inn din epost adresse

Detaljer

Smart samhandling i Idrettskontor

Smart samhandling i Idrettskontor Smart samhandling i Idrettskontor WINDOWS 8.1... 3 TOUCH... 3 OPPGAVELINJEN... 3 SØK STARTE PROGRAMMER... 4 BLI KJENT MED STARTSKJERMEN... 4 STARTE FLERE INSTANSER AV PROGRAM... 5 HÅNDTERE VINDUER AERO

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer