INNHOLD: Nr / Årgang 56 UTGITT AV OSLO MUSEUM. Lars Roede Bymuseet vi aldri fikk Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD: Nr. 4-2011 / Årgang 56 UTGITT AV OSLO MUSEUM. Lars Roede Bymuseet vi aldri fikk Side 2"

Transkript

1 Nr / Årgang 56 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: FAX: E-post: Hjemmeside: REDAKTØR: Anne Birgit Gran Lindaas I REDAKSJONEN: Lars Emil Hansen, Lars Roede, Vegard Skuseth, Knut Sprauten, Hans Philip Einarsen FOTOBEHANDLING: Rune Aakvik, Fredrik Birkelund UTFORMING: Terje Abrahamsen, Rune Aakvik INNHOLD: Lars Roede Bymuseet vi aldri fikk Side 2 Helge Høifødt Østkant og vestkant i Oslo Side 14 Ida Lützow-Holm Kjenner du Oslo, egentlig? Side 32 Lars Roede Gårdsklokken på Frogner Side 40 Hans Philip Einarsen Miloud Guiderk en kosmopolitt i Oslo Side 46 Kristiania og Oslo har aldri hatt et kommunalt bymuseum. Ukjent for de fleste er at vi i 1903 var nær ved å få et. Lars Roede gir oss historien rundt initiativet for å få et kommunalt eiet og drevet bymuseum, og hva som gjorde at dette ikke ble en realitet. Hva kjennetegner Oslos østkant og vestkant i historisk tid og i dag? Helge Høifødt beskriver sider ved skillet øst/ vest i byen vår. På Bymuseet har prosjektet «Kjenner du Oslo egentlig?» avdekket oppfatninger og fordommer ungdom fra vest har om ungdom fra øst, og motsatt. Ida Lützow-Holm forteller om, og oppsummerer, prosjektet. Hans Philip Einarsen har intervjuet Miloud Guiderk, en av Oslos kulturentreprenører og innehaver av Den kongelige norske St.Olavs orden. Vi får historien rundt opprettelsen av Cosmopolite, som i dag har en viktig plass i Oslos kulturliv. Frogner Hovedgård hadde en gang en stabbursklokke som bl.a. kalte gårdsarbeiderne inn til måltider. Klokken har vært ute på reise og er ikke lenger på Frogner. Lars Roede forteller gårdsklokkens historie og spør om noen vet hvor den befinner seg. 1

2 Bymuseet vi aldri fikk Lars Roede «Normale» bymuseer i nordiske hovedsteder er kommunale institusjoner. Avvikeren er Oslo, hvor kommunen aldri har funnet grunn til å holde seg med et bymuseum. Vi fikk riktignok et bymuseum i Kristiania 22. desember 1905, men det skjedde i regi av den private foreningen «Det gamle Christiania» uten kommunens medvirkning, og den har alltid siden holdt Bymuseet på armlengdes avstand. Men det kunne ha gått annerledes. Ukjent for de fleste er det at også vår hovedstad var nær ved å opprette et bymuseum allerede i Initiativet ble tatt i 1901 med København som forbilde. Det fikk helhjertet støtte fra kommunens administrasjon, magistraten, men ble kvalt i fødselen av politikerne i formannskapet. De fryktet at det ville koste mange penger. I 1901 skrev Kunstindustrimuseet til magistraten og anbefalte at den raskt voksende hovedstaden måtte få et bymuseum. «Ligesaa uventet som hurtig er Kristiania i løbet af knapt et halvt aarhundrede fra smaa forhold vokset op til en af Skandinaviens største og folkerigeste byer med et i ydre og indre henseende saa forandret præg, at den ældre generation vil have vanskelig for at tilbagekalde sig i erindringen billedet av sine fædres by». Alle spor av eldre tiders kultur, skikker og håndverk gikk litt etter litt tapt. Det gjaldt nå å redde hva reddes kunne av fortidens levninger som uunnværlige kilder når byens historie skulle skrives. Et bymuseum var et nødvendig samlingssted for «ethvert minde om Kristianias historie og udvikling». Kunstindustrimuseet kunne eventuelt påta seg å samle inn og ta vare på gjenstandene, til museet med tiden kunne få sin endelige plass i et nytt rådhus. Kommunen ble rådet til å nedsette en komité til å forberede bymuseet sammen med direktør og styremedlemmer fra Kunstindustrimuseet. Formannskapet drøftet brevet 14. august 1901 og sendte det i retur til magistraten, som kom med sin anbefaling 28. september. Borgermester Hassa Horn 2

3 maleri av Mathilde Dietrichson, foto rune aakvik/oslo museum Initiativtakerne til å stifte et kommunalt bymuseum var Kunstindustrimuseets ledere, direktør Henrik August Grosch ( ), til høyre - og styreformann Lorentz Dietrichson ( ) - over. De gjorde det neppe bare av idealisme, men også for å komme et mulig initiativ fra rivalen Hans Aall på Folkemuseet i forkjøpet. Ukjent fotograf / oslo museum var enig i at byen nå utviklet seg så raskt at man sto i fare for å se forbindelsen med fortiden fullstendig brutt. Han minnet om at kommunestyret hadde vært mottagelig for slike synspunkter da det bevilget penger til oppmåling og avbildning av gamle Kristiania-gårder. (Med Fritz Holland som en sentral person et par år senere målte han opp Frogner hovedgård). For å ta brodden av mulig kritikk om fremtidige utgifter, beroliget han politikerne med at samlingen i begynnelsen måtte innskrenkes til ting som angikk byen og dens historie, men ikke passet i Kunstindustrimuseet dagliglivets gjenstander, og selvsagt karter, avbildninger av eksteriører og interiører, og portretter. Museet burde legges innenfor byens grenser og være lett tilgjengelig, gjerne i et fremtidig rådhus. Dette siste skrev han for å uskadeliggjøre et fremstøt fra Folkemuseet, som var blitt oppskremt av Kunstindustimuseets initiativ og derfor hadde fremmet et motforslag. Folkemuseets direktør Aall ba om årlige bidrag til å vedlikeholde en 3

4 Ukjent fotograf / oslo museum Direktør Hans Aall ( ) hadde sine egne planer om en byavdeling i Folkemuseet på Bygdøy. I 1901 ble grunnlaget lagt da museet overtok bygningene fra «Den kulturhistoriske Utstilling» på museets eiendom. I «Ridehuset» fra utstillingen åpnet Aall i 1902 en Kristianiaavdeling. Kristianiaavdeling. Men Horn avviste «at sætte et bymuseum i forbindelse med det udenfor hovedstaden paa Bygdø beliggende Norsk folkemuseum, der formentlig heller ikke hverken efter sin plan eller hele anlæg staar i noget nærmere forhold til hovedstaden end til hvilkensomhelst af landets øvrige byer». Formannskapet bifalt borgermesterens forslag 9. oktober. Politikerne ville gjerne ha et bymuseum og ba om at saken måtte utredes av Kunstindustrimuseet. Magistraten ekspederte den til museet 15. oktober.1 Det tok halvannet år før svaret kom, og ikke uventet var Kunstindustrimuseet enig i at bymuseet måtte ligge i byen, også fordi «adkomsten til folkemuseet paa Bygdø er lang og besværlig, hvorhos dets samlinger i en stor del af aaret maa betragtes som omtrent utilgjængelige i de ensomt og afsides beliggende, ikke med opvarmning forsynede lokaler». Borgermester Horn arbeidet videre med saken og fremla sin innstilling 15. oktober 1903, med følgende forslag til vedtak: 1. Under navn af «Kristiania bymuseum» grundlægger Kristiania kommune en offentlig samling, omfattende gjenstande til belysning af byens historie, dens udvikling og udseende i fortid og nutid. 2. Museets ledelse overdrages, indtil anderledes af kommunestyret bestemmes, til et styre bestaaende af formanden i kunstindustrimuseets bestyrelse og dets direktør samt 3 af magistrat og formandskab valgte medlemmer. Lovene Saken var grundig utredet og inneholdt som bilag et gjennomarbeidet utkast til lover for bymuseet. 1 gjentok første ledd i forslaget til vedtak, men med en mer omfattende beskrivelse av hva museet skulle samle. Samlingene skulle favne alt som kunne belyse byens historie, institusjoner og ledelse i fortid og nutid, «saasom inventariesager fra offentlige bygninger, kirkelige og verdslige, karter og avbildninger, saavel plastiske som grafiske af bygninger, gader og pladse i byen og dens nærmeste omegn, saavel exteriører som interiører, fremdeles portræter af fremragende, til byens aandelige eller materielle liv samt dens ledelse knyttede personligheder saavelsom gjenstande karakteristiske for personer eller tiden, de har været i deres eie». 4

5 Foto: Rune Aakvik /Oslo Museum Borgermester Hassa Horn. Portrett av Doro O. Nicolaysen Helten i denne historien er borgermester Hassa Horn ( ), som begeistret grep ideen om et kommunalt bymuseum og utredet saken grundig. Men han sloss forgjeves for prosjektet, siden politikerne avviste det, antagelig av frykt for kostnadene. Senere var Horn en støttespiller for det private bymuseet som ble stiftet av «Foreningen Det gamle Christiania» i sa kort og knapt at kommunen skulle overdra «de for museet egnede gjenstande, der er kommet i kommunens eie», og at innsamling forøvrig skulle skje ved kjøp, gaver, bytte eller deposisjon. Økonomien var det redegjort for i 3: «Udgifterne ved bymuseet, dets oprettelse og ledelse, opbevaring og forøgelse, bæres af Kristiania kommune.» Til slutt ble det i 4 bestemt at ledelsen «indtil annerledes af kommunestyret bestemmes» skulle overlates til en komité bestående av Kunstindustrimuseets styre og direktør, og av tre medlemmer oppnevnt av magistrat og formannskap. Til lovene var det knyttet noen utdypende kommentarer. Til 1 ble det nevnt at selv om det var kommunen som skulle bære alle utgifter, burde museet få «karakteren af en selvstændig institution». Borgermesteren hadde det klart for seg, uten å bruke dette uttrykket, at det skulle være en «armlengdes avstand» til kommunen, som ikke skulle blande seg inn i museets daglige drift. Det måtte snarest åpnes for publikum og være tilgjengelig for studier. Han forutså også konflikter med andre museer og fryktet en vekst som ville sprenge rammene både for plass og økonomi. Derfor måtte det settes klare grenser for innholdet i samlingene. De burde derfor «ikke stræbe efter at give noget kulturhistorisk billede af byens liv, sæder og skikke i svundne tider», men innskrenke seg til ting som kunne belyse byens «udvikling og væxt, dens institutioner og ledelse». I tillegg var det viktig å samle karter og billedmateriale, og minner om personligheder.2 Til utdypning av 2 mente borgermesteren at mye allerede fantes i kommunens eie, men spredt på mange steder. For å få oversikt måtte det som et første skritt opptas en fullstendig fortegnelse over alt som egnet seg for overdragelse til bymuseet. Når museet var stiftet, burde det gjennom alle aviser kunngjøres at det gjerne ville ha gjenstander som gave eller depositum. Som en siste utvei kunne særlig viktige ting kjøpes inn. «Det siger sig selv, at kommunen selv og den alene maa bære alle med bymu- 5

6 Foto: Rune Aakvik /Oslo Museum Borgermester Hassa Horns hatt. Hassa Horns familie fulgte opp farens interesse for Bymuseet som samlingssted for minner om kommunal virksomhet. Sønnen Hans Thomas Horn forærte borgermesterens paradeuniform til Oslo Bymuseum i seet forbundne udgifter», sier kommentaren til 4. Nettopp dette utsagnet må ha tent noen varsellamper hos politikerne dette kunne komme til å bli dyrt! Men Horn skrev at det foreløpig ikke var mulig å beregne hva etablering og drift ville koste. Men utgifter til husrom for museet ville inntil videre kunne spares, ettersom representantskapet allerede hadde tatt forbehold om at det nye Kunstindustrimuseet under bygging måtte gi «rum for et bymuseum, naar den tid maatte komme, at kommunen ønsker at oprette et saadant». Dessuten ville Kunstindustrimuseet inntil videre påta seg det museumsfaglige uten godtgjørelse. Men forberedende arbeider ble antatt å kreve et beløp på ca. kr Som en siste beroligelse skrev Horn at de «fornødne aarlige udgifter formentlig ikke kunne blive kommunen synderlig byrdefulde.» Begrunnelsen I innledningen til innstillingen utdypet Hassa Horn argumentene for at byen trengte et bymuseum. Han minnet om at storbyer som Paris, Wien, Berlin og München lenge hadde hatt kommunale bymuseer, og at København hadde opprettet sitt «raadhusmuseum» i For Kristiania ville et bymuseum skape et holdepunkt for tradisjonen og et hjelpemiddel for fremtidig forskning i privat eller offentlig regi. Det var naturlig, mente han, at kommunen skulle ta ansvaret for en slik institusjon. Men igjen fornemmer vi hans angst for at politikerne ikke skal se saken som like opplagt: «Vistnok maa der for tiden forudsættes at være liden tilbøielighed tilstede inden kommunen til at paatage sig et nyt foretagende, som i tidens løb vil koste penge, og som ikke kan henregnes til de nødvendige kommunale formaal». Men for hvert år som går vil det bli vanskeligere å skape et bymuseum, fordi verdifulle gjenstander stadig går tapt. Borgermesteren ville derfor gå inn for at beslutning fattes snarest mulig, selv om man ennå ikke kan binde seg til en fast årlig utgift. Flere år med innsamling ville være nødvendig for å få samlingen så stor at den kunne fylle en offentlig utstilling. I denne perioden ville utgiftene bli minimale. Lokaler til samlingen var allerede sikret i Kunstindustrimuseets nybygg etter vedtaket i kommunestyret 19. mars. Men byggekomiteen hadde foreslått at innsparinger under byggearbeidet burde anvendes f.eks. til restaurering av garnisonssykehuset (Rådhusgaten 19) til et fremtidig bymuseum, noe som hadde 6

7 ukjent kunstner /oslo museum Kunstindustrimuseet stilte lokaler til rådighet for kommunens bymuseum i sin nye bygning under oppførelse, reist for kommunale midler og fullført i Arkitektene var Bredo Greve og Ingvald Hjort. vært på tale den gang kommunen kjøpte eiendommen. Borgermesteren ville for sin del la spørsmålet om et varig tilholdssted stå åpent; «hvad man for tiden vil behøve, er kun opbevaringsrum, og hertil vil de to kjældersale i museumsbygningen ved St. Olafs gade formentlig være tjenlige uden nogen paakostning». Til ytterligere beroligelse for politikerne skrev han at museet var tenkt å samle «hvad der særlig interesserer kommunen som saadan, og at der udenfor dennes naturlige felt ikke tilsigtes nogen konkurrence med andre offentlige samlinger».3 Avvisningen Innstillingen som ble avgitt til formannskapet av Magistraten ved borgermester Horn 15. oktober 1903 konkluderte altså optimistisk med å innby bystyret til å vedta opprettelsen av Kristiania bymuseum. Men her stoppet saken. Formannskapet lot være å ekspedere den videre til bystyret, antagelig av frykt for at et bymuseum ville påføre kommunen utgifter. Noen ytterligere begrunnelse for at saken ble lagt død, kjenner vi ikke, for det ble ikke referert fra formannskapets møte. Vi har bare formannskapets påtegning på det trykte saksdokumentet vel et år senere: Tilbagesendes Kristiania magistrat i henhold til beslutning fattet i formandskabets møde den 21. ds. Kristiania Formandskab den 22. december 1904 Andersen Aars Jacob Høe 7

8 Ukjent fotograf / oslo museum Herrene som kvalte det kommunale bymuseet i fødselen: Kristiania formannskap i Med på bildet er også magistratens to borgermestre Hassa Horn og Hagbard E. Berner (tidligere redaktør i Dagbladet). Dette er det siste kommunale aktstykket om saken i kommunearkivet. Det har ikke lyktes å oppspore dokumenter som tydelig forteller hvordan politikerne håndterte forslaget, og hvorfor vi ikke fikk et kommunalt bymuseum. Tilbakemeldingen skuffet nok borgermester Horn, som ga dokumentet sin egen lakoniske påtegning 4. april 1905: «Henlægges». I Bymuseets arkiv finnes også den trykte saksfremstillingen, og forsiden har en påtegning: J. no (Supl.) Kristiania Formandskab j. no. 2193/03 Sag no 1313/03 Enda en påtegning er skrevet med blyant og utydelig skrift: «Nu er Kunstindustrimuseet færdigt, Hvad Bymuseet 8

9 foto: rune Aakvik/oslo museum Arkitekt Fritz Holland ( ) tok i 1905 initiativet til å stifte Foreningen Det gamle Christiania, som senere ble Oslo Bymuseum. Men han var en stridbar herre som fikk mange uvenner, og det førte til at han måtte forlate stillingen i Portrett av Kolbjørn J. Sørlie skal omfatte. Formandskabet var enig med Mag. I Tidens Løb koste Penge.» Denne kryptiske meldingen ser ut til å bekrefte at det var økonomiske bekymringer som fikk formannskapet til å legge saken død. I Bymuseets arkiv ligger sammen med saksdokumentet også et håndskrevet notat. Det refererer til en notis om det planlagte bymuseet i Aftenposten 28. mars 1903, angivelig basert på lekkasje ved arkitekt Torolf Prytz. «Samme dag prøvde Grosch (Kunstindustrimuseets leder) å forklare saken for borgermester Horn, og da det ikke lyktes, skrev han ham et brev. [Nu i Kommunearkivet sak nr ].» «7. juli 1902 sender (riksarkivar) H. J. Huitfeldt-Kaas et brev privat uttalelse? ikke trykt til borgermester Horn hvor han reserverer seg mot opprettelsen av et Bymuseum. Skal det bli noe, anbefaler han imidlertid Rådmannsgården («Garnisonssykehuset») til lokale. Nogen Forening af Bymuseum og Byarchiv forekommer mig ikke anbefalelsesværdig.» Det er et tilfeldig sammentreff, men verdt å legge merke til, at formannskapet avlivet kimen til et kommunalt bymuseum presis år og dag før andre aktører stiftet foreningen som skulle bli Oslo Bymuseum, i «Håndverkeren» 22. desember Blant dem som samme dag undertegnet en oppfordring til å bli medlem av foreningen, var borgermester H. Horn. Bymuseet vi faktisk fikk Ildsjelen bak det Bymuseet vi tross alt fikk, var den stridbare arkitekt Fritz Holland ( ). Han vendte hjem til Kristiania i 1899 etter endt arkitektutdannelse i Berlin, samme år som nesten all byggevirksomhet opphørte på grunn av «kristianiakrakket» som ble utløst da firmaet Chr. Christophersen & Co gikk konkurs i juni. Yrkesmulighetene var elendige for en nyutdannet arkitekt. Men vel så nedslående for den hjemvendte kristianiagutten var de enorme forandringene som hjembyen hadde gjennomgått siden han reiste hjemmefra. Ikke minst ble han 9

10 10 Innbydelse til å tegne medlemskap i Det gamle Christiania var undertegnet av imponerende mange betydningsfulle personer. Den kom på trykk i flere Kristiania-aviser.

11 Fotokopi fra avisreportasje i Aftenposten 20. august Aftenpostens reportasje fra åpningen av Bymuseet på Frogner i Tegning av Øyvind Sørensen. Blant herrene i flosshatt er begge de to som kjempet om førsteretten til å bruke gården Sofus Arctander og Fritz Holland. forskrekket over at så mange av byens gamle kulturminner var revet for å skaffe tomter til spekulasjonsbyggeriet. Disse to skuffende erfaringene vendte Holland til det positive ved å slå inn på en livslang karriere som entusiastisk kulturminneverner og museumsmann. Han tok initiativet til å opprette en komité under Ingeniør- og Arkitektforeningen til å måle opp verdifull gammel bebyggelse, og det lyktes å få et kommunalt bidrag til formålet. Hollands kjente oppmålingstegninger av Frogner hovedgård fra 1904 var et av resultatene. Han fikk også et statlig oppdrag for å utføre arkeologiske utgravninger i Gamlebyen. I denne tiden bidro han også til at viktige kulturminner som Basarene og Brannvakten ble reddet fra rivning.4,5 Mens han drev med sine bygningsundersøkelser, gjorde samlerinstinktet at han tok vare på inventar og bygningsdeler som ellers ville ha forsvunnet. «Tanken om et bymuseum hvor tingene kunne oppbevares ordentlig, tok derfor naturlig form hos meg», fortalte han i et intervju med Byminner i I 1905 mobiliserte han sitt nettverk av meningsfeller til å stifte Foreningen «Det gamle Christiania» som en storartet avslutning på dette merkelige år 22. desember. Foreningen hadde allerede i utgangspunktet til hensikt å etablere et bymuseum til å ta vare på «Karter, Tegninger, Fotografier, Gjenstande m.v., som illustrerer den gamle By og Omegns Topografi, Kulturhistorie og Udvikling op gjennem Tiderne». Innbydelsen til 11

12 Foto: Rune Aakvik /Oslo Museum Borgermester Sofus Arctander ( ) fikk i 1909 tilbud om embetsbolig på Frogner hovedgård etter at den siste eierens leilighet var fraflyttet og pusset opp for kommunens regning. Bymuseet vant kampen om bruken av Frogner, men fikk et anstrengt forhold til kommunen. Portrett av Christian Krohg, å bli medlem var underskrevet av en lang rekke innflytelsesrike personer fra næringsliv, kulturliv og politikk. Vi merker oss gamle antikvar Nicolay Nicolaysen, malerne Christian Krohg, Frits Thaulow og Erik Werenskiold, kunsthistorikeren Lorentz Dietrichson, historikeren Yngvar Nielsen, forleggeren William Nygaard, og redaktørene Amandus Schibsted og Ola Thommessen. Kommunen var representert ved reguleringssjef Bjerknes, bygningssjef Linthoe, stadsfysikus Bentzen, overingeniør Brodtkorb og magistratens to borgermestere Berner og Horn.6 Kommunens administrasjon sluttet altså opp om museet ved stiftelsen, og forholdet til kommunen ville antagelig ha vært det aller beste gjennom de neste årene, hvis det hadde vært like godt forankret blant politikerne. Men entusiasten Hassa Horn sluttet som første borgermester i 1908 og ble avløst av Sofus Arctander, en av heltene fra 1905, medlem av Michelsens regjering. Året etter døde gamle konsul Gerhard Gade fra Frogner hovedgårds siste eierfamilie. Ved salget til kommunen i 1896 hadde han betinget seg borett på Frogner livet ut. Konsulenes seiglivethet reddet Frogner fra rivningen som var forutsatt da kommunen kjøpte gården. I mellomtiden hadde Det gamle Christiania ved sin konservator Fritz Holland utsett seg gården som det blivende sted for sitt planlagte bymuseum. Holland oppnådde sitt mål og kunne invitere til utstillingsåpning 19. august Men seieren var dyrekjøpt, for den tapende part var ingen ringere enn første borgermester Arctander, som av politikerne var blitt forespeilet å få bruke Frogner som embetsbolig. Striden om bruken av Frogner og om utbedringen som kommunen gjennomførte i 1910, ga Holland mange fiender både i kommunale kretser og innenfor sin egen forening. Den endte med at han måtte gå fra sin stilling i Striden om Frogner genererte noen dokumenter som viser at mange innenfor kommunen stadig var skeptiske til bymuseumstanken. Sofus Arctander var selv medlem av Det gamle Christiania, 12

13 men kritiserte måten den ble drevet. I et brev til formannen 9. oktober 1909, bare få uker etter åpningen på Frogner, kom han med en illevarslende stemningsrapport: «Jeg vil ikke undlate samtidig at meddele Dem, at der i formandskapet i den sidste tid har været uttalt adskillig misnøie med det navn som foreningen har git sin samling. Kristiania Bymuseum antas at ville gi fremmede besøkende det indtryk, at dette er en kommunal institution, hvad det jo ikke i nogen maate er, og hvad motionæren fandt det helt urigtig, at man gav indtrykket av. Museet gamle Kristiania maatte kunne benyttes som et adæqvat navn. Det vilde ikke gi anledning til nogen misforstaaelse».8 Foreningens styre diskuterte 10. januar 1910 om man skulle søke om å få overta Gades leilighet. Telegrafdirektør Heftye, som satt i kommunens eiendomsutvalg, mente at det ville være taktløst. «Samtidig vilde han nævne at Navnet Bymuseet ikke var likt inden Kommunen, vidste ikke, hvorfra Navnet kommer».9 Det var åpenbart at «noen hadde snakket sammen», og det kan tenkes at den kommunale skepsis til Bymuseet var en arv fra det mislykte forsøket på å stifte et kommunalt bymuseum. Noter: 1 Oslo byarkiv. Kristiania Formandskab Sag no Ang. Forslag om dannelse af et bymuseum. 2 Hassa Horn lot handling følge ord ved å overlate til det senere realiserte Oslo Bymuseum sin borgermesteruniform med gullbroderier og flott snutehatt. 3 Sag no. 57 (1903). Angaaende grundlæggelsen af et bymuseum for Kristiania. 4 Roede, Lars: «Museumsmann i motvind. Fritz Holland », Byminner 3/4 2005, s Roede, Lars: «Kampsakene», Fremtid for fortiden 2/ s Avisannonse fra 1905 med innbydelse til å tegne medlemskap i Foreningen. 7 Roede 2005, s Korrespondanse vedr. Gamle Christiania i Bymuseets arkiv. 9 Styreprotokoll for Gamle Christiania i Bymuseets arkiv. De nordiske hovedstedene fikk sine kommunale bymuseer i den nevnte rekkefølgen: København 1901 Helsingfors 1911 Stockholm 1937 Reykjavík 1957 Lars Roede er arkitekt og seniorrådgiver ved Oslo Museum. 13

14 Østkant og vestkant i Oslo Helge Høifødt Østkanten og vestkanten brukes om de to delene av Oslo som dannes av det økonomiske og sosiale skillet som historisk går langs Uelands gate. Akerselva oppfattes av mange som grensen mellom øst og vest, men det er upresist, siden arbeiderstrøkene ligger på begge sider av elva. Vestkanten ble til fra 1840-årene rundt Slottet på det som siden 1600-tallet hadde vært bymarken. Østkanten grodde rundt den nye industrien ved Akerselva og langs innfartsveiene i øst. Rundt 1890 var todelingen etablert, og de fleste strøkene i byen hadde nokså klart klassepreg, av arbeiderklasse eller borgerskap. Situasjonen i dag Vestkantbydelene hadde drøyt innbyggere i januar 2011, mens bydelene på østkanten hadde mellom Da er mye av bydelen Nordstrand holdt utenfor, fordi den er unntaket fra østvestdelingen.1 På østkanten er formue, inntekter og boligpriser fortsatt markert lavere enn på vestkanten. I Oslo finnes både de dårligste leveforholdene og den største rikdommen i landet. Det økonomiske skillet fastholdes av elitens kulturelle kapital: Kontaktnett, utdannelse og det å beherske omgangsformer, som gir tilgang til attraktive jobber og andre goder. Østvest-skillet gjelder også levealder, bruk av uføretrygd og selvopplevd helsetilstand. Siden 1970-tallet har den store innvandringen til Oslo blitt en ny side av østvest-skillet. Innvandrere fra Vest-Europa og Nord-Amerika fordeler seg jevnt over de to kantene av byen, mens de fleste innvandrere fra Asia og Afrika bor på østkanten. De dårligste levekårene finnes hos mennesker fra andre verdensdeler enn Europa. Likevel har de dårligst stilte strøkene på østkanten gode leveforhold og høyt utdanningsnivå i forhold til tilsvarende strøk i de fleste andre storbyer i Europa. Klasseskillene er mindre følbare enn i de fleste andre land, og det norske samfunn- 14

15 Foto: Leif Knutsen / Wikimedia Commons På 2000-tallet har Oslos ungdomsbefolkning stort innslag av familiebakgrunn fra andre verdensdeler. ets likhet i økonomisk evne og levemåte preger også hovedstaden. Storbyer overalt i verden har økonomisk homogene strøk, ofte gruppert i en mosaikk. Det spesielle med Oslo er den stabile geografiske todelingen som i nesten 150 år har markert klasseskillene i byen. Grensen og unntakene Språkforskere og historikere regner Uelands gate som grensen mellom østkanten og vestkanten.2 Grensen er ikke skarp, og forskjellene mellom de to sidene av Iladalen er ikke markert verken i arkitektur eller økonomisk. Nærmere sentrum går grensen langs Akerryggen øst for Vår Frelsers gravlund og omtrent langs Hammersborghøyden. I sentrum er grensen vagere; området mellom Møllergata og Pilestredet har ingen klar østvesttilknytning. Nord for Uelands gate går skillet langs Voldsløkka og Maridalsveien. Lenger nord hadde villastrøkene Kjelsås, Grefsen og Korsvoll i bydel Nordre Aker en blandet befolkning i dag er boligprisene her høye, mens stemmegivningen ved valg har et mye mindre klart vestkantpreg enn lenger vest. I denne artikkelen er hele bydel Nordre Aker regnet til vestkanten. Det er vanlig å si «øst og vest for elva» og mene det økonomiske skillet. Imidlertid regnes altså begge sider av Akerselva til østkanten Sagene, Bjølsen og Hausmannsområdet vest for elva er typiske østkantstrøk. Nordstrand er unntaket fra øst-vestskillet. Der ligger villastrøkene Bekkelaget, Nordstrand, Ljan og flere sydover fra Ekebergskråningen, med byens antakelig beste utsikt, solforhold og avstand til industri. Dette er velstående områder, ofte kalt «beste østkant», der befolkning- 15

16 en har samme økonomiske og sosiale kjennetegn som i ytre vest. Arbeiderstrøkene som fantes på vestkanten, som Pipervika, Skøyen, Hoffsbyen og Lilleaker, er ikke lenger arbeiderstrøk. Geografiske og økonomiske skiller før 1840 I førindustrielle byer bodde rike og fattige i samme gårder og husholdninger i større utstrekning enn det som ble vanlig fra annen halvdel av 1800-tallet. I Christiania bodde eliten i Kvadraturen (innenfor byvollene, den gang kalt «Kvartalerne»). Her utgjorde velstående næringsdrivende et tyngdepunkt i den østlige delen (nær Bjørvika), mens mange håndverkere bodde i den nordvestlige delen langs Akersgata og Vollgatene. Plikt til å bygge i mur eller utmurt bindingsverk (murtvang) gjaldt i kvartalene fra 1624, og tidlig på 1700-tallet ble murtvangen utvidet til 300 alen (cirka 200 meter) utenfor bygrensen. Det var flere ganger så dyrt å bygge i mur som i tre. Murtvangen, som skulle forebygge brann, viste seg vanskelig å gjennomføre, og det var adskillige kamper om den ettersom byen vokste. I 1766 var om lag 50 % av alle våningshus i Kvadraturen av bindingsverk, 30 % av laft og 20 % av «grundmur». Murtvangen var likevel en av årsakene til at selve byen var befolket av næringsdrivende og embetsmenn, mens folk med lav inntekt måtte bo i trehus utenfor. 300-alengrensen førte til at forsteder ble liggende litt utenfor byen. Beslutningene om utvidelse av murtvangen, bl.a. i 1837, 1844, 1855 og 1858, holdt ikke tritt med byveksten, og det grodde opp trehusforsteder rett utenfor det som til enhver tid var murtvanggrensen. Trehusforstedene fra 1600-tallet er borte: Pipervika, Vaterland, Sagene, Grønland og «Oslo» (Gamlebyen). Noen nyere er bevart og er attraktive boligstrøk: Telthusbakken fra slutten av 1700-tallet og gatestumpen Damstredet fra tidlig på 1800-tallet. Av trehusforstedene som grodde opp rett utenfor bygrensen før byutvidelsene i 1859 og 1878, er Rodeløkka, Kampen og Vålerenga bevart, mens Ruseløkkbakken, Enerhaugen og Ny York er borte. I noen av forstedene (Vaterland, Grensen, Grønland og Gamlebyen) bodde det også embetsmenn og velstående mennesker. På Sagene bodde både fabrikkeierne og arbeiderne nær fabrikkene, slik det var vanlig for de tidlige industrisamfunnene (Bryn er et eksempel fra ytre by). Rundt 1840 var Vaterland det strøket som klassemessig hadde mest gjennomsnittlig befolkning. I 1629 ble et større område vest for Akerselva utlagt til byens felles bymark. Der kunne borgerne la dyrene beite, og de kunne mot avgift disponere løkker, der de kunne drive landbruk til husbehov. De mektigste og mest ressurssterke skaffet seg uforholdsmessig store løkker og bygget allerede på 1600-tallet hus for mennesker, selv om det ikke var tillatt. Etter hvert ble løkkene omgjort til privat eiendom. Slik oppsto et marked for landlige sommerhus og etter hvert helårsboliger på det som skulle bli vestkanten. 16

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Fra storskalabygging til frislepp

Fra storskalabygging til frislepp Thorbjørn Hansen og Jon Guttu Fra storskalabygging til frislepp Beretning om Oslo kommunes boligpolitikk 1960 1989 243 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen og

Detaljer

God vår! INNHOLD: Nr. 2-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM

God vår! INNHOLD: Nr. 2-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM Nr. 2-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no

Detaljer

Tidsskrift for Oslo Guideforening sommernummer 2011. Foto: Wenche M. Wangen

Tidsskrift for Oslo Guideforening sommernummer 2011. Foto: Wenche M. Wangen KILDEN Tidsskrift for Oslo Guideforening sommernummer 2011 Foto: Innhold Nei, TUBFRIM er ikke nedlagt Tøyengata et nyrikt stykke Norge Skjulte Grosch-skatter i Storgata Intervju med ordføreren Uret ved

Detaljer

Velkommen til utstillingen! INNHOLD: Nr. 4-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70

Velkommen til utstillingen! INNHOLD: Nr. 4-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 Nr. 4-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no REDAKTØR: Anne Birgit

Detaljer

INNHOLD: Nr. 2-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70

INNHOLD: Nr. 2-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 Nr. 2-2012 / Årgang 57 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no REDAKTØR: Anne Birgit

Detaljer

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller BJØRG EVJEN Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma Sulitjelma i mars 1982. I boka Vårt århundre er nedleggingen av gruvedriften i Sulis formidlet

Detaljer

DISputten. Utgave 4-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 4-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 4-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Fire fortellinger om Oslo-folk Ny app for gotisk håndskrift Gode nyheter! Leder Den svenske forfatteren Johan Theorin

Detaljer

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken.

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken. En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005 bidrag til en revisjon av boligpolitikken Av Anne Helset En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende

Detaljer

INNHOLD: Nr. 1-2008 UTGITT AV OSLO MUSEUM, Lars Roede Gatelangs i Oslo gjennom 400 år side 2

INNHOLD: Nr. 1-2008 UTGITT AV OSLO MUSEUM, Lars Roede Gatelangs i Oslo gjennom 400 år side 2 Nr. 1-2008 UTGITT AV OSLO MUSEUM, avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no REDAKTØR:

Detaljer

INNHOLD: Nr. 1-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM

INNHOLD: Nr. 1-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM Nr. 1-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no

Detaljer

TOBIAS. Tidsskrift for arkiv og oslohistorie nr 2 og 3 2006 Oslo byarkiv. Det gror mellom steinene

TOBIAS. Tidsskrift for arkiv og oslohistorie nr 2 og 3 2006 Oslo byarkiv. Det gror mellom steinene TOBIAS Tidsskrift for arkiv og oslohistorie nr 2 og 3 2006 Oslo byarkiv Det gror mellom steinene TOBIAS Tidsskrift for arkiv og oslohistorie OBA/Oslo parkvesen A-20145/U/0005/099 Det gror mellom steinene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig?

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 2 3 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 7 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 9 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 11 3. Transport og privatbilisme 18 4. Energibruk, hverdagsliv og livsstil

Detaljer

VÅRTUR. Vinderen Historielag arrangerer busstur til. FOSSESHOLM HERREGÅRD og NØSTETANGEN GLASSVERK onsdag 10. juni 2009

VÅRTUR. Vinderen Historielag arrangerer busstur til. FOSSESHOLM HERREGÅRD og NØSTETANGEN GLASSVERK onsdag 10. juni 2009 VÅRTUR Vinderen Historielag arrangerer busstur til FOSSESHOLM HERREGÅRD og NØSTETANGEN GLASSVERK onsdag 10. juni 2009 Bussen kjører fra krysset Frognerseterveien-Stasjonsveien (ved Villsvinet) kl. 1000

Detaljer

Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen. Levekår på vandring Velstand og marginalisering i Oslo

Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen. Levekår på vandring Velstand og marginalisering i Oslo Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen Levekår på vandring Velstand og marginalisering i Oslo Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen,

Detaljer

tobias TIDSSKRIFT FOR OSLOHISTORIE OSLO SOM HOVEDSTAD

tobias TIDSSKRIFT FOR OSLOHISTORIE OSLO SOM HOVEDSTAD 2014 tobias TIDSSKRIFT FOR OSLOHISTORIE OSLO SOM HOVEDSTAD tobias OslO som hovedstad Tekst: Hilde Barstad, direktør i Kulturetaten TOBIAS er Oslo byarkivs eget fagtidsskrift om oslohistorie, arkiv og arkivdanning.

Detaljer

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv KONGENS BY

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv KONGENS BY TOBIAS Informasjonsblad fra Oslo byarkiv 2 2 0 0 1 KONGENS BY Fotohistorie Vi gir neppe noen dristig spådom om vi antar at fotografer fra inn- og utland vil bruke opp en del filmruller her i byen en lørdag

Detaljer

Medlemskampanjen. Du bestemmer! Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011!

Medlemskampanjen. Du bestemmer! Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011! Medlemskampanjen Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011! Du bestemmer! På baksiden finner du et skjema du kan sende inn til oss med dine fem viktigste valgkampsaker Side 2 Fortell oss

Detaljer

NBBLs Framtidsprosjekt 2030: En artikkelsamling. Oppfyller boligdrømmer

NBBLs Framtidsprosjekt 2030: En artikkelsamling. Oppfyller boligdrømmer NBBLs Framtidsprosjekt 2030: En artikkelsamling Oppfyller boligdrømmer 2 3 Innhold 4 Om NBBLs Framtidsprosjekt 2030 6 Mandat 8 Barkaleitets smarte løsning 11 Temagruppe Ungdom og bolig 12 Ungdomsbølgen

Detaljer

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv. Nytt byarkiv

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv. Nytt byarkiv TOBIAS Informasjonsblad fra Oslo byarkiv 3 1 9 9 9 Nytt byarkiv Tusenårsjubileum i nytt byarkiv I Oslo er det skapt arkiver gjennom det meste av bysamfunnets tusen års historie. De første par hundreårene

Detaljer

Til Sarabråten! Medlemsblad Østensjø historielag Nr 9 juni 2011. 1966:Trikk til Bøler og T-bane T

Til Sarabråten! Medlemsblad Østensjø historielag Nr 9 juni 2011. 1966:Trikk til Bøler og T-bane T Medlemsblad Østensjø historielag Nr 9 juni 2011 1966:Trikk til Bøler og T-bane T til Bergkrystallen kjører om kapp på vei mot brua over Alna og hovedbanen på Bryn. Trikken er et Høka-tog bygget av Hønefoss

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Oslo: den delte byen?

Oslo: den delte byen? Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt Oslo: den delte byen? FAFO-rapport 161 Forskningsstiftelsen FAFO 1994 ISBN 82-7422-116-8 Omslag og design: Jon S. Lahlum Omslagstegning: Jan Lier Trykk: C

Detaljer

Vinderen Historielag feirer 20 år

Vinderen Historielag feirer 20 år Vinderen Historielag feirer 20 år torsdag 22. mars kl 1830 i Eckbos selskapslokaler i Jegerveien 4 Vi inviterer medlemmene til bursdagsfeiring med tre retters middag. Forretten vil bli servert i foajeen

Detaljer

FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN LEVANGER KULTURMILJØ. Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN LEVANGER KULTURMILJØ. Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN LEVANGER KULTURMILJØ Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø Mosaikk av Inger Sitter, Levanger Rådhus Foto: Tove Nordgaard Forvaltningsplanen er utarbeidet av Riksantikvaren

Detaljer

BYEN, BYDELEN OG GATA

BYEN, BYDELEN OG GATA Et hus er forstenet tid som bringer sammen og overskrider fortid og framtid i det bebodde rommet bygget i fortiden og omdannet av generasjoner som har fulgt etter hverandre En gammel bygård er en tidsmaskin

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Mastergradsoppgave Celin Sund Sørli Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsavhandling i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Detaljer

Kunst og håndverksskolen 1884-1909

Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dag Solhjell, 21.10.13 Bidrag 10 til prosjektet 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dette dokumentet er utdrag av et arbeidsnotat jeg laget i forbindelse med prosjektet

Detaljer

36. årgang Sommer 2013. God sommer. Kampendagene. Spesialnummer: Vi besøker Tøyen

36. årgang Sommer 2013. God sommer. Kampendagene. Spesialnummer: Vi besøker Tøyen 36. årgang Sommer 2013 God sommer Kampendagene Spesialnummer: Vi besøker Tøyen Nyttige navn og nummer: Kampenposten Bøgata 21, 0655 Kampen kampenposten@gmail.com www.kampenposten.no Opplag: 3.500 I redaksjonen:

Detaljer