Etablering og drift av nasjonalt legevaktnummer Informasjon til legevaktsentralens ledelse og operatører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering og drift av nasjonalt legevaktnummer 116 117. Informasjon til legevaktsentralens ledelse og operatører"

Transkript

1 Etablering og drift av nasjonalt legevaktnummer Informasjon til legevaktsentralens ledelse og operatører 21. august 2015

2 Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Direktoratet er etatsstyrt av HOD, og oppgavene beskrives i statsbudsjett, i tildelingsbrev og i enkeltoppdrag. Visjonen til Helsedirektoratet er «God helse gode liv» Helsedirektoratet Divisjon primærhelsetjenester Avdeling allmennhelsetjenester Prosjekt nasjonalt legevaktnummer Universitetsgata 2, Pb St. Olavs plass, 0130 OSLO Fax: Publikumsinformasjon: For helsetjenesten; 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for nasjonalt legevaktnummer sin plass i den akuttmedisinske kjede... 5 Retningslinjer for svar på Hva betyr for pasient og innringer?... 6 Hva betyr for LV-operatørene?... 6 Hva betyr for kommunene? Informasjonstiltak... 8 Mål for kommunikasjonsarbeidet:... 8 Målgrupper... 8 Særlige utfordringer... 8 Kanalvalg og tiltak... 9 Kommune Dagens situasjon...10 Publikums tilgang til legevakttjenesten...10 Like krav til legevaktsentralene...10 Begrunnelse for innføring av nasjonalt legevaktnummer...11 Organisering av legevaktsentraler og legevaktdistrikt...11 Forventet effekt av tiltak i legevakttjenesten Formelle og faglige krav...13 Kompetanse...13 Tilgjengelighet...14 Krav til legevaktsentral Teknisk løsning for nasjonalt legevaktnummer...16 Anropsruting/-dirigering...16 Områdedirigering av fastnettanrop...16 Områdedirigering av mobilanrop...17 Anrop som oftest settes til feil legevaktsentral...18 Mobiltelefoner...18 Fasttelefoner...18 Avviksløsning...18 Overløpsentre...19 Sketch-A-call og endring av rutingsoppsett

4 Telefonrutingstabeller Teknisk driftssenter og feilretting...20 LV-sentral med nødnett...20 LV-sentral uten nødnett...20 Vurdering av type feil...20 Hvilke opplysninger innhentes og meldes videre Registrering av feilruting...22 Registering av feilruting og andre forhold knyttet til Rapporter og statistikk Vedlegg Vedlegg 1 Rundskriv I 5/-15 fra HOD: Akuttmedisinforskriften med merknader Vedlegg 2 Prosedyrer for nødnett nivå 3 lokale prosedyrer knyttet til LV-sentral Vedlegg 3 Telefonnummerliste til legevaktsentralene Vedlegg 4 Informasjonstekster Vedlegg 5 Menyoversikten og avvikshåndtering. Vedlegg 6 Sjekkliste ved feil - telefoni Vedlegg 7 Registering av feilruting og andre forhold knyttet til Vedlegg 8 Lovdata - aktiv lenke til akuttforskriften 4

5 1. BAKGRUNN FOR NASJONALT LEGEVAKTNUMMER Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre etablering og drift av felles nasjonalt legevaktnummer Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv., med formell korttittel akuttmedisinforskriften, understreker nye krav til kommunene i forhold til legevakt og legevaktsentraler. Rundskriv I 5/15 inneholdende akuttmedisinforskriften med merknader til de enkelte bestemmelser er vedlagt (vedlegg 1). For fullstendig oversikt over akuttforskriftens bestemmelser vises det til imidlertid til Lovdata og akuttmedisinforskriften slik den der fremgår SKAL VÆRE I DRIFT 1.SEPTEMBER 2015 Fra 1. sept innføres et felles sekssifret nasjonalt telefonnummer (uttales etthundre og seksten etthundre og sytten) til kommunale legevaktsentraler (LV-sentraler) i tråd med anbefalinger fra EU og Helsedirektoratet. Nummeret skal brukes for å komme i kontakt med den legevaktsentralen som dekker det geografiske området innringer til enhver tid befinner seg i SIN PLASS I DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDE En velfungerende akuttmedisinsk kjede er avgjørende for at befolkningen skal få rask og kyndig hjelp når de trenger det. Den kommunale legevakttjenesten er ett av flere bærende elementer i akuttmedisin og øyeblikkelig-hjelp tjenester til befolkningen. Legevaktnummeret og legevaktsentralen er inngangsporten til denne tjenesten. Ved akutte og livskritiske situasjoner skal befolkningen fortsatt ringe medisinsk nødhjelpsnummer 113 (en-en-tre) til AMK-sentralene. I følge forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) 20c om kostnad ved å ringe 116-nummer, skal tjenesten knyttet til nummer være gratis å ringe, både fra fastnett og fra mobilnett. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet at staten skal bære utgiftene til overordnet teknisk drift av et felles legevaktnummer. Utgiftene vil i hovedsak være samtalekostnader og driftsavtale for med Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO). RETNINGSLINJER FOR SVAR PÅ I arbeidet til Helsedirektoratet inngår også utarbeiding av retningslinjer for mottak og håndtering av henvendelser til LV-sentraler. Disse prosedyrene bygger på forslag til nivå 3 prosedyrer for nødnett og ligger som vedlegg 2. 5

6 HVA BETYR FOR PASIENT OG INNRINGER? Publikum kan nå ringe ett nummer, dvs. det samme nummeret hvor enn de er i Norge og komme frem til en legevaktsentral (LV-sentral). Her skal de få nødvendig hjelp og evt. bli satt over til annen LV-sentral dersom de er blitt rutet feil i telenettet. Når nummeret blir kjent og innarbeidet, vil publikum ikke lenger behøve å kontakte opplysningstjenesten eller bruke andre informasjonskilder for å finne ut hvilket nummer de skal ringe for å nå legevakten. Medisinsk nødhjelpsnummer 113 blir i dag innimellom brukt for tilstander som ikke er akutt og som ikke trenger umiddelbar utrykning av helsepersonell. Dette kan nå unngås. Det er gratis å ringe (hundreogseksten hundreogsytten) uansett hvor i landet du ringer fra. Nummeret vil imidlertid ikke virke fra satellitt-telefon eller ved anrop utenfor landets grenser. HVA BETYR FOR LV-OPERATØRENE? Publikum vil komme frem til LV-sentralen, og operatøren vil måtte håndtere innringer på samme måte som i dag. Det vil være viktig snarest å få avklart hvor innringer/pasient oppholder seg og gjøre en vurdering av hvilken hastegrad henvendelsen har. Helsedirektoratet minner om helsepersonellets plikt til å dokumentere henvendelser til legevaktsentralen i tråd med gjeldende lov- og forskriftsregler. Grunnet rutingsproblematikk som unntaksvis kan oppstå i telenettet for mobiltelefoner og andre telefoner, vil legevaktsentralen kunne oppleve å motta henvendelser som rutes til feil LV-sentral. Dette skyldes at det ikke medfølger tilstrekkelig datainformasjon om adressen til innringer. I slike tilfeller skal innringer settes videre til riktig LV-sentral. Hvis det er akutte livstruende situasjoner, må LV sentralen som får første melding, sette direkte over til nærmeste AMK- sentral. I LV-sentralen må det foreligge ajourført liste over interne telefonnummer til de andre sentralene. Denne ligger ved som vedlegg 3, og skal oppdateres fortløpende. Det er kommunens og LV-sentralens ansvar å melde endringer til eller HDO med tanke på ajourhold. På andre områder vil det ikke være nødvendig med endringer av legevaktsentralens måte å organisere arbeidet på. Vær oppmerksom på at de gamle telefonnumrene til legevaktsentralen fortsatt skal være i drift og kjent og tilgjengelig for publikum. Kommunen bør både ha legevaktnummer og eget legevaktnummer godt synlig på sine hjemmesider. 6

7 HVA BETYR FOR KOMMUNENE? Kommuner som har velfungerende ordninger med ett fast telefonnummer for legevakt hele døgnet, vil ikke merke noe spesielt til innføring av ordningen. Andre kommuner må rydde opp i legevaktnummerstrukturen og få til ordninger i samsvar med revidert akuttmedisinforskrift. Dette arbeidet er godt i gang, og Helsedirektoratet vil følge opp og bistå kommunene i arbeidet videre i tiden som kommer. Rutingstabell og «interne telefonnummer» for den enkelte kommune og legevaktsentral ligger i eget vedlegg her, jf. vedlegg 3. Den enkelte kommune, sammen med LV-sentralen, har ansvar for å sjekke at det eksisterer riktig underliggende nummer for i egen kommune og at nummeret er. koplet til et svarapparat (terminert) og at telefonoppringning kan besvares hele døgnet ved LV-sentralen. Dette skal testes i uke 35/2015 i samsvar med utarbeidet testregime. Kommunene får tilgang til felles informasjonsmateriell, og markedsføringen kan gjøres samlet. Ordningen vil etterhvert gi kommunene tilgang til driftsdata/rapporter og statistikk. Kommunene vil slik få bedre innsyn i virksomheten i legevakten. Det kan ikke påregnes utarbeidelse av rapporter i 2015, da det gjenstår en del utviklingsarbeid. Det er den enkelte kommune og LV-sentrals ansvar å oppdatere endringer i telefonnummer som benyttes i legevaktsentralen. For de kommuner som tar i bruk nødnett i LV-sentralen, vil endringer håndteres av HDO som drifter dette i helsetjenesten. Endringer av telefonnummer i LV-sentraler som ikke har fått nødnettutstyr, skal meldes til Det blir etablert et system for distribusjon av oppdaterte telefonlister til den enkelte LV-sentral. 7

8 2. INFORMASJONSTILTAK MÅL FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET: Nasjonalt legevaktnummer skal være lett tilgjengelig gjennom søk på internett Få flere til å lagre nummeret til legevakt på sine mobiltelefoner Kommunene skal ha lett tilgjengelig informasjon på sine hjemmesider til alle som oppholder seg i kommunen MÅLGRUPPER Befolkningen Legevakt er et lavterskeltilbud som hele befolkningen benytter seg av. Undersøkelser viser at legevakten hyppigst benyttes ved helseproblemer hos barn og eldre. Kommunene Helsepersonell i legevakt SÆRLIGE UTFORDRINGER Feilruting (ca. én til to prosent). Feilruting innebærer at telefonen blir satt til en annen legevaktsentral enn den man tilhører ut fra geografisk posisjon. Dette løses ved god opplæring av helsepersonellet som tar i mot telefonhenvendelsene. LV-operatøren skal vite hva de skal spørre etter innledningsvis for å sile ut henvendelser til feil legevaktsentral, og hva de skal gjøre for å sette vedkommende videre til riktig legevakt. Ulikhetene mellom 113 / / fastlege: I all kommunikasjon overfor publikum der det er mulig, vil vi vise forskjellene mellom disse tre tjenestene. På sikt mener direktoratet at dette vil bidra til en mer riktig fordeling av henvendelsene. Målet om at befolkningen skal finne telefonnummeret til legevakt når de har behov for det, vil slik nås. Budskap: Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe? Fastlegen din i åpningstiden Legevakt når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente 113 når det er akutt og står om liv 8

9 KANALVALG OG TILTAK Nettstedet Helsenorge.no er Helsedirektoratets og dets samarbeidspartneres hovedkanal for informasjon til befolkningen. Andre opplysningstiltak skal peke inn hit for utfyllende informasjon. Nettsiden skal være lett å finne og gi utfyllende informasjon blant annet om forholdet mellom legevakt, fastlege og 113. Følgende tiltak iverksettes fra 1. september: Betalte søkeord («legevakt») Facebook annonser Hvilepuls: Til fastlegekontorenes venteværelser Informasjonsmateriell til nedlastning og eventuell videre distribusjon legges på KOMMUNE: Kommunene har lokalt informasjonsansvar: Ansvar for å annonsere lokalt, bytte talemelding på telefonsvarere osv. Tekst som kan brukes på nettsider ligger ved som vedlegg 4. Mediekontakt lokalt: Ledere på LV-sentraler og legevaktsjefer kan være gode talspersoner i media lokalt. 9

10 3. DAGENS SITUASJON Den kommunale legevaktordningen skal være en organisert virksomhet som skal sikre befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet. Legevaktordningen skal bestå av et fast legevaktnummer, legevaktsentral og lege i vaktberedskap. Kommunal legevakt er en integrert del av allmennlegetjenesten og utgjør sammen med medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten den akuttmedisinske kjeden av tjenester utenfor sykehus PUBLIKUMS TILGANG TIL LEGEVAKTTJENESTEN Slik legevaktsordningen er i dag, varierer publikums tilgjengelighet til kommunale legevakttjenester. Ved behov for kontakt med legevakten, må publikum først vite hvilken kommune de befinner seg i, for deretter å finne frem til et åtte-sifrert telefonnummer til legevakten. I enkelte legevaktdistrikter kan man også bli møtt med en telefonsvarer som opplyser om et annet telefonnummer som må ringes for å komme i kontakt med en legevaktslege eller LV-sentral som svarer deler av døgnet. Flere mindre kommuner har heller ikke et dedikert nummer for legevakt og legevaktsentral. I noen få kommuner benyttes mobiltelefon som legevaktsentral. Det kan også være liten svarkapasitet ved en del LVsentraler, og mindre robuste løsninger for håndtering av bortfall av infrastruktur, brudd på telelinjer og f.eks. brann eller bygningsmessige problemer ved legevaktsentralen. LIKE KRAV TIL LEGEVAKTSENTRALENE Forskriftskrav har ikke alltid blitt fullverdig implementert i alle kommuner. Det merkes imidlertid endring i positiv retning, noe som har ført til mer fokus på legevakt og legevaktsentral-funksjon 24/7 (hele døgnet hele uken). Det anbefales at alle LV-operatører (de som svarer på legevakttelefon) gjør seg kjent med den reviderte akuttmedisinforskriften (vedlegg 1). Helsedirektoratet kjenner til at det i noen, oftest mindre kommuner, er velfungerende tjenester, men at de har gjort en del lokale tilpasninger som ikke alltid understøtter kravene i akuttmedisinforskriften. I et nasjonalt system må det bygges på et likhetsprinsipp, og dette blir i tiden fremover understøttet bl.a. gjennom innføring av nødnettutstyr og felles legevaktnummer ved LV-sentralene. Det vil likevel kunne benyttes lokale legevaktnummer, men det må være i samsvar med akuttmedisinforskriften og være dedikerte nummer til legevakt. Innringer velger selv hvilket nummer hun/han benytter for å få kontakt med legevaktsentralen. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har sett nærmere på nordmenns bruk av legevakten. Resultatet viser at 75 prosent av alle tilstandene som får behandling på legevakten, kan klassifiseres som ikke akutte. Rapporten konkluderer med at mange av pasientene kunne ha ventet til fastlegekontoret åpnet dagen etter. 10

11 BEGRUNNELSE FOR INNFØRING AV NASJONALT LEGEVAKTNUMMER Det er flere argumenter for innføring av ett felles nasjonalt legevaktnummer. De viktigste er: ett felles nummer er lett å huske og gir lite tidstap forenklet informasjonsarbeid til befolkningen personer som tilfeldig oppholder seg i en kommune, eller som ikke vet hvilket legevaktdistrikt de befinner seg i, får lettere tilgang til nærmeste LV-sentral redusert belastning på AMK. Manglende tilgjengelighet til kommunale legevaktnummer fører til at en del personer bruker nødnummer 113 for å komme i kontakt med legevaktene enklere tilgang til et lavest mulig behandlingsnivå Det er meningen at skal innføres som europeisk standardnummer for kontakt med legevaktordningen. Pr. i dag er Helsedirektoratet kun kjent med at Tyskland og Østerrike har innført funksjonen. ORGANISERING AV LEGEVAKTSENTRALER OG LEGEVAKTDISTRIKT Det vil bli færre LV-distrikt og Legevaktsentraler (LVS) i tiden fremover. I 2016 er det forventet at antall legevaktsentraler blir ca.110 (2009: 164 LVS / 2012: 116 LVS). Det pågår for tiden en del endringer knyttet til legevakttjenesten flere steder i landet. Blant annet påvirker krav til operatørkompetanse ved LV- sentral og nødnettinnføring organiseringen. Det er i dag 27 LV-sentraler som dekker kun en kommune, og 11 av disse LV-sentralene er i deldøgndrift og rutes til annen sentral deler av døgnet. Helseforetakene drifter legevaktsentraler for en del kommuner. I dag drifter AMK Stavanger, AMK Haugesund, AMK Førde, AMK Nord-Trøndelag, AMK Helgeland og AMK Kirkenes LVsentralfunksjoner. Fra 1. september 2015 vil dette endre seg, og når nødnettinnføringen er ferdigstilt vil det trolig kun være tre AMK sentraler som også drifter legevaktsentralfunksjoner i tillegg til å håndtere medisinsk nødhjelpsnummer 113. AMK-sentralene vil etter dette være mer rendyrket på sine primæroppgaver knyttet til håndteringen av livskritiske hendelser og koordinering av ambulanseressurser. Utenom kontortid er det 111 interkommunale og 80 kommunale legevaktordninger. På dagtid er det svært mange kommuner som har legevaktordninger i egen kommune kombinert med fastlegepraksis/allmennhelsetjenesten. Noen av legevaktdistriktene har flere legevaktstasjoner deler av døgnet tilpasset befolkningens behov. FORVENTET EFFEKT AV TILTAK I LEGEVAKTTJENESTEN Helsedirektoratet vurderer at akuttmedisinforskriften og faglig utvikling av tjenesten vil gi slike effekter etter hvert: 11

12 En bedre og mer sammenhengende akuttmedisinsk tjeneste hvor alle aktørene har relevant kompetanse og erfaring En forutsigbar tjeneste basert på et samordnet planverk mellom helseforetaket og kommuner Større trygghet for den enkelte pasient og helsearbeider. Helsehjelp og aktivitet på de ulike nivå i den akuttmedisinske kjeden vil bli brukt riktigere Redusere uønskede hendelser i den akuttmedisinske kjeden 12

13 4. FORMELLE OG FAGLIGE KRAV Krav til legevakt er nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven. De nærmere kravene til legevakt er regulert i akuttmedisinforskriften. Videre er det i fastlegeforskriften fastsatt krav til fastlegens oppgaver, herunder plikten til deltakelse i legevakt. Helsedirektoratet vil i dette informasjonsheftet opplyse om de viktigste bestemmelsene i revidert akuttmedisinforskrift som har innvirkning på legevaktfeltet. KOMPETANSE Nye krav til grunnkompetanse for legevaktsleger er regulert i akuttmedisinforskriften, der det også stilles krav til bakvakt i spesielle situasjoner. Alt helsepersonell knyttet til legevakttjenesten skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin og volds og overgrepshåndtering. Det er lagt opp til en overgangsordning på tre til fem år, alt etter hvilke krav det gjelder. De nye kompetansekravene for grunnkompetanse trer i kraft 3 år etter ikrafttredelsen av forskriften, dvs De nye kompetansekravene for gjennomført kurser i akuttmedisin og vold/overgrep trer i kraft 5 år etter ikrafttredelsen av forskriften, dvs Overgangsordningene er gitt for at tjenesten skal få tilstrekkelig tid på seg til å kunne ansette personell som oppfyller forskriftens nye krav. Det forutsettes derfor at tjenesten arbeider for å rekruttere personell som oppfyller begge de nye kompetansekravene i løpet av overgangsperioden, slik at tjenesten er forsvarlig organisert og i tråd med de nye kompetansekravene når overgangsordningene avsluttes. Det vises til akuttmedisinforskriften (vedlegg 1). Ytterligere informasjon vil man kunne få ved å henvende seg til: Helsedirektoratet, tlf eller Helsedirektoratet jobber med tilretteleggingen av kurs sammen med bl.a. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm). Operatørene ved legevaktsentralene skal ha bachelorutdanning som grunnkompetanse og relevant praksis, i tillegg til spesifikk utdanning som LV-operatør (nødnettkurs, akuttmedisinkurs og kurs om vold/overgrep). Det er åpnet for tre års overgangsperiode knyttet til LV-operatørens grunnutdannelse, men kravet til faglig forsvarlig tjeneste gjelder. Som en del av bl.a. kompetanseutviklingen innføres det lydlogg ved legevaktsentralene til bl.a. bruk i veiledning av operatører og kvalitetssikring av tjenesten. Dette skjer ved utrulling av nødnett og blir integrert i nødnettløsningen. 13

14 TILGJENGELIGHET Legevaktsentralen skal ha tilstrekkelig svarkapasitet, og det er en uttrykt målsetting at pasienten ringer legevaktsentral først, for å få råd om videre behandlingsløp hos fastlege, legevakt eller evt. akutthjelp ved sykehus. Det er definert krav til svartid på legevaktsentralen. Legevaktsentralen skal innrette systemet for mottak av telefonhenvendelser slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter. Dette kan måles ved hjelp av rapporter i nødnett og telenettet. Lege i vakt skal være tilgjengelig i nødnett og være forberedt til å kunne rykke ut. Kommunen må se til at legevaktens personell både har kompetanse, utstyr og er øvd for innsats også utenfor legevaktens lokaler. For å kunne yte forsvarlig helsehjelp må legevaktstasjonen rent faktisk ligge i forsvarlig avstand til befolkningen. KRAV TIL LEGEVAKTSENTRAL Kommunens legevaktnummer, nasjonalt legevaktnummer ( ) og medisinsk nødtelefon (113) inngår i medisinsk nødmeldetjeneste. Nødmeldetjenesten skal være et landsdekkende, organisatorisk og kommunikasjonsteknisk system for varsling og håndtering av henvendelser ved behov for akuttmedisinsk hjelp. Det er den enkelte kommune sitt ansvar å oppfylle forskriftens krav. Dette kan om ønskelig løses gjennom interkommunale ordninger. Kommunens ansvar for nødmeldetjenesten innebærer at det skal etableres et døgnbemannet telefonnummer med nødvendig linjekapasitet for kobling til et nasjonalt legevaktnummer (i dette informasjonsskrivet omtalt som et underliggende nummer for ). I tillegg skal det være et fast og offentlig kjent 8- sifret direktenummer til legevaktsentralen som skal være i døgndrift. For å sikre svartjenesten ved legevaktsentralen skal det planlegges for alternativt svarsted. Legevaktsentralene skal kunne motta og håndtere henvendelser om øyeblikkelig hjelp innenfor legevaktdistriktet via et nasjonalt legevaktnummer eller fast legevaktnummer. 80 prosent av alle henvendelser til legevaktsentralen skal normalt besvares innen to minutter. Det er et krav at LV-sentralen skal kunne videreformidle (sette over telefon) eller konferansekoble (koble sammen innringer, egen LV-sentral og f.eks. AMK) henvendelser om akuttmedisinsk hjelp til AMK-sentral, eller øyeblikkelig hjelp til annen legevaktsentral. Personellet ved LV-sentralen skal være personell med relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå, nødvendig klinisk praksis og med gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som operatør. LV-operatøren skal kunne gi medisinskfaglige råd og veiledning til innringer, samt 14

15 kunne prioritere, registrere, iverksette og følge opp henvendelser om behov for øyeblikkelig hjelp. LV-sentralen skal også videreformidle henvendelser til helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Dette omfatter i tillegg til lege i vakt, også fastlege, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser. Det er viktig å merke seg at LV-sentralen har varslingsoppgaver knyttet til håndtering av kriser, og operatørene bør ha kjennskap til beredskapsplanene for den eller de kommunene den betjener. Det vises for øvrig til akuttmedisinforskriften og merknadene til denne. 15

16 5. TEKNISK LØSNING FOR NASJONALT LEGEVAKTNUMMER Når det gjelder den tekniske løsningen for nasjonalt legevaktnummer, ble Telenor etter en anbudskonkurranse i 2011 valgt som leverandør. Avtalen omfatter ruting av telefonnummeret til de aktuelle legevaktsentraler, samt driftsavtale knyttet til løpende telefonkostnader og tilgang til feilmelding/feilretting 24/7. Ordningen skal medføre levering av ruting av anrop i telenettet, slik at publikum og andre ved hjelp av det 6-siffrede nummeret skal kunne ringe og nå frem til betjent legevaktsentral for det aktuelle geografiske området en befinner seg i. ANROPSRUTING/-DIRIGERING Anrop skal vanligvis bli rutet til den legevaktsentralen som dekker det området innringer befinner seg i (områdedirigering). Når man ringer til blir man møtt av en standard talemelding på norsk der det også kan velges engelsk meny. Det er også planlagt innføring av samisk meny i løpet av september Anrop som områdedirigeringen i telenettet ikke klarer å finne rette kommune eller fylkesinformasjon på, blir satt til en avviks-/«default»-løsning (meny-løsning) hvor innringer selv kan taste seg fram til ønsket legevaktsentral. Dette skjer dersom geografisk informasjon eller adresseinformasjon mangler. Det gjøres rede for de ulike løsningene nedenfor. OMRÅDEDIRIGERING AV FASTNETTANROP Ruting av samtaler i fastnett (inkl. IP (data)-telefoni) baserer seg på oppslag i statiske nummer-serietabeller basert på fylkestilhørighet - og for Telenors nummerserier; kommunetilhørighet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom - tidligere Post & Teletilsynet) har tildelt nummerserier til teleoperatørene hvor nummerseriene er tilknyttet fylke. Telenor har i tillegg fordelt sine nummerserier på kommunenivå og har holdt på denne strukturen fra Televerkets tid til i dag. Andre operatører har vanligvis ikke findelt sine nummerserier til kommunenivå, og for disse forholder Telenor seg til Nkom sin fylkesinformasjon pr. nummerserie. For fastnummer tilhørende Telenors tildelte nummerserier vil områdedirigeringen rute anropet til korrekt kommune - unntatt for abonnenter som har flyttet sitt nummer til annen kommune (åpnet for dette fra 2007). For fastnummer tilhørende andre operatørers tildelte nummerserier har vi kun fylkestilhørighet 16

17 - og Telenor har valgt å sette anropet til den mest folkerike kommunen i fylket og dermed den LV-sentral som betjener denne. Nummer som er portert (flyttet) fra en operatør til en annen blir fremdeles rutet i henhold til opprinnelig nummerserietilhørighet. - «Langt levende» nummer fra Televerket (eller som først ble tildelt fra Telenor sine nummerserier) har altså kommunetilhørighet selv om det senere er portert til en annen operatør. I 2007 åpnet Nkom for at fastnummer kan flyttes mellom fylker. Slike «geo-porterte» nummer blir rutet i henhold til opprinnelig nummerserietilhørighet og vil således rutes til den kommunen dette nummeret har tilhørighet til. IP-anrop vil fungere som fastanrop og rutes i henhold til opprinnelig nummerserietilhørighet (unntatt ved styrt nummervisning) OMRÅDEDIRIGERING AV MOBILANROP Ruting av samtaler i mobilnett baserer seg på oppslag om hvor kunden faktisk befinner seg ved hjelp av sanntidsinnhenting av informasjon fra mobilbasestasjonen som er brukt. Oppslaget resulterer i informasjon om hvilken kommune anropet kommer fra. Posisjoneringens kvalitet varierer pga. forskjellig teknisk utstyr på basestasjonene og tettheten på basestasjoner i området. De fleste antennene detekterer retningen til mobiltelefonen og kan beregne avstanden til den. Denne informasjonen kombineres med en grov kartskisse. - mobilmasten angir ved hjelp av beregning hvilken kommune anropet sannsynligvis kommer fra. Telenor innhenter sanntidsposisjoneringsinformasjon (kommunenavn) fra de tre mobiloperatørenes databaser Telenor Mobil NetCom Network Norway 1-2 % av alle mobilanrop vil selv ved vanlig trafikkhåndtering ikke bli posisjonert - avhengig av god ytelse fra alle tre operatørenes trafikk-databaser - databaseforespørsel avbrytes etter 9 sekunder (oppleves som 9 sekunder med stillhet) 17

18 ANROP SOM OFTEST SETTES TIL FEIL LEGEVAKTSENTRAL MOBILTELEFONER Dersom mobilbasestasjonen beregner seg fram til feil kommune (f.eks. nabokommunen i grenseområder), vil anropet bli satt til den kommunen basestasjonen oppgir. Beboere i grenseområder kan oppleve ustabil ruting ettersom hvilke mobilmast anropet kobler seg til. FASTTELEFONER Dersom fastnummerets geografiske tilknytning i nummerserielisten avviker fra fysisk plassering av telefonapparatet, vil anropet bli satt til den kommunen nummerserielisten angir. Personer med et slikt fastnummer vil havne til feil legevaktsentral hver gang de ringer. I begge tilfellene ovenfor vil anropet havne til feil legevaktsentral uten at noe kan gjøres for å oppdage det i områdedirigeringen. Operatøren som besvarer anropet, må i slike tilfeller, etter å ha innhentet nødvendig adresse og vurdering av hastegrad viderekoble til ønsket legevakt. AVVIKSLØSNING Områdedirigeringen har en egen ruting for anrop som ikke blir posisjonert med adresse. Denne rutingen brukes også dersom det oppstår teknisk feil på områdedirigeringssystemet hos Telenor. Det er laget en felles avviksløsning for å ivareta anrop som ikke blir områdebestemt. Innringer må i gjennom meny-løsningen aktivt ta et valg for å bli rutet videre til ønsket legevakt. Denne meny-løsningen kan også fritt brukes av innringere som kjenner til at de ofte eller alltid havner til feil legevaktsentral, eller av innringere som ønsker å komme til en annen legevaktsentral enn den som er nærmest. Meny-løsningen er tilgjengelig for alle ved å taste «null» i toppmenyen til : Meny-løsningen gir innringer to muligheter for å komme fram til ønsket legevakt; «postnummer-dirigering» eller menystruktur for å velge: «landsdel, fylke og deretter ønsket legevaktsentral innen fylket» Menyoversikten ligger som vedlegg 5. 18

19 OVERLØPSENTRE I telenettet er det etablert ruting for telefonnummer som ikke har identifiserbar kommuneadresse. Slike anrop rutes til et tilfeldig valgt overløpsenter grunnet manglende adresse. Overløpssentrene ligger i de legevaktsentralene som dekker fylkets største befolkningsrike kommune. Dette er ikke noe Helsedirektoratet bestemmer, men en følge av teknisk organisering i den nasjonale telefoniløsningen. Fredrikstad Gjøvik Hamar Drammen Tønsberg Skien Arendal Kristiansand Stavanger Bergen Førde Ålesund Trondheim Namsos Bodø Tromsø Alta SKETCH-A-CALL OG ENDRING AV RUTINGSOPPSETT Dette er den tekniske løsningen som styrer rutingen av anropene fra til de underliggende nummer ved de enkelte LV-sentralene. Ved behov kan rutingen av nummer flyttes, eks. vis ved bortfall av infrastruktur eller evne til operativt å bemanne LV-sentralen. Flytting av nummer til andre steder gjøres kun unntaksvis, og krever at leder/bemyndiget personell kontakter driftssenteret til Helsetjenesten Driftsorganisasjon for nødnett (HDO) HDO vil kunne håndtere dette hele døgnet, men planlagt aktivitet skal skje på dagtid virkedager, og endringsønsker skal meldes senest dagen før kl TELEFONRUTINGSTABELLER Det er utarbeidet en egen telefonrutingstabell for alle kommunene og legevaktsentralene (vedlegg 4). Hver kommune sammen med LV-sentral, er ansvarlig å sjekke at det er riktig nummer og at nummeret er terminert ved å være koplet til en telefon eller tilsvarende svarapparat, slik at telefonoppringning kan besvares av legevaktsentralen hele døgnet. Det testes både ved å ringe det 8-siffrede nummeret og når dette er etablert. 19

20 6. TEKNISK DRIFTSSENTER OG FEILRETTING Helsetjenesten driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) har driftsansvar for løsningen i operativ drift. De enkelte LV-sentraler henvender seg til HDO som har døgntjeneste med ansvar for å håndtere feil m.a. knyttet til nasjonalt legevaktnummer. Vaktnummeret er: HDO tar evt. videre kontakt med Telenor vaktsentral ut fra hva som er feil. Imidlertid er det viktig å skille mellom ulike funksjoner, og hvem som har driftsansvar. Dette er omtalt nedenfor. LV-SENTRAL MED NØDNETT Når LV-sentralen benytter nødnett kontrollromsutstyr, vil all feilmelding gå til HDO 24/7 som håndterer feilen og setter i verk tiltak. LV-SENTRAL UTEN NØDNETT Der LV-sentralen ikke er tilknyttet kontrollromløsningen til det nye digitale nødnettet vil følgende gjelde: 1. Telefonlinjer og telefonsentral (pabx) er kommunens ansvar. I noen LV-sentraler er det opprettet serviceavtaler knyttet til dette, andre har det ikke. 2. For feil i selve telenettet eksternt vanligvis Telenor kontakt feilmeldingen og ruting til underliggende telefonnummer kan håndteres og sjekkes av HDO, herunder å flytte anrop til annen LV-sentral i tråd med kommunens beredskapsplan. VURDERING AV TYPE FEIL Før en feil meldes videre til HDO, er det viktig å vurdere om feilen kan skyldes lokalt teknisk utstyr i kommunen, eller om kommunens teleoperatør kan ha problemer. Lokal feil i hussentral e.l. og for nummerserier som tilhører andre operatører enn Telenor, må meldes av kommunen/lv-sentralen på samme måte som før nasjonalt legevaktnummer ble etablert. Dersom feil meldes ukritisk videre til HDO, vil de bruke tid på feilsøking før man evt. kommer fram til at feilen sannsynligvis ligger i lokalt eller hos en annen operatør. Et eksempel kan være at en legevaktsentral har feil som medfører at den ikke kan ringe utgående anrop (i tillegg til andre anropsproblemer). Dette skyldes ikke problem med nasjonalt legevaktnummer. Da må det tas kontakt med evt. vaktordning for telefonisystemet til LV-sentralen. 20

Tjenestebeskrivelse. Bilag 1.4. Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117

Tjenestebeskrivelse. Bilag 1.4. Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117 Tjenestebeskrivelse Bilag 1.4 Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117 Versjon 1.0 Dokumentstatus Versjon Status Ansvarlig Dato 1.1 Godkjent Avdelingsleder Kundeforvaltning 01.09.2015 Side 1

Detaljer

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18.

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Nov 2015 16 110 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117

Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 v2.2-18.03.2013 Til landets kommuner Deres ref.: Vår ref.: 11/8812-19 Saksbehandler: Hanne Undlien Dato: 02.07.2015 Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 Helsedirektoratet

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117

Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 cts< Yu l Helsedirektoratet 11(:)L 3 Lr_or ; Til landets kommuner Deres ref.: Våt ref Sak...4qe1iandler: Dato: 11/8812-19 Hanne Undlien 02.07.2015 ( 34-H ' Informasjon til kommunene om implementering av

Detaljer

Test-gjennomføring for løsningen - kommunens ansvar og oppgaver uke 35

Test-gjennomføring for løsningen - kommunens ansvar og oppgaver uke 35 VIKTIG 1 Test-gjennomføring for løsningen - kommunens ansvar og oppgaver uke 35 Helsedirektoratet legger til grunn følgende for testing av ordningen: Gjennomføring av test lokalt i hver kommune etter dette

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Rundskriv I-5/15. 30. april. 2015. AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser)

Rundskriv I-5/15. 30. april. 2015. AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser) Rundskriv I-5/15 30. april. 2015 AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser) 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. Forskrift... 4 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Når det haster. Prosjektleiar /seniorrådgjevar Terje Olav Øen, Avd. allmennhelsetjenester

Når det haster. Prosjektleiar /seniorrådgjevar Terje Olav Øen, Avd. allmennhelsetjenester Når det haster. Innføring av felles legevaktnummer 116117 i Telemark samarbeid om legevaktsentraler og legevakt i lys av framlegg til ny akuttmedisinforskrift Prosjektleiar /seniorrådgjevar Terje Olav

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringssvar Forslag til ny akuttmedisinforskrift På vegne av kommunene

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Overordnet kvalitetssikring av det akuttmedisinske tilbud i kommunene: Hvilke planer foreligger?

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Høring forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høring forslag til ny akuttmedisinforskrift Legeforeningen Deres ref.: Vår ref.: Dato: dokument1 Høring forslag til ny akuttmedisinforskrift Landets allmennleger har lenge sett fram til et statlig initiativ for å gi legevaktarbeidet et sårt tiltrengt

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Vedlegg 4 Informasjonstekster Det ligger ved forslag til pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Det er utarbeidet både på bokmål og nynorsk.

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Oppvekst og levekår Helse Helse- og omsorgsdepartementet Dato: Saksnummer: Journalnummer: Deres referanse: 19.09.2014 14/7869-7 86956/14 SVAR HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT OG FORSLAG

Detaljer

Forskning og nytt frå legevakt

Forskning og nytt frå legevakt Den nasjonale LEGEVAKTKONFERANSEN, Sandnes 5. 7. september 2013 Forskning og nytt frå legevakt Program organisert av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Steinar Hunskår forskingsleiar,

Detaljer

Legevakt Status og framtid

Legevakt Status og framtid Legevakt Status og framtid Legekonferansen Agder 2015 Steinar Hunskår forskingsleiar, professor Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) 2015 Etablert i 2005 av HOD på bakgrunn av Akuttmeldinga

Detaljer

Informasjon om kurstilbud og overgangsordninger vedrørende krav om kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell

Informasjon om kurstilbud og overgangsordninger vedrørende krav om kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) og

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

forskrift om pasientjournal

forskrift om pasientjournal HELSE VEST Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vårref: Saksbehandler: Dato: 2014/499-4653/2014 IngviIl Skogseth 51 96 38 12 26.09.2014 Høring - forslag til ny akuttmedisinforskrift

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nklm Nklm Etablert av Helsedepartementet, oppstart i 2005 Bevilgning via Statsbudsjettet Ansvar for legevakt

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER) Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/14 13/786 NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp?

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Vi har en stor utfordring med tanke på fremtidig demografi og sykdomspanorama Demografi

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

Høringssvar - Forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal

Høringssvar - Forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal Fagdirektør Til Helse- og omsorgsdepartementet Postadresse: Ulefossveien 3710 Skien Sentralbord: 35 00 35 00 Direkte linje: 41 55 81 06 Telefaks: E-post: postmottak@sthf.no Deres ref.: 10/2675 Vår ref.:

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Høringssvar - Forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal

Høringssvar - Forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/5671-21 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato: 15.07.2014 Høringssvar - Forslag til ny akuttmedisinforskrift

Detaljer

Komiteen mener det gir grunn til bekymring at bare halvparten av fastlegene deltar i legevakt. De må utgjøre ryggraden i legevakttjenesten.

Komiteen mener det gir grunn til bekymring at bare halvparten av fastlegene deltar i legevakt. De må utgjøre ryggraden i legevakttjenesten. besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett Ekom og ekstremvær Det verste kan skje, men Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett 1 2 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på Nordvestlandet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk HDO Drift og Endringer HDO eies i fellesskap av de fire regionale helseforetakene Kort om HDO Drift og Endringer

Detaljer

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten)

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten) Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Det kongelige justis- og politidepartement

Detaljer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Prehospital fremtid. Spesialrådgiver Kristin Lossius. Helse- og omsorgsdepartementet. Gardermoen, 23.september 2015

Prehospital fremtid. Spesialrådgiver Kristin Lossius. Helse- og omsorgsdepartementet. Gardermoen, 23.september 2015 Prehospital fremtid Spesialrådgiver Kristin Lossius Gardermoen, 23.september 2015 Den akuttmedisinske kjede Bred gjennomgang Nasjonal helse- og sykehusplan Akuttutvalget Akuttmedisinforskriften Utfordringer

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

a) Etablering og drift av eit fast legevaktnummer som er betjent heile døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral, jf. 8 og 10.

a) Etablering og drift av eit fast legevaktnummer som er betjent heile døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral, jf. 8 og 10. Saksfremlegg Oppretting og organisering av interkommunal Legevaktsentral Bakgrunn: Lovgrunnlag: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Forskrift om krav til akuttmedisinske

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Utfordringsbildet Befolkningsutviklingen/demografi Flere eldre, sentralisering Forventingsgapet Personellutfordringer Færre må

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet Sårbarhet i telenettene Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet 1 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Merknader knyttet til nødanrop. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority MOTTATT SEPI2012

Merknader knyttet til nødanrop. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority MOTTATT SEPI2012 Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority MOTTATT SEPI2012 CI Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1204521-3 - 008 Vår dato: 3.9.2012 Deres ref.: Deres

Detaljer

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Deres ref Vår ref Dato 1203644-4 004 2013/3176-1 Bergen 25.03.13 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker med

Detaljer

Tabellen viser bemanning før og etter etablering av 2 observasjonssenger på legevakten. Lør -, søn - og helligdager 0730 1500

Tabellen viser bemanning før og etter etablering av 2 observasjonssenger på legevakten. Lør -, søn - og helligdager 0730 1500 Årsmelding Ringerike Interkommunale Legevakt RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT ÅRSMELDING Innledning Ringerike Interkommunale legevakt tilbyr akutte all mennmedisinske tjenester til innbyggere i 7 kommuner:

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 12/6883-8 G00 12.09.2014 Hans Martin Aase / tlf. 23064676 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT

Detaljer

Telenor ESS Emergency Support Service. Telenors opplegg for håndtering av nødanrop for bedriftsmarkedet

Telenor ESS Emergency Support Service. Telenors opplegg for håndtering av nødanrop for bedriftsmarkedet Telenor ESS Emergency Support Service Telenors opplegg for håndtering av nødanrop for bedriftsmarkedet Håndtering av anrop til nødsentraler - bakgrunn Korrekt ruting og behandling av anrop til nødsentraler

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer