kulturell rikdom i øvre eiker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kulturell rikdom i øvre eiker"

Transkript

1 kulturell rikdom i øvre eiker CULTURAL wealth IN ØVRE EIKER

2 Kulturlivet i Øvre Eiker preges av mangfold, tradisjoner og nyskaping. Kommunen har utviklet et godt samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige og profesjonelle kulturaktører. Museer, gallerier, kirker, historiske steder og naturområder er sentrale kulturarenaer. Det er mye man kan oppleve her fra kulturarv av nasjonal betydning til samtidskunst av verdensklasse. Vi inviterer alle til en kulturell reise hvor gammel og ny tid møtes. Velkommen til kulturkommunen Øvre Eiker! Cultural life in Øvre Eiker is characterized by diversity, tradition and innovation. The municipality has developed a vibrant collaboration between public authorities, businesses, NGOs and cultural professionals. Museums, galleries, churches, historic sites and natural areas are key cultural areas. There is plenty to experience here - from heritage sites of national importance to world-class contemporary art. We invite everyone to take a cultural journey, where the ancient and modern meet. Welcome to the culture municipality of Øvre Eiker! Mvh, Ann Sire Fjerdingstad Ordfører / Mayor Mvh, Lidia Ivanova Myhre Kultursjef / Head of cultural affairs Fakta: innbyggere og stadig økende. Det er folketallet i Øvre Eiker i august Kommunen, som ligger mellom Nedre Eiker i syd og Kongsberg i vest og Modum i nord, opplever en solid tilflytting. Øvre Eiker har et flateinnhold på 456 kvadratkilometer, hvorav 53 kvadratkilometer er dyrket mark. Med Eikern, Fiskumvannet og Drammenselva utgjør vann en stor del av kommunen. I tillegg finnes en rekke mindre vann alle med rike fiskeforekomster. I Drammenselva tas det mellom 10 og 14 tonn laks årlig og det bare i Øvre Eiker kommune. Øvre Eiker består av tettstedene Hokksund, Vestfossen, Skotselv, Darbu og Ormåsen. Kommunesenteret ligger i Hokksund som har bystatus. Ca. innbyggertall er west and Modum to the north, is experiencing a strong influx of residents. Øvre Eiker has an area of 456 square kilometres, of which 53 square kilometres are farmland. With Eikern, Fiskumvannet Lake and the Drammen River, water constitutes a large part of the municipality. There are also a number of smaller lakes, all with abundant fish stocks. Between 10 and 14 tonnes of salmon are taken annually from THE Drammen River in Øvre Eiker municipality alone. Øvre Eiker consists of the urban areas Hokksund, Vestfossen, Skotselv, Darbu and Ormåsen. The municipal centre is located in Hokksund, which has city status. The population is approximately 7,000. Facts: 17,729 residents and still growing. That was the population of the Øvre Eiker in August The municipality, located between Nedre Eiker to the south, Kongsberg to the 2

3 1 time til alt Øvre Eiker ligger sentralt plassert på Østlandet og det er praktisk talt bare én times reisevei til det meste av Østlandets attraksjoner. Oslo, Drammen, Kongsberg, Norefjell skisenter, Kongsberg skisenter, Vikersund skiflyvningsbakke. ONE HOUR TO EVERYTHING... Øvre Eiker is located centrally on Østlandet and is only one hour driving distance from most of Østlandet s attractions: Oslo, Drammen, Kongsberg, Norefjell skiing centre, Kongsberg skiing centre, Vikersund ski jumping ramp. 3

4 Når historie og kunst møtes.. When history and art meet.. Øvre Eiker har i flere år markert seg som en kunst- og kulturkommune og Kulturhovedstaden Vestfossen er et levende bevis for det. Vestfossen Kunstlaboratorium viser samtidskunst av høy internasjonal klasse. Øvre Eiker has distinguished itself for many years as an arts and culture municipality and the cultural capital, Vestfossen, is living proof of that. Vestfossen Kunstlaboratorium displays contemporary art of high international standard. 1. Vestfossen Kunstlaboratorium har i løpet av 10 år blitt et nasjonalt senter for samtidskunst med forgreninger ut av landet. Fra å være en gammel og slitt papir- og cellulosefabrikk, fremstår lokalene i dag som en rustikk kunsthall for samtidskunst av høy internasjonal kvalitet. Målsettingen er å gjøre kunst tilgjengelig for alle. Morten Viskum er grunnlegger og daglig leder for Vestfossen Kunstlaboratorium og greier hvert år å overraske sitt publikum med mer eller mindre finurlige kunstneriske uttrykk. 1. Vestfossen Kunstlaboratorium Over the past 10 years, VESTFOSSEN KUNST- LABORATORIUM has become a national centre for contemporary art with branches abroad. From being an old and worn-out paper and pulpwood factory, the premises have today been transformed into a rustic art gallery for contemporary art of the highest international standard. The goal is to make art accessible to everyone. Morten Viskum is the founder and CEO of Vestfossen Kunstlaboratorium and each year he likes to surprise his audience with more or less subtle artistic experiences. 4

5 5

6 2. Arena Vestfossen er et senter for samtidskunst som ble startet i Det består av 12 gallerier, atelierer og scenerom lokalisert i den gamle cellulosefabrikken. Her foregår det en kontinuerlig produksjon og utstillinger, og Arena Vestfossen har to ganger vært vertskap for fellesutstillingen Kunst rett vest. 2. Arena Vestfossen is a centre for contemporary art that was founded in It consists of 12 galleries, studios and stage rooms, all located in the old pulpwood factory Continuous production and exhibitions take place here, and Arena Vestfossen has twice hosted the joint exhibition Kunst rett vest. 3. Kunstnerverkstedene Uldlageret er en samling kreative sjeler i en nedlagt tekstilfabrikk på Fredfoss i Vestfossen. Åtte kunstnere har her sine verksteder og atelierer, samt permanente utstillingslokaler. Hver sommer og hver jul er det egne utstillinger her. 3. Kunstnerverkstedene Uldlageret is a collection of creative people who are based in the abandoned textile factory in Fredfoss in Vestfossen. The eight artists have their workshops and studios here, as well as permanent exhibition galleries. Every summer and every Christmas they hold their own exhibitions here. 6

7 4. Galleri Nelly driftes foreløpig kun i sommermånedene av eier Ellen Aaby. Kjente størrelser som Christian Krogh, Per Heimly, Bjørg Thorhallsdattir og Tor Rafael Raael m.fl. Tlf.: Galleri Nelly is currently only open during the summer months by the owner Ellen Aaby. It features well-known artists such as Christian Krogh, Per Heimly, Bjørg Thorhallsdattir and Tor Rafael Raael etc. Tlf.: Sanselåven representerer en ny måte å formidle kunst på og er primært beregnet på barn. Her kan barna gå inn i selve kunstverket og bli en del av det, påvirke det og leke med det. Dette er et surrealistisk drømmeunivers som kan få hjernen til å slå kollbøtte. 5. Sanselåven represents a new way of conveying art and is intended primarily for children. Children can enter the actual artwork and become a part of it, interact with it and play with it. This is a surrealistic dream universe that can make the brain perform somersaults. 6. kolberg gård Er du på jakt etter noe annerledes? Bli med på en reise gjennom mat, musikk, fortellinger og møt de dansk/norske konger under deres besøk på Eiker på 1600 og 1700 tallet. 6. kolberg gård Are you looking for something different? Join us on a journey through food, music and stories and meet the Danish/ Norwegian kings during their visits to Eiker in the 17th and 18th century. 7

8 7. Fossesholm Herregård var trolig den viktigste hovedgården på Østlandet da den ble samlet under Foss-godset på 1540-tallet med sine mål. Godset er bygget i rokokko-stil og har en dramatisk historie fram til 1973 da Eiker Historielag fikk kjøpt bygningene. De startet arbeidet med å renovere og utvide bygningsmassen til dagens standard hvor vi finner originale bygninger fra storhetstiden på 1700-tallet. Stedet har en modernisert låve med plass for utstillinger og festlokaler. 7. FOSSESHOLM MANOR HOUSE was probably the most important manor house on Østlandet when it became part of the 20,000 hectare Foss estate in the 1540s. The estate was built in the rococo style and had a dramatic history until 1973, when the Eiker Historical Society was able to purchase the buildings. They started working to renovate and expand the buildings to the current standard, where we find original buildings from the golden years of the 1700s. The site has a modernized barn with space for exhibitions and banqueting rooms. 8

9 8. Nøstetangen Glass er en moderne glasshytte med en produksjon tuftet på arven etter Nøstetangen Glasværk. Lynn Funnemark Johansen og Daniel Erlandsson driver glasshytten og står for det meste av design og produksjon. 8. Nøstetangen Glass is a modern glassworks with a production based on the legacy from Nøstetangen Glasværk. Lynn Funnemark Johansen and Daniel Erlandsson operate the glassworks and are responsible for most of the design and production. 9. Nøstetangen Norsk Glassmuseum ble etablert i 1998, men gjennomgikk en stor endring i 2010 og ble åpnet som et glassmuseum med formål å vise mer av norsk glassproduksjon i tillegg til Nøstetangen Glasværks egen. Her finner du en rekke originale Nøstetangen-arbeider i tillegg til spennende glasskunst fra andre glassverk. I tillegg er det ulike utstillinger av samtidskunst med glassarbeider og andre kunstformer. Et hologram over Hoenskatten, den største gullskatten som noen gang er funnet fra vikingtiden, kan ses på Nøstetangenmuseet. 9. NØSTETANGEN NORWEGIAN GLASS MUSEUM was established in 1998, but underwent a major change in 2010 and opened as a glass museum with the aim of displaying a range of Norwegian glass production, in addition to Nøstetangen Glasswork s own work. Here you will find a number of original Nøstetangen works in addition to exciting glass art from other glassworks. There are also a range of exhibitions of contemporary art with glasswork and other art forms. A hologram of HOENSKATTEN, the largest gold treasure ever found from the Viking age, can be seen in the Nøstetangen Museum. 9

10 10

11 Laksefiske i Drammenselva Salmon fishing in the Drammen River 10. Drammenselva er kjent som lakseelv i skriftlige kilder allerede i I 1309 måtte paven dømme i en strid om rettighetene til laks ved Døvikfoss. Biskopen på Hamar eide gården Biskopsrud og dermed vestre side av fossen. Elva er nå best kjent som lakseelv på strekningen fra Drammen og opp til Hellefoss ved Hokksund. Det er laksetrapp ved Hellefoss, og ved Døvikfoss og Embretsfoss i Modum Kommune. Elva har siden 1987 vært infisert med lakseparasitten gyrodactylus salaris og på grunn av dette slippes ikke laksen lenger enn til Døvikfoss. Rekord for laks tatt i elva er 34 kg (fra 1934). Laksefisket varer frem til 1. november. Laksefisket og laksestammen opprettholdes gjennom kultivering og utsetting av laksunger, basert på lokal stamfisk. Fangsten av laks ligger vanligvis mellom til kg, men i gode sesonger har det blitt tatt nesten kilo fisk. Ved siden av laksefiske i elva er det også bra med gjedde. Den største gjedda ble tatt - og satt ut igjen av Martin G. Karlsen i mars 2012 og var på 17,65 kg. Laksefiske har dannet grunnlaget for Hokksund Camping, som er basen for salg av fiskekort og andre fiskerelaterte aktiviteter blant annet en egen laksefestival i begynnelsen av august hvert år. Det er også her de fleste laksefiskerne bor i sommermånedene. Laksen har bidratt til å sette Hokksund og Øvre Eiker på kartet og har tilført kommunen mange besøkende i tillegg til bosetting av laksefiskere som ønsker nærhet til elva. 10. THE DRAMMEN RIVER was known as a salmon river in written sources as early as In 1309, the Pope had to settle a dispute about the rights to salmon at Døvikfoss waterfall. The bishop of Hamar owned the farm at Biskopsrud and thus the west side of the waterfall. Now the river is best known as a salmon river on the section from Drammen and up to Hellefoss at Hokksund. There is a salmon ladder at Hellefoss and also at Døvikfoss and Embretsfoss in Modum municipality. Since 1987, the river has been infected with the salmon parasite gyrodactylus salaris and for this reason, the salmon is not released any further than to Døvikfoss. The largest salmon caught in the river was 34 kg (from 1934). The salmon fishing seasons runs until 1 November. Salmon fishing and the salmon population are maintained through the cultivation and release of juvenile salmon, based on local broodstock. The catch of salmon is usually between 5,000 and 10,000 kg, but in good seasons the catch has been as high as nearly 15,000 kg of fish. In addition to salmon fishing in the river, there is also plenty of pike. The largest pike was caught - and released again - by Martin G. Karlsen in March 2012 and weighed kg. Salmon fishing has formed the basis for establishing Hokksund Camping, which is the base for the sale of fishing licenses and other fishing-related activities, including its own salmon festival in early August each year. This is also where most salmon anglers stay during the summer months. The salmon fishing has helped to put Hokksund and Øvre Eiker on the map and has brought many visitors to the municipality, as well as providing accommodation for salmon anglers who want proximity to the river. 11

12 Opplevelser.. Experiences Eikern og Fiskumvannet Eikern er en lang og dyp innsjø i kommunene Øvre Eiker og Hof i Vestfold Fylke, og har siden 2005 vært en betydelig drikkevannskilde. Fiskumvannet er forbundet med Eikern gjennom et sund. Begge innsjøene byr på rike fiskemuligheter, med blant annet ørret på over 10 kilo. 13 fiskearter er påvist. Både Eikern og Fiskumvannet byr på varierte muligheter for rekreasjon, bading og båtliv. For fiskerettigheter, se: Fiskumvannet: https://sites.google.com/site/fiskumutmarkslag/ Eikern: 11. EIKERN AND FISKUMVANNET Eikern is a long and deep lake in the municipalities of Øvre Eiker and Hof in Vestfold county, and since 2005 it has been a significant source of drinking water. Fiskumvannet Lake is connected to Eikern across a strait. Both of the lakes offer abundant fishing opportunities, including trout of over 10 kg. 13 fish species have been identified. Both Eikern and Fiskumvannet Lake offer a range of opportunities for recreation, swimming and boating. For fishing rights, see: Fiskumvannet Lake: Fiskumvannet: https://sites.google.com/site/fiskumutmarkslag/ Eikern: 12

13 12. Holtefjell er et verneverdig skogsparti med delvis uberørt skog, myrer, mange småvann og snaukoller. Det ligger i Flesberg og Øvre Eiker og har en høyde på ca moh. Den høyeste toppen er Myrehogget, 707 moh. Derfra er det en flott utsikt, blant annet mot Blefjell og utover Drammensmarka og Eiker-dalen. Det er noen få merkede turstier, derimot er det oppkjørte skiløyper med ankomst fra Eiker-siden og Bingen. 12. Holtefjell is a protected section of forest with partially pristine forests, marshes, many small lakes and bare hills. It is located in Flesberg and Øvre Eiker. The highest peak is Myrehogget, 707 metres above sea level. It has wonderful views out towards Blefjell, Drammensmarka and the Eiker Valley. There are only a few marked trails, but there are prepared ski trails from the Eiker side and Bingen. 13. Fiskumvannet naturreservat Nord i Fiskumvannet ligger det et vernet fuglereservat med fuglekikkertårn. Reservatet er på ca. 240 mål, og det er observert over 250 ulike arter der. Fiskumvannet naturreservat er et naturreservat og fra 2013 et Ramsarområde. Reservatet ble opprettet i 1974 «for å bevare en spesiell naturtype, med et rikt fugleliv som er av særlig vitenskapelig og pedagogisk interesse». Naturreservatet omfatter den nordlige og vestlige delen av Fiskumvannet, og kantsonen og et større areal på Hegstadmyra er inkludert i reservatet. Fiskumvannet er en grunn, forholdsvis næringsrik innsjø preget av landbrukslandskapet rundt. Rødlistede arter som knekkand, bergand og lappfiskand hekker her, og kortnebbgåsa raster her under trekket til og fra Svalbard. 13. FISKUMVANNET NATURE RESERVE is a protected bird sanctuary with a bird-watching tower located to the North of Fiskumvannet Lake. The sanctuary covers approximately 24 hectares and more than 250 bird species have been observed there. The Fiskumvannet Nature Reserve is a nature reserve and since 2013 is also a Ramsar area. The reserve was established in 1974 in order to preserve a special nature type, with a prolific bird life that is of particular scientific and educational interest. The nature reserve comprises the northern and western part of Fiskumvannet Lake, the lake edge and a larger area on Hegstadmyra is also included in the reserve. Fiskumvannet Lake is a shallow, relatively nutrient-rich lake dominated by the surrounding agricultural landscape. Red-listed species such as garganey, scaup and smew ducks nest here, and pink-footed geese rest here during their migration to and from Svalbard. 13

14 Hokksund Camping - midt i byen Hokksund camping - in the centre of town 14. Hokksund Camping er et moderne, velutstyrt 4-stjerners campinganlegg, tilpasset hele familien. Campingen er også et samlingssted for laksefiskere i Drammenselva. Plassen ligger i rolige og idylliske omgivelser ved elva, kun 500 meter fra Hokksund sentrum. Plassen er arena for den årlige 59 grader nord - Hokksund By- og Laksefestival - i begynnelsen av august. Hokksund Camping har dessuten en rekke arrangementer på sitt område alt fra veteranbiltreff til hundeutstillinger. Laksehytta, med kafeteria og resepsjon, er åpen hele sommeren og er et sosialt samlingspunkt for så vel tilreisende som fastboende. Her kan du kjøpe deg middag eller bare slappe av med noe godt i glasset Hokksund Camping is a modern, well-equipped, 4-star camping facility, adapted for the whole family. The campsite is also a gathering place for Drammen River salmon anglers. The site is located in peaceful and idyllic surroundings by the river, just 500 metres from Hokksund town centre. The site is the venue for the annual 59 degrees north - Hokksund Town and Salmon Festival in early August. Hokksund Camping also has a number of events in its area, ranging from vintage cars to dog shows. The salmon cabin, with cafeteria and reception, is open throughout the summer and is a venue for social gatherings for both visitors and residents alike. You can buy a meal or just relax with a nice drink. 14

15 15. Gamle-Hokksund Tettstedet Haugsund som Hokksund het tidligere, vokste frem på nord-øst-siden av det gamle sundstedet over Drammenselva. Etter at det kom bru over Drammenselva på 1850-tallet og jernbane i 1866, ble sentrum gradvis flyttet over på sør-vest-siden. I 1920 ble navnet endret til Hokksund, som nå brukes om byen på begge sider av elva. Bebyggelsen skriver seg for en stor del fra 17- og 1800-tallet, men mange av bygningene er vesentlig modernisert. Det er en blanding av småhusbebyggelse og større gårder, der næringsdrift har vært kombinert med boliger. Gamle-Hokksund og Dynge er regulert til spesialområde for bevaring etter plan- og bygningsloven. Tingstua rommer i dag atelier for noen av Øvre Eikers dyktige kunstnere. 15. Gamle-Hokksund, or Haugsund as it was previously called, expanded on the north-east side of the old sound over the Drammen River. After a bridge was constructed across the Drammen River in the 1850s and then the railway in 1866, the centre gradually shifted towards the southwest. The name was changed to Hokksund in 1920, and the name is now used for the town on both sides of the river. Most of the settlement was constructed in the 18th and 19th centuries, but many of the buildings are extensively modernized. It is comprised of a mixture of small houses and large farms, where commercial activities have been combined with housing. Gamle- Hokksund and Dynge are designated as special conservation areas under the Planning and Building Act. Tingstua currently houses studios for some of Øvre Eikers most talented artists. 15

16 16. Hassel Jernverk i Skotselv ble startet i 1649 og var i over 200 år en betydelig produsent av ulike typer jerngods, med støpte ovnsplater som en spesialitet. Verket hadde en bygning for en masovn ved Daler, men verket hadde også flere mindre spiker- og stangjernshammere, samt en isenkramfabrikk. Selskapet eksisterte helt fram til 1888, da vannrettighetene ble solgt til det nystartede Skotselv Cellulosefabrik. 17. Skotselv Cellulosefabrik ble startet i I nesten hundre år var den Skotselvs viktigste arbeidsplass. Skotselv var ett av de største sagbruksstedene i Drammensvassdraget. 18. Iron Works med Arkadiusz (Arek) Gawecki i spissen er blitt et senter for smedkunst lokalisert på historisk grunn i Skotselv. Her smis alt fra små kunstverk forsalg til store monumentale skulpturer for offentlig utsmykking. 19. Düvelgården er en stor trebygning fra 1700-tallet, som tilhørte Hassel jernverk. Gården skal ha vært brukt som skole en periode, og kanskje også som bolig for verksarbeiderne. Navnet skriver seg fra slutten av 1800-tallet da den tyskfødte handelsmannen Martin Franz Fredrik Düvel hadde vertshus her. Gården er i dag bygdas samlingspunkt sammen med det nye kulturhuset. Her er det markeder, St. Hans feiring og bygget har en egen venneforening. I området rundt Skotselv ligger det ikke mindre enn fire bygdeborger Hassel Jernverk in Skotselv was established as an ironworks in 1649 and for over 200 years it was a major manufacturer of various kinds of iron goods, with moulded oven plates as a speciality. The works had a building for a blast furnace at Daler, but there were also several spike and rod iron hammers, and a hardware factory. The company existed until 1888, when the water rights were sold to the newly established Skotselv woodpulp factory. 17. SKOTSELV WOODPULP FACTORY was established in For almost one hundred years, it was Skotselv s most important employer. Skotselv was one of the largest sawmill sites on the Drammen River. 18. Iron Works spearheaded by Arkadiusz (Arek) Gawecki, has become a centre of blacksmith art, located on a historic site in Skotselv. A wide range of articles are forged here, from small artwork for retail sale to major monumental sculptures for public decoration. 19. Düvelgården is a large wooden building from the 18th century that belonged to Hassel Ironworks. The farm was probably used as a school at one time, and perhaps also as a residence for plant workers. The name derives from the late 1800s, when the German-born merchant Martin Franz Frederik Düvel had an inn here. The farm is now the community s focal point, together with the new culture centre. There are markets here and this is also where the mid-summer St. Hans celebrations are held. The building also has its own friends society. There are no less than four Stone Age forts in the area around Skotselv.

17 20. Skarragruvene var i drift under Kongsberg Sølvverk i årene og ble drevet på sølv og til dels gull. I perioder var det opptil 100 som arbeidet her, og flere av dem har antagelig bodd i selve gruveområdet. Gruveområdet består av rundt 20 skjerp med en dybde fra 2 til 116 meter og to stoller med en lengde 570 og 145 meter. Tuftene etter pukkverket er godt synlige, og den 100 meter lange vannrenna av stein er restaurert. Kjør mot Ormåsen/Jungervann. Se kart bak. 20. Skarragruvene mines were operated by Kongsberg Sølverk in the period and were mainly engaged in silver mining and also some gold mining. At times there were up to 100 miners working here, and many of them have probably lived in the mine area. The mining area consists of about 20 claims with a depth ranging from 2 to 116 metres and two tunnels with a length of 570 and 145 metres respectively. The remains of the crushed stone work are clearly visible, and the 100-metre long stone water chute has been restored. Drive towards Ormåsen/Jungervann. See the map at the back. 21. MS Eikern båttur og opplevelser Det har vært flere båter som har gått i trafikk på Eikern. Dampbåten «Ekern» ble satt i drift i 1861, i 1903 kom dampskipet «Stadshauptmand Schwartz» i regelmessig trafikk og var bindeleddet mellom Kongsbergbanen og Eidsfoss-Tønsbergbanen. Dampbåten sank ved kaia i Eidsfoss i 1932, men ble hevet i 1995 og står nå på kaia i Eidsfoss og skal etterhvert bli et museum. Dagens båt MS Eikern ble pusset opp, modernisert og er i dag en turistbåt som tar tilreisende og fastboende ut på Fiskumvannet/Eikern til Eidsfoss. Båten drives på dugnad og kan chartres i tillegg til at det arrangeres åpne turer og tematurer som «Jazz- og bluescruise» 21. MS EIKERN - BOAT TRIP AND EXPERIENCES There have been several boats that have sailed on Eikern. The steamer, Espersen, was put into operation in 1861 and in 1903 the steamship Stadshauptmand Schwartz went into regular operation and served as the link between the Kongsberg and Alton-Tønsberg railway lines. The steamer sank at the dock in Eidsfoss in 1932, but was raised in 1995 and is now moored at the dock in Eidsfoss and will eventually become a museum. Today s boat, the MS Eikern, was refurbished and modernized and is now a tourist boat that takes tourists and locals out onto Fiskumvannet Lake/Eikern to Eidfoss. The boat is operated by volunteers and is available for charter. There are also open tours and themed tours such as the Jazz and blues cruise 17

18 22. Fiskum Gamle Kirke er en middeladerkirke bygget i stein og har 150 plasser. Den er fra 1250 og ble viet av Olav den hellige (Hellig Olav). Eksteriørmessig har kirken bevart mye av sitt middelalderpreg. Det er en enskipet kirke med rett avsluttet kor og kistemurer. Rester av et gammelt gulv med glaserte leirfliser er funnet i koret. De opprinnelige vinduene ble imidlertid erstattet med nye og større vinduer på 1800-tallet. Tårnet skriver seg trolig fra siste del av 1500-tallet. I 1866 ble kirkeklokkene og mye av det øvrige inventaret overført til den nye Fiskum kirke. Fram til 1866 var dette sognekirke for Fiskum annekssogn i Eiker prestegjeld. Kirken ble reddet fra rivning av innbyggerne i bygda, og i dag eies den av Stiftelsen Fiskum gamle kirke. Kirken brukes bare av og til i sommerhalvåret. Kirken er også midtpunktet i den årlige middelalderfesten på Fiskum. Les mer: https://lokalhistoriewiki.no/index.php/fiskum_gamle_kirke 22. FISKUM OLD CHURCH is a medieval church built in stone and has 150 seats. It was built in 1250 and was consecrated by St. Olaf the Holy. The church s exterior has retained much of its medieval character. The church has one nave, with straight closed choir and chest walls. The remains of an ancient floor with glazed clay tiles can be found in the choir. The original windows were replaced by new and larger windows in the 1800s. The tower is probably from the late 1500s. In 1866, the church bells and much of the rest of the inventory was transferred to the new Fiskum church. This was the parish church for the parish of Fiskum in Eiker clerical district until The church was saved from demolition by the inhabitants of the village, and today it is owned by the Foundation for Fiskum Old Church. The church is only used occasionally during the summer months. The church is also the centrepiece of the annual medieval festival at Fiskum. Read more here: https://lokalhistoriewiki.no/index.php/fiskum_gamle_kirke 23. Lille Eden Dette er en egenartet opplevelseshage i historiske omgivelser på Fredfoss. Et sted for ro i sjelen, senkede skuldre og magepust. Lille Eden kan vise deg blomster og trær du kanskje aldri har sett før, uvanlige skulpturer og installasjoner. To dammer er bosted for salamander, frosk, padder, pinnedyr og andre rare kryp. Hver sesong er unik, med nye prosjekter. I sommersesongen har vi åpen kafé. Det arrangeres hagevandringer, konserter, foredrag og ulike kurs. E-post: Lille Eden This is a distinctive experience garden in historic surroundings at Fredfoss. A place for peace of mind, lowered shoulders and abdominal breathing. Lille Eden can show you flowers and trees you may never have seen before, unusual sculptures and installations. Two ponds are home to newts, frogs, toads, praying mantis and other unusual animals. Each season is unique, with new projects. We open a café during the summer season.

19 24. Eiker Gårdsysteri på Bermingrud i Hokksund lager en rekke kjente oster i eget ysteri. Deres ferdige produkter er delikatesse-oster laget av egenprodusert, pasteurisert melk. Det prøves kontinuerlig ut nye oppskrifter for å utvide sortimentet. Osten Eiker Holtefjell, har fått både gull og sølvmedalje under Landsutstillinga for gardsost, og den er en elsket ost hos mange stjernerestauranter. Osten kan kjøpes original, vellagret eller XO som er lagret i minimum ett år, noe som gir en helt unik smaksopplevelse. I gårdsbutikken finner du en rekke andre produktet, blant annet fra «Kunstnerdalen». Te, krydder og syltetøy er klassiske eksempler på slike produkter. Det selges også saft, gele, honning, brød og flatbrød i tillegg til egenprodusert ost Eiker Gårdsysteri on Bermingrud in Hokksun produces a number of famous cheeses in their own cheese factory. Their finished products are delicheeses made from self-produced, pasteurized milk. It continuously tests new recipes to expand the range. The cheese Eiker Holtefjell has received both gold and silver medals at the national exhibition for farm cheeses and is a favourite cheese in many acclaimed restaurants. The cheese can be bought as original, matured or XO, which is matured for at least one year, producing a unique taste experience. The farm shop sells a variety of other products, including from Kunstnerdalen [Artists Valley]. Tea, buns and jam are classic examples of such products. It also sells juices, jellies, honey, bread and flat-bread in addition to its own cheeses Mor Aases Gårdsbutikk finner du på Spæren Gård i Vestfossen. Her kan du få lokale produkter av god kvalitet. Formålet med butikken er å tilby kortreiste produkter, i hovedsak fra Eiker. Slik kan forbruker lett få tak i gode produkter fra lokale bønder/produsenter. Produsenter med få produkter og nisjeprodukter har et sted å få vist frem og solgt sine varer MOR AASE S FARM SHOP is located at Spæren Farm in Vestfossen. You can buy local products of good quality here. The purpose of the shop is to offer local products, mainly from Eiker. In this way, consumers can easily obtain good products from local farmers and producers. Producers with only a few, niche products thus have a place to showcase and sell their products. 19

20 20 Fruktbygda Fruits village

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

Skjemainformasjon. Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00. Opplysninger om søker. Søker

Skjemainformasjon. Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00. Opplysninger om søker. Søker Skjemainformasjon Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune v/kulturseksjonen

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

ALEXSUSHI. Tjuvholmen

ALEXSUSHI. Tjuvholmen ALEXSUSHI Tjuvholmen Dear Guest, Following more than 10 years of success in Oslo, Alex Sushi is breaking new ground with our opening in Oslos newest district Tjuvholmen, right by the water where we belong.

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan Challenges in organic black currant production v/sigrid Mogan 1 Organic Ribes production Worked with different projects since 1998 Main subjects plant protection 1 Area organic fruit and berries Norway

Detaljer

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 R e p r e s e n t e d at: The National Museum for Art, architecture and

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Hovedkvarteret Evanston USA JOIN A ROTARIAN ACTION GROUP A Rotarian Action Group is an autonomous group of Rotarians, family members, program participants and alumni who are experts in a particular field,

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Branding merging Museums. Paal Mork, Director of Communications at Norsk Folkemuseum in Oslo Chairman of ICOM Norway

Branding merging Museums. Paal Mork, Director of Communications at Norsk Folkemuseum in Oslo Chairman of ICOM Norway Branding merging Museums Paal Mork, Director of Communications at Norsk Folkemuseum in Oslo Chairman of ICOM Norway Branding merging Museums The Norwegian consolidation of museums The development of a

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Velkommen til Krødsherad - et flott sted å bo og leve. Welcome to Krødsherad. - a great place to live. Foto: Simen Berg

Velkommen til Krødsherad - et flott sted å bo og leve. Welcome to Krødsherad. - a great place to live. Foto: Simen Berg Foto: Simen Berg Velkommen til Krødsherad - et flott sted å bo og leve Welcome to Krødsherad - a great place to live Sentralt på Østlandet - med nærhet til det meste Krødsherad ligger midt i Buskerud ved

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer