Bergen bys Stiftelse til okonomisk vanskeligstilte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen bys Stiftelse til okonomisk vanskeligstilte"

Transkript

1 Vedtekter for nncwi Bergen bys Stiftelse til okonomisk vanskeligstilte i) 3 MAR Stiftelsens navn Stiftelsens navn er "Bergen bys Stiftelse til ukonomisk vanskeligstille". Stiftelsen ble opprettet i 2009 ved sammenslaing av 101 legater med tilknytning til Bergen by. 1 tillegg koramer 9 legatev 1/ og 1 legal 1/ En fu list end ig Hste over disse legatene fremgar av Stiftelsens formal Stiflelsens formal er a gi bistand til okonomisk vanskeligstilte - enslige og familier - bosatt i Bergen kommune. Stiftelsen er en mild Stiftelse ettcr skatteloven 2-32 og har saledes ikke erverv til formal. 3 - Stiftelsens kapital Stiftelsens grunnkapital er kr ,- pr Grunnkapitalen er urarlig. 10 % av den Srlige netto avkasiningeu skal va?re urarlig og kan nar styret 0nsker det tillegges gmnnkapitalen. Den resterende avkastningen kan deles ut til formalet. Sliftelsen skal ha en sunn kapitalforvaltning og styret plikter 8 pase at kapitalen ikke forvitrer. For 0vrig vises til de rammer stiftelsesloven bestemmer. 4 - Stiftelsens styrc Stiftelsen skal ha et styre pa 3-5 pcrsoner med personlige varamedlemmer. Styret oppnevnes av Byslyret i Bergen som ogsa utpeker styrets leder. Styremedlemmene oppnevnes for 4 ar. Oppnevningen f0lger i utgangspunktet valgpenoden for kommune- og fylkestingsvalgene, dog slik at nyvalgte niedlemmer tiltrer 1. januar. llvis nye styremedlemmer er valgt innenfor en valgperiode, skal likevel samtlige styremedlemmer velges p nytt etter neste kommunevalg. Styremedlemmer kan gjenvelges. Styrets oppgaver frcmgar av stiftelsesloven og omfatler blant annet: - a foresta forvaltningen av Stiftelsens anliggender - h pase at 0konomi og formuesforvaltning samt kontraktsforpliktelser er gjenstand for belryggende kontroll. Rcgnskap fores i overensstemmelse med regnskapslovens regler - a ha det overordnede 0konomiske og driftsmessige ansvaret for Stiftelsen 5 - Daglig leder og administrasjou Slyret kan ansette daglig leder/forretningsferer, og ansettc eller pa annen mate innga avtale med det antall personer som er nodvcndig for driften av Stiftelsen. Styret kan innga avtale

2 KIGISTIU R i i SIM i f ^SKSRfGISTl-Kf.' Vfc/C^yfp i! 3 NAR Mil med selskap eiler offemlig virksomhel oin kjop av ijenester lil den dagligc driftcn av stiflelsen. 6 - Revisor Stiftelsens revisor skal vrere registrert eller stalsaulorisert ogoppnevnes av Byslyrel i Bergen samtidig med oppnevning av slyrerepiesentantene. Sliflelsen kan likevel bcnylte kommunerevisjonen som revisor. Revisor oppnevnes lor 4 ar og oppncvningcn foigcr normalt valgperioden for konumine- og fylkestingsvalgcne. Revisor kan hyttcs innenfnr valgperioden. 7 - Omdnnning Vcdtektscndringcr og anncn omdanning av stiftelscn krcvcr 2/3 flertail i styret og lilslutning Ira Bergen Byslyre. 8-lUdeIing-vitkar Stiftelsens arlige nctlo avkastning - citcr fradrag for 10 % som cr urorlig - kan deles ut til okonomisk vanskeligslilte enslige og fnmilier - hosatt i Bergen, l.egntporsjonenes storrelse fastscttcs ettcr styrets skjonn og deles ut en ellcr flere ganger pr. ar. Legalporsjoner som ikke kommcr til utdcling, kan leggcs til kapitalen ellcr deles ut sencre ar Utdeling fra stiftclsen tilstas for ctt ar av gangen og kan sokcs arlig. Porsjoner kan bare tilstas personcr som faktisk har va?rt bosatt i Bergen i 3 ar og er folkeregislrert her. Personer med frettimed nasjonalitel ma ha stemmerett ved komnuine- og fylkestingsvalg i Bergen kommunc for a kommc i betraktning. Porsjoner kan ogsii deles ut lil okonomisk vanskeligslille mindrearige etter styrets skjenn, og i samsvar med utdelingskriteriene for ovrig. 9 Fortriiinsrett Enkelte av stiftelsene omtall under 10 haddc bcstcmmelser om fortiinnsrctt for cnkclte legatarer, pa grunnlag av familie og andre forhold. Disse fortrinnsretlighetene ved utdeling vil bli viderefort for den sammcnslatte stiheise. Sokerc som vil paberojie seg fortrinnsrett, ma dolaimcntcrc slik rett i forbindelse med soknad. Ved utdeling, ma del tas hensyn lil vcdkotnmende slillelses beslemmelse om utmal'mg, tidligere praksis for ulmaling og kapitalbidragct fra stiaelscn til den sammenslattc stiilclsc. Sokere med fortrinnsrett, vil folgelig ikkc fa tildelt storre porsjoner cnn de ville hall krav pa overlbr den opprinnelige stiftelscn Stiftelsene som danncr gninnhigrt for "Bergen bys Stiftclse til okonomisk vanskcligstilte" Bergen by har en lang tradisjon for allmcnnyttigc og milde sliftclscr. Ovens innbyggcrc har i en arrekkc stilt kapital til disposisjon for a hjelpc svake gruppcr i samfunnet og tilgodese allmennyuige tillak. "Bergen bys Stiflelse til okonomisk vanskeligstilte" er oppreltet i den hensikt a viderelbre detine tradisjunen, og vil pa vegne av alle byens innbyggere takke alle som har opprettel milde og allmennytlige sliflelser i byen.

3 RFGISTRFlffT fl 3 MAR VI1 11 Stiftelscn "Bergen bys Stiflclse lil okcmomisk vmiskeligstille" blc opprettet i 2009 vcd samnienslaing av folgende stiftelser Abraham Wcssels Legal Adolph Sluwitzs Legal AgeiH Angell Og Hustrns Legal Andreas J. Olscns Legal Anna Catharina Og Johanne Georgine Riegc's Legal Anna LandgraOs Legal For Verdige Trengewle Fraskilte Kvinner Anna Magrelhe Riin.slmugs Legal Anna Margrethe Ilansen F. Troyes Legal ForTrangende Bcrgenske Modres Landophold Apolekcr P.M.Wold Og Hustnis Legat Fatlige Sykc 1 Bergen Arnold If Vedelers Familielegat Bankkasserer O. Schmidt Steens Legal Bcrcnt Joachim Voss OgFluslrus Legal Bergens Pensjonsinnrctnings Legal Christian Kciitel Og llustni Catharina Birgithc.l-'odt Berles Legal Christie - fvlaren Moller Og Ilandelsborger P.O.Olsen Og Hustru Eleonora Wiers Olscns Legaler Christopher Nagell Facster Og Huslni Legal Clara MAY. Stub Fodl HyWs Legat Del Lehiiikuhl-Krocpelienske Legal For Sjonienn Del Lehmkuhl-Kroepelinenske Legal For Kjopmenn Del Nasjonale Jubileumsfond For Barn Av 7. Juni 1914 Direktor G. Lie Og Hustru Marie Lies Legal For Pauvres Ilonteux Eges Legal Elisabeth Dorothea DC Langes Legal Engel Fiesiers Legal Rnkcfiru F.lisa Magdalene Jcnssen Fodt Wiep Legal Enkemadame Alida Helmcrs Mowinchels Legal F.G. Gades Legal Fru Cecilia Krohns.Fodt Konows Legal Fni Marie Doscher Fodt Daaes Legal Fni Marie Michelsen Fodl Monssens Legal Froken Andrea Schrams Legal Froken Bolelte Prantcs Legal Til Beslc For Vanfore 1 Bergen Froken Christine Knudsen Legal For Trengende Llgifle Kvinner Froken llelene Lies Legal Froken Nilda Olsens Legal Froknerne Helmcrs Legal Garlow Monclairs Legal Georgei nes Vcrfts Legal 1 Bergen Hans Rudolph Jackwitz Og Huslru Wilhehnine Fodl Nyssums Legal Ilildebrand llarmens Og Huslru Jochuminc 1 larmens Legal Inga Todsens Legal Ingcborg Aasgaards Legat l;or Kontoi darner 1 los Tannleger Jacob Og Augusta Konows Legat

4 REtilSTRERT T 0 3 MAR 2011 Jernhandler Johan Michelsens Legal Joh. Ernst Tornoc Og Hustrus Legat Johan C. Martens Legal Til Beste For Soskemles Desendenter Johan Chrislhoper Pelloth Og Hustrus Legat Johan Christian Martens Sostres Legal Johan Christofer Rogges Legat Johan F.rnsl V.D. Ohc Og Huslni Charlotte Amalie F. Fischers Johan F. De Langes Og Hustrus Legat Johan Jebsen Og Hustm Legat John A. Monsen Og Hustm Ragna Monscns Legat Jomfru Marie Elisabeth Wiedemanns I,egal Jomfruene Kroger Med Fleres Legal Jomfniene Margrelhe Og Catharine Ostens Legat Kaplein Ole Olsen Jr. Og Hustrus Legal Karen Og Helcne Mehns Legat Kjobmand FJlert Wallendahls Legat Kjopinand Ole Iversen Og Huslni Dorolhea Iverscns Legal Kjopmann Berent Friele. Og Hustm Susannc Fodl Fischers Legal Kjopmann Daniel Martens Brynildsens Familielegat Kjopmann Fredrik Marstrander Og I luslru Henrichas Legat Kjopmann Johan Henrik Bollmann Og Hustm Maren Jensine Proys Lcgat For Lfbemidlede Barn Av Forcldre Tilhorencle Bergens Handelsstand Klinikkdame Anna Sofic Larscns Legal Konsul Christian Bors Legal Til Tramgende Masnd Og Kvinder I Bergen Og Sandviken Vcd Bergen Konsul Joachim Frieles Legat For Husarme 1 Bergen Leif Thorsson Lude Og Asuld Augusta Ludes Lcgat Louise Marie Monsens Legal Lucoppidans Legal M.F.Zuckermann Og Hustrus Legat For Trengende Enker Av Arbeiderklassen Magdalene Christina Faye Fodt Wieses Legat Major Gill Og Hustrus Legal Malene Og Grethe Widdings Legal Marie Og Justimis van Ravesieyns Lcgat Mekler Jergen Blydt Og Huslru Cornelia Schulltz Blydts Efter Meltzers Legal Mons Larsen Og Huslru Sigrid Larsens Legal Niels Andreas Vibe Selboe Og Ole Selmer Selboes Lcgat Ole Johan Erichsen Og Hustm Karen Bolette Hesmanns Legal Oplikus J.C. Krohn Og 1 luslru Familielcgat P.O. Halvorsens Legal Rudolph Stoltz Legat Samuel B. Meyer Og Hustrus Legal Severin Larsens Understodsfond For Bergen Stads Fattige Severin Troyes Familielegat Sevcrine Lehmkuhls Lcgat For Bergenske Embcdsmenns Enker Ell Sjur Lunds Og Hustms Legat Skipsforer Andreas Ottesen Og Huslru Ragna Ollesens Legal

5 fu:6istrert I '3TIT fr:i.sesrfgisi F.I'.KT 0 3 MAR 2011 Skipsredcr Cioltfrcd Kulinlc Og Hustm Agol Kuhlcs Legat For Sjofolk Strand Og Huslnis Legat Svend Svendsens Legat Til Fordel For Gamle Og Syke Arbeiderc Soren B. Slang Og lluslru Anna Fodl Ludvigsens Legat Sostrene Frichs Legal Tannlege Michael Hell/en Benl/en Og Huslm Alidas Legal Thomas Andreas Friis Og Hustnis Legat Thora Mohrs 1,egat For Sykc Veldcdighetstbnd Opprcttct Av Iver Olsens, lljemdals. Clans Hanscns, Arnc Olsons Og Stubs Legat Vraker Bergc Nielsen Og Hustm Dorothea Malene Nielsens Legal Walscns Legal Aarsielhs Legal I tillegg konimer pr. 1/ Peter Tobias Steendahls legal Fond til trengcndc syke barn i alderen 0-15 ar hjeininehoiende i Bergen Jurg og Eliza Jebsens legaler lil Arnc Fabrikkcrs arbeidcre og ftinksjonarrer Jens Marstrander og hustrus legal Soskende Amelns legat Suskcnde von Tangcns legal Sanitetsmajor Alfred Martens og hustru Kaja fodl Tangcns legal Christian G. Anieln 1 Icsselmann og Anna C. Hessclmanns legal M) Andersons legat ogpr. I/i 2011 Manna Olsen Nordrevolls legat for vanforc i Fana Bergen, 23.februar Arthur Pcrsson

Legater under 1.000.000,-

Legater under 1.000.000,- Legater under 1.000.000,- Antall 397 Formål, grovinndeling -- Total kapital kr 110 415 607,00 849 Carl Johan Storetvedts Legat Universitetet i Bergen INGEN VEDTEKTER Kapital: kr 654 285,00? Har ikke vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST KAPITTEL 1. FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Sparebanken Øst er dannet ved sammenslutning mellom DrammensBanken Skoger Sparebank og Eiker Sparebank. DrammensBanken Skoger

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel VEDTEKTER for STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE Vedtatt av styret I 8.05.2015 e Olsen VIS 4J -r* tck He e Anita Wessel Vedtekterfor stflelsen Kolsåstrollet barnehage 2015.05. 18 Side 1 av 6 KAPITTEL I:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Stiftelseslovens rammer for organisering, forvaltning og omdanning av stiftelser

Stiftelseslovens rammer for organisering, forvaltning og omdanning av stiftelser Vedlegg til notat om omdanning av legater tilknyttet Bergen Legatinspeksjon Stiftelseslovens rammer for organisering, forvaltning og omdanning av stiftelser 1 Hva er en stiftelse? Hva som kommer inn under

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015. Klepp Sparebank ble opprettet i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS Selskapsavtale Trondheim Havn IKS SELSKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS Vedtatt i representantskapet 18. juni 2012 l ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER 1-1 Selskapets organisasjonsform og deltakere Trondheim

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012)

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) VEDTEKTER (Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) Kapittel 1 3 Firma Kontorkommune Formål 3 Kapittel 2 3 Grunnfondet 3 Kapittel

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 01.02.2012 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 3/12 BANKGÅRDEN RAKKESTAD - KJØP AV AKSJER

Detaljer

Vedtekter for. Kredittforeningen for Sparebanker

Vedtekter for. Kredittforeningen for Sparebanker ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker I. FIRMA 1 Selskapets navn er Kredittforeningen for Sparebanker. Selskapet er stiftet 03.05.2004. II. FORMÅL

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Major og Advokat Eivind Eckbos legat. Arsregnskap for 2013

Major og Advokat Eivind Eckbos legat. Arsregnskap for 2013 Major og Advokat Eivind Eckbos legat Arsregnskap for 2013 MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT ÅRSBERETNING 2013 1 ECKBOS LEGAT Major og advokat Eivind Eckbos legat er en privat stiftelse som yter støtte

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer