Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011"

Transkript

1 Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011 Rapport utarbeidet av IRIS ved: Atle Blomgren, Martin Gjelsvik og Ann Karin T. Holmen Finansiert av: Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø samt Innovasjon Norge

2 Internasjonalisering og nettverk Bo- og levekår Konkurransedyktig kommunal sektor Infrastruktur Verdiskapingsevne Nyskapingsevne Kompetansekapital

3 Internasjonalisering og nettverk Bo- og levekår Økonomisk verdiskaping: Økonomiske verdier skapt av regionens sysselsatte, regionens naturressurser og kapital anvendt i regionen Konkurransedyktig kommunal sektor Infrastruktur Verdiskapingsevne Nyskapingsevne Kompetansekapital

4 Internasjonalisering og nettverk Bo- og levekår Konkurransedyktig kommunal sektor Infrastruktur Nyskapingsevne Kompetansekapital Verdiskapingsevne Økonomisk verdiskaping: Økonomiske verdier skapt av regionens sysselsatte, regionens naturressurser og kapital anvendt i regionen Verdiskapingen fordeles på: a) sysselsatte - lønn b) naturressurs- og kapitaleiere - overskudd (eks: aksjeeiere i Statoil, komm. eiere av Lyse) c) det offentlige - skatteinntekter.

5 De seks storbyregionene: Osloregionen (30 kommuner): Oslo, Bærum, Asker, Røyken, Hurum, Ski, Frogn, Oppegård, Nesodden, Fet, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Lunner, Gran, Vestby, Ås, Enebakk, Rømskog, Spydeberg, Hobøl, Aurskog-Høland, Sørum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal. Kristiansandregionen (8 kommuner): Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne og Marnardal Bergensregionen (11 kommuner): Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Meland, Lindås, Radøy, Os, Samnanger, Osterøy, Vaksdal, Fusa og Austrheim. Trondheimsregionen (10 kommuner): Trondheim, Skaun, Klæbu, Melhus, Malvik, Midtre Gauldal, Stjørdal, Selbu, Rissa, Orkdal og Leksvik. Stavangerregionen (14 kommuner): Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Hå, Forsand, Hjelmeland Strand, Finnøy og Kvitsøy. Tromsøregionen (2 kommuner): Tromsø og Karlsøy

6

7 Næringsstruktur (Kilder: SSB og IRIS/BI for olje/gass) Sysselsatte m/arbeidssted i regionen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Olje- og gassindustri Industri og bergverk Forretningsmessig tjenesteyting Jordbruk, skogbruk og fiske Offentlig sektor Varehandel, Bygg/Anlegg og Personlig tjenesteyting

8 Gjennomsnittlig bruttoinntekt per innbygger, norske storbyregioner Stavanger Oslo Bergen Tromsø Kristiansand Trondheim Landet ellers

9 Relativ rangering av storbyene Hver drivkraft består av 3-5 indikatorer For hver indikator (eks. andel sysselsatte med høyere utdannelse) lages en skala Laveste verdi Høyeste verdi Alltid 1-er og 4-er, men ikke alltid 2 el. 3 Laveste verdi Høyeste verdi

10 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1) Kompetansekapital Regional andel hovedkontor m/omsetning over 250 mill. ift. regional andel alle foretak Sysselsatte i kunnskapsnæringer (%); Minst 40% av sysselsatte har høyere utdannelse Sysselsatte med høyere utdannelse (%) Tidligere definert som Kunnskapsintensiv forr.messig tj.yting (KIFT) Finans, IKT, konsulent osv.

11 Oslo ned da Stavanger øker sin relative andel hovedkontor storforetak Ny def. kunnskapsnæringer (+) Sysselsatte m/høyere utd. (+) Ny def. kunnskapsnæringer (+)

12 3,5 2) Nyskapingsevne 3,0 2,5 2,0 Befolkning i aldersgruppen år Vekst i antall sysselsatte 1,5 Meddelte patenter per innb. 1,0 Nyetablerte foretak som overlever minst 1 år 0,5 0,0 Totale FoU utgifter (universitet/forskningsinstutt + næringslivet) per innbygger

13 *Ung befolkning (+) *Foretak som overlever (+) Nyskapingsevne 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Vekst i sysselsetting (+) *Vekst i sysselsetting (+) *Ung befolkning (+) Samlet skår 2007 Samlet skår 2011 *Foretak som overlever (-) *Patenter (-) *Ung befolkning (-) *Foretak som overlever (-) *Vekst i sysselsetting (-) Vekst i patenter (+)

14 3,5 3) Infrastruktur 3,0 Bruk av kollektivtrafikk daglige gjøremål 2,5 2,0 Gjennomsnittshastighet arbeidsreiser (km/t) ("Køproblemer") 1,5 1,0 Stamnettstilknytning (vei, sjø, luft og jernbane) inn til regionen 0,5 0,0 Sysselsatte i transport- og kommunikasjon (%) - Landtransport, Sjøfart, Lufttransport, Lagring/tjenester og Post/distribusjonsvirksomhet

15

16 Kollektivandel (+) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Infrastruktur Samlet skår 2007 Samlet skår 2011

17 4,0 3,5 4) Konkurransedyktig kommunal sektor Igangsatte boliger ift totalt andel boliger 3,0 2,5 Ansatte i kommunal forvaltning med høyere utdannelse (%) 2,0 1,5 1,0 Kommunale nettbaserte oversikter over tilgjengelige næringsarealer 0,5 0,0 Kostra indikatorer på kommunal service og brukervennlighet (a) Livs- IT, b) service garantier, c) elektr.tilgj. møteref., d) sjekke saksbeh. status el. og d) el. datainnsending)

18 Figur 1: Antall igangsatte boliger i forhold til totalt antall boliger 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 %

19 Komm. service garantier (-) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Konkurransedyktig kommunal sektor Komm. service (+) Boligbygging (+) Komm. service(+) Oversikter næringsareal (+) Samlet skår 2007 Samlet skår 2011 Oversikter næringsareal (-) Boligbygging (-) Komm. service (-) Oversikter næringsareal (-) Komm. ansatte m/høyere utd. (-) Komm. service(-) Oversikter næringsareal (-)

20 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 5) Bo- og levekår Levekårsproblemer i omlandskommunene Tromsø Trondheim Oslo Bergen Stavanger Kristiansand Skår på Helse- og sosialdirektoratets levekårsindeks (kriminalitet, utdanningsnivå, arb.ledighet, sos.hjelp, uføre, rehab., dødelighet osv.) Skår på SSBs likestillingsindeks (kjønnsforskjeller ift utdanningsnivå, inntekt, lederstillinger privat sektor, lederstillinger off.sektor, deltidsarbeid osv.) Boligpriser per kv.m. (vektet snitt for storbyregion) (Høye priser negativt for verdiskapingsevne) Sysselsatte i hotell, restaurant, kultur og underholdning per innbygger Likestillingsindeks: Stavanger og Kristiansand skårer lavt pga høy andel deltids sysselsatte, kjønnsbalanse i offentlig forvaltning og andel kvinnelige ledere.

21 Tusenfryd Nasjonalbibl. (432) Kongeparken Rog. teater Kunstmuseene i Bergen (99) Nationaltheatret (285) Dyreparken (916 ansatte) Den nationale scene Festspillene

22 Boligpriser relativt(+) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Hotell/restaurant/kultur/ underholdning (+) Boligpriser relativt (+) Bo- og levekår Boligpriser relativt (+) Likestilling (+) Boligpriser relativt (-) Samlet skår 2007 Samlet skår 2011 Hotell/restaurant/kultur/ underholdning (+) Likestilling (+)

23 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 6) Internasjonalisering og nettverk Elevplasser internasjonale skoler (absolutt) Regional andel hovedkontor m/omsetning minst 250 mill. og over 1/3 utenlandsk eierandel ift. regional andel alle foretak Yrkesrelaterte hotellovernattinger per innbyggere 1,5 1,0 0,5 0,0 Andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn Regulær lufttrafikk till/fra utlandet NB: Statistikken skiller ikke mellom nordmenn og utlendinger

24 Ned da Stavanger øker sin relative andel hovedkontor utenlandskeide selskap 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Internasjonalisering og nettverk Ned pga noe færre utenlandske flyanløp Samlet skår 2007 Samlet skår 2011

25 Figur 30: Samlet verdiskapingsevne (skår 2007 justert for endringer i indikatorer mellom 2007 og 2011) 3,5 Samlet verdiskapingsevne 3 2,5 2 1, (justert) Oslo Stavanger Bergen Tromsø Tr.heim Kr.sand

26 Oppsummering Stavanger Nest høyest verdiskapingsevne (etter Osloregionen) Fortsatt bra: Høyeste relative andel hovedkontor - både totalt og utenlandsk eid; høyest andel meddelte patenter og høyest antall elevplasser int. skoler Bedret skår på kompetansekapital ift 2007 a) økt andel sysselsatte m/høyere utd. b) kunnskapsnæringer omfatter nå oljeselskap Bedret skår på nyskapingsevne ift 07 (yngre befolkning og økt andel nyetablerte foretak som overlever) Fortsatt minus: Lav kollektivandel, liten kultur/ underholdningssektor og lav likestilling Tiltakende minus: Køproblemer og boligpriser

27 Stemmer kartet med terrenget? Målt verdiskapingsevne ift. to mål på økonomisk verdiskaping: 1) Fylkesfordelt bruttoprodukt Utelukkende verdiskaping i regionen (+) 3 år etterskudd og kun på fylkesnivå (-) 2) Gjennomsnittlig bruttoinntekt per innbygger Inkluderer andel av verdiskaping i andre regioner (eks kapitalinntekter) (-) Løpende tall på kommunenivå (+)

28 Teknisk kommentar om fylkesfordelt bruttoprodukt Produksjonsverdi olje/gass føres i all hovedsak hvor produksjonen skjer, dvs. sokkelen ( Ekstrafylket ) ü Bruttoprodukt per oljeselskapsansatt på sokkelen: 68 mill. ü Bruttoprodukt per oljeselskapsansatt på land (Rogaland): 0,97 mill Produksjonsverdi landbaserte naturressurser (eks vannkraft) føres på fylkene

29 Figur 1: Målt verdiskapingsevne 2011 (venstre akse) og regionalfordelt bruttoprodukt sysselsatt 2007 (høyre akse) i norske storbyregioner 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Oslo Stavanger Bergen Tromsø Tr.heim Kr.sand Verdiskapingsevne 2011 (basert på data fra ) Bruttoprodukt/sysselsatt

30 Hva kan forklare avviket? For Tromsø: At fylket (som bruttoprodukt beregnes for) har lavere verdiskaping enn Tromsøregionen Øvrige byer: At målt verdiskapingsevne ikke fanger opp landbaserte naturressursers bidrag til bruttoprodukt: ü Bruttoprodukt/sysselsatt i kraftforsyning i Hordaland over 10x så høyt som i oljeindustrien ü Vekst fra år til år uttrykkes kun nominelt og kan altså påvirkes av verdensmarkedspriser på råvarer ü Muligens også en måleteknisk svakhet (v/ssb) da bruttoprodukt landbaserte oljeselskapsansatte kun er lønnskostnader, mens bruttoprodukt ansatte i øvrige næringer er lønn + andel av overskudd

31 Mulige fordeler m/bruttoinntekt Kommunedata Kun for personer, så effektene av fordeling av nominelt høye overskudd fra vannkraft, olje og andre råvarebaserte næringer mindre

32 Figur 14: Verdiskapingsevne 2011 (venstre akse) og Bruttoinntekt/innbygger 2009 (høyre akse) i norske storbyregioner 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Oslo Stavanger Bergen Tromsø Tr.heim Kr.sand Verdiskapingsevne 2011 (basert på data fra ) Bruttoinntekt/innbygger

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner Orientering om ny analyse under arbeid Rådmannsforum, Trondheimsregionen 6. november 2013 Birger Elvestad 2013:Verdiskapingsevne i norske storbyregioner

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner:

Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner: Martin Gjelsvik og Ann Karin T. Holmen Verdiskapningsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, entreprenørskap, livskvalitet og internasjonal orientering Rapport RF 2004/178 Prosjektnummer:

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en temarapport med bakgrunnsinformasjon til utarbeidelse av scenarier for arbeidsmarkedet i Stavangerregionen mot 2020. Rapporten er svært omfattende. Ifm. presentasjonen av scenariene

Detaljer

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene 278 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold,

Detaljer

Fakta og bakgrunn. Vedlegg til. Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015. Utkast. 10. februar 2015. Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2

Fakta og bakgrunn. Vedlegg til. Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015. Utkast. 10. februar 2015. Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2 Fakta og bakgrunn Vedlegg til Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015 Utkast 10. februar 2015 side Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2 Bærum sammenholdt med nærstående kommuner (statistiske

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11

Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11 4.1 Utvikling i arbeidsmarkedet i Stavangerregionen 1995-2007... 11 4.2 Regionale forskjeller i arbeidsmarkedet

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor Grenseindeksen En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor EUs Mål 3 Territorielt samarbeid 2007-2013 Sverige-Norge-programmet Steinkjer

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge for 2014-2020 Av Morten Ørbeck & Lotta Braunerhielm (red) EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Grenseindeks og grenseanalyser Interreg

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015 Rapport 64/2015 Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Parkering som virkemiddel Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner Parkering som virkemiddel. Trafikantenes verdsetting av ulike p-restriksjoner

Detaljer

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 3. (OG SISTE) UTKAST 29. JUNI 2013 Østlandsforskning AS ble formelt etablert i 2011 og overtok

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet. Notat fra Oxford Research

Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet. Notat fra Oxford Research Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet Notat fra Oxford Research Oxford Research: SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan 12 103 93 Stockholm Telefon: (+46) 702965449 office@oxfordresearch.se

Detaljer

Regional analyse for Os 2014

Regional analyse for Os 2014 Uheldig struktur Lav attraktivitet Høy attraktivitet Bosted Regional Gunstig struktur Basis Besøk 2008-2013 Regional analyse for Os 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer