Arbeidsbok. Prosjekt: Vi samler trådene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsbok. Prosjekt: Vi samler trådene"

Transkript

1 Arbeidsbok Prosjekt: Vi samler trådene Dette dokumentet er en oppsummering av det som fremkommer underveis i prosjektets fellesmøter, prosjektgruppemøter og kartlegging. Dokumentet bygges opp parallelt med fremdriften i prosjektet. Formålet med dokumentet er: å samle innspill og informasjon på ett sted danne grunnlag for valg av piloter i neste fase av prosjektet grunnlag for underveis rapportering grunnlag for søknad av midler for 2011 Dokumentet oppsummerer det som fremkommer i prosjektet, mens med detaljert informasjon om hva dette bygger på finnes i egne dokumenter (kartleggingsskjemaer, referater og notater fra samlingene). Dokumentet er sortert etter områder som har kommet frem som utfordrende områder og som områder som bør prioriteres som samhandlingsområder. Denne versjonen av arbeidsboken mangler resultatet fra del 3 av kartleggingen (tjenestetilbudet) 1 KARTLEGGING GJENNOM PROSESS/GRUPPEARBEIDER KOMPETANSE HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID PASIENTROLLEN, PASIENTFORLØP NY KOMMUNEROLLE SAMHANDLINGEN PÅ SYSTEMNIVÅ SAMHANDLING OM TJENESTETILBUD (TO ELLER FLERE KOMMUNER) KARTLEGGING I DEN ENKELTE KOMMUNE... 7 BRUKERMEDVIRKNING... 7 HELSEOVERVÅKNING... 7 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 7 PRIVATE TJENESTEYTERE... 8 ORGANISERING AV HELSETJENESTENE... 8 SÆRSKILTE FORHOLD... 9 STØTTEFUNKSJONER (IKT, KVALITETSARBEID, AVTALEKOMPETANSE)... 9 IKT... 9 Overføring av sensitive data...10 Avtalekompetanse...10 Kvalitetsarbeid...10 Arbeidsbok: oppsummering kartlegging v.1.0 Side 1 av 11

2 1 Kartlegging gjennom prosess/gruppearbeider Denne delen bygger på det som er fremkommet i fellessamlingene med alle arbeidsgruppene. Metode har vært prosessarbeid, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. 1.1 Kompetanse Det er behov for systematisering av kompetanseutvikling både i den enkelte kommune og i samarbeid med de andre kommunene. Det er nødvendig med langsiktige og systematiske planer, som revideres årlig. Arbeidet bør gjennomføres av dedikerte ressurser som jobber med kartlegging av kompetanse, kompetansebehov og gjennomføring av kompetansetiltak. Sykehuset utfordres på å bidra i kompetanseutvikling, men mye må foregå ute i kommunene. Gjerne formalisering av ansvaret på dette mellom sykehus/helseforetak og kommune(ne). heve den generelle kompetansen i kommunen Hospitering Etablere møteplasser for erfaringsutveksling Kompetansefora på tjenesteyternivå Videokonferanser Erfaringsbasert kompetanseutveksling på systemnivå. Realkompetanse kan ivaretas ved at omsorgspersoner og fagpersoner har opplæring sammen. Utnytte brukerkompetansen bedre Bedre sykepleier kompetanse. Økt personal med økt kompetanse Enten gjøre tiltak innenfor de rammene vi har. Eks. fagutviklingssykepleier 20 % for å sette fagutvikling i system eller egen stilling for å jobbe med kompetanseutvikling Systematisere søking på tilskuddsordninger Overføring av kompetanse fra sykehuset, også fordi det vil knytte kontakter for videre samarbeid. Sykehuset følger pasient ut i kommune og kommunen samler i den forbindelse personalet til undervisning rettet mot de utfordringene denne pasienten har. Utfordre Ringerike sykehus til å innkalle kommunene for å lage en konkret plan for året og holdet kurs i de ulike kommunene hvor alle kommunene deltar. Kommunene spiller inn hvilke kompetanseområder de ønsker kompetanse på. 1.2 Helsefremmende og forebyggende arbeid Arbeidsgruppene etterspør prioritering av helsefremmende og forebyggende arbeid: Individets ansvar for egen helse: Bevisstgjøring i forhold til ansvar for egen helse. Også bruke media til dette. Øke bevissthet rundt kosthold, fysisk aktivitet osv. Informasjon til befolkningen skape rette holdninger og forventninger - også dempe forventningene! Holdningene i befolkningen i forhold til å bry seg om hverandre --> kulturendring Helseinformasjon med det nytter perspektivet Prioriteringer Prioritere annerledes enn i dag Tydelige prioriteringer er helsefremmende (tette forventningsgapet) Påvirkningsarbeid politisk. Formidle budskap/fremme saker Skape forståelse for at de tjenestene vi setter inn tidlig er viktig Helse i plan fra topp til bunn (kommuneplanlegging) Realitetsorientering Kommunen som helhet Ledelse/plan som styringsverktøy. Tydelig ledelse og politiske prioriteringer. Helse inn i plan m/økonomi og konkrete mål. Bevissthet hos politikere Arbeidsbok: oppsummering kartlegging v.1.0 Side 2 av 11

3 Tenke bredt og tverrfaglig Få systematisert alle tilbud fra de frivillige og få det med i helhetsvurderingen og samhandlingen. Spille på lag med frivillige lag og foreninger Bytte ut Spansk valgfag i skolen med folkehelse!! Folkehelsekoordinator Helsetjenestens bidrag: Folkehelse fra vugge til grav. La folkehelse i et vidt perspektiv gjennomsyre all aktivitet i helsetjenestene. Kartlegging for å komme inn med tjenester så tidlig som mulig. Grønn resept Tenke hele familie/helhetlig Opprustning av helsestasjon og skolehelsetjenesten som et kraftsenter i forebyggende arbeid. Helsestasjon for eldre Samle forebyggings tiltak og kompetanse innen hver kommune Fastlegene må med i forebyggingsarbeidet. Møtearenaer: fastlege hjemmehjelp/hjemmesykepleie Helsefremmende arbeid: Skole/barnehage Fokus på helse i barnehage og skole, bevisstgjøring foreldre/barn, kostholdsveiledning, mat i skole/barnehage, fysisk aktivitet i skole/barnehage, fulltidsskole med vekt på fysisk aktivitet Tilrettelegging o Tilrettelegging for sunne valg, fysisk aktivitet i arbeidstiden, gode arbeidsmiljø o Aktivitet/aktivisering er mer en fysisk trening o Betale initiativtakere o Fritidstilbud up to date, døgnåpent halltilbud, gjøre allerede eksisterende møteplasser mer tilgjengelig Alle skoler, alle aldershjem alle arbeidsplasser starter dagen med fysisk aktivitet. 1.3 Pasientrollen, pasientforløp Hva må til for å sikre et forutsigbart og helhetlig pasientforløp? Pasientrollen: Pasienten må kunne følge det offentliges tilbud hele veien ved innsyn i pasientjournal. IKT er viktig i dette arbeidet. Pasienten må vite hvor og når han skal henvende seg Ikke bare tydeliggjøre pasientenes rettigheter, også at de har plikter Bevisstgjøring i forhold til ansvar for egen helse Individuell helse advokat, individuell koordinator Pasientforløp: God kommunikasjon for god overføring av pasienter mellom enheter (se under) Kartlegging for å komme inn med tjenester så tidlig som mulig Sikre kvalitet og fleksibilitet ved samarbeidsrutiner/systemer, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, allsidig tilbud (privat, frivillig, kommunalt), og interkommunalt samarbeid Møtearenaer: fastlege hjemmehjelp/hjemmesykepleie Fastsykepleie -ordning Styrker utviklingsmuligheter i nærmiljøet (eks LMS). Videreutvikle lærings- og mestringssentre. Må få denne kompetansen ut i kommunen. Tenke hele familie/helhetlig Få systematisert alle tilbud fra de frivillige og få det med i helhetsvurderingen og samhandlingen. Arbeidsbok: oppsummering kartlegging v.1.0 Side 3 av 11

4 Holdningene i befolkningen i forhold til å bry seg om hverandre --> kulturendring Hva skjer når pasienten kommer hjem? Se hva vi kan støtt og bygge opp hjemme. Når settes mål for IP (individuell plan), og hvem setter disse målene? Når kobles fastlegen inn i arbeidet med IP? Kommunene har krav på seg til å ha EN koordinerende enhet som koordinerer Tjenestene til brukere. Er det en koordinator som mangler? Hvor i kommunen skal/bør den sitte? Ingen av kommunene hadde gode eksempler på hvordan de løste koordinering av tjenestene i overgangen fra rehabilitering og tilbake til jobb. Huller i pasientforløpene mellom rehabilitering og jobb. o Tilleggsbelastning i forhold til psykisk helse. Hvordan avdekkes det? o Arbeidsgivers/NAV s rolle i rehabilitering, og i fasen/overgangen mellom rehabilitering og jobb. 1.4 Ny kommunerolle Hvilke konsekvenser vil ny kommunerolle ha? Flere muligheter. Mer ansvar. Réorientere innsatsen gode planer og tydelige prioriteringer. Forebyggende arbeid på alle plan folkehelse. Nytenking -> tidlig intervensjon Jobbe på en annen måte. Tenke på forebygging i praksis. Spleiselag på tvers. Økonomi har to sider: innsats og gevinst. Hva er gevinsten ved økte kostnader (langsiktig og kortsiktig)? Livskvalitet. Politikere må ta beslutninger som er mer langsiktig (ikke brannslukning) Stiller krav til endring i arbeidsmetode i alle ledd endring for mange ansatte mindre reparering. Helhetlig tenkning blant personale/ledere. Felles forståelse av hva som prioriteres. Utvikling av samarbeid med brukerorganisasjonene Tverrfaglighet innad i kommunen og større krav til samhandling internt i kommunen. Eks. psykiatrien må inn i andre avdelinger. Større behov for samhandling på tvers av kommunene for å få dekket behovene. (Ambulante tjenester, oppsøkende team, ressursenheter, veiledning ift. Spisskompetanse, samlet kompetanse) Kommunene må få nok faglig kompetanse spesielt med tanke på at pasientene skal fort ut av sykehus. Attraktivitet rundt det å jobbe i kommunale jobber. Behov for mer kompetanse og bedre rekruttering. Legens rolle i kommunen. Legene må ha større kompetanse for å stille diagnosen på et tidlig tidspunkt. Dette kan være en stor utfordring i reformen. Hvordan få tilpliktet fastlegene i kommunen for å få de til å jobbe på et sykehjem slik at sykehusinnleggelse unngås. Legen bindeledd mellom pasient og helsevesen. Utfordrer fastlegenes kompetanse til tidlig diagnostikk. 1.5 Samhandlingen på systemnivå mellom kommunene, mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten avtaler: politisk forankring i kommunen om samarbeid på tvers Forpliktende avtaler o Sykehuset tilgjengelig for veiledning kan ringes til Arbeidsbok: oppsummering kartlegging v.1.0 Side 4 av 11

5 o Lokalmedisinsk senter interkommunalt samarbeid systemer: felles IKT systemer for å sikre god utveksling av informasjon (ref Selskapslek; hviskeleken all info blir omskrevet fra munn til munn) Sikre overføringen av pasientene og pasientinformasjon (Styrke kommunikasjon) felles dokumentasjons system samordne planverk samkjøre kvalitetssystemer rådgiving og informasjonsutveksling via IKT/Video klare ansvarslinjer enighet om rettighetskriterier kommunene i mellom, - og spesialisthelsetjenesten organisering: Brukermedvirkning her er kommunene i startfasen. Sykehusene er godt i gang Koordinatorfunksjon i sykehus og kommuner Tverrsektorielt samarbeid/kommunikasjon ambulante team møteplasser treffpunkter tid til å snakke sammen økt kunnskap om hverandres tilbud og begrensninger faste møteplasser SAMPRO høste erfaringer av hverandre før iverksetting og bruk respekt for hverandres kompetanse på de ulike nivåer erfaringsutveksling hospitering legenes plikt og ansvar leger over på fastlønn (legeforeningen gir føringer for møtedeltagelse) Systematisk praktisk samarbeid 1.6 Samhandlingsområder Ringerike sykehus omkringliggende kommuner Navn Beskrivelse Status Samarbeids utvalget Samarbeids møter Ut skrivnings klare Pasienter Egen avtale hvor man erkjenner å ha et felles ansvar for å sikre at pasientene skal oppleve en sammenhengende behandlingskjede og sikre at offentlige ressurser i samhandlingen anvendes på en mest mulig effektiv måte. SAU skal bidra til å utvikle og kvalitetssikre samhandlingen og samarbeidet mellom partene med hensyn til tjenester til personer med somatisk og psykiske lidelser som trenger et sammensatt og helhetlig tilbud. SAU skal påse at avtaler som er inngått mellom partene praktiseres etter intensjonen. Ansatte i pleie- og omsorg i kommunene og avdelingssykepleiere fra sykehuset møtes for å utveksle erfaringer, diskutere avtaler og vedtatte systemer, forbedre samarbeidet. Avtale mellom sykehuset og alle kommunene om utskrivningsklare pasienter. Det er utarbeidet rutiner ved overføring fra kommune til sykehus, og utreisekonvolutt fra sykehuset og tilbake til kommunen. Minst 4 møter pr år 1 møte pr år Erfaringsmel ding Meldingen benyttes ved pasientflyt mellom helsenivåene. Både positive erfaringer og uønskede hendelser meldes. Gjennom meldingene ønsker man å bedre kvaliteten på helsetjenestene og på hvordan samhandlingen fungerer. Gjensidig Avtale mellom hver kommune og sykehuset om gjensidig Kun Sigdal Arbeidsbok: oppsummering kartlegging v.1.0 Side 5 av 11

6 hospitering Medi kament prosjekt Inter mediær avdeling HelseRing Pilot sykehus Ambulant team rehabilitering Ernærings prosjekt Dialog konf eranser PKOordningen Legevaktsam arbeidet hospitering med hensikt å utvikle samhandlingskompetanse hos ansatte, samt øke kompetansen innen fagspesifikt område. Avtalen bygger på et prosjekt som ble gjennomført i , og skal implementeres som en del av driften i kommunene og sykehuset. Målsetning å sikre rett medisin til pasienten i overgangene. PKO-ene har utarbeidet oppslag til legekontorene og har fulgt dette opp mot fastlegene. I 2009 besluttet Samarbeidsutvalget å utrede muligheten for felles intermediærenhet og en interkommunal rehabiliteringsenhet med sykehuset som samarbeidspartner. Rapporten skulle brukes som grunnlag for å gå videre i en forprosjektfase og legge frem sak til politisk behandling og for sykehusets styre, med ønske om etablering av en slik enhet. Det ble lagt ned betydelig arbeid i prosjektet. Prosjekt mellom Ringerike kommune og sykehuset om ambulerende sykepleiere som kunne rykke ut og bistå pleie- og omsorgstjenesten, ressursenheten. Prosjekt mellom sykehuset og nærliggende kommuner om å utarbeide en helhetlig driftsmodell som støtter opp under pasientforløpet. Ringerike sykehus har et ambulant team som følger opp KOLS-pasienter som er skrevet ut for å forhindre/utsette reinnleggelse. SAU initierte i 2009 et ernæringsprosjekt mellom sykehuset og kommunene som hadde som målsetning å øke kompetansenivået ute i kommunene innen feltet ernæring. 22 ressurspersoner i kommunene er kartlagt og 122 ansatte i kommunene har deltatt på halvdagsseminar. Det er jevnlig blitt avholdt felles dialogkonferanser mellom sykehuset og kommunene. Dette er et utmerket verktøy for å utveksle erfaringer og finne forbedringspunkter i pasients behandlingskjede. 4 fastleger deler til sammen en 50% stilling som praksiskonsulent ved sykehuset. Kommunene leier lokale til legevakten på Ringerike sykehus kommune har returnert undertegnet avtale. Resten av kommunene er purret opp. Videre forprosjekt stoppet opp grunnet økonomien i Ringerike kommune. Ble avviklet i 2009 Er i fast drift Prosjektet er avsluttet med klare anbefalinger om at kommunene må øke sin kompetanse innen ernæringsfeltet Dette ønsker SAU og fortsette med 1.7 Samhandling om tjenestetilbud (to eller flere kommuner) Rangert etter hvor mange som svarte de ulike områdene: 1. Rus (7). 2. Psykiatri og lavterskel psykiatri tilbud (7) 3. Rehabilitering, spesialisert rehabilitering, etterbehandling (7) 4. Friskliv, folkehelsearbeid, lavterskeltilbud som ikke har kommet så langt ennå for å løfte det videre frem (6) 5. Støttefunksjoner: IKT, kompetanseutvikling, saksbehandling (4) Arbeidsbok: oppsummering kartlegging v.1.0 Side 6 av 11

7 6. Lokalmedisinsk senter (3) 7. Demens (3) 8. Lindrende (2) 9. Litt på habilitering/barneboliger (2) 2 Kartlegging i den enkelte kommune Oppsummering av svar fra spørreskjema 1 og 2 som alle kommuner har besvart hver for seg. Brukermedvirkning Alle kommunene bruker etablerte råd som eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede. Rådene brukes hovedsakelig som høringsinstanser. En kommune oppgir å ha systematisk brukermedvirkning knyttet til boliger/hjem og ulike arbeidsgrupper. Helseovervåkning 5 av kommunen har utarbeidet prognoser for innbyggerutvikling 1 av kommunene har kartlagt innbyggerne i alder av kommunene har oversikt over hvor mange av kommunens innbyggere som ble utskrevet av spesialisthelsetjenesten i 2009 Interkommunalt samarbeid Kommunene oppgir følgende etablerte samarbeid: Legevakt Modum, Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Jevnaker Helsestasjon for ungdom Hole, Ringerike Hospiceavdeling Hole, Ringerike Ungdomskontakten Hole, Ringerike Fritidsklubb funksjonshemmede Hole, Ringerike, Jevnaker PPT Modum, Sigdal, Krødsherad SLT- koordinator Hole, Ringerike Barnevernstjenesten Krødsherad, Modum Felles kommuneoverlege Krødsherad, Modum Synskontakten Krødsherad, Modum, Sigdal Felles jordmortjeneste Krødsherad, Modum Villan Jevnaker, Ringerike Regnbuen Hole, Ringerike Overgrep/voldtekt Jevnaker, Krødsherad, Drammen Inscestsenter Sigdal, Drammen Krisesenter Sigdal, Kongsberg (under utredning ift Ringerike) Krisesenter Modum, Krødsherad, Ringerike, Hole, Jevnaker Vestregionen (26 kommuner) Modum, Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Jevnaker Samarbeidsutvalget Ringerike sykehus, Modum, Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Jevnaker ASVO Modum, Sigdal TTF (Tjenester funksjonshemmede) Modum, Sigdal IKT - drift Modum, Sigdal, Krødsherad Pågående interkommunale prosjekter: Foreldreveiledning Ringerike, Hole og Jevnaker Data på barneverntjenesten Jevnaker, Lunner og Gran Løft for foreldre (foreldre kurs) Ringerike, Jevnaker Arbeidsbok: oppsummering kartlegging v.1.0 Side 7 av 11

8 Gryende Narkotika miljø Ringerike Hole EPDS (Edinburgh-modellen) gjennom Helsestasjonen. for tidligst mulig avdekking av oppfølgingsbehov mor/barn. Sigdal sammen med 8 andre kommuner i fylket. Private tjenesteytere Følgende private aktører er hjemmehørende i kommunene: Hole: Høyenhall bo- og rehabiliteringssenter Røysetoppen (For psykiatriske pasienter, underavdeling av Ringerike sykehus) institusjoner for psykiatriske pasienter Jevnaker: Ett privat sykehjem, Søster Ninas Sykehjem, har i underkant av 40 institusjonsplasser Krødsherad: Legekontoret til Leir Modum: Modum Bad Vikersund kurbad Opptreningsenheten Frisk Ringerike: NIMI (idrettsmedisinsk utredning, behandling) Adaptor (bo-omsorgstilbud for blinde/svakseende) Aleris (tilbud til Rus-psykiatri pas.fra Oslo, etablert ved Borger Bad) Blå Kors (Stjernegruppen, rus) Rødekors (bl.a. Besøkstjeneste) Frivilligsentralen (bl.a. sorggrupper, utstyrsssentral m.m.) Fontænehuset (psykiatri tilbudd med kommunalt tilskudd) Solborg CamHull (organisere bo-leve kollektiv for psyk.utvikl.hemmede, idealistisk grunnlag) Ringerike Folkehøgskule: HelseDans for psyk.utviklingshemmede(ukentlig tilbud). Sigdal: Felles Bedriftshelsetjeneste LHL-sentre (dagsentertilbud som driftes av LHL) Logoped Organisering av helsetjenestene Koordinering av tjenestene: En av kommunene oppgir å ha koordinerende enhet (lovpålagt oppgave!) Tre av kommunene har tverrfaglige team innen rehabilitering Tre kommuner har tiltaksteam saksbehandlerteam med vedtaksmyndighet Ut over det er det team for svært ulike oppgaver: barn og unge, krise, universell utforming, familie, tidlig graviditet, demens, folkehelse, De ulike teamene er knyttet til ulike enheter i de ulike kommunene Organisatorisk tilhørlighet Faglig bakgrunn Stilling % Jevnaker Ringerike Modum Familie og helse Spesialist i allmennmedisin 40 % Kommuneoverlege Folkehelsekoordinator I tillegg en kommunepsykolog under kommuneoverlegen. Vernepleier med vekttalsstudie folkehelse 100 % 50 % Fagansvarlig miljørettet helsevern 100 % Kommuneoverlege Kirurg 40 % Arbeidsbok: oppsummering kartlegging v.1.0 Side 8 av 11

9 Bedriftshelsetjenesten og Skolehelsetjenesten Samfunnsmedisiner Kommunelege 1 / smittevernlege Samfunnsmedisiner Kjøper fra Modum Krødsherad Hole Sigdal Kommunelege allmennlege 20 % Helsestasjonen/ Frisklivsentral/ Folkehelsekoordinator Fysioterapeut 40 % Kommunelege 30-40%? Særskilte forhold Særskilte forhold som virker inn på kommunenes behov for helsetjenester: Hole: En del feriegjester/hytter. Ringerike: Trafikk belastning: Gjennomfartstrafikk med særlig høg belastning på utfartsdage fratil Oslo (fredag+søndag) (E16,Rv7, Rv 35). Vertskommune for Vestre Viken Ringerike Sykehus, Hvalsmoen Asylmottak, Mindreårige asylsøkere, og Ringerike Fengsel Randkommune til Oslo Regions samlingssted Hallingdal-Valdres dele av oppland. Krødsherad: Norefjell med hytter og store hotell. 2 campingplasser. Oppstart Sokna-Ørgenvika blir et stort prosjekt. Vi har et legekontor i kommunen i hht beredskap. Sigdal: Kommunen har mange hytter. Dobler innbyggertallet i perioder. Dette kan føre til ekstrabehov for tjenester deler av året (skolens ferier). Tjeneste til funksjonshemmede har fått noe ekstra tjenester i forbindelse med dette, men dette i liten grad. Hjemmetjenesten har foreløpig ikke merket særlig økning i etterspørselen etter tjenester. Legevakta styrkes i påsken. Støttefunksjoner (IKT, kvalitetsarbeid, avtalekompetanse) IKT Totalt i kommunene er det 15 ulike fagsystemer. Hovedsakelig er funksjonsområdene turnusplanlegging, saksbehandling, pasientjournal, prosedyrer og kvalitetsarbeid. Systemene brukes av barnevern, NAV, helse og omsorg. Det oppgis at systemene brukes i stor grad. Noen systemer brukes middels grad. To kommuner er knyttet til Norsk helsenett, og det med svært begrenset funksjonalitet Flere kommuner vurderer tilknytning Brukerstøtte og kompetanseoverføring organiseres hovedsakelig ved overføring av kompetanse mellom brukere og med noen superbrukere. Får dedikerte ressurser er avsatt til brukerstøtte IKT er et stort område å kartlegge både med tanke på fagsystemer, infrastruktur, drift og brukerstøtte. I denne omgang avdekker kartleggingen at det i kommunene er mange ulike systemer i bruk. Arbeidsbok: oppsummering kartlegging v.1.0 Side 9 av 11

10 Overføring av sensitive data Spørsmålene gikk på overføring av sensitive data internt i kommunen, og mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Mellom spesialist og kommune overføres data hovedsakelig papirbasert enten pr. brev, fax, eller sendes med pasient. Møter/videokonferanse oppgis også. Mellom de ulike etatene i kommunen oppgis helse spekteret fra elektronisk i fagsystemer til telefonhenvendelser, fax, papirutskrift av journal, møter. Det er særskilt utveksling mellom helse/omsorg og barnevern/nav som oppgis å være minst elektronisk. Essensen i denne delen av kartleggingen er at det er store forskjeller i hvordan overlevering foregår, og at det er mye som er basert på papir og muntlig overføring. Avtalekompetanse Hole: Ved behov kjøpes tjenesten. Jevnaker: Har et samarbeid på Hadeland som ivaretar dette, samt kompetanse i enhet for Service og økonomi som også innehar denne kompetansen, og skal bistå enhetene i slikt arbeid. Modum: Kommuneoverlege og seksjonsledere med anvisningsmyndighet er de som har inngått avtaler. Det er nå tilsatt en juridisk rådgiver i kommunen som vil være en styrke på dette området. Ringerike: Ny innkjøper ansatt høst 2010, forventning om økt kompetanse. Sigdal: Mangler kompetanse på dette. Må læres / sette seg inn i saken. Kvalitetsarbeid Dette temaet i kartleggingen var lite utfyllende besvart. Det som fremkommer under er hovedsakelig basert på svar fra tre av kommunene. Svarene tilsier at kvalitetsarbeid hovedsakelig er manuelt arbeid og praktiseres ulikt i kommunene. Kal prosjektet gå ytterligere inn på denne funksjonen vil bedre kartlegging være nødvendig. Elektronisk kvalitetssystem: En kommune har tatt i bruk elektronisk kvalitetssystem i hele helse- og omsorgstjenesten. En kommune har i gang prosjekt i avgrenset omfang men ikke endelig besluttet. En kommune ønsker elektronisk kvalitetssystem, men har ingen konkrete planer. I hvor stor grad er kvalitetssystemet oppdatert og gjenspeiler den virkelige praksis i arbeidshverdagen? En kommune oppgir at det pågår arbeid for videreutvikling av dette. Prosedyrer og rutiner beskrives delvis elektronisk (som dokumenter), delvis i permer. En kommune oppgir at kvalitetssystemet i middels grad gjenspeiler virkeligheten, og en kommune oppgir at kvalitetssystemene brukes i vekslende omfang. I hvor stor grad er den enkelte medarbeider oppdatert på de rutiner/prosedyrer som gjelder dem i egen arbeidshverdag og følger dem/dokumenterer gjennomføring? Av de fire kommunene som har besvart listes tjenesteområder opp og karakteriseres som i middels til stor grad av oppdatering. De tjenesteområdene som listes opp gjenspeiler imidlertid ikke hele kommunens tjenestetilbud. Hvor er gjeldende prosedyrer og rutiner beskrevet? Noen i permer skriftlige papirversjoner, noen på intranett. En kommune har det i et elektronisk kvalitetssystem. Hvordan er de gjort tilgjengelig for medarbeiderne? Svarene som fremkom er: Arbeidsbok: oppsummering kartlegging v.1.0 Side 10 av 11

11 Hjemmesykepleien: Kopi av prosedyrene i de aktuelle hjem. Ligger på cosdoc hos hver enkelt buker Elektronisk. Alle har eget brukernavn og passord. I Pleie og omsorg: tilbud om opplæring Familie og helse: Egen superbruker IKKS gir opplæring ved behov. Eget punkt under opplæring, samt jevnlig gjennomgang av de viktigste prosedyrene. Er det en egen plan for internkontroll og revisjoner? En kommune svarte: Hver virksomhetsleder har ansvar for å gjennomføre internkontroll. En kommune svarer: Det er egen styringsgruppe for IKKS i kommunen, som består av sentrale personer som har ansvar for oppfølging Resten svarte nei/ikke noe systematisk. Arbeidsbok: oppsummering kartlegging v.1.0 Side 11 av 11

Arbeidsbok. Prosjekt: Vi samler trådene

Arbeidsbok. Prosjekt: Vi samler trådene Arbeidsbok Prosjekt: Vi samler trådene Dette dokumentet er en oppsummering av det som fremkommer underveis i prosjektets fellesmøter, prosjektgruppemøter og kartlegging. Dokumentet bygges opp parallelt

Detaljer

Innspill fra oppstartssamlingen 14-15.september 2010. Vi samler trådene

Innspill fra oppstartssamlingen 14-15.september 2010. Vi samler trådene Innspill fra oppstartssamlingen 14-15.september 2010 Vi samler trådene Et samhandlingsprosjekt mellom kommunene Sigdal, Modum, Krødsherad, Ringerike, Jevnaker, Hole og Vestre Viken HF Ringerike sykehus

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring- og mestring side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER... 4 4. PROSESS...

Detaljer

Rapport pilot fagteam/interkommunalt kompetansesenter 28.februar 2012

Rapport pilot fagteam/interkommunalt kompetansesenter 28.februar 2012 Rapport pilot fagteam/interkommunalt kompetansesenter 28.februar 2012 Rapport pilot fagteam/kompetansesenter side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER...

Detaljer

Rapport pilot rehabilitering oktober 2012

Rapport pilot rehabilitering oktober 2012 Rapport pilot rehabilitering oktober 2012 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. MÅL, MANDAT OG PROSESS... 3 4. KARTLEGGING... 4 5. OMRÅDEPLAN VESTRE VIKEN HF... 4 6. PASIENTFORLØP...

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010

Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010 Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010 Oppsummering av gruppearbeidet som ble fremlagt i plenum. Gruppearbeid 1. Oppgaven: a. Dine visjoner/drømmer om hvordan du skulle ønske rehabilitering utøvdes,

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

Utfordringer og muligheter i samhandling med kommunene, sett frå Helse Bergens perspektiv. Stener Kvinnsland Adm. dir.

Utfordringer og muligheter i samhandling med kommunene, sett frå Helse Bergens perspektiv. Stener Kvinnsland Adm. dir. Utfordringer og muligheter i samhandling med kommunene, sett frå Helse Bergens perspektiv. Stener Kvinnsland Adm. dir. Utfordringsbildet. Hvordan beskrives utfordringsbildet i HB? Omforent bilde? Antall

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Utfordringer og muligheter i samhandling med kommunene, sett frå Helse Bergens perspektiv. Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør

Utfordringer og muligheter i samhandling med kommunene, sett frå Helse Bergens perspektiv. Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør Utfordringer og muligheter i samhandling med kommunene, sett frå Helse Bergens perspektiv. Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør Utfordringsbildet. Hvordan beskrives utfordringsbildet i HB?

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Plan for videre samhandling?

Plan for videre samhandling? Plan for videre samhandling? Kjell Åge Nilsen HMN RHF Klarere pasientrolle Det vil settes inn mer systematisk innsats på å analysere og beskrive de gode pasientforløpene, og ut fra dette skal det vurderes

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Friskliv. Vi samler trådene

Friskliv. Vi samler trådene Friskliv Modum kompetansesenter for de øvrige kommunene. Etablere et ambulant team Utarbeide en bred tjenestemeny til samarbeidskommunene Tre og tre kommuner samhandler Læring og mestring Lærings- og mestringssenter

Detaljer

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Korfor samhandlingsreform? Sterk kostnadsvekst i spesialisthelsetenesta Demografiske utfordringar Endra forhold yrkesaktive/behandlings

Detaljer

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Samarbeidsområder i Vestre Viken helseområde: Side 1 av 8 1. Bakgrunn og

Detaljer

Prosjekt: Vi samler trådene Beskrivelse av piloter

Prosjekt: Vi samler trådene Beskrivelse av piloter Prosjekt: Vi samler trådene Beskrivelse av piloter Dette dokumentet beskriver de tjenester/oppgaver prosjektet har prioritert å samhandle om Et samhandlingsprosjekt mellom kommunene Sigdal, Modum, Krødsherad,

Detaljer

Habilitering gode eksempler på samhandling

Habilitering gode eksempler på samhandling Habilitering gode eksempler på samhandling Rammebetingelser for habilitering Hvem samhandler med hvem Hvordan / på hvilken måte samhandler vi Hva samhandler vi om Gode eksempler på samhandling hva tror

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde VEDLEGG 2 Områdeplan rehabilitering Vestre Viken helseområde Arbeidsgruppe Hjerneslag Medlemmer i arbeidsgruppen: Navn: Funksjon: Representerer: Ingvild Akeren Teamleder/fagleder ergoterapeut Fram helserehabilitering

Detaljer

REDIGERT RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG ST.

REDIGERT RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG ST. REDIGERT 1012.2015 RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL Retningslinjen inngår som et obligatorisk element i lovpålagt

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt. SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011

Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt. SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011 Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011 For lite koordinerte tjenester For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Økonomisk bæreevne trues 2

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Vårkonferansen 2012 SAFO Sør-Øst Tore W. Topp Stortingsmandatet De som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

1 PARTENE,BAKGRUNN,FORMÅL,VIRKEOMRÅDE

1 PARTENE,BAKGRUNN,FORMÅL,VIRKEOMRÅDE TJENESTEAVTALE10. SAMARBEIDOMHELSEFREMMENDEOG FOREBYGGENDEHELSEARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT- NORGEHFOGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER, Tjenesteavtalen inngår som et obligatorisk

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

FORMÅL. Møtebok 24.9.2010, vedlegg 3, Hallingdal Lokalmedisinske Senter INTERKOMMUNALT SAMARBEID

FORMÅL. Møtebok 24.9.2010, vedlegg 3, Hallingdal Lokalmedisinske Senter INTERKOMMUNALT SAMARBEID INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hemsedal Ål Gol Hol Nes Flå Hallingdal Lokalmedisinske Senter - utgangspunktet for prosjektet. Oddvar Grøthe, Regionrådet for Hallingdal Rådsordførar Oddvar Grøthe FORMÅL Regionrådet

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer Lunner kommune Reform i Lunner Mål og rammer Innholdsfortegnelse 1 Organisering... 3 1.1 Prosjektansvarlig og øvrige roller... 3 2 Milepæler og milepælsplan... 3 3 Mandater... 4 3.1 Mandat for prosjekt

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering 1 Tilsynet ble gjennomført av et felles team fra FM i Midt- Norge Fylkesmannen

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett stad - til rett tid Informasjon til Utvalet for helse og sosial i Skodje 11.11.09 Norge er eit av de land i OECD som brukar flest offentlege helsekroner pr.

Detaljer

Modum. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: 6. Telefon: 7. Bakgrunn - Hvorfor gikk dere i gang?

Modum. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: 6. Telefon: 7. Bakgrunn - Hvorfor gikk dere i gang? Modum 2. Navn på prosjektet: Innovasjon for bedre folkehelse 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Innovasjon for bedre folkehelse gjennom utvikling av nye tiltak og modeller innen kommunesektoren. Arbeidet

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer. Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon

Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer. Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon NAV-reformen De som kan jobbe, skal kunne jobbe Samhandlingsreformen Ny oppgavefordeling

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det

Detaljer

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim

Samfunnsmedisin på kommunalt nivå. Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim Samfunnsmedisin på kommunalt nivå Meera Grepp, Terese Folgerø, Bente Bjørnhaug Pedersen, Kristian Onarheim En liten innledning på vegne av oss alle > Ramme og målsetning for dagen > Lovgrunnlag > Generelt

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer