kulturell rikdom i øvre eiker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kulturell rikdom i øvre eiker"

Transkript

1 kulturell rikdom i øvre eiker CULTURAL wealth IN ØVRE EIKER

2 Kulturlivet i Øvre Eiker preges av mangfold, tradisjoner og nyskaping. Kommunen har utviklet et godt samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige og profesjonelle kulturaktører. Museer, gallerier, kirker, historiske steder og naturområder er sentrale kulturarenaer. Det er mye man kan oppleve her fra kulturarv av nasjonal betydning til samtidskunst av verdensklasse. Vi inviterer alle til en kulturell reise hvor gammel og ny tid møtes. Velkommen til kulturkommunen Øvre Eiker! Cultural life in Øvre Eiker is characterized by diversity, tradition and innovation. The municipality has developed a vibrant collaboration between public authorities, businesses, NGOs and cultural professionals. Museums, galleries, churches, historic sites and natural areas are key cultural areas. There is plenty to experience here - from heritage sites of national importance to world-class contemporary art. We invite everyone to take a cultural journey, where the ancient and modern meet. Welcome to the culture municipality of Øvre Eiker! Mvh, Ann Sire Fjerdingstad Ordfører / Mayor Mvh, Lidia Ivanova Myhre Kultursjef / Head of cultural affairs Fakta: innbyggere og stadig økende. Det er folketallet i Øvre Eiker i august Kommunen, som ligger mellom Nedre Eiker i syd og Kongsberg i vest og Modum i nord, opplever en solid tilflytting. Øvre Eiker har et flateinnhold på 456 kvadratkilometer, hvorav 53 kvadratkilometer er dyrket mark. Med Eikern, Fiskumvannet og Drammenselva utgjør vann en stor del av kommunen. I tillegg finnes en rekke mindre vann alle med rike fiskeforekomster. I Drammenselva tas det mellom 10 og 14 tonn laks årlig og det bare i Øvre Eiker kommune. Øvre Eiker består av tettstedene Hokksund, Vestfossen, Skotselv, Darbu og Ormåsen. Kommunesenteret ligger i Hokksund som har bystatus. Ca. innbyggertall er west and Modum to the north, is experiencing a strong influx of residents. Øvre Eiker has an area of 456 square kilometres, of which 53 square kilometres are farmland. With Eikern, Fiskumvannet Lake and the Drammen River, water constitutes a large part of the municipality. There are also a number of smaller lakes, all with abundant fish stocks. Between 10 and 14 tonnes of salmon are taken annually from THE Drammen River in Øvre Eiker municipality alone. Øvre Eiker consists of the urban areas Hokksund, Vestfossen, Skotselv, Darbu and Ormåsen. The municipal centre is located in Hokksund, which has city status. The population is approximately 7,000. Facts: 17,729 residents and still growing. That was the population of the Øvre Eiker in August The municipality, located between Nedre Eiker to the south, Kongsberg to the 2

3 1 time til alt Øvre Eiker ligger sentralt plassert på Østlandet og det er praktisk talt bare én times reisevei til det meste av Østlandets attraksjoner. Oslo, Drammen, Kongsberg, Norefjell skisenter, Kongsberg skisenter, Vikersund skiflyvningsbakke. ONE HOUR TO EVERYTHING... Øvre Eiker is located centrally on Østlandet and is only one hour driving distance from most of Østlandet s attractions: Oslo, Drammen, Kongsberg, Norefjell skiing centre, Kongsberg skiing centre, Vikersund ski jumping ramp. 3

4 Når historie og kunst møtes.. When history and art meet.. Øvre Eiker har i flere år markert seg som en kunst- og kulturkommune og Kulturhovedstaden Vestfossen er et levende bevis for det. Vestfossen Kunstlaboratorium viser samtidskunst av høy internasjonal klasse. Øvre Eiker has distinguished itself for many years as an arts and culture municipality and the cultural capital, Vestfossen, is living proof of that. Vestfossen Kunstlaboratorium displays contemporary art of high international standard. 1. Vestfossen Kunstlaboratorium har i løpet av 10 år blitt et nasjonalt senter for samtidskunst med forgreninger ut av landet. Fra å være en gammel og slitt papir- og cellulosefabrikk, fremstår lokalene i dag som en rustikk kunsthall for samtidskunst av høy internasjonal kvalitet. Målsettingen er å gjøre kunst tilgjengelig for alle. Morten Viskum er grunnlegger og daglig leder for Vestfossen Kunstlaboratorium og greier hvert år å overraske sitt publikum med mer eller mindre finurlige kunstneriske uttrykk. 1. Vestfossen Kunstlaboratorium Over the past 10 years, VESTFOSSEN KUNST- LABORATORIUM has become a national centre for contemporary art with branches abroad. From being an old and worn-out paper and pulpwood factory, the premises have today been transformed into a rustic art gallery for contemporary art of the highest international standard. The goal is to make art accessible to everyone. Morten Viskum is the founder and CEO of Vestfossen Kunstlaboratorium and each year he likes to surprise his audience with more or less subtle artistic experiences. 4

5 5

6 2. Arena Vestfossen er et senter for samtidskunst som ble startet i Det består av 12 gallerier, atelierer og scenerom lokalisert i den gamle cellulosefabrikken. Her foregår det en kontinuerlig produksjon og utstillinger, og Arena Vestfossen har to ganger vært vertskap for fellesutstillingen Kunst rett vest. 2. Arena Vestfossen is a centre for contemporary art that was founded in It consists of 12 galleries, studios and stage rooms, all located in the old pulpwood factory Continuous production and exhibitions take place here, and Arena Vestfossen has twice hosted the joint exhibition Kunst rett vest. 3. Kunstnerverkstedene Uldlageret er en samling kreative sjeler i en nedlagt tekstilfabrikk på Fredfoss i Vestfossen. Åtte kunstnere har her sine verksteder og atelierer, samt permanente utstillingslokaler. Hver sommer og hver jul er det egne utstillinger her. 3. Kunstnerverkstedene Uldlageret is a collection of creative people who are based in the abandoned textile factory in Fredfoss in Vestfossen. The eight artists have their workshops and studios here, as well as permanent exhibition galleries. Every summer and every Christmas they hold their own exhibitions here. 6

7 4. Galleri Nelly driftes foreløpig kun i sommermånedene av eier Ellen Aaby. Kjente størrelser som Christian Krogh, Per Heimly, Bjørg Thorhallsdattir og Tor Rafael Raael m.fl. Tlf.: Galleri Nelly is currently only open during the summer months by the owner Ellen Aaby. It features well-known artists such as Christian Krogh, Per Heimly, Bjørg Thorhallsdattir and Tor Rafael Raael etc. Tlf.: Sanselåven representerer en ny måte å formidle kunst på og er primært beregnet på barn. Her kan barna gå inn i selve kunstverket og bli en del av det, påvirke det og leke med det. Dette er et surrealistisk drømmeunivers som kan få hjernen til å slå kollbøtte. 5. Sanselåven represents a new way of conveying art and is intended primarily for children. Children can enter the actual artwork and become a part of it, interact with it and play with it. This is a surrealistic dream universe that can make the brain perform somersaults. 6. kolberg gård Er du på jakt etter noe annerledes? Bli med på en reise gjennom mat, musikk, fortellinger og møt de dansk/norske konger under deres besøk på Eiker på 1600 og 1700 tallet. 6. kolberg gård Are you looking for something different? Join us on a journey through food, music and stories and meet the Danish/ Norwegian kings during their visits to Eiker in the 17th and 18th century. 7

8 7. Fossesholm Herregård var trolig den viktigste hovedgården på Østlandet da den ble samlet under Foss-godset på 1540-tallet med sine mål. Godset er bygget i rokokko-stil og har en dramatisk historie fram til 1973 da Eiker Historielag fikk kjøpt bygningene. De startet arbeidet med å renovere og utvide bygningsmassen til dagens standard hvor vi finner originale bygninger fra storhetstiden på 1700-tallet. Stedet har en modernisert låve med plass for utstillinger og festlokaler. 7. FOSSESHOLM MANOR HOUSE was probably the most important manor house on Østlandet when it became part of the 20,000 hectare Foss estate in the 1540s. The estate was built in the rococo style and had a dramatic history until 1973, when the Eiker Historical Society was able to purchase the buildings. They started working to renovate and expand the buildings to the current standard, where we find original buildings from the golden years of the 1700s. The site has a modernized barn with space for exhibitions and banqueting rooms. 8

9 8. Nøstetangen Glass er en moderne glasshytte med en produksjon tuftet på arven etter Nøstetangen Glasværk. Lynn Funnemark Johansen og Daniel Erlandsson driver glasshytten og står for det meste av design og produksjon. 8. Nøstetangen Glass is a modern glassworks with a production based on the legacy from Nøstetangen Glasværk. Lynn Funnemark Johansen and Daniel Erlandsson operate the glassworks and are responsible for most of the design and production. 9. Nøstetangen Norsk Glassmuseum ble etablert i 1998, men gjennomgikk en stor endring i 2010 og ble åpnet som et glassmuseum med formål å vise mer av norsk glassproduksjon i tillegg til Nøstetangen Glasværks egen. Her finner du en rekke originale Nøstetangen-arbeider i tillegg til spennende glasskunst fra andre glassverk. I tillegg er det ulike utstillinger av samtidskunst med glassarbeider og andre kunstformer. Et hologram over Hoenskatten, den største gullskatten som noen gang er funnet fra vikingtiden, kan ses på Nøstetangenmuseet. 9. NØSTETANGEN NORWEGIAN GLASS MUSEUM was established in 1998, but underwent a major change in 2010 and opened as a glass museum with the aim of displaying a range of Norwegian glass production, in addition to Nøstetangen Glasswork s own work. Here you will find a number of original Nøstetangen works in addition to exciting glass art from other glassworks. There are also a range of exhibitions of contemporary art with glasswork and other art forms. A hologram of HOENSKATTEN, the largest gold treasure ever found from the Viking age, can be seen in the Nøstetangen Museum. 9

10 10

11 Laksefiske i Drammenselva Salmon fishing in the Drammen River 10. Drammenselva er kjent som lakseelv i skriftlige kilder allerede i I 1309 måtte paven dømme i en strid om rettighetene til laks ved Døvikfoss. Biskopen på Hamar eide gården Biskopsrud og dermed vestre side av fossen. Elva er nå best kjent som lakseelv på strekningen fra Drammen og opp til Hellefoss ved Hokksund. Det er laksetrapp ved Hellefoss, og ved Døvikfoss og Embretsfoss i Modum Kommune. Elva har siden 1987 vært infisert med lakseparasitten gyrodactylus salaris og på grunn av dette slippes ikke laksen lenger enn til Døvikfoss. Rekord for laks tatt i elva er 34 kg (fra 1934). Laksefisket varer frem til 1. november. Laksefisket og laksestammen opprettholdes gjennom kultivering og utsetting av laksunger, basert på lokal stamfisk. Fangsten av laks ligger vanligvis mellom til kg, men i gode sesonger har det blitt tatt nesten kilo fisk. Ved siden av laksefiske i elva er det også bra med gjedde. Den største gjedda ble tatt - og satt ut igjen av Martin G. Karlsen i mars 2012 og var på 17,65 kg. Laksefiske har dannet grunnlaget for Hokksund Camping, som er basen for salg av fiskekort og andre fiskerelaterte aktiviteter blant annet en egen laksefestival i begynnelsen av august hvert år. Det er også her de fleste laksefiskerne bor i sommermånedene. Laksen har bidratt til å sette Hokksund og Øvre Eiker på kartet og har tilført kommunen mange besøkende i tillegg til bosetting av laksefiskere som ønsker nærhet til elva. 10. THE DRAMMEN RIVER was known as a salmon river in written sources as early as In 1309, the Pope had to settle a dispute about the rights to salmon at Døvikfoss waterfall. The bishop of Hamar owned the farm at Biskopsrud and thus the west side of the waterfall. Now the river is best known as a salmon river on the section from Drammen and up to Hellefoss at Hokksund. There is a salmon ladder at Hellefoss and also at Døvikfoss and Embretsfoss in Modum municipality. Since 1987, the river has been infected with the salmon parasite gyrodactylus salaris and for this reason, the salmon is not released any further than to Døvikfoss. The largest salmon caught in the river was 34 kg (from 1934). The salmon fishing seasons runs until 1 November. Salmon fishing and the salmon population are maintained through the cultivation and release of juvenile salmon, based on local broodstock. The catch of salmon is usually between 5,000 and 10,000 kg, but in good seasons the catch has been as high as nearly 15,000 kg of fish. In addition to salmon fishing in the river, there is also plenty of pike. The largest pike was caught - and released again - by Martin G. Karlsen in March 2012 and weighed kg. Salmon fishing has formed the basis for establishing Hokksund Camping, which is the base for the sale of fishing licenses and other fishing-related activities, including its own salmon festival in early August each year. This is also where most salmon anglers stay during the summer months. The salmon fishing has helped to put Hokksund and Øvre Eiker on the map and has brought many visitors to the municipality, as well as providing accommodation for salmon anglers who want proximity to the river. 11

12 Opplevelser.. Experiences Eikern og Fiskumvannet Eikern er en lang og dyp innsjø i kommunene Øvre Eiker og Hof i Vestfold Fylke, og har siden 2005 vært en betydelig drikkevannskilde. Fiskumvannet er forbundet med Eikern gjennom et sund. Begge innsjøene byr på rike fiskemuligheter, med blant annet ørret på over 10 kilo. 13 fiskearter er påvist. Både Eikern og Fiskumvannet byr på varierte muligheter for rekreasjon, bading og båtliv. For fiskerettigheter, se: Fiskumvannet: https://sites.google.com/site/fiskumutmarkslag/ Eikern: 11. EIKERN AND FISKUMVANNET Eikern is a long and deep lake in the municipalities of Øvre Eiker and Hof in Vestfold county, and since 2005 it has been a significant source of drinking water. Fiskumvannet Lake is connected to Eikern across a strait. Both of the lakes offer abundant fishing opportunities, including trout of over 10 kg. 13 fish species have been identified. Both Eikern and Fiskumvannet Lake offer a range of opportunities for recreation, swimming and boating. For fishing rights, see: Fiskumvannet Lake: Fiskumvannet: https://sites.google.com/site/fiskumutmarkslag/ Eikern: 12

13 12. Holtefjell er et verneverdig skogsparti med delvis uberørt skog, myrer, mange småvann og snaukoller. Det ligger i Flesberg og Øvre Eiker og har en høyde på ca moh. Den høyeste toppen er Myrehogget, 707 moh. Derfra er det en flott utsikt, blant annet mot Blefjell og utover Drammensmarka og Eiker-dalen. Det er noen få merkede turstier, derimot er det oppkjørte skiløyper med ankomst fra Eiker-siden og Bingen. 12. Holtefjell is a protected section of forest with partially pristine forests, marshes, many small lakes and bare hills. It is located in Flesberg and Øvre Eiker. The highest peak is Myrehogget, 707 metres above sea level. It has wonderful views out towards Blefjell, Drammensmarka and the Eiker Valley. There are only a few marked trails, but there are prepared ski trails from the Eiker side and Bingen. 13. Fiskumvannet naturreservat Nord i Fiskumvannet ligger det et vernet fuglereservat med fuglekikkertårn. Reservatet er på ca. 240 mål, og det er observert over 250 ulike arter der. Fiskumvannet naturreservat er et naturreservat og fra 2013 et Ramsarområde. Reservatet ble opprettet i 1974 «for å bevare en spesiell naturtype, med et rikt fugleliv som er av særlig vitenskapelig og pedagogisk interesse». Naturreservatet omfatter den nordlige og vestlige delen av Fiskumvannet, og kantsonen og et større areal på Hegstadmyra er inkludert i reservatet. Fiskumvannet er en grunn, forholdsvis næringsrik innsjø preget av landbrukslandskapet rundt. Rødlistede arter som knekkand, bergand og lappfiskand hekker her, og kortnebbgåsa raster her under trekket til og fra Svalbard. 13. FISKUMVANNET NATURE RESERVE is a protected bird sanctuary with a bird-watching tower located to the North of Fiskumvannet Lake. The sanctuary covers approximately 24 hectares and more than 250 bird species have been observed there. The Fiskumvannet Nature Reserve is a nature reserve and since 2013 is also a Ramsar area. The reserve was established in 1974 in order to preserve a special nature type, with a prolific bird life that is of particular scientific and educational interest. The nature reserve comprises the northern and western part of Fiskumvannet Lake, the lake edge and a larger area on Hegstadmyra is also included in the reserve. Fiskumvannet Lake is a shallow, relatively nutrient-rich lake dominated by the surrounding agricultural landscape. Red-listed species such as garganey, scaup and smew ducks nest here, and pink-footed geese rest here during their migration to and from Svalbard. 13

14 Hokksund Camping - midt i byen Hokksund camping - in the centre of town 14. Hokksund Camping er et moderne, velutstyrt 4-stjerners campinganlegg, tilpasset hele familien. Campingen er også et samlingssted for laksefiskere i Drammenselva. Plassen ligger i rolige og idylliske omgivelser ved elva, kun 500 meter fra Hokksund sentrum. Plassen er arena for den årlige 59 grader nord - Hokksund By- og Laksefestival - i begynnelsen av august. Hokksund Camping har dessuten en rekke arrangementer på sitt område alt fra veteranbiltreff til hundeutstillinger. Laksehytta, med kafeteria og resepsjon, er åpen hele sommeren og er et sosialt samlingspunkt for så vel tilreisende som fastboende. Her kan du kjøpe deg middag eller bare slappe av med noe godt i glasset Hokksund Camping is a modern, well-equipped, 4-star camping facility, adapted for the whole family. The campsite is also a gathering place for Drammen River salmon anglers. The site is located in peaceful and idyllic surroundings by the river, just 500 metres from Hokksund town centre. The site is the venue for the annual 59 degrees north - Hokksund Town and Salmon Festival in early August. Hokksund Camping also has a number of events in its area, ranging from vintage cars to dog shows. The salmon cabin, with cafeteria and reception, is open throughout the summer and is a venue for social gatherings for both visitors and residents alike. You can buy a meal or just relax with a nice drink. 14

15 15. Gamle-Hokksund Tettstedet Haugsund som Hokksund het tidligere, vokste frem på nord-øst-siden av det gamle sundstedet over Drammenselva. Etter at det kom bru over Drammenselva på 1850-tallet og jernbane i 1866, ble sentrum gradvis flyttet over på sør-vest-siden. I 1920 ble navnet endret til Hokksund, som nå brukes om byen på begge sider av elva. Bebyggelsen skriver seg for en stor del fra 17- og 1800-tallet, men mange av bygningene er vesentlig modernisert. Det er en blanding av småhusbebyggelse og større gårder, der næringsdrift har vært kombinert med boliger. Gamle-Hokksund og Dynge er regulert til spesialområde for bevaring etter plan- og bygningsloven. Tingstua rommer i dag atelier for noen av Øvre Eikers dyktige kunstnere. 15. Gamle-Hokksund, or Haugsund as it was previously called, expanded on the north-east side of the old sound over the Drammen River. After a bridge was constructed across the Drammen River in the 1850s and then the railway in 1866, the centre gradually shifted towards the southwest. The name was changed to Hokksund in 1920, and the name is now used for the town on both sides of the river. Most of the settlement was constructed in the 18th and 19th centuries, but many of the buildings are extensively modernized. It is comprised of a mixture of small houses and large farms, where commercial activities have been combined with housing. Gamle- Hokksund and Dynge are designated as special conservation areas under the Planning and Building Act. Tingstua currently houses studios for some of Øvre Eikers most talented artists. 15

16 16. Hassel Jernverk i Skotselv ble startet i 1649 og var i over 200 år en betydelig produsent av ulike typer jerngods, med støpte ovnsplater som en spesialitet. Verket hadde en bygning for en masovn ved Daler, men verket hadde også flere mindre spiker- og stangjernshammere, samt en isenkramfabrikk. Selskapet eksisterte helt fram til 1888, da vannrettighetene ble solgt til det nystartede Skotselv Cellulosefabrik. 17. Skotselv Cellulosefabrik ble startet i I nesten hundre år var den Skotselvs viktigste arbeidsplass. Skotselv var ett av de største sagbruksstedene i Drammensvassdraget. 18. Iron Works med Arkadiusz (Arek) Gawecki i spissen er blitt et senter for smedkunst lokalisert på historisk grunn i Skotselv. Her smis alt fra små kunstverk forsalg til store monumentale skulpturer for offentlig utsmykking. 19. Düvelgården er en stor trebygning fra 1700-tallet, som tilhørte Hassel jernverk. Gården skal ha vært brukt som skole en periode, og kanskje også som bolig for verksarbeiderne. Navnet skriver seg fra slutten av 1800-tallet da den tyskfødte handelsmannen Martin Franz Fredrik Düvel hadde vertshus her. Gården er i dag bygdas samlingspunkt sammen med det nye kulturhuset. Her er det markeder, St. Hans feiring og bygget har en egen venneforening. I området rundt Skotselv ligger det ikke mindre enn fire bygdeborger Hassel Jernverk in Skotselv was established as an ironworks in 1649 and for over 200 years it was a major manufacturer of various kinds of iron goods, with moulded oven plates as a speciality. The works had a building for a blast furnace at Daler, but there were also several spike and rod iron hammers, and a hardware factory. The company existed until 1888, when the water rights were sold to the newly established Skotselv woodpulp factory. 17. SKOTSELV WOODPULP FACTORY was established in For almost one hundred years, it was Skotselv s most important employer. Skotselv was one of the largest sawmill sites on the Drammen River. 18. Iron Works spearheaded by Arkadiusz (Arek) Gawecki, has become a centre of blacksmith art, located on a historic site in Skotselv. A wide range of articles are forged here, from small artwork for retail sale to major monumental sculptures for public decoration. 19. Düvelgården is a large wooden building from the 18th century that belonged to Hassel Ironworks. The farm was probably used as a school at one time, and perhaps also as a residence for plant workers. The name derives from the late 1800s, when the German-born merchant Martin Franz Frederik Düvel had an inn here. The farm is now the community s focal point, together with the new culture centre. There are markets here and this is also where the mid-summer St. Hans celebrations are held. The building also has its own friends society. There are no less than four Stone Age forts in the area around Skotselv.

17 20. Skarragruvene var i drift under Kongsberg Sølvverk i årene og ble drevet på sølv og til dels gull. I perioder var det opptil 100 som arbeidet her, og flere av dem har antagelig bodd i selve gruveområdet. Gruveområdet består av rundt 20 skjerp med en dybde fra 2 til 116 meter og to stoller med en lengde 570 og 145 meter. Tuftene etter pukkverket er godt synlige, og den 100 meter lange vannrenna av stein er restaurert. Kjør mot Ormåsen/Jungervann. Se kart bak. 20. Skarragruvene mines were operated by Kongsberg Sølverk in the period and were mainly engaged in silver mining and also some gold mining. At times there were up to 100 miners working here, and many of them have probably lived in the mine area. The mining area consists of about 20 claims with a depth ranging from 2 to 116 metres and two tunnels with a length of 570 and 145 metres respectively. The remains of the crushed stone work are clearly visible, and the 100-metre long stone water chute has been restored. Drive towards Ormåsen/Jungervann. See the map at the back. 21. MS Eikern båttur og opplevelser Det har vært flere båter som har gått i trafikk på Eikern. Dampbåten «Ekern» ble satt i drift i 1861, i 1903 kom dampskipet «Stadshauptmand Schwartz» i regelmessig trafikk og var bindeleddet mellom Kongsbergbanen og Eidsfoss-Tønsbergbanen. Dampbåten sank ved kaia i Eidsfoss i 1932, men ble hevet i 1995 og står nå på kaia i Eidsfoss og skal etterhvert bli et museum. Dagens båt MS Eikern ble pusset opp, modernisert og er i dag en turistbåt som tar tilreisende og fastboende ut på Fiskumvannet/Eikern til Eidsfoss. Båten drives på dugnad og kan chartres i tillegg til at det arrangeres åpne turer og tematurer som «Jazz- og bluescruise» 21. MS EIKERN - BOAT TRIP AND EXPERIENCES There have been several boats that have sailed on Eikern. The steamer, Espersen, was put into operation in 1861 and in 1903 the steamship Stadshauptmand Schwartz went into regular operation and served as the link between the Kongsberg and Alton-Tønsberg railway lines. The steamer sank at the dock in Eidsfoss in 1932, but was raised in 1995 and is now moored at the dock in Eidsfoss and will eventually become a museum. Today s boat, the MS Eikern, was refurbished and modernized and is now a tourist boat that takes tourists and locals out onto Fiskumvannet Lake/Eikern to Eidfoss. The boat is operated by volunteers and is available for charter. There are also open tours and themed tours such as the Jazz and blues cruise 17

18 22. Fiskum Gamle Kirke er en middeladerkirke bygget i stein og har 150 plasser. Den er fra 1250 og ble viet av Olav den hellige (Hellig Olav). Eksteriørmessig har kirken bevart mye av sitt middelalderpreg. Det er en enskipet kirke med rett avsluttet kor og kistemurer. Rester av et gammelt gulv med glaserte leirfliser er funnet i koret. De opprinnelige vinduene ble imidlertid erstattet med nye og større vinduer på 1800-tallet. Tårnet skriver seg trolig fra siste del av 1500-tallet. I 1866 ble kirkeklokkene og mye av det øvrige inventaret overført til den nye Fiskum kirke. Fram til 1866 var dette sognekirke for Fiskum annekssogn i Eiker prestegjeld. Kirken ble reddet fra rivning av innbyggerne i bygda, og i dag eies den av Stiftelsen Fiskum gamle kirke. Kirken brukes bare av og til i sommerhalvåret. Kirken er også midtpunktet i den årlige middelalderfesten på Fiskum. Les mer: https://lokalhistoriewiki.no/index.php/fiskum_gamle_kirke 22. FISKUM OLD CHURCH is a medieval church built in stone and has 150 seats. It was built in 1250 and was consecrated by St. Olaf the Holy. The church s exterior has retained much of its medieval character. The church has one nave, with straight closed choir and chest walls. The remains of an ancient floor with glazed clay tiles can be found in the choir. The original windows were replaced by new and larger windows in the 1800s. The tower is probably from the late 1500s. In 1866, the church bells and much of the rest of the inventory was transferred to the new Fiskum church. This was the parish church for the parish of Fiskum in Eiker clerical district until The church was saved from demolition by the inhabitants of the village, and today it is owned by the Foundation for Fiskum Old Church. The church is only used occasionally during the summer months. The church is also the centrepiece of the annual medieval festival at Fiskum. Read more here: https://lokalhistoriewiki.no/index.php/fiskum_gamle_kirke 23. Lille Eden Dette er en egenartet opplevelseshage i historiske omgivelser på Fredfoss. Et sted for ro i sjelen, senkede skuldre og magepust. Lille Eden kan vise deg blomster og trær du kanskje aldri har sett før, uvanlige skulpturer og installasjoner. To dammer er bosted for salamander, frosk, padder, pinnedyr og andre rare kryp. Hver sesong er unik, med nye prosjekter. I sommersesongen har vi åpen kafé. Det arrangeres hagevandringer, konserter, foredrag og ulike kurs. E-post: Lille Eden This is a distinctive experience garden in historic surroundings at Fredfoss. A place for peace of mind, lowered shoulders and abdominal breathing. Lille Eden can show you flowers and trees you may never have seen before, unusual sculptures and installations. Two ponds are home to newts, frogs, toads, praying mantis and other unusual animals. Each season is unique, with new projects. We open a café during the summer season.

19 24. Eiker Gårdsysteri på Bermingrud i Hokksund lager en rekke kjente oster i eget ysteri. Deres ferdige produkter er delikatesse-oster laget av egenprodusert, pasteurisert melk. Det prøves kontinuerlig ut nye oppskrifter for å utvide sortimentet. Osten Eiker Holtefjell, har fått både gull og sølvmedalje under Landsutstillinga for gardsost, og den er en elsket ost hos mange stjernerestauranter. Osten kan kjøpes original, vellagret eller XO som er lagret i minimum ett år, noe som gir en helt unik smaksopplevelse. I gårdsbutikken finner du en rekke andre produktet, blant annet fra «Kunstnerdalen». Te, krydder og syltetøy er klassiske eksempler på slike produkter. Det selges også saft, gele, honning, brød og flatbrød i tillegg til egenprodusert ost Eiker Gårdsysteri on Bermingrud in Hokksun produces a number of famous cheeses in their own cheese factory. Their finished products are delicheeses made from self-produced, pasteurized milk. It continuously tests new recipes to expand the range. The cheese Eiker Holtefjell has received both gold and silver medals at the national exhibition for farm cheeses and is a favourite cheese in many acclaimed restaurants. The cheese can be bought as original, matured or XO, which is matured for at least one year, producing a unique taste experience. The farm shop sells a variety of other products, including from Kunstnerdalen [Artists Valley]. Tea, buns and jam are classic examples of such products. It also sells juices, jellies, honey, bread and flat-bread in addition to its own cheeses Mor Aases Gårdsbutikk finner du på Spæren Gård i Vestfossen. Her kan du få lokale produkter av god kvalitet. Formålet med butikken er å tilby kortreiste produkter, i hovedsak fra Eiker. Slik kan forbruker lett få tak i gode produkter fra lokale bønder/produsenter. Produsenter med få produkter og nisjeprodukter har et sted å få vist frem og solgt sine varer MOR AASE S FARM SHOP is located at Spæren Farm in Vestfossen. You can buy local products of good quality here. The purpose of the shop is to offer local products, mainly from Eiker. In this way, consumers can easily obtain good products from local farmers and producers. Producers with only a few, niche products thus have a place to showcase and sell their products. 19

20 20 Fruktbygda Fruits village

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE Drammen TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE The River City Historie / History Kultur / Culture Shopping / Shopping Aktiviteter / Activities Spisesteder / Restaurants Hoteller / Hotels Sport / Sports Natur

Detaljer

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen U T S I R A N 59 18 E 4 53 U T SSI RIA R A Foto: Rune Solevåg w w w. u t s i r a. n o Foto: Tove V. Bråthen N 59 18 E 4 53 V E L K O M M E N T I L U T S I R A Utsira er landets nest minste kommune i areal,

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Kjell G. Karlsen Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Infoto, Harald Harnang På vegne av ansatte i Narvik kommune ønsker vi velkommen til Narvik On behalf of the employees of Narvik

Detaljer

Foto: Amund Velken. Hardangerfjorden at Hesthammer, near Utne, in the blue hour. Hardangerfjorden ved Hesthammer, nær Utne, i den blå timen.

Foto: Amund Velken. Hardangerfjorden at Hesthammer, near Utne, in the blue hour. Hardangerfjorden ved Hesthammer, nær Utne, i den blå timen. Langs den idylliske vei mellom tettstedet Jondal og Utne ligger Herand, kjent for båtbyggermuseum, oppgangsag og ikke minst 3000 år gamle helleristninger. Foruten tradisjonelle motiv, er feltet på Bakke

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø og omegn. Våre kunnskapsrike

Detaljer

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

Syklubbens weekendtur til The Highland, Skottland 2008

Syklubbens weekendtur til The Highland, Skottland 2008 Syklubbens weekendtur til The Highland, Skottland 2008 April 10-14, 2008 Vårt opphold i Skottland: Vi bor i landsbyen Keith - side 2 Craighurst Guest House- side 3 Rundtur på det skotske høyland- side

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

Tur/Tour Bergen Fana Os

Tur/Tour Bergen Fana Os Tur/Tour Bergen Fana Os 30 Turen tar oss til og forbi fleire av dei mest kjente attraksjonane i denne landsdelen. This tour takes you to several of the most famous attractions in this area. Gamlehaugen

Detaljer

Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til

Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til Historiske Drammen Tollbugata på Strømsø er en god representant for det historiske Drammen. TH. The Tollbugata Street in Strømsø is very representative of the historical Drammen. TH. 80 81 Historiske Drammen

Detaljer

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH Restaurant Guide 2005 Tromsø Restaurant Café Pub Disco CityGuide 2006 Tromsø Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH www.destinasjontromso.no ARRANGEMENT 2006 For oppdatert info om arrangement:

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse

Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse Oppdragsrapport nr. 3-2010 Gunnar Vittersø og Alexander Schjøll Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 3 2010 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55 Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Ombordløfting av boremodul for transport til boreriggen Island Innovator som bygges i Kina. Modulen er

Detaljer

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund Norsk English www.visitharstad.com Velkommen til vår Region I hjertet av Nord-Norge! På besøk hos oss vil du

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. Tromsø Guide 2013 turistinformasjon // tourist information Foto/PHOTO: KNUT HANSVOLD / www.nordnorge.com Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer