Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF"

Transkript

1 Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Etter en gjennomgang av pasientstrømmer og beredskapssituasjon i Telemark, anbefaler de involverte foretakene, Vestre Viken HF, Sørlandet Sykehus HF og Sykehuset Telemark HF, at Sørlandet Sykehus fortsatt skal ha ansvaret for ambulansetjenesten i kommunene Fyresdal og Nissedal, mens ansvaret for tjenesten i Tinn, Hjartdal og Notodden overføres til Sykehuset Telemark. Anbefalingen er forankret i kommunehelsetjenesten i de aktuelle kommunene, og endringen kan være klar fra 1/ Overføringen medfører engangskostnader til utstyr, omkobling av nødmeldetjenesten, til opplæring og ny husleie er av Sykehuset Telemark beregnet til ca 6,7 MNOK, og disse kostnadene vil bli søkt dekket fra Helse Sør-Øst i påvente av ny inntektsmodell. 1

2 Innhold Bakgrunn for saken...3 Beskrivelse av arbeidsgruppens sammensetning og prosess...3 Beskrivelse av dagens situasjon...3 Introduksjon...3 Demografiske data...4 Medisinske tilbud i de ulike sykehusene...4 Medisinsktekniske løsninger i ambulansetjenesten...4 Driftsdata i ambulansetjenesten...5 Drift av AMK-sentralene...7 Beredskapsvurderinger...8 Tekniske problemstillinger knyttet til nødmeldetjenesten...9 Forslag til endringer...9 Anbefaling...9 Mulige effekter for pasientbehandlingen...10 Økonomiske konsekvenser...10 Utviklingstrekk for ambulansetjenesten og AMK...11 Forslag til gjennomføringsplan...11 Risikoanalyse...1 Vedlegg...13

3 Bakgrunn for saken De prehospitale tjenestene består av ambulansetjenesten, akuttmedisinsk koordineringssentral, AMK, samt Pasientreiser. Fagrådet for prehospitale tjenester og akuttmottak fikk i oppdrag av Helse Sør-Øst å vurdere en hensiktsmessig organisering av de prehospitale tjenestene i regionen (Faglig innspill til regional plan for prehospitale tjenester juni 010). Fagrådet anbefalte å holde de tre virksomhetsområdene samlet og organisere dem til det enkelte sykehusområde. Bakgrunnen var at nærmere 90 % av virksomheten er lokal, og at samspillet med akuttmottakene, andre sykehusavdelinger og ikke minst primærhelsetjenesten, er av avgjørende betydning for prehospital verdiskapning. Fagrådet påpekte også en del oppgaver som vil nyte godt av tettere samhandling mellom de ulike tjenestene (fagutvikling, transport på tvers av sykehusområdene, styring av luftambulansene, IKT etc.). Disse oppgavene blir ivaretatt gjennom ulike initiativer i regi av Helse Sør-Øst. Endringene som ble gjort i enkelte sykehusområder i forbindelse med den såkalte hovedstadsprosessen (styresak Omstillingsprogrammet), medførte at ambulansestrukturen ikke fulgte de nye sykehusområdene fullt ut, og det er nå igangsatt to prosjekter som skal vurdere eventuelle behov for endringer i ansvarsforholdene. Dette gjelder Asker og Bærum som hører til Vestre Viken sykehusområde, men der ambulansetjenesten sorterer til OUS, samt Telemark som er delt på tre ambulansevirksomheter. Beskrivelse av arbeidsgruppens sammensetning og prosess Vestfold og Telemark fikk ansvaret for å gjennomføre vurderingen av ambulansestrukturen i Telemark, vedlegg 1. Det er etablert en styringsgruppe med deltagere fra de tre involverte foretakene, og en egen arbeidsgruppe med deltagere fra Vestre Viken, se vedlegg. Det er avholdt møter med de involverte kommunene Hjartdal og Notodden, mens kommunikasjonen med Tinn, Nissedal og Fyresdal har gått over telefon og e-post. Prosjektet er delt i to faser der den første er å komme frem til en anbefaling av eventuelle nye ansvarsområder. Fase to er når selve overføringen settes i verk, og her er det satt opp et eget prosjekt med en rekke fagområder involvert, vedlegg 3. I fase to blir også de ansatte sterkere involvert. Beskrivelse av dagens situasjon Introduksjon Ambulansetjenesten er knyttet til én spesifikk AMK-sentral som styrer virksomheten, og i Telemark er det derfor tre AMK-sentraler som er involvert, Vestre Viken i Drammen, Tønsberg for Vestfold og Telemark samt Lillesand for Sørlandet. I Helse Sør-Øst er de prehospitale tjenestene organisert til de enkelte sykehusområdene, men det er noen unntak fra dette prinsippet, delvis ut fra historikk og delvis ut fra hvor de naturlige pasientstrømmene går. Da Blefjell sykehus HF ble avviklet i 009, fikk Vestre Viken HF ansvaret for Kongsberg sykehus, mens sykehusene på Notodden og Rjukan ble overført til Sykehuset Telemark HF. Ambulansetjenesten i disse kommunene ble imidlertid videreført som en del av Vestre Viken. Ut fra ovennevnte prinsipp om sykehusområder, samt pasientstrømmene for de aktuelle kommunene, har Helse Sør-Øst bedt de involverte partene vurdere hvor ambulansetjenesten bør organiseres. Sørlandet Sykehus HF har ansvaret for ambulansetjenesten i Fyresdal og Nissedal, og for å sikre en helhetlig innfallsvinkel for sykehusområdet Vestfold og Telemark, blir også disse Telemarkskommunene tatt med i vurderingene, se vedlagte mandat. 3

4 Demografiske data Befolkningen i de aktuelle kommunene har falt med i underkant av % de siste ti årene, og det er særlig utviklingen i Tinn som er negativ, tabell 1. Utviklingstrekkene har ingen betydning for hvem som har ansvaret for ambulansetjenesten, men vil kunne påvirke beredskapsløsningene over tid. Hjartdal Notodden Tinn Fyresdal Nissedal Areal (km²) Folketall 1/1-003 Folketall 1/1-013 Folketall endring % vis endring ,3 % 1,1 % -8,0 % 0,5 % -0,7 % Tabell 1 Bruken av ambulanser er nært knyttet til aldersfordeling i kommunene samt avstanden til aktuelle behandlingssteder, ref. arbeidet med inntektsmodell for de prehospitale tjenestene (T. Hagen, Ø. Røed, Helse Sør-Øst). Samtidig betyr lokalisering av legevakt og lokal kultur også sitt for omfanget i bruk av ambulanse, se tabell over ambulanseforbruk i de aktuelle kommunene. Hjartdal Notodden Folketall Ambulanseoppdrag Oppdrag pr innbyggere Tinn Fyresdal Nissedal Tabell Medisinske tilbud i de ulike sykehusene Pasientene fra Notodden, Hjartdal og Tinn får dekket sine behov for akutt hjelp i Telemark, med unntak av alvorlige traumer og PCI som går direkte til OUS. Det er legevakttjenester på Rjukan for Tinn og på Notodden for innbyggere i Hjartdal og Notodden. Pasienter fra Fyresdal og Nissedal får dekket sine akutte behov i Arendal der også legevakten holder til. Unntak er slagtilfeller og annen nevrologi som går til Skien samt alvorlige traumer som går til OUS. Medisinsktekniske løsninger i ambulansetjenesten De tre involverte ambulansetjenestene har samme rammeverk for sin tjeneste, men det er også noen ulikheter som kan skape noen vanskeligheter der flere virksomheter opererer i samme område, ref leveranser til akuttmottakene på Notodden og Rjukan. Vestre Viken Mobimed brukes som behandlings- og overvåkningsutstyr, og man er i ferd med å innføre et journalsystem som er knyttet til Mobimed. Sykehuset i Skien har så langt ikke hatt mottaksmuligheter for EKG, og data må sendes på faks. Vestre Viken innfører IT-verktøyet Ambustat for å registrere driftsdata, og kombinert med det nye, elektroniske journalsystemet, vil dette danne grunnlag for et helhetlig styringssystem for ambulansetjenesten Vestfold og Telemark LP15 er nylig innført som behandlings- og overvåkningsutstyr, og Notodden sykehus må ha mottaksutstyr både for Mobimed og LP15. Mottak av data fra LP15 er webbasert, og både Arendal og Oslo mottar EKG elektronisk. Vestfold og Telemark har også hjertekompresjonsutstyr om bord i alle biler. Triageringssystemet RETTS er innført for den akuttmedisinske kjeden (ambulanser og 4

5 akuttmottak) i begge fylker, men siden Vestre Viken ikke bruker RETTS, har Notodden sykehus nå ulike rutiner å forholde seg til. Vestfold og Telemark bruker elektronisk journal i det akuttmedisinske informasjonssystemet AMiS slik at driftsdata og medisinske data er integrert siden 009. Sørlandet LP1 brukes som behandlings- og overvåkningsutstyr, og siden hjertepasientene i Fyresdal og Nissedal bringes til Arendal, har dette ingen betydning for hjerteavdelingene i Telemark. Sørlandet benytter Ambustat for registrering av driftsdata og medisinske data. Data fra Sørlandet kan derfor ikke uten videre integreres med databasen for AMiS. Triageringssystemet RETTS benyttes i akuttmottakene, men så langt ikke i ambulansetjenesten. Driftsdata i ambulansetjenesten Pasientstrømmer i Notodden, Tinn og Hjartdal For å sikre bedre forståelse og synliggjøring av aktiviteten i ambulansetjenesten, har vi tatt i bruk nye verktøy, såkalte heatmaps, som viser hendelsene plassert i kart og med synliggjøring av hvor aktiviteten er størst, se fig. 1 Fig. 1 I 009 ble Blefjell sykehus HF avviklet og Sykehuset Telemark overtok ansvaret for sykehusene på Notodden og Rjukan. En kartlegging av pasientstrømmene i 008 og i 01, se tabell 3, viser moderate endringer, og den mest signifikante er at pasienter som tidligere gikk til Kongsberg, nå går til Skien. En overføring av ansvaret for ambulansetjenesten vil derfor ikke gjøre store endringer i pasientstrømmene. Avstander og kjøretid er heller ingen avgjørende faktor, se tabell 4. HenteÅr kommune Leveringskommune 5

6 Ikke leveringssted 008 Hjartdal Notodden Tinn Totalt 01 Hjartdal Notodden Tinn Totalt Endret antall Endring i % Tabell 3. Avstander Totalt % % Oslo Arendal Arendal Drammen Eidsvoll Hjartdal Kongsberg Kragerø Notodd Skien Oslo Arendal Drammen (min) Notodden Rjukan Skien Tabell 4 Pasientstrømmer i Fyresdal og Nissedal Tabellene 5 og 6 viser at det er små endringer i pasientstrømmene i Nissedal og Fyresdal fra år til år, og siden legevakten er lokalisert til Arendal, vil en endring av ansvaret for ambulansetjenesten ikke gjøre store endringer i dette bildet. Det er også noe kortere kjøreavstand til Arendal som gjør dagens løsning fordelaktig, tabell 7. Sykehuset Sørlandet har sin nevrologiavdeling i Kristiansand, og det er i hovedsak denne pasientgruppen som går til Skien i dag. Fra Fyresdal Til Arendal Til Skien Til Skien Tabell % % % Fra Nissedal Til Arendal Til Skien Til Skien % % % (Km) % Drammen

7 Tabell 6 Fyresdal Nissedal Tabell 7 Arendal Kristiansand Skien (min) Arendal Kristiansand Skien* (Km) * Høydeforskjellene er meter ved kjøring til Skien og meter ved kjøring til Arendal, noe som forsterker fordelen ved å kjøre til Arendal Aktivitet i ambulansetjenesten Det er store forskjeller på arbeidsbelastningen i ambulansetjenesten, og dette er knyttet til grisgrendt kontra tettbygd strøk samt avstand til de medisinske tilbudene. Tabellen viser aktiviteten på alle ambulansestasjonene i Telemark, og en endring av ansvarsforhold vil ikke påvirke aktiviteten i særlig grad, se tabell 8 som viser % oppdragstid pr. ambulanse. Her er andre arbeidsoppgaver som klargjøring, journalarbeid etc. ikke tatt med. Vestre Viken Kongsberg* 8 % Veggli 19 % Notodden* 36 % Rjukan 15 % Tabell 8 Telemark Kragerø Porsgrunn* Skien Nome Bø Seljord* Vinje Tokke 8 % 4 % 36 % 19 % 4 % 19 % 15 % 14 % * Gjennomsnitt der det er flere biler Organisering og bemanning av ambulansetjenesten Ambulansetjenesten er svært krevende å organisere og å lede. Dette er bl.a. knyttet til at ambulansearbeiderne utfører sine krevende oppgaver uten å bli observert og få veiledning i det daglige. Det er store geografiske avstander mellom de enkelte enhetene, og vaktordningene gir få fremmøter for den enkelte, og det er vanskelig for lederne å være i dialog med sine medarbeidere. Alle de aktuelle ambulansestasjonene har såkalte døgnvakter, dvs. at de ansatte jobber 7-8 døgn i måneden hvorav to helger, og på dagtid er de stort sett ute og kjører. På grunn av lav aktivitet, har Fyresdal og Nissedal i tillegg hjemmevakt, dvs. de er ikke tilknyttet noen fysisk ambulansestasjon. Med utgangspunkt i ovenstående utfordringer, er det ingen entydig riktig måte å organisere tjenesten på, og de tre involverte virksomhetene har da også valgt ulike ledelsesmodeller ut fra erfaring og tilgang på personell. Dersom det gis tilslutning til at Sykehuset Telemark overtar ansvaret for driften av tjenestene på Notodden og Rjukan, vil organiseringen bli et resultat av dialog med både ansatte og potensielle ledere. Bemanningen ellers vil ikke noe sted bli påvirket av hvem som har ansvaret for driften. Drift av AMK-sentralene Aktivitet AMK-sentralene, som både tar imot nødsamtaler og styrer ambulansene, er en svært viktig del av den akuttmedisinske kjeden. Sentralt står også ansvaret for beredskap, f.eks. ved å holde igjen ambulanser eller flytte ambulanser mellom ulike områder. Telemark dekkes i dag av tre AMK-sentraler, henholdsvis i Drammen (Hjartdal, Tinn, Notodden), Lillesand (Fyresdal, Nissedal) og Tønsberg (de 14 resterende kommunene). Arbeidsbelastningen for de tre sentralene er relativt lik i dag, se tabell 9 med 7

8 befolkningstall der tallene i parentes viser konsekvensene av anbefalingen. Dersom Asker og Bærum overføres til AMK Vestre Viken, vil aktiviteten her øke vesentlig. AMK-sentral Vestre Viken Tønsberg Lillesand Tabell 9 Innbyggere (80 000) ( ) Befolkningstetthet/km Antall ambulanser 9 (6) 9 (3) 31 Selv om sentralene har tilgang til å se hverandres ressurser, er det avgjørende at hvert enkelt område har kontroll på egne ambulanser for å sikre beredskap. Unntak er ved akutte hendelser der AMKsentralene har mulighet for å benytte nærmeste bil etter dialog mellom sentralene. Bemanning i AMK AMK-sentralene er en av de mest krevende organisasjonene å bemanne, og årsaken er krav til spesialkompetanse kombinert med kontinuerlig drift og ekstra stor belastning på ugunstige tidspunkter som helger og høytider. Det er klare stordriftsfordeler med hensyn til teknologi og bemanning, men dette må sees i sammenheng med verdien av lokalkunnskap både mht. geografi og de ulike aktørene i helsetjenestene, dvs. kommunehelsetjenesten, legevaktene og spesialisthelsetjenesten. Det er tidligere anslått at AMK-sentralene bør ha et nedslagsfelt på minimum innbyggere (Brustadutvalget, mars 009, side 90), og alle de involverte sentralene har derfor kritisk masse inntil eventuelle nye føringer blir lagt. Det er usikkert i hvilken grad en endring i ansvarsområder vil kunne ha innvirkning på bemanningen i AMK Vestre Viken, og denne problemstillingen må sees i sammenheng med en eventuell overføring av ansvaret for Asker og Bærum. Det er mulig AMK Tønsberg må oppbemannes på enkelte kritiske tidspunkter med særlig høy belastning, men ny inntektsmodell vil nøytralisere eventuelle skjevheter som måtte oppstå ved en overføring, og 014 kan sees som et unntaksår. Beredskapsvurderinger Det er opp til den enkelte virksomhet å sørge for å levere en forsvarlig tjeneste, og dette er knyttet både til det medisinske tilbudet og til å gi pasienten rask hjelp. Det medisinske tilbudet ivaretas gjennom sertifisering av den enkelte ansatte etter et sett med arbeidsprosedyrer, og i hovedtrekk er retningslinjene like, men med noen tilpasninger ut fra utstyr og lokale forhold. Akutte hendelser står for mellom 30 og 40 % av oppdragene i ambulansetjenesten, og responstid er et av de få kvalitetskriteriene som er etablert for denne virksomheten. Myndighetene har anbefalt at 90 % av pasientene skal være nådd innen 1 minutter i tettbygde strøk og innen 5 minutter i grisgrendte strøk. Dette oppnås ved å ha satt inn tilstrekkelig antall ambulanser som så styres slik at det til enhver tid er ressurser tilgjengelig for akutte oppdrag. I praksis benytter man da ambulanser fra nærliggende områder eller flytter biler for å sikre beredskapen i et område som ikke har dekning i øyeblikket. Ingen av de tre tjenestene har i dag presise verktøy som gjør det mulig å styre ambulanseflåten optimalt, og oppgaven løses gjennom å bruke noen enkle retningslinjer, trene personellet og overlate til operatøren å gjøre løpende vurderinger. Så lenge pasientene i Fyresdal og Nissedal i hovedsak går mot Arendal og at antall oppdrag totalt sett er relativt lite, er det uproblematisk at sentralen i Lillesand dekker deler av Telemark. Avstanden mellom ambulansestasjonene i denne delen av Telemark gjør det lite aktuelt å flytte beredskap mellom de to ansvarsområdene. I påkommende tilfeller hender det at man ber hverandre om hjelp, men det foregår i så fall på telefon på en enkel og formålstjenlig måte. Denne dialogen kan bli bedre enn den er i dag. 8

9 AMK-sentralen i Vestre Viken styrer Telemarksambulanser som i hovedsak leverer på Sykehuset Telemarks virksomheter på Rjukan, Notodden og i Grenland, se tabell 3. Det vil alltid være god tilgang på ambulanser i nærheten av et akuttmottak. Utnyttelsen blir imidlertid vanskeliggjort når to sentraler har ansvaret i samme område, og særlig Notodden vil være preget av denne situasjonen. Rekvirentene av tjenestene må også forholde seg til to sentraler med noe ulik arbeidsmetodikk og med to administrative enheter til behandling av eventuelle feil og avvik. I forbindelse med vurderingen av ambulansestrukturen er driftsdata samlet inn, og vi har tatt i bruk nye verktøy for å synliggjøre problemstillingene med beredskapsstyring og for å identifisere de viktigste utfordringene, se fig.. Dette er første gang vi har kunnet presentere responstider (fra AMK mottar melding på 113 til ambulansen er fremme hos pasient) på tvers av to AMK-områder. Det fremkommer tydelig at det er problemer med responstider i grensesnittet mellom ansvarsområdene, f.eks. Seljord/Hjartdal og Notodden/Sauherad. Figur Dersom ansvaret for ambulansetjenesten overføres til Vestfold og Telemark, vil disse områdene bli bedre håndtert, og det er ikke grunn til å tro at det oppstår nye, kritiske grensesnitt. Når ambulansene i ett område er ute på oppdrag, vil AMK ofte flytte biler for å sikre den totale beredskapen innen ansvarsområdet. Dette er en noe omstridt løsning, men de fleste virksomhetene flytter beredskap i større eller mindre grad. Den fysiske avstanden til Fyresdal og Nissedal gjør det lite relevant å involvere disse bilene i den ordinære beredskapsvurderingen i Telemark, men AMK-sentralene er i dialog når særskilte behov oppstår. Vestre Viken har benyttet biler på Kongsberg og Veggli for å dekke opp for Notodden og Rjukan, se vedlegg 5, mens mange av bilene som hører til Telemark i dag, leverer pasienter både til Notodden og Rjukan, se vedlegg 6. Siden disse områdene styres fra AMK-sentralen i Vestre Viken i Drammen, kan bilene ikke utnyttes i den totale beredskapen. Det samme gjelder når biler fra Notodden eller Rjukan opererer innenfor det området som styres fra AMK-sentralen for Vestfold og Telemark i Tønsberg. Beredskapsmessig er det derfor en klar fordel om ambulansetjenesten i Notodden og Rjukan overføres til Sykehuset Telemark. Som tidligere nevnt, har vi ikke presise verktøy for å styre beredskap, men det er grunn til å tro at en endring av ansvarsforholdene vil gi bedre beredskap enn tilfellet er i dag. Tekniske problemstillinger knyttet til nødmeldetjenesten Nødmeldetjenesten står for driften av radiosambandet i de ulike områdene, og det gamle helseradionettet skal erstattes med nytt, digitalt nødnett i løpet av 1-18 måneder. Det er kostnader knyttet til å endre mottaksstasjonene i radiosambandet, og inntil alle tilknyttede områder, f.eks. Rogaland, er i drift på digitalt nødnett, må nytt og gammelt utstyr brukes parallelt. Dette har imidlertid ingen avgjørende betydning for driftsansvaret for ambulansetjenesten. Forslag til endringer Anbefaling Etter en gjennomgang av ambulansestrukturen i Telemark, anbefaler arbeidsgruppen at Sykehuset Sørlandet fortsatt skal ha ansvaret for ambulansetjenesten i Fyresdal og Nissedal. Dette er basert på at de viktigste pasientstrømmene går til Arendal der også legevakten for de to kommunene er lokalisert. Dette er i tråd med ønsket fra de to kommunene, representert ved rådmennene. Den eneste ulempen som er identifisert, er at de andre nødetatene i Telemark, dvs. brannvesen og politi, fortsatt må forholde seg til to AMK-sentraler. 9

10 Når det gjelder kommunene Tinn, Hjartdal og Notodden, anbefaler arbeidsgruppen en overføring av ansvaret for ambulansetjenesten fra Vestre Viken til Prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark. Dette er basert på at pasientstrømmen fra disse kommunene i altoverveiende grad går til Sykehuset Telemark, se tabell 3, og at den totale beredskap i området i så fall forventes å bli bedre, ref avsnittet om beredskapsvurderinger, side 9. Den anbefalte løsningen er ønsket både av sykehusene på Notodden og Rjukan og fra kommuneoverlegene i de tre kommunene. De pasientene som skal til høyere omsorgsnivå, vil fortsatt gå til OUS, dvs. nær 150 transporter i året. Mulige effekter for pasientbehandlingen Anbefalingen er basert på at samhandlingen i det aktuelle området, både med primær- og spesialisthelsetjenesten, forenkles gjennom å synkronisere ambulansetjenesten til å passe med sykehusområdet. Dette har også betydning ved eventuelle endringer i struktur innad i et ansvarsområde som ofte resulterer i at ambulansetjenesten må styrkes som følge av f.eks. sentralisering eller funksjonsdeling. Det er tro på at pasienttilbudet blir mer enhetlig og at det blir enklere å forholde seg til én AMK-sentral for kommuner som har egne sykehus. Ut fra analysene av responstider i dagens grenseområder, ser vi et tydelig forbedringspotensial ved en overføring, dvs. når nærmeste bil enklere kan benyttes, se fig.. Saken er behandlet i styret for Sykehuset Telemark HF som gir sin tilslutning til anbefalingen, vedlegg 8. Økonomiske konsekvenser En overføring av ansvaret for Tinn, Hjartdal og Notodden fra Vestre Viken til Sykehuset Telemark, vil ha moderate økonomiske konsekvenser med hensyn til løpende drift. Det er ikke aktuelt å gjennomføre noen reduksjon av antall biler i de kommunene som blir påvirket av ansvarsendringen, og det er heller ikke nødvendig å øke kapasiteten. Det vil derfor være samme behov for ambulansestasjoner, bemanning og bilpark uavhengig av hvem som driver tjenesten. Beregninger som Sykehuset Telemark har gjort ut i fra dagens situasjon med hensyn til utstyr, biler og lokaler, vil generere en del engangskostnader i form av nytt utstyr, utskifting av biler, økt husleie og opplæring av personell. De tre bilene som er tilknyttet Notodden og Rjukan, har en gjennomsnittlig kjørelengde på km. og vil passere anbefalt kjørelengde på i løpet av inneværende år. Det må derfor investeres umiddelbart i to ambulanser á NOK samt at alle bilene, inklusiv reservebiler, må ha nytt IT-utstyr til Sykehuset Telemark vil måtte utruste tre ambulanser med overvåkningsutstyret LP 15 til en kostnad på drøyt NOK samt med hjertekompresjonsbrett til drøyt NOK For å trene de aktuelle medarbeiderne på nytt utstyr og nye rutiner, f.eks. triageringssystemet RETTS og nytt journalsystem, vil det medgå timeverk som tilsvarer ca. et halvt årsverk høsten 013 og med mye av tiden på 100 % overtid. Opplæringskostnadene er beregnet til NOK Det vil også være noen engangskostnader knyttet til teknisk overføring av nødmeldetjenesten, og dette er beregnet til NOK De totale engangskostnadene anslås dermed til ca. 5, MNOK, se nedenstående tabell. Kostnadselement Ambulanser Transmobil LP15 (montert) Autopulse Omkobling av radionett Opplæring av personell Engangskostnader Kostnad (NOK) Antall Sum Dersom beslutning om overføring blir tatt, vil det være nødvendig med en grundigere analyse knyttet til økning av aktiviteten for AMK Tønsberg, og kanskje vil praktisk erfaring tilsi at bemanningen bør økes i enkelte perioder. Det vil imidlertid være tale om små justeringer, mens bemanningen i Vestre 10

11 Viken må sees i sammenheng med hvor ansvaret for Asker og Bærum blir lagt. Når ny inntektsmodell er på plass, vil de økonomiske rammene være definert, og det vil være opp til den enkelte virksomhet å styre ressursene innenfor disse rammene. Det er ikke gjort beregninger av hva en overtagelse av Nissedal og Fyresdal eventuelt ville kostet, men engangskostnadene vil bli i samme størrelsesorden. Dersom anbefalingen tas til følge om å overdra ansvaret for Tinn, Hjartdal og Rjukan til Vestfold og Telemark, vil det formelt bli en virksomhetsoverdragelse. Det vil da bli gjennomført en due diligence som bl.a. vil berøre de økonomiske forutsetningene ved en overdragelse. Vestre Viken har frem til nå hatt små utgifter til ambulansestasjonene på Notodden og Rjukan, men det er kommet pålegg fra Arbeidstilsynet om utbedringer som i praksis medfører bygging av nye stasjoner der prosessen er igangsatt. Dette vil gi Vestfold og Telemark vesentlig økte leiekostnader fra første dag, anslått til NOK Helse Sør-Øst arbeider med en inntektsmodell for prehospitale tjenester som vil gi objektive kriterier for driftstilskuddene for de enkelte sykehusområdene. Modellen er basert på demografiske forhold på kommunenivå samt avstand til sykehus, inkludert behandlingsnivå. Dette vil nøytralisere en diskusjon om økonomiske betingelser for de ulike foretakene og i praksis forenkle overtagelsesprosessen. Prehospital klinikk i Vestfold og Telemark finner det naturlig at Helse Sør-Øst dekker engangskostnadene ved overtagelsen samt leiekostnader for nye ambulansestasjoner frem til inntektsmodellen er implementert, anslått samlet til 6,7 MNOK. Dette vil bli fremmet i egen sak når due diligence er gjennomført og detaljene er klarlagt. Utviklingstrekk for ambulansetjenesten og AMK Det forventes at veksten i antall ambulanseoppdrag vil fortsette, både som følge av eldrebølgen, se vedlegg 7, og som følge av at spesialiseringen innen helsevesenet fortsetter med lengre transporter som resultat. Dette stiller krav til at ambulansetjenesten tilpasser kapasitet og transportløsninger slik at denne veksten kan ivaretas på en forsvarlig måte. Det blir derfor viktig at ansvaret for tjenesten legges på en måte som ivaretar de naturlige pasientstrømmene slik det legges opp til i anbefalingen. Den endelige funksjonsdelingen innenfor Sykehuset Sørlandet er ikke lagt, og dersom funksjoner overføres fra Arendal til Kristiansand, kan det være aktuelt å gjøre en ny vurdering av ambulansetjenesten i Fyresdal og Nissedal siden reiseavstandene da øker, se tabell 5. Samhandlingsreformen inneholder forventninger knyttet til et tydeligere ansvar for kommunene, også til øyeblikkelig hjelp og døgnplasser. Det er anbefalt at antall legevakter skal reduseres ( er hjelpa nærmest. Forslag til handlingsplan for legevakt, 009), og i tillegg til at de prehospitale virksomhetene må sørge for innflytelse i disse prosessene, kan en endring av legevaktstrukturen gjøre det aktuelt å revurdere ansvarsforholdene for ambulansetjenesten. Det kan også komme større, strukturelle endringer innen nødmeldetjenesten, og både felles nødnummer og en reduksjon av antall AMK-sentraler vil kunne komme til ny vurdering. Selv om de involverte partene i dette arbeidet stiller seg tvilende til om større AMK-området er formålstjenlig i Norge, vil anbefalingene til endringer for Telemark være så moderate at de ikke medfører noe hinder for eventuelle fremtidige endringer i AMK-områder eller endret organisering av ambulansetjenesten. Forslag til gjennomføringsplan Grunnlaget for anbefalingen er gitt ut fra pasientstrømmer, responstider og beredskapsstyring, og de ansatte har vært med i vurderingen av hvilke parametere som må inngå i beslutningsunderlaget. I den praktiske gjennomføringen av virksomhetsoverdragelsen er det viktig å involvere de ansatte, både når det gjelder de formelle aspektene og i planlegging og gjennomføring av opplæring og sertifisering. Vestfold og Telemark vil også være lydhøre når det gjelder den praksis man har hatt for videreutdanning samt for eventuelle andre praktiske forhold som opptar de tidligere Vestre Viken- 11

12 ansatte. Her vil det bli en kombinasjon av å videreføre dagens løsninger og en gradvis synkronisering med eksisterende ordninger i Vestfold og Telemark Virksomhetsoverdragelsen bør formelt settes til 1/1-014, men det er ønskelig å overføre driften litt ut i januar for å kunne ha teknisk beredskap tilgjengelig. Det er mange forhold som skal på plass, og arbeidet med de praktiske forberedelsene er allerede igangsatt. Dette kan gjøres uten at det utløser særlige kostnader, og en detaljert plan er gitt i vedlegg 3. Det vil bli etablert arbeidsgrupper for de viktigste oppgavene, og Vestfold og Telemark har utnevnt en rutinert prosjektleder til å lede arbeidet, se vedlegg 3. Risikoanalyse Endringen gjennomføres for å kunne oppfylle den strategiske målsettingen rundt ansvarsforhold og organisering av prehospitale tjenester i HSØ; «Det skal sikres effektive og trygge prehospitale tjenester med høy kvalitet og tilstrekkelige kapasitet, som understøtter den funksjonsfordeling som etableres innenfor det enkelte sykehusområde og i regionen som helhet». Rapporten beskriver nettopp de risiki som ligger til grunn for anbefalingen om å overføre driftsansvaret for kommunene Notodden, Hjartdal og Tinn. Det er gjennomført en risikoanalyse for selve overføringen, tabell 10, og her er de viktigste risikoelementene forsøkt identifisert og vurdert. Som det fremgår, ser arbeidsgruppen relativt liten risiko knyttet til prosjektet. God planlegging og opplæring reduserer risikoen ytterligere for at uønskede hendelser oppstår. Område Beredskap Sannsynlighet Konsekvens 4 Risiko 8 Kvalitet på tjenesten 4 8 Nytt medisinsk utstyr 4 8 Teknisk omlegging 4 8 Økonomi Tabell 10 1 Tiltak Bruke driftsdata i planleggingen Grundig opplæring i AMK Basiskunnskap er på plass. Grundig opplæring i det som er nytt Innkjøp i god tid Grundig opplæring Bestillinger gjøres i tide Tidlig testing Due diligence Pragmatisk tilnærming

13 Vedlegg Vedlegg 1 13

14 14

15 Vedlegg Bemanning av prosjektet for å komme frem til anbefaling Prosjektdeltagere Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Analyser Prosjektgruppe STHF Jørgen Einerkjær Torbjørn Lia Hovedverneombud Marit Skau Tillitsvalgt Arild Paulsen Jørgen Einerkjær Trond Thoresen Peter Fiskerstrand Leif Røsholt Arild Paulsen (TV) Vestre Viken Sørlandet Inger Lise Hallgren (ILH) Helge Abrahamsen Arne Aas Karlsen Bjørn Trygve Hammer Thomas Fuglerud Oddbjørn Hagen Espen Skjellaug 15

16 Vedlegg 3 Bemanning i overføringsprosjektet Prosjektdeltagere Prosjekteier Styringsgruppe STHF Jørgen Einerkjær Torbjørn Lia Prosjektleder Organisering og HR Ambulanse AMK Økonomi Beredskap Opplæring Nødmeldetjenesten Hovedverneombud Marit Skau Tillitsvalgt Arild Paulsen Leif Røsholt (LR) NN Torbjørn Lia (TL) Trond Ivar Carlson (TIC) Johannes Matthes (JM) Trond Ivar Carlson (TIC) Helge Olsen (HO) Helge Sandstå (HS) 16 Vestre Viken Sørlandet Inger Lise Hallgren (ILH) Helge Abrahamsen Einar Vik Andersen Lise Mette Lindland Toril Hvila

17 Vedlegg 4 Fremdriftsplan for overføring av driftsansvar for ambulansestasjonen på Notodden og Rjukan Organisering Det er mange forhold som må håndteres parallelt, og det er derfor identifisert en rekke fagfelt som må involveres. Prosjektleder samler relevante fagpersoner underveis i arbeidet, og ellers vil mye av arbeidet foregå skriftlig og i telefonmøter, de involverte er listet i vedlegg 3. Fremdriftsplan Planen vil bli ytterligere detaljert Oppgave Legge plan for riktig bruk ambulanseflåten Utvikling av ledelsesmodell (kort og mellomlang sikt) Ansettelsesforhold og betingelser må avstemmes Avstemme standard på bilpark og eventuelle behov for oppgradering Kartlegge og avstemme økonomiske konsekvenser og praktisk løsning Beslutte lokalisering og prosess rundt ny ambulansestasjon på Notodden (og Rjukan) Struktur for beredskapsstyring med ny ambulansestruktur Plan for opplæring i AMK og ambulansetjenesten Opplæring og sertifisering i ambulansetjenesten (LP15, Autopulse, RETTS, metodebøker, journalsystem) Opplæring av AMK-personell Utvikle effektiv samhandlingsmodell for de to AMK-sentralene Tekniske tilpasninger Kartlegging av behov for endringer (SIKT, kvalitet på kartpcer, konsekvenser nødnett etc.) Omprogrammering av radiosamband og kartpcer Bestille omkobling av 113 Omkobling av 113 Innbygging av fester for LP15 i ambulansene 17 Frist Ansvarlig TIC TL LR LR LR ILH TIC HO HO TIC TIC HS HS HS HS HS

18 Vedlegg 5 Oppdrag utført i Telemark av Vestre Vikens biler som er stasjonert i Buskerud Ambulansestasjon Drammen Antall oppdrag Timer forbrukt Hokksund 6 13 Kongsberg 10 5 Notodden Rjukan 3 3 Rødberg 6 Sigdal 1 3 Veggli 6 11 Totalt

19 Vedlegg 6 Ambulansene fra Telemark leverer ofte på Notodden og Rjukan og vil kunne styrke beredskapen 19

20 Vedlegg 7 Det er den eldste delen av befolkningen som bruker mest ambulanse 0

Prehospitale tjenester i Telemark

Prehospitale tjenester i Telemark Prehospitale tjenester i Telemark En introduksjon som beskriver innholdet i tjenesten, pasientstrømmer og som analyserer noen av konsekvensene som følge av utviklingsplanen Innhold Introduksjon Ambulansetjenesten

Detaljer

IKT i de prehospitale tjenester

IKT i de prehospitale tjenester Utvikling og muligheter ved bruk av IKT i de prehospitale tjenester Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 10. januar 2011 Innhold Overordnet om dagens situasjonen Økt IKT-samhandling innen prehospitale

Detaljer

Møteinnkalling og saksliste til styremøte onsdag 28. august 2013

Møteinnkalling og saksliste til styremøte onsdag 28. august 2013 Styret i Sykehuset Telemark HF Vår dato: 21. august 2013 Observatør fra brukerutvalget leder Knut Bjaaland Observatør fra brukerutvalget nestleder Birgit Lia Administrerende direktør, Bess M. Frøyshov

Detaljer

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6 Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Prehospitale tjenester Side 1 av 6 Innhold 1. Innledning og organisering av arbeidet... 3 2. Oppfølging av regionale føringer... 3 3. Dagens situasjon... 3 4. Prehospitale

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28 HØRINGSSVAR FRA HERØY KOMMUNE - FREMTIDIG AMK-STRUKTUR I HELSE NORD Rådmannens innstilling: Høringssvar fra Herøy kommune

Detaljer

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak.

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak. 44.-+ e Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/1932-1 Saksbehandler: Hege Sørlie Saksframlegg Prehospitale tjenester - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 21.10.2015 SAK NR 35-2015 Rammer og føringer - budsjett 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Ambulansetjeneste i Tvedestrand

Ambulansetjeneste i Tvedestrand Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/32-2 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 31.08.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Livsløpskomite 06.09.2016 125/16 Kommunestyre 13.09.2016 Ambulansetjeneste

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 SAK NR 21-2016 Etableringsprosjektet Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner plan for etablering av Sykehusinnkjøp HF hvor

Detaljer

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN Erlend Sundland Arbeidsgruppens medlemmer Geir Grimstad, Helse Sunnmøre HF Per Christian Juvkam, Helse Sunnmøre HF Lars Erik Sjømæling,

Detaljer

Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde. ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013

Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde. ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013 Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013 Agenda Kort om etablering av virksomheten Prioriterte områder i 2013 Utfordringsbildet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Akuttkjedeprosjektet i Telemark

Akuttkjedeprosjektet i Telemark Akuttkjedeprosjektet i Telemark P R E S E N T A S J O N H Ø S T M Ø T E 2 0. O K T O B E R 2 0 1 6 K I N E J O R D B A K K E P R O S J E K T L E D E R S T H F K O M M U N E L E G E S E L J O R D Den akuttmedisinske

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken Den akuttmedisinske kjeden 1. Partene Partene er Vestre Viken og NN kommune. Vestre Viken er heretter benevnt Vestre Viken og NN kommune er benevnt som kommunen.

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Organisering og kompetanse For å understøtte en sømløs akuttkjede i hele Telemark - både prehospitalt og inhospitalt - etableres det

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden Delavtale om den akuttmedisinske kjeden (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 11) Sykehuset Helseforetak og kommunene i Avtalen gjelder fra 31.01.2012 1 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset

Detaljer

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering Bakgrunn for risikovurderingen En prosjektgruppe nedsatt av administrerende direktører i SØ og OUS har utredet muligheter og konsekvenser av å se AMK-tjenestene

Detaljer

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og AHUS statusrapport

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2006/1918-47 Arkiv: G21 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 29.04.2016 Revidert samarbeidsavtale Arendal Legevakt Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/16 Helse- og omsorgskomitéen

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER BAKGRUNN FOR RAKKESTADPROSJEKTET Ønske om å involvere kommunens helse- og omsorgstjenester i nødnett med fokus på hensiktsmessige og effektive samarbeidsformer og

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Dette får dere høre noe om: Hvem er vi og hva driver vi med? Det jeg er bedt om å snakke om..

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Prehospitale tjenester en prioritert del av oppdragsdokumentet? NSH 22. november 2007 Mette Bakkeli, Eieravdelingen

Prehospitale tjenester en prioritert del av oppdragsdokumentet? NSH 22. november 2007 Mette Bakkeli, Eieravdelingen Prehospitale tjenester en prioritert del av oppdragsdokumentet? NSH 22. november 2007 Mette Bakkeli, Eieravdelingen Organisasjonsstruktur, helseforetakene Helse- og omsorgsdepartementet Eieravdelingen

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter

Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Dato xx.12.12.10 Saksfremlegg Saksbehandler: Reidar Aasheim Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Sluttrapport for forprosjekt og mellomprosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR VALG AV LABORATORIER SOM SKAL FORETA HPV-TESTING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR VALG AV LABORATORIER SOM SKAL FORETA HPV-TESTING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 085-2017 VALG AV LABORATORIER SOM SKAL FORETA HPV-TESTING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde.

Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde. Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde. Nasjonalt topplederprogram Torbjørn Lia Tønsberg, April 2014 1

Detaljer

Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen

Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen Helse Vest RHF v/ingvill Skogseth Bergen 18.10.16 Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen Styret i Helse Vest har bede om ei styresak med oppdatering om ambulansedekning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Prosjektmandat. Endret organisasjonsmodell SSHF Prosjektmandat

Prosjektmandat. Endret organisasjonsmodell SSHF Prosjektmandat Side: 1 / 5 Mandatet kan justeres underveis i prosjektet helt frem til prosjektgjennomføringsfasen, men da med godkjenning fra prosjekteier og prosessgruppen. ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 101-2016 OMDANNING AV HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS OG HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Birgitte Langedrag Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 077-2016 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Plan for revisjon av utviklingsplan

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 011-2011 MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT Forslag til

Detaljer

Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk

Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk Seniorrådgiver og tidligere sekretariatsleder i Akuttutvalget Jan Magne Linnsund Helsedirektoratet Akuttutvalgets mandat Utvalget skal se på:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte Saksfremlegg Navn på enheter i VestreViken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 21.09.10 Jo Heldaas 905 71 700 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 107/2010 30.09.10 Trykte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12 Dato Saksbehandler 21.10.12 Martin F. Olsen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Beredskap og beredskapsarbeid i Vestre Viken HF Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010 Høringsnotat Til: Styret og administrasjonen i Helse Midt-Norge Fra: NHO Service Kopi: Dato: 13.04.2011 Sak: Evaluering av dagens ambulansedrift og kostnadsbildet i Helse Midt-Norge NHO Service er den

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Delavtale om analyse av sykehusforbruk

Delavtale om analyse av sykehusforbruk Delavtale 4.4.1 Delavtale om analyse av sykehusforbruk Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 27. oktober 2016 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 66/2016 KJØP AV VASKERITJENESTER Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer