Vi sjekker inn i møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi sjekker inn i møte"

Transkript

1 INNKALING- Rektors lederteam (RLT) Deltakere: Gisle, Kirsti, Liv Marit, Torhild og Bjørn Halvard Dato: Sted: Rektors kontor BG Forfall: Referent Torhild Referat Forslag til vedtak: Referatet er godkjent og blir ut på qm+ Vi sjekker inn i møte Kort hva kommer du fra og hva skal til for fullt fokus og bidrag her idag Info Fra rektor: Personalnytt (alle): Annet nytt (alle) (meldes i møte): Runden Meldte saker til medbestemmelsemøte: Lønn og kriterier Gjennomgang av inntak Bygging av ny skole orientering Orientering vedrørende søkning programfag Utlysning studiekoordinator

2 Sak 1: Tjenestetelefon Ansv Møter Fra trer i kraft nytt reglement for elektronisk kommunikasjon. Gamle avtaler må sies opp og nye i henhold til nytt reglement må etableres. Eksisterende avtaler sies opp Dette blir gjort fra fylkesadministrasjonen sentralt Bjørn Halvard - RLT full utgiftsdekning - Avdelingslederne 1200 kr i året - Rådgiverne 1200 kr i året - Studiekoordinator 1200 kr i året - Vaktmester m/telefonvakt 600 kr i året - Fengsels-lærerne? 1200 kr i året Nytt reglement elektronisk kommunikasjon - Tjenestetelefon med mobilt bredbånd kr 4392,- pr år hvem har behov for dette? Dersom årsforbruket overstiger kr 4392,-for den enkelte som inngår i ordningen, må dette dekkes av den enkelte selv. Skolen betaler fakturaen og de som har forbrukt mer enn 4392 kr i året faktureres for det overskytende. eller - Utgiftsgodtgjøring med kr 1800 pr år for bruk av privat mobiltelefon/privat abonnement Dette alternativet forutsetter at den ansatte eier både mobiltelefon og abonnement- hvem har behov for dette? - Utgiftsgodtgjøring med kr 2400 pr år for bruk av privat bredbånd - hvem har behov for dette - Uansett hva slags ordning som velges, så vil dette komme som et påslag på inntekt og vil bli beskattes. Etablere nye avtaler - - Rektor kr 4392,- pr år + kr 2400 pr år for bruk av privat bredbånd. - RLT kr 4392,- pr år - Avdelingslederne kr 4392,- pr år - Medlemmer kriseteam u/rlt 1800 kr pr år - Rådgiverne 1800 kr i året (sjekkes med Margret) - Studiekoordinator 4392,- pr år - Vaktmester m/telefonvakt 1800 kr i året - Informasjonskonsulent 1800 kr i året

3 Vedtak Stabsleder Bjørn Halvard Berget gir aktuell informasjon til berørte ansatte.. Alle i LM går inn på 4392,- pr. år. Stabsleder Bjørn Halvard Berget sørger for nye avtaler blir utlevert og underskrevet. Sak 2: Flytting av klasser Ansv Møter Prosjektgruppen for «flytting av klasser» er ferdig med arbeidet sitt og har levert sin innstilling til RLT Innstillingen er enstemmig fra alle medlemmene i prosjektgruppa. Innstillingen fra prosjektgruppa blir et offentlig dokument etter fellesmøte torsdag Gisle RLT støtter innstillingen til prosjektgruppen Sak 3: Strategiske beslutninger vedr. inntak Ansv Møter Søkning er klar og det er tid for å starte arbeidet med å planlegge vår meny med tanke utdanningsprogram/klasser etc. neste år. Alle God søkning til skoleåret Utdanningsprogram med lav søkning vil bli vurdert igangsatt etter nærmere analyser. Avdelingsleder og tillitsvalgte blir involvert i RLTs analyser med forslag til tilbudsstruktur for skoleåret Sak 4: Lederutvikling Ansv Møter Ingvar har laget et utgangspunkt for drøfting i RLT/LM (se vedlagt PP) Gisle Ingvar kom med forslag til struktur, innhold og oppbygging av lederprogram. RLT tar med seg forslaget som et bakteppe for videre arbeid med skolens lederprogram.

4 Sak 5: Parkeringsplasser for forflytningshemmede Ansv Møter Det er innført ny parkeringsordning ved Horten vgs. fra I denne forbindelse har det kommet inn en del problemstillinger vedr. parkeringsmuligheter for forflyttingshemmede og betaling. Bjørn Halvard Besøkende: Forflytningshemmede får parkere gratis på skolens parkeringsplasser for forflytningshemmede. De må ha skolens kort for bruk av skolens parkeringsplasser for forflytningshemmede. Dette kortet får de ved henvendelse i skolens resepsjoner. Ansatte med offentlig parkeringskort for forflytningshemmede får parkere gratis på skolens parkeringsplasser for forflytningshemmede. I tillegg må de ha skolens kort for bruk av skolens parkeringsplasser for forflytningshemmede. Dette kortet får de ved henvendelse i skolens resepsjoner. Elever: Elever med offentlig parkeringskort for forflytningshemmede får parkere gratis på skolens parkeringsplasser for forflytningshemmede. I tillegg må de ha skolens kort for bruk av skolens parkeringsplasser for forflytningshemmede. Dette kortet får de ved henvendelse i skolens resepsjoner. Skolekontoret (Anne Grete) tar ansvar for å lage et P-kort for ansatte, og en midlertidig P-tillatelse for besøkende.

5 Sak 6: Avvikling av overtid Ansv Møter Det har vært møte mellom skolens ledelsen og tillitsvalgte fra Fagforbundet om avvikling av overtid. Fagforbundet har også hatt møter med sine medlemmer. AML sier at det ikke er anledning til å ta ut overtidstillegget som avspasering (1,5 time avspasering for 1 time overtid). Dette står også presisert i vår egen rutine for avvikling av overtid/merarbeid datert og godkjent av RLT Se nedenfor Bjørn Halvard Rutine for avvikling av overtid/merarbeid godkjent av RLT Presiseringer Arbeidstid er i AML og HTA definert som den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiver, jfr. AML kap og HTA 4.1. Av HTA 4.2 fremgår at den ordinære arbeidstiden ikke skal overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke. Undervisningspersonalet (inkl. ledere som har arbeidstidsbestemmelsene regulert i egne særavtaler, (bl.a. SFS 2213 og SGS 1010) Pålagt arbeid ut over ordinær arbeidstid pr. dag eller pr. uke er overtidsarbeid, jfr HTA 6.1. Det er kun for pålagt overtidsarbeid at det skal utbetales overtidsgodtgjøring. Bestemmelsene gjelder i utgangspunktet for arbeidstakere i heltidsstillinger. Også deltidstilsatte har imidlertid også krav på overtidsgodtgjøring dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling pr. dag eller pr. uke, jfr HTA 6.2. Pålagt arbeidstid mellom deltid og full stilling benevnes normalt som merarbeid, og godtgjøres kun time for time. Med overtidsarbeid menes altså pålagt arbeid av overordnet leder. Det er ikke tilstrekkelig at den enkelte arbeidstaker, etter eget initiativ, utfører arbeid ut over ordinær arbeidstid. Arbeid som imidlertid forutsettes utført med så kort tidsfrist, eller i et så stort omfang, at arbeidet nødvendigvis må utføres utenom ordinær arbeidstid, vil likevel måtte regnes som pålagt overtid, selv om dette ikke er eksplisitt uttrykt. Arbeidstaker bør imidlertid i slike tilfeller, så vidt mulig, ta opp forholdet med nærmeste overordnede leder før overtidsarbeidet påbegynnes. Ved pålagt deltakelse på møte, m.v., hvor den ansatte møter på vegne av / representerer arbeidsgiver, bør den faglige delen iht møteplan i sin helhet regnes som arbeidstid, og evt. overtid, iht. foranstående. Avspasering og godtgjøring av overtid/merarbeid Overtidsarbeid godtgjøres iht HTA 6. Etter avtale mellom nærmeste leder og arbeidstaker kan overtid avspaseres time for time. Overtidstillegget skal imidlertid utbetales. Det er ikke adgang til å avtale avspasering også av dette. Registering av avspasering Sentraladministrasjonen i VFK har bestemt at alt fravær skal registreres. Dette gjelder også for avspasering. Dette gjelder ikke den avspasering

6 som ligger i IAP-en. Personalansvarlig sender e-post fortløpende til lønnskonsulenten om avspasering for sine medarbeidere. Lønnskonsulenten registrerer avspasering i lønnssystemet. Forslag til praktisering av rutine for uttak av opparbeidet avspasering - Rutine for avvikling av overtid/merarbeid godkjent av RLT ligger til grunn for opparbeiding av avvikling av overtid. - Horten vgs. rutine skal følges og det er ikke anledning til å ta ut overtidstillegg som avspasering (1,5 time for 1 time overtid). - Aktuelle personalledere må sørge for at HVS sin rutine på området blir fulgt - Pålagt overtid kan tas ut i lønn eller avspasering - Det vil bli laget en overgangsordning siden det er mange som har opparbeidet en del timer som de bør kunne få tid til å avvikle, Eventuelt kan man jo vurdere om noen av disse timene kan utbetales. - Avregningsperiode for opparbeidet avspasering er: Januar - juni og juli desember. - Opparbeidet avspasering kan, dersom arbeidssituasjonen tillater det tas ut med inntil 5 hele dager i avregningsperioden eller etter avtale med nærmeste leder. - Overføring av avspaseringstimer fra en avregningsperiode til neste settes til maks 37,5 timer. Evt. unntak fra dette kan i særskilte tilfeller avtales med overordnet leder. - Opparbeidede timer ut over 37,5 timer betales ut på første lønnsutbetaling etter hver avregningsperiode. RLT oppsøker ekstern bistand i HR avdelingen i VFK for å tydeliggjøre og kvalitetssikre rutinen. Arbeidet ledes av stabsleder Bjørn Harald Berget. Fagforbundets leder Margareth Semb Freslo inviteres inn.

7 Sak 7: Arbeidsbeskrivelse assistenter og fagarbeidere Ansv Møter Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse for assistenter. Liv Marit, Margret, Margareth og Bjørn Halvard har vært involvert i dette arbeidet. Forslag til arbeidsbeskrivelse vedtas og berørte assistenter og fagarbeidere informeres. RLT må Lage en egen arbeidsbeskrivelse på andre stillinger som ikke har dette. Liv Marit tar ansvar for dette arbeidet. Studierektor har gitt beskjed til alle al som har assistenter på 84 % hvordan timelistene var for 2012/2013 Liv Marit/Bjørn Halvard Sak 8: FYR, organisering og ressurser Ansv Møter Fyr koordinatorene har kommet med et forslag om hvordan vi kan organisere FYR arbeidet for neste skoleår. Vi ønsker å få til gode samarbeidsarenaer og utnytte kompetansen for videreutvikling av FYR prosjektet. Målet er å få flere til å fullføre og bestå i fellesfag. Vedlagt ligger et forslag på hvordan vi kan benytte 4 klasseteam som utgangspunkt. RLT tar forslag opp til vurdering og tar saken videre til LM for drøfting. Det forberedes sak til LM Torhild Sak 9: Fag og timefordeling Ansv. Møter Avd. ledere er i gang med planlegging for neste skoleår. Før de kommer for langt i fag og timefordelingen er det momenter vi bør ha diskutert. Hvilke føringer skal legges til grunn og hvordan skal dette tas opp med avd. ledere? Momenter som kan være aktuelle for drøfting ligger i eget dokument Torhild, Liv Marit og Kirsti lager konkrete forslag til føringer. Det forberedes sak til LM uke 12 Sak 10: Utlysing av 100 % fast ressurs som studiekoordinator Status Ansv. Møter Inger L. går av med pensjon 31/1 14 og det er behov for allerede nå å skal lyses ut 100 % fast ressurs som studiekoordinator fra V14 slik av vedkommende kan jobbe sammen med Inger L. en periode. Stillingen er

8 allerede lagt ut internt på stillingstorget. Forslag til tekst som skal sette inn i vår standardtekst: Stillingsopplysninger/kvalifikasjoner: 100 % fast stilling som studiekoordinator. Stillingens hovedarbeidsområder er knyttet til koordinering og kvalitetssikring av skolens elevadministrative rutiner. Stillingen innebærer mye elevkontakt og veiledning. Arbeidet vil blant annet bestå av ansvar for og gjennomføring av eksamen, elevinntak, dokumentasjonsordninger og oppfølging av regelverk, elevoppfølging og timeplanarbeid. Det er ønskelig at studiekoordinatoren har kjennskap til både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Stillingen lyses ut eksternt. Det settes inn egen annonse til denne stillingen med en søknadsfrist 28. mars. Event. 2. april. Ansettelse fra 1. mai Sak 10: Skolens navigasjonskart Ansv. Møter Status Kirsti Skolens navigasjonskart er i sluttfasen. Trenger en konsolidering på siste siden i RLT før siste punktum blir satt. Gisle Saken blir satt opp på neste RLT møte 17. mars Eventuelt Evaluering av dagens møte (tas ikke med på referatet, men som læring/refleksjon/utvikling individuelt og som gruppe Deltakere Inntrykk Torhild Kirsti Bjørn Halvard Liv Marit Gisle

9

10

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO/SAMFO (egen trykksak)... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 1 Overenskomstens omfang - taushetsplikt... 2 2 Likestilling... 2 3 Arbeidstiden... 2 4 Overtidsarbeid...

Detaljer

Deltagere: Faste saker. Huskelapp. Hva handler saken om? Drift (D), Orientering (O), Kompetanseheving (K)

Deltagere: Faste saker. Huskelapp. Hva handler saken om? Drift (D), Orientering (O), Kompetanseheving (K) RLT-RIFT (Hver uke torsdag 0815-1000) ato: 2310-2014 Type møte: RLT RIFT Møteinnkaller: Rektor Møtereferent: Anita eltagere:, Kirsti, Torhild, Liv Marit, Anita Meldt forfall: Ikke møtt: Faste saker Huskelapp

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

STANDARDOVERENSKOMSTEN

STANDARDOVERENSKOMSTEN 68 2014/2016 STANDARDOVERENSKOMSTEN MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON MED TILSLUTTEDE LANDSFORENINGER OG DERES MEDLEMMER SOM OMFATTES AV OVERENSKOMSTEN OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE HANDEL OG KONTOR

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG ID Nfk.HMS.2.6.2 Versjon 1.02 Gyldig fra 09.05.2014 Forfatter Vigleik Aas Verifisert Fylkesrådet Godkjent Stig Olsen Side 1 av14 Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG 2.

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 mellom LA og Naturviterne Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 28 2 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Naturviterne

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS FOR ANSATTE I NORGES FISKARLAG M/FL. 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS FOR ANSATTE I NORGES FISKARLAG M/FL. 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen mellom LO/HK/FLT og NHO... 3 Del II Omfang og varighet... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Overenskomstens varighet... 3 Del III Arbeidstids- og lønnsbestemmelser...

Detaljer

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 RETNINGSLINJER VED UTFORMING AV ARBEIDSPLANER FOR FAGLIGE STILLINGER VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 1 INNLEDNING Disse retningslinjer danner grunnlag

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer