SKRIFTLIGE ORIENTERINGER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKRIFTLIGE ORIENTERINGER:"

Transkript

1 Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING Utvalg: FROGN KOMMUNES RÅD FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MUNTLIG ORIENTERING: Orientering vedrørende kirkekonsert sist sommer v/kommunalsjef Olav Neander og kultursjef Pål Mørk. SKRIFTLIGE ORIENTERINGER: Kulturskolens tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne. Notat fra rådmannen, datert Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr Notat fra rådmannen, datert Tilsynsrapporter 2011 og 2012 helse og omsorg. Notat fra rådmannen, datert ORIENTERING OM FELLESMØTE Dato for fellesmøte mellom Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er fastsatt til tirsdag 30. oktober kl Sted: Rådhuset, Fraunar TEMADISKUSJONER: Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Notat m/vedlegg fra rådmannen, datert Rullering av kommunedelplan for trafikksikkerhet, Notat m/vedlegg fra rådmannen, datert

2 SAKLISTE Referater: Se sak 21/12 Type Side 20/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 28. AUGUST /12 REFERATSAKER TIL MØTET RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - 22/12 HELSE- OG OMSORGSMELDINGEN 23/12 VURDERING AV SYKEHUSTILHØRIGHET - OPPFØLGING AV ORDFØRERS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA FROGN HØYRE EVENTUELT Drøbak, den 2. oktober 2012 Eva Anderssen Leder

3 Sak 20/12 SAKNR: 20/12 - Protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 28. AUGUST 2012 Saksbehandler: Anne Lise Larsson Arkivsaksnr.: 12/559 Løpenr.: 16637/12 Arkiv: 033 &70 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 20/ INNSTILLING: Protokoll fra møte i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne den 28. august 2012 godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra møte i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne den 28. august legges frem for godkjenning. Rådmannen i Frogn, den 28. september 2012 Harald Karsten Hermansen Vedlegg: Protokoll fra møte i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne den 28. august

4 Sak 21/12 SAKNR: 21/12 - Referater REFERATSAKER TIL MØTET RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - Saksbehandler: Anne Lise Larsson Arkivsaksnr.: 12/2220 Løpenr.: 16648/12 Arkiv: 033 &70 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 21/ INNSTILLING: Følgende referatsak tas til orientering: Akershusbulletinen, august 2012 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Følgende referatsak legges frem til orientering: Akershusbulletinen, august 2012 Rådmannen i Frogn, 28. september 2012 Harald Karsten Hermansen Vedlegg: Akershusbulletinen, august 2012

5 Sak 22/12 SAKNR: 22/12 Helse- og omsorgsmeldingen HELSE- OG OMSORGSMELDINGEN Saksbehandler: Anne Margrete Fletre Arkivsaksnr.: 12/547 Løpenr.: 16764/12 Arkiv: G00 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget / Eldrerådet / Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 22/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur / Formannskapet / Kommunestyret / INNSTILLING: 1. Helse- og omsorgsmeldingen tas til orientering 2. Meldingen legges til grunn for det videre arbeidet med helse- og omsorgsfeltet. 3. Rådmannen fremmer sak for administrasjonsutvalget om eventuelle organisatoriske konsekvenser av meldingens konklusjoner. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet , sak 129/11, at det skulle utarbeides en ny helse og omsorgsmelding. Meldingen skal skissere utviklingstrekk og definere de påfølgende nødvendige tilpasninger og endringer. Rådmannen legger nå frem helse- og omsorgsmeldingen og anbefaler at meldingen tas til orientering, samt at den legges til grunn for det videre arbeidet med helse- og omsorgsfeltet. Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet , sak 129/11, at det skulle utarbeides en ny helse og omsorgsmelding. Meldingen skal skissere utviklingstrekk og definere de påfølgende nødvendige tilpasninger og endringer. Samhandlingsreformen legger til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjenesten, i størst mulig grad må finne sine løsninger i kommunen. Dette betyr at flere helse og omsorgsoppgaver skal ivaretas i kommunen. Innsatsen i forhold til forebygging og begrensning av sykdom skal intensiveres. Spesielt kompetansekrevende helse og omsorgsoppgaver som ikke kan løses lokalt, skal løses interkommunalt. Gjennom folkehelseprofilen, befolkningsprognoser og nye statistikker, får vi en bedre oversikt over befolkningens helsetilstand som gjør det lettere å definere hvilke prioriteringer som kommunen bør ta.

6 Sak 22/12 Befolkningsprognosene til Follo viser at behovet for pleie og omsorgstjenester vil øke i Frogn kommune frem til Befolkningsframskrivingen viser at den første eldrebølgen kommer blant de yngre eldre. Disse har et mindre behov enn gruppen over 80 år, men de utgjør så mange flere innbyggere at de samlet sett vil sannsynligvis representere en like stor etterspørsel etter pleie og omsorgstjenester som gruppen over 80 år. Gruppen yngre eldre opp til 80 år vokser kraftig fra i dag og frem til Noen viktige forutsetninger som bør ligge til grunn for å møte nye krav og oppgaver er utvikling av IKT-systemer, elektronisk samhandling mellom sykehus og kommune, samt utvikling av velferdsteknologi. I tillegg vil det være behov for formålstjenlige bygg til helse og omsorgstjenester med en samlokalisering som gir god ressursutnyttelse og styrker tverrfaglige samhandling og rasjonell drift. Helsepersonell er en viktig innsatsfaktor for verdiskapning i helse og omsorgssektoren, det vil derfor være viktig å rette fokus på utdanningsinstitusjoner med tanke på kompetanseutvikling som er nødvendig i kommunen for å løse de fremtidige oppgavene i helse og omsorgstjenesten. Helse og omsorgsmeldingen viser til følgende anbefalinger 1. I fremtiden vil økende fokus på gode pasientforløp gjøre opplæring til en naturlig del av helsetjenestetilbudet for kronisk syke personer og deres pårørende. Fokuset for opplæring vil være å fremme helse og hindre eller utsette forverring av sykdom og behovet for helsetjenester og/ eller sykehusinnleggelse. Etablering av friskliv og læring og mestringstilbud i kommunen vil kunne sikre tidlig intervensjon mot sykdomsutvikling, en bredere tilnærming til mestring av sykdom eller funksjonssvikt, og sikre at brukere over tid og gjennom tettere oppfølging i sitt nærmiljø får muligheten til å tilegne seg verktøy til å håndtere hverdagen på en bedre måte. Det anbefales å etablere frisklivsentral og lærings- og mestringssenter som utvikler læringstilbud til personer med kroniske sykdom mer og deres pårørende. Rehabilitering består av fysioterapeuter/ergoterapeuter. Rehabilitering, inkludert innsatsteam har en sentral rolle i rehabiliteringsprosessen. Rehabilitering bør samlokaliseres med friskliv, lærings- og mestringssenter. Dette vil bidra til å etablere et sterkere fagmiljø og styrke samarbeid og utnyttelse av synergi effekter. I tillegg til dette bør demenskoordinator, kreftkoordinator og seniorkontaker også samlokaliseres med rehabilitering. Rådmannen foreslår å opprette et prosjekt for å vurdere hvordan disse oppgavene bør løses, herunder hvordan frisklivs, lærings- og mestringstilbud kan utvikles og organiseres. 2. Utbygging av omsorgsboliger uten døgnbemanning. Frogn kommune har behov for omsorgsboliger uten døgnbemanning, med mulighet for tjenester fra hjemmebaserte tjenester. Tilrettelagte boliger for eldre i nær tilknytning til rehabilitering, lærings og mestringssenter og fasiliteter som treningsrom, kafe, frisør og fotpleier. Frogn kommune følger prinsippet om BEON beste effektive omsorgsnivå, og har behov for tilrettelagte omsorgsboliger for å dekke alle trinn i omsorgstrappen. Boligmeldingen identifiserer ulike steder som er aktuelle for denne typen boliger. Rådmannen anbefaler at dette legges i nærhet til hjemme baserte tjenester, sykehjem og øvrige servicetilbud.

7 Sak 22/12 3. Meldingen anbefaler at det bygges et Bygg B på Ullerud som kan ta over pasientene på Grande. Aktivitetene på Grande kan ikke videreføres i dagens lokaler da bygningsmassen ikke har tilfredsstillende standard til formålet. Fra vil det være 31 langtidsplasser og 15 korttidsplasser, alle enerom, på Grande. Disse plassene må flyttes til et annet bygg med mulighet for økning av antall plasser ved behov, i tillegg til dagsenteraktiviteter. Rådmannen anbefaler at funksjoner beskrevet under punkt 1 (friskliv, læring- og mestring, samt rehabilitering med treningsfasiliteter) samlokaliseres med sykehjemsplassene. Rådmannen anbefaler at hjemmebaserte tjenester ikke flyttes. Avstanden til hjemmebaserte tjenester vil være kort og lokalene er gode og tilpasset tjenestene. Hjemmebaserte tjenester starter utviklingen av kompetanse innen hverdagsrehabilitering. Med de tallene som ligger i tall for 2025, som er basert på en framskrivning av dagen drift, vil et bygg B nærme seg en størrelse på ca kvm. Hvordan utbyggingen bør foregå, må tas stilling til senere, med tanke på om dette skal være i en eller flere etapper. Dersom storkjøkken legges inn i bygningen, vil det være fare for at vi ikke får samlet sykehjems-aktiviteten. Det er hensiktsmessig at kjøkkenet ligger i nærheten til sykehjem eller hjemmebaserte tjenester, men ikke nødvendigvis at det er integrert i bygget. 4. Psykiatri/rus Psykisk helse og rusarbeid er et nytt arbeidsfelt under oppbygging. Det er et mål å starte utvikling av en fleksibel tjeneste som er handlekraftig og tydelig. Samhandlingsreformen gir signaler om at kommunene vil få et større ansvar for denne målgruppen på linjen med somatiske pasienter. Videre utvikling må ses i sammenheng med interkommunalt samarbeid. Tidlig intervensjon og forebygging vil stå sentralt. Rådmannen ønsker å komme tilbake til et eget prosjekt for videreutvikling av tilbudet for dette feltet. 5. Interkommunale prosjekter Når det gjelder kommunens plikt til å yte øyeblikkelig hjelp døgnopphold som blir lovpålagt i 2016, vil dette kunne bli ivaretatt ved å etablere to plasser på sykehjem som akutt pleieplasser. Dette må for øvrig ses i sammenheng med resultat av samarbeidsavtaler i forbindelse med interkommunale prosjekter. Interkommunale prosjekter skal behandles i Follorådet i november. Dette vil legge føringer for muligheter Frogn kommune vil få til å inngå interkommunale samarbeidsavtaler. Alternativer Alternativ 1 Som innstillingen. Alternativ 2

8 Sak 22/12 Kommunestyremeldingens konklusjoner og anbefalinger legges til grunn for kommunens fremtidige utvikling av helse og omsorgstjenestene med følgende endringer a) b) Rådmannen fremmer sak for administrasjonsutvalget om eventuelle organisatoriske konsekvenser av meldingens konklusjoner. Medbestemmelse Hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet har deltatt i styringsgruppen. Økonomiske konsekvenser Det er avgjørende at nye lokaler tilpasses en effektiv drift. Samlokalisering er formålstjenlig mht produktivitet og stordriftsfordeler bør realiseres der det er mulig. Besparelsen ved å bygge stort for fremtiden må veies opp mot merkostnaden ved å ha kapasitet man ikke benytter til formålet på kort sikt. Erfaring viser imidlertid at overkapasitet på de mest omfattende omsorgstilbudene blir fylt opp av brukere med mindre behov. Dette vil gjøre brukerne mer avhengig av hjelp enn ellers og være med på at ressurser kanaliseres til dekking av nevnte behov på bekostning av andre. Økonomiske konsekvenser vil bli belyst i forbindelse med arbeidet med handlingsprogram Vurdering: Frogn kommune bør starte et prosjekt med fokus på friskliv, læring og mestring. Dette er det minst kostnadskrevende og trolig også det mest effektive tiltaket for å redusere presset på øvrige helse- og omsorgstjenester. Dersom kommunen skal kunne redusere veksten av antall langtidsplasser i institusjon og ha god effekt av rehabiliterings- og korttidsplasser og bruke BEON prinsippene i tiltakskjeden, forutsetter dette tilrettelagte omsorgsboliger. Boliger med samlokalisering av brukere gir bedre logistikk og utnyttelse av ressurser i hjemmebaserte tjenester. Antall behov i fremtiden for langtidsplasser vil være avhengig av flere faktorer, blant annet gevinsten ved satsning på hverdagsrehabilitering, noe som kan bidra til at flere blir boende lengre i egen bolig. Når det gjelder liggetid, viser tall redusert liggetid både i forhold til langtids og korttidsplasser. Redusert liggetid på korttidsplasser har ført til økt behov for fysioterapi i hjemmet, men dette bidrar også til større sirkulasjon på korttidsplassene som også benyttes til avlastningsplasser for hjemmeboende. For å sikre en bærekraftig økonomi vil det være formålstjenlig å bygge fremtidige bygg samlokalisert Dette vil gi en bedre ressursutnyttelse og styrke tverrfaglige samhandling og rasjonell drift. For å sikre kompetanse utveksling og et helhetlig tjenestetilbud bør rehabilitering forebyggingstjenester som omhandler friskliv, lærings og mestringstilbud samlokaliseres i bygg B. Bygget bør i tillegg være fleksibelt innrettet slik at pasientrom enkelt kan omgjøres til kontor ved behov, og omvendt. Når det gjelder samlokalisering av formålsbygg, vises det til eiendomsstrategi vedtatt i kommunestyret Sak PS 114/11

9 Sak 22/12 Det overordna mål for eiendomsstrategien er å innrette bygg og eiendom på en slik måte at man dekker behovene for kommunal tjenesteproduksjon for fremtiden. Det legges til grunn at tjenesteproduksjon er mest rasjonell når tjenesteområdet er samlokalisert. Rådmannen vil fremme saker etterhvert som behovet for det oppstår. Rådmannen vurderer å søke kontakt med forskningsmiljøer for å få dokumentert konsekvensen av de valg som foretas i forbindelse med innføring av aktivitetene som er knyttet til samhandlingsreformen. Konklusjon Rådmannen anbefaler at kommunestyremeldingen tas til orientering og at konklusjoner og anbefalinger legges til grunn for det fremtidige arbeidet med helse- og omsorgstjenesten. Drøbak, den 1. oktober 2012 Harald Karsten Hermansen Vedlegg: Helse- og omsorgsmeldingen Vedlegg til helse- og omsorgsmeldingen

10 Sak 23/12 SAKNR: 23/12 - Sykehustilhørighet VURDERING AV SYKEHUSTILHØRIGHET - OPPFØLGING AV ORDFØRERS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA FROGN HØYRE Saksbehandler: Aud Palm Arkivsaksnr.: 12/2156 Løpenr.: 16169/12 Arkiv: H11 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet / Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 23/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur / INNSTILLING: Tilhørigheten til Akershus Universitetssykehus HF opprettholdes SAKSUTREDNING: 1. Sammendrag Denne saken vil belyse de mest relevante sider ved et sykehusskifte fra Akershus universitetssykehus HF til Østfold sykehus HF. Den vil først omhandle etablering av sykehusområdene, så litt om behov i befolkningen, for så å beskrive de to sykehusene. Saken vil gi en kort status om arbeidet med samhandling i Folloregionen for videre å diskutere/vurdere sakens kjerne, om hvorvidt et sykehusskifte bør vurderes. 2. Innledning fremmet Høyre en interpellasjon vedr. sykehus til Kommunestyret: Interpellasjon: Interpellasjon fra Frogn Høyre ved Kirsti Birkeland i e-post av : «Sykehus. Ordfører, Frogn Høyre er opptatt av at kommunens innbyggere sogner til et best mulig sykehus med en stabil tilkommelighet. For noen få år siden ble det besluttet at Follokommunene skulle tilsluttes Ahus framfor et mulig framtidig Østfoldsykehus på Grålum. Erfaringer og kunnskap om sykehusene, tilkommelighet og tilbud etter 1 1/2 års drift er blandede. Frogn Høyre er derfor usikre på om vi ville ha tatt samme beslutning i dag. Derfor spør vi ordføreren:

11 Sak 23/12 Ordfører, er det mulig å ta en revurdering av dette enten på Follo- eller Frogn-nivå?» Ordfører besvarte interpellasjonen slik: «Osloprosessen ble navnet på den store endringen av sykehustilbudet i Oslo og Omegn. Den resulterte i at Follos befolkning tilknytning til Aker opphørte og vi søkte ny tilhørighet. Alternativene var for Frogn sin del lå i øst, vest og sør med ca. samme avstand til alle 3. Etter min vurdering ble det beste alternativet fremmet av Follo-ordførerne i 2007: en tilslutning til det nye Østfoldsykehuset som var besluttet bygd ved Kaldnes/Grålum, Sarpsborg. Forutsetningen var dog at vi ønsket en dialog rundt muligheten av å flytte det litt lenger nord. Dette initiativet førte ikke fram, Drammen-alternativet var langt fra landet, derfor stod i grunnen kun Ahus igjen. Men det lå en skepsis knyttet til valget: et mammutsykehus der kjøretid ville variere sterkt avhengig av hvilken tid på døgnet man måtte dit. Erfaringene med Ahus så langt er blandet, vår skepsis var berettiget og flere problemer har oppstått. Det tenkes da på generell samhandling, sykehusets økonomi, det varierte tilbud på Ski sykehus, leveranser til Follo Legevakt, for å nevne noe. Frogn har betydelig kompetanse på denne samhandlingen, Follo likeså. Det ville absolutt, slik jeg ser det, vært interessant å få vurdert mulighetene samt umiddelbare plusser og minuser ved et skifte fra Ahus til «Øhus». Jeg vil be rådmannen om en sak på dette, med det forbehold at det ikke går utover framdriften på bl.a. implementeringen av Samhandlingsreformens pågående aktiviteter» 3. Bakgrunn 3.1 Sykehusområder I forbindelse med «Oslo-prosessen» (Sammenslåingen av Oslosykehusene) ble det i denne styresaken i Helse Sør-Øst bestemt følgende: «Helse Sør-Øst RHF deles inn i sykehusområder. Dette innebærer følgende: SAK NR OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 1 HOVEDSTADSPROSESSEN Helseforetakene som utgjør et sykehusområde skal ha et helhetlig ansvar for sin befolkning og tilby lokalbaserte spesialisthelsetjenester og mer spesialiserte tjenester for sitt område, herunder akuttfunksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og rehabilitering. Spesialisthelsetjenesten innenfor et sykehusområde skal organiseres etter pasientenes behov. Sykehusene, i samarbeid med kommunene og fastlegene, skal organisere tilbudet for å sikre rett behandling på rett sted (laveste effektive omsorgsnivå - LEON). Tjenestene skal utvikles fra døgn- til dagbehandling og polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for pasienter og i tråd med faglig god praksis. Normalt skal sykehusområdet dekke % av befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, noe som innebærer at de vanligste spesialiserte tjenester i årene fremover er tilgjengelig i alle sykehusområder.

12 Sak 23/12 Innenfor hvert sykehusområde må det etableres en strategi for videre funksjons- og oppgavefordeling for å sikre etterlevelse av prinsippene i denne styresaken. Sykehus innenfor et sykehusområde må etablere felles rutiner og informasjonsgrunnlag som sikrer helhetlige og sammenhengende pasientforløp som bygger på beste kunnskap, er trygge og baseres på reell brukermedvirkning. Pasientenes rett til fritt sykehusvalg skal understøttes. Sykehusområdene danner grunnlaget for fremtidig inntektsfordeling i regionen. Sykehusområdene danner grunnlaget for å vurdere fremtidig behov for investeringer i bygninger, utstyr og IKT.» Sykehustilhørigheten slik den er i dag handler om aktivitetsnivå og sykehusøkonomi. Fordelingen er blitt gjort i forbindelse med Osloprosessen. Hvert område trenger et opptaksområde med en viss populasjon som vurderes opp mot omfanget av hva sykehuset kan drive med. Midler overføres a konto fra Helse- og omsorgsdepartementet via de Regionale helseforetakene til sykehusene, og baserer seg på følgende antatte utgifter og inntekter, eller styringsparametre: Antall produserte DRG-poeng (DRG=diagnoserelaterte grupper =aktivitetsnivå) Refunderte polikliniske inntekter I tillegg er det en rekke særskilte- og øremerkede tilskudd. Kravene kommer som årlige oppdragsdokumenter fra departementet. Hvordan sykehustilhørigheten for Follo og Frogn kommune endte med Ahus, er slik ordføreren beskriver det i sitt svar til interpellasjonen. Det er Helse Sør-Øst RHF selv som bestemmer hvilke kommuner som skal høre inn under hvilket sykehus sitt opptaksområde. Det allikevel ikke noe i veien for at en kommune kan søke om å endre sykehustilhørighet. Dette vurderes årlig i forbindelse med rulleringen av strategiplanen i Helse Sør-Øst RHF, kan gjøres på følgende måte: Ønsker en kommune flytting fra ett sykehus til et annet innhenter Helse Sør-Øst RHF uttalelser fra begge sykehusene før avgjørelse blir tatt i Helse Sør-Øst RHF. (Kilde: Helse Sør-Øst) 3.2 Befolkningens behov Gjennom Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) legger regjeringen den politiske kursen for helse- og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet de neste fire årene. Regjeringens utgangspunkt er at det er et offentlig ansvar å fremme helse og forebygge sykdom, og å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Tjenesten skal: - være virkningsfulle (føre til helsegevinst) - være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) - involvere brukerne og gi dem innflytelse - være samordnet og preget av kontinuitet - utnytte ressursene på en god måte - være tilgjengelig og rettferdig fordelt»

13 Sak 23/12 (Kilde: Nasjonal helse- og omsorgsplan ( )) 3.3 Sykehusene Akershus Universitetssykehus HF, Ahus Bygget var innflyttingsklart i oktober Som lokal- og områdesykehus leverer Ahus helsetjenester til ca mennesker. Ahus sitt opptaksområde utgjør pr. 1. januar 2011 alle kommunene i Follo, på Romerike (bortsett fra Nes kommune innenfor somatiske tjenester), Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og pårørendeopplæring. Ahus leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus. Ahus har en avdeling på Ski. Avdeling Ski sykehus har dette tilbudet: Blodbank Dagkirurgi Dagbehandling Fysio-/eroterapi Klinisk ernæringsfysiolog KOLS rehabilitering Laboratorie Lungesykepleie- ambulant Medisinsk dagavdeling Palliativ enhet Radiologi Spesialistpoliklinikk Follo Legevakt har lokaliteter på Ski sykehus og er en interkommunal legevakt for Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås kommune. Visjon Menneskelig nær - faglig sterk Avstand: Ahus: 49 km (40 min), uberegnlig tidsbruk i rushtrafikken Nytt østfoldsykehus på Kalnes Nytt østfoldsykehus på Kalnes skal sikre befolkningen i Østfold et komplett tilbud av spesialhelsetjenester i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Alle

14 Sak 23/12 akuttfunksjoner vil ligge her. Sykehuset er dimensjonert for en populasjon på ca Det nye østfoldsykehuset vil bestå av et nytt sykehusbygg på Kalnes i Sarpsborg på kvm, et moderne og rehabilitert sykehusbygg i Moss, i tillegg til de sentraliserte tjenester i kommunene. Rutiner og organisering tilpasses nå fortløpende med de mulighetene som åpner seg med nytt sykehusbygg og moderne teknologi og IKT-løsninger. Sykehuset skal stå ferdig i Østfold sykehus har en avdeling i Moss Ny aktivitet i avdeling Moss sykehus i 2015 vil ha følgende tilbud: All dagkirurgi samles her Økning i dagkirurgiinnleggelse Medisinsk utredning og planlagt behandling Poliklinisk dag- og døgnbehandling Deler av kreftomsorgen Palliasjon Områdefunksjon inne rehabilitering Medisinsk kronikeromsorg Mosseregionens Legevakt ligger i tilknytning til gamle Mosseporten sykehjem og er en interkommunal legevakt for Moss, Vestby, Våler, Rygge og Råde kommune. Visjon Sykehuset Østfold skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Avstand: Kalnes: 62 km (42 min), bedre veier, uten rushtrafikk 4 Arbeidet med samhandlingsreformen Status knyttet til Samhandlingsreformen er: Alle 11 avtaler er inngått med Ahus Samhandlingsprosjektet i Follo fremmer i november 2012 en sak i Follorådet omhandlende: lokalmedisins senter interkommunale behandlingstilbud mobile støttetjenester frisklivskonsept IKT-tjenester Dette har vært pågående forprosjekter med deltakelse fra alle Follokommunene. Samhandlingsprosjektene har både brukermedvirkning og tillitsvalgtsrepresentanter i prosjektene.

15 Sak 23/12 Det pågår implementering av elektroniske meldinger mellom Ahus og Follokommunene. Flere samarbeidsområder innen helse i Follo: Follo legevakt i Ski ACT-team Flere samhandlingsarenaer er under vurdering 5 Alternativer Alt 1: Som innstillingen Alt 2: Spørsmålet om endring av sykehustilhørighet fra Akershus universitetssykehus, Ahus, Sykehuset Østfold HF utredes nærmere. Alt 3: Frogn kommune søker Helse Sør-Øst RHF om endring av sykehustilhørighet fra Akershus universitetssykehus, Ahus, til Sykehuset Østfold HF. 6 Vurdering Vår region har vært igjennom mange og store endringer de siste 10 år: 2002 Dannelsen av de regionale helseforetak, Sykehusene (spesialisthelsetjenesten) får en eier; staten 2007 Fusjonen mellom statssykehusene; Rikshospitalet og Radiumhospitalet 2007 Fra fem til fire regionale helseforetak Dannelsen av Helse Sør-Øst (fordi vi kranglet over Ringveien) 2009 Oppryddingen i Oslo Etableringen av Oslo Universitetssykehus (Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker) Innflytting i nytt AHUS Etablering av nytt opptaksområde for AHUS, Follo-kommunene og Alna bydel overføres til AHUS opptaksområde Samhandlingsreformen. Vi må planlegge endringene sammen dvs; pasientforløpene og forskyvningen i sørge for ansvaret Befolkningsfordeling i helseregionene: Helse nor: Helse midt: Helse vest: Helse sør-øst , er desidert størst -fordelingen i regionene er skjevt og likhetsprinsippet er sterkt. Det er de økonomiske reformene som fremtvinger endring: Magnussen-utvalget leverte sin innstilling i 2008 o Påvirker den relative fordeling av penger mellom de fire nasjonale helseregionene

16 Sak 23/12 Det må tilpasse en nasjonal standard for helsehjelp Helse Sør-Øst utvikler og implementerer en ny finansieringsmodell for sine sykehus o Tar penger fra sentrum (les Oslo og Akershus) og flytter dem til periferien (les Innlandet og Sørlandet) Det skal tilpasses en ny regional standard for helsehjelp Samhandlingsreformen fra o En gradvis overføring av penger fra sykehusene til kommunene Det må igjen tilpasses en ny lokal standard for helsehjelp, denne gang i samarbeid med kommunen og bydelene Samhandlingsreformen krever en forskyvning av oppgaver og ressurser i norsk helsevesen fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Medfinansieringen betyr at pengene føres tilbake til spesialisthelsetjenesten, men ikke uten en viss form for lokal styring. Dette betyr at hvis kommunen bygger opp egne løsninger, blir pengene i kommunen. Men det betyr også at kommunen i starten må bruke tid, ressurser og penger på å finne ut hva de lokalt har behov for, og hvordan disse oppgavene skal løses i kommunen. Det betyr også at kommunen må legge til rette for- og bruke tid, penger og ressurser på å definere samhandlingsarenaer, kunnskapsoverføring begge veier og finne klare mål og midler. I tillegg skal hver og en av arbeidstakerne begge steder innføre og kjenne til rutiner, definere pasientforløp, bygge mer individuelle forløp for den enkelte pasient/bruker osv. osv. Dette arbeidet har nå pågått siden høsten 2009, i tett samarbeid med de andre kommunene i Follo. Avtaler er inngått, mange rutiner, samhandlingsarenaer og nettverk er etablert. De nye systemene begynner å komme på plass både lokalt og mellom kommunen og sykehuset. Dette er tiltak alle regioner og kommuner må igjennom. Dette er store endringer som tar tid å implementer og følge opp i alle ledd, i alle organisasjonene og også for brukerorganisasjonen og de tillitsvalgte. Dette er et langsiktig arbeid og det vil ta noe tid før alle gevinster kan hentes ut. Ved å bytte sykehus, må Frogn kommune på nytt starte tilsvarende prosesser vi nå har vært igjennom. Fra inngåelse av avtaler, til innføring av samhandlingsarenaer og rutiner, innføring av nye IKT-systemer, meldingsutveksling osv. Likheter/ulikheter eller «plusser og minuser»: Avstanden: tiden det tar å kjøre til Kalnes er i prinsippet det samme som til Ahus. Derimot gir rushtrafikken en usikkerhet, men ikke når situasjonen er akutt. (blålys) Tilbudet på helsetjenestene: -skal være likt og komplett Legevaktstilbud: o Moss legevakt ligger ved gamle Mosseporten sykehjem. Det tar ca. 30 minutter med bil fra Drøbak til Moss Legevakt o Follo legevakten er i lokaler på Ski sykehus. Det tar ca. 20 minutter med bil fra Drøbak til Follo Legevakt I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen, har det vært et tett samarbeid med de andre kommunene i Akershus og A-hus. Dette har vært et strukturert

17 Sak 23/12 samarbeid styrt av gode prosesser. Dette prosessarbeidet har videre gitt plattformen for etablering og utvikling av rutiner og samarbeid som er av vesentlig betydning for å etablere gode tilbud til pasientene og brukerne. Nytt sykehus betyr en innkjøringsfase, med ansettelser, innkjøring og opplæring til nye rutiner og nytt bygg. Ahus er nå på lang vei igjennom innkjøringsfasen Medbestemmelse: Denne saken er drøftet med NSF v/hovedtillitsvalgt Mona Kristiansen. Hun er innforstått med saken og har ingen kommentarer. 7 Konklusjon Rådmannen anbefaler etter dette at tilhørigheten til Akershus Universitetssykehus HF opprettholdes. Drøbak, den 21. september 2012 Harald Karsten Hermansen

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer