Kommuneplanens arealdel 2014 Verran kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens arealdel 2014 Verran kommune"

Transkript

1 Kommuneplanens arealdel Verran kommune Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter og fritidsboliger i Verran kommune

2 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALEDEL- VERRAN KOMMUNE Vedtatt av Verran kommunestyre den. Byggeområder: PBL ledd, nr Alle bygg i byggeområder for fritidsboliger skal plasseres best mulig inn i terrenget. Bygg bør plasseres lavest mulig mellom knauser og forhøyninger slik at de dominerer minst mulig i landskapet. Som hovedregel skal møneretning følge retningen på høgdekotene eller strandlinjen, men dette kan fravikes dersom alternativ plassering vil gi en bedre eller like god tilpassing til terrenget og landskapet rundt. Åpninger under bygg og terrasser skal kles igjen/sikres slik at de ikke er til fare for vilt og beitedyr. Bygninger skal kles med naturmaterialer (tre, stein og torv) slik at de har en overlate som går mest mulig i ett med terrenget. Taktekking skal være tre, takstein eller andre materialer med mørk, matt og ikke- lysreflekterende overflate Skarpe eller lyse farger tillates ikke, verken som hovedfarge eller som kontrastfarge på vinduer, vindskier og grunnmur etc. Eventuelle sidebygninger skal være i samme farge som hovedbygning. Eventuell oppbygd terrasse og rekkverk skal være i bygningens hovedfarge. Ved fortetting mot eksisterende bebyggelse skal arkitektur og fargevalg være tilpasset den eksisterende bebyggelsen For alle byggeområder stilles krav om godkjent reguleringsplan før bygging kan starte. 1.3 For byggeområdene F 1, F2, F3, F5,F16, F17, F24, F26, F31, F34, F 40, F41, F44, F 51, F53, F54 gjelder følgende: BYA på eiendommen må ikke overstige 200m 2 totalt. Bygningene på hyttetomta skal fremstå som en samlet enhet. Hytter kan oppføres i en etasje. Hems tillates innredet og inngår ikke i beregnet areal Uthus skal oppføres i en etasje og BYA skal ikke overstige 25 % av hyttens BYA. For hytter under 60 m 2 tillates uthus på inntil 15 m 2. Anneks kan oppføres i en etasje og BYA skal ikke overstige 25 % av hyttens BYA. For hytter under 60 m 2 tillates anneks på inntil 15 m 2. Flaggstang tillates. Inngjerding av tomt/bygning tillates ikke. 1.4 For byggeområdene ID 3, U1, U16, U17, U20, U25 gjelder følgende: Samlet BYA på eiendommen kan ikke overstige 40 % av tomtestørrelsen. Side 2 av 17

3 Hytter kan oppføres i to etasjer. Uthus kan oppføres i en etasje og BYA skal ikke overstige 25 % av hyttens BYA. For hytter under 60 m 2 tillates uthus på inntil 15 m 2. Anneks kan oppføres i en etasje og BYA skal ikke overstige 25 % av hyttens BYA. For hytter under 60 m 2 tillates anneks på inntil 15 m 2. Garasje kan oppføres i en etasje og BYA skal ikke overstige 25 % av hyttens BYA. Flaggstang tillates. Inngjerding av tomt/bygning tillates ikke. Landbruks-, natur-, og friluftsområder (LNF-områder ) PBL 20-4, 1 ledd, nr 2.Spredd boligbygging /næring/ fritidsbygg. 2.1 I LNF-A-områdene er det forbud mot all bygg- og anleggsvirksomhet som ikke er definert inn i LNF- kategorien 1. Vedlikehold og mindre vesentlige endringer/utviding av eksisterende bolighus/fritidshus innenfor LNF-områdene er tillatt innenfor rammen som settes i pkt. 2.4 og 2.5. Det kan utføres bruksendring av eksisterende driftsbygninger i LNF-området med formål tilleggsnæringer. Dette gjelder ikke enkeltstående bygg i 100 metersbeltet langs sjø. Endringer må ikke føre til ulemper for driften på bruket. 2.2 I LNF-B-områdene kan det tillates å gjenreise fritidsbebyggelse som er ødelagt på grunn av brann, naturskade eller lignende. Videre tillates oppført uthus og anneks ved eksisterende hytter innenfor de rammer som gis i pkt Følgende områder er avsatt til LNF-B: B1 Fergeli B2 Ressemfjellet B3 Holden B4 Kjåppån-Gotvatnet B5 Sela B6 Tua 1 Definisjonen av hva som er LNF- aktivitet og ikke finnes i veilederen LNF og Landbruk Pluss. Side 3 av 17

4 B7 Skjelstadseter-Vølset B8 Ormsetvatn B9 Setervatn-Grønlia 2.3 I LNF -C-områdene kan spredt bolig- og fritidsbygging tillates dersom bygging ikke skjer på dyrka mark, høgbonitets skog, i reindriftens trekk- og flytteleier eller i strandsonen. Strandsonen defineres her som 100 meter fra sjøen og 50 meter fra vassdrag. Ved bygging på over 3 nye boliger som blir satt opp samtidig og ligger naturlig sammen med avstand på opp til 100m, skal det utarbeides bebyggelsesplan. Tomter som blir lagt ut til spredd bosetting kan være inntil 4 dekar. Boligene skal være tilpasset landskapet, følge god byggeskikk og tilpasses byggeskikken til nærliggende bygningsmasse. Følgende områder er avsatt til LNF-C: Område Antall boliger tillat Antall hytter tillat C1 Landsembygda 3 C2 Stjerna 1 C3 Sundbygda 3 C4 Fjellgårdsvegen 3 C5 Holden-Follavannet 3 5 C6 Vikabukta Sagen 4 C7 Kjåppån Gotvatnet 2 4 C8 Silderen Myrmoen 2 C9 Verrastranda 10 C10 Verrabotn 4 Side 4 av 17

5 2.4 For eksisterende og nye fritidsboliger i LNF- områder kategori A, B og C gjelder: BYA på eiendommen må ikke overstige 200m 2 totalt. Bygningene på hyttetomta skal fremstå som en samlet enhet. Hytter kan oppføres i en etasje. Hems tillates innredet og inngår ikke i beregnet areal Uthus kan oppføres i en etasje og BYA skal ikke overstige 25 % av hyttens BYA. For hytter under 60 m 2 tillates uthus på inntil 15 m 2. Anneks kan oppføres i en etasje og BYA skal ikke overstige 25 % av hyttens BYA. For hytter under 60 m 2 tillates anneks på inntil 15 m 2. Der denne bestemmelse kommer i konflikt med eldre reguleringsplan, bebyggelsesplan eller disposisjonsplan, er det bestemmelser til arealplanen som gjelder foran eldre planverk. 2.5 For eksisterende og nye boliger i LNF- områder kategori A, B og C gjelder: BYA på eiendommen må ikke overstige 40 % av eiendommens totalareal.. Råstoffutvinning, 20-4, 1. ledd, nr Før etablering av nytt eller utvidelse av eksisterende område for råstoffutvinning, kreves godkjent reguleringsplan og driftsplan godkjent av Bergvesenet Side 5 av 17

6 Forholdet til eksisterende planer 4.1 Følgende reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser skal fortsatt gjelde. Ved motstrid mellom bestemmelser til den enkelte plan og bestemmelser til kommuneplanens arealdel, går bestemmelsene til den enkelte plan foran. PlanID Plannavn Vedtaksdato Bratreit + omegn Storsvebakken Nertrøa Hytteområde Rødsin Skammavatnet hyttefelt Bratreitøra industriområde Bratreitøra industriområde mindre omreg Tangstadfjæra Tjuin I Tjuin II Tjuin III Sanna Bratreitelva Sandnesset friluftsområde Malm sjukeheim Fergeli Felt I Fergeli Felt III Holderen - Holderen vestre Nersanna Strandvegen Bjørkan RV 720 Nedre Ressemåsen Sanna Malm Side 6 av 17

7 Ormseten hytteområde FV 202 Kleppabekken Aune Malm sykeheim Verran helsetun reg. endring Røssin hyttefelt (Privat-Malmo) Industriomr. m/kaianlegg og oml. av veg v/ Fines (Fines industriområde kai) Driftsveg mellom Aursand og Fines Grustak på gnr/bnr. 59/19, 59/20, 59/21, 59/22, 59/23 og 59/4 i Verrabotn Steinbrudd og industriområde, Fines Follafoss Industriområde øst Malm skole Storsvebakken II Sanna Endring del av Strandv. Bjørkan Fosdalen Kulturbergverk og næringsområde Rautindkammen Følgende regulerings-,bebyggelses- og disposisjonsplaner med tilhørende bestemmelser skal fortsatt gjelde. Ved motstrid mellom planenes bestemmelser og bestemmelser for kommuneplanens arealdel, er det bestemmelser til kommuneplanens arealdel som går foran. PlanID Plannavn Vedtaksdato Storsve Sjømark Håvseth Ørsjødalen Vestre (disposisjonsplan) Oldervika Fergeli, Disposisjonsplan omr. 1, Lilleferga Side 7 av 17

8 Fergeli, Disp.plan omr. 2, Dam Storferga Fergeli, Disp.plan omr. 3,Sundet Storferga Fergeli, Disp.plan omr. 4, Langvatnet Prestvågen Hytteområde Kjåppån (bebyggelsesplan) Side 8 av 17

9 RETNINGSLINER, UTFYLLENDE PLANBESTEMMELSER 1. Byggeområder (PBL ledd nr. 1) 1.1 Byggeområder for fritidsboliger skal plasseres slik at de ikke virker dominerende eller skaper silhuettvirkning i landskapet. Ved søknad etter PBL 93 skal det legges ved en estetisk skildring av bygget. 1.2 Byggeområdene må ikke hindre fri ferdsel langs sjøen. 1.3 Området må ha tilgang til rent drikkevatn. Behandling av avfall, gråvatn og kloakk skal følge kommunen sin praksis og regelverk. 1.4 Ved etablering av byggeområder nær veg og industri, må reguleringsplanen/bebyggelsesplanen ha en vurdering av tilrådde støygrenser. 1.5 Ved planlegging av byggeområder må det tas hensyn til at sjøføring av avløpsanlegg (og evt andre rør/ledningstyper) ikke er forenlig med ankring og derfor må planlegges utenfor ankringsområder. Sjøførte ledninger er som andre byggetiltak i sjø søknadspliktige tiltak som krever egen tillatelse etter havne- og farvannsloven 2. Landbruk, Natur og Friluftsområde LNF- områder (PBL 20-4, 1. ledd nr. 2) Spredt boligbygging 2.1 Rydding og vedlikehold av påviste kulturminner er tillatt. 2.2 Nyetablering av bolig eller fritidsbolig i LNF-områdene, må ikke komme i konflikt med viktige særlover og særinteresser som landbruk, friluftsliv, biologisk mangfold, kulturminner eller vannforsyning. 2.3 Nye avkjørsler/veger søkes unngått lagt over dyrka jord eller eksisterende tun. 2.4 Ved endring av eksisterende bygning skal nybygg/utbedring samsvare med god byggeskikk og være tilpasset landskapet i området. 2.5 Nyetablering av bolig må ha tilgang til rent drikkevann. Behandling av avfall, gråvann og kloakk skal følge kommunen sin praksis og regelverk. Etablering av spredt næring som omfattes av LNF- begrepet 2 må ikke skape skjemmende forurensing som røyk, lukt og støy for boliger i nærområdet. Større 2 Jfr veileder Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss Side 9 av 17

10 industribygg henvises til regulerte industriarealer eventuelt utløser krav om egen reguleringsplan. 2.6 Ved nyetablering av hus, skal plassering i landskapet vurderes ut fra: 1. Registrering av biologisk mangfold/viltområde. 2. Registrerte/påviste kulturminner. 3. ROS-analyse. 2.7 Driftsbygninger i landbruket som er nyttet til tilleggsnæring, skal ikke fradeles eiendommen. Bruk av eksisterende hus kan behandles friere enn nye bygg når det gjelder tiltak i forhold til Landbruk Pluss. 2.8 Framtidig hyttebygging skal helst være fortetting i eksisterende felt eller i tilknyting til eksisterende hytter. 3. Råstoffutvinning (PBL 20-4, 1. ledd punkt 3) 3.1 Reguleringsplan for råstoffutvinning skal inneholde: Driftsplan for gjennomføring av uttaket godkjent av Bergvesenet Sikring av området. Plan for utforming av arealet etter ferdig uttak og hvilket formål arealet er tenkt til. 3.2 Det skal settes av penger i et bundet fond i kommunen for tilbakeføring av området etter ferdig bruk. 3.3 For områder til råstoffutvinning må arealet ikke deles fra eiendommen under driftsperioden 3.4 For steinuttak uten reguleringsplan, skal arealet planeres/sikres etter ferdig uttak. 4. Båndlagte områder (Pbl 20-4, 1. ledd punkt 4) 4.1 For båndlagte områder er det vernebestemmelsene i særlov som gjelder. Evt. tiltak i slike områder må vurderes av kommunen i samråd med sektorinteressene. 4.2 Båndlagt områder etter Lov om naturvern av 19.juni 1970: Simadalen barskogvernområde I sjøfuglplanen for Nord-Trøndelag er følgede områder vernet: -Rambergholmen naturreservat. - Vaggen fuglefredningsområde. 4.3 Båndlagt områder etter Lov om friluftsliv av 28.juni 1957 (Friluftsloven) Side 10 av 17

11 Kommunen har to friluftsområder som er båndlagt etter friluftsloven: - Volsetøra friluftsområde. - Oldervika friluftsområde. 5. Områder for særskilt bruk eller vern av sjø eller vassdrag (PBL ledd, punkt 5) I PBL er ingen planbestemmelser, men det kan knyttes retningsliner til områdene: 5.1 Forbud mot bygg og anlegg i 100-metersbeltet mot sjø skal håndheves strengt. For tiltak i strandsonen skal som hovedregel kreves utarbeidet reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Det samme gjelder i 50-metersbeltet mot ferskvann. 5.2 Tiltak i sjø krever egen tillatelse etter havne- og farvannsloven før det kan iverksettes. Dette gjelder utfyllinger, mudringer, moloer, kaier, brygger, flytebrygger, akvakulturanlegg, havneanlegg, ledninger og rør over og under sjø, broer med mer. 6. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (PBL 20-4, punkt 6) 6.1 Statens vegvesens rammeplan for avkjørsler gjelder ved planlegging og saksbehandling av avkjørsler fra riks- og fylkesveger. 6.2 Ved tiltak der reguleringsplan eller bebyggelsesplan ikke kreves, skal det foreligge tillatelse fra aktuell vegmyndighet til utvidet eller endret bruk av direkte avkjørsler til offentlig veg. 6.3 Avkjørsler skal så langt mulig legges via eksisterende godkjente avkjørsler som tilfredsstiller gjeldende normaler med hensyn til utforming og siktkrav. Ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel som ikke tilfredsstiller dagens krav, forutsettes at dagens krav til utforming og siktkrav oppfylles. 6.4 Behov for å avsette areal til gang- og sykkeltrafikk skal vurderes ved all relevant planlegging 6.5 Behov for støykartlegging og eventuelle støyreduserende tiltak skal vurderes ved nye tiltak i nærheten av offentlig veg. Side 11 av 17

12 RETNINGSLINJER FOR BYGGING AV HYTTER OG FRITIDSBOLIGER I VERRAN KOMMUNE Retningslinjene er delt i tre kategorier: 1. Tradisjonelle fjellhytter 2. Hytter/fritidsboliger ved sjø 3. Høgstandard hytter/fritidsboliger 1. TRADISJONELLE FJELLHYTTER Dette gjelder hytter som bygges i skog og fjellterreng. Hytter i denne kategorien er de tradisjonelle fjellhyttene. 1.1 Plassering i terreng Generelt Alle bygg skal plasseres best mulig inn i terrenget. Bygg bør plasseres lavest mulig mellom knauser og forhøyninger slik at de dominerer minst mulig i landskapet. Som hovedregel skal møneretning følge retningen på høgdekotene eller strandlinjen, men dette kan fravikes dersom alternativ plassering vil gi en bedre eller like god tilpassing til terrenget og landskapet rundt. Valg av plassering i terrenget skal vises på kart i byggesøknaden Skrått terreng Innpassing i skrått terreng byr vanligvis på utfordringer. Dersom bygget er for bredt/langt for terrenget, vil fundamenthøyden bli for høy. Dette kan motvirkes ved for eksempel å terrassere bygget Oppfyllinger Fyllinger i skrått terreng vil lett virke kunstig og behøver ikke å gi bedre tilpassing til terrengets form. Valg av løsninger vil være av vesentlig betydning for hvor heldig en fylling vil være. Fyllinger skal dekkes med stedegen vegetasjon/beplantes slik at de ikke danner åpne sår i landskapet. Kunstige fyllinger er i utgangspunktet uønsket. Større terrenginngrep og planeringsarbeider tillates ikke. Med større terrenginngrep menes skjæring/fylling med over 1,5 m avvik. Ved oppfylling/terrenginngrep skal dette tas med og beskrives i byggesøknaden Arealer planløsninger Det er ikke tillat å fradele areal eller bygninger på fritidseiendommer. Side 12 av 17

13 1.2 Høyder takvinkel Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 34 grader. På den enkelte tomt skal brukes samme takvinkel, og i sammenhengende grupper av tomter maksimalt to ulike takvinkler. Markhøyde måles fra terreng til ferdig golv, og skal maksimalt være 80 cm. Rafthøyde måles fra ferdig golv til topp av svill på langvegg og skal være maksimalt 245 cm. Mønehøyde måles fra terreng til topp av møne og skal ikke overstige 425 Cm Materialvalg og estetikk Det skal legges stor vekt på det estetiske uttrykket og helhetsinntrykket av bygningen(e) på tomta, tilpassing til terrenget og landskapet rundt. Som det fremgår av punktene under 1.1 legges det vekt på bygningenes plassering og tilpassing til terrenget. Bebyggelsen på hver enkelt tomt og innenfor samme område skal ha en utforming som gir et helhetlig og harmonisk preg. Bygningene skal kles med naturmaterialer (tre, stein og torv) slik at de har en overlate som går mest mulig i ett med terrenget. Taktekking skal være tre, takstein eller andre materialer med mørk, matt og ikke- lysreflekterende overflate Skarpe eller lyse farger tillates ikke, verken som hovedfarge eller som kontrastfarge på vinduer, vindskier og grunnmur etc. Eventuelle sidebygninger skal være i samme farge som hovedbygning. Eventuell oppbygd terrasse og rekkverk skal være i bygningens hovedfarge. 1.4 Krav til søknad Søknad om byggetillatelse skal inneholde: - Plan ( i målestokk 1:50 eller 1:100) - Snitt med høydeangivelser - Fasader - Angivelse av markhøyder - beskrivelse av utvendige materialer og farger - søknad om ansvarsrett - kontrollplaner Side 13 av 17

14 2. HYTTER /FRITIDSBEBYGGELSE VED SJØ Dette gjelder oppføring av fritidsboliger/hytter ved sjø. 2.1 Plassering i terreng Generelt Alle bygg skal plasseres best mulig inn i terrenget. Bygg bør plasseres lavest mulig mellom knauser og forhøyninger slik at de dominerer minst mulig i landskapet. Som hovedregel skal møneretning følge retningen på høgdekotene eller strandlinjen, men dette kan fravikes dersom alternativ plassering vil gi en bedre eller like god tilpassing til terrenget og landskapet rundt. Valg av plassering i terrenget skal vises på kart i byggesøknaden Skrått terreng Innpassing i skrått terreng byr vanligvis på utfordringer. Dersom bygget er for bredt/langt for terrenget, vil fundamenthøyden bli for høy. Dette kan motvirkes ved for eksempel å terrassere bygget Oppfyllinger Fyllinger i skrått terreng vil lett virke kunstig og behøver ikke å gi bedre tilpassing til terrengets form. Valg av løsninger vil være av vesentlig betydning for hvor heldig en fylling vil være. Fyllinger skal dekkes med stedegen vegetasjon/beplantes slik at de ikke danner åpne sår i landskapet. Kunstige fyllinger er i utgangspunktet uønsket. Større terrenginngrep og planeringsarbeider tillates ikke (med større terrenginngrep menes skjæring/fylling med over 1,5 m avvik, jf SAK 5 nr 3, bokstav g). Ved oppfylling/terrenginngrep skal dette tas med og beskrives i byggesøknaden. 2.2 Arealer planløsninger Det er ikke tillat å fradele areal eller bygninger på fritidseiendommer. Bygninger med sammenhengende takflate regnes som 1 bygning. Åpninger under bygg og terrasser skal kles igjen/sikres slik at de ikke er til fare for vilt og beitedyr. Gjerder tillates ikke. 2.3 Høyder takvinkel Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 34 grader. På den enkelte tomt skal brukes samme takvinkel, og i sammenhengende grupper av tomter maksimalt to ulike takvinkler. For hytter gjelder: Markhøyde måles fra terreng til ferdig golv, og skal maksimalt være 80 cm. Rafthøyde måles fra ferdig golv til topp av svill på langvegg og skal være maksimalt 245 cm. Mønehøyde måles fra terreng til topp av møne og skal ikke overstige 425 Cm. For fritidshus i samme stil som den gamle trehusbebyggelsen gjelder: Markhøyde måles fra terreng til ferdig golv, og skal maksimalt være 80 cm. Rafthøyde måles fra ferdig golv til topp av svill på langvegg og skal være maksimalt 425 cm. Mønehøyde måles fra terreng til topp av møne og skal ikke overstige 610 cm. Side 14 av 17

15 2.4 Materialvalg og estetikk Det skal legges stor vekt på det estetiske uttrykket og helhetsinntrykket av bygningen(e) på tomta, tilpassing til terrenget og landskapet rundt. Som det fremgår av punktene under 1.1 legges det vekt på bygningenes plassering og tilpassing til terrenget. Bebyggelsen på hver enkelt tomt og innenfor samme område skal ha en utforming som gir et helhetlig og harmonisk preg. Bygningene skal kles med naturmaterialer (tre, stein og torv) slik at de har en overlate som går mest mulig i ett med terrenget. Taktekking skal være tre, takstein eller andre materialer med mørk, matt og ikke- lysreflekterende overflate Tradisjonelle hytter skal ikke ha skarpe eller lyse farger verken som hovedfarge eller på grunnmur. Eventuelle sidebygninger til hytter skal være i samme farge som hovedbygning. Eventuell oppbygd terrasse og rekkverk skal være i bygningens hovedfarge. I sjønære områder der gammel trehusbebyggelse dominerer bygningsmassen, kan det være hensiktsmessig å gi tillatelse til oppføring av fritidshus i samme stil. Dette for å ta vare på områdets egenart og miljø. Arkitektur og fargevalg skal være likedan som for den gamle bebyggelsen. 2.5 Strømfremføring Nye luftstrekk av kabler tillates ikke. Framføring av elektrisitet innenfor eksisterende eller nye byggeområder skal skje med jordkabel både for høyspent og fordelingsnett. Det samme gjelder kabler for telefon, bredbånd og TV m.m. 2.5 Krav til søknad Søknad om byggetillatelse skal inneholde: - Plan ( i målestokk 1:50 eller 1:100) - Snitt med høydeangivelser - Fasader - Angivelse av markhøyder - beskrivelse av utvendige materialer og farger - søknad om ansvarsrett - kontrollplaner Side 15 av 17

16 3. HØGSTANDARD HYTTER Høgstandardhytter er hytter med standard lik dagens krav til boliger. For høgstandardhytter kreves det at veg, vann, kloakk og strøm føres frem til tomta før bygging starter. Hytter i denne kategorien kan oppføres i to etasjer dersom hensynet til terrenget og landskapet rundt samt hensynet til øvrig bebyggelse tillater det. 3.1 Plassering i terreng Generelt Alle bygg skal plasseres best mulig inn i terrenget. Bygg bør plasseres lavest mulig mellom knauser og forhøyninger slik at de dominerer minst mulig i landskapet. Som hovedregel skal møneretning følge retningen på høgdekotene eller strandlinjen, men dette kan fravikes dersom alternativ plassering vil gi en bedre eller like god tilpassing til terrenget og landskapet rundt. Valg av plassering i terrenget skal vises på kart i byggesøknaden Skrått terreng Innpassing i skrått terreng byr vanligvis på utfordringer. Dersom bygget er for bredt/langt for terrenget, vil fundamenthøyden bli for høy. Dette kan motvirkes ved for eksempel å terrassere bygget Oppfyllinger Fyllinger i skrått terreng vil lett virke kunstig og behøver ikke å gi bedre tilpassing til terrengets form. Valg av løsninger vil være av vesentlig betydning for hvor heldig en fylling vil være. Fyllinger skal dekkes med stedegen vegetasjon/beplantes slik at de ikke danner åpne sår i landskapet. Kunstige fyllinger er i utgangspunktet uønsket. Større terrenginngrep og planeringsarbeider tillates ikke. Med større terrenginngrep menes skjæring/fylling med over 1,5m avvik. Ved oppfylling/terrenginngrep skal dette tas med og beskrives i byggesøknaden. 3.2 Arealer planløsninger Det er ikke tillat å fradele areal eller bygninger på fritidseiendommer. Bygninger med sammenhengende takflate regnes som 1 bygning. Gjerder tillates ikke. Åpninger under bygg og terrasser skal kles igjen/sikres slik at de ikke er til fare for vilt og beitedyr. 3.3 Høyder takvinkel Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 34 grader. På den enkelte tomt skal brukes samme takvinkel, og i sammenhengende grupper av tomter maksimalt to ulike takvinkler. Markhøyde måles fra terreng til ferdig golv, og skal maksimalt være 80 cm. Rafthøyde måles fra ferdig golv til topp av svill på langvegg og skal være maksimalt 425 cm. Mønehøyde måles fra terreng til topp av møne og skal ikke overstige 610 cm. Side 16 av 17

17 3.4 Materialvalg og estetikk Det skal legges stor vekt på det estetiske uttrykket og helhetsinntrykket av bygningen(e) på tomta, tilpassing til terrenget og landskapet rundt. Som det fremgår av punktene under 1.1 legges det vekt på bygningenes plassering og tilpassing til terrenget. Bebyggelsen på hver enkelt tomt og innenfor samme område skal ha en utforming som gir et helhetlig og harmonisk preg. Bygningene skal kles med naturmaterialer (tre, stein og torv) slik at de har en overlate som går mest mulig i ett med terrenget. Taktekking skal være tre, takstein eller andre materialer med mørk, matt og ikke- lysreflekterende overflate Skarpe eller lyse farger tillates ikke, verken som hovedfarge eller på grunnmur. Eventuelle sidebygninger skal være i samme farge som hovedbygning. Eventuell oppbygd terrasse og rekkverk skal være i bygningens hovedfarge. 3.5 Strømfremføring Nye luftstrekk av kabler tillates ikke. Framføring av elektrisitet innenfor eksisterende eller nye byggeområder skal skje med jordkabel både for høyspent og fordelingsnett. Det samme gjelder kabler for telefon, bredbånd og TV m.m. 3.6 Krav til søknad Søknad om byggetillatelse skal inneholde: - Plan ( i målestokk 1:50 eller 1:100) - Snitt med høydeangivelser - Fasader - Angivelse av markhøyder - beskrivelse av utvendige materialer og farger - søknad om ansvarsrett - kontrollplaner Side 17 av 17

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015 2026

Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Planbestemmelser mv. Sist revidert: 12.05.15. R - bestemmelse - retningslinje - informasjon Pb-loven plan- og bygningsloven 1. Felles bestemmelser for alle arealformål

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011-2022 - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelen Saksnr. 11/800 Journalnr.

KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011-2022 - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelen Saksnr. 11/800 Journalnr. KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011-2022 - og retningslinjer til arealdelen Saksnr. 11/800 Journalnr. 4859/11 Arkiv 141 Dato: 30.03.2011 Vedtatt i kommunestyret 26.05.2011 sak 27/11 INNHOLD 1. INNLEDNING

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2002-13 PLANBESTEMMELSER 25.04.2002 KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR TANA KOMMUNE 2002-2013: PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER 1 Formål: Hovedmålsettingen for

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune 13/2803-191 140 Planbestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune Vedtatt av kommunestyret 16.6.2015 i sak 34/15 Innhold Innledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Forholdet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Høringsforslag vedtatt av formannskapet 26.06.13 Innledning Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER.

UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. KOMMUNEPLANENS AREALDEL NOTODDEN KOMMUNE 2004 2015 UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Kommuneplanen består av følgende seks elementer som må sees i sammenheng: Kommunekartet Kommunedelplan Sentrum

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

Kommuneplan for Frogn 2013 2025

Kommuneplan for Frogn 2013 2025 Kommuneplan for Frogn 2013 2025 og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2013 Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål 17-20 Bestemmelser til hensynssoner

Detaljer

Gjerdrum møter fremtiden Kommuneplan 2012 2024

Gjerdrum møter fremtiden Kommuneplan 2012 2024 Gjerdrum møter fremtiden Kommuneplan 2012 2024 Del 2: Bestemmelser og retningslinjer til arealdelen Vedtatt av Gjerdrum kommunestyre 09.05.2012 Innhold Generelt... 3 1 Generelle krav... 3 1.1 Tiltak som

Detaljer

Kommuneplan for Asker 2014-2026

Kommuneplan for Asker 2014-2026 Vedlegg 3 Kommuneplan for Asker 2014-2026 Del 3 -Bestemmelser og retningslinjer, med: - Parkeringsnorm - Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler (Vedtatt 18.11.2014) 1 Innhold Generelle bestemmelser

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER Politisk behandling UTVALG DATO SAK Eldrerådet 22.03.2011 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.03.2011 Utvalget for miljø og teknikk 23.03.2011 Utvalget

Detaljer

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 29.1.2009 Utleggelse offentlig ettersyn: 28.2.2009-22.4.2009 Vedtak Hol Kommune: Reguleringsbestemmelser (revidert ihht. THU vedtak, 2011-03-16, sak 17/11) Reguleringsplan

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2007 Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 SIST REVIDERT: 05.03.2015 Vedtatt: 1 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11 er det utarbeidet kommuneplan

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset

KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE Fotograf: Tore Haraldset AREALDELEN Planbeskrivelse Vedtatt av Nes kommunestyre 29.09.2011 FORORD FORORD Plan- og bygningsloven gir kommunen en viktig rolle som planmyndighet.

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer