Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF"

Transkript

1 Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Etter en gjennomgang av pasientstrømmer og beredskapssituasjon i Telemark, anbefaler de involverte foretakene, Vestre Viken HF, Sørlandet Sykehus HF og Sykehuset Telemark HF, at Sørlandet Sykehus fortsatt skal ha ansvaret for ambulansetjenesten i kommunene Fyresdal og Nissedal, mens ansvaret for tjenesten i Tinn, Hjartdal og Notodden overføres til Sykehuset Telemark. Anbefalingen er forankret i kommunehelsetjenesten i de aktuelle kommunene, og endringen kan være klar fra 1/ Overføringen medfører engangskostnader til utstyr, omkobling av nødmeldetjenesten, til opplæring og ny husleie er av Sykehuset Telemark beregnet til ca 6,7 MNOK, og disse kostnadene vil bli søkt dekket fra Helse Sør-Øst i påvente av ny inntektsmodell. 1

2 Innhold Bakgrunn for saken...3 Beskrivelse av arbeidsgruppens sammensetning og prosess...3 Beskrivelse av dagens situasjon...3 Introduksjon...3 Demografiske data...4 Medisinske tilbud i de ulike sykehusene...4 Medisinsktekniske løsninger i ambulansetjenesten...4 Driftsdata i ambulansetjenesten...5 Drift av AMK-sentralene...7 Beredskapsvurderinger...8 Tekniske problemstillinger knyttet til nødmeldetjenesten...9 Forslag til endringer...9 Anbefaling...9 Mulige effekter for pasientbehandlingen...10 Økonomiske konsekvenser...10 Utviklingstrekk for ambulansetjenesten og AMK...11 Forslag til gjennomføringsplan...11 Risikoanalyse...1 Vedlegg...13

3 Bakgrunn for saken De prehospitale tjenestene består av ambulansetjenesten, akuttmedisinsk koordineringssentral, AMK, samt Pasientreiser. Fagrådet for prehospitale tjenester og akuttmottak fikk i oppdrag av Helse Sør-Øst å vurdere en hensiktsmessig organisering av de prehospitale tjenestene i regionen (Faglig innspill til regional plan for prehospitale tjenester juni 010). Fagrådet anbefalte å holde de tre virksomhetsområdene samlet og organisere dem til det enkelte sykehusområde. Bakgrunnen var at nærmere 90 % av virksomheten er lokal, og at samspillet med akuttmottakene, andre sykehusavdelinger og ikke minst primærhelsetjenesten, er av avgjørende betydning for prehospital verdiskapning. Fagrådet påpekte også en del oppgaver som vil nyte godt av tettere samhandling mellom de ulike tjenestene (fagutvikling, transport på tvers av sykehusområdene, styring av luftambulansene, IKT etc.). Disse oppgavene blir ivaretatt gjennom ulike initiativer i regi av Helse Sør-Øst. Endringene som ble gjort i enkelte sykehusområder i forbindelse med den såkalte hovedstadsprosessen (styresak Omstillingsprogrammet), medførte at ambulansestrukturen ikke fulgte de nye sykehusområdene fullt ut, og det er nå igangsatt to prosjekter som skal vurdere eventuelle behov for endringer i ansvarsforholdene. Dette gjelder Asker og Bærum som hører til Vestre Viken sykehusområde, men der ambulansetjenesten sorterer til OUS, samt Telemark som er delt på tre ambulansevirksomheter. Beskrivelse av arbeidsgruppens sammensetning og prosess Vestfold og Telemark fikk ansvaret for å gjennomføre vurderingen av ambulansestrukturen i Telemark, vedlegg 1. Det er etablert en styringsgruppe med deltagere fra de tre involverte foretakene, og en egen arbeidsgruppe med deltagere fra Vestre Viken, se vedlegg. Det er avholdt møter med de involverte kommunene Hjartdal og Notodden, mens kommunikasjonen med Tinn, Nissedal og Fyresdal har gått over telefon og e-post. Prosjektet er delt i to faser der den første er å komme frem til en anbefaling av eventuelle nye ansvarsområder. Fase to er når selve overføringen settes i verk, og her er det satt opp et eget prosjekt med en rekke fagområder involvert, vedlegg 3. I fase to blir også de ansatte sterkere involvert. Beskrivelse av dagens situasjon Introduksjon Ambulansetjenesten er knyttet til én spesifikk AMK-sentral som styrer virksomheten, og i Telemark er det derfor tre AMK-sentraler som er involvert, Vestre Viken i Drammen, Tønsberg for Vestfold og Telemark samt Lillesand for Sørlandet. I Helse Sør-Øst er de prehospitale tjenestene organisert til de enkelte sykehusområdene, men det er noen unntak fra dette prinsippet, delvis ut fra historikk og delvis ut fra hvor de naturlige pasientstrømmene går. Da Blefjell sykehus HF ble avviklet i 009, fikk Vestre Viken HF ansvaret for Kongsberg sykehus, mens sykehusene på Notodden og Rjukan ble overført til Sykehuset Telemark HF. Ambulansetjenesten i disse kommunene ble imidlertid videreført som en del av Vestre Viken. Ut fra ovennevnte prinsipp om sykehusområder, samt pasientstrømmene for de aktuelle kommunene, har Helse Sør-Øst bedt de involverte partene vurdere hvor ambulansetjenesten bør organiseres. Sørlandet Sykehus HF har ansvaret for ambulansetjenesten i Fyresdal og Nissedal, og for å sikre en helhetlig innfallsvinkel for sykehusområdet Vestfold og Telemark, blir også disse Telemarkskommunene tatt med i vurderingene, se vedlagte mandat. 3

4 Demografiske data Befolkningen i de aktuelle kommunene har falt med i underkant av % de siste ti årene, og det er særlig utviklingen i Tinn som er negativ, tabell 1. Utviklingstrekkene har ingen betydning for hvem som har ansvaret for ambulansetjenesten, men vil kunne påvirke beredskapsløsningene over tid. Hjartdal Notodden Tinn Fyresdal Nissedal Areal (km²) Folketall 1/1-003 Folketall 1/1-013 Folketall endring % vis endring ,3 % 1,1 % -8,0 % 0,5 % -0,7 % Tabell 1 Bruken av ambulanser er nært knyttet til aldersfordeling i kommunene samt avstanden til aktuelle behandlingssteder, ref. arbeidet med inntektsmodell for de prehospitale tjenestene (T. Hagen, Ø. Røed, Helse Sør-Øst). Samtidig betyr lokalisering av legevakt og lokal kultur også sitt for omfanget i bruk av ambulanse, se tabell over ambulanseforbruk i de aktuelle kommunene. Hjartdal Notodden Folketall Ambulanseoppdrag Oppdrag pr innbyggere Tinn Fyresdal Nissedal Tabell Medisinske tilbud i de ulike sykehusene Pasientene fra Notodden, Hjartdal og Tinn får dekket sine behov for akutt hjelp i Telemark, med unntak av alvorlige traumer og PCI som går direkte til OUS. Det er legevakttjenester på Rjukan for Tinn og på Notodden for innbyggere i Hjartdal og Notodden. Pasienter fra Fyresdal og Nissedal får dekket sine akutte behov i Arendal der også legevakten holder til. Unntak er slagtilfeller og annen nevrologi som går til Skien samt alvorlige traumer som går til OUS. Medisinsktekniske løsninger i ambulansetjenesten De tre involverte ambulansetjenestene har samme rammeverk for sin tjeneste, men det er også noen ulikheter som kan skape noen vanskeligheter der flere virksomheter opererer i samme område, ref leveranser til akuttmottakene på Notodden og Rjukan. Vestre Viken Mobimed brukes som behandlings- og overvåkningsutstyr, og man er i ferd med å innføre et journalsystem som er knyttet til Mobimed. Sykehuset i Skien har så langt ikke hatt mottaksmuligheter for EKG, og data må sendes på faks. Vestre Viken innfører IT-verktøyet Ambustat for å registrere driftsdata, og kombinert med det nye, elektroniske journalsystemet, vil dette danne grunnlag for et helhetlig styringssystem for ambulansetjenesten Vestfold og Telemark LP15 er nylig innført som behandlings- og overvåkningsutstyr, og Notodden sykehus må ha mottaksutstyr både for Mobimed og LP15. Mottak av data fra LP15 er webbasert, og både Arendal og Oslo mottar EKG elektronisk. Vestfold og Telemark har også hjertekompresjonsutstyr om bord i alle biler. Triageringssystemet RETTS er innført for den akuttmedisinske kjeden (ambulanser og 4

5 akuttmottak) i begge fylker, men siden Vestre Viken ikke bruker RETTS, har Notodden sykehus nå ulike rutiner å forholde seg til. Vestfold og Telemark bruker elektronisk journal i det akuttmedisinske informasjonssystemet AMiS slik at driftsdata og medisinske data er integrert siden 009. Sørlandet LP1 brukes som behandlings- og overvåkningsutstyr, og siden hjertepasientene i Fyresdal og Nissedal bringes til Arendal, har dette ingen betydning for hjerteavdelingene i Telemark. Sørlandet benytter Ambustat for registrering av driftsdata og medisinske data. Data fra Sørlandet kan derfor ikke uten videre integreres med databasen for AMiS. Triageringssystemet RETTS benyttes i akuttmottakene, men så langt ikke i ambulansetjenesten. Driftsdata i ambulansetjenesten Pasientstrømmer i Notodden, Tinn og Hjartdal For å sikre bedre forståelse og synliggjøring av aktiviteten i ambulansetjenesten, har vi tatt i bruk nye verktøy, såkalte heatmaps, som viser hendelsene plassert i kart og med synliggjøring av hvor aktiviteten er størst, se fig. 1 Fig. 1 I 009 ble Blefjell sykehus HF avviklet og Sykehuset Telemark overtok ansvaret for sykehusene på Notodden og Rjukan. En kartlegging av pasientstrømmene i 008 og i 01, se tabell 3, viser moderate endringer, og den mest signifikante er at pasienter som tidligere gikk til Kongsberg, nå går til Skien. En overføring av ansvaret for ambulansetjenesten vil derfor ikke gjøre store endringer i pasientstrømmene. Avstander og kjøretid er heller ingen avgjørende faktor, se tabell 4. HenteÅr kommune Leveringskommune 5

6 Ikke leveringssted 008 Hjartdal Notodden Tinn Totalt 01 Hjartdal Notodden Tinn Totalt Endret antall Endring i % Tabell 3. Avstander Totalt % % Oslo Arendal Arendal Drammen Eidsvoll Hjartdal Kongsberg Kragerø Notodd Skien Oslo Arendal Drammen (min) Notodden Rjukan Skien Tabell 4 Pasientstrømmer i Fyresdal og Nissedal Tabellene 5 og 6 viser at det er små endringer i pasientstrømmene i Nissedal og Fyresdal fra år til år, og siden legevakten er lokalisert til Arendal, vil en endring av ansvaret for ambulansetjenesten ikke gjøre store endringer i dette bildet. Det er også noe kortere kjøreavstand til Arendal som gjør dagens løsning fordelaktig, tabell 7. Sykehuset Sørlandet har sin nevrologiavdeling i Kristiansand, og det er i hovedsak denne pasientgruppen som går til Skien i dag. Fra Fyresdal Til Arendal Til Skien Til Skien Tabell % % % Fra Nissedal Til Arendal Til Skien Til Skien % % % (Km) % Drammen

7 Tabell 6 Fyresdal Nissedal Tabell 7 Arendal Kristiansand Skien (min) Arendal Kristiansand Skien* (Km) * Høydeforskjellene er meter ved kjøring til Skien og meter ved kjøring til Arendal, noe som forsterker fordelen ved å kjøre til Arendal Aktivitet i ambulansetjenesten Det er store forskjeller på arbeidsbelastningen i ambulansetjenesten, og dette er knyttet til grisgrendt kontra tettbygd strøk samt avstand til de medisinske tilbudene. Tabellen viser aktiviteten på alle ambulansestasjonene i Telemark, og en endring av ansvarsforhold vil ikke påvirke aktiviteten i særlig grad, se tabell 8 som viser % oppdragstid pr. ambulanse. Her er andre arbeidsoppgaver som klargjøring, journalarbeid etc. ikke tatt med. Vestre Viken Kongsberg* 8 % Veggli 19 % Notodden* 36 % Rjukan 15 % Tabell 8 Telemark Kragerø Porsgrunn* Skien Nome Bø Seljord* Vinje Tokke 8 % 4 % 36 % 19 % 4 % 19 % 15 % 14 % * Gjennomsnitt der det er flere biler Organisering og bemanning av ambulansetjenesten Ambulansetjenesten er svært krevende å organisere og å lede. Dette er bl.a. knyttet til at ambulansearbeiderne utfører sine krevende oppgaver uten å bli observert og få veiledning i det daglige. Det er store geografiske avstander mellom de enkelte enhetene, og vaktordningene gir få fremmøter for den enkelte, og det er vanskelig for lederne å være i dialog med sine medarbeidere. Alle de aktuelle ambulansestasjonene har såkalte døgnvakter, dvs. at de ansatte jobber 7-8 døgn i måneden hvorav to helger, og på dagtid er de stort sett ute og kjører. På grunn av lav aktivitet, har Fyresdal og Nissedal i tillegg hjemmevakt, dvs. de er ikke tilknyttet noen fysisk ambulansestasjon. Med utgangspunkt i ovenstående utfordringer, er det ingen entydig riktig måte å organisere tjenesten på, og de tre involverte virksomhetene har da også valgt ulike ledelsesmodeller ut fra erfaring og tilgang på personell. Dersom det gis tilslutning til at Sykehuset Telemark overtar ansvaret for driften av tjenestene på Notodden og Rjukan, vil organiseringen bli et resultat av dialog med både ansatte og potensielle ledere. Bemanningen ellers vil ikke noe sted bli påvirket av hvem som har ansvaret for driften. Drift av AMK-sentralene Aktivitet AMK-sentralene, som både tar imot nødsamtaler og styrer ambulansene, er en svært viktig del av den akuttmedisinske kjeden. Sentralt står også ansvaret for beredskap, f.eks. ved å holde igjen ambulanser eller flytte ambulanser mellom ulike områder. Telemark dekkes i dag av tre AMK-sentraler, henholdsvis i Drammen (Hjartdal, Tinn, Notodden), Lillesand (Fyresdal, Nissedal) og Tønsberg (de 14 resterende kommunene). Arbeidsbelastningen for de tre sentralene er relativt lik i dag, se tabell 9 med 7

8 befolkningstall der tallene i parentes viser konsekvensene av anbefalingen. Dersom Asker og Bærum overføres til AMK Vestre Viken, vil aktiviteten her øke vesentlig. AMK-sentral Vestre Viken Tønsberg Lillesand Tabell 9 Innbyggere (80 000) ( ) Befolkningstetthet/km Antall ambulanser 9 (6) 9 (3) 31 Selv om sentralene har tilgang til å se hverandres ressurser, er det avgjørende at hvert enkelt område har kontroll på egne ambulanser for å sikre beredskap. Unntak er ved akutte hendelser der AMKsentralene har mulighet for å benytte nærmeste bil etter dialog mellom sentralene. Bemanning i AMK AMK-sentralene er en av de mest krevende organisasjonene å bemanne, og årsaken er krav til spesialkompetanse kombinert med kontinuerlig drift og ekstra stor belastning på ugunstige tidspunkter som helger og høytider. Det er klare stordriftsfordeler med hensyn til teknologi og bemanning, men dette må sees i sammenheng med verdien av lokalkunnskap både mht. geografi og de ulike aktørene i helsetjenestene, dvs. kommunehelsetjenesten, legevaktene og spesialisthelsetjenesten. Det er tidligere anslått at AMK-sentralene bør ha et nedslagsfelt på minimum innbyggere (Brustadutvalget, mars 009, side 90), og alle de involverte sentralene har derfor kritisk masse inntil eventuelle nye føringer blir lagt. Det er usikkert i hvilken grad en endring i ansvarsområder vil kunne ha innvirkning på bemanningen i AMK Vestre Viken, og denne problemstillingen må sees i sammenheng med en eventuell overføring av ansvaret for Asker og Bærum. Det er mulig AMK Tønsberg må oppbemannes på enkelte kritiske tidspunkter med særlig høy belastning, men ny inntektsmodell vil nøytralisere eventuelle skjevheter som måtte oppstå ved en overføring, og 014 kan sees som et unntaksår. Beredskapsvurderinger Det er opp til den enkelte virksomhet å sørge for å levere en forsvarlig tjeneste, og dette er knyttet både til det medisinske tilbudet og til å gi pasienten rask hjelp. Det medisinske tilbudet ivaretas gjennom sertifisering av den enkelte ansatte etter et sett med arbeidsprosedyrer, og i hovedtrekk er retningslinjene like, men med noen tilpasninger ut fra utstyr og lokale forhold. Akutte hendelser står for mellom 30 og 40 % av oppdragene i ambulansetjenesten, og responstid er et av de få kvalitetskriteriene som er etablert for denne virksomheten. Myndighetene har anbefalt at 90 % av pasientene skal være nådd innen 1 minutter i tettbygde strøk og innen 5 minutter i grisgrendte strøk. Dette oppnås ved å ha satt inn tilstrekkelig antall ambulanser som så styres slik at det til enhver tid er ressurser tilgjengelig for akutte oppdrag. I praksis benytter man da ambulanser fra nærliggende områder eller flytter biler for å sikre beredskapen i et område som ikke har dekning i øyeblikket. Ingen av de tre tjenestene har i dag presise verktøy som gjør det mulig å styre ambulanseflåten optimalt, og oppgaven løses gjennom å bruke noen enkle retningslinjer, trene personellet og overlate til operatøren å gjøre løpende vurderinger. Så lenge pasientene i Fyresdal og Nissedal i hovedsak går mot Arendal og at antall oppdrag totalt sett er relativt lite, er det uproblematisk at sentralen i Lillesand dekker deler av Telemark. Avstanden mellom ambulansestasjonene i denne delen av Telemark gjør det lite aktuelt å flytte beredskap mellom de to ansvarsområdene. I påkommende tilfeller hender det at man ber hverandre om hjelp, men det foregår i så fall på telefon på en enkel og formålstjenlig måte. Denne dialogen kan bli bedre enn den er i dag. 8

9 AMK-sentralen i Vestre Viken styrer Telemarksambulanser som i hovedsak leverer på Sykehuset Telemarks virksomheter på Rjukan, Notodden og i Grenland, se tabell 3. Det vil alltid være god tilgang på ambulanser i nærheten av et akuttmottak. Utnyttelsen blir imidlertid vanskeliggjort når to sentraler har ansvaret i samme område, og særlig Notodden vil være preget av denne situasjonen. Rekvirentene av tjenestene må også forholde seg til to sentraler med noe ulik arbeidsmetodikk og med to administrative enheter til behandling av eventuelle feil og avvik. I forbindelse med vurderingen av ambulansestrukturen er driftsdata samlet inn, og vi har tatt i bruk nye verktøy for å synliggjøre problemstillingene med beredskapsstyring og for å identifisere de viktigste utfordringene, se fig.. Dette er første gang vi har kunnet presentere responstider (fra AMK mottar melding på 113 til ambulansen er fremme hos pasient) på tvers av to AMK-områder. Det fremkommer tydelig at det er problemer med responstider i grensesnittet mellom ansvarsområdene, f.eks. Seljord/Hjartdal og Notodden/Sauherad. Figur Dersom ansvaret for ambulansetjenesten overføres til Vestfold og Telemark, vil disse områdene bli bedre håndtert, og det er ikke grunn til å tro at det oppstår nye, kritiske grensesnitt. Når ambulansene i ett område er ute på oppdrag, vil AMK ofte flytte biler for å sikre den totale beredskapen innen ansvarsområdet. Dette er en noe omstridt løsning, men de fleste virksomhetene flytter beredskap i større eller mindre grad. Den fysiske avstanden til Fyresdal og Nissedal gjør det lite relevant å involvere disse bilene i den ordinære beredskapsvurderingen i Telemark, men AMK-sentralene er i dialog når særskilte behov oppstår. Vestre Viken har benyttet biler på Kongsberg og Veggli for å dekke opp for Notodden og Rjukan, se vedlegg 5, mens mange av bilene som hører til Telemark i dag, leverer pasienter både til Notodden og Rjukan, se vedlegg 6. Siden disse områdene styres fra AMK-sentralen i Vestre Viken i Drammen, kan bilene ikke utnyttes i den totale beredskapen. Det samme gjelder når biler fra Notodden eller Rjukan opererer innenfor det området som styres fra AMK-sentralen for Vestfold og Telemark i Tønsberg. Beredskapsmessig er det derfor en klar fordel om ambulansetjenesten i Notodden og Rjukan overføres til Sykehuset Telemark. Som tidligere nevnt, har vi ikke presise verktøy for å styre beredskap, men det er grunn til å tro at en endring av ansvarsforholdene vil gi bedre beredskap enn tilfellet er i dag. Tekniske problemstillinger knyttet til nødmeldetjenesten Nødmeldetjenesten står for driften av radiosambandet i de ulike områdene, og det gamle helseradionettet skal erstattes med nytt, digitalt nødnett i løpet av 1-18 måneder. Det er kostnader knyttet til å endre mottaksstasjonene i radiosambandet, og inntil alle tilknyttede områder, f.eks. Rogaland, er i drift på digitalt nødnett, må nytt og gammelt utstyr brukes parallelt. Dette har imidlertid ingen avgjørende betydning for driftsansvaret for ambulansetjenesten. Forslag til endringer Anbefaling Etter en gjennomgang av ambulansestrukturen i Telemark, anbefaler arbeidsgruppen at Sykehuset Sørlandet fortsatt skal ha ansvaret for ambulansetjenesten i Fyresdal og Nissedal. Dette er basert på at de viktigste pasientstrømmene går til Arendal der også legevakten for de to kommunene er lokalisert. Dette er i tråd med ønsket fra de to kommunene, representert ved rådmennene. Den eneste ulempen som er identifisert, er at de andre nødetatene i Telemark, dvs. brannvesen og politi, fortsatt må forholde seg til to AMK-sentraler. 9

10 Når det gjelder kommunene Tinn, Hjartdal og Notodden, anbefaler arbeidsgruppen en overføring av ansvaret for ambulansetjenesten fra Vestre Viken til Prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark. Dette er basert på at pasientstrømmen fra disse kommunene i altoverveiende grad går til Sykehuset Telemark, se tabell 3, og at den totale beredskap i området i så fall forventes å bli bedre, ref avsnittet om beredskapsvurderinger, side 9. Den anbefalte løsningen er ønsket både av sykehusene på Notodden og Rjukan og fra kommuneoverlegene i de tre kommunene. De pasientene som skal til høyere omsorgsnivå, vil fortsatt gå til OUS, dvs. nær 150 transporter i året. Mulige effekter for pasientbehandlingen Anbefalingen er basert på at samhandlingen i det aktuelle området, både med primær- og spesialisthelsetjenesten, forenkles gjennom å synkronisere ambulansetjenesten til å passe med sykehusområdet. Dette har også betydning ved eventuelle endringer i struktur innad i et ansvarsområde som ofte resulterer i at ambulansetjenesten må styrkes som følge av f.eks. sentralisering eller funksjonsdeling. Det er tro på at pasienttilbudet blir mer enhetlig og at det blir enklere å forholde seg til én AMK-sentral for kommuner som har egne sykehus. Ut fra analysene av responstider i dagens grenseområder, ser vi et tydelig forbedringspotensial ved en overføring, dvs. når nærmeste bil enklere kan benyttes, se fig.. Saken er behandlet i styret for Sykehuset Telemark HF som gir sin tilslutning til anbefalingen, vedlegg 8. Økonomiske konsekvenser En overføring av ansvaret for Tinn, Hjartdal og Notodden fra Vestre Viken til Sykehuset Telemark, vil ha moderate økonomiske konsekvenser med hensyn til løpende drift. Det er ikke aktuelt å gjennomføre noen reduksjon av antall biler i de kommunene som blir påvirket av ansvarsendringen, og det er heller ikke nødvendig å øke kapasiteten. Det vil derfor være samme behov for ambulansestasjoner, bemanning og bilpark uavhengig av hvem som driver tjenesten. Beregninger som Sykehuset Telemark har gjort ut i fra dagens situasjon med hensyn til utstyr, biler og lokaler, vil generere en del engangskostnader i form av nytt utstyr, utskifting av biler, økt husleie og opplæring av personell. De tre bilene som er tilknyttet Notodden og Rjukan, har en gjennomsnittlig kjørelengde på km. og vil passere anbefalt kjørelengde på i løpet av inneværende år. Det må derfor investeres umiddelbart i to ambulanser á NOK samt at alle bilene, inklusiv reservebiler, må ha nytt IT-utstyr til Sykehuset Telemark vil måtte utruste tre ambulanser med overvåkningsutstyret LP 15 til en kostnad på drøyt NOK samt med hjertekompresjonsbrett til drøyt NOK For å trene de aktuelle medarbeiderne på nytt utstyr og nye rutiner, f.eks. triageringssystemet RETTS og nytt journalsystem, vil det medgå timeverk som tilsvarer ca. et halvt årsverk høsten 013 og med mye av tiden på 100 % overtid. Opplæringskostnadene er beregnet til NOK Det vil også være noen engangskostnader knyttet til teknisk overføring av nødmeldetjenesten, og dette er beregnet til NOK De totale engangskostnadene anslås dermed til ca. 5, MNOK, se nedenstående tabell. Kostnadselement Ambulanser Transmobil LP15 (montert) Autopulse Omkobling av radionett Opplæring av personell Engangskostnader Kostnad (NOK) Antall Sum Dersom beslutning om overføring blir tatt, vil det være nødvendig med en grundigere analyse knyttet til økning av aktiviteten for AMK Tønsberg, og kanskje vil praktisk erfaring tilsi at bemanningen bør økes i enkelte perioder. Det vil imidlertid være tale om små justeringer, mens bemanningen i Vestre 10

11 Viken må sees i sammenheng med hvor ansvaret for Asker og Bærum blir lagt. Når ny inntektsmodell er på plass, vil de økonomiske rammene være definert, og det vil være opp til den enkelte virksomhet å styre ressursene innenfor disse rammene. Det er ikke gjort beregninger av hva en overtagelse av Nissedal og Fyresdal eventuelt ville kostet, men engangskostnadene vil bli i samme størrelsesorden. Dersom anbefalingen tas til følge om å overdra ansvaret for Tinn, Hjartdal og Rjukan til Vestfold og Telemark, vil det formelt bli en virksomhetsoverdragelse. Det vil da bli gjennomført en due diligence som bl.a. vil berøre de økonomiske forutsetningene ved en overdragelse. Vestre Viken har frem til nå hatt små utgifter til ambulansestasjonene på Notodden og Rjukan, men det er kommet pålegg fra Arbeidstilsynet om utbedringer som i praksis medfører bygging av nye stasjoner der prosessen er igangsatt. Dette vil gi Vestfold og Telemark vesentlig økte leiekostnader fra første dag, anslått til NOK Helse Sør-Øst arbeider med en inntektsmodell for prehospitale tjenester som vil gi objektive kriterier for driftstilskuddene for de enkelte sykehusområdene. Modellen er basert på demografiske forhold på kommunenivå samt avstand til sykehus, inkludert behandlingsnivå. Dette vil nøytralisere en diskusjon om økonomiske betingelser for de ulike foretakene og i praksis forenkle overtagelsesprosessen. Prehospital klinikk i Vestfold og Telemark finner det naturlig at Helse Sør-Øst dekker engangskostnadene ved overtagelsen samt leiekostnader for nye ambulansestasjoner frem til inntektsmodellen er implementert, anslått samlet til 6,7 MNOK. Dette vil bli fremmet i egen sak når due diligence er gjennomført og detaljene er klarlagt. Utviklingstrekk for ambulansetjenesten og AMK Det forventes at veksten i antall ambulanseoppdrag vil fortsette, både som følge av eldrebølgen, se vedlegg 7, og som følge av at spesialiseringen innen helsevesenet fortsetter med lengre transporter som resultat. Dette stiller krav til at ambulansetjenesten tilpasser kapasitet og transportløsninger slik at denne veksten kan ivaretas på en forsvarlig måte. Det blir derfor viktig at ansvaret for tjenesten legges på en måte som ivaretar de naturlige pasientstrømmene slik det legges opp til i anbefalingen. Den endelige funksjonsdelingen innenfor Sykehuset Sørlandet er ikke lagt, og dersom funksjoner overføres fra Arendal til Kristiansand, kan det være aktuelt å gjøre en ny vurdering av ambulansetjenesten i Fyresdal og Nissedal siden reiseavstandene da øker, se tabell 5. Samhandlingsreformen inneholder forventninger knyttet til et tydeligere ansvar for kommunene, også til øyeblikkelig hjelp og døgnplasser. Det er anbefalt at antall legevakter skal reduseres ( er hjelpa nærmest. Forslag til handlingsplan for legevakt, 009), og i tillegg til at de prehospitale virksomhetene må sørge for innflytelse i disse prosessene, kan en endring av legevaktstrukturen gjøre det aktuelt å revurdere ansvarsforholdene for ambulansetjenesten. Det kan også komme større, strukturelle endringer innen nødmeldetjenesten, og både felles nødnummer og en reduksjon av antall AMK-sentraler vil kunne komme til ny vurdering. Selv om de involverte partene i dette arbeidet stiller seg tvilende til om større AMK-området er formålstjenlig i Norge, vil anbefalingene til endringer for Telemark være så moderate at de ikke medfører noe hinder for eventuelle fremtidige endringer i AMK-områder eller endret organisering av ambulansetjenesten. Forslag til gjennomføringsplan Grunnlaget for anbefalingen er gitt ut fra pasientstrømmer, responstider og beredskapsstyring, og de ansatte har vært med i vurderingen av hvilke parametere som må inngå i beslutningsunderlaget. I den praktiske gjennomføringen av virksomhetsoverdragelsen er det viktig å involvere de ansatte, både når det gjelder de formelle aspektene og i planlegging og gjennomføring av opplæring og sertifisering. Vestfold og Telemark vil også være lydhøre når det gjelder den praksis man har hatt for videreutdanning samt for eventuelle andre praktiske forhold som opptar de tidligere Vestre Viken- 11

12 ansatte. Her vil det bli en kombinasjon av å videreføre dagens løsninger og en gradvis synkronisering med eksisterende ordninger i Vestfold og Telemark Virksomhetsoverdragelsen bør formelt settes til 1/1-014, men det er ønskelig å overføre driften litt ut i januar for å kunne ha teknisk beredskap tilgjengelig. Det er mange forhold som skal på plass, og arbeidet med de praktiske forberedelsene er allerede igangsatt. Dette kan gjøres uten at det utløser særlige kostnader, og en detaljert plan er gitt i vedlegg 3. Det vil bli etablert arbeidsgrupper for de viktigste oppgavene, og Vestfold og Telemark har utnevnt en rutinert prosjektleder til å lede arbeidet, se vedlegg 3. Risikoanalyse Endringen gjennomføres for å kunne oppfylle den strategiske målsettingen rundt ansvarsforhold og organisering av prehospitale tjenester i HSØ; «Det skal sikres effektive og trygge prehospitale tjenester med høy kvalitet og tilstrekkelige kapasitet, som understøtter den funksjonsfordeling som etableres innenfor det enkelte sykehusområde og i regionen som helhet». Rapporten beskriver nettopp de risiki som ligger til grunn for anbefalingen om å overføre driftsansvaret for kommunene Notodden, Hjartdal og Tinn. Det er gjennomført en risikoanalyse for selve overføringen, tabell 10, og her er de viktigste risikoelementene forsøkt identifisert og vurdert. Som det fremgår, ser arbeidsgruppen relativt liten risiko knyttet til prosjektet. God planlegging og opplæring reduserer risikoen ytterligere for at uønskede hendelser oppstår. Område Beredskap Sannsynlighet Konsekvens 4 Risiko 8 Kvalitet på tjenesten 4 8 Nytt medisinsk utstyr 4 8 Teknisk omlegging 4 8 Økonomi Tabell 10 1 Tiltak Bruke driftsdata i planleggingen Grundig opplæring i AMK Basiskunnskap er på plass. Grundig opplæring i det som er nytt Innkjøp i god tid Grundig opplæring Bestillinger gjøres i tide Tidlig testing Due diligence Pragmatisk tilnærming

13 Vedlegg Vedlegg 1 13

14 14

15 Vedlegg Bemanning av prosjektet for å komme frem til anbefaling Prosjektdeltagere Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Analyser Prosjektgruppe STHF Jørgen Einerkjær Torbjørn Lia Hovedverneombud Marit Skau Tillitsvalgt Arild Paulsen Jørgen Einerkjær Trond Thoresen Peter Fiskerstrand Leif Røsholt Arild Paulsen (TV) Vestre Viken Sørlandet Inger Lise Hallgren (ILH) Helge Abrahamsen Arne Aas Karlsen Bjørn Trygve Hammer Thomas Fuglerud Oddbjørn Hagen Espen Skjellaug 15

16 Vedlegg 3 Bemanning i overføringsprosjektet Prosjektdeltagere Prosjekteier Styringsgruppe STHF Jørgen Einerkjær Torbjørn Lia Prosjektleder Organisering og HR Ambulanse AMK Økonomi Beredskap Opplæring Nødmeldetjenesten Hovedverneombud Marit Skau Tillitsvalgt Arild Paulsen Leif Røsholt (LR) NN Torbjørn Lia (TL) Trond Ivar Carlson (TIC) Johannes Matthes (JM) Trond Ivar Carlson (TIC) Helge Olsen (HO) Helge Sandstå (HS) 16 Vestre Viken Sørlandet Inger Lise Hallgren (ILH) Helge Abrahamsen Einar Vik Andersen Lise Mette Lindland Toril Hvila

17 Vedlegg 4 Fremdriftsplan for overføring av driftsansvar for ambulansestasjonen på Notodden og Rjukan Organisering Det er mange forhold som må håndteres parallelt, og det er derfor identifisert en rekke fagfelt som må involveres. Prosjektleder samler relevante fagpersoner underveis i arbeidet, og ellers vil mye av arbeidet foregå skriftlig og i telefonmøter, de involverte er listet i vedlegg 3. Fremdriftsplan Planen vil bli ytterligere detaljert Oppgave Legge plan for riktig bruk ambulanseflåten Utvikling av ledelsesmodell (kort og mellomlang sikt) Ansettelsesforhold og betingelser må avstemmes Avstemme standard på bilpark og eventuelle behov for oppgradering Kartlegge og avstemme økonomiske konsekvenser og praktisk løsning Beslutte lokalisering og prosess rundt ny ambulansestasjon på Notodden (og Rjukan) Struktur for beredskapsstyring med ny ambulansestruktur Plan for opplæring i AMK og ambulansetjenesten Opplæring og sertifisering i ambulansetjenesten (LP15, Autopulse, RETTS, metodebøker, journalsystem) Opplæring av AMK-personell Utvikle effektiv samhandlingsmodell for de to AMK-sentralene Tekniske tilpasninger Kartlegging av behov for endringer (SIKT, kvalitet på kartpcer, konsekvenser nødnett etc.) Omprogrammering av radiosamband og kartpcer Bestille omkobling av 113 Omkobling av 113 Innbygging av fester for LP15 i ambulansene 17 Frist Ansvarlig TIC TL LR LR LR ILH TIC HO HO TIC TIC HS HS HS HS HS

18 Vedlegg 5 Oppdrag utført i Telemark av Vestre Vikens biler som er stasjonert i Buskerud Ambulansestasjon Drammen Antall oppdrag Timer forbrukt Hokksund 6 13 Kongsberg 10 5 Notodden Rjukan 3 3 Rødberg 6 Sigdal 1 3 Veggli 6 11 Totalt

19 Vedlegg 6 Ambulansene fra Telemark leverer ofte på Notodden og Rjukan og vil kunne styrke beredskapen 19

20 Vedlegg 7 Det er den eldste delen av befolkningen som bruker mest ambulanse 0

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER SAKSFREMLEGG Saksgang Styre Møtedato Driftsstyret, Sykehuspartner 30. august 2010 SAK NR 040-2010: SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 1 Innledning Helsevesenet som helhet er i ferd med å gjøre et kvantesprang med overgang til drift av kjernefunksjonene basert på digitalt informasjonsgrunnlag. Formålet

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018

Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018 Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018 Innhold Innledning...5 1.0 Overordnede krav, målsettinger og strategier...7 1.1 Beskrivelse av Finnmark som ambulanseområde...8 1.1.1 Bosettingsmønster og befolkningsutvikling...8

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

14/00949-2 29.08.2014

14/00949-2 29.08.2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14/00949-2 29.08.2014 Saksbehandler: Berit Herlofsen, +47 480 75 966 Høring - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer