HORISONT HELGELAND Utviklingstrekk på Helgeland 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORISONT HELGELAND Utviklingstrekk på Helgeland 2012"

Transkript

1 Pressemelding Sparebank XX.XX.XX HORISONT HELGELAND Utviklingstrekk på 2012 En drivkraft for vekst på 1 E N K O M P L E T T L O K A L B A N K

2 Utviklingstrekk på 2012 Forord HORISONT HELGELAND Visjonen til Sparebank er å være en drivkraft for vekst på. Banken har sine røtter i regionen gjennom en 150 år lang historie. Vi er derfor opptatt av fremtidsutsiktene for. I denne første utgaven av HORISONT HELGELAND presenterer vi ulike perspektiver og utviklingstrekk på. Vi har god grunn til å være stolte over egen region og flere burde si det høyt i ulike sammenhenger selv om vi også har utfordringer. er rik på naturressurser. Vi er i dag tyngdepunktet i Nord-Norge innen prosess- og verkstedindustri, kraftproduksjon, havbruk og nå olje- og gassaktivitet. Status og utfordringer i kortform: vokser i befolkning og verdiskaping. Veksten trues av den europeiske statsgjeldkrisen. Veksten trues av den voksende eldrebølgen. Regionen må møte kunnskapsutfordringen. Regionen må løse infrastrukturutfordringen. Fremtiden kan være olje og gass, men vi må også trygge industriutviklingen og matproduksjonen. Trivsel, identitet og muligheter kan styrkes gjennom by-/stedsutvikling og opplevelsesøkonomi. INNHOLD Forord Tidsbilde Tema Tema 1: Introduksjon Tema 2: Befolkning Tema 3: Sysselsetting Tema 4: Ledighet Tema 5: Utdanning Tema 6: Demografi Tema 7: Boligpris Tema 8: Næringsliv Tema 9: Gjeld Tema 10: Oppsummering Etterord Regionbanken Kunnskap er en viktig forutsetning for videre vekst i regionen. Vi ønsker derfor å videreutvikle HORISONT HELGELAND i samarbeid med andre kunnskapsmiljø på og i Nordland. Vi håper du finner nyttig informasjon allerede i denne utgaven. Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger slik at temavalgene, faktagrunnlaget og analysene av kan bli enda bedre i en eventuell neste utgave., oktober 2012 Jan Erik Furunes Administrerende direktør Sparebank HORISONT HELGELAND Utviklingstrekk på 2012 UTGITT AV Sparebank KILDER Sparebank (HSB) Statistisk Sentralbyrå (SSB) Eiendomsverdi Nøkkeltall Eniro ASA/Erlend Bullvåg En drivkraft for vekst på 2

3 Tidsbilde Utviklingstrekk på 2012 En drivkraft for vekst på 3

4 Utviklingstrekk på 2012 Tidsbilde EN VERDEN I FORANDRING GLOBALØKONOMIEN I kjølvannet av finanskrisen sliter de rike landene med lav vekst, høy arbeidsledighet og rekordstor statsgjeld. De fattige og fremvoksende landene har taklet krisen bedre og veksten er høy. Den globale maktbalansen er i ferd med å endre seg. NASJONALØKONOMIEN I privat sektor skjer en todeling der kompetanse og kapital flyttes fra tradisjonelle til oljerelaterte næringer. I offentlig sektor vil helsesektoren om tjue år ha behov for halvparten av ungdomskullet hvis veksten fortsetter. Den nasjonale arbeidskraftutfordringen er økende. FINANSSTYRINGEN Den ene utviklingen er nordmenns høye gjeld spesielt veksten i boliglån og boligpriser. Den andre utviklingen er kronens høye valutaverdi spesielt utfordrende for eksportindustri og reiseliv. Den finanspolitiske rentevurderingen er krevende. MATPRODUKSJONEN I år 2050 vil det være 9 milliarder mennesker på jorda matproduksjonen må øke med 70 % for å sikre nok mat. I Norge er selvforsyningen av landbruksmat på 50 % kun 3 % av arealet er jordbruksareal og dermed kulturlandskap. VEKSTOMRÅDENE Globalt er IT og helse blant de største vekst og investeringsområdene i offentlig og privat sektor. Dataog genteknologi er en motor i medisinsk utvikling og velferdsteknologi er et nytt innovativt vekstområde for å møte eldrebølgen. En drivkraft for vekst på 4

5 Utviklingstrekk på 2012 Tidsbilde EN REGION I FORANDRING VEKSTEN har siden 2007 vokst i befolkning og verdiskaping. Økt sysselsetting, lav ledighet og stigende boligpriser samt et robust næringsliv er fire sentrale utviklingstrekk du kan lese ut av grafene i temadelen. Grafene viser også forskjellen mellom kommunene. BAKTEPPET Sammenlignet med Nordland og Norge er imidlertid befolkningsveksten på svakere. Det samme gjelder veksten av de med høyere utdanning. Kombinert med en demografi med færre ungdom og eldrebølgen er dette et bakteppe i temadelen. INDIKATOREN Et annet poeng i temadelen er veksten i gjeld. Økte utlån fra bankene er en indikator på optimisme. Gjeldsveksten i husholdninger og næringsliv i Norge og på kan være en utfordring. Denne veksten er en risiko når det blir økonomisk tilbakeslag og økt ledighet. EUROKRISEN med unntak av noen kommuner kom stående gjennom den forrige globale finanskrisen og amerikanske boligboblen i Den nye europeiske statsgjeldkrisen har regionen så langt styrt unna. NHO er likevel bekymret for eksporten i NÆRINGSLIVET Eksportindustrien på innenfor metaller og fisk har i stor grad unngått internasjonale markeder preget av stagnasjon. Mineraler og trevarer har også vært i gjennom en høykonjunktur. Investeringer og landbasert aktivitet øker inn mot oljesektoren. En drivkraft for vekst på 5

6 Utviklingstrekk på 2012 ENERGISEKTOREN vokser som olje- og gassregion. De viktigste stikkordene er Norne, Skarv og Aasta Hansteen-feltet. Samtidig investerer Kraft og Statkraft 6 milliarder i energitiltak. Potensialet for småkraftverk er 3000 GWH og anslåtte investeringer på 9 milliarder. PRIMÆRNÆRINGEN er preget av optimisme innenfor matproduksjonen. 200 opprettsanlegg langs kysten står for en betydelig verdiskaping og eksportinntekt. Landbruket satser i store automatiserte driftsbygninger og regionen er blitt et tyngdepunkt på svineproduksjon. TJENESTESEKTOREN Flere attraktive karrieremuligheter har resultert i at unge Helgelendinger har vendt hjem. Statlige virksomheter utgjør over 1500 årsverk og IT-bedrifter som leverer i hele Norden over 200 årsverk. Nye ingeniørbedrifter vokser også fram drevet av oljeaktiviteten. HELGELAND VIRKSOMHETER OVER KOMMUNEGRENSER Trenger en grenseløs region på Kommunikasjonsdirektør Olav Fjellså i BP HA skraft 1964 A/L og 2001 AS Coop 1989 ssykehuset 2002 Politidistrikt 2002 Museum 2003 Sparebank 2005 V&M 2008 Invest 2011 Inkubator 2011 Reiseliv 2011 Olje- og gassnettverk 2011 En drivkraft for vekst på 6

7 Utviklingstrekk på 2012 SAMFERDSELEN Infrastrukturutfordringen på er på flere milliarder i veger, tuneller, havner og jernbane. Flyplasstrukturen er i hovedsak landet med anbefalinger fra Avinor, men ennå ikke finansiert. Dette har vært det store stridstemaet i regionen i tillegg til bompenger. HANDELSNÆRINGEN har hatt en sterk vekst i butikkhandelen de siste årene med etablering av flere store kjøpesenter og kjeder. Markedet har sine begrensninger noe COOP sliter med. Nye hotellplaner og kulturhus skal realiseres. Bygg og anlegg har godt med oppdrag. HØGSKOLETILBUDET Et sentralt område er kunnskapsutfordringen i regionen. Kunnskapssenter (Campus ) er under bygging og vil samlokalisere tilbud fra flere Universitet og Høgskoler. Dette er en kritisk faktor for å beholde ungdommen i regionen. HELGELAND SATSNING PÅ KUNNSKAP Campus er den største satsningen noensinne utenfor campus Bodø i regi av Universitetet i Nordland. Ryggraden i satsningen er både helsefag og økonomifag. Samtidig etablerer Universitetet i Nordland et forskningsmiljø i Mo i Rana senter for industriell forretningsutvikling med egne stipendiater. Sparebank har støttet denne viktige satsningen med 3 millioner. IT-fag i regi av Nesna og ingeniørfag i regi av Narvik samt bibliotekfag i regi av Tromsø gir et bredt tilbud. Rana kommune og private bør nå ta tak i hybelsituasjonen for studentene. En drivkraft for vekst på 7

8 Utviklingstrekk på 2012 KULTURNÆRINGEN vokser på opplevelsesøkonomi. Mangfoldet er omfattende: Idrett, kultur, kunst, musikk, dans, media, teater, festivaler, reiseliv og mattradisjoner samt design og arkitektur. Dette er sentrale virkemidler i en strategi for by-/stedsutvikling og nye arbeidsplasser. UTFORDRINGENE Noen av utfordringene for framover: Statsgjeldkrisen og høg kronekurs for eksportindustri. Eldrebølgen og iverksetting av samhandlingsreform. Kunnskapsutfordringen og kamp om arbeidskraft. Infrastrukturutfordringen og flyplasstruktur. Flersidig satsning fra olje og gass via industriutvikling og matproduksjon til opplevelsesøkonomi. Underliggende kostnadsvekst med press på lønninger og avhengighet av arbeidsinnvandring. HELGELAND NOEN ANDRE PERSPEKTIV Store eksportbedrifter på har hovedkontor i Pittsburgh, Rio de Janeiro og Barcelona. Hovedkontorets betydning i et økonomisk og samfunnsmessig perspektiv: Eierskap, ledelse, kapital, beslutninger, staber og kunnskapsarbeidsplasser. Nye kunnskapsintensive virksomheter vil dominere fremtiden og tiltrekke seg ungdom med høy utdanning. Noen omsetningstall på til ettertanke: Mo Industripark 6,5 milliard kroner skraft 1,4 milliarder Nova Sea 1,1 milliard kroner Oljeleverandørindustrien 0,9 milliard kroner En drivkraft for vekst på 8

9 Utviklingstrekk på 2012 HELGELAND ENESTE STATLIGE FORETAK På finnes det et statlig foretak ssykehuset HF. I foretaksperioden vokste helseforetaket fra vel 900 til over 1200 årsverk (31 %). Fordelingen av den %-vise veksten: Mo i Rana 20 %, Mosjøen 28 %, Sandnessjøen/ Brønnøysund 21 % og ambulanseområdet 259 %. Årsomsetning i dag på over 1,4 milliarder. FREMTIDEN i dag og frem mot 2020 er tittelen på en rapport Sparebank fikk utarbeidet i 2010 som en del av bankens 150-årsjubileum. Her følger to utdrag om trender og prosesser i dag og inn mot 2020: Trender Vi vil i det videre rette et spesielt fokus mot 5 trender som vi mener vil ha spesielt stor betydning for frem mot Disse trendene er: Fremveksten av et globalisert kunnskapssamfunn. Økende urbanisering. Økt fokus på klimaendring og miljø. En akselererende teknologisk utvikling. Økt fokus på opplevelsesøkonomien. Prosesser Det er i dag igangsatt en rekke prosesser og prosjekt på som med varierende grad av sikkerhet vil være på plass i 2020: Toven tunellen er ferdig. Veipakke er på plass. Storflyplassen er bygd. er vert for 5 store olje- og gassfelt. har verdens grønneste prosessindustri. Småkraftutbyggingen mot 2020 blir stadig grønnere. Vindmølleparkene er kommet for å bli. Det er mer hipt å bo på. Det har vært en rekke kommunesammenslåinger. LES MER OM UVIKLINGSTREKK PÅ HELGELAND Årsrapport 2011 og i dag og frem mot 2020 UTVIKLINGSTREKK I NORD Indeks Nordland 2012 og Levert Demografi og levekår i Nord-Norge og Norge En drivkraft for vekst på 9

10 Tema Utviklingstrekk på 2012 ALSTAHAUG BINDAL BRØNNØY DØNNA GRANE HATTFJELLDAL HEMNES HERØY LEIRFJORD LURØY NESNA RANA RØDØY SØMNA TRÆNA VEFSN VEGA VEVELSTAD En drivkraft for vekst på 10

11 Utviklingstrekk på 2012 Tema 1: Introduksjon UTVIKLINGEN PÅ HELGELAND I ET HISTORISK PERSPEKTIV har alltid vært rik på naturressurser i form av mineraler, vannkraft og fisk. Dette har vært basisen for befolkningsveksten samt industri- og velstandsutviklingen i regionen. I dag er det olje- og gassforekomstene i Norskehavet utenfor skysten som kan gi ny vekst. Utfordringene er primært adressert til industri-, tjeneste- og kompetansemiljøene i regionen: Kapital, kunnskap og innovasjon. Befolkningsveksten på har siden 1950 og fram til 1. halvår 2012 vært på moderate 12,4 %. Tilbakeslaget for kom i 1970 med nedadgående internasjonale konjunkturer for eksportindustrien. I denne temadelen (med kildehenvisninger) skal vi se nærmere på ulike utviklingstrekk på langs flere akser. De fleste grafene tar utgangspunkt i 2007 året før den globale finanskrisen inntraff og følger utviklingen fram til De siste to årene har vært preget av den europeiske gjeldskrisen. Det gjennomgående hovedbildet er imidlertid at så langt styrer unna de nye internasjonale krisene. De fleste grafene er selvdokumenterende og viser utviklingen for kommuner, regionen, fylket og landet. Økonomiske regioner er definert slik av Statistisk Sentralbyrå (SSB): Region Mo i Rana (Rana, Nesna og Hemnes), region Mosjøen (Vefsn, Grane og Hattfjelldal), region Sandnessjøen (Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna) og region Brønnøysund (Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad) Befolkningsutvikling Befolkningsendring i % Region Mo i Rana Region Mosjøen Region Sandnessjøen Region Brønnøysund % 0 % 20 % 40 % 60 % Befolkningsutvikling Befolkningsendring i % Nordland Norge Nordland (høyre akse) % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % En drivkraft for vekst på 11

12 Utviklingstrekk på 2012 Tema 2: Befolkning HELGELAND VOKSER I BEFOLKNING Den globale finanskrisen slo inn i Dette var også det året klarte å snu befolkningsnedgang fra 1970 til oppgang. Siden dette tidspunktet har befolkningen i regionen vokst jevnt. Økningen på fra 2007 til er på 0,6 %. Til sammenligning er økningen i samme periode i Nordland på 1,5 % og i Norge på 7,2 %. (Kilde: SSB bearbeidet av HSB) Befolkningsutvikling Rana Vefsn Brønnøy Alstahaug Hemnes Leirfjord Sømna Lurøy Nesna Herøy Bindal Grane Hattfjelldal Dønna Rødøy Vega Vevelstad Træna Befolkningsfordeling Befolkningsendring i % Træna Brønnøy Herøy Nesna Rana Hemnes Alstahaug Leirfjord Vevelstad Sømna Lurøy Hattfjelldal Rødøy Vefsn Dønna Vega Grane Bindal -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % Region Mo i Rana Region Mosjøen - økonomiske regioner Befolkningsfordeling Region Mo i Rana Region Mosjøen Region Sandnessjøen - økonomiske regioner Befolkningsendring i % Region Brønnøysund Region Sandnessjøen Region Brønnøysund Nordland Norge % -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % En drivkraft for vekst på 12

13 Utviklingstrekk på 2012 Tema 3: Sysselsetting HELGELAND ØKER SYSSELSETTINGEN Sysselsettingen øker noe ujevnt på. En liten nedgang kom under den globale finanskrisen i Jobbskapingen bidrar til økt befolkning, lav ledighet og stigende boligpriser i regionen. Økningen på fra 2007 til 2011 er på 2,6 %. Til sammenligning er økningen i samme periode i Nordland på 1,5 % og i Norge på 3,1 %. (Kilde: SSB bearbeidet av HSB) Sysselsettingsutvikling Rana Vefsn Alstahaug Brønnøy Hemnes Lurøy Sømna Nesna Herøy Leirfjord Hattfjelldal Rødøy Dønna Bindal Grane Vega Træna Vevelstad Sysselsettingsfordeling Træna Hemnes Herøy Rana Lurøy Nesna Brønnøy Alstahaug Vega Dønna Vefsn Sømna Vevelstad Rødøy Leirfjord Hattfjelldal Grane Bindal Sysselsettingsendring i % % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % Region Mo i Rana Region Mosjøen - økonomiske regioner Sysselsettingsfordeling 2011 Region Mo i Rana Region Mosjøen Region Sandnessjøen - økonomiske regioner Sysselsettingsendring i % Region Brønnøysund Region Sandnessjøen Region Brønnøysund Nordland Norge % -1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % En drivkraft for vekst på 13

14 Utviklingstrekk på 2012 Tema 4: Ledighet LAV LEDIGHET PÅ HELGELAND Høgeste ledighet på i perioden var på personer i Siden dette året har ledigheten blitt redusert til 746 personer. Den nye europeiske statsgjeldkrisen har ennå ikke slått inn i regionen. Reduksjonen på fra 2007 til er på 4,8 %. Til sammenligning er økningen i samme periode i Nordland på 12,7 % og i Norge på 39,3 %. (Kilde: SSB bearbeidet av HSB) Ledighetsutvikling Rana Vefsn Alstahaug Brønnøy Hemnes Leirfjord Nesna Herøy Lurøy Hattfjelldal Dønna Rødøy Vega Bindal Sømna Træna Grane Vevelstad Ledighetsfordeling Grane Vevelstad Sømna Lurøy Rana Herøy Dønna Vega Vefsn Brønnøy Bindal Hemnes Alstahaug Leirfjord Rødøy Nesna Hattfjelldal Træna Ledighetsendring i % % -50 % 0 % 50 % 100 % 150 % 200 % Region Mo i Rana Region Mosjøen - økonomiske regioner Ledighetsfordeling Region Mo i Rana Region Mosjøen Region Sandnessjøen - økonomiske regioner Ledighetsendring i % Region Brønnøysund Region Sandnessjøen Region Brønnøysund Nordland Norge % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % En drivkraft for vekst på 14

15 Utviklingstrekk på 2012 Tema 5: Utdanning FLERE MED HØGERE UTDANNING PÅ HELGELAND Personer med universitets- og høgskoleutdanning på øker også. Det er et uttrykk for økning i det generelle utdanningsnivået i Norge. Og mer attraktive jobber i offentlig og privat sektor i regionen. Økningen på fra 2007 til 2011 er på 11,6 %. Til sammenligning er økningen i samme periode i Nordland på 13,3 % og i Norge på 15,9 %. (Kilde: SSB bearbeidet av HSB) Utdanningsutvikling universitet/høgskole Rana Vefsn Alstahaug Brønnøy Hemnes Nesna Leirfjord Sømna Lurøy Bindal Herøy Dønna Hattfjelldal Vega Rødøy Grane Vevelstad Træna Utdanningsfordeling universitet/høgskole Træna Leirfjord Herøy Vevelstad Lurøy Brønnøy Rødøy Bindal Alstahaug Rana Sømna Hemnes Vega Nesna Hattfjelldal Vefsn Dønna Grane Utdanningsendring i % universitet/høgskole % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Region Mo i Rana Region Mosjøen - økonomiske regioner Utdanningsfordeling universitet/høgskole 2011 Region Mo i Rana Region Mosjøen Region Sandnessjøen - økonomiske regioner Utdanningsendring i % uni./høgskole Region Brønnøysund Region Sandnessjøen Region Brønnøysund Nordland Norge % 5 % 10 % 15 % 20 % En drivkraft for vekst på 15

16 Utviklingstrekk på 2012 Tema 6: Demografi FLERE ELDRE OG FÆRRE UNGDOM PÅ HELGELAND Eldrebølgen er ikke bare et fenomen på. Store deler av Europa er preget av det samme. Arbeidskraft framover kan bli en flaskehals og også regionen vil være avhengig av arbeidsinnvandring. Reduksjonen på fra 2007 til i aldersgruppen 0-19 år er på 4,1 %. Økningen i samme periode i aldersgruppen 67 og oppover er på 6,6 %. (Kilde: SSB bearbeidet av HSB) Demografiutvikling år år år 60 år + - økonomiske regioner Demografiendring i % Mo i Rana økonomiske regioner Demografiendring i % Mosjøen år 0-19 år år år år år 60 år + 60 år % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % - økonomiske regioner Demografiendring i % Sandnessjøen økonomiske regioner Demografiendring i % Brønnøysund år 0-19 år år år år år 60 år + 60 år % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % En drivkraft for vekst på 16

17 Utviklingstrekk på 2012 Tema 7: Boligpris ØKENDE BOLIGPRISER PÅ HELGELAND Boligprisveksten i Norge er i Europatoppen. Prisveksten på er større enn i de største byene både i sør og nord. Dette omfatter både eneboliger og leiligheter i regionen. Økningen på fra 2007 til er på 49,3 %. Til sammenligning er økningen i Bodø på 13,2 %, Tromsø 6,9 %, Trondheim 26,8 % og Oslo 27,3 %. (Kilde: Eiendomsverdi bearbeidet av HSB) Boligprisutvikling per kvm Boligprisfordeling per kvm Boligprisendring i % per kvm Rana Rana Vefsn Vefsn Alstahaug Alstahaug Brønnøy Brønnøy % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Boligprisfordeling per kvm Boligprisendring i % per kvm Bodø Bodø Tromsø Tromsø Trondheim Trondheim Oslo Oslo % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % En drivkraft for vekst på 17

18 Utviklingstrekk på 2012 Tema 8: Næringsliv HELGELAND HAR ET SOLID NÆRINGSLIV Aksjeselskap med forretningsadresse på omsatte i 2010 for 29,5 milliarder. Sammenligningen av fire bedriftsøkonomiske nøkkeltall mot Nordland og Norge viser solide bedrifter i regionen. Dette er basert på fem kriterier fra tilfredsstillende eller bedre: Ikke tilfredsstillende svak tilfredsstillende god meget tilfredsstillende. (Kilde: Nøkkeltall Eniro ASA/Erlend Bullvåg bearbeidet av HSB) Næringsliv status økonomi 2010 (mill. kr.) Omsetning Gjeld Egenkapital Næringsliv tilfredsstillende i % resultatgrad 2010 Næringsliv tilfredsstillende i % likviditetsgrad 2010 Nordland Nordland Norge Norge 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Næringsliv tilfredsstillende i % egenkapitalandel 2010 Næringsliv tilfredsstillende i % totalkapitalrentabilitet 2010 Nordland Nordland Norge Norge 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % En drivkraft for vekst på 18

19 Utviklingstrekk på 2012 Tema 9: Gjeld UTVIKLINGEN PÅ HELGELAND I ET RISIKOPERSPEKTIV Norge er så langt det europeiske unntaket med god vekst i økonomien. Optimismen er sterk i de fleste husholdninger og i store deler av næringslivet. i likhet landet for øvrig har siden 2007 vokst både i befolkning og verdiskaping. Veksttakten er langs de fleste akser svakere på enn landsgjennomsnittet som de ulike temaene foran illustrerer. Et uttrykk for optimismen og velstanden er veksten i gjeld. Siden 1990 har utlånsveksten i norske husholdninger vært på 352,6 % og i norsk næringsliv på 280,6 %. Veksten på er også sterk. Samlet gjeld i Norge per er på milliarder. Netto lånegjeld i % av brutto driftsutgifter i kommunene på varierer fra 141,4 % til 25,8 % med et gjennomsnitt på 66,3 %. Utlånsvolumet til Sparebank er på 19 milliarder og veksten har vært upåvirket av internasjonale kriser. Denne gjelden uten innskuddsreserver kan være en risiko når det blir et økonomisk tilbakeslag med økt ledighet. Boligprisene i Norge fortsetter å stige. Internasjonale analytikere og Finanstilsynet er bekymret. Ekspertene strides om vi står foran en norsk boligboble. Historien viser at det alltid kommer et økonomisk tilbakeslag ofte uforutsigbart og uventet. er i siget og optimismen er sterk, men regionen bør også være forberedt på at intet vokser inn i himmelen. (Kilde: SSB/HSB bearbeidet av HSB) Sparebank Gjeldsutvikling (mill. kr.) Norske husholdninger Norsk næringsliv 25 % Sparebank 12 mnd utlånsvekst i % næringsliv 15 % Sparebank 12 mnd utlånsvekst i % husholdninger 20 % 15 % 10 % 10 % 5 % 5 % 0 % -5 % % HSB SSB Norge HSB SSB Norge En drivkraft for vekst på 19

20 Utviklingstrekk på 2012 Befolkningsutvikling Tema 10: Oppsummering HORISONT HELGELAND Befolkningsutvikling har siden 2007 vokst i befolkning og verdiskaping. Internasjonale kriser de siste årene har regionen så langt klart å styre unna. Veksten på er imidlertid svakere enn gjennomsnittet i Norge. I HORISONT HELGELAND synliggjøres utviklingstrekkene langs flere tema og perspektiv Sysselsettingsutvikling Ledighetsutvikling er rik på naturressurser som mineraler og kraft. Dette var også det politiske fundamentet for industrialiseringen og befolkningsveksten etter krigen. Befolkningen på innlandet (region Mo i Rana og Mosjøen) har siden 1950 vokst med 48,1 %, mens kysten (region Sandnessjøen og Brønnøysund) har blitt redusert med 16,0 %. Tilbakeslaget for kom i 1970 med redusert etterspørsel for industrien. I 2008 kom skiftet med befolkningsoppgang som har fortsatt fram til 2012 drevet fram av bl.a. vekst i offentlig/statlig sektor og olje- og gassaktiviteten utenfor. Dette vil også gi kysten kombinert med en offensiv havbruksnæring helt nye muligheter. I HORISONT HELGELAND vises sentrale utviklingstrekk fra 2007 året før den globale finanskrisen inntraff og utviklingen følges fram til Et kort sammendrag av de grafiske framstillingene: Utdanningsutvikling universitet/høgskole øker i befolkning. Økt sysselsetting, lav ledighet og stigende boligpriser samt et robust næringsliv er fire sentrale utviklingstrekk i regionen. Befolkningsveksten på er lavere enn i landet. Det samme gjelder de med høyere utdanning. Kombinert med en demografi med eldrebølge er dette en del av utfordringsbildet Demografiutvikling Gjeldsveksten i husholdninger og næringsliv i Norge og på kan være en utfordring. Denne gjelden er en risiko når det blir et økonomisk tilbakeslag med økt arbeidsledighet er i dag det definitive tyngdepunktet i Nord-Norge innen miljøvennlig prosess- og verkstedindustri, kraftproduksjon, havbruk og nå olje- og gassaktivitet. Status og utfordringer i kortform: Boligprisutvikling per kvm år år år 60 år Næringsliv status økonomi 2010 (mill. kr.) vokser i befolkning og verdiskaping. Veksten trues av den europeiske statsgjeldkrisen. Veksten trues av den voksende eldrebølgen. Regionen må møte kunnskapsutfordringen. Regionen må løse infrastrukturutfordringen. Fremtiden kan være olje/gass, men vi må også trygge industriutviklingen og matproduksjonen. Trivsel, identitet og muligheter kan styrkes gjennom by/stedsutvikling og opplevelsesøkonomi. Omsetning Gjeld Egenkapital har alle muligheter framover. Vi bor i en av de flotteste regionene i Norge rik på naturressurser og naturopplevelser fra hav til fjell. I horisonten for ligger utfordringene på vegen inn i en stadig mer globalisert kunnskapsøkonomi og fremtid. En drivkraft for vekst på 20

21 Etterord Utviklingstrekk på 2012 En drivkraft for vekst på 21

22 Utviklingstrekk på 2012 Etterord HELGELAND ET MANGFOLDIG LANDSKAP MED MANGE MULIGHETER Etterordet setter inn i et historisk perspektiv og er skrevet av Ivar Roger Hansen, cand. philol, f i Mo i Rana. Siden 2004 ansatt som daglig leder ved Petter Dass-museet i Alstahaug. Men dernede i! Hvad var det for noget selsomt ved denne landsdel? Det var lysets milde klarhet, som, sammensatt og blandet av lys fra syd og lys fra nord, grep en, fylte ens indre med noget mykt og godt, ikke Sør-Norges dunkelhet, ikke den nordlige landsdelens hvitklare voldsomhet, men noget midt i mellem. Slik beskrives i Årbok for Den Norske Turistforening i som landet midt i mellom. Og slik er vi nå engang plassert: som det sørlige nord og det nordlige sør, med blikket rettet i begge retninger., eller Hålogaland, omfattet opprinnelig områdene fra grensen mot Namdalen i sør helt opp til Malangen, men etter hvert innskrenkes det hellige landet. Peder Claussen Friis beretter i sin Beskrifelse over Norriges Land fra 1632 at strekker seg opp til Fugløya i Gildeskål. Aschehougs leksikon mener strekker seg fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til halvøya Kunna i Meløy i Nord. I dagens forståelse av er hele Meløy kommune avstått til Salten og nabohøvdingene i nord. En drivkraft for vekst på 22

23 Utviklingstrekk på 2012 HELGELAND SOM ADMINISTRATIVT OMRÅDE Den mest framtredende forståelsen av i dag er knyttet til geografi og historie. er et navn med tradisjoner. Her regjerte Hårek på Tjøtta som sågar fikk navnet sitt skrevet inn i vår nasjonale historie. Siden kom Torolv Kveldulvson, Sigrid på Sandnes, godseiere og Petter Dass. I middelalderen besto av to såkalte halvfylker, Herøy og Rødøy, med de respektive gårdene som maktsentra ved visse servicefunksjoner. En tid før 1604 da ble innlemmet i Nordlandenes len, hadde området status som eget len. Administrativt framsto som et tilsynelatende nokså enhetlig område fram til midten av tallet. Etter det har den administrative inndelingen gått langs forskjellige linjer alt etter hvilket formål den hadde. Kirken, skatteinnkrevingen, politi og rettsvesen er blant de offentlige instanser som har bygd sin organisasjon stort sett uavhengig av den offisielle inndelingen som etter hvert har resultert i 18 kommuner på. De eneste offentlige forvaltningsinstitusjoner som i dag omfatter hele er Politidistrikt og ssykehuset. BEFOLKNING På midten av 1600-tallet omfattet s befolkning ca sjeler. Folk trakk etter hvert innover i landet og bosatte seg i fjordstrøkene og oppetter dalene. I Nordlands Trompet uttrykker Petter Dass sin bekymring over befolkningsveksten i Vefsn: Thi Fiorden er meget bebygget for tet, Forproppet, forstoppet, aldeles besæt Med flere, end Jorden er mægtig. s befolkning har alltid vært et variert og sammensatt fenomen. Gjennom godseierfamiliene, embetsmannsslekter og handelshus ble stadig nytt blod tilført. Svensk innvandring har også satt sine spor, og en utstrakt sjøveis kontakt med omverdenen bidro til å skape nye relasjoner og variasjoner i befolkningsgrunnlaget. I nyere tid har gruvedrift jernbanebygging og spesielt industriutbyggingen i Rana og Vefsn bidratt til at den helgelandske befolkningen springer ut av en gedigen kulturell smeltedigel. nådde en topp i folketallet omkring 1970 med vel innbyggere. I dag er vi knapt Men etter flere år med en negativ vekst i befolkningen, synes det nå som om trenden har snudd. Befolkningsveksten er likevel lavere enn i resten av landet. I nasjonal sammenheng er hele i dag, med sine 18 kommuner, som en middels norsk by å regne når det gjelder folketall. På hele bor det fem tusen færre enn i Kristiansand kommune, tre tusen flere enn i Fredrikstad. Det er et tankekors. Det er imidlertid ingen grunn til å ha de samme bekymringer som gamle Herr Petter. For hver kvadratkilometer av vårt langstrakte distrikt finner vi bare 4,3 innbyggere. Vandrer vi rundt i Vestfold vil vi støte på 103 vestfoldinger på samme areal. Vi har med andre ord rikelig med plass til flere. NÆRING OG BRUK Ney! Fisken i Vandet, det er vores Brød, og miste vi hannem, da lide vi nød. Slik beskrev Petter Dass fiskens betydning for livet på. Den var livsviktig. Storsildfisket i perioden var også en økonomisk blomstrende tid for distriktet. Fortsatt spiller fisken en viktig rolle i verdiskapningen på, både den som svømmer fritt i havet og den som mates i merder. Naturen på forskjellig måte har vært og er fortsatt den viktigste ressursen for verdiskapning på. Det var tilgangen på råstoff: jernmalm og elektrisk kraft som var grunnlaget for etableringen av A/S Norsk Jernverk i Mo i Rana i Tilgang på rimelig elektrisk kraft lå også til grunn for etableringen av aluminiumsverket i Mosjøen på slutten av 1950-tallet. I dag står vi forhåpentligvis ved inngangen til en ny industriell vekstperiode på, og da med olje og gass som viktigste ressurser. En drivkraft for vekst på 23

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status og Vefsn En drivkraft for vekst på Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Tema Utviklingstrekk Introduksjon 1950-2012 Befolkning Sysselsetting Ledighet

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Sandnessjøen 23. januar 2015

Sandnessjøen 23. januar 2015 Sandnessjøen 23. januar 2015 Helgeland nr 2 fordi: Sterkest lønnsvekst Midt på treet vekst i næringslivet, Midt på treet driftsmargin Midt på treet befolkningsvekst Midt på treet vekst i sysselsettingen.

Detaljer

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten 242 289 Nordlendinger! Vågan, 4 av 10 Lofotinger bor i Vågan 314 flere siden 2009 1 av 2 nye i Lofoten i Vågan Nordland 7 293 flere siden 2009

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

Strategier for regional utvikling

Strategier for regional utvikling Strategier for regional utvikling Meyergården 3. november 2008 Kjell-Arne Odden Hva er en region? Funksjonell region: et sentralsted med omland Geografisk avgresning: et område som enten følger kommunegrensene

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Campuser Mo i Rana Stokmarknes Tromsø Helgeland. Sum 6038 i utdanningsløp Bachelor, Master, Erfaringsbasert MBA Det

Detaljer

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET HSB-Drivkraft for vekst 26 milliarder forvaltes 50 + % markedsandel 20 millioner i sponsorater Alliansefri Representert over hele Helgeland 1 Reiselivet på Helgeland 100

Detaljer

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET Direktør Region sør Dag Hugo Heimstad Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

Ivar Roger Hansen: HELGELANDSKUNNSKAP HVA HVORDAN?

Ivar Roger Hansen: HELGELANDSKUNNSKAP HVA HVORDAN? Ivar Roger Hansen: HELGELANDSKUNNSKAP HVA HVORFOR HVORDAN? Powerpoint setp Høgreist og mektig med tindar og kollar Helgeland stig opp or havet der nord. Sangande lauvskog rundt heimar og vollar speglar

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Lødingen Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet

NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet Roar Tobro 17.06.2011 Skipskonsulenter 15 bedrifter Omsetning: 625 mill kr Resultatgrad: 21,3 % Årsverk: 570 (180 innleie) Rederier

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as

- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as Reaøv Brønnøy Grane Hemnes Lurøv Veaa Hattfiellaal Rana Træna Bindal Vetsn Nesna Sømna Leitiord Alstahaua Herev Dønna Vevelstad 3ehrter Tnes Polaralrimreiti Arctk Ci rclt Nese?..: - Ett Helgeland - Helgeland

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatfremleggelse Shippingklubben 03.05.12 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 1. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Nordlandskonferansen 14. januar 2015

Nordlandskonferansen 14. januar 2015 Nordlandskonferansen 14. januar 2015 242 289 Nordlendinger! 7 293 flere siden 2009 1 422nye i 2014. 633 nye i Bodø Mye bedre utvikling i alderen 20 til 40 år Utflytting demper vekst Svakere enn Norge:

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Attraktivitetsanalyse Nordland Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Befolkningsutvikling Nordland lavest befolkningsvekst blant fylkene 130 125 120 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 3. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 3. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Telemarksforsking-Bø. Et viktig supplement til næringsanalysene

Telemarksforsking-Bø. Et viktig supplement til næringsanalysene Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet: Attraktivitetsbarometeret 2007 (NHO) Forskerprosjekt i VRI: Kultur som attraksjonskraft Vri samhandlingsprosjekt: Kulturøkonomiske strategier

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet

Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet Lars H. Vik, SINTEF Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet Presentasjon for Fylkestinget i Nordland, Bodø 21. februar 2012 (Rica Hotell) 1 Befolkningsvekst

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer