HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK"

Transkript

1 HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK et hus for og med mennesker Avvikskjema finner du HER Revidert Side 1 av 47

2 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger Risikovurdering Hele bygget Sikkerhetsinstrukser 5.1 Brann Instruks for etasjeansvarlig Instruks for eksamensvakter Instruks for IT-avdeling Instruks for undervisningspersonell Ulykke Skader personell Skader utstyr Håndtering av uønsket personell Avviksrapportering HMS håndtering utenom åpningstid Instruks for registrering av håndverkere Bruk av rusmidler Fullmakt for vektertjeneste TVD tilsyn, vedlikehold og drift 6.1 Brann Førstehjelp Teknisk utstyr Vernerunde Avvik Oversikt over tillatt antall personer Stillingsinstruks brannvernleder Arbeidstillatelse for bygningsarbeidet Instruks bygningsarbeider Arbeidstillatelse varme arbeider Instruks for varme arbeider 45 Revidert Side 2 av 47

3 Handlingsplan Følgende forhold er avdekket og skal utbedres innen fastsatt tidsfrist: KH= Kirsten Heggelund HG = Hebert Garcia TI = Torbjørn Isene Ref.nr. A= Avviksmelding VR= Vernerunde Avvikstekst Ansvarlig Prioritet 1-3 Tidsfrist dato Utført dato Navnelisten skal suppleres med navn - vernetjenesten Leietaker/KH utført Førstehjelpsutstyr i informasjonen Kjell Brurberg utført Båre monteres i varemottak Hebert Garcia Livbøyer skal anskaffes og monteres ved elva Per Eriksson utført Det må sørges for tilstrekkelig avsug ved lading av reholdsmaskiner Hebert Garcia 2 Løst ved å bytte batteri som ikke avgir gass Det må anskaffes bærbart håndslokkeutstyr Kjell Brurberg utført Sikkerhetshåndboken må presenteres for leietakerne/vo Kirsten H Utført 07, 08 og 0209 Bestille Evac Chair, montert i brantrapp 3.etg mot Kjell Brurberg Er på plass US/elv Lage oversikt over antall personer i etasje/rom Kirsten H 3 Utført okt. 08 Arrangere brannøvelse 1.halvdel august Kjell Brurberg Utført 07 og 08 Montere rømningsplaner NBC/Eurosign/HG Utført Etablere gode rutiner for avviksmeldinger Kirsten H Ikke tilfr, brukes ikke av leietakere Kjøpe inn hjertestarter, montere i informasjonen og arrangere kurs Hebert Garcia utført Revidert Side 3 av 47

4 Arrangere førstehjelpskurs Hebert Garcia 2 uført Revidert Side 4 av 47

5 Målsetting for HMS-arbeidet HMS-forebyggende arbeid skal vektlegges ved vår arbeidsplass. Dette for å sikre personene som arbeider, studerer eller besøker bygningen, og verdiene vi skaper for våre kunder og samfunnet. Målsetningen er at det ikke skal oppstå hendelser som medfører varig skade på personer eller tap av menneskeliv. Innenfor vårt system for styring og drift, skal det utvikles systematiske tiltak gjennom oppfølging av handlingsplanen. Vi vil arbeide aktivt for å gjøre virksomheten sikrere ved å følge lover og forskrifter samt forebygge skader og ulykker etter beste evne. Vi vil også kontinuerlig arbeide for at trivselen på arbeidsplassen til enhver tid er best mulig. Det overordnede mål er i størst mulig grad å begrense uønskede hendelser i vår virksomhet. Den enkelte leietaker er selv ansvarlig for eget område og plikter til å lage planer som tilfredsstiller denne målsettingen. Drammen 12. mai 2011 Kirsten Heggelund Papirbredden Eiendom AS Hebert Garcia Sikkerhetsansvarlig/ Brannvernleder Høgskolen i Buskerud BI Drammen Leietaker 1 Leietaker 2 Høgskolen i Telemark Drammensbiblioteket Leietaker 3 Leietaker 4 INSAM AS Innovasjon Norge AS Leietaker 5 Leietaker 6 Papirbredden Innovasjon AS Karrieresenteret Leietaker 7 Leietaker 8 NORLI Leietaker 9 Leietaker 10 Revidert Side 5 av 47

6 Vernetjenesten ansvar og organisering Navn Arbeidsgiver Ansvar ved evakuering Telefon Kirsten Heggelund Papirbredden Eiendom AS Overordnet ansvar Hebert Garcia Papirbredden Eiendom AS Brannvernleder Overordnet ansvar Torbjørn Isene Papirbredden Eiendom AS Vara brannvernleder Informasjonen Securitas Bistå ved evakuering og lignende PS Etasjevakt U etg. Driftsrom og garasje Betjent skranke 1. etg. Biblioteket Etasjevakt 1. etg. Bibliotek Kjøkken og serveringspersonale SiBu Etasjevakt 1. etg. Kantine/Kafè Betjening Norli Etasjevakt 1. etg. Bokhandel Den som er på jobb Karrieresenteret Etasjevakt 1. etg. Karrieresenter Biblioteket Etasjevakt 2. etg. Bibliotek Betjent skranke 2. etg. Biblioteket Etasjevakt 2. etg. Trappevakt Aktuell Foreleser Biblioteket Etasjevakt 2. etg. Undervisning Betjent skranke 3. etg. Biblioteket Etasjevakt 3. etg. Trappevakt Biblioteket Etasjevakt 3. etg. Undervisning Biblioteket Etasjevakt 3. etg. Bibliotek Betjent skranke HiBu HiBu Etasjevakt 4. etg. Trappevakt Aktuell Foreleser HiBu Etasjevakt 4. etg. Undervisning Aktuell Foreleser HiBu Etasjevakt 4. etg. Undervisning HiBu Etasjevakt 5. etg. Trappevakt HiBu Etasjevakt 5. etg. Undervisning HiT v/kirsten Palm Etasjevakt 5. etg. Undervisning Administrasjon BI BI Etasjevakt 6. etg. Trappevakt Administrasjon BI BI Etasjevakt 6. etg. Undervisning Administrasjon BI BI Etasjevakt 6. etg. Undervisning INSAM AS INSAM AS Etasjevakt 6. etg. Eget og nærliggende område Ole Herman Oppen Innovasjon Norge As Etasjevakt 7. etg. Leder Ingun Dahl/Kirsten Moem Innovasjon Norge As Etasjevakt 7. etg. Brannvakter Papirbredden Innovasjon Papirbredden Innovasjon Etasjevakt 7. etg. Trappevakt Eget arrangement Cinovation Ansvarlig for eget bygg Den som er ansvarlig for en klasse/et arrangement har et særskilt ansvar for sin gruppe! Revidert Side 6 av 47

7 Risikovurdering Risikovurdering hele bygget Revidert Side 7 av 47

8 Risikovurderinger Mulig uønsket hendelse Identifiser mulige hendelser og tilstander som kan lede til farlige situasjoner for mennesker, miljø og evt. materiell/utstyr. Kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens Hver enkelt aktivitet vurderes ut fra hvilke uønskede hendelser som i verste fall kan skje. For hver mulig uønsket hendelse vurderes sannsynlighet og konsekvens. Før man begynner tallfestingen, bør deltagerne bli enige om hva man legger i vurderingskriteriene: Sannsynligheten for at noe kan gå galt vurderes etter følgende kriterier: 1 Svært liten 1 gang pr. 10 år eller sjeldnere 2 Liten 1 gang pr.år 3 Stor 1 gang pr.måned 4 Svært stor 1 gang pr. uke eller oftere Konsekvens for menneske vurderes etter følgende kriterier: 1 Mindre farlig Skader uten fravær, ubetydelig helserisiko 2 Farlig Fraværsskade, kan gi akutt sykdomstilstand 3 Kritisk Skade med varig mèn, kan gi alvorlige helseskader/sykdom 4 Meget kritisk Enheten vurderer selv om de vil fylle ut konsekvens for økonomi/materiell (øk/matr.) Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens Beregn risikoverdi for Menneske og evt. økonomi/materiell hver for seg. For aktiviteter med risikoverdi 16, 12 eller enkeltverdi på 4, skal sikringstiltak (både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende) dokumenteres med beskrivelse av tiltak og ansvar. Til kolonnen Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak : Revidert Side 8 av 47

9 Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak. Risikoverdi Enkeltverdi Tiltaksnivå Strakstiltak Tiltak på kort sikt; innen 3-6 mnd 4-2 Tiltak anbefales innen 1 år 1 Arkiveres for dokumentasjon av lav risiko Revidert Side 9 av 47

10 Bygningsdel Mulig uønsket hendelse / belastning Sannsynlighet (1-4) Menneske (1-4) Konsekvens Økonomisk / materiell (1-4) Risikoverdi (max) Kommentar/status/ forslag til tiltak Hele brannalarmanlegget er utstyrt med forsinket overføring til brannvesen på 3 minutter Forvarsel aktiveres med følgende melding: sendes SMS til Securitas, KH TI og HG hvor stedet er angitt Hele bygget Brannalarm Etter 3 Minutter aktiveres oveføring og taleanlegget varsler brann. Ansvarlig på Papirbredden har noe tid til å vurdere situasjonen og eventuelt avlyse utrykning. Ved brann, ringe 110 umiddelbart IT avdeling i 3. etg. En person blir sittende igjen for å passe på dyrt utstyr, avventer nærmere beskjed fra Informasjonen eller en kollaga. UNDER EKSAMEN En eksamensvakt sitter igjen sammen med kandidatene. En eksamensvakt kontakter informasjonen for nærmere beskjed. Når bygger er ubemannet: Dersom det er brann vil sprinkleranlegget løse ut uansett. De som arbeider her har fått et forvarsel og er klare til å forlate bygget. Hele bygget Hele eller deler av brannalarmanlegget er defekt / utkoplet Det utpekes brannvakter blant personalet, dersom dette ikke kan utføres av Securitas. Disse foretar én gang pr. time brannrunder i alle rom Revidert Side 10 av 47

11 Hele bygget Hele bygget Hele bygget Hele eller deler av sprinkleranlegget er defekt / utkoplet, f.eks. som følge av at vanntilførselen er falt ut eller redusert. Elektriske, sambandstekniske, VVS-, eller andre arbeider som medfører at branncellebegrensning er gjennombrutt eller svekket. Vedlikehold av manuelt slokkeutstyr kan medføre midlertidig redusert brannberedskap der brannalarmen er utkoblet. Brannvesenet informeres om utkoblingen. Informasjon om hvilke deler/soner som er utkoblet skal foreligge i resepsjonen. Det utpekes brannvakter blant personalet. Disse foretar én gang pr. time brannrunder i alle rom der sprinkleranlegget er utkoblet. Ekstra slokkeutstyr skal være tilgjengelig på det aktuelle stedet. Ekstra slokkeutstyr skal være tilgjengelig på det aktuelle stedet. Revidert Side 11 av 47

12 Bygningsdel Hele bygget Hele bygget Mulig uønsket hendelse / belastning Rømningsvei eller tilkomst til denne blokkeres/stenges midlertidig Arrangementer som øker personbelastningen eller brannbelastningen Sannsynlighet (1-4) Menneske (1-4) Konsekvens Økonomisk / materiell (1-4) Risikoverdi (max) Kommentar/status/ forslag til tiltak Det må i slike tilfeller settes opp god skilting for å henvise til nærmeste nødutgang. I de områder som naturlig hører til den aktuelle rømningsvei skal det også opplyses om at man må bruke en annen rømningsvei, slik at man på et tidligst mulig tidspunkt blir klar over situasjonen. I første omgang søkes det å unngå slike situasjoner. Ved forelesninger\ tilstelninger der det forventes et høyt antall deltakere skal billetter deles ut i informasjonen, Når antall deltagere= auditoriets/det aktuelle områdets maks- kapasitet slipper ikke flere deltagere inn. Skulle det allikevel oppstå situasjoner der maks- kapasitet er oversteget, skal det settes ut et tilstrekkelig antall brannvakter ved hver utgang fra f.eks. auditoriet som er godt trent i hvor nødutgangene befinner seg og som har et klart definert ansvarsområde i en evt. evakueringssituasjon. Revidert Side 12 av 47

13 Bygningsdel etg. samt kjeller etg. samt kjeller Hele bygget samt uteområder Hele bygget mellom kl Bruk av åpen ild Mulig uønsket hendelse / belastning Evakuering av personer med fysiske handikap (svaksynte, rullestolbrukere etc.) ved brann Evakuering av personer med fysiske handikap (svaksynte, rullestolbrukere etc.) ved heisstans Uønsket personell/personer som anses som farlige/med truende oppførsel oppholder seg i bygningen/på bygningens uteområde. Resepsjonen er ubetjent i denne perioden. Farlig/uønsket situasjon oppstår pga uønsket personell/personer med truende oppførsel/brann etc. Bruk av stearinlys og annen åpen ild Sannsynlighet (1-4) Menneske (1-4) Konsekvens Økonomisk / materiell (1-4) Risikoverdi (max) Kommentar/status/ forslag til tiltak Det må utpekes ansvarlige funksjoner for å evakuere disse, normalt er dette ansvarlig foreleser. Securitas forsøker til enhver tid å kartlegge om det er rullestolbrukere i huset. Rullestolbrukere må bæres. Evac Chair er plassert i branntrapp nr 4 i 3.etasje. Det må utpekes ansvarlige funksjoner for å bistå disse. Rullestolbrukere må bæres. Evac Chair er plassert i branntrapp nr 4 i 3.etasje. Se kap. 5.5, Rutine for håndtering av uønsket personell. All bruk av åpen ild må ikke forekomme i åpne publikumsareal (unntatt er informasjonsskranke og betjent kafé.) All annet bruk av åpen ild vurderes og avtales med brannvernleder/ securitas. Skittentøybeholder 5.etg- - påtenningsfare Skittentøy fra helsefag oppbevares i tralle i gang 5.etg Ved undersøkelse viser det seg at tekstilene er laget av brannhemmet materiale og brannfaren synes minimal. Gangen er også avlåst for Revidert Side 13 av 47

14 Bruk av grill på terrasser Bruk av grill til matlaging på terrassene kan føre til brann publikum ettermiddag/helg. Det er kun Cafe Papirbredden som har tillatelse til å benytte grill på terrassene, dog etter avtale med brannvernleder for hver gang. Cafe papirbredden må lage en egen instruks for dette som godkjennes av brannvernleder. Brannhemmende duk bør benyttes. Revidert Side 14 av 47

15 Sikkerhetsinstrukser 7. Sikkerhetsinstrukser 5.1 Brann Instruks for etasjeansvarlig Instruks for eksamensvakter Instruks for IT-avdeling Instruks for undervisningspersonell 5.2 Ulykke 5.3 Skader personell 5.4 Skader utstyr 5.5 Håndtering av uønsket personell 5.6 Avviksrapportering 5.7 HMS-håndtering utenom åpningstid 5.8 Instruks for registrering av håndverkere 5.9 Fullmakt for vektertjeneste 5.10 Bruk av rusmidler Revidert Side 15 av 47

16 Brann Hensikt Sørge for at branntilløp varsles på korrekt måte og at berørt personell blir effektivt evakuert. Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. Forelesere har et særskilt ansvar for sine studenter. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse VARSLE Dersom det ikke høres brannalarm, varsle andre. Trykk på manuell brannmelder. Ring brannvesenet på tlf 110. Kommandosentral er ved resepsjonen i 1. etg. REDDE Mennesker utsatt for brannfare. SLOKKE Forsøk å slokke brannen med nærmeste slokkeutstyr. Hvis ikke: Lukk vinduer og dører. Forlat bygningen. RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarlig etasjevakt evakuerer sitt lokale. Samlingsplass: Plassen foran Ypsilon bro. Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. Det finnes evacuation chair i 3.etg i trapp 4. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Instruksen er godkjent pr:mai/2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 16 av 47

17 Instruks for Etasjeansvarlig ved brannog brannalarm Hensikt Sørge for at berørt personell blir effektivt evakuert ut gjennom nærliggende nødutganger. Hindre utgang gjennom hovedtrapp. Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. Forelesere har et særskilt ansvar for sine studenter. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarlig etasjevakt evakuerer sitt lokale. Lukk vinduer og dører. Forlat bygningen. Samlingsplass: Plassen foran Ypsilon bro. Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Bruk utlevert refleksvest som uniform. Instruksen er godkjent pr: Mai /2012 Sign: Hebert Garcia Revidert Side 17 av 47

18 Instruks for eksamensvakter ved brann- og brannalarm Hensikt Brannalarm under eksamen kan i de fleste tilfeller føre til at parallelle eksamener ved andre høgskoler også må avlyses Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. Eksamensvakter har et særskilt ansvar for sine eksamenskandidater. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse Ved brannalarm når eksamen pågår skal eksamensvakter bli igjen i eksamensrommet sammen med kandidatene. Eksamensvakter får beskjed over høyttaler når faren er over. Ser/eller lukter røyk SKAL eksamensvaktene evakuere kandidatene ut i rømningstrappen og ut til samlingsplass. RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarlig etasjevakt evakuerer sitt lokale. Samlingsplass: Plassen foran Ypsilon bru. Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Instruksen er godkjent pr: mai /2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 18 av 47

19 Instruks for IT avdeling ved brann- og brannalarm Hensikt IT avdelingen er lokalisert i et område slik at rømningsveien ut av bygget går igjennom arealene. Dette fremstår som en stor sikkerhetsrisiko for driften av bygget og det utstyret som er plassert i avdelingen Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. IT avdelingen har et særskilt ansvar for sine ansatte. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse VED BRANNALARM En IT ansatt blir igjen i lokalene for å passe på utstyret. Det påhviler øvrige ansatte et særskilt ansvar i forhold til varsling og kommunikasjon med denne personen. RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarlig etasjevakt evakuerer sitt lokale. Samlingsplass: Plassen foran Fyrhuset. Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Instruksen er godkjent pr: Mai /2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 19 av 47

20 Instruks for undervisningspersonell ved brann- og brannalarm Hensikt Sørge for at studenter og kursdeltakere blir effektivt evakuert ut gjennom nærliggende nødutganger. Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle brann. Forelesere har et særskilt ansvar for sine studenter. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for branntilløp. Brannvernleder har øverste myndighet i bygget. Beskrivelse RØMME Evakuere bygningen iht. evakueringsplan. Hver ansvarlig foreleser evakuerer sitt lokale ut gjennom nærmeste nødutgang. Lukk vinduer og dører. Forlat bygningen. NB! Hovedtrapp er IKKE nødutgang Samlingsplass: Plassen foran Ypsilon bro. Bruk nærmeste rømningsvei. Rullestolbrukere evakueres uten rullestol. HJELPE Bistå ansvarlig personell. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: Mai / 2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 20 av 47

21 Ulykke Hensikt Sørge for at alvorlige personskader og ulykker varsles på korrekt måte og at berørt personell blir riktig behandlet. Ansvar Alle med tilhørighet til bygget plikter å varsle om alvorlige personskader eller ulykker. Myndighet Alle med tilhørighet til bygget plikter å stanse forhold der det er overhengende fare for personskader eller ulykker. Beskrivelse Varsling av ulykke: Varsle ambulanse tlf. 113 Evt. Drammen legevakt: tlf Informere: Hvem ringer: Hvor ringer du fra: Hva har skjedd: Aksjonere: Gi om nødvendig førstehjelp. Dersom det er trenede førstehjelpere i nærheten, kontakt disse. Evt. kontakt sykestuen i 5.etasje. Sikre ulykkesstedet. Varsle Politi tlf. 112 ved større personskade. Ulykkesrapport skal ALLTID fylles ut! Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Førstehjelpsutstyr finnes i resepsjonen. Instruksen er godkjent pr: Mai /2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 21 av 47

22 Skader personell Hensikt Sørge for at alt personell med tilhørighet til bygget blir tatt hånd om ved skader. Sørge for rask og riktig behandling og varsling av skader på personell. Ansvar Alle med fast tilhørighet til bygget plikter å ta hånd om skadete personer og varsle riktig instans for videre behandling. Myndighet Beskrivelse Varsling av skade: Varsle vektertjenesten / informasjonsskranken tlf Evt. Drammen legevakt: tlf Informere: Hvem ringer: Hvor ringer du fra: Hva har skjedd: Aksjonere: Gi om nødvendig førstehjelp. Dersom det er trenede førstehjelpere i nærheten, kontakt disse. Evt. kontakt sykestuen i 5 etasje. Sikre skadestedet dersom det er større skader hvor hendelsesforløpet er grunn for skaden. Skaderapport skal ALLTID fylles ut! Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Førstehjelpsutstyr befinner seg i resepsjonen. Instruksen er godkjent pr: Mai /2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 22 av 47

23 Skader utstyr og materiell Hensikt Sørge for at alt utstyr og materiell med tilhørighet til bygget blir tatt hånd om ved skader. Sørge for rask og riktig varsling av skader slik at utstyret kan fjernes, repareres eller kastes. Ansvar Alle med fast tilhørighet til bygget plikter å ta hånd om skadet utstyr/ materiell og varsle riktig instans for videre behandling/ utbedring. Myndighet Beskrivelse Skadet utstyr skal umiddelbart håndteres slik at det ikke er til fare for personell. Hvis det er fare for at skade på utstyr/materiell kan føre til uønsket hendelse skal området rundt avsperres. Avviksmelding skal ALLTID fylles ut og leveres skriftlig til Papirbredden Eiendom for oppfølging av tiltak. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Ved behov skal personlig verneutstyr benyttes hvis det er fare for skade på personell. Instruksen er godkjent pr:mai/2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 23 av 47

24 Håndtering av uønsket personell Hensikt Forebygge og hindre at uønsket personell oppholder seg i bygget enten til fare eller sjenanse for andre brukere av bygget. Ansvar Alle ansatte hos virksomhetens leietakere plikter å gi vektertjenesten beskjed om uønsket personell. Myndighet Kun vekter og Politi har myndighet til å fjerne uønsket personell Beskrivelse Uønsket personell defineres som personer som er til sjenanse eller fare for andre som befinner seg i bygget. Eksempler kan være rusede personer eller personer med truende adferd. Hvis slike personer påtreffes skal vektertjenesten tilkalles umiddelbart for håndtering av situasjonen. Tlf Dersom bygget er ubemannet skal vektertjenesten tilkalles via telefon: Vektertjenesten: Dersom vekteren trenger bistand skal Politi kontaktes: Politi 112 Uønsket personell skal i første omgang kun føres rolig bort fra bygget og forklares hvorfor de er uønsket. De skal og få forklart konsekvens ved å ikke følge pålegget om å holde seg ute (Politi). Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Ved fare for dråpesmitte o.l. skal personlig verneutstyr (hansker o.l.) benyttes. Dette finnes i informasjonsskranken i 1.etg. Instruksen er godkjent pr: Mai/2012 Sign: Kirsten Heggelund Revidert Side 24 av 47

25 Avviksrapportering Hensikt Sørge for at avvik og uønskede hendelser rapporteres skriftlig slik at forhold som vedrører virksomhetens HMS arbeid kontinuerlig kvalitetssikres. Ansvar Alle som har fast tilhørighet til bygget plikter å melde fra om avvik på eget avviksskjema. Myndighet Beskrivelse Alle avvik skal rapporteres skriftlig på eget avviksskjema. Avvik kan være: Feil eller mangler på inventar / utstyr. Feil på tekniske innretninger. Uønskede forhold som er til fare. Mangler vedr. lys Gjentatte ganger at renhold, rydding og avfallshåndtering ikke fungerer. Avvik skal følges opp gjennom virksomhetens handlingsplan av den som har fått ansvar for dette. Skjemaet finner du HER Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: mai 2012 Sign: Hebert Garcia (bruk Revidert Side 25 av 47

26 HMS-håndtering utenom åpningstid Hensikt Sørge for at alle leietakere samt leietakernes personell er sikret med hensyn til uønskede hendelser. Sørge for at rapportering og evt. evakuering av bygningen skjer raskt og effektivt også utenom åpningstid. Ansvar Det pålegges hver enkelt leietaker å utnevne etasjevakter og ansvarspersonell for å håndtere uønskede situasjoner utenom åpningstid når normal vernetjeneste ikke er representert. Dette ansvaret skal dokumenteres skriftlig mellom begge parter og Papirbredden eiendom skal ha kopi av denne avtalen. Myndighet Vektertjenesten samt utnevnt ansvarlig personell har myndighet til å gripe inn ved uønskede hendelser utenom åpningstid. Beskrivelse Ved uønskede hendelser som vedrører ulykke eller brann så skal vanlige instrukser benyttes. Utnevnt ansatt skal sørge for varsling samt evakuering. Forhold som vedrører feil eller mangler ifm. Materiell og utstyr skal varsles via standard avviksskjema. Forhold som omfatter personell, materiell eller utstyr, men ikke er til fare for liv/helse, skal ved behov rapporteres til vektertjenesten først. Vektertjenesten varsler deretter riktig myndighet ved behov. Vektertjenesten: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Legevakt Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Førstehjelpsutstyr befinner seg i resepsjonen. Instruksen er godkjent pr: Mai 2012 Sign: Hebert Garcia Revidert Side 26 av 47

27 Instruks for registrering av håndverkere * Hensikt Sørge for at alle håndverkere som skal utføre arbeider i bygget er registrert samt at de arbeidene som er registrert inn også er klarert. Ansvar Det pålegges hver enkelt leietaker å sørge for at huseier får beskjed om håndverksarbeid som skal utføres i bygget. Huseier skal sørge for at arbeidene vurderes ut i fra HMS før de igangsettes. Vektertjenesten har ansvar for registrering av håndverker samt evt. utstede adgangskort. Myndighet Vektertjenesten myndighet til å gripe inn dersom håndverkere ikke er klarert først. Beskrivelse Det skal alltid leveres en forhåndsmelding samt en Sikker jobb analyse (SJA) på jobben som skal utføres i forkant av utførelsen. Disse skal gjennomgås av brannvernleder eller dens stedfortreder og godkjennes før arbeidene kan igangsettes. Det skal også gis beskjed til resepsjonen om dette. Håndverker pålegges å benytte egne, bedriftsinterne retningslinjer for utførelse av arbeidet. Vektertjenesten skal ved registrering av håndverker kontrollere om SJA for arbeidene er godkjent før håndverkeren gis adgang til bygget. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Iht. SJA levert av håndverker. Instruksen er godkjent pr: mai 2012 Sign: Hebert Garcia. innregistreres i informasjonsskranken hos Securitas. Revidert Side 27 av 47

28 Hensikt Bruk av rusmidler Sørge for at servering av alkohol er innenfor skjenkebestemmelsene og at bruk av narkotiske stoffer ikke forekommer i bygget. Sørge for at røyking ikke forekommer inne i bygningen. Ansvar Både leietakere og brukere plikter å melde i fra om ulovlig bruk av rusmidler Myndighet Vaktpersonell, vektere og annet personell med særskilt ansvar har myndighet til å gripe inn og fjerne personer som er overstadig beruset eller som er ruset på andre rusmidler. Beskrivelse Rusmidler her er definert som: Alkohol Narkotiske stoffer Alle arrangører som skal servere alkohol plikter å holde seg innenfor gitte skjenkebestemmelser. Røyking skal ikke forekomme i bygget. Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Ved overstadig beruselse, overdose og lignende skal POLITI alltid kontaktes på tlf 112 Instruksen er godkjent pr: Mai Sign: Kirsten Heggelund Revidert Side 28 av 47

29 Fullmakt for vektertjenesten, Securitas Hensikt Sørge for at alle håndverkere som skal utføre arbeider i bygget er klarert og at arbeidene er sikkerhetsvurdert ihh. Til gjeldende instrukser innarbeidet i Papirbreddens sikkerhetsdokumentasjon Ansvar Denne fullmakt er et verktøy som skal sikre at arbeider kan gjennomføres dersom brannvernleder eller varabrannvernleder ikke er tilstede, eller har legitimert fravær. Såkalt HASTEFULLMAKT. Myndighet Vektertjenesten har nødvendig myndighet til å gripe inn dersom håndverkere ikke er klarert først, eller at pålagte avtaler og instrukser ikke følges.. Beskrivelse Det vises til vedlagte dokumentasjon: Branndokumentasjon, ansvarsfordeling Stillingsinstruks for brannvernleder Instuks for bygningsarbeider Instruks for varme arbeider Arbeidstillatelse for bygningsarbeider Evt. verne- og sikringsutstyr / forbehold Instruksen er godkjent pr: mai 2012 Sign: Hebert Garcia. Revidert Side 29 av 47

30 TVD Tilsyn, vedlikehold og drift 6.1 Brann (dokumentasjon i FDV-web) 6.2 Førstehjelp 6.3 Teknisk utstyr 6.4 Vernerunde 6.5 Avvik 6.6 Maksimum personantall i ulike etasjer Revidert Side 30 av 47

31 Brann Nummer Beskrivelse Plassering Serviceansvarlig Brannslanger Hele bygget totalt 39 stk Firesafe U. etg. 4 stk. Firesafe 1. Etg. 5 stk. Firesafe 2. Etg. 6 stk. Firesafe 3. Etg. 6 stk. Firesafe 4. Etg. 6 stk. Firesafe 5. Etg. 5 stk. Firesafe 6. Etg. 5 stk. Firesafe 7. Etg. 2 stk. Firesafe Brannalarmanlegg Hele bygget Eltek Nødlys Hele bygget Bravida Brann-/røykgarding Ved hovedtrapp plan 4 og 6 Firesafe Ved gangbro mot nordfasade plan 4, 5 og 6 Mellom klasserom mot glassgård plan 4 Vanntåkeanlegg Fyrhus Sprinkleranlegg Hele bygget NVS Slokkegass Serverrom 3. Etg Eltek Håndslokkere 3 håndslukkere i kjøkken, ventilasjonsrom og informasjonsskranke Firasafe Kontrollert sist: Revidert Side 31 av 47

32 Førstehjelp Nummer Beskrivelse Plassering Serviceansvarlig Førstehjelpskoffert Resepsjon 1. etg Securitas Hjertestarter Resepsjon 1.etg Securitas Kontrollert sist: Revidert Side 32 av 47

33 Teknisk utstyr (dokumentasjon i FDV-web) Nummer Beskrivelse Plassering Serviceansvarlig Varme- og kjøleanlegg U. etg. ENTRA Heiser Hele bygget ENTRA Elektrisk anlegg Hele bygget ENTRA Rør og sanitæranlegg Hele bygget ENTRA Kjøreport garasje U.etg. ENTRA IKT HiBu IT Automatiske døråpnere 1.etg. - Hovedinngang ENTRA Kontrollert sist: Revidert Side 33 av 47

34 Vernerunde, sjekkliste inngår i FDV-web og føres ikke her. Vernerundereferanse: VR. Dato: Gjennomført av: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: A= Avvik X= Kontrollert og funnet OK 0=Ikke kontrollert Tidsfrist Emne / sjekkpunkt A X 0 for utbedring Belysning Er alle lysarmaturer komplette? Er plassbelysning tilstrekkelig og komplett? Er noen utsatt for generende blending / reflekser? Annet: Brannslokkeutstyr Er slokkemidlene plassert iht. branntegning? Er slokkeutstyret lett tilgjengelig? Er slokkeutstyret merket? Er slokkeutstyret plombert? Er slokkemidlene kontrollert siste år? Er brannslokkeutstyrets dyser fri for fremmedlegemer? Merknader Revidert Side 34 av 47

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag

Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Internkontrollsystem for Skredbakka borettslag Oppdatert: 7 februar, Side 1 of 20 Innholdsfortegnelse 1 BOLIGSELSKAPET...4 1.1 Mål... 4 1.2 Fakta om... 4 1.3 Ansvar... 4 1.4 Styrende dokumenter... 4 1.5

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Generelle instrukser 6

Generelle instrukser 6 Generelle instrukser 6 BRANNVERN VED STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig. Dette ansvaret er ved Studentersamfundet delegert

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS).

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 1 Håndbok for internkontroll PM Retail AS Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 2 Innhold 1 Hva er internkontroll?... 3 1.1 Målsetting... 4 1.2 Hensikt...

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011.

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011. Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20 Dokument opprettet 27.09.2011 Rev. Utgivelsesdato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent av. Side

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge

PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge 2012 Innholdsfortegnelse 1 Prosedyre for bruk av radiosamband, mobiltelefon... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Konfidensialitet...

Detaljer

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

HMS HÅNDBOK. Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE

HMS HÅNDBOK. Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE HMS HÅNDBOK Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE Ulykker/øyeblikkelig hjelp: Tlf: 110 Ambulanse Tlf: 113 Legevakt Tlf: 116117 Tlf: 112 Politi Nødnummer Skal

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer