Hvordan forbygge og utjevne sosiale ulikheter med utgangspunkt i et steds- og planperspektiv?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan forbygge og utjevne sosiale ulikheter med utgangspunkt i et steds- og planperspektiv?"

Transkript

1 Hvordan forbygge og utjevne sosiale ulikheter med utgangspunkt i et steds- og planperspektiv? Folkehelsekonferansen i Buskerud, Storefjell, 4.mars 2013 Ingar Brattbakk, forsker Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO NODES Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation PhD-prosjekt: Konsekvenser av bokonsentrasjon for barn og unge i Oslo

2 Place poverty and people poverty Kollektive ressurser sterke svake Individuelle ressurser sterke 1 2 svake 3 4

3 1. Sosial ulikhet i by som eksempel - hva vet vi? 2. Hva er problemet? 3. Hva kan gjøres? Hvordan forebygge og jevne ut?

4 Sosial ulikhet i by Størst sosial ulikhet i storbyene (mellom grupper) Størst romlig sosial ulikhet i storbyene (mellom områder) Hvorfor? Markeder har større innvirkning på fordeling og levekår i byene Befolkningssammensetningen

5

6 Segregasjon Fra det latinske segrare = (at)skille Anvendt på bosetting i by: Ulike befolkningsgrupper bor i ulike deler av byen Ulikhet mellom grupper Romlig atskillelse Begrepet brukes også på andre former for atskillelse, f.eks. kjønnssegregering i arbeidsmarkedet

7 Segregasjon - hovedformer Sosio-økonomisk - etter gruppenes inntekt, yrke/klasse, utdanningsnivå mv.) Demografisk etter alder, husholdningstype, sivilstatus, kjønn Etnisk etter nasjonal bakgrunn, religion, språk (av og til fremdeles: rase : tvilsom)

8 Klassiske empiriske funn i segregasjonsforskningen. Etnisk segregasjon - klyngemønster Demografisk segregasjon - ringmønster Sosio-økonomisk segregasjon - sektormønster Kilde: Murdie 1969, i Kaplan m.fl. (2009)

9 Kilde:

10 Fattige barnefamilier Bydeler i Oslo Andel fattige barn 0-17 år. Vedvarende lavinntekt EU-skala. Gamle Oslo: 35,1 % Stovner: 20,5 % Vestre Aker: 3,6 % Oslo totalt: 14,4 % Kilde: Oslospeilet nr.2 juni 2012

11

12

13 Konsentrasjonsindeks for innvandrere etter opprinnelsesland, pr (Blom 2009).

14 Groruddalen Ammerud Rødtvedt-Kalbakken Romsås Vestli Stovner Hovseter Tonsenhagen Linderud-Veitvet Furuset Haugenstua Ellingsrud Lindeberg Trosterud-Haugerud Tveita Oppsal Manglerud Bøler-Bogerud Østensjøområdet Lambertseter Skullerud Mortensrud Holmlia Bjørndal Søndre Nordstrand

15 Økende differensiering drabantbyene imellom Noen få blir mer populære - gamle & nære Høye og sterkt økende boligpriser Gentrifiseringsprosesser Unge akademikere flytter inn Noen få utsettes for sterkere stigmatisering og svekket attraktivitet nye og fjerne Svakere økning i boligprisene Relativ nedgradering på sosioøkonomiske og sosiale indikatorer Økende andel etniske minoriteter

16 Sosio-økonomisk segregasjon i Oslo Oslo - den delte byen: historisk øst-vest-skille Moderat segregasjonsnivå Stabilt lite endring, tross økt sosial ulikhet Inntektsfordelingen: toppen drar ifra Unntak: indre øst hever seg, mens enkelte drabantbyer kommer svakere ut enn før Sosio-økonomisk segregasjon henger tett sammen med etnisk segregasjon

17 Etnisk segregasjon i Oslo Moderat etnisk segregasjon Relativt stabilt tross økt minoritetsandel Store variasjoner mellom minoritetsgruppene Områdene er flerkulturelle blanding av mange minoritetsgrupper Tydelig øst-vest dimensjon Flyttestrømmer fra indre by til ytre by øst/sør, og til omegnskommuner Sosial mobilitet blant minoritetene fører i relativt liten grad til geografisk mobilitet til høystatusområder

18 2. Hvor problematisk er romlig sosial ulikhet i byer (segregasjon)? Har det noen betydning? Positivt: samhold, tilhørighet, lavere konfliktnivå, «like barn leker best»

19 Hvor problematisk er romlig sosial ulikhet i byer (segregasjon)? (2) Negativt: avhenger av styrke, varighet, isolasjon, gruppe Nabolagseffekter bostedet påvirker individets muligheter (befolkning / institusjoner) Mangelfull integrasjon av minoriteter? På samfunnsnivå: truer samhold/social cohesion det å utsettes for «de andre» kan ha positiv verdi

20 Nabolagseffekter sammenheng område og individ Kjennetegn ved området = Uavhengig variabel Eks: andel som ikke er i arbeid Utfall for individer = Avhengig variabel Eks: arbeidsdeltakelse Kontrollert for individ- og husholdskjennetegn = Uavhengige variable Eks: sosial bakgrunn / foreldres arbeidsdeltakelse

21 Hvilke mekanismer ligger bak sammenhengen? (The Black Box of neighbourhood effects) Kjennetegn ved området = Uavhengig variabel Mekanisme Prosesser som påvirker Black box Utfall for individer = Avhengig variabel Eks: andel som ikke er i arbeid Eks: samhandling på lokale arenaer / utvikling av lokale normer Eks: arbeidsdeltakelse Kontrollert for individog husholdskjennetegn = Uavhengige variable Eks: sosial bakgrunn / foreldres arbeidsdeltakelse

22 Nabolagseffekter teorier Internt sosiale relasjoner i området: Sosialisering/læring Epidemisk/sosiale normer Sosiale nettverk Relativ deprivasjon Eksternt - relasjoner til omverdenen: Spatial mismatch Territoriell stigmatisering Lokale institusjonelle ressurser/omgivelser Fysiske omgivelser

23 Groruddalen Ammerud Rødtvedt-Kalbakken Romsås Vestli Stovner Hovseter Tonsenhagen Linderud-Veitvet Furuset Haugenstua Ellingsrud Lindeberg Trosterud-Haugerud Tveita Oppsal Manglerud Bøler-Bogerud Østensjøområdet Lambertseter Skullerud Mortensrud Holmlia Bjørndal Søndre Nordstrand

24 Oslo Beboerne Oslo Beboerne Oslo Beboerne Oslo Beboerne Oslo Beboerne Oslo Beboerne Beboernes vs Oslobefolkningens vurdering av attraktivitet Majorstua Lamberts Trosterud Tøyen Holmlia Romsås 4 5 Svært attraktivt

25

26 Medieskapt negativt omdømme? Aftenposten og Dagbladet om Romsås : 70 % negativt, 22 % positivt (Gakkestad Hovedoppgave) Andel av beboere som mener deres sted er positivt eller negativt omtalt i media: Holmlia: + 8 / - 41 Romsås: + 11 / - 56 Lambertseter: + 47 / - 3 Tøyen-Grønland: + 21 / - 18 Majorstua: + 58 / - 0

27 3. Hvordan forebygge og jevne ut? Motvirke segregasjon Markedene: Byplanlegging - lokalisering av institusjoner Boligpolitikk Social mix policies Individer og grupper: Den generelle velferdspolitikken Områdetiltak: Sørge for å gjøre de mest utsatte områdene så attraktive som mulig

28 Hva betyr byplanlegging og boligutbygging? Faktorer som har dempet segregasjonen i Oslo: Blandede boligtyper og bygningstyper særlig i øst Gentrifisering i indre øst Fremover: Bygge tettere og mer blandet i vest Mer kommunale boliger i vest Mer enebolig/ høy kvalitet på leiligheter i øst Lokalisere «positive» institusjoner i øst kultur, utdanning, idrett osv

29 Boligpolitikk og -marked Bygge flere boliger Flere kommunale boliger Ikke-kommersielle utleieboliger Redusere finansielle forskjeller mellom disposisjonsformene eie/leie

30 Bøte på konsekvensene av segregasjon Universelle velferdsordninger Å ha jobb Områdebaserte tiltak/lokale tiltak - fysisk og sosialt gode oppvekstvilkår skole!! arbeidsmarked engasjement for nærmiljø (= trivsel) lokal mobilisering frivillige organisasjoner Suksesskriterier: både fysisk og sosialt - helhetlig, over tid, involvere beboerne, på sikt gå inn i ordinær virksomhet

31 Andre fysiske tiltak Bedre boligstandard Gang- og sykkelveier Idretts- og svømmehaller Tilrettelegging for utendørs aktiviteter og friluftsliv (lysløyper, turstier, merking/skilting av stier, etc)

32 Place poverty and people poverty Kollektive ressurser sterke svake Individuelle ressurser sterke 1 2 svake 3 4

33 Hvordan utjevne? Utjevne sosial ulikhet mellom grupper - Velferdsordninger generelle og selektive - Omfordeling via skattesystemet Utjevne romlig sosial ulikhet mellom områder - By- og arealplanlegging bypolitikk: bolig, samferdsel, lokalisering, næringsutvikling, stedsutvikling - «Social mix policies» - Områdeprogrammer (Handlingsprogrammet for Oslo indre øst og Groruddalen)

34 Stedsutvikling Å bygge helsefremmende lokalsamfunn Fremme tilhørighet, samhold og trivsel, fysisk aktivitet og godt tjenestetilbud Sosiokulturelle stedsanalyser et nyttig virkemiddel - Fange opp befolkningens ønsker og behov for sitt sted - Stedsbruk, stedsbilder og stedsinteresser - Mobilisere lokale krefter og engasjement

35 KONKLUSJONER Arenapolitikk i Oslo er berettiget: Utjevningsmålene er ikke oppfylt Oslo skiller seg fra andre steder gjennom sin konsentrasjon av fattigdom; gjennom sin avvikende husholdningsstruktur og gjennom sitt kostnadsnivå Det fleksible arbeidsmarkedet i Oslo skaper nye utfordringer i boligpolitikken. Utrygghet er et komplekst og viktig problemfelt Argumentene ovenfor relaterer seg til en sosial dimensjon Arenapolitikk kan også legitimeres på et mer funksjonelt, praktisk plan: Byen er avhengig av en rekke grupper med lav og middels inntekt

36 IMPLIKASJON Målet om sosial utjevning kan ikke realiseres i Oslo hvis man ikke foretar en omlegging i boligpolitikken, hvor arenapolitikk vektlegges på bekostning av gruppepolitikk Uten en slik omlegging vil man heller ikke klare å redusere/forebygge nye problemer, for eksempel utrygghet Dagens selektive innretning kan føre til at byen fungerer dårligere som økonomisk system: Mangelfull boligpolitikk kan bidra til å svekke den økonomiske utviklingen

37 HVA KAN MAN GJØRE? Kommunalt og statlig nivå: Støtte/etablere institusjonelle aktører i leiemarkedet Statlig nivå: Redusere finansielle forskjeller mellom disposisjonsformer, fremfor alt leie og eie, i boligmarkedet

38 DE NYE ARELSTRATEGIENE EFFEKTIVITETSHENSYN Man kan redusere lokal deprivering, som på grunn av sin relasjonelle og komplekse karakter ikke kan takles gjennom tradisjonell sektorpolitikk (jf. lysbilde 4-5) Man får økt effekt av offentlige ressurser ved å konsentrere innsatsen fremfor å spre ressursene tynt utover Man kan mobilisere lokale ressurser

39 Er strategiene effektive dersom det ikke eksisterer nabolagseffekter? Eksistensen av nabolagseffekter er den viktigste begrunnelsen for arealstrategier, men de kan være effektive selv om slike effekter ikke eksisterer: Man kan oppnå en kritisk masse i ressursinnsatsen, man kan takle relasjonelle problemer og man kan få flere hender i arbeid (jf. forrige lysbilde) Men: Vurderinger av effektivitet er svært komplekse (se neste lysbilde)

40 ERFARINGER FRA BRUK AV OMRÅDEPROGRAMMENE Varierer enormt mye: avhengig av tid, sted, omfang, variasjon mv. Men: 1.Tverrsektoriell organisering har vist seg å være et viktig grep 2.Visse problemer kan reduseres eller holdes i sjakk 3.Stigmatiseringen er noen steder blitt redusert 4.Beboerne har ofte fått en sterkere stedsidentitet

41 PROBLEMER MED OMRÅDEPROGRAMMENE 1. Fordelingsproblemet rettferdighetsproblematikk 2. Forskyvningsproblemet levekårsproblemer kan forskyves til andre områder 3. Strukturproblemet har ingen effekt på strukturelle fattigdomsproblemer

42 Etnisk segregasjon klassisk antakelse om minoritetenes tilpasninger Kulturell assimilering (språk, identitet, tradisjoner, normer) er en ubønnhørlig prosess Strukturell assimilering (deltakelse i arbeidsmarkedet, utdanningssystemet, boligmarkedet) er en like ubønnhørlig prosess

43 MER OM ETNISK SEGREGASJON HVA VISER FORSKNINGEN FRA EUROPEISKE BYER? Assimileringstesen holder ikke mønsteret er mye mer variert: Avhenger av etnisk gruppe Avhenger av om gruppen har tidligere erfaringer fra storby Avhenger av gruppens sosio-økonomiske nivå (mange innvandrere i dag har høy inntekt og utdanning) Avhenger av hvilken periode gruppen innvandret Avhenger av grunnlaget for innvandring (jf. arbeidsinnvandrere, flyktninger mv)

44 Årsaker til etnisk segregasjon? Minoritetene har lavt sosio-økonomisk nivå, og derved små materielle ressurser Minoritetene diskrimineres av individer og husholdninger av grupper (jf. teorien om tipping point og white flight og white avoidance ) = Fokus på majoritetens tilpasning og flytting!! Disse to faktorene kan betegnes som ufrivillig segregering

45 Forts. årsaker til etnisk segregasjon? Minoritetene har behov for beskyttelse/trygghet Minoritetene har behov for gjensidig støtte, både økonomisk og sosialt Minoritetene søker å bevare sin kulturarv, sitt språk og/eller sin religion Minoritetene søker å oppnå politisk innflytelse/makt Minoritetene har ofte høyere toleranse for dårlige boforhold, samt spesielle boligpreferanser ❽Minoritetenes bevissthetsrom og mentale kart Disse faktorene kan betegnes frivillig segregering, eller kongregering på engelsk: congregation Vanskelig å skille de ulike årsaksforholdene fra hverandre!

46 Fire minoriteter i London Kartene er opprinnelig publisert av Ceri Peach (1998), gjengitt i Pacione 2005: Urban Geography)

47 Viking village i New York: en norsk minoritetsenklave. Eksempel på varetakelse av kulturarven. Kilde: Jonassen 1949: Cultural values in the ecology of an ethnic group. American Sociological Review

48 Segregasjonsmål 1 D-indeks (dissimilaritetsindeks): sammenligner to grupper, og angir hvor stor prosentandel av den ene gruppen som må flytte for at man skal ha helt jevn romlig fordeling av gruppene. Verdiene varierer fra 0 til 100, hvor: 0 = helt jevn fordeling av de to gruppene i alle områder 100 = de to gruppene bor helt adskilt i hver sine områder Eks: New York i 1980 D-indeks for svarte/hvite=72,8 I amerikanske studier, D-indeks (Massey & Denton 1993) under 30 = lav = moderat over 60 = høy

49 Segregasjonsmål 2 Vær forsiktig med sammenligning mellom byer fordi målet avhenger av: Geografisk nivå Hvordan grensene trekkes Tar ikke hensyn til gruppenes størrelse (Isolasjonsindeks)

50 ETNISK SEGREGASJON I OSLO (BLOM 2001) Segregasjonen av ikke-vestlige innvandrere har økt siden slutten av 1980-tallet Variasjoner fra gruppe til gruppe Spredning til ytre øst Innvandrernes materielle ressurser betyr sannsynligvis mest

51 Segregasjon mellom ikke vestlige innvandrere og etnisk norske i Oslo. Grunnkretsnivå. (Blom 2009). Andel immigranter Isolasjonsindeks D - indeks ,5 13,0 38, ,2 20,1 41, ,0 25,7 43, ,7 29,0 43, ,9 30,4 43, ,2 32,3 43, ,9 33,2 43,0

52 D-indekser for utvalgte befolkningsgrupper i Oslo, (Blom 2009)

Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert. Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER

Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert. Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert

Detaljer

OMRÅDESATSINGER: MÅLING AV EFFEKTER. Anders Barstad

OMRÅDESATSINGER: MÅLING AV EFFEKTER. Anders Barstad OMRÅDESATSINGER: MÅLING AV EFFEKTER Anders Barstad 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn og problemstilling... 4 1.2 Gangen i notatet... 4 2. Generelt

Detaljer

Oppstartsdokumentasjon Groruddalssatsingen

Oppstartsdokumentasjon Groruddalssatsingen Oppstartsdokumentasjon Groruddalssatsingen Forord Denne rapporten er utarbeidet av PwC på oppdrag fra Oslo kommune ved Plankontoret for Groruddalen. Arbeidet med rapporten er gjennomført i samarbeid med

Detaljer

Svein Blom. Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo. 107 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies

Svein Blom. Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo. 107 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies 107 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies Svein Blom Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Sosiale og økonomiske studier Social

Detaljer

Utvikling av drabantbyer

Utvikling av drabantbyer NIBR-rapport 2006:13 Marit Ekne Ruud, Ingar Brattbakk, Lene Schmidt, Jon Guttu og Ivar Brevik Utvikling av drabantbyer Annotert bibliografi Utvikling av drabantbyer Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Oslo: den delte byen?

Oslo: den delte byen? Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt Oslo: den delte byen? FAFO-rapport 161 Forskningsstiftelsen FAFO 1994 ISBN 82-7422-116-8 Omslag og design: Jon S. Lahlum Omslagstegning: Jan Lier Trykk: C

Detaljer

Underlagsrapport til prosjektet Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014.

Underlagsrapport til prosjektet Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014. Inntekt og helse Axel West Pedersen, 2013. Underlagsrapport til prosjektet Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2

Detaljer

TILTAK I TIDE NOTAT 2006:126. Muligheter og utfordringer for Groruddalen

TILTAK I TIDE NOTAT 2006:126. Muligheter og utfordringer for Groruddalen Ingar Brattbakk, Ivar Brevik, Jon Guttu, Per-Øystein Lund, Marit Ekne Ruud og Lene Schmidt TILTAK I TIDE Muligheter og utfordringer for Groruddalen Utarbeidet i samarbeid mellom forskere på Byggforsk og

Detaljer

Hindringer for deltakelse i multietniske

Hindringer for deltakelse i multietniske Marit Ekne Ruud Hindringer for deltakelse i multietniske boligområder Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 299 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Hindringer

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Bolig, helse og sosial ulikhet

Bolig, helse og sosial ulikhet IS-1857 Bolig, helse og sosial ulikhet Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Heftets tittel: Bolig, helse og sosial ulikhet Utgitt: 03/2011 Publikasjonsnummer: IS-1857 Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse:

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Levekår blant barn og unge i Telemark. Geir Møller og Karin Gustavsen

Levekår blant barn og unge i Telemark. Geir Møller og Karin Gustavsen Levekår blant barn og unge i Telemark Geir Møller og Karin Gustavsen TF-notat nr. 22/2009 TF-notat Tittel: Levekår blant barn og unge i Telemark TF-notat nr: 22 Forfatter(e): Geir Møller og Karin Gustavsen

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Karin Gustavsen TF-rapport nr. 283 2011 TF-rapport Tittel: TF-rapport nr: 283 Forfatter(e): År: 2011 Gradering: Antall sider: 98 Sosiale ulikheter

Detaljer

Eldre innvandrere og organisasjoner

Eldre innvandrere og organisasjoner Eldre innvandrere og organisasjoner Erling Annaniassen & Inger-Hege Kristiansen Rapport nr 13/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Eldre innvandrere og organisasjoner ERLING

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2012

Bolig og levekår i Norge 2012 Omslag-Rapport-14-2013A.indd 1 Hans Christian Sandlie & Anne skevik grødem (red) 14/2013 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring Rapport nr 14/13 Postadresse:

Detaljer

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED)

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Barns levekår Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Med bidrag av: ANNE SKEVIK GRØDEM LARS B. KRISTOFERSEN JON IVAR ELSTAD STEN-ERIK CLAUSEN ANNE BRITA THORØD Norsk institutt for

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Viggo Nordvik, Ingar Brattbakk og Xiaoming Chen. Husbankens byfornyelsestilskudd En evaluering

Viggo Nordvik, Ingar Brattbakk og Xiaoming Chen. Husbankens byfornyelsestilskudd En evaluering Viggo Nordvik, Ingar Brattbakk og Xiaoming Chen Husbankens byfornyelsestilskudd En evaluering 305 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Viggo Nordvik, Ingar Brattbakk og Xiaoming

Detaljer

Det er jo ingen som sulter her, men...

Det er jo ingen som sulter her, men... Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom Inger

Detaljer

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene 278 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold,

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Evelyn Dyb. 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier

Evelyn Dyb. 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier Evelyn Dyb 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier 298 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag

Detaljer

FoU rapport nr. 11/2009 Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua

FoU rapport nr. 11/2009 Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua FoU rapport nr. 11/2009 Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua Forfattere: Kari Anne Klovholt Drangsland, Bente Beckstrøm Fuglseth og Knut Hidle 1 Tittel Forfattere Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer