MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n ALLE SKAL MED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED"

Transkript

1 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n ALLE SKAL MED

2 De beste folkevalgte er ombud Over lengre tid har jeg sett med bekymring på utviklingen av den politiske styringsstrukturen og styringsmentaliteten i kommunene. Saker som er viktige for den enkelte innbygger får ofte bare administrativ behandling og håndtering. Som et resultat av dette mister politikken sin ombudsfunksjon. n Av Martin Kolberg, partisekretær De beste folkevalgte er de som er aktive ombud for innbyggerne i kommunen. Også da særlig for den enkelte innbygger. Det må være en løpende dialog og samspill mellom innbyggerne og kommunen. Det skal være enkelt for innbyggerne å henvende seg til kommunene. Innbyggerne må inviteres med på et tidlig tidspunkt for å komme med sitt syn når det forberedes viktige beslutninger for lokalsamfunnet. Innbyggerperspektivet skal stå sentralt i Arbeiderpartiets politikk. Innbyggermedvirkning tar utgangspunkt i respekten for det enkelte mennesket og er i vårt samfunn et gode i seg selv. Innbyggermedvirkning vil si å sette innbyggerens behov i fokus. Dette innebærer at mottakere av tjenester og ytelser selv aktivt skal medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem. Ombudsrollen Jeg mener at politikere vil øke sin makt med å ta tilbake ombudsrollen. Politikerne må gå, fra noen ganger, og i for sterk grad, å være systemforsvarer til å bli ombud for folket. Å være systemkritiske betyr ikke å svartmale, eller å ha ett ønske om å bygge ned velferden. Å være ombud betyr i virkeligheten å målbære enkeltskjebner. Vi har, dessverre, mange eksempler på at individer møter den såkalte veggen i møtet med det offentlige. Sånn skal det ikke være. Særlig skal det ikke være slik, der vi styrer. Alle politikere, men særlig ordførerne, må bekymre seg for enkeltskjebner der foreldre må kjempe kamp etter kamp for at deres funksjonshemmede barn skal få oppfylt rettighetene sine, der barn må kjempe for at deres foreldre skal få tilfredsstillende pleie i eldreomsorgen, og situasjoner der barn ikke blir hørt når de mobbes og plages i skolen. Trenering og sommel Noen av de sakene som kommer til oss går vi inn i. Det vi tydelig ser er at det som loven bestemmer om ytelser ikke blir fulgt, forvaltningsloven brytes helt tydelig. Og det finnes klare eksempler på det som kalles trene ring. Og er det ikke trenering, så er det sommel, og jeg vet ikke hva som er verst. Og uttrykket «du får anke», der de som skulle hjelpes må engasjere advokater for anke seg frem til de rettigheter de har krav på. Dette sier jeg som en venn av kommunene; ild og torden bør oppleves der folk ikke blir møtt på en respektfull og riktig måte. Ansatte skal måtte ta ansvar for sine handlinger i slike tilfeller, og det gjelder også politikere som ikke oppfyller sin rolle som ombud. Sterke ord, og sånn er de også ment. Politikken skal styre i stort, men vi skal i fellesskap erkjenne at djevelskapen ofte er skjult i detaljene. Derfor tar jeg til orde for at det igjen skal bli politisk legitimt for politikere å gå inn i enkeltsaker. Det er i praktiseringen av vedtak det endelige resultatet viser seg. Det er denne virkeligheten og politiske uttrykket innbyggerne møter og som de konkret må forholde seg til. Utgiver: Arbeiderpartiet Ansvarlig redaktør: Sindre Fossum Beyer Utg.ansv.: Ingrid Sagranden Adresse: Sammen, Arbeiderpartiet, pb Youngstorget Telefon: E-post redaksjonen: / (2 nr. 1 februar 2008

3 Utgivelsesplan 1. Internasjonale utfordringer 30. november. Svarfrist 1. juni 2. Valgordninger 17. desember. Svarfrist 1. mars 3. Kvinnelig verneplikt 17. desember. Svarfrist 1. mars 4. Seniorpolitikk 14. januar. Svarfrist 1. juni 5. Utdanning 28. januar. Svarfrist 1. juni 6. Grønn økonomi 11. februar. Svarfrist 1. juni 7. Familiepolitikk 25. februar. Svarfrist 1. juni 8. Skatt og velferd 10. mars. Svarfrist 1. juni 9. Urbanisering og distriktspolitikk 2. april. Svarfrist 1. september 10. Kriminalitet 14. april. Svarfrist 1. september 11. Integreringspolitikk 28. april. Svarfrist 1. september 12. Næringspolitikk 13. mai. Svarfrist 1. september 13. Velferd, valgfrihet, rettighetsfesting og grenser for politikk 26. mai. Svarfrist 1. september 14. Helse 9. juni. Svarfrist 1. september 15. Forskjeller og fattigdom 23. juni. Svarfrist 1. september 16. Bistand 12. august 17. Likestilling 26. august Innspill kan også sendes til Arbeiderpartiet Postboks 8743 Youngstorget, 0028 Oslo. Merk konvolutten med «Programdebatt» Rådslag kan lastes ned på eller bestilles på eller på tlf Det kan bli mindre endringer i datoer og temaer i tabellen ovenfor. Rådslagene kan lastes ned på bestilles på epost til eller på tlf nr. 1 februar )

4 Sosialdemokrati 2020 Arbeiderpartiets programdebatt ALLE SKAL MED Utfordring om psykisk helse Løsningen ligger i kommunen n Av generalsekretær Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse Bedre psykisk helse rommer et vidt spekter av politikkområder og tjenester. Rådet for psykisk helse jobber for gode tjenester og et verdig liv for mennesker som opplever psykiske helseproblemer, vi jobber for et arbeidsliv som ikke stenger ute og ikke minst for politikk som sikrer god psykisk helse for alle. Det er med andre ord svært mange tema vi ønsker å utfordre Arbeiderpartiet på i programarbeidet. Men ved denne anledningen vil vi fokusere på hva som er god hjelp når psykiske helseproblemer rammer. I debatter i mediene, særlig knyttet til enkeltsaker om mennesker med psykiske helseproblemer, sies det gjerne at «psykiatrireformen» (opptrappingsplanen) har gått for langt i lokalbasert retning. Vi vil snu på det og si at vi er kommet alt for kort. Svært mange, også de med alvorlige problemer, hjelpes best med basis i sitt nærmiljø og sitt nettverk. Så skal man selvsagt kunne ha kortere og lengre opphold sykehus når det er nødvendig, men utgangspunktet for utformingen av helhetlig hjelp må knyttes til der den enkelte lever livet sitt. Likevel ligger tyngden av ressurser, både økonomiske og faglige, i spesialisthelsetjenesten og ikke i kommunene. Mennesker som opplever psykiske helseproblemer sier ofte selv at bolig, meningsfylte aktiviteter, økonomi og nettverk er viktigere enn medisiner og demping av symptomer. Det sier noe om at det er kvaliteten på kommunale tjenester og muligheter for inkludering i lokalsamfunnet som er det viktigste for den enkeltes muligheter til å leve et godt liv. Når vi snakker med politikere fra alle partier, synes det å være et utbredt oppfatning at problemene mange opplever i møtet med hjelpeapparatet, løses ved at man sikrer flere sengeplasser på sykehus. Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse har det vært en målrettet politikk å bygge opp et apparat for lokalbasert hjelp, og flytte fokus fra sykehus til nærmiljø. Problemet er at det lokale tilbudet mange steder ikke er godt nok. Det ligger en stor jobb i kommunene i å få til bedre tjenester, både i å bygge ut et tilbud som når alle med behov for hjelp og å sikre faglig kvalitet i det psykiske helsearbeidet lokalt. Det finnes heldigvis noen gode eksempler. Lørenskog kommune har politisk forankring av tjenestene knyttet til psykisk helse og har gode og nyskapende tjenestetilbud både til de med alvorlige psykiske helseproblemer og lavterskeltilbud til hele befolkningen. Lokalpolitisk prioritering av psykisk helse er avgjørende for et godt tilbud. Dette er for viktig og gjelder for mange mennesker til å overlates fag og forvaltning. Vi vil utfordre Arbeiderpartiet til å forankre psykisk helse i lokalpolitikken. Innbyggernes psykiske helse og psykiske helseproblemer er og blir et lokalt politisk anliggende. Løsningen på mange av problemene som både samfunnet og enkeltmennesker står overfor ligger i kommunen. Vårt viktigste budskap er at både lokale og sentrale politikere kan gjøre en forskjell for mennesker som sliter med psykiske helseproblemer. Dere må være handlekraftige, selv om ingen står utenfor politiske møter med protestplakater selv om ingen har dratt i gang en aksjon. Mennes ker som sliter psykisk trenger politikkens oppmerksomhet for å sikres et verdig liv. Ofte er dette mennesker som også sliter økonomisk, på boligmarkedet og på jobbmarkedet. Så vidt vi har forstått er kamp mot fattigdom og mindre forskjeller en kjernesak for Arbeiderpartiet. Alle skal med, sier dere. Vi venter fortsatt på politikk som realiserer dette slagordet. (4 nr. 1 februar 2008

5 Barns rettigheter er viktigst Vi har lagt kvinnekamp og papparettigheter på hylla og isteden fokusert på barns behov i forslagene til en framtidig familiepolitikk, sier Marianne Aasen Agdestein, leder av utvalget som har gitt innspill til programkomitéen. n Av Nina Y. Kviberg Tredeling av svangerskapspermisjon, obligatorisk barnehage for femåringer, endringer i barnetrygden og delt omsorg etter samlivsbrudd er blant forslagene utvalget lanserer. Barn trenger mest mulig kontakt med begge foreldre etter en skilsmisse. Delt omsorg bør derfor være utgangspunktet når omsorg skal vurderes. Vi ønsker dessuten å gjøre barnebidraget mest mulig uavhengig av samvær. Slik unngår vi at foreldre krangler om å få mest tid med barnet fordi det er økonomisk lønnsomt, sier Agdestein. Utvalget foreslår at foreldre med høyt konfliktnivå skal tilbys mekling i form av et barneråd, bestående av ulike fagpersoner. At flere vurderer saken vil gi større trygghet for at samværsavtaler blir til barnets beste. Sabotasje av samvær er et annet tema utvalget har drøftet. Hvis mor eller far ikke dukker opp til avtaler, viser det at vedkommende er dårlig som omsorgsperson. Det må få konsekvenser for samvær. Barn har krav på foreldre som ikke svikter, sier Agdestein. Vi er dessuten kritiske til at barn skal gå på to skoler, men svært positive til samtalegrupper for skilsmissebarn og meldeplikt ved flytting. Pappa på alvor Tredeling av svangerskapspermisjon er et annet forslag fra utvalget. Barn trenger alenetid med far. Tre måneders pappapermisjon vil skape en unik kontakt mellom barn og far som vil være viktig i oppveksten. Det mener vi er bra for barnet og dermed bra for familien, sier Agdestein. Fedre må også taes på alvor av det offentlige. Alle offentlige brev skal sendes til begge foreldre, ikke kun til mor slik en del opplever det i dag. Helsestasjonen skal være et sted far føler seg velkommen. Det samme skal gjelde andre offentlige kontorer. Utjevne sosiale forskjeller Utvalget har også vurdert endringer i barne trygden. En mulighet er å øke barnetrygden for de med lav inntekt og fjerne den for rike foreldre. Dessuten vet vi at i noen kommuner hvor familier som mottar sosial hjelp, får denne avkortet dersom 14-åringen går med aviser. Det er vi i mot. Avvikling av kontantstøtten og full barne hagedekning er selvfølgelige krav fra utvalget. Nytt er obligatorisk barnehage for femåringer. Det kan bidra til gi alle barn en bedre og tryggere skolestart, avslutter Agdestein. Send innspill til eller Arbeiderpartiet, pb 8743 Youngstorget 0028 Oslo nr. 1 februar )

6 Mer kunnskap fo Resultatene fra internasjonale undersøkelser om kunnskapsnivået i skolen, har fått alarmen til å gå i Norge de siste månedene. Norske elever scorer svakest i Norden i alle fagene som ble testet, og under gjennomsnittet i OECD. Hva er så årsaken til dette, og hva kan vi gjøre med det? Vi håper på mye god debatt og mange spennende innspill rundt dette rådslaget. Tilbake til klasserommet? Meningene er delte i forhold til hva som er årsaken til at norske elever gjør det dårlig i internasjonale undersøkelser, men en del forskere peker på at rammene rundt undervisningen er mindre faste enn tid ligere. Det såkalte «klassedelingstallet» ble opphevet i Mange skoler har nå forlatt det tradisjonelle klasserommet og organiserer undervisningen i baser med kontaktlærer og grupper som ofte varierer fra fag til fag eller fra uke til uke. Noen skoler har også grupper som er blandet på tvers av alderstrinn. Mange mener imidlertid at klassene skaper en trygghet i en verden med mange urolige barn, at barna lærer av hverandre og lærer å ta hensyn til hverandre på en annen måte i en klassehverdag. Bør vi som politikere diskutere organiseringen av undervisningen, eller bør dette være opp til fagmiljøene eller den enkelte skole? Bør vi heller konsentrere oss om hvilke mål som skal oppnås i skolen? Eller ligger det politikk i hvordan vi legger opp hverdagen i skolen og hvordan vi organiserer det «samfunnet» som skolen er? Ro i klassen Mangel på ro i klassen utgjør et problem for skolen. Men hvordan skal vi få mer ro i klassen uten å innføre jerndisiplin eller virkemidler som ikke passer inn i en skole der det skal være rom for samarbeid, aktiv deltakelse og trivsel? Mange mener at læreren i dag har overtatt mange av de oppgavene som tidligere lå til foreldrene. Oppdragelse og håndtering av mange sosiale oppgaver er eksempel på dette. Mange får også med seg en holdning hjemmefra om at læreren ikke er god nok, og har derfor manglende respekt for læreren. Det har mye å si for læringen at læreren har autoritet både faglig og i forhold til orden i klasserommet. Hvilke krav kan vi og skal vi stille til foreldrene og elevene selv? Læreren Alle er enige om at det viktigste for å få et godt utbytte av undervisningen er en faglig god og engasjert lærer. Derfor må vi gjøre hva vi kan for å sikre dette. Men hvordan gjør vi det? Bør lærerutdanningen bli lengre? Eller bør vi prioritere etter- og videreutdanning for alle som er i skolen? Bør utdanningen bli spesialisert inn mot fag og trinn? Og hvordan skal vi sikre at de gode lærerne blir i skolen, eller søker seg til lærerutdanningen? Er det bare lønn som gjelder eller er det noe vi som samfunn kan gjøre for å høyne lærerens status? Mange har argumentert for at vi bør få flere og andre krefter inn i skolen. Det gjelder både andre yrkesgrupper som (6 nr. 1 februar 2008

7 r alle kan ta unna for noen av oppgavene som ikke er knyttet direkte til læringen, men det gjelder også for fagpersoner fra andre yrker som kan være viktige ressurser i undervisningen. Kan en skole for eksempel samarbeide med fabrikken ved siden av og la ingeniørene derfra undervise i matematikk og naturfag? Eller vil elevene tape på å få under visning fra personer som ikke har pedagogisk utdanning? En kunnskapsnasjon Debattrådslaget om utdanning omhandler også høyere utdanning. Utdanningsnivået i Norge er svært høyt. Det uteksamineres stadig flere kandidater, det publiseres stadig flere rapporter og høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler seg i takt med andre lands systemer. Forskning og utvikling står for en mindre del av BNP i Norge i forhold til OECD-gjennomsnittet, men vi ligger i toppen på OECD-statistikken når det gjelder å bevilge antall kroner per innbygger. Framtidsutfordringene handler om hvordan vi kan utdanne i bredden samtidig som vi styrker vår posisjon i den internasjonale konkurransen. Sentrale temaer som vil stå i fokus i diskusjonen om høyere utdanning de neste årene vil være struktur, regional utvikling, internasjonal konkurranse, forskerrekruttering og økonomiske rammebetingelser. Bør man i framtida også ha større konsentrasjon av fagmiljø i Norge? Det argumenteres for at man i større grad må dyrke de beste forskningsmiljøene og utpeke eliteuniversitet, for å vinne kampen om de beste studentene og de beste forskerne. Argumentene mot å dyrke eliteuniversitet er mange. Blant annet argumenteres det med at kunnskapsvirksomheten må få vokse fram der de respektive næringene har sine naturlige utviklingsmuligheter. Ved at ett universitet skal få bedre økonomiske rammebetingelser enn andre universiteter, kan man risikere at både forskningen og hele kunnskapsnasjonen svekkes. Spørsmål til diskusjon Hvordan skal vi organisere undervisningen i skolen? Skal vi som politikere mene noe om dette, eller bør det være opp til hver enkelt skole å bestemme hva som passer for dem? Hvordan skal vi sørge for ro i klasserommene? Hvordan skal vi sikre at vi får de beste lærerne i norsk skole? Bør vi fortsatt ha en universitet- og høyskolestruktur, eller skal alle få universitetsstatus? Får vi i så fall et skille mellom A- og B-universiteter? Hvor mange universiteter bør Norge i så fall ha? Hvor skal vi gå langs skillelinjene mellom sentralisering vs. desentralisering distriktspolitikk og kunnskapspolitikk? Send innspill til eller Arbeiderpartiet, pb 8743 Youngstorget 0028 Oslo Rådslaget om skole og kunnskap kan lastes ned på bestilles på eller på tlf Svarfrist er 1. juni nr. 1 februar )

8 Arbeidsgruppa for grønn økonomi får i oppgave å samle relevant arbeid og utredninger som er gjort i Norge og internasjonalt i forbindelse med grønn økonomi, og trekke ut hva som er relevant for vår programdebatt. Gruppa skal lage et eget debattopplegg på temaet, samt aktivt innhente innspill fra relevante fagmiljøer på området. Gruppa skal gjennomgå innspill som kommer, og komme med forslag til programkomiteen om tiltak og programformuleringer innen 1. september Arbeidsgruppa har utgitt et eget rådslagshefte, og vil gjerne ha innspill og forslag på e-post: Aktuelle spørsmål kan være: Hvordan kan vi fremme bruken av mer fornybar energi? Hvordan kan Arbeiderpartiets representanter i kommunene jobbe for å redusere utslippene av klimagasser. Hvordan skal vi få til at husholdningene skal bruke mindre elektrisitet? Hvordan skal vi få til en mer miljøvennlig transport? Hvordan skal staten engasjerer seg for å minske vår avhengighet av fossil energi? Hva skal vi gjøre for å minske klimaskadene av det vi kjøper? Hvor mye skal vi satse på nye veier i forhold til jernbane? Hvordan kan omstillingen til et bærekraftig samfunn kombineres med en aktiv fordelingspolitikk. Mot en grø Hvordan kan Arbeiderpartiet vise vei mot et mer klimavennlig samfunn? Hvordan kan vi kombinere vekst og vern? Hvordan skal Norge gå foran i å utvikle en grønnere økonomi? Det er noen av spørsmålene programkomiteens arbeidsgruppe for grønn økonomi stiller seg. Klimaforliket i Stortinget er ambisiøst og gir Norge en langsiktig klimapolitikk som kan bestå uavhengig av skiftende regjeringer. Forliket betyr ikke at klimadebatten skal stilne, det bør snarer gi inspirasjon til videre debatt om hvordan vi kan bygge et mer miljøvennlig samfunn, sier Torgeir Micaelsen som er medlem i arbeidsgruppa for grønn økonomi og medlem av programkomiteen. Ett av temaene han har engasjert seg særlig i, er hvordan vi kan hjelpe forbrukerne med å opptre mer klimavennlig. Kina er et av de landene hvor klimagassutslippene vokser mest. Vi som forbrukere i Norge har stor del av ansvaret viser en rapport fra WWF og NTNU. Vestlige land som Norge overlater forurensende produksjon til utviklingsland som Kina. Hvis den samme produksjonen hadde foregått i Norge eller andre europeiske land, måtte vi ha betalt milliarder av kroner for å kjøpe utslippskvoter, sier Rasmus Reinvang i WWF-Norge, som har skrevet rapporten sammen med dr. Glen Peters ved Institutt for Industriell Økologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Den dokumenterer hvordan voksende norsk import av elektronikk, maskiner og andre produkter fører til økende industri Inviterer til lokalt Hilde Klæboe og Drammen Arbeiderparti inviterer til bredt klimaforlik i byen. Også Fremskrittspartiet får lov å være med hvis de vil. FNs klimapanel har aldri vært sikrere på at klimaendringene først og fremst skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser. I følge forskerne i klimapanelet har vi så langt bare sett begynnelsen på klimaendringene. Denne alvorlige situasjonen må møtes med nasjonale og internasjonale utslippskutt. Nå når det er klart at Norge skal bidra som nasjon, må også vi i Drammen ta vår del av ansvaret, skriver Drammen Arbeiderparti i sin invitasjon til de andre partiene i Drammen bystyre. (8 nr. 1 februar 2008

9 nnere økonomi produksjon, energibruk og klimautslipp i Kina. En gjennomsnittlig, norsk husholdning er ansvarlig for like mye CO ² -utslipp i Kina, som den gjennomsnittlige kineser (3,8 tonn per år). Det er ikke tvil om at vi også må se vårt eget forbruk i sammenheng med økningen i de globale utslippene. Det er avgjørende at Kina blir en del av en ny internasjonal klimaavtale, men det er viktig at vi klarer å se sammenhengen mellom klimautfordringene globalt og vårt eget forbruk. Politikk kan løse mye, men vi kommer ikke unna at det handler om hvert enkelt sitt ansvar også, sier Micaelsen Et av forslagene Micaelsen har lansert, er å sette i gang et arbeid med å klimamerke forbruksvarer i Norge. Dette er et arbeid som kommet langt i både Sverige og Storbritannia. Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen har også vært positiv til dette forslaget. Mange lurer på hvordan de kan handle mer miljøvennlig. Vi må finne en måte å hjelpe folk med å ta ansvar for egen klimapåvirkning i hverdagen. I vårt rådslag som kommer til våren vil vi blant annet diskuterer hvordan vi kan oppmuntre til et mer klimavennlig forbruk. En ordning med klimamerking kan være en riktig vei å gå, avslutter han. klimaforlik Inspirert av klimaforliket på Stortinget var Arbeiderpartiets gruppeleder Hilde Klæboe raskt ute med et lokalt initiativ. Skal nasjonen lykkes må kommunene også ta sin del av ansvaret. Vi ønsker et samarbeid med alle partiene i bystyret, inklusivt FRP, med sikte på å få igjennom en lokal klimaavtale for byen vår. Vi tror mange av innbyggerne vil bidra, og da er det viktig at vi fra politisk hold legger til rette for dette, sier Hilde Klæboe. Drammen Arbeiderparti har i sin invitasjon foreslått ni konkrete klimatiltak for kommunen. Blant disse er utvikling av bilfrie sentrumsområder, etablering av gratis ringbuss i sentrum og bedring av kollektivtilbudet, krav om miljøvennlig oppvarming i alle nye kommunale og private bygg, videreutvikle fjernvarmenettet med varme basert på biobrensel og andre fornybare løsninger, kommunale støtteordninger for utskifting av forurensende vedovner og oljeoppvarming og gjennom sitt krafteierskap bidra til økt produksjon av fornybar energi. Kommunene kan bidra med mye i klimakampen, men det avhenger av politisk lederskap og vilje. Det håper jeg at vi skal få til her i Drammen, sier Hilde Klæboe som oppfordrer partivenner i resten av landet om å ta et tilsvarende initiativ i sine kommuner. nr. 1 februar )

10 Hvor klimaets histor Jens Stoltenberg dro rett fra klimaforhandlinger i Norge til det stedet i verden der klimaets historie ligger lagret i isen, Antarktis. Det mektige islandskapet er jordas klimalaboratorium. Vi må forstå utviklingen og konsekvensene for å forstå alvoret og sette i verk de riktige løsningene, sier Stoltenberg. Kontrasten er stor mellom utsikten over Oslo fra møterommet på statsministerens kontor og det blikket møter av hvite vidder og enorme og bratte fjell i Antarktis. Men for Jens Stoltenberg har temaet i noen hektiske januardager vært det samme enten han har vært i Oslo eller Antarktis: Klimaproblemet og klimaløsningene. Rett før avreisen til Antarkist ble regjeringen og de tre opposisjonspartiene enige om et klimaforlik. På forskningsstasjonen Troll fikk Stoltenberg lære mer om hva som skjer med det globale klimaet og hva som kan skje dersom vi ikke klarer å snu utviklingen i tide. Jeg er glad for at vi har lykkes med å få på plass et klimaforlik. Landsmøtet i Arbeiderpartiet og senere regjeringen vedtok det som var verdens mest ambisiøse klimamål. Nå er disse ambisjonene ytterligere forsterket og vi står samlet om dem, på tvers av partier. Det gjør at politikken står, uavhengig av hvem som sitter med makten i årene framover, sier Stoltenberg. Mål som skal nås Han er opptatt av at klimaforliket sørger for langsiktighet i politikken. Vi har hatt for mange miljømål som har blitt lansert med brask og bram, for så å bli glemt og isteden erstattet av nye mål uten at de gamle er nådd. Det at alle partier på Stortinget med unntak av Frp, er samlet om vår framtidige klimapolitikk gjør at alle partier har påtatt seg ansvaret for at målene oppfylles. Det er viktig, mener Stoltenberg. Han er opptatt av at de målene som nå er satt ikke er ambisjoner om noe som forhåpentligvis skal innfris langt der framme, men konkrete og bindende forpliktelser. Besøket i Antarktis har gjort det enda klarere at det haster med handling. Arktis og Antarktis er klodens fremste laboratorium for å forstå klimaendringene, klimahistorien ligger i islagene og endringene i klimaet merkes først her. Forskningen tyder nå på at ismassene fra Antarktis strømmer mot havet raskere enn FNs klimapanel har lagt til grunn. Dersom dette skjer vil det få store konsekvenser for havnivået, med de følger det vil gi for land med kyst. Vi må ta advarslene på alvor, sier Stoltenberg. Rask handling avgjør Klimatiltak som iverksettes tidlig har større effekt enn klimatiltak som iverksettes sent, fordi drivhusgassene får kortere virketid i atmosfæren. Jens Stoltenberg er derfor veldig fornøyd med at Norge nå vil gjøre en ordentlig innsats for å verne regnskog. Hvert eneste sekund ødelegges det tropisk skog tilsvarende to fotballbaner. I løpet av et år forsvinner like mye tropisk skog tilsvarende halve Norges areal, rundt km². De voldsomme ødeleggelsene av regnskogen gjør at hogst og brenning av disse skogene står for en femtedel av de globale, menneskeskapte, utslippene av CO ². Dette er viktig fordi regnskog er en stor del av problemet, samtidig som det er en del av løsningen fordi vi kan snu dette nå. Vi trenger ikke å finne opp ny teknologi for å verne regnskog. Vi har allerede teknologien og kunnskapen, nå må vi få på plass mekanismer som sikrer at pengene som brukes faktisk bidrar til at regnskogen vernes, sier Stoltenberg. Under de internasjonale klimaforhandlingene på Bali før jul opplevde han å få full applaus under sitt innlegg da han fortale om det norske bidraget. Satsingen på regnskog er en viktig del av det nye klimaforliket. Offensiv klimapolitikk En del av den hjemlige klimadebatten har handlet om hvorvidt vi skal sørge for reduksjon av klimagassutslipp ute eller hjemme. Det er ingen motsetning. Vi skal gjøre mye ute, og mye hjemme, understreker Stoltenberg. I forliket ligger det store satsinger på fornybar energi, forskning og økt innsats for å få ned utslipp fra transportsektoren. Det skal bli mer penger til kollektivtransport og det skal opprettes en ny enhet for å finne gode løsninger for mer miljøvennlig transport, Transnova. Vi kommer til å bruke mye penger på klimatiltak framover. Det er riktig og viktig. Samtidig må vi ivareta prinsippet om at forurenser betaler. Det må koste å forurense og lønne seg å gjøre ting på mest mulig miljøvennlig måte. I den nye klimaavtalen med opposisjon har vi derfor blitt enige om at avgiftene på autodiesel og bensin går opp med henholdsvis 10 og 5 øre per liter, forklarer Jens Stoltenberg. (10 nr. 1 februar 2008

11 Klimaforliket: ie er lagret Jordens laboratorium Under besøket i Antarktis fikk Stoltenberg møte den norsk-amerikanske ekspedisjonen som hadde gått fra Troll og inn til Sydpolpunktet. Over storskjerm kunne de fortelle om viktige nye prøver som var tatt underveis. Det arbeidet de og andre polarforskere gjør vil gi oss helt ny kunnskap om klimaendringene. Kunnskap fra jordens laboratorier vil være helt sentralt for å lære oss hva som vil skje om vi ikke tar klimaendringene på alvor, sier Stoltenberg. Han mener funnene herfra vil ha betydning for den framtidige klimapolitikken. Vi har igangsatt mange viktige tiltak og vi har blitt enige om enda flere. Men vi vet at i årene framover vil det trengs både flere og andre tiltak om vi skal lykkes med å stanse de ødeleggende klimaendringene. Her er noen punkter i klimaforliket: Mål om karbonnøytralt samfunn i 2030 Forskning på fornybar energi økes kraftig 150 millioner kroner til utvikling av havmøller og annen uprøvd energi teknologi Storbyer som satser på kollektivtransport får doblet belønningen dersom det inngås bindende avtaler om tiltak for redusert biltrafikk Bevilgningen til jernbane økes med 250 millioner neste år Avgiften på autodiesel øker med 10 øre, mens bensinavgiften økes 5 øre Innsatsen mot avskoging i utviklingsland økes med om lag 3 mrd. årlig Les mer om klimaavtalen på nr. 1 februar )

12 Sykehusene på ret n Av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad Med omlag 4 milliarder kroner mer i sykehuskassene i år, kan en undre seg over at mye av helsedebatten dreier seg om kutt i tjenester og antall ansatte. Om utfordringene er mange og krevende, viser heldigvis undersøkelser at man stort sett er fornøyd som pasient over hele landet. Ideen om en solidarisk samfunnsutvikling, krever moderne og tilgjengelige helsetjenester der alle blir sett og respektert. Din helsetilstand skal avgjøre hvilke tilbud du får, ikke din bakgrunn, lommebok, eller status. Når helsevesenet svikter, nytter det ikke å «holde seg med» erklæringer om verdens beste helsevesen. Heller ikke med populisme! Likeverdig tilgang til helsetilbud av god kvalitet, krever at vi er åpne for å organisere bedre, og å finne nye løsninger når det trengs. Noen utviklingstrekk illustrerer godt hva vi står overfor: De fleste pasienter 66 % blir innlagt på sykehus akutt/for øyeblikkelig hjelp. Stadig flere sykdommer og skader kan leges, men høyspesialiserte behandlinger krever kompetent fagpersonale med god erfaring. Den medisinske utvikling gjør at folk i stadig høyere alder kan behandles. Livsstils-sykdommene øker og vi må forsterke innsatsen for å forebygge. Sterk økning av diabetes, nyresvikt, kols, kroniske sykdommer, geriatri og rehabiliteringsbehov. Vi har for mange riftskader på fødende. Rekruttering av fagpersonell krever betydelig innsats framover i hele helsesektoren. Sykehusenes budsjetter er kraftig økt, og pasientbehandlingen vokser, samtidig som ventetida for behandling går ned. Vi har sørget for å vri innsatsen til fordel for psykisk syke og rusmiddelavhengige. Særlig for å redusere de sosiale forskjeller, har vi trappet opp innsatsen for forebygging. Politikere er valgt inn i helseforetakenes styrer, for å bidra til at politisk kompetanse blir del av beslutningsgrunnlagene lokalt og regionalt. Utviklingsarbeid må til for at vi skal være på høyde med våre ambisiøse mål. Det må skapes gode prosesser, der vi tar vare på og utvikler samarbeidet med lokalsamfunn, ansatte og brukernes organisasjoner. Dessuten er alle de frivillige som bidrar av uvurderlig betydning. På to områder ser vi nå et særskilt behov for å forsterke innsatsen. Begge handler om å bruke våre felles menneskelige og økonomiske ressurser klokere til beste for pasientene. Sentralisering og desentralisering For mennesker med alvorlige livstruende sykdommer trengs robuste fagmiljøer på færre steder. Dagens spesialisering som for eksempel brannskadde pasienter på Haukeland, og at store skader ifm. ulykker behandles på Ullevål, samtidig som kreftbehandling skjer på færre steder må vi videreutvikle. Samtidig må tilbudet til pasienter med kroniske og ikke livstruende sykdommer utvikles mer lokalt. For deres livskvalitet vil tilbud i lokalsamfunnene være av det beste. Distriktsmedisinske sentre/minisykehus, sykestuer, poliklinikker, spesialister som «reiser ut» og rehabiliteringstilbud i ulike varianter kan gi økt trygghet og nærhet til tilbud. Samhandling og samforstand Både for den enkelte pasient og for samfunnet ligger det store kvalitetsmessige forbedringsmuligheter i et forsterket samarbeid mellom kommunehelsetjeneste, fastlegen, spesialister og sykehus. Ny teknologi, medisinsk forskning og faglig utvikling gjør det nødvendig med mer samar (12 nr. 1 februar 2008

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Pedersen snart sender på høring i partiorganisasjonen.

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte.

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7 Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Forhandlingsleder statsråd

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Alle skal med LEDER Alle skal med. Det er budskapet vårt i den kommende valgkampen. Vårt mål er at Norge skal

Detaljer

På vei mot Soria Moria

På vei mot Soria Moria Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 3 oktober 2006 På vei mot Soria Moria s. 12 13 Hanssens røde tråd s. 4-5 Alle skal med s. 7 En bedre skole s. 8 9 Dans holder

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Finansministeren Kristin presenterer statsbudsjettet Side 3 7 Intervju Vill vest eller veto Side 12 Oppsummering 365 dager med Soria Moria Side 16 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Stein

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

Brennhet sykehusdebatt

Brennhet sykehusdebatt fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 3 2002 Brennhet sykehusdebatt Side 12 17 NTE er strømleverandør til Helse Nord-Trøndelags sykehus og institusjoner Ditt lokale energiselskap I tillegg til

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen 26 Møt årets ildsjel 32 Kommuner på glattisen 36 Ny vår for Rjukan Magasinet 01 FEBRUAR 2014 SPØR KLP Ekspertene svarer TEMA Fra ufør til arbeid Antall uføre i kommune-norge øker, og kvinner over 60 blir

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Hvordan vinne valget Side 4 8 + side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet!

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei 2015 29. jan. Representantforslag fra repr. Skei Grande, Nybø og Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n D

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 44 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Gangavstand til tjenestene Side

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

livsfarlig helsevesen

livsfarlig helsevesen Nr. 6:2012 høyremagasinet muligheter Nesten 20 prosent av alle personer som legges inn på norske sykehus, får pasientskader. Mange dør. livsfarlig helsevesen pasientsikkerhet Nye teknologiske og medisinske

Detaljer

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER MØT BORGERMESTEREN AV VESTRE AKER SIDE 14 SLIK SKAL HØYRE VINNE VELGERE SIDE 20 HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: PENGENE ELLER LIVET TEMA SIDE 6-11 HØYRE VIL SØRGE FOR RASKERE

Detaljer