SKRIFTLIGE ORIENTERINGER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKRIFTLIGE ORIENTERINGER:"

Transkript

1 Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING Utvalg: FROGN KOMMUNES RÅD FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MUNTLIG ORIENTERING: Orientering vedrørende kirkekonsert sist sommer v/kommunalsjef Olav Neander og kultursjef Pål Mørk. SKRIFTLIGE ORIENTERINGER: Kulturskolens tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne. Notat fra rådmannen, datert Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr Notat fra rådmannen, datert Tilsynsrapporter 2011 og 2012 helse og omsorg. Notat fra rådmannen, datert ORIENTERING OM FELLESMØTE Dato for fellesmøte mellom Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er fastsatt til tirsdag 30. oktober kl Sted: Rådhuset, Fraunar TEMADISKUSJONER: Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Notat m/vedlegg fra rådmannen, datert Rullering av kommunedelplan for trafikksikkerhet, Notat m/vedlegg fra rådmannen, datert

2 SAKLISTE Referater: Se sak 21/12 Type Side 20/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 28. AUGUST /12 REFERATSAKER TIL MØTET RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - 22/12 HELSE- OG OMSORGSMELDINGEN 23/12 VURDERING AV SYKEHUSTILHØRIGHET - OPPFØLGING AV ORDFØRERS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA FROGN HØYRE EVENTUELT Drøbak, den 2. oktober 2012 Eva Anderssen Leder

3 Sak 20/12 SAKNR: 20/12 - Protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 28. AUGUST 2012 Saksbehandler: Anne Lise Larsson Arkivsaksnr.: 12/559 Løpenr.: 16637/12 Arkiv: 033 &70 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 20/ INNSTILLING: Protokoll fra møte i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne den 28. august 2012 godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra møte i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne den 28. august legges frem for godkjenning. Rådmannen i Frogn, den 28. september 2012 Harald Karsten Hermansen Vedlegg: Protokoll fra møte i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne den 28. august

4 Sak 21/12 SAKNR: 21/12 - Referater REFERATSAKER TIL MØTET RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - Saksbehandler: Anne Lise Larsson Arkivsaksnr.: 12/2220 Løpenr.: 16648/12 Arkiv: 033 &70 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 21/ INNSTILLING: Følgende referatsak tas til orientering: Akershusbulletinen, august 2012 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Følgende referatsak legges frem til orientering: Akershusbulletinen, august 2012 Rådmannen i Frogn, 28. september 2012 Harald Karsten Hermansen Vedlegg: Akershusbulletinen, august 2012

5 Sak 22/12 SAKNR: 22/12 Helse- og omsorgsmeldingen HELSE- OG OMSORGSMELDINGEN Saksbehandler: Anne Margrete Fletre Arkivsaksnr.: 12/547 Løpenr.: 16764/12 Arkiv: G00 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget / Eldrerådet / Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 22/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur / Formannskapet / Kommunestyret / INNSTILLING: 1. Helse- og omsorgsmeldingen tas til orientering 2. Meldingen legges til grunn for det videre arbeidet med helse- og omsorgsfeltet. 3. Rådmannen fremmer sak for administrasjonsutvalget om eventuelle organisatoriske konsekvenser av meldingens konklusjoner. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet , sak 129/11, at det skulle utarbeides en ny helse og omsorgsmelding. Meldingen skal skissere utviklingstrekk og definere de påfølgende nødvendige tilpasninger og endringer. Rådmannen legger nå frem helse- og omsorgsmeldingen og anbefaler at meldingen tas til orientering, samt at den legges til grunn for det videre arbeidet med helse- og omsorgsfeltet. Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet , sak 129/11, at det skulle utarbeides en ny helse og omsorgsmelding. Meldingen skal skissere utviklingstrekk og definere de påfølgende nødvendige tilpasninger og endringer. Samhandlingsreformen legger til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjenesten, i størst mulig grad må finne sine løsninger i kommunen. Dette betyr at flere helse og omsorgsoppgaver skal ivaretas i kommunen. Innsatsen i forhold til forebygging og begrensning av sykdom skal intensiveres. Spesielt kompetansekrevende helse og omsorgsoppgaver som ikke kan løses lokalt, skal løses interkommunalt. Gjennom folkehelseprofilen, befolkningsprognoser og nye statistikker, får vi en bedre oversikt over befolkningens helsetilstand som gjør det lettere å definere hvilke prioriteringer som kommunen bør ta.

6 Sak 22/12 Befolkningsprognosene til Follo viser at behovet for pleie og omsorgstjenester vil øke i Frogn kommune frem til Befolkningsframskrivingen viser at den første eldrebølgen kommer blant de yngre eldre. Disse har et mindre behov enn gruppen over 80 år, men de utgjør så mange flere innbyggere at de samlet sett vil sannsynligvis representere en like stor etterspørsel etter pleie og omsorgstjenester som gruppen over 80 år. Gruppen yngre eldre opp til 80 år vokser kraftig fra i dag og frem til Noen viktige forutsetninger som bør ligge til grunn for å møte nye krav og oppgaver er utvikling av IKT-systemer, elektronisk samhandling mellom sykehus og kommune, samt utvikling av velferdsteknologi. I tillegg vil det være behov for formålstjenlige bygg til helse og omsorgstjenester med en samlokalisering som gir god ressursutnyttelse og styrker tverrfaglige samhandling og rasjonell drift. Helsepersonell er en viktig innsatsfaktor for verdiskapning i helse og omsorgssektoren, det vil derfor være viktig å rette fokus på utdanningsinstitusjoner med tanke på kompetanseutvikling som er nødvendig i kommunen for å løse de fremtidige oppgavene i helse og omsorgstjenesten. Helse og omsorgsmeldingen viser til følgende anbefalinger 1. I fremtiden vil økende fokus på gode pasientforløp gjøre opplæring til en naturlig del av helsetjenestetilbudet for kronisk syke personer og deres pårørende. Fokuset for opplæring vil være å fremme helse og hindre eller utsette forverring av sykdom og behovet for helsetjenester og/ eller sykehusinnleggelse. Etablering av friskliv og læring og mestringstilbud i kommunen vil kunne sikre tidlig intervensjon mot sykdomsutvikling, en bredere tilnærming til mestring av sykdom eller funksjonssvikt, og sikre at brukere over tid og gjennom tettere oppfølging i sitt nærmiljø får muligheten til å tilegne seg verktøy til å håndtere hverdagen på en bedre måte. Det anbefales å etablere frisklivsentral og lærings- og mestringssenter som utvikler læringstilbud til personer med kroniske sykdom mer og deres pårørende. Rehabilitering består av fysioterapeuter/ergoterapeuter. Rehabilitering, inkludert innsatsteam har en sentral rolle i rehabiliteringsprosessen. Rehabilitering bør samlokaliseres med friskliv, lærings- og mestringssenter. Dette vil bidra til å etablere et sterkere fagmiljø og styrke samarbeid og utnyttelse av synergi effekter. I tillegg til dette bør demenskoordinator, kreftkoordinator og seniorkontaker også samlokaliseres med rehabilitering. Rådmannen foreslår å opprette et prosjekt for å vurdere hvordan disse oppgavene bør løses, herunder hvordan frisklivs, lærings- og mestringstilbud kan utvikles og organiseres. 2. Utbygging av omsorgsboliger uten døgnbemanning. Frogn kommune har behov for omsorgsboliger uten døgnbemanning, med mulighet for tjenester fra hjemmebaserte tjenester. Tilrettelagte boliger for eldre i nær tilknytning til rehabilitering, lærings og mestringssenter og fasiliteter som treningsrom, kafe, frisør og fotpleier. Frogn kommune følger prinsippet om BEON beste effektive omsorgsnivå, og har behov for tilrettelagte omsorgsboliger for å dekke alle trinn i omsorgstrappen. Boligmeldingen identifiserer ulike steder som er aktuelle for denne typen boliger. Rådmannen anbefaler at dette legges i nærhet til hjemme baserte tjenester, sykehjem og øvrige servicetilbud.

7 Sak 22/12 3. Meldingen anbefaler at det bygges et Bygg B på Ullerud som kan ta over pasientene på Grande. Aktivitetene på Grande kan ikke videreføres i dagens lokaler da bygningsmassen ikke har tilfredsstillende standard til formålet. Fra vil det være 31 langtidsplasser og 15 korttidsplasser, alle enerom, på Grande. Disse plassene må flyttes til et annet bygg med mulighet for økning av antall plasser ved behov, i tillegg til dagsenteraktiviteter. Rådmannen anbefaler at funksjoner beskrevet under punkt 1 (friskliv, læring- og mestring, samt rehabilitering med treningsfasiliteter) samlokaliseres med sykehjemsplassene. Rådmannen anbefaler at hjemmebaserte tjenester ikke flyttes. Avstanden til hjemmebaserte tjenester vil være kort og lokalene er gode og tilpasset tjenestene. Hjemmebaserte tjenester starter utviklingen av kompetanse innen hverdagsrehabilitering. Med de tallene som ligger i tall for 2025, som er basert på en framskrivning av dagen drift, vil et bygg B nærme seg en størrelse på ca kvm. Hvordan utbyggingen bør foregå, må tas stilling til senere, med tanke på om dette skal være i en eller flere etapper. Dersom storkjøkken legges inn i bygningen, vil det være fare for at vi ikke får samlet sykehjems-aktiviteten. Det er hensiktsmessig at kjøkkenet ligger i nærheten til sykehjem eller hjemmebaserte tjenester, men ikke nødvendigvis at det er integrert i bygget. 4. Psykiatri/rus Psykisk helse og rusarbeid er et nytt arbeidsfelt under oppbygging. Det er et mål å starte utvikling av en fleksibel tjeneste som er handlekraftig og tydelig. Samhandlingsreformen gir signaler om at kommunene vil få et større ansvar for denne målgruppen på linjen med somatiske pasienter. Videre utvikling må ses i sammenheng med interkommunalt samarbeid. Tidlig intervensjon og forebygging vil stå sentralt. Rådmannen ønsker å komme tilbake til et eget prosjekt for videreutvikling av tilbudet for dette feltet. 5. Interkommunale prosjekter Når det gjelder kommunens plikt til å yte øyeblikkelig hjelp døgnopphold som blir lovpålagt i 2016, vil dette kunne bli ivaretatt ved å etablere to plasser på sykehjem som akutt pleieplasser. Dette må for øvrig ses i sammenheng med resultat av samarbeidsavtaler i forbindelse med interkommunale prosjekter. Interkommunale prosjekter skal behandles i Follorådet i november. Dette vil legge føringer for muligheter Frogn kommune vil få til å inngå interkommunale samarbeidsavtaler. Alternativer Alternativ 1 Som innstillingen. Alternativ 2

8 Sak 22/12 Kommunestyremeldingens konklusjoner og anbefalinger legges til grunn for kommunens fremtidige utvikling av helse og omsorgstjenestene med følgende endringer a) b) Rådmannen fremmer sak for administrasjonsutvalget om eventuelle organisatoriske konsekvenser av meldingens konklusjoner. Medbestemmelse Hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet har deltatt i styringsgruppen. Økonomiske konsekvenser Det er avgjørende at nye lokaler tilpasses en effektiv drift. Samlokalisering er formålstjenlig mht produktivitet og stordriftsfordeler bør realiseres der det er mulig. Besparelsen ved å bygge stort for fremtiden må veies opp mot merkostnaden ved å ha kapasitet man ikke benytter til formålet på kort sikt. Erfaring viser imidlertid at overkapasitet på de mest omfattende omsorgstilbudene blir fylt opp av brukere med mindre behov. Dette vil gjøre brukerne mer avhengig av hjelp enn ellers og være med på at ressurser kanaliseres til dekking av nevnte behov på bekostning av andre. Økonomiske konsekvenser vil bli belyst i forbindelse med arbeidet med handlingsprogram Vurdering: Frogn kommune bør starte et prosjekt med fokus på friskliv, læring og mestring. Dette er det minst kostnadskrevende og trolig også det mest effektive tiltaket for å redusere presset på øvrige helse- og omsorgstjenester. Dersom kommunen skal kunne redusere veksten av antall langtidsplasser i institusjon og ha god effekt av rehabiliterings- og korttidsplasser og bruke BEON prinsippene i tiltakskjeden, forutsetter dette tilrettelagte omsorgsboliger. Boliger med samlokalisering av brukere gir bedre logistikk og utnyttelse av ressurser i hjemmebaserte tjenester. Antall behov i fremtiden for langtidsplasser vil være avhengig av flere faktorer, blant annet gevinsten ved satsning på hverdagsrehabilitering, noe som kan bidra til at flere blir boende lengre i egen bolig. Når det gjelder liggetid, viser tall redusert liggetid både i forhold til langtids og korttidsplasser. Redusert liggetid på korttidsplasser har ført til økt behov for fysioterapi i hjemmet, men dette bidrar også til større sirkulasjon på korttidsplassene som også benyttes til avlastningsplasser for hjemmeboende. For å sikre en bærekraftig økonomi vil det være formålstjenlig å bygge fremtidige bygg samlokalisert Dette vil gi en bedre ressursutnyttelse og styrke tverrfaglige samhandling og rasjonell drift. For å sikre kompetanse utveksling og et helhetlig tjenestetilbud bør rehabilitering forebyggingstjenester som omhandler friskliv, lærings og mestringstilbud samlokaliseres i bygg B. Bygget bør i tillegg være fleksibelt innrettet slik at pasientrom enkelt kan omgjøres til kontor ved behov, og omvendt. Når det gjelder samlokalisering av formålsbygg, vises det til eiendomsstrategi vedtatt i kommunestyret Sak PS 114/11

9 Sak 22/12 Det overordna mål for eiendomsstrategien er å innrette bygg og eiendom på en slik måte at man dekker behovene for kommunal tjenesteproduksjon for fremtiden. Det legges til grunn at tjenesteproduksjon er mest rasjonell når tjenesteområdet er samlokalisert. Rådmannen vil fremme saker etterhvert som behovet for det oppstår. Rådmannen vurderer å søke kontakt med forskningsmiljøer for å få dokumentert konsekvensen av de valg som foretas i forbindelse med innføring av aktivitetene som er knyttet til samhandlingsreformen. Konklusjon Rådmannen anbefaler at kommunestyremeldingen tas til orientering og at konklusjoner og anbefalinger legges til grunn for det fremtidige arbeidet med helse- og omsorgstjenesten. Drøbak, den 1. oktober 2012 Harald Karsten Hermansen Vedlegg: Helse- og omsorgsmeldingen Vedlegg til helse- og omsorgsmeldingen

10 Sak 23/12 SAKNR: 23/12 - Sykehustilhørighet VURDERING AV SYKEHUSTILHØRIGHET - OPPFØLGING AV ORDFØRERS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA FROGN HØYRE Saksbehandler: Aud Palm Arkivsaksnr.: 12/2156 Løpenr.: 16169/12 Arkiv: H11 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet / Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 23/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur / INNSTILLING: Tilhørigheten til Akershus Universitetssykehus HF opprettholdes SAKSUTREDNING: 1. Sammendrag Denne saken vil belyse de mest relevante sider ved et sykehusskifte fra Akershus universitetssykehus HF til Østfold sykehus HF. Den vil først omhandle etablering av sykehusområdene, så litt om behov i befolkningen, for så å beskrive de to sykehusene. Saken vil gi en kort status om arbeidet med samhandling i Folloregionen for videre å diskutere/vurdere sakens kjerne, om hvorvidt et sykehusskifte bør vurderes. 2. Innledning fremmet Høyre en interpellasjon vedr. sykehus til Kommunestyret: Interpellasjon: Interpellasjon fra Frogn Høyre ved Kirsti Birkeland i e-post av : «Sykehus. Ordfører, Frogn Høyre er opptatt av at kommunens innbyggere sogner til et best mulig sykehus med en stabil tilkommelighet. For noen få år siden ble det besluttet at Follokommunene skulle tilsluttes Ahus framfor et mulig framtidig Østfoldsykehus på Grålum. Erfaringer og kunnskap om sykehusene, tilkommelighet og tilbud etter 1 1/2 års drift er blandede. Frogn Høyre er derfor usikre på om vi ville ha tatt samme beslutning i dag. Derfor spør vi ordføreren:

11 Sak 23/12 Ordfører, er det mulig å ta en revurdering av dette enten på Follo- eller Frogn-nivå?» Ordfører besvarte interpellasjonen slik: «Osloprosessen ble navnet på den store endringen av sykehustilbudet i Oslo og Omegn. Den resulterte i at Follos befolkning tilknytning til Aker opphørte og vi søkte ny tilhørighet. Alternativene var for Frogn sin del lå i øst, vest og sør med ca. samme avstand til alle 3. Etter min vurdering ble det beste alternativet fremmet av Follo-ordførerne i 2007: en tilslutning til det nye Østfoldsykehuset som var besluttet bygd ved Kaldnes/Grålum, Sarpsborg. Forutsetningen var dog at vi ønsket en dialog rundt muligheten av å flytte det litt lenger nord. Dette initiativet førte ikke fram, Drammen-alternativet var langt fra landet, derfor stod i grunnen kun Ahus igjen. Men det lå en skepsis knyttet til valget: et mammutsykehus der kjøretid ville variere sterkt avhengig av hvilken tid på døgnet man måtte dit. Erfaringene med Ahus så langt er blandet, vår skepsis var berettiget og flere problemer har oppstått. Det tenkes da på generell samhandling, sykehusets økonomi, det varierte tilbud på Ski sykehus, leveranser til Follo Legevakt, for å nevne noe. Frogn har betydelig kompetanse på denne samhandlingen, Follo likeså. Det ville absolutt, slik jeg ser det, vært interessant å få vurdert mulighetene samt umiddelbare plusser og minuser ved et skifte fra Ahus til «Øhus». Jeg vil be rådmannen om en sak på dette, med det forbehold at det ikke går utover framdriften på bl.a. implementeringen av Samhandlingsreformens pågående aktiviteter» 3. Bakgrunn 3.1 Sykehusområder I forbindelse med «Oslo-prosessen» (Sammenslåingen av Oslosykehusene) ble det i denne styresaken i Helse Sør-Øst bestemt følgende: «Helse Sør-Øst RHF deles inn i sykehusområder. Dette innebærer følgende: SAK NR OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 1 HOVEDSTADSPROSESSEN Helseforetakene som utgjør et sykehusområde skal ha et helhetlig ansvar for sin befolkning og tilby lokalbaserte spesialisthelsetjenester og mer spesialiserte tjenester for sitt område, herunder akuttfunksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og rehabilitering. Spesialisthelsetjenesten innenfor et sykehusområde skal organiseres etter pasientenes behov. Sykehusene, i samarbeid med kommunene og fastlegene, skal organisere tilbudet for å sikre rett behandling på rett sted (laveste effektive omsorgsnivå - LEON). Tjenestene skal utvikles fra døgn- til dagbehandling og polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for pasienter og i tråd med faglig god praksis. Normalt skal sykehusområdet dekke % av befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, noe som innebærer at de vanligste spesialiserte tjenester i årene fremover er tilgjengelig i alle sykehusområder.

12 Sak 23/12 Innenfor hvert sykehusområde må det etableres en strategi for videre funksjons- og oppgavefordeling for å sikre etterlevelse av prinsippene i denne styresaken. Sykehus innenfor et sykehusområde må etablere felles rutiner og informasjonsgrunnlag som sikrer helhetlige og sammenhengende pasientforløp som bygger på beste kunnskap, er trygge og baseres på reell brukermedvirkning. Pasientenes rett til fritt sykehusvalg skal understøttes. Sykehusområdene danner grunnlaget for fremtidig inntektsfordeling i regionen. Sykehusområdene danner grunnlaget for å vurdere fremtidig behov for investeringer i bygninger, utstyr og IKT.» Sykehustilhørigheten slik den er i dag handler om aktivitetsnivå og sykehusøkonomi. Fordelingen er blitt gjort i forbindelse med Osloprosessen. Hvert område trenger et opptaksområde med en viss populasjon som vurderes opp mot omfanget av hva sykehuset kan drive med. Midler overføres a konto fra Helse- og omsorgsdepartementet via de Regionale helseforetakene til sykehusene, og baserer seg på følgende antatte utgifter og inntekter, eller styringsparametre: Antall produserte DRG-poeng (DRG=diagnoserelaterte grupper =aktivitetsnivå) Refunderte polikliniske inntekter I tillegg er det en rekke særskilte- og øremerkede tilskudd. Kravene kommer som årlige oppdragsdokumenter fra departementet. Hvordan sykehustilhørigheten for Follo og Frogn kommune endte med Ahus, er slik ordføreren beskriver det i sitt svar til interpellasjonen. Det er Helse Sør-Øst RHF selv som bestemmer hvilke kommuner som skal høre inn under hvilket sykehus sitt opptaksområde. Det allikevel ikke noe i veien for at en kommune kan søke om å endre sykehustilhørighet. Dette vurderes årlig i forbindelse med rulleringen av strategiplanen i Helse Sør-Øst RHF, kan gjøres på følgende måte: Ønsker en kommune flytting fra ett sykehus til et annet innhenter Helse Sør-Øst RHF uttalelser fra begge sykehusene før avgjørelse blir tatt i Helse Sør-Øst RHF. (Kilde: Helse Sør-Øst) 3.2 Befolkningens behov Gjennom Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) legger regjeringen den politiske kursen for helse- og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet de neste fire årene. Regjeringens utgangspunkt er at det er et offentlig ansvar å fremme helse og forebygge sykdom, og å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Tjenesten skal: - være virkningsfulle (føre til helsegevinst) - være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) - involvere brukerne og gi dem innflytelse - være samordnet og preget av kontinuitet - utnytte ressursene på en god måte - være tilgjengelig og rettferdig fordelt»

13 Sak 23/12 (Kilde: Nasjonal helse- og omsorgsplan ( )) 3.3 Sykehusene Akershus Universitetssykehus HF, Ahus Bygget var innflyttingsklart i oktober Som lokal- og områdesykehus leverer Ahus helsetjenester til ca mennesker. Ahus sitt opptaksområde utgjør pr. 1. januar 2011 alle kommunene i Follo, på Romerike (bortsett fra Nes kommune innenfor somatiske tjenester), Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og pårørendeopplæring. Ahus leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus. Ahus har en avdeling på Ski. Avdeling Ski sykehus har dette tilbudet: Blodbank Dagkirurgi Dagbehandling Fysio-/eroterapi Klinisk ernæringsfysiolog KOLS rehabilitering Laboratorie Lungesykepleie- ambulant Medisinsk dagavdeling Palliativ enhet Radiologi Spesialistpoliklinikk Follo Legevakt har lokaliteter på Ski sykehus og er en interkommunal legevakt for Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås kommune. Visjon Menneskelig nær - faglig sterk Avstand: Ahus: 49 km (40 min), uberegnlig tidsbruk i rushtrafikken Nytt østfoldsykehus på Kalnes Nytt østfoldsykehus på Kalnes skal sikre befolkningen i Østfold et komplett tilbud av spesialhelsetjenester i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Alle

14 Sak 23/12 akuttfunksjoner vil ligge her. Sykehuset er dimensjonert for en populasjon på ca Det nye østfoldsykehuset vil bestå av et nytt sykehusbygg på Kalnes i Sarpsborg på kvm, et moderne og rehabilitert sykehusbygg i Moss, i tillegg til de sentraliserte tjenester i kommunene. Rutiner og organisering tilpasses nå fortløpende med de mulighetene som åpner seg med nytt sykehusbygg og moderne teknologi og IKT-løsninger. Sykehuset skal stå ferdig i Østfold sykehus har en avdeling i Moss Ny aktivitet i avdeling Moss sykehus i 2015 vil ha følgende tilbud: All dagkirurgi samles her Økning i dagkirurgiinnleggelse Medisinsk utredning og planlagt behandling Poliklinisk dag- og døgnbehandling Deler av kreftomsorgen Palliasjon Områdefunksjon inne rehabilitering Medisinsk kronikeromsorg Mosseregionens Legevakt ligger i tilknytning til gamle Mosseporten sykehjem og er en interkommunal legevakt for Moss, Vestby, Våler, Rygge og Råde kommune. Visjon Sykehuset Østfold skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Avstand: Kalnes: 62 km (42 min), bedre veier, uten rushtrafikk 4 Arbeidet med samhandlingsreformen Status knyttet til Samhandlingsreformen er: Alle 11 avtaler er inngått med Ahus Samhandlingsprosjektet i Follo fremmer i november 2012 en sak i Follorådet omhandlende: lokalmedisins senter interkommunale behandlingstilbud mobile støttetjenester frisklivskonsept IKT-tjenester Dette har vært pågående forprosjekter med deltakelse fra alle Follokommunene. Samhandlingsprosjektene har både brukermedvirkning og tillitsvalgtsrepresentanter i prosjektene.

15 Sak 23/12 Det pågår implementering av elektroniske meldinger mellom Ahus og Follokommunene. Flere samarbeidsområder innen helse i Follo: Follo legevakt i Ski ACT-team Flere samhandlingsarenaer er under vurdering 5 Alternativer Alt 1: Som innstillingen Alt 2: Spørsmålet om endring av sykehustilhørighet fra Akershus universitetssykehus, Ahus, Sykehuset Østfold HF utredes nærmere. Alt 3: Frogn kommune søker Helse Sør-Øst RHF om endring av sykehustilhørighet fra Akershus universitetssykehus, Ahus, til Sykehuset Østfold HF. 6 Vurdering Vår region har vært igjennom mange og store endringer de siste 10 år: 2002 Dannelsen av de regionale helseforetak, Sykehusene (spesialisthelsetjenesten) får en eier; staten 2007 Fusjonen mellom statssykehusene; Rikshospitalet og Radiumhospitalet 2007 Fra fem til fire regionale helseforetak Dannelsen av Helse Sør-Øst (fordi vi kranglet over Ringveien) 2009 Oppryddingen i Oslo Etableringen av Oslo Universitetssykehus (Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker) Innflytting i nytt AHUS Etablering av nytt opptaksområde for AHUS, Follo-kommunene og Alna bydel overføres til AHUS opptaksområde Samhandlingsreformen. Vi må planlegge endringene sammen dvs; pasientforløpene og forskyvningen i sørge for ansvaret Befolkningsfordeling i helseregionene: Helse nor: Helse midt: Helse vest: Helse sør-øst , er desidert størst -fordelingen i regionene er skjevt og likhetsprinsippet er sterkt. Det er de økonomiske reformene som fremtvinger endring: Magnussen-utvalget leverte sin innstilling i 2008 o Påvirker den relative fordeling av penger mellom de fire nasjonale helseregionene

16 Sak 23/12 Det må tilpasse en nasjonal standard for helsehjelp Helse Sør-Øst utvikler og implementerer en ny finansieringsmodell for sine sykehus o Tar penger fra sentrum (les Oslo og Akershus) og flytter dem til periferien (les Innlandet og Sørlandet) Det skal tilpasses en ny regional standard for helsehjelp Samhandlingsreformen fra o En gradvis overføring av penger fra sykehusene til kommunene Det må igjen tilpasses en ny lokal standard for helsehjelp, denne gang i samarbeid med kommunen og bydelene Samhandlingsreformen krever en forskyvning av oppgaver og ressurser i norsk helsevesen fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Medfinansieringen betyr at pengene føres tilbake til spesialisthelsetjenesten, men ikke uten en viss form for lokal styring. Dette betyr at hvis kommunen bygger opp egne løsninger, blir pengene i kommunen. Men det betyr også at kommunen i starten må bruke tid, ressurser og penger på å finne ut hva de lokalt har behov for, og hvordan disse oppgavene skal løses i kommunen. Det betyr også at kommunen må legge til rette for- og bruke tid, penger og ressurser på å definere samhandlingsarenaer, kunnskapsoverføring begge veier og finne klare mål og midler. I tillegg skal hver og en av arbeidstakerne begge steder innføre og kjenne til rutiner, definere pasientforløp, bygge mer individuelle forløp for den enkelte pasient/bruker osv. osv. Dette arbeidet har nå pågått siden høsten 2009, i tett samarbeid med de andre kommunene i Follo. Avtaler er inngått, mange rutiner, samhandlingsarenaer og nettverk er etablert. De nye systemene begynner å komme på plass både lokalt og mellom kommunen og sykehuset. Dette er tiltak alle regioner og kommuner må igjennom. Dette er store endringer som tar tid å implementer og følge opp i alle ledd, i alle organisasjonene og også for brukerorganisasjonen og de tillitsvalgte. Dette er et langsiktig arbeid og det vil ta noe tid før alle gevinster kan hentes ut. Ved å bytte sykehus, må Frogn kommune på nytt starte tilsvarende prosesser vi nå har vært igjennom. Fra inngåelse av avtaler, til innføring av samhandlingsarenaer og rutiner, innføring av nye IKT-systemer, meldingsutveksling osv. Likheter/ulikheter eller «plusser og minuser»: Avstanden: tiden det tar å kjøre til Kalnes er i prinsippet det samme som til Ahus. Derimot gir rushtrafikken en usikkerhet, men ikke når situasjonen er akutt. (blålys) Tilbudet på helsetjenestene: -skal være likt og komplett Legevaktstilbud: o Moss legevakt ligger ved gamle Mosseporten sykehjem. Det tar ca. 30 minutter med bil fra Drøbak til Moss Legevakt o Follo legevakten er i lokaler på Ski sykehus. Det tar ca. 20 minutter med bil fra Drøbak til Follo Legevakt I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen, har det vært et tett samarbeid med de andre kommunene i Akershus og A-hus. Dette har vært et strukturert

17 Sak 23/12 samarbeid styrt av gode prosesser. Dette prosessarbeidet har videre gitt plattformen for etablering og utvikling av rutiner og samarbeid som er av vesentlig betydning for å etablere gode tilbud til pasientene og brukerne. Nytt sykehus betyr en innkjøringsfase, med ansettelser, innkjøring og opplæring til nye rutiner og nytt bygg. Ahus er nå på lang vei igjennom innkjøringsfasen Medbestemmelse: Denne saken er drøftet med NSF v/hovedtillitsvalgt Mona Kristiansen. Hun er innforstått med saken og har ingen kommentarer. 7 Konklusjon Rådmannen anbefaler etter dette at tilhørigheten til Akershus Universitetssykehus HF opprettholdes. Drøbak, den 21. september 2012 Harald Karsten Hermansen

MØTEINNKALLING DEL 1

MØTEINNKALLING DEL 1 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

Vestby kommune Eldrerådet

Vestby kommune Eldrerådet Vestby kommune Eldrerådet Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Møterom 136, eiendomsavdelingen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 18:30 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Vestby Arena NB!! Merk møtested og tid. Møtedato: 29.01.2013 Tid:

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23.4.2014

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F02 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F02 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F02 &13 Arkivsaksnr.: 12/16245-2 Dato: 10.01.2013 HØRING - STRATEGI FOR PASIENT-OG PÅRØRENDEOPPLÆRING HELSE SØR-ØST 2012 2015 â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

sykehusområder.pdf Hei,

sykehusområder.pdf Hei, Journalført i Public 360 Fra: Nina Ansethmoen Sendt: 21. mars 2016 08:48 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Ski kommune vedr kapasitetstilpasninger i Oslo

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: Innspill til spørsmål til skriftlig besvarelse angående sykehustilbudet for Groruddalens befolkning

Vår referanse: Deres referanse: Dato: Innspill til spørsmål til skriftlig besvarelse angående sykehustilbudet for Groruddalens befolkning Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Innstilling til fremtidig sykehusstruktur Presentasjon til ansatte i Sykehuset Innlandet 13. Oktober 2017 Visjon Hvordan skal vi leve opp til sykehusets visjon

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 20.01.11 kl. 19.00 i spiserommet på Eldresenteret. Til behandling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Pb 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/02128-8 Anne

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri.

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri. Helse- og omsorgsavdelingen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2016 11992/2016 2016/1461 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/2 Komite for Helse, omsorg og sosial 02.03.2016 16/7 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester

Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder), Ragnar

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ledelse og strategi 10 år i helsereformen Kvalitet, medvirkning og prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ambisjonene

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Samhandlingsreformen - erfaringer til nå. Ortopedisk kongress 25.april 2014 Bente Heggedal Gerner Ass. samhandlingssjef ved Akershus

Samhandlingsreformen - erfaringer til nå. Ortopedisk kongress 25.april 2014 Bente Heggedal Gerner Ass. samhandlingssjef ved Akershus Samhandlingsreformen - erfaringer til nå. Ortopedisk kongress 25.april 2014 Bente Heggedal Gerner Ass. samhandlingssjef ved Akershus universitetssykehus 2 Stovner Grorud Alna Kommuner/bydeler i Ahus sitt

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Reformen og intensjonen hvilke utfordringer ligger i reformen? Hvilken rolle skal øyeblikkelig i kommunene ha og samhandling med akuttmottak? Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: mandag 25. august 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 06.05.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.10 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 26.4.2013. Kunngjort i AA den 23.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato: 07.01.2013 OMRÅDEPLAN FOR HABILITERING, VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE HØRINGSSVAR FRA DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 94/08 Hovedstadsprosessen Helse Sør-Øst - HØRING

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 94/08 Hovedstadsprosessen Helse Sør-Øst - HØRING HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 94/08 Hovedstadsprosessen Helse Sør-Øst - HØRING Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 94/08 Saksbeh: Toril Orrestad Arkivkode:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Bergen kommune og samhandlingsreformen Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Fra visjon til virkelighet en retningsreform 2008: Visjon 1. januar 2012: Oppstart (første skritt) Hovedtrekk i reformen Økt

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer