Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan , tegningsnummer 1-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7"

Transkript

1 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan , tegningsnummer 1-7 Datert

2 INNHOLD 1 Arealoppgave Bakgrunn for planforslaget Gjeldende planer Regionalplan for Jæren (vedtatt ) Fylkesdelplan for universell utforming (vedtatt ) Kommuneplan Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland Bebyggelsesplan for del av Haugvaldstad, Forhåndskunngjøring Innkomne merknader Beskrivelse av Planområdet Planområdets kvaliteter Tilgrensende/eksisterende bebyggelse/arealbruk Teknisk infrastruktur Spesielle miljø- og /eller risikoforhold Eksisterende service i nærområdet Beskrivelse av planforslaget Forslagets forhold til overordnede og andre gjeldende planer Forslagets planmessige innhold og kvaliteter Risiko- og sårbarhetsanalyse Universell utforming Arealoppstilling Konsekvenser av planforslaget

3 1 AREALOPPGAVE Planforslagets totalareal er på ca. 132,4 daa. Dette er fordelt på arealformålene: Områder Formål Areal i daa Bebyggelse og anlegg Øvrige kommualtekniske anlegg 0,17 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Vei offentlig Vei felles Vei privat Fortau (o_f) Gang-/sykkelvei GS Annen veigrunn grøntareal (o_avg) Kollektivholdeplass Parkeringsplasser (o_p, p_p) 26,8 1,6 1,9 0,3 13,5 35,2 0,024 0,4 Landbruks-, natur og Jordbruk 52,5 friluftsområder SUM 132,4 2 BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET Formålet med planen er å utvide eksisterende Fv. 561 Mosterøyveien og tilrettelegge for gang- og sykkelvei langs Mosterøyveien. Planleggingsoppdraget er tildelt firmaet Prosjektil Areal AS. 3 GJELDENDE PLANER 3.1 Regionalplan for Jæren (vedtatt ) Planområdet ligger i et viktig landbruksområde med dyrka jord av nasjonal verdi, og er i regionalplan for Jæren sett av som «kjerneområde landbruk». 3.2 Fylkesdelplan for universell utforming (vedtatt ) Retningslinjene i Fylkesdelplan for universell utforming er lagt til grunn for planforslaget 3.3 Kommuneplan I gjeldende kommuneplan er området avsatt til vei og ny gang- og sykkelvei med tilhørende hensynssone for støy. Rennesøy kommune har som hovedmål å være en god og trygg kommune å bo og leve i. Den kommunale planleggingen skal legge til rette for gode nærmiljøer, sammenhengende grøntstruktur og korte avstander til gode plasser for lek og fysisk aktivitet. Et av målene innenfor oppvekstmiljø er å utbedre gang- og sykkelveier slik at det blir mulig for barn og unge å ta seg trygt fram til skole og fritidsaktiviteter. 3.4 Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland legger føringer for investeringer på og langs fylkesveinettet. Et av prosjektene som er prioritert i programmet er ny gang- og sykkelvei fra Mosterøy skole til Finnasand. Det er avsatt kr. 29 millioner til dette tiltaket. 2

4 Figur 1 Utsnitt av kommuneplan Bebyggelsesplan for del av Haugvaldstad, 2004 I reguleringsplanen for del av Haugvaldstad er det regulerte busslommer ved Haugvaldstad i forbindelse med utbygging av området til boliger og industri/lager. Tre avkjørsler er stengt i forbindelse med ny adkomstvei for de nye boligene. I reguleringsbestemmelsene er det et rekkefølgekrav at regulerte busslommer skal være ferdigstilt og veiene F og D skal stenges før nye boliger kan tas i bruk. Figur 2 Utsnitt av tilstøtende bebyggelsesplan for del av Haugvaldstad 3

5 4 FORHÅNDSKUNNGJØRING Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt Varsel om igangsatt planarbeid ble sendt ut ved brev av til 16 instanser og 30 grunneiere. Frist for kommentarer ble satt til Planarbeidet ble varslet ved annonse i Stavanger Aftenblad og på kommunens hjemmeside. 4.1 Innkomne merknader Det kom inn 20 merknader til planarbeidet, flere tar opp en rekke ulike forhold. Noen gjelder planens innhold, med konkrete forslag. Andre er mer temaorientert, eller tar opp forhold som bør utredes nærmere. Disse er listet opp og kommentert. 1. Brev datert fra Solfrid Olsen, 47/30 Solfrid Olsen kommenterer at det må tas hensyn til hennes innkjørsel til hytten, og parkering på tomten. Hun ønsker en parkeringsplass til flere biler opparbeidet med asfalt. Avkjørselen til hytten er ivaretatt i planforslaget. 2. Brev datert fra Kurt Haugvaldstad, 52/13 Kurt Haugvaldstad ønsker å få en løsning med feundergang for å drive dyr over Mosterøyveien, for å unngå farlige situasjoner der dyrene må krysse veien. Det er regulert inn jordbruksavkjørsel som muliggjør kryssing for dyrene. 3. Epost datert fra Kristin Surnevik, Rektor ved Mosterøy skole Rektoren ber oss rette spesiell oppmerksomhet mot hvilken side av veien gang- og sykkelveien legges på. Det må også være gjennomtenkt hvordan den nye gang- og sykkelveien skal kobles til den eksisterende gang- og sykkelveien fra Vaula og opp til skolen. Rektoren nevner at det i dag er mye trafikk i krysset der eksisterende gang- og sykkelvei slutter med skolebusser og mange foreldre som kjører ungene til skolen i privatbil. Sykkelparkeringen ligger i motsatt ende av grusbanen. Hun nevner også at det er en undergang som munner ut direkte i det nye skoleområdet, og lurer på om denne skal knyttes til ny gang- og sykkelvei. Den nye gang- og sykkelveien legges på samme side som eksisterende gang- og sykkelvei fra krysset ved Vaula skole. Da blir forbindelsen mellom ny og eksisterende gang- og sykkelvei undergangen opprettholdt. 4

6 4. Brev datert fra Vilhelm Haugvaldstad, 52/6 Vilhelm Haugvaldstad lister opp følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Ta hensyn til dyrket mark 2. Rabatt innskrenkes for sykkelvei 3. Masseuttak tilbakeføres garden 4. Ønsker fe undergang 5. Skjæring ut mot Finnasand utredes nærmere 1. Traseen er foreslått med minimumskrav fra Statens Vegvesen på veibredde, rabatt og gang- og sykkelveien. 2. Rabatten på 2,5m er inntegnet ifølge krav fra Statens Vegvesen. 3. Det utarbeides detaljerte planer for terrengbehandling og landskapsforming. Planene skal redegjøre for eksisterende og nytt terreng. 4. Det er regulert inn jordbruksavkjørsel som muliggjør kryssing for dyrene 5. Detaljplan/byggeplan vil ta opp detaljene rundt skjæring og fylling langs traseen. 5. Epost datert fra Lyse Fiber Lyse Fiber har planer om utbygging av fiber på Mosterøy, og ønsker fellesgrøft med ny IVAR ledning. De ber om tilbakemelding om når anlegg er planlagt startet, og hvilken frist Lyse har med å lage plan. Lyse er invitert med i felles grøft. Rennesøy kommune er kjent med at Lyse nå etablerer egen grøft sammen med Telenor langs nordøstsiden av Mosterøyveien. 6. Brev datert fra Petter Kaada, 51/1 Petter Kaada ønsker at det ikke bygges ned mer av hans landbruksjord enn det som er helt nødvendig, og nevner at rabatten mellom vei og gang- og sykkelveien ikke bør overstige 2 m, og det bør ellers brukes så minimale mål som mulig. Han nevner også at det ved etablering av gang- og sykkelvei må adkomstene til dyrket mark sikres gjennom å beholde eksisterende avkjørsler, og å etablere nye adkomster der det er hensiktsmessig. Det blir også nevnt at adkomst til hovedkanaler som går gjennom eksisterende vei sikres ved at det opprettes nye kummer på utsiden av gang- og sykkelveien, og at kummer, hovedkanaler og adkomster blir inntegnet på riktig plass. Rabatten på 2,5m er inntegnet ifølge krav fra Statens Vegvesen. Adkomstene til dyrket mark må følge foreslåtte regulerte avkjørsler. Tekniske planer/byggeplaner tar opp detaljene rundt tilkopling til eksisterende og nytt vannog avløpsnett. 5

7 7. Brev datert fra Eirik Sokn og Eldbjørg D. Sokn, 51/2 Eirik og Eldbjørg Sokn har følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Ønsker ikke at det bygges ned mer av deres landjord enn det som er nødvendig, og at det ellers bør brukes så minimale mål som mulig på rabatten mellom vei og gang- og sykkelveien. 2. Eksisterende møteplass bør innlemmes i veien, da det ikke er behov for møteplass etter utvidelse av veien. 3. Adkomst til hovedkanaler som går gjennom eksisterende vei må sikres ved at det opprettes nye kummer på utsiden av gang- og sykkelveien. 4. En hovedkanal brukes i dag til å dra gjødselsslange gjennom ved gjødselkjøring på motsatt side av veien. Det forutsettes at denne kanalen forlenges under gang- og sykkelveien slik at den kan brukes i fremtiden. 5. Fjøset til Eirik og Eldbjørg ligger på nordsiden av veien, og fra 2014 er det krav om at alle kyr skal ut på beite. De ønsker da å få etablert en feundergang slik at dette lar seg løse. 1. Bredden på vei, rabatt og gang- og sykkelvei er inntegnet etter krav fra Statens Vegvesen. 2. Møteplassen er foreslått innlemmet i utvidet vei. 3. Og 4 Tekniske planer/byggeplaner tar opp detaljene rundt tilkopling til eksisterende og nytt vann- og avløpsnett samt løsning for kanal til gjødselkjøring. 5. Det er regulert inn jordbruksavkjørsel som muliggjør krysning for dyrene 8. Brev datert fra Lyse Elnett AS Lyse har ingen kommentarer til reguleringsplanen, men gjør oppmerksom på eksisterende kabler innenfor planområdet. Flytting/endring samt ny tilknytning skjer i henhold til enhver tid gjeldende retningslinjene. Tas til etterretning 9. Epost datert fra Egil Vaula, 51/13 Egil Vaula ønsker orientering i den videre saksgang og at arealbruken på hans eiendom blir minst mulig. Traseen er foreslått med minimums krav fra Statens vegvesen på veibredde, rabatt, gang og sykkelvei. Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget når det ligger ute til høring etter 1. gangsbehandling. 10. Epost datert fra Berit Øverland, Leder FAU ved Mosterøy skole FAU, ved Mosterøy skole, er særlig opptatt av at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til elever som må krysse veien. FAU nevner at dersom gang- og sykkelveien skal gå på samme side som eksisterende gang- og sykkelvei, må kryssingen ved Vodlaveien være god med f.eks. opphøyd gangfelt, undergang el. 6

8 Dersom ny gang- og sykkelvei skal krysse ved skolen, ser FAU for seg at det må skje i en ny undergang, eller legges bedre til rette i den gamle undergangen ved f.eks. humper i veien og 30 sone. FAU nevner også at selv om fartsgrensen er 40 km/t, så holder bilene stor fart. Det er også mye trafikk ved skolestart og skoleslutt med mye privatbiler og skolebusser som gir et uoversiktlig trafikkbilde. Kryssingen er foreslått ved Vodlaveien, og blir utført etter krav fra Statens vegvesen med hensyn til sikt og belysning. Stedet for krysningen oppfyller ikke kriteriene for etablering av gangfelt. Fartsgrense er satt ned til 40 km/t ved skolen for å redusere hastigheten i området. 11. Brev datert fra Statens vegvesen Statens vegvesen uttaler seg på vegne av Rogaland Fylkeskommune som veieier, og inngår ikke i det pågående samordningsprosjektet av statlige innsigelser i regi av Fylkesmannen i Rogaland. Ny håndbok N100, Veg- og gateutforming (veinormalen) er nylig godkjent av Samferdselsdepartementet. Håndboken gjelder fra 14.oktober 2013, og setter spesifikke krav til bredde på gang- og sykkelvei gir samt rabatt. Statens vegvesen sine krav baseres på denne håndboken. Statens vegvesen har følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Det må tilrettelegges for et sikkert krysningspunkt over fv. 561 i området ved gnr. 49 bnr. 1 med gode siktforhold. De gjør oss oppmerksom på at stedet ikke oppfyller kriteriene for etablering av gangfelt. 2. Kjøreveien må inngå i reguleringsplanen og foreslått veiprofil på 6 m aksepteres. 3. Gang- og sykkelveien må reguleres med 3 m bredde (2,5 m + 2 0,25 m skulder). 4. Det må reguleres inn rabatt mellom kjørevei og gang- og sykkelvei med bredde på 2,5 m, og det er ønskelig med en gjennomgående bredde på rabatten. Kravet baseres på en vurdering av de ulike fartsgrensene på hele strekningen, og erfaring viser at det er vanskelig å oppnå et godt fungerende grøfteprofil om rabatten er smalere. 5. Det må reguleres annen veigrunn langs fv. 561 på motsatt side av gang- og sykkelveien med en bredde som omfatter skråningsutslaget, og har en bredde på minimum 3 m. 6. Langs gang- og sykkelveien må det reguleres annen veigrunn med en bredde som omfatter skråningsutslaget, og har en bredde på minimum 1 m. 7. Det må framkomme i reguleringsbestemmelsene at tekniske planer/byggeplaner for gang- og sykkelveien skal sendes Statens vegvesen for gjennomsyn. 8. Under utarbeidelsen av reguleringsplanen må sanering og samordning av avkjørsler på strekningen vurderes. Statens vegvesen nevner at dette er å anse som et varsel om innsigelse, og forbeholder seg retten til eventuelt flere merknader når forslag til reguleringsplan foreligger. 1. Krysningspunktet er i krysset ved Vodlaveien og er inntegnet etter anbefaling fra Statens vegvesen. 2. Kjøreveien inngår i reguleringsplanen med en bredde på 6 m. 3. Gang- og sykkelveien er regulert med en bredde på 3 m. 7

9 4. Det ble avklart på møtet den med Statens vegvesen at en kan innsnevre grøften med 1m langs kulturminnene ID En får da en løsning med 1,5 m grøft med lukket drenering langs kulturminnene. Hovedsakelig skal planen ha en rabatt på 2,5m. Det er viktig med en naturlig tilpasning av gang- og sykkelveien i terrenget slik at en får en god landskapstilpasning. For å få til en god løsning som tilpasser seg eksisterende fortau og parkeringsplass ved butikken på Finnasand ble det avklart at det beste vil være en fortaus løsning på 2,5m med kantstein. For å få en naturlig overgang i kurvaturen er det lagt inn en gradvis innsnevring fra GS-vei med grøft til fortausløsning uten grøft. 5. Minimumsbredden på annen veigrunn langs kjørebanen er 3 m, med unntak der skråningsutslaget er større enn dette. 6. Minimumsbredden på annen veigrunn langs gang- og sykkelveien er 1 m, med unntak der skråningsutslaget er større enn dette. 7. Det er fastsatt i reguleringsbestemmelsene at tekniske planer/byggeplaner for gang- og sykkelveien skal sendes Statens Vegvesen for gjennomsyn. 8. Det er foretatt befaring sammen med grunneiere langs hele traseen. Der en har vurdert alle avkjørsler i forhold til drift og adkomst til eiendommen. 12. Epost datert fra Sølvi og Kristian Edland, 49/15 Sølvi og Kristian Edland kommenterer at arealet som er tatt med i planområdet er for stort, og tar liten hensyn til støy og livskvalitet for de som skal bo på «restene». De er positive til tiltaket, men ønsker en mer rettferdig løsning. De nevner at krysset ved Mosterøyveien / Vodlaveien brukes mye av turgåere, til sykkelritt og Mosterøy skole sine faste idrettsutfoldelser, og kommenterer at selv om fartsgrensen er 50 km/t kjører nok bilene både i 80 og 100 km/t. De foreslår en trafikkøy eller lignende fysiske fartshinder. Krysset er også busstopp spesielt for Vodlaveiens brukere. De kommenterer at det kan aksepteres at prosjektet innløser areal til maks 3 m veiskulder inn på deres eiendom. De ønsker en myk og åpen overgang fra hage til trafikant, og har forståelse for at beplantning må stå i forhold til siktkrav nær veikrysset. Sølvi og Kristian er villige til å ofre areal til busskur ved krysset. Traseen er foreslått med minimums krav fra Statens vegvesen på veibredde, rabatt, gang og sykkelvei. Krysset ved Vodlaveien blir inntegnet etter anbefaling fra Statens vegvesen, og det er ikke tegnet inn busstopp i dette området. 13. Epost datert fra Harald Dirdal, 49/3 Harald Dirdal har følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Ønsker at rabatten blir satt til 2 m 2. Mulighetene til adkomst til dyrene opprettholdes. Kjører i dag rett ut på jordet flere plasser, og ønsker mulighet til dette. 3. Har i dag gjennomføring i veien for vann og strøm til dyrene, og dette må opprettholdes. 8

10 1. Rabatten er inntegnet etter krav fra Statens vegvesen på 2,5 m. 2. Adkomstene til dyrket mark må følge foreslåtte regulerte avkjørsler. 3. Tekniske planer/byggeplaner tar opp detaljene til vann- og avløp og kabelnettet i området. 14. Epost datert fra Kjetil Edland, for Dagfinn Edland, 49/1 Edland har følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Gang- og sykkelveien bør følge eksisterende gang- og sykkelvei frem til Vodlaveien der den vil krysse Mosterøyveien. 2. En må sørge for at Lyse legger bredbånd langs veien mot Finnasand 3. Eksisterende feundergang må forlenges under ny gang- og sykkelvei 4. El linje og telefonkabel bør legges i jordkabel 5. Bruk minst mulig areal til rabatter m. m da det her er mye dyrka jord fra Vaula til Finnasand. 1. Gang- og sykkelveien følger eksisterende gang- og sykkelvei frem til krysset ved Vodlaveien. 2. Lyse er oppdatert på planarbeidet, og jobber med å få til bredbånd langs veien mot Finnasand. 3. Eksisterende feundergang er foreslått forlenget i planforslaget. 4. Tekniske planer/byggeplaner vil ta for seg kabelnettet i området. 5. Veiprofilet er inntegnet etter krav fra Statens vegvesen. 15. Epost datert fra Ivar Finnesand, 53/2 Ivar Finnesand har følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Grunneiere blir kontaktet om mulighet for videre landbruksdrift og arealdisponering 2. At det søkes løsninger med minst mulig arealbruk 3. Opplysning om trasevalg og realiseringspunkt 1. Informasjonsmøte vil forsøke å avklare disse punktene. 2. Foreslått veiprofil er inntegnet etter krav fra Statens vegvesen, og tar så lite areal som mulig. 3. I informasjonsmøtet vil opplysninger om trasevalg bli lagt frem. Realiseringstidspunkt må ses i sammenheng med budsjett for fylket og kommunen. 16. Epost datert fra Olav Edland, 49/11 Olav Edland foreslår at gang- og sykkelveien legges på høyre side frem til krysset ved Vodlaveien for best løsning for de som bruker «nullen», og påkoblingspunktet for en eventuell videre vannledning ligger også på høyre side av veien. Er ivaretatt i planforslaget. 9

11 17. Epost datert fra Anneli Bjerka og Byron Lyndon Stokes, 49/27 Anneli og Byron har følgende kommentarer og ønsker til planarbeidet: 1. Gang- og sykkelveien blir lagt utenom deres steingjerde/eiendom, og at utvidelsen av veien blir tatt av motsatt side. Dette vil være positivt for de og deres naboeiendommer. Viktig å bevare de gamle og flotte trærne som er på naboeiendommen. 2. Dersom det er påkrevd å ta noe av deres eiendom, så kan de høyst akseptere et par meter inn i hagen da hagen blir aktivt brukt til lek og ballspill av deres barn og deres venner. 3. De ønsker også mer informasjon om det blir opprettet trafikkøy langs vegen i nærhet av deres eiendom, mulighet for kompensasjon i form av steingjerde med støyskjerm og hvordan planlagt belysning vil påvirke de. 1. Eksisterende gang- og sykkelvei ved Mosterøy skole ligger på høyre side av veien. Ny gang- og sykkelvei er foreslått som en forlengelse av denne frem til krysset ved Vodlaveien, rett etter eiendommen til Bjerka / Lyndon Stokes. Dette fører til at eksisterende steingjerde må flyttes og eventuelt istandsettes igjen. Trerekkene til naboene blir ikke berørt. 2. Traseen er foreslått med minimums krav fra Statens vegvesen på veibredde, rabatt, gang og sykkelvei. 3. Trafikkøy langs veien er ikke vurdert som nødvendig. Regulert gang - og sykkelvei genererer ikke mer støy i forhold til biltrafikk. 18. Epost datert fra Fylkesrådmannen, Kulturavdelingen (nyere tids kulturminner) Fylkesrådmannen v/seksjon for kulturarv har vurdert saken som regional kulturminnemyndighet med henblikk på nyere tids kulturminner, og nevner følgende: 1. Eldre steingjerder langs veien bør ivaretas, da de er et karakteristisk trekk i Rennesøy, og steingjerder er også ett av satsingsområdene i utkast til kommunens kulturminneplan. Det gis derfor et sterkt faglig råd om at det tas hensyn til disse. Ved utførelse bør eventuelle steingjerder som berøres, istandsettes igjen. 2. Fylkesrådmannen kommenterer også at det langs veien er en del hus registrert i SEFRAK-registeret, som vil bli liggende nært veien, spesielt skrivergården som er vurdert til verneklasse A. Det er vanskelig å se fra vedlagt kart, men hvis tiltaket kommer i konflikt med huset må dette belyses i det videre arbeidet. 1. Eldre steingjerder langs traseen blir forsøkt bevart, og steingjerder som blir berørt blir forsøkt istandsatt igjen. 2. Skrivergården som er vurdert til verneklasse A blir ikke berørt av planforslaget. 19. Epost datert fra Fylkesrådmannen, kulturavdelingen (automatisk freda kulturminner) Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, har vurdert varlet om oppstart av regulering i det aktuelle området som sektormyndighet innenfor kulturminnevern, med henblikk på forholdet til automatisk freda kulturminner. 10

12 Fylkesrådmannen nevner at det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt i nærområdet, og finner det nødvendig å befare planområdet før endelig uttale til planen kan gis. Fylkesrådmannen har følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Finner det nødvendig å befare planområdet for endelig uttalelse kan gis på grunn av tidligere funn av kulturminner/kulturminnefelt, og for å avgjøre om det er potensial for ikke-registrerte automatisk freda kulturminner kan komme i konflikt med planforslaget. De kan ikke kreve befaring utført før det ferdige planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, selv om all erfaring tilsier imidlertid at tiltakshaver har nytte av å få utført befaring på et tidlig tidspunkt i planprosessen. Kostnadene ved første synfaring vil ikke bli belastet tiltakshaver, men det må imidlertid understrekes at det kan bli behov for ytterligere registreringer etter denne første synfaringen. 2. Ber også om å få tilsendt tilleggsopplysninger i form av dyrkningsplaner etter 1970, samt evt. trase for eksisterende vannledning, kabler og lignende innenfor planområdet da slike inngrep i planområdet kan redusere potensialet for bevarte automatisk freda kulturminner. Fylkesrådmannen vil kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av befaringen, og om nødvendig ytterligere registreringer, foreligger og forholdet til evt. automatisk freda kulturminner er avklart. 1. Det er ikke gjennomført befaring i forbindelse med planarbeidet. 2. I forbindelse med planlegging av vannledning er det foretatt befaring og registreringer på strekningen fra Vodlaveien til Haugvaldstad. Funn på denne strekningen er i stor grad hensyntatt i planforslaget. På strekningen Mosterøy skole til Vodlaveien ligger det alledere vannledning i traseen for gang- og sykkelvei. Strekningen Haugvaldstad til Finnasand vil bli befart snarlig. 20. Brev datert fra Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen nevner at utbygging av gang- og sykkelvei er tiltak som er i tråd med flere nasjonale, regionale og lokale mål innen samfunnsutviklingen. Den aktuelle veistrekning ligger i et viktig landbruksområde med dyrka jord av nasjonal verdi, og i Regionalplan for Jæren er området satt av som «kjerneområde landbruk». Fylkesmannen legger til grunn at de klare føringene i bl. a NTP om å velge minst mulig arealkrevende løsninger blir fulgt opp i planarbeidet i dette området. Fylkesmannen kommenterer også at det ikke går fram fra planvarselet hvilken side gang- og sykkelveien legges på, men nevner at det bør tas hensyn til merknaden fra Statens vegvesen å legge gang- og sykkelveien på østsiden frem til gnr. 49, bnr.1, og videre derfra på vestsiden. Videre nevner fylkesmannen at dersom det ikke blir utarbeidet konsekvensutredning må planarbeidet ha en grundig planbeskrivelse og et oversiktlig arealregnskap der det kommer tydelig frem hvor mye landbruksareal som vil bli nedbygd/omdisponert som følge av planarbeidet. I forhold til hensyn til landbruksareal er merknaden fra Statens vegvesen lagt til grunn i valg av veiprofil og plassering av gang- og sykkelveien. Det er i planbeskrivelsen utarbeidet et 11

13 oversiktlig arealregnskap der det kommer tydelig frem hvor mye landbruksareal som er nedbygd/omdisponert som følge av planarbeidet. 5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Figur 3. Planområdet 5.1 Planområdets kvaliteter Planområdet består av 4,2 km vei. Fra Mosterøy skole til Kåda er terrenget flatt. Fra Kåda til Haugvaldstad blir terrenget mer kupert med en svak stigning og terrenget skråner ned mot sjøen fra Haugvaldstad. Terrenget er delvis bratt fra Haugvaldstad til Finnasand kai. Området består av flere eiendommer og eies av: 47/11 RENNESØY KOMMUNE 49/27 BJERKA ANNELI 49/3 DIRDAL HARALD 49/1 EDLAND DAGFINN 49/15 EDLAND KRISTIAN 49/11 EDLAND OLAV 53/2 FINNESAND IVAR T 52/5 FINNESAND KARL 52/8 FINNESAND KARL 53/6 FINNESAND KIRSTEN 53/19 FINNESAND ODD JAKOB 53/1 FINNESAND ODDBJØRN 12

14 53/22 FINNESAND ODDBJØRN 52/3 HAUGVALDSTAD EGIL 52/2 HAUGVALDSTAD JARL 52/4 HAUGVALDSTAD KRISTIAN 52/13 HAUGVALDSTAD KURT 52/26 HAUGVALDSTAD PAUL 52/6 HAUGVALDSTAD VILHELM 47/22 HAUSKEN DAGNY C SUNNANÅ 47/41 HAUSKEN DAGNY C SUNNANÅ 47/8 HAUSKEN DAGNY C SUNNANÅ 47/22 HAUSKEN GEIR KRISTIAN 47/41 HAUSKEN GEIR KRISTIAN 51/1 KAADA PETTER 49/14 LYSE ELNETT AS 49/28 LYSE ELNETT AS 47/30 OLSEN SOLFRID ODDNY 49/30 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 51/16 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 52/32 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 53/33 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 51/2 SOKN ELDBJØRG DØSKELAND 49/30 STATENS VEGVESEN REGION VEST 51/16 STATENS VEGVESEN REGION VEST 52/32 STATENS VEGVESEN REGION VEST 53/33 STATENS VEGVESEN REGION VEST 49/27 STOKES BYRON LYNDON 47/22 SUNNANÅ VILHELM 52/23 THORSEN ASBJØRN 53/20 UTSTEIN KLOSTER HOTELL EIENDOM AS 51/13 VAULA EGIL 5.2 Tilgrensende/eksisterende bebyggelse/arealbruk Planområdet strekker seg fra Mosterøy skole og Mastrahallen i øst til Finnasand kai og Utstein kloster hotell i vest. Veitraseen grenser til innmarksbeite for storfe og sau og fulldyrka jord. Langs Mosterøyveien er det spredt bebyggelse med bolighus, lager, gårdsbruk og fritidsboliger. Langs traseen er det 8 SEFRAK registrerte bygninger. Det er i hovedsak våningshus som er registrert, og planen er ikke i konflikt med disse bygningene. 5.3 Teknisk infrastruktur Fv561 Mosterøyveien er smal for fylkesvei å regne. Bredden på veien er i dag fra 3,75-5 m og har en Ådt på Fartsgrensen på Mosterøyveien er 40, 50 og 60 km/t. 350 m vest for Mosterøy skole økes fartsgrensen fra 40 km/t til 50 km/t. Etter ca. 1 km økes fartsgrensen til 60 km/t. Fartsgrensen er 60 km/t frem til ca. 550 m fra Finnasand kai der den senkes til 50 km/t igjen. 13

15 Kommuneplanen har registrert barnetråkk for Mosterøy. Illustrasjonen viser hvordan veinettet ved skolen, Kleivane og Voll blir benyttet av barn og fra Haugvaldstad til Mastravarden. Både Mastravarden og området fra Mosterøy skole til Voll blir brukt i skolesammenheng. Figur 4 Utsnitt av barnetråkkregistreringer for Rennesøy kommune Langs Mosterøyveien er det planlagt ny hovedvannledning og det må tas hensyn til denne under planleggingen. Planen er at gang- og sykkelveien plasseres i samme trase som planlagt vannledning. Føringer som er gitt for vannledningstraseen er at denne blir lagt på sørsiden av kjøreveien 9,5 meter fra eksisterende veikant langs nordsiden av Mosterøyveien. 5.4 Spesielle miljø- og /eller risikoforhold Støy Statens vegvesen har i forbindelse med kommuneplanen beregnet støysoner langs E39, riks- og fylkesveiene. Kartet viser beregnet støyutbredelse for Fv561 Mosterøyveien. Mosterøyveien er i gul sone: Lden 55 65dB. Biologisk mangfold Utvidelsen av veien fører til at man tar i bruk dyrket mark og innmarksbeite. Det er ikke registrert noen viktige naturtyper innenfor planområdet. Hovedarealressursene som tilgrenser planområdet er fulldyrka jord, skog av høy bonitet, innmarksbeite og annen 14

16 jorddekt fastmark. Fulldyrka jord er fremtredende arealressurs som følger hele plangrensen. Fra Kåda til Finnasand er det mye innmarksbeite. Kulturminner id I perioden til utførte Rogaland Fylkeskommune arkeologiske registreringer langs sørsiden av Mosterøyveien mellom Vodla og Haugvaldstad på grunn av planer om ny vannledning langs denne traseen. Det var tidligere kjent flere kulturminner fra nærområdet, og det ble vurdert som nødvendig å gå inn med arkeologiske registreringer langs deler av traseen. Det ble funnet fem ny lokaliteter med bosetningsspor, i tillegg ble en tidligere kjent rydningsrøyslokalitet utvidet og ble dermed i konflikt med planområdet. Lokalitet med id med sikringssone, ligger der veien er i dag. I konflikt med planområdet 5.5 Eksisterende service i nærområdet Busstilbud Det går buss fra Sokn til Fjøløy fra klokken 6.08 til 16:38 i hverdagene. Planområdet har tre bussholdeplasser: Mastrahallen, Haugvaldstad og ved Utstein kloster hotell. Skole Mosterøy skole er for barn på trinn som bor på de søre øyene i kommunen, Bru, Sokn, Vestre Åmøy, Mosterøy, samt Austre Åmøy. Skolen ligger på Vaula på Mosterøy. Ungdomsskolen ligger på Rennnesøy. Idrettshall Mastrahallen ligger i tilknytning til Mosterøy skole. Idrettsanlegget består av grasbane, kunstgrasbane, grusbane og ballbinger. 15

17 Bedehus Mosterøy bedehus ligger på motsatt side av Mosterøyveien ved Mosterøy skole. Bedehuset har fast søndagsskole ca. annen hver søndag og grøtkafe med bingo en lørdag i måneden. Kirke Utstein kloster kirke ligger på Klosterøy og er Norges eneste bevarte middelalderkloster. Klosteret drives i dag som museum, konferansested, selskapslokaler og konsertarena. Askje Kirke ligger på Askje. Hotell Utstein kloster Hotell i havgapet på Mosterøy. Hotellet åpnet i 1993 ved navnet Utstein kloster vertshus. Består av 34 rom og har i tillegg selskaps-, kurs- og konferansefasiliteter. Turområde I området har man flere turmål, blant annet Mastravarden og Fjøløy fort. I 2011 ble Fjøløy fort åpnet for fri ferdsel, det har vært en markant økning turister til dette området de siste årene. Fjøløy fort har blitt et populært turmål, spesielt for barnefamilier. 16

18 6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 6.1 Forslagets forhold til overordnede og andre gjeldende planer Foreliggende planforslag er en videreføring av gjeldende kommuneplan der gang- og sykkelvei er stiplet inn som et fremtidig tiltak. Arealbruken i planforslaget er i henhold til kommuneplanen. Bebyggelsesplanen for del av Haugvaldstad er lagt til grunn for valgt plassering av busslommer med tilhørende leskur. På grunn av breddeutvidelsen av veien er busslommene og leskurene noe forskjøvet i planforslaget. Planen for gang- og sykkelvei er medtatt i Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland , og ligger inne her med en gjennomføring i Prosjektet er også omtalt i Rennesøy kommunes trafikksikkerhetsplan. Forslag til plan og bestemmelser er en gjennomføring av det som er beskrevet her. 6.2 Forslagets planmessige innhold og kvaliteter Planen omfatter et samlet areal på ca. 37 daa som blir omdisponert til ulike samferdselsformål fordelt på kategoriene kjørevei, gang- og sykkelvei, fortau og annen veigrunn-grøntareal. Midlertidig anleggssone kommer i tillegg. Det finnes bevaringsverdige kulturminner langs traseen. Disse er vist med hensynssone for bevaring av kulturminner. Gang- og sykkelveien med 3 meters reguleringsbredde er foreslått lagt langs fylkesveiens østside frem til kysset ved Vodlaveien da det vil utgjøre en naturlig fortsettelse av tidligere innregulert og opparbeidet gang- og sykkelvei ved Mosterøy skole. Figur 4 Standard normalprofil for veistrekningen Gang- og sykkelveien er tenkt opparbeidet med 3 m fast dekke, Det er regulert inn rabatt mellom kjøreveien og gang- og sykkelveien som er 2,5 m, noen plasser er det imidlertid blitt enighet med SVV om å få gå ned på bredden på rabatt. Det er spesielt i området ved kulturminne id Figur 5 Normalprofil ved kulturminnene 17

19 For å få til en god løsning som tilpasser seg eksisterende fortau og parkeringsplass ved den tidligere butikken på Finnasand er det avklart at det beste vil være en fortausløsning på 2,5 m med kantstein. Langs med hele traseen er det er regulert inn et areal med minimum 1.0 m Figur 6 Normalprofil ved Finnasand bredde til annen veigrunn på utsiden av gang- og sykkelveien, og et areal med minimum 3.0 m bredde til annen veigrunn på utsiden av kjørebanen. Adkomster til landbruks og boligeiendommer er lagt inn i plankartet i stor grad i samsvar med dagens situasjon, det samme gjelder landbruksadkomster. Ved Haugvaldstad er adkomst til gnr. 52, bnr 26 lagt om slik at den blir felles med adkomst til gnr. 52, bnr. 17 og 19. Arealene til samferdselsformål er i all hovedsak regulert som offentlige. Avkjørslene er regulert som felles og private avkjørsler, se reguleringsbestemmelsene. Traseen er foreslått med minimums krav fra Statens vegvesen på veibredde, rabatt, gang og sykkelvei. 6.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for ROS-analyse. Det har blitt utført en ROS-analyse på bakgrunn av funn i sjekklisten. 6.4 Universell utforming Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved gjennomføring av planen der dette er mulig. 6.5 Arealregnskap Tabell under, viser oversiktlig arealregnskap der det kommer tydelig frem hvor mye landbruksareal som er nedbygd/omdisponert som følge av planarbeidet. Gnr/Bnr 47/8 47/22 47/41 47/30 49/1 49/11 49/28 49/14 49/27 49/15 49/3 51/13 51/2 51/1 Nedbygd/omdisponert areal 1370 m² 170 m² 20 m² 180 m² 1960 m² 1020 m² 70 m² 35 m² 215 m² 330 m² 3370 m² 180 m² 2970 m² 3680 m² Midlertidig areal til anlegg- og riggområde 2090 m² 3870 m² 1640 m² 6680 m² 40 m² 4130 m² 6150 m² 18

20 52/13 52/4 52/5 52/6 52/3 52/2 52/8 52/26 52/6 53/2 53/1 SUM 3000 m² 2820 m² 1400 m² 570 m² 480 m² 3850 m² 1500 m² 315 m² 1650 m² 3500 m² 2730 m² m² 6000 m² 3800 m² 2600 m² 720 m² 275 m² 2660 m² 2180 m² 1400 m² 2100 m² 2070 m² m² 7 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Planforslaget legger til rette for en videreføring av eksisterende gang - og sykkelvei ved Mosterøy skole, og koples på eksisterende gang- og sykkelvei ved Finnasand. Dagens situasjon er at man på dette strekket har en blanding av kjørende, syklende og gående trafikk, hvilket fører til farlig skolevei, turvei og farlige situasjoner mellom større kjøretøy som ikke klarer å passere på dagens smale fylkesvei. En utvidelse av eksisterende fylkesvei der veibredden økes til 6 meter [JV1]og en gang- og sykkelvei på 3 meter fører til sikker skolevei, turvei og flere gående og syklende på dette strekket. I første omgang er det gang- og sykkelveien som blir prioritert, men med muligheter for i fremtiden å utvide eksisterende fylkesvei. Tilgjengeligheten til Utstein kloster, Norges eneste bevarte middelalderkloster vil bedres betraktelig som følge av en ny gang- og sykkelvei. I 2011 ble Fjøløy fort åpnet for fri ferdsel, og det har vært en markant økning turister til dette området de siste årene. Fjøløy fort har blitt et populært turmål, spesielt for barnefamilier. Viktigheten av denne gang- og sykkelveien kan også synliggjøres ved at prosjektet er tatt inn i Handlingsplan for fylkesveier i Rogaland Når prosjektet er fullført, vil det være ca. 8 km sammenhengende gang- og sykkelvei fra skysstasjonen på Sokn til Finnasand på Mosterøy. Automatisk freda kulturminne med id ligger i eksisterende vei. Det er ønskelig å få frigitt deler av denne lokaliteten, for å unngå å flytte ny vei mot øst på fulldyrket jord. Arealregnskapet viser at det går med ca.37 daa LNF formål til utvidelse av veianlegget. Store deler av planområdet består i dag av fulldyrka jord. Utbygging av gang- og sykkelvei er tiltak som er i tråd med flere nasjonale, regionale og lokale mål innen samfunnsutviklingen. Nedbygging av landbruksjord er dermed vurdert på overordnet nivå. Regulert anleggsbelte er midlertidig og brukes til anleggsvirksomheten ved bygging. Ved avslutting av arbeidet skal området tilbakeføres til slik det fremstod før arbeidet startet, med formål som vist på plankartet. 19

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Datert foreløpig 31.10.14 Sist revidert 18.05.15 INNHOLD 1 Arealoppgave...

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan Time kommune Postboks 38 4349 Bryne Deres ref.: Ant sider: 4 Vår ref.: Sted, dato: Stavanger 15.01.01 Gang- og sykkelveg langs Fv. 08 Hauglandsvegen plan 045.00 Dimensjon Rådgivning AS har utarbeidet en

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET FV 208/FV 211

PLAN : DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET FV 208/FV 211 Akiv: PLNR-1121.0425.00, K2-L12 Vår ref.: 10/2226-9 Journalpostid: 11/24008 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 1121.0425.00: DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 505 FRA TIME KIRKE TIL UNDHEIM

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 505 FRA TIME KIRKE TIL UNDHEIM Arkiv: PlanID - 0421.00, K2 - L12 Vår ref: 10/596-41 Journalpostid: 15/11080 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0421.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 505 FRA TIME KIRKE TIL UNDHEIM Saksgang:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00045-6 Saksbehandler Siv Hansen Saksgang Møtedato Planutvalget 31.05.2016 PLAN 2012006 - DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003)

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Dato 2017-07-11 Varsling I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 018/17 Formannskapet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 018/17 Formannskapet PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Siri Alice Sægrov Eiane PLANID - 201505, GBNR - 12/14, GBNR - 12/23, GBNR - 12/3, GBNR - 12/2, GBNR - 12/9, GBNR - 12/1, GBNR - 12/16, GBNR - 12/17, GBNR - 12/22

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

PLAN FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING

PLAN FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING PLAN 345 - FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING Sakstittel: Plan 345 - FV 563 Askebakken - Hanevik/Eivika - VA/veiutbedring (del 1) Forslagsstiller: Askøy kommune Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4349 BRYNE

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4349 BRYNE FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Time Kommune Postboks 38 4349 BRYNE 27.11.2014 Deres ref.: 14/2226-2? Saksbehandler: Nora Pape Saksnr. 14/19630-3 Direkte innvalg: 51 51 68 59 Løpenr. 71793/14 Arkivnr.

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Dimensjon rådgivning Gamle Forusveien 10a 4031 STAVANGER 25.04.2014 Deres ref.: 2325 Saksbehandler: Malin Kristin Aasbø Saksnr. 14/6780-3 Direkte innvalg: 51 51 68 50 Løpenr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 11/2476 Arkivkode: PLANR 1005 Sakstittel: PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Utarbeidet av Randaberg kommune avdeling Plan og forvaltning Dato 08.12.2014 Innledning Randaberg kommune har gjennomført en enkel analyse for å vurdere

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 058/17 Plan- og teknikkutvalget /17 Kommunestyret

Saksnummer Utvalg Møtedato 058/17 Plan- og teknikkutvalget /17 Kommunestyret Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 03.05.2017 Vår ref: 16/1843-51 - 17/16418 Arkivkode: FA - L12, GBNR - 09/0185, GBNR - 09/0190, GBNR - 09/0197, GBNR - 09/0130, GBNR - 09/0024, GBNR - 09/0192,

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD PÅ GANGENES, TRINN 2 - GNR. 36/6 PLANID. 2012010 INNSTILLING TIL 2.GANGS

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 25.01.07 Sist revidert: 17.06.11

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 25.01.07 Sist revidert: 17.06.11 Støleveien - nordre del, Grimstad kommune 1 DETALJREGUERING FOR STØLEVEIEN NORDRE DEL PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 25.01.07 Sist revidert: 17.06.11 Generelt Plandokumentene er utarbeidet av på oppdrag

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Plan Detaljregulering for fortau langs Vikevågveien PLANBESKRIVELSE

Plan Detaljregulering for fortau langs Vikevågveien PLANBESKRIVELSE Plan 2017005 Detaljregulering for fortau langs Vikevågveien PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Dato: 10.08.2017 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Forslagsstiller,

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/704 /21463/11- PLNID 1745 Marit Engseth Telefon: 77 79 03 01 12.05.2011 PLAN- 1745- ADKOMSTVEG TIL SANDSLETTA I SKARSFJORD

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 13.06.2017 035/17 Kommunestyret 20.06.2017 043/17 Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling - reguleringsplan Fv 818 - gang -

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø HTM-sak 119/13 R-268 Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/05247-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013 Rådmannens

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum Mottakere iht. adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: /Varslingsbrev Fergeland 2016-11-28 Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012

1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012 FORHÅNDSKUNNGJØRING Planoppstart ble varslet ved annonse i Stavanger Aftenblad 29.08.12. Berørte parter og høringsinstanser ble varslet i brev datert 22.08.12. Fristen for å komme med merknader til planarbeidet

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer