Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes"

Transkript

1 Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft

2 Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal forklare hvorfor noen regioner tiltrekker seg stadig flere folk, mens andre tilsynelatende lekker som en sil. Tradisjonelt har det vært fokusert på det å skape arbeidsplasser som viktigste faktor for å forklare og stanse eller stimulere flyttestrømmer mellom regioner i Norge. Men de siste par årene har vi sett en ny situasjon: arbeidsledigheten er på et rekordlavt nivå, både næringsliv og offentlig sektor skriker etter arbeidskraft. Mange regioner opplever nå at kampen om å utvikle og opprettholde arbeidsplasser er i ferd med å bli byttet ut med kampen om arbeidskraften. Attraktive arbeidsplasser er fortsatt en svært viktig forklaring på hvorfor folk flytter eller blir boende. Men mens vi før så på det å utvikle arbeidsplasser som viktigste premiss for å skape gode lokalsamfunn, er vi nå i ferd med å se at det hele snues rundt. Det er flinke folk som er den begrensede ressursen, og de kan velge og vrake i jobber over hele landet, eller i hele verden for den saks skyld. De blir dermed mer kresne i sitt valg av bosted. Paradoksalt nok kan vi si at når det nå skapes flere arbeidsplasser enn noen sinne, så gir det bedrifter, myndigheter og politikere et redusert handlingsrom for regional næringsutvikling. Det blir viktigere å gjøre regionen attraktiv på andre måter. Hva er det da man bør fokusere på? Nettopp det er hva vi søker å gi svar på gjennom denne rapporten! På oppdrag fra NHO har Knut Vareide ved Telemarksforsking testet en rekke faktorer statistisk for å finne ut hva som best kan forklare hvorfor noen regioner tiltrekker seg flere folk, og andre ikke. Det er lagt vekt på å finne faktorene med høyest forklaringskraft. Dette er faktorer som er relevante for politikere og myndigheter, ikke minst i forbindelse med årets kommunevalg. Funnene i denne undersøkelsen kan oppsummeres veldig kort: Velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner er nøkkelen til attraktivitet, og dermed befolkningsvekst. Når vi deler landet inn i 83 «næringsregioner» basert på etablerte samarbeid mellom kommuner (regionråd, næringsselskap osv.), finner vi at de regionene som lykkes i å tiltrekke seg folk er de som kan tilby et større, lett tilgjengelig arbeidsmarkedsområde, oftest ut over regionens egne grenser. Paradoksalt nok er det altså fortsatt arbeidsplasser vi finner som svar, selv når vi ser etter andre faktorer enn arbeidsplasser lokalt. Årsaken er at arbeidsplasser i naboregionen er en svært viktig forklaring på hvorfor folk flytter til et sted. Dette understøtter imidlertid budskapet om at det å skape arbeidsplasser lokalt ikke lenger er nok for å tiltrekke folk. Faktisk kan et av de mest effektive tiltakene være å legge bedre til rette for pendling ut av regionen, for eksempel gjennom bedre kommunikasjoner. På den måten tiltrekker man og beholder familier, hvor kanskje den ene har jobb i regionen og den andre pendler ut, mens deres lokale forbruk genererer inntekter og arbeidsplasser lokalt. Vi ser dessuten at velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner krever en kritisk befolkningsstørrelse. En stor snøball som ruller gir stort vekstmomentum. Dette henger også sammen med en interessant indikator som gir betydelig forklaringskraft i denne studien, vi kan litt upresist kalle den «kaffe latte-faktoren». Urbanitet og sosiale møteplasser er viktig for stadig flere. Vi har her sett på kafétettheten i de 83 regionene og funnet en klar sammenheng med regionenes attraktivitet. Kanskje ingen sensasjon, men det gir et signal til politikerne om at regionale sentra med en hvis størrelse må til! Resultatene kan ikke avfeies med at dette bare handler om utkant versus sentrale strøk. For eksempel kommer flere «utkantregioner» på Indre Østland høyt opp på attraktivitetsbarometeret, mens Bærum gjør det dårlig. Den avgjørende faktoren er å utvikle velfungerende arbeidsmarkedsregioner med attraktive sentra. Det krever samarbeid og arbeidsdeling på tvers av kommune- og fylkesgrenser for å få det til. Øvre Romerike er vinneren i årets kåring av landets mest attraktive regioner. Her har man gjort svært mye riktig som, sammen med hovedflyplass og Oslo-pendling, gir rekordeffekt. God lesing! Petter Haas Brubakk Direktør Næringspolitikk Næringslivets Hovedorganisasjon

3 02/0 innhold Innledning 4 Regioninndelingen 4 Datamaterialet 4 Attraksjonskraft 5 Hva er attraksjonskraft? 6 Flyttemønstrene 8 Arbeidsplassene 9 Hva forklarer regioners attraktivitet? 10 Faktorer som ikke forklarer attraksjonskraft 11 Arbeidsmarkedsintegrasjon 12 Arbeidsmarkedsintegrasjon og kommunikasjoner 13 Arbeidsmarkedsintegrasjon på Østlandet 14 Attraksjon og størrelse 16 Vekst i naboregioner 17 Boligpriser 18 Kulturelle og sosiale forhold 19 Restfaktoren 20

4 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Knut Vareide ved Telemarksforsking-Bø, på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon. Rapporten gir en konsentrert oppsummering av forskningsresultater på stedlig attraksjonskraft som er gjennomført ved Telemarksforsking-Bø. Regional attraksjonskraft er i denne sammenhengen definert som regionenes evne til å trekke til seg innbyggere, gitt utviklingen i regionens arbeidsmarked. Rapporten vil dermed være et aktuelt supplement til rapporten «NæringsNM», som fokuserer på næringsutviklingen i regionene. Regioninndelingen Inndelingen i denne rapporten er basert på politiske regioner, det vil si klynger av kommuner som har inngått samarbeid i form av regionråd eller interkommunale næringsselskap. Det er 83 slike regioner i Norge. Årsaken til at vi har fokusert på de politiske regionene, er at disse vil ha interesse av å studere utviklingen i sin egen region, og å kunne sammenlikne utviklingen med andre regioner. De aller fleste kommuner i landet lar seg plassere i slike politiske regioner. Der det ikke har vært klare politiske regiondannelser, har kommunene blitt plassert skjønnsmessig. I noen tilfeller har det kommet motstridende signaler på hvordan regionene ønsker å bli sammensatt. I slike tilfeller har vi valgt den inndelingen som gir de minste regionene. De politiske regionene endres etter hvert, og inndelingen er løpende oppdatert. Den samme regioninndelingen brukes i «NæringsNM». Helt sist i rapporten er det en oversikt over alle regionene og tilhørende kommuner samt noen sentrale indikatorer som er brukt i rapporten. Datakilder Alt datamateriale som er brukt i analysene i denne rapporten er hentet fra Statistisk sentralbyrå, unntatt boligpriser, hvor datakilden er Norsk Eiendomsmeklerforbund.

5 04/0 Attraksjonskraft I de siste tre årene har det oppstått en ny situasjon i Norge. Bedrifter og offentlige virksomheter har økende problemer med å skaffe arbeidskraft til ledige stillinger. Dette skjer til tross for en rekordhøy arbeidsinnvandring fra EU-land. Arbeidsledigheten har blitt redusert til et lavt nivå, og synker fremdeles. Dette fører til at personer som er på flyttefot vil ha større valgfrihet når de beslutter fremtidige bosted. Dermed oppstår det en forsterket konkurranse mellom regionene: Hvilke regioner er mest attraktive, og i stand til å trekke til seg kompetent arbeidskraft? Regional utvikling har tradisjonelt fokusert på utvikling av arbeidsplasser, og spesielt arbeidsplasser i konkurranseutsatte næringer. Tanken har vært at dersom en lykkes med å skape arbeidsplasser i konkurranseutsatte næringer, vil dette føre til innflytting og vekst i lokalt baserte næringer. Nå er det ikke nok å skape arbeidsplassene, en må også tilby en region som er attraktiv nok til at de nye stillingene blir besatt. Det er imidlertid flere grunner til at regional attraksjonskraft blir viktigere i tiden fremover. Mobiliteten øker. Stadig flere arbeider i en annen kommune enn der de bor. Dette gjør at sammenhengen mellom arbeidsplassutvikling og bosetting blir svakere ,0 31,5 31,0 30,5 30,0 Figur 1: Antall arbeidsledige, 1000 personer. Figur 2: Andel av arbeidsstyrken som arbeider i annen kommune enn bostedskommunen. Det blir stadig færre arbeidsplasser i tradisjonell industri og landbruk, mens stadig flere arbeider i sektorer som selger sine produkter og tjenester lokalt. Dette skyldes at industrien stadig blir mer effektiv, og dermed trenger færre arbeidstakere per produsert enhet. I denne situasjonen vil regioner med økt befolkning få en vekst i det lokale markedet, og dermed også vekst i det næringslivet som opererer lokalt. I mange regioner har bedriftene problemer med å skaffe arbeidskraft. I en slik situasjon vil tiltak for å bedre regionens attraktivitet også være god næringspolitikk, ettersom dette vil bedre mulighetene for å tiltrekke kompetent arbeidskraft. I denne rapporten vil vi forsøke å analysere variasjoner i regionenes attraksjonskraft, og forklare hva som skaper forskjeller. 29,5 29, Figur 3: Andel av arbeidsstyrken som arbeider i landbruk og industri.

6 Hva er attraksjonskraft? Nettoflyttingen mellom regionene i Norge er utgangspunktet for å måle regionenes attraksjonskraft. Her kan vi skille mellom flytting som skyldes arbeidsmarkedet og flytting som skyldes stedlig attraksjonskraft. Flyttingen som skyldes stedlig attraksjonskraft er grunnlaget for å rangere regionenes attraktivitet i denne rapporten. I figur 5 viser vi sammenhengen mellom nettoflytting og arbeidsplassendringer i regionene i Norge. Dersom vi antar at nettoflyttingen delvis lar seg forklare av endringer i antall arbeidsplasser, kan vi konstruere en forventningslinje, som vist i figuren. I figuren ser vi at enkelte regioner som Øvre Romerike, Oslo, Halden og Aremark og Nedre Glomma ligger langt over forventningslinjen. Disse regionene har en stedlig attraksjonskraft som tiltrekker innbyggere. Vi ser av figur 4 at Øvre Romerike har en netto innflytting i perioden som er 8,4 prosent høyere enn forventet ut fra veksten i arbeidsplassene. Regioner som ligger langt fra forventningslinjen vil samtidig måtte ha endringer i nettopendling eller sysselsettingsgrad. Dette er en forenklet modell, der vi antar at endringer i antall arbeidsplasser påvirker nettoflytting. I virkeligheten går nok sammenhengene «begge veier», ettersom økt befolkning også fører til vekst i arbeidsplasser. Likevel vil vi med denne enkle modellen kunne identifisere regioner som har evne til å tiltrekke seg flere innbyggere, gitt endringene i regionens arbeidsmarked. Dermed kan vi rangere regionene med hensyn til attraksjonskraft. Vi bruker differansen mellom regionens netto innflytting og forventningen som attraktivitetsindeks. Øvre Romerike Oslo Halden og Aremark Nedre Glomma Ringerike/Hole Glåmdal Mosseregionen Nedre Romerike Stjørdalsregionen Osterfjorden 9K Vestfold Sør Østerdal Grenland Hamarregionen Indre Østfold Hadeland Gjøvikregionen 2,4 2,3 2,1 2,1 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,8 2,8 5,3 5,1 5,0 8, Figur 4: De regionene som har høyest netto innflytting i forhold til forventet ut fra endring i antall arbeidsplasser. Netto innflytting Oslo Nedre Glomma Halden Øvre Romerike Vest-Finnmark Akershus Vest Øygarden og Sotra -6 Hardanger Øst-Finnmark HALD y = 0,4901x - 3,8498 R 2 = 0, Endring arbeidsplasser Figur 5: Netto innenlandsk flytting og endring i antall arbeidsplasser i regionene i Norge fra

7 06/0 Regioner med svakest attraksjonskraft er HALD, Vest-Finnmark og Ytre Helgeland. En komplett liste med regionenes score på attraktivitetsindeksen er vist til slutt i denne rapporten. Lofoten Setesdal Indre Namdal Mandalsregionen Haugalandet Midtre Namdal Sunnhordland Søre Sunnmøre Sunnfjord Øst-Finnmark Akershus Vest Midt-Finnmark Hallingdal Lister Ytre Helgeland Vest-Finnmark HALD -4,4-4,6-4,6-4,2-3,7-3,3-3,4-2,8-2,9-3,0-3,0-2,5-2,6-2,6-2,2-2,2-2,2 mindre attraktiv slik vi måler det. Dette kan være en forklaring på at Akershus Vest kommer dårlig ut på attraktivitetsindeksen. Det er verd å merke seg at Oslo, som har de høyeste boligprisene, likevel er den nest mest attraktive regionen i Norge Figur 6: De regionene som har lavest netto innflytting i forhold til forventet ut fra endring i antall arbeidsplasser. Av kartet til høyre i figur 7 kan vi se at regionene som har høyest innflytting i de siste årene er lokalisert rundt Oslo og Trondheim. Også Stavangerregionen og Bergen har høy netto innflytting. Kartet i midten viser at regionene i Sørvest har den beste utviklingen i antall arbeidsplasser. Også enkelte regioner på Østlandet, i Trøndelag og Vest-Finnmark har hatt en sterk økning i antall arbeidsplasser i denne perioden. Regionenes score på attraktivitetsindeksen er målt i kartet til venstre. Her ser vi at regionene i Vest-Agder og Rogaland kommer svakt ut. I disse regionene har det vært en stor vekst i antall arbeidsplasser, men dette har ikke ført til netto innflytting i forventet grad. Vest-Finnmark har hatt den samme utviklingen. På Østlandet har det vært en sterk innflytting, også i regioner med en svak utvikling i arbeidsmarkedet. Dermed dominerer Østlandsområdet på attraktivitetsindeksen. Vi kan se at Oslo var en av de regionene med svakest utvikling i antall arbeidsplasser fra 2001 til Likevel fikk Oslo netto innflytting, og ble dermed kategorisert som attraktiv. Akershus Vest (Asker og Bærum) hadde motsatt utvikling, med høy vekst i arbeidsplasser og likevel netto utflytting, og kom i kategorien lite attraktive regioner. I denne modellen har vi bare sett på flytte-strømmene i forhold til vekst i arbeidsplasser i regionene. Boligprisene inngår dermed ikke. Dersom boligprisene er høye i en region, og dermed reduserer innflyttingen, vil de høye boligprisene føre til at regionen blir Figur 7: Netto flytting, endring i arbeidsplasser og attraktivitetsindeksen for regionene i Norge.

8 Flyttemønstrene Endringer i folketallet i en region skyldes summen av tre forhold. Naturlige folketallsendringer som skyldes antallet fødte og døde Innvandring fra og utvandring til utlandet Inn- og utflytting til andre deler av landet Figur 9: Netto flyttestrømmer mellom regionene i perioden Det er den siste faktoren, netto flytting mellom regionene, som vi vil fokusere på for å måle regioners attraktivitet i denne undersøkelsen. Regioner som vinner i konkurransen om befolkningen er per definisjon attraktive, mens regioner som taper innbyggere til andre regioner er mindre attraktive. De regionene som har høyest netto innflytting fra andre deler av landet de siste seks årene er Øvre Romerike, Øygarden og Sotra og Stjørdalsregionen. Mange av regionene med høyest netto innflytting er lokalisert til Østlandet. For øvrig er også storbyregionene attraktive. Ettersom de fleste folkerike regionene har netto innflytting, har de fleste regionene netto utflytting. 26 av 83 regioner har netto innflytting. Mange av regionene med størst utflytting til andre regioner finner vi på indre og nordre Vestland og i de tre nordligste fylkene. Øst-Finnmark har den høyeste utflyttingen i perioden , fulgt av Ytre Helgeland og HALD (Helgeland). Øvre Romerike Øygarden og Sotra Stjørdalsregionen Bjørnefjorden Nedre Glomma Nedre Romerike 9K Vestfold Halden og Aremark Indre Østfold Mosseregionen Trondheimsregionen Drammensregionen Stavangerregionen Ringerike/Hole Follo Sandefjord/Larvik Nordhordland 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 4,7 4,5 3,9 3,5 3,4 9,2 Lister Søre Sunnmøre Sogn Storfjord Ofoten Lofoten Setesdal Nordfjord Hallingdal Midt-Troms Indre Troms Indre Namdal Hardanger Midt-Finnmark HALD Ytre Helgeland Øst-Finnmark -7,8-7,9-8,3-9,0-4,9-5,0-5,1-5,3-5,6-5,6-5,6-5,7-5,8-6,5-6,6-6,8-6, Figur 8: Netto innenlands flytting i prosent av folketallet, i perioden Regionene med høyest innflytting. Figur 10: Netto innenlands flytting i prosent av folketallet, i perioden Regionene med høyest utflytting.

9 08/0 Arbeidsplassene Arbeidsmarkedet har vært den viktigste faktoren for å forklare hvorfor enkelte regioner vokser og andre opplever nedgang i folketallet. Dette er også reflektert i distriktspolitikken, hvor problemene med synkende befolkning i distriktene tradisjonelt blir forsøkt løst med ulike tiltak for å stimulere til vekst i antall arbeidsplasser. Figur 12: Variasjon i vekst i antall arbeidsplasser fra 2001 til 2006 i regionene. Selv om flere forhold fører til at regionenes stedlige attraksjonskraft er i ferd med å få større betydning, er vekst i arbeidsplasser fremdeles en av de viktigste enkeltfaktorene, når vi skal forklare endringer i bosettingsmønstrene. I perioden etter 2001 er vekstregionene lokalisert på det sentrale Østlandet utenom Oslo, på Sørvestlandet, i og rundt Bergen og Trondheim. Vest-Finnmark har også blitt en region med sterk vekst i antall arbeidsplasser. Regioner med fallende antall arbeidsplasser er stort sett lokalisert til de fire nordligste fylkene samt Vestlandet nord for Hardanger. Øygarden og Sotra har den desidert høyeste veksten i antall arbeidsplasser, med en vekst på 21,8 prosent. Deretter følger Stavangerregionen og Mandalsregionen. Regioner med størst nedgang i arbeidsplasser er Hardanger, Nordfjord, Øst-Finnmark og Sogn. Det har vært en sterk økning i antall arbeidsplasser i Norge de siste tre årene. Det er derfor bare 15 regioner som har nedgang i antall arbeidsplasser. Øygarden og Sotra 21,8 Storfjord 0,6 Stavangerregionen 14,7 Kystgruppen 0,5 Mandalsregionen 13,9 Ytre Helgeland -0,1 Akershus Vest 13,2 Fosen -0,7 Trondheimsregionen 13,1 Ofoten -0,9 Bjørnefjorden 11,9 Oslo -0,9 Bergen og Askøy 11,1 Osterfjorden -1,1 Sørlandet 11,0 Midt-Finnmark -1,1 Stjørdalsregionen 10,4 Indre Namdal -1,5 Haugalandet 10,4 Indre Helgeland -1,7 Vest-Finnmark 9,9 Midt-Troms -2,1 Follo 9,7 Indre Troms -2,4 Øvre Romerike 9,5 HAFS -2,5 Drammensregionen 8,2 Sogn -4,2 Indre Østfold 7,9 Øst-Finnmark -4,3 Nedre Romerike 7,9 Nordfjord -4,4 Sandefjord/Larvik 7,7 Hardanger -6, Figur 11: Regioner med høyest prosentvis vekst i antall arbeidsplasser fra Figur 13: Regioner med lavest prosentvis vekst i antall arbeidsplasser fra

10 Hva forklarer regioners attraktivitet? Vi har funnet at noen regioner har en tiltrekningskraft som er større enn veksten i arbeidsplasser skulle tilsi. Hvilke forhold er det som påvirker denne attraksjonskraften? For å svare på dette spørsmålet har vi analysert sammenhengen mellom nettoflytting i regionene og arbeidsplassutvikling samtidig med en rekke andre forklaringsfaktorer i en statistisk regresjonsanalyse. Regioner med mange immigranter fra ikke-vestlige land får dermed en lavere netto innflytting enn andre. Her kan det være snakk om en fortrengningsmekanisme. Regioner med høy innvandrerandel får imidlertid vekstimpulser fra dette som kompenserer for litt lavere innflytting fra andre regioner i Norge. Det er seks forklaringsfaktorer som peker seg ut ved å ha en statistisk signifikant forklaringskraft, mens andre ikke synes å ha en selvstendig innflytelse på flyttestrømmene. Størrelse teller Regioner med stor befolkning har også en sterkere tiltrekningskraft enn regioner med liten befolkning. Kafé-faktoren virker Regioner med mange ansatte i serveringssteder, kafeer, restauranter og puber har også høyere attraktivitet. Arbeidsmarkedsintegrasjon Arbeidsmarkedsintegrasjon måler den relative graden av inn- og utpendling til regionen. Regioner med stor grad av pendling er regioner hvor arbeidsmarkedet er sterkt integrert med arbeidsmarkedet utenfor regionen. Slike regioner har en klart bedre tiltrekningskraft enn regioner med lite pendling. Vekst hos naboregioner smitter Vekst i antall arbeidsplasser i naboregioner, dvs. pendlingsomlandet, virker også positivt inn. God næringsutvikling i naboregioner fører til økt innflytting. Høye boligpriser skremmer Høye boligpriser demper innflytting. Her vil noen kunne argumentere med at høye boligpriser er et uttrykk for at regionen er attraktiv, ettersom folk viser en stor betalingsvillighet for å bo der. I denne sammenhengen er vi imidlertid ute etter faktorer som fører til netto innflytting, og da viser høye boligpriser seg å være negativt. Tabell 1: Resultat av en regresjonsanalyse, der netto flyttestrømmer i regionene er antatt å være en funksjon av endring i antall arbeidsplasser samt de forklaringsfaktorene som er vist i tabellen. Forklaringsfaktor Fortegn signifikant Befolkningsstørrelse pos ja*** Kafé-tetthet pos ja*** Arbeidsmarkedsintegrasjon pos ja*** Vekst i arbeidsplasser i naboregioner pos ja*** Boligpriser neg ja*** Andel ikke-vestlige innvandrere neg ja** Arbeidsledighet (Neg) nei Universitet eller høgskole (Pos) nei Levekårsproblemer (Pos) nei Sentralitet (Pos) nei Antall dager med regn (Neg) nei Beliggende ved kyst (Neg) nei Varmt klima (Neg) nei Disse seks forklaringsfaktorene, sammen med endring i antall arbeidsplasser forklarer nesten 80 prosent av flyttestrømmene mellom regionene. I sum teller de seks forklaringsfaktorene langt mer for regioners netto innflytting enn arbeidsplassutviklingen. Kulturelt mangfold lokker ikke Høy andel innvandrere fra ikke-vestlige land virker negativt.

11 10/11 Faktorer som ikke forklarer attraksjonskraft En del andre forklaringsfaktorer, som en skulle tro hadde betydning, har tilsynelatende ingen forklaringskraft. Overskudd på arbeidsplasser Som en følge av at de største regionene har overskudd på arbeidsplasser, og dermed netto innpendling, har de fleste regionene færre arbeidsplasser enn sysselsatte. En skulle kanskje tro at et underskudd på arbeidsplasser i en region gradvis førte til at folk flyttet ut av regionen, og inn til de regionene der de hadde arbeid. Utviklingen er imidlertid motsatt. Regioner med stor netto utpendling har den beste utviklingen. Dette kan ha sammenheng med den økte mobiliteten, stadig flere bor et annet sted enn der de har sitt arbeidssted. Utdanningsinstitusjoner Regioner med utdanningsmuligheter i form av universiteter og høgskoler har ikke høyere attraksjonskraft enn andre. En skulle tro at universiteter og høgskoler i stor grad trekker til seg unge flyttere, men vi finner ikke denne sammenhengen. Dette kan skyldes at det ikke har skjedd store endringer i utdanningsinstitusjonene, og at denne effekten allerede er tatt ut. Det er rimelig å anta at store endringer i universiteter eller høgskoler ville ha hatt virkning. Levekår Statistisk sentralbyrå har laget en indeks for levekårsproblemer. Her måler de ulike levekårsproblemer som arbeidsledighet, kriminalitet osv, og setter dette sammen i en indeks for levekårsproblemer. Regioner som skårer godt på denne har imidlertid ikke bedre attraktivitet enn regioner som er preget av større levekårsproblemer. I den grad det er en sammenheng, synes det å være slik at regioner med små levekårsproblemer er mindre attraktive. Arbeidsledighet Høy arbeidsledighet i en region skremmer ikke. Tvert imot er det i regioner med høy ledighet at netto innflytting er størst. Den statistiske sammenhengen er imidlertid for svak til å konkludere endelig. Kanskje er det slik at arbeidsledige i lite attraktive regioner i større grad velger å flytte etter jobbene, mens arbeidsledige i attraktive regioner velger å bli. Sentralitet Sentralt beliggende regioner har en langt bedre flyttebalanse enn perifere regioner, når vi bare ser på denne ene faktoren isolert. Når vi analyserer med hensyn til alle faktorene samtidig, viser det seg at det ikke er sentraliteten i seg selv som er tiltrekkende, men andre faktorer som befolkningsstørrelse og arbeidsmarkedsintegrasjon. Klima og natur Vi har også sett på faktorer knyttet til klima og natur, blant annet varmt klima, målt med antall dager med temperatur over 20 grader, antall dager uten regn og beliggenhet ved kyst. De sistnevnte faktorene ser ikke ut til å ha betydning. Når det gjelder varmt klima, så er det helt klart en bedre befolkningsutvikling i regioner med mange varme sommerdager. Netto innflytting Kalde Varme Lineær (Kalde) Lineær (Varme) Fra tilsvarende forskning i USA, viser det seg at klimaet kan forklare migrasjoner mellom stater. Den statistiske sammenhengen mellom varmt klima og flytting mellom norske regioner forsvinner imidlertid når vi analyserer denne faktoren sammen med alle de andre forklaringsfaktorene. y = 0,5025x - 2,6771 R 2 = 0,4025 y = 0,4579x - 5,0104 R 2 = 0, Endring arbeidsplasser Figur 14: Sammenhengen mellom vekst i arbeidsplasser og nettoflytting i regioner med henholdsvis mange og få dager med over 20 grader.

12 Arbeidsmarkedsintegrasjon Arbeidsmarkedsintegrasjon er et mål for hvor godt arbeidsmarkedet i en region er integrert med arbeidsmarkedet utenfor regionen. Dersom en region har mange pendlere ut og inn av regionen, vil regionen ha høy arbeidsmarkedsintegrasjon. Figur 15: Arbeidsmarkedsintegrasjon i regionene. Regioner med høy arbeidsmarkedsintegrasjon finner vi typisk i regioner som ligger tett inntil folkerike regioner med mange arbeidsplasser. Regionene med høyest arbeidsmarkedsintegrasjon vil dermed ligge rundt de største byene; Oslo, Bergen og Trondheim. Arbeidsmarkedsintegrasjon er en av faktorene som har størst innflytelse på flyttebalansen i regionene. Regioner med høy arbeidsmarkedsintegrasjon tiltrekker seg innbyggere i langt større grad enn regioner med lav arbeidsmarkedsintegrasjon. Av de 41 regionene med lavest arbeidsmarkedsintegrasjon er det bare to som har netto innflytting. Det er Stavangerregionen og Sørlandet. Disse to regionene er markert i figur 15. Vi kan se at begge regionene har hatt svært sterk vekst i antall arbeidsplasser. Både Stavangerregionen og Sørlandet er store regioner som er omkranset av regioner med relativt lite folketall og få arbeidsplasser. Dermed blir mulighetene til pendling mindre, og slike regioner må ha høy vekst i egne arbeidsplasser for å oppnå netto innflytting. Blant regionene med høyest arbeidsmarkedsintegrasjon har flertallet positiv innflytting. Dette betyr at regioner som gir gode muligheter for å pendle til omkringliggende regioner er mer attraktive. En kan tenke seg at dette har med å gjøre at de fleste familier ønsker arbeid for to, og at dette er langt enklere å få til i regioner som foruten eget arbeidsmarked, også har tilgang til arbeidsmarkedet i naboregionene. Samtidig er sammenhengen mellom vekst i arbeidsplasser og nettoflytting sterkere i regioner med lav arbeidsmarkedsintegrasjon. I slike regioner vil arbeidsplassutviklingen være viktigere enn i regioner med høy integrasjon. I regioner med høy arbeidsmarkedsintegrasjon vil effekten av vekst i antall arbeidsplasser ha lettere for å «lekke» ut til naboregionene. Netto innflytting lav integrasjon Lineær (lav integrasjon) Øvre Romerike Sørlandet Høy integrasjon Lineær (Høy integrasjon) y = 0,4247x - 2,4394 R 2 = 0,4059 Stavangerreg y = 0,3954x - 4,7768 R 2 = 0, Endring arbeidsplasser Figur 16: Sammenhengen mellom vekst i arbeidsplasser og nettoflytting i regioner med henholdsvis høy og lav arbeidsmarkedsintegrasjon.

13 12/13 Arbeidsmarkedsintegrasjon og kommunikasjoner Vi finner høy arbeidsmarkedsintegrasjon i regioner som ligger geografisk tett opp til folkerike regioner med mange arbeidsplasser. Mulighetene til pendling er imidlertid ikke bare påvirket av geografisk avstand, men påvirkes av kommunikasjoner. I områder hvor en har investert i effektive kommunikasjoner vil en derfor kunne observere virkningen av bedrede kommunikasjoner på arbeidsmarkedsintegrasjonen. med mange arbeidsplasser. For de store regionene som øker sitt effektive pendleromland er effekten svakere Et eksempel på dette finner vi i Rennesøy kommune, nord for Stavanger. I 1992 ble fastlandsforbindelsen mellom Rennesøy og Stavangerregionen fullført Finnøy Rennesøy Alstahaug Brønnøy Figur 17: Folketallet i Rennesøy og Finnøy. I årene etter dette har befolkningsutviklingen i Rennesøy skutt fart. Mens nabokommunen Finnøy, som ikke har fastlandsforbindelse, har hatt stagnerende og synkende folketall, har Rennesøy fått en sterk befolkningsvekst. Denne befolkningsveksten har skjedd uten at antall arbeidsplasser i Rennesøy har vokst nevneverdig. Kommunen har imidlertid trukket til seg mange nye innflyttere, som pendler til Stavanger, Sandnes og Sola. De forbedrede kommunikasjonene har dermed ført til at arbeidsmarkedet i Rennesøy har blitt langt mer integrert med arbeidsmarkedet i Stavangerregionen. Denne forbedrede arbeidsmarkedsintegrasjonen har gjort at kommunen har blitt langt mer attraktiv, og dermed ført til økt innflytting og vekst i folketallet. Forbedrede kommunikasjoner vil dermed kunne føre til et løft i attraksjonskraften. Denne forbedrede attraksjonskraften vil være spesielt stor for små regioner som knyttes tettere opptil store regioner Figur 18: Folketallet i Alstahaug og Brønnøy. Et annet eksempel på en kommune som har fått forbedret kommunikasjonene i de siste årene er Alstahaug kommune i Nordland. I 1991 ble Helgelandsbrua mellom Sandnessjøen og fastlandet åpnet. Vi kan sammenlike utviklingen i Alstahaug med Brønnøy. Alstahaug fikk ingen vekst i folketallet, men heller en nedgang. Området som Alstahaug ble knyttet til var relativt næringsfattig, og det oppsto dermed ikke særlig mange nye muligheter til pendling for befolkningen. Dermed blir det ikke et løft i arbeidsmarkedsintegrasjonen, og heller ingen effekt på attraktiviteten. Brønnøy kommune, som i utgangspunktet var ganske lik Alstahaug, har fått vekst i folketallet i perioden. Her har nok Brønnøysundregistrene bidratt, gjennom å ha et økende antall arbeidsplasser. Konklusjonen er at dersom forbedrede kommunikasjoner skal ha en effekt, må disse etableres i områder som knytter sammen områder hvorav minst ett område har et stort og dynamisk arbeidsmarked.

14 Arbeidsmarkedsintegrasjon på Østlandet Analysen av regionenes attraksjonskraft viser at det er regioner med stor utpendling som i størst grad har lykkes i å trekke til seg nye innbyggere. Regioner med overskudd på arbeidsplasser, og som dermed har netto innpendling, har lavere netto innflytting. Rent intuitivt skulle en tro at regioner som har flere arbeidsplasser enn sysselsatte, over tid trekker til seg flere innbyggere, men vinnerne er tvert imot regioner med høy utpendling. Dette kan henge sammen med at andelen pendlere i befolkningen er økende. Stadig flere bosetter seg i andre regioner enn der de har sitt arbeidssted. Regioner med høy grad av utpendling er imidlertid avhengige av å ligge nær andre regioner med overskudd på arbeidsplasser. Oslo er den regionen i landet med desidert størst arbeidsplassoverskudd. I 2006 var det mer enn flere arbeidsplasser i Oslo enn sysselsatte bosatt i kommunen. Det er dermed først og fremst rundt Oslo at vi finner mange regioner med høy arbeidsmarkedsintegrasjon og høy netto utpendling. I området rundt Oslo er det et relativt stort område hvor mer enn 10 prosent av de sysselsatte pendler til Oslo. Dette skaper en kjedereaksjon utover hele Østlandet. I de områdene som ligger for langt fra Oslo til at det blir mange dagpendlere, skapes det rom for «indirekte pendling» ved at det er mange som pendler i retning Oslo, og inn til de regionene som har mange pendlere til Oslo. Det er i disse regionene vi finner mange av de regionene som har høyest score på attraktivitetsindeksen. I forbindelse med at hovedflyplassen ble bygget ut på Gardermoen, ble kommunikasjonene nord for Oslo bedret. Dermed fikk flere regioner i dette området bedret pendlermulighetene til Oslo. Vi finner også tilsvarende mønstre rundt de andre større byene, men i mindre omfang. En bedring i kommunikasjonene rundt de største byene vil dermed først og fremst øke attraktiviteten til de omkringliggende regionene. På grunn av fenomenet med indirekte pendling, vil påvirkede området strekke seg utover dagpendlingsavstand til og fra byene. De fleste regionene med høy arbeidsmarkedsintegrasjon ligger på Østlandet, men vi finner også slike regioner rundt Bergen og Trondheim. Av disse er det bare Oslo og Akershus Vest som har netto innpendling, resten har relativt stor netto utpendling.

15 14/15 Figur 19: Pendling og indirekte pendling til Oslo. Akershus Vest Nedre Romerike Follo Øygarden og Sotra Øvre Romerike Bjørnefjorden Oslo Mosseregionen Hadeland Osterfjorden Stjørdalsregionen Drammensregionen Midtfylket Indre Østfold Nordhordland Ringerike/Hole Midt-Telemark 57,9 54,8 54,7 53,7 51,9 49,5 48,6 47,8 47,1 45,4 45,0 44,4 94,4 84,1 81,0 79,1 71, Figur 20: Regionene med høyest arbeidsmarkedsintegrasjon i Norge.

16 Attraksjon og størrelse Store regioner, i betydningen regioner med høyt folketall, har hatt en klar tendens til å trekke til seg flere innbyggere enn små regioner de siste årene. Hvis vi sammenlikner de store regionene med de små, med hensyn til flyttestrømmer og arbeidsplassutvikling, som vist i figuren til høyre, ser vi at det er en ganske stor forskjell mellom store og små regioner. Her vil grensen mellom store og små regioner gå omtrent på personer. De små regionene er i stor grad taperne når det gjelder flyttestrømmene. Av de 41 regionene som har under gjennomsnittlig folketall, er det bare seks regioner som har positiv flyttebalanse. De tre regionene som har best utvikling når det gjelder arbeidsplassutvikling, er Stjørdalsregionen, Bjørnefjorden og Mandalsregionen. Her ser vi at Stjørdalsregionen og Bjørnefjorden har ganske høy attraktivitet. Dette er imidlertid regioner som ligger nært opptil større sentra, som Trondheim og Bergen. Blant de ti største regionene er det bare en region med negativ flyttebalanse (Akershus Vest). Sammenhengen mellom flyttingen og arbeidsplassutviklingen er også langt sterkere i de små regionene enn i de store. For de små regionene betyr dermed arbeidsplassutviklingen langt mer enn for de store. Alle de små regionene som har hatt netto innflytting i perioden, har hatt en relativt sterk vekst i antall arbeidsplasser. I de store regionene er sammenhengen mellom arbeidsplasser og nettoflytting mye løsere. Flere av de store regionene har hatt netto innflytting, uten at antall arbeidsplasser har økt mer enn gjennomsnittet. Vi kan se at Oslo har hatt nedgang i antall arbeidsplasser i perioden, likevel har Oslo netto innflytting fra andre regioner. I denne modellen er flyttestrømmene forklart ved endringer i antall arbeidsplasser. I virkeligheten er sammenhengene mer kompliserte. Vekst i folketallet genererer også nye arbeidsplasser, spesielt innen helse, omsorg, handel og private servicenæringer. Når de store regionene trekker til seg flere innbyggere, gir det også flere arbeidsplasser. De store regionene oppnår dermed en selvforsterkende dynamikk mellom innflytting og arbeidsplasser. Netto innflytting Små Store Lineær (Små) Lineær (Store) Oslo Stjørdalsregionen Bjørnefjorden y = 0,32x - 2,1972 R 2 = 0,2612 Mandalsregionen y = 0,6027x - 4,6726 R 2 = 0, Endring arbeidsplasser Figur 21: Sammenhengen mellom vekst i arbeidsplasser og nettoflytting i regioner med henholdsvis høyt og lavt folketall. Oslo Bergen og Askøy Stavangerregionen Trondheimsregionen Drammensregionen Akershus Vest Nedre Romerike Nedre Glomma 9K Vestfold Sørlandet Follo Grenland Haugalandet Hamarregionen Sandefjord/Larvik Østre Agder Øvre Romerike Figur 22: De største regionene, målt med folketallet.

17 16/17 Vekst i naboregioner Vekst i antall arbeidsplasser har naturligvis en positiv innvirkning på flyttebalansen i en region. Det viser seg at også vekst i antall arbeidsplasser i naboregionene har signifikant positiv innvirkning. Her har vi målt veksten i arbeidsplasser i regioner som det pendles til. Vi måler da veksten i naboregionene veid med andelen som pendler til disse naboregionene. Regioner med høy vekst i antall arbeidsplasser i naboregionene får et løft i netto innflytting, og har omtrent et prosentpoeng bedre netto innflytting i perioden. Vi kan se at de tre regionene med lavest attraktivitetsindeks, Vest-Finnmark, HALD og Ytre Helgeland alle har lav vekst i naboregionene, noe som delvis kan forklare den lave attraksjonen disse regionene har. Netto innflytting Lav vekst i naboregioner Høy vekst i naboregioner Lineær (Lav vekst i naboregioner) Lineær (Høy vekst i naboregioner) Oslo Nedre Glomma Halden Øvre Romerike Vest-Finnmark y = 0,4789x - 3,2527 R 2 = 0,4516 Motsatt kan vi se at Øvre Romerike, Halden og Oslo har høy vekst i naboregioner, og har fått drahjelp av det. Nedre Glomma er imidlertid en region som har svært høy attraksjonskraft, selv uten hjelp fra naboene. Denne sammenhengen er ikke selvfølgelig. En kunne tenke seg at vekst i naboregioner kunne føre til at personer flyttet til naboregionene for å komme nærmere arbeidsplassene. Denne analysen viser at virkningen er positiv. Vekst i antall arbeidsplasser i naboregionene fører til økt innflytting. -10 HALD Ytre Helgeland y = 0,4686x - 4,3869 R 2 = 0, Endring arbeidsplasser Figur 23: Sammenhengen mellom vekst i arbeidsplasser og nettoflytting i regioner med høy og lav vekst i naboregioner.

18 boligpriser Vi har brukt statistikk fra Norsk Eiendomsmeklerforbund for å finne gjennomsnittlige boligpriser i regionene. Boligprisene varierer lite mellom de fleste regioner. Enkelte regioner skiller seg imidlertid ut med langt høyere boligpriser enn gjennomsnittet. Regioner med høye boligpriser er vist i figuren. Regioner som Oslo og Nedre Romerike har høye boligpriser, men har tilsynelatende andre attraktive egenskaper som mer enn kompenserer for dette. Netto innflytting Oslo Nedre Romerike Trondheimreg. Follo Bergen Stavangerreg. Tromsø Akershus Vest Regioner som Akershus Vest, Stavangerregionen, Trondheimsregionen og Bergensregionen har alle høye boligpriser, og ligger under forventningslinjen. I disse regionene er det derfor sannsynlig at boligprisene driver innflyttere til naboregionene. Det samme kan en si om Tromsøregionen og Follo. Disse regionene ligger på eller like over forventningslinjen, men ville sannsynligvis ligget høyere, dvs. hatt høyere netto innflytting, dersom boligprisene hadde vært lavere. -10 Normale boligpriser Høye boligpriser Lineær (Normale boligpriser) Endring arbeidsplasser Her vil nok også prisnivået på boliger, sammenliknet med naboregionene, ha betydning. Øvre Romerike, som er øverst på attraktivitetsindeksen, har betydelig lavere boligpriser enn Nedre Romerike, Follo og Oslo. Figur 24: Sammenhengen mellom vekst i arbeidsplasser og nettoflytting i regioner med høye boligpriser.

19 18/19 Kulturelle og sosiale forhold Det er naturlig å tenke seg at enkelte regioner vil kunne ha kulturelle og sosiale kvaliteter som virker tiltrekkende, og dermed fører til høyere innflytting. Det er imidlertid svært vanskelig å tallfeste slike kvaliteter, og dermed få analysert slike effekter. Vi har tidligere sett at indikatoren for levekårsproblemer ikke synes å ha noen effekt på flyttemønstrene. Vi kan imidlertid måle hvor mange sosiale møteplasser som kafeer, restauranter og puber som finnes i regionene per innbygger. For å få med at størrelsen på slike vil variere sterkt, har vi målt antall ansatte i kafé-sektoren i forhold til folketallet. Regioner med mange kafeer synes å være mer attraktive enn regioner med få kafeer. I den grad dette er et godt mål på «sosial infrastruktur», vil vi kanskje ha fanget opp noe gjennom denne indikatoren. Vi ser også at regioner med stor Kafé-sektor også har en svakere sammenheng mellom flytting og arbeidsplasser. Mange regioner med relativt lav vekst i antall arbeidsplasser har likevel balanse eller positiv innflytting. Dermed kan det se ut til at slik sosial infrastruktur kan virke attraktivt. Det er imidlertid ikke bare storbyregioner blant regioner med mange kafeer, puber og restauranter. En typisk distriktsregion som Hallingdal er også med blant regioner med høy kafé-tetthet. Her er det nok reiselivet som gir grunnlag for mange serveringssteder. Dermed kan det se ut til at turisme har indirekte positive virkninger, gjennom å øke markedet for slike tilbud. Kafé-tettheten vil naturligvis ikke fange opp regionenes kulturelle kvaliteter. Det vil også være kulturelle kvaliteter som vi ikke har kunnet ta med i analysen. I det siste kapitlet ser vi på «restfaktoren», dvs. flyttemønstre som ikke blir forklart med de indikatorene vi har tall for. I denne restfaktoren vil det kunne være kulturelle kvaliteter, image og andre forhold som ligger gjemt. Regioner med høy «kaffe latte-faktor» er storbyregioner som Oslo, Sørlandet (Kristiansand), Stavangerregionen, Bergen og Askøy og Trondheimsregionen. Tromsøregionen er naturligvis også med blant disse regionene Få kafeer Mange kafeer Lineær (Få kafeer) Lineær (Mange kafeer) y = 0,3865x - 2,8111 R 2 = 0,2753 netto innflytting y = 0,5177x - 4,4334 R 2 = 0, Endring arbeidsplasser Figur 25: Sammenhengen mellom vekst i arbeidsplasser og nettoflytting i regioner med henholdsvis stor og liten kafé-sektor. Figur 26: Variasjon i kafé-tetthet mellom regionene.

20 Restfaktoren Vi har sett at regionenes attraksjonskraft er påvirket av forhold som størrelse, arbeidsmarkedsintegrasjon, vekst i naboregioner, boligpriser, kafé-tetthet og andel innvandrere. De nevnte forholdene forklarer nesten 80 prosent av flyttemønstrene mellom regionene. Når vi kjenner disse sammenhengene kan vi beregne hvor stor netto innflytting som hver enkelt region er forventet å ha, gitt de omtalte forklaringsfaktorene. Gjennom å se på restfaktoren dvs. avviket mellom forventet og faktisk nettoflytting, kan vi identifisere regioner som har uventet høy innflytting. Regioner som har overraskende høyt positivt avvik i innflyttingen er Halden og Aremark, Tromsøregionen og Hitra/Frøya. Regionen Hitra/Frøya er en typisk distriktsregion, og det kan virke litt overraskende å finne denne så høyt opp. Kommunene har imidlertid satset sterkt på å stimulere innflytting, blant annet gjennom egne tilflyttingskonsulenter, og har et rikt kulturliv som er stimulert av omfattende sommerturisme. Samtidig fikk regionen fastlandsforbindelse i 1994 som kan ha bidratt positivt. Her kan forhold knyttet til boligprisene være en forklaring. Vi har kalkulert inn effekten av boligprisene i regionene, men det kan se ut til at det ikke bare er de absolutte boligprisene som har betydning, men at boligprisene i forhold til naboregioner kan ha forklaringskraft. Regioner med høye boligpriser, som Oslo, Akershus Vest, Follo og Nedre Romerike er alle regioner som har lavere netto innflytting enn forventet, mens regionene som omkranser dette området har høyere innflytting. Dette omlandet har også relativt høye boligpriser sammenliknet med gjennomsnittet i Norge, men lave sammenliknet med Oslo og de nærmeste kommunene. Regionene som har høyt positivt avvik, består av vekstregioner, som Øvre Romerike, Nedre Glomma og Bjørnefjorden, men også av regioner som har stor netto utflytting, som Hitra/Frøya, Voss, Sør-Helgeland og Fjellregionen. De sistnevnte er regioner som har de fleste odds imot seg, men som har en langt lavere netto utflytting enn gitt de forklaringsfaktorene vi har kontroll over. Verken Oslo, Bergens- eller Trondheimsregionen har et høyt positivt avvik, men har regioner omkring med overraskende høy innflytting. Hele Østfold og Hedmark består av regioner som har høyere netto innflytting enn forventet ut fra sine forutsetninger.

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Måling av attraktivitet

Måling av attraktivitet milepæl Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Måling av attraktivitet Analyse av attraktivitet i norske regioner og kommuner KNUT VAREIDE og MARIT O. NYGAARD

Detaljer

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon.

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon. Jackon Praktisk veiledning F R O ST I S O LE R I N G Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg 07-2015 erstatter 05-2010 Isoler riktig det lønner seg! Denne brosjyren gir en oversikt over noen

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2002 Side 1093 1245 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 11. september 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni 28. Endr. i

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstansene etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet Finansdepartementet

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 19/2006 Næringsanalyse for BTV 2 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer