Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan , tegningsnummer 1-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7"

Transkript

1 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan , tegningsnummer 1-7 Datert

2 INNHOLD 1 Arealoppgave Bakgrunn for planforslaget Gjeldende planer Regionalplan for Jæren (vedtatt ) Fylkesdelplan for universell utforming (vedtatt ) Kommuneplan Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland Bebyggelsesplan for del av Haugvaldstad, Forhåndskunngjøring Innkomne merknader Beskrivelse av Planområdet Planområdets kvaliteter Tilgrensende/eksisterende bebyggelse/arealbruk Teknisk infrastruktur Spesielle miljø- og /eller risikoforhold Eksisterende service i nærområdet Beskrivelse av planforslaget Forslagets forhold til overordnede og andre gjeldende planer Forslagets planmessige innhold og kvaliteter Risiko- og sårbarhetsanalyse Universell utforming Arealoppstilling Konsekvenser av planforslaget

3 1 AREALOPPGAVE Planforslagets totalareal er på ca. 132,4 daa. Dette er fordelt på arealformålene: Områder Formål Areal i daa Bebyggelse og anlegg Øvrige kommualtekniske anlegg 0,17 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Vei offentlig Vei felles Vei privat Fortau (o_f) Gang-/sykkelvei GS Annen veigrunn grøntareal (o_avg) Kollektivholdeplass Parkeringsplasser (o_p, p_p) 26,8 1,6 1,9 0,3 13,5 35,2 0,024 0,4 Landbruks-, natur og Jordbruk 52,5 friluftsområder SUM 132,4 2 BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET Formålet med planen er å utvide eksisterende Fv. 561 Mosterøyveien og tilrettelegge for gang- og sykkelvei langs Mosterøyveien. Planleggingsoppdraget er tildelt firmaet Prosjektil Areal AS. 3 GJELDENDE PLANER 3.1 Regionalplan for Jæren (vedtatt ) Planområdet ligger i et viktig landbruksområde med dyrka jord av nasjonal verdi, og er i regionalplan for Jæren sett av som «kjerneområde landbruk». 3.2 Fylkesdelplan for universell utforming (vedtatt ) Retningslinjene i Fylkesdelplan for universell utforming er lagt til grunn for planforslaget 3.3 Kommuneplan I gjeldende kommuneplan er området avsatt til vei og ny gang- og sykkelvei med tilhørende hensynssone for støy. Rennesøy kommune har som hovedmål å være en god og trygg kommune å bo og leve i. Den kommunale planleggingen skal legge til rette for gode nærmiljøer, sammenhengende grøntstruktur og korte avstander til gode plasser for lek og fysisk aktivitet. Et av målene innenfor oppvekstmiljø er å utbedre gang- og sykkelveier slik at det blir mulig for barn og unge å ta seg trygt fram til skole og fritidsaktiviteter. 3.4 Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland legger føringer for investeringer på og langs fylkesveinettet. Et av prosjektene som er prioritert i programmet er ny gang- og sykkelvei fra Mosterøy skole til Finnasand. Det er avsatt kr. 29 millioner til dette tiltaket. 2

4 Figur 1 Utsnitt av kommuneplan Bebyggelsesplan for del av Haugvaldstad, 2004 I reguleringsplanen for del av Haugvaldstad er det regulerte busslommer ved Haugvaldstad i forbindelse med utbygging av området til boliger og industri/lager. Tre avkjørsler er stengt i forbindelse med ny adkomstvei for de nye boligene. I reguleringsbestemmelsene er det et rekkefølgekrav at regulerte busslommer skal være ferdigstilt og veiene F og D skal stenges før nye boliger kan tas i bruk. Figur 2 Utsnitt av tilstøtende bebyggelsesplan for del av Haugvaldstad 3

5 4 FORHÅNDSKUNNGJØRING Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt Varsel om igangsatt planarbeid ble sendt ut ved brev av til 16 instanser og 30 grunneiere. Frist for kommentarer ble satt til Planarbeidet ble varslet ved annonse i Stavanger Aftenblad og på kommunens hjemmeside. 4.1 Innkomne merknader Det kom inn 20 merknader til planarbeidet, flere tar opp en rekke ulike forhold. Noen gjelder planens innhold, med konkrete forslag. Andre er mer temaorientert, eller tar opp forhold som bør utredes nærmere. Disse er listet opp og kommentert. 1. Brev datert fra Solfrid Olsen, 47/30 Solfrid Olsen kommenterer at det må tas hensyn til hennes innkjørsel til hytten, og parkering på tomten. Hun ønsker en parkeringsplass til flere biler opparbeidet med asfalt. Avkjørselen til hytten er ivaretatt i planforslaget. 2. Brev datert fra Kurt Haugvaldstad, 52/13 Kurt Haugvaldstad ønsker å få en løsning med feundergang for å drive dyr over Mosterøyveien, for å unngå farlige situasjoner der dyrene må krysse veien. Det er regulert inn jordbruksavkjørsel som muliggjør kryssing for dyrene. 3. Epost datert fra Kristin Surnevik, Rektor ved Mosterøy skole Rektoren ber oss rette spesiell oppmerksomhet mot hvilken side av veien gang- og sykkelveien legges på. Det må også være gjennomtenkt hvordan den nye gang- og sykkelveien skal kobles til den eksisterende gang- og sykkelveien fra Vaula og opp til skolen. Rektoren nevner at det i dag er mye trafikk i krysset der eksisterende gang- og sykkelvei slutter med skolebusser og mange foreldre som kjører ungene til skolen i privatbil. Sykkelparkeringen ligger i motsatt ende av grusbanen. Hun nevner også at det er en undergang som munner ut direkte i det nye skoleområdet, og lurer på om denne skal knyttes til ny gang- og sykkelvei. Den nye gang- og sykkelveien legges på samme side som eksisterende gang- og sykkelvei fra krysset ved Vaula skole. Da blir forbindelsen mellom ny og eksisterende gang- og sykkelvei undergangen opprettholdt. 4

6 4. Brev datert fra Vilhelm Haugvaldstad, 52/6 Vilhelm Haugvaldstad lister opp følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Ta hensyn til dyrket mark 2. Rabatt innskrenkes for sykkelvei 3. Masseuttak tilbakeføres garden 4. Ønsker fe undergang 5. Skjæring ut mot Finnasand utredes nærmere 1. Traseen er foreslått med minimumskrav fra Statens Vegvesen på veibredde, rabatt og gang- og sykkelveien. 2. Rabatten på 2,5m er inntegnet ifølge krav fra Statens Vegvesen. 3. Det utarbeides detaljerte planer for terrengbehandling og landskapsforming. Planene skal redegjøre for eksisterende og nytt terreng. 4. Det er regulert inn jordbruksavkjørsel som muliggjør kryssing for dyrene 5. Detaljplan/byggeplan vil ta opp detaljene rundt skjæring og fylling langs traseen. 5. Epost datert fra Lyse Fiber Lyse Fiber har planer om utbygging av fiber på Mosterøy, og ønsker fellesgrøft med ny IVAR ledning. De ber om tilbakemelding om når anlegg er planlagt startet, og hvilken frist Lyse har med å lage plan. Lyse er invitert med i felles grøft. Rennesøy kommune er kjent med at Lyse nå etablerer egen grøft sammen med Telenor langs nordøstsiden av Mosterøyveien. 6. Brev datert fra Petter Kaada, 51/1 Petter Kaada ønsker at det ikke bygges ned mer av hans landbruksjord enn det som er helt nødvendig, og nevner at rabatten mellom vei og gang- og sykkelveien ikke bør overstige 2 m, og det bør ellers brukes så minimale mål som mulig. Han nevner også at det ved etablering av gang- og sykkelvei må adkomstene til dyrket mark sikres gjennom å beholde eksisterende avkjørsler, og å etablere nye adkomster der det er hensiktsmessig. Det blir også nevnt at adkomst til hovedkanaler som går gjennom eksisterende vei sikres ved at det opprettes nye kummer på utsiden av gang- og sykkelveien, og at kummer, hovedkanaler og adkomster blir inntegnet på riktig plass. Rabatten på 2,5m er inntegnet ifølge krav fra Statens Vegvesen. Adkomstene til dyrket mark må følge foreslåtte regulerte avkjørsler. Tekniske planer/byggeplaner tar opp detaljene rundt tilkopling til eksisterende og nytt vannog avløpsnett. 5

7 7. Brev datert fra Eirik Sokn og Eldbjørg D. Sokn, 51/2 Eirik og Eldbjørg Sokn har følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Ønsker ikke at det bygges ned mer av deres landjord enn det som er nødvendig, og at det ellers bør brukes så minimale mål som mulig på rabatten mellom vei og gang- og sykkelveien. 2. Eksisterende møteplass bør innlemmes i veien, da det ikke er behov for møteplass etter utvidelse av veien. 3. Adkomst til hovedkanaler som går gjennom eksisterende vei må sikres ved at det opprettes nye kummer på utsiden av gang- og sykkelveien. 4. En hovedkanal brukes i dag til å dra gjødselsslange gjennom ved gjødselkjøring på motsatt side av veien. Det forutsettes at denne kanalen forlenges under gang- og sykkelveien slik at den kan brukes i fremtiden. 5. Fjøset til Eirik og Eldbjørg ligger på nordsiden av veien, og fra 2014 er det krav om at alle kyr skal ut på beite. De ønsker da å få etablert en feundergang slik at dette lar seg løse. 1. Bredden på vei, rabatt og gang- og sykkelvei er inntegnet etter krav fra Statens Vegvesen. 2. Møteplassen er foreslått innlemmet i utvidet vei. 3. Og 4 Tekniske planer/byggeplaner tar opp detaljene rundt tilkopling til eksisterende og nytt vann- og avløpsnett samt løsning for kanal til gjødselkjøring. 5. Det er regulert inn jordbruksavkjørsel som muliggjør krysning for dyrene 8. Brev datert fra Lyse Elnett AS Lyse har ingen kommentarer til reguleringsplanen, men gjør oppmerksom på eksisterende kabler innenfor planområdet. Flytting/endring samt ny tilknytning skjer i henhold til enhver tid gjeldende retningslinjene. Tas til etterretning 9. Epost datert fra Egil Vaula, 51/13 Egil Vaula ønsker orientering i den videre saksgang og at arealbruken på hans eiendom blir minst mulig. Traseen er foreslått med minimums krav fra Statens vegvesen på veibredde, rabatt, gang og sykkelvei. Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget når det ligger ute til høring etter 1. gangsbehandling. 10. Epost datert fra Berit Øverland, Leder FAU ved Mosterøy skole FAU, ved Mosterøy skole, er særlig opptatt av at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til elever som må krysse veien. FAU nevner at dersom gang- og sykkelveien skal gå på samme side som eksisterende gang- og sykkelvei, må kryssingen ved Vodlaveien være god med f.eks. opphøyd gangfelt, undergang el. 6

8 Dersom ny gang- og sykkelvei skal krysse ved skolen, ser FAU for seg at det må skje i en ny undergang, eller legges bedre til rette i den gamle undergangen ved f.eks. humper i veien og 30 sone. FAU nevner også at selv om fartsgrensen er 40 km/t, så holder bilene stor fart. Det er også mye trafikk ved skolestart og skoleslutt med mye privatbiler og skolebusser som gir et uoversiktlig trafikkbilde. Kryssingen er foreslått ved Vodlaveien, og blir utført etter krav fra Statens vegvesen med hensyn til sikt og belysning. Stedet for krysningen oppfyller ikke kriteriene for etablering av gangfelt. Fartsgrense er satt ned til 40 km/t ved skolen for å redusere hastigheten i området. 11. Brev datert fra Statens vegvesen Statens vegvesen uttaler seg på vegne av Rogaland Fylkeskommune som veieier, og inngår ikke i det pågående samordningsprosjektet av statlige innsigelser i regi av Fylkesmannen i Rogaland. Ny håndbok N100, Veg- og gateutforming (veinormalen) er nylig godkjent av Samferdselsdepartementet. Håndboken gjelder fra 14.oktober 2013, og setter spesifikke krav til bredde på gang- og sykkelvei gir samt rabatt. Statens vegvesen sine krav baseres på denne håndboken. Statens vegvesen har følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Det må tilrettelegges for et sikkert krysningspunkt over fv. 561 i området ved gnr. 49 bnr. 1 med gode siktforhold. De gjør oss oppmerksom på at stedet ikke oppfyller kriteriene for etablering av gangfelt. 2. Kjøreveien må inngå i reguleringsplanen og foreslått veiprofil på 6 m aksepteres. 3. Gang- og sykkelveien må reguleres med 3 m bredde (2,5 m + 2 0,25 m skulder). 4. Det må reguleres inn rabatt mellom kjørevei og gang- og sykkelvei med bredde på 2,5 m, og det er ønskelig med en gjennomgående bredde på rabatten. Kravet baseres på en vurdering av de ulike fartsgrensene på hele strekningen, og erfaring viser at det er vanskelig å oppnå et godt fungerende grøfteprofil om rabatten er smalere. 5. Det må reguleres annen veigrunn langs fv. 561 på motsatt side av gang- og sykkelveien med en bredde som omfatter skråningsutslaget, og har en bredde på minimum 3 m. 6. Langs gang- og sykkelveien må det reguleres annen veigrunn med en bredde som omfatter skråningsutslaget, og har en bredde på minimum 1 m. 7. Det må framkomme i reguleringsbestemmelsene at tekniske planer/byggeplaner for gang- og sykkelveien skal sendes Statens vegvesen for gjennomsyn. 8. Under utarbeidelsen av reguleringsplanen må sanering og samordning av avkjørsler på strekningen vurderes. Statens vegvesen nevner at dette er å anse som et varsel om innsigelse, og forbeholder seg retten til eventuelt flere merknader når forslag til reguleringsplan foreligger. 1. Krysningspunktet er i krysset ved Vodlaveien og er inntegnet etter anbefaling fra Statens vegvesen. 2. Kjøreveien inngår i reguleringsplanen med en bredde på 6 m. 3. Gang- og sykkelveien er regulert med en bredde på 3 m. 7

9 4. Det ble avklart på møtet den med Statens vegvesen at en kan innsnevre grøften med 1m langs kulturminnene ID En får da en løsning med 1,5 m grøft med lukket drenering langs kulturminnene. Hovedsakelig skal planen ha en rabatt på 2,5m. Det er viktig med en naturlig tilpasning av gang- og sykkelveien i terrenget slik at en får en god landskapstilpasning. For å få til en god løsning som tilpasser seg eksisterende fortau og parkeringsplass ved butikken på Finnasand ble det avklart at det beste vil være en fortaus løsning på 2,5m med kantstein. For å få en naturlig overgang i kurvaturen er det lagt inn en gradvis innsnevring fra GS-vei med grøft til fortausløsning uten grøft. 5. Minimumsbredden på annen veigrunn langs kjørebanen er 3 m, med unntak der skråningsutslaget er større enn dette. 6. Minimumsbredden på annen veigrunn langs gang- og sykkelveien er 1 m, med unntak der skråningsutslaget er større enn dette. 7. Det er fastsatt i reguleringsbestemmelsene at tekniske planer/byggeplaner for gang- og sykkelveien skal sendes Statens Vegvesen for gjennomsyn. 8. Det er foretatt befaring sammen med grunneiere langs hele traseen. Der en har vurdert alle avkjørsler i forhold til drift og adkomst til eiendommen. 12. Epost datert fra Sølvi og Kristian Edland, 49/15 Sølvi og Kristian Edland kommenterer at arealet som er tatt med i planområdet er for stort, og tar liten hensyn til støy og livskvalitet for de som skal bo på «restene». De er positive til tiltaket, men ønsker en mer rettferdig løsning. De nevner at krysset ved Mosterøyveien / Vodlaveien brukes mye av turgåere, til sykkelritt og Mosterøy skole sine faste idrettsutfoldelser, og kommenterer at selv om fartsgrensen er 50 km/t kjører nok bilene både i 80 og 100 km/t. De foreslår en trafikkøy eller lignende fysiske fartshinder. Krysset er også busstopp spesielt for Vodlaveiens brukere. De kommenterer at det kan aksepteres at prosjektet innløser areal til maks 3 m veiskulder inn på deres eiendom. De ønsker en myk og åpen overgang fra hage til trafikant, og har forståelse for at beplantning må stå i forhold til siktkrav nær veikrysset. Sølvi og Kristian er villige til å ofre areal til busskur ved krysset. Traseen er foreslått med minimums krav fra Statens vegvesen på veibredde, rabatt, gang og sykkelvei. Krysset ved Vodlaveien blir inntegnet etter anbefaling fra Statens vegvesen, og det er ikke tegnet inn busstopp i dette området. 13. Epost datert fra Harald Dirdal, 49/3 Harald Dirdal har følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Ønsker at rabatten blir satt til 2 m 2. Mulighetene til adkomst til dyrene opprettholdes. Kjører i dag rett ut på jordet flere plasser, og ønsker mulighet til dette. 3. Har i dag gjennomføring i veien for vann og strøm til dyrene, og dette må opprettholdes. 8

10 1. Rabatten er inntegnet etter krav fra Statens vegvesen på 2,5 m. 2. Adkomstene til dyrket mark må følge foreslåtte regulerte avkjørsler. 3. Tekniske planer/byggeplaner tar opp detaljene til vann- og avløp og kabelnettet i området. 14. Epost datert fra Kjetil Edland, for Dagfinn Edland, 49/1 Edland har følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Gang- og sykkelveien bør følge eksisterende gang- og sykkelvei frem til Vodlaveien der den vil krysse Mosterøyveien. 2. En må sørge for at Lyse legger bredbånd langs veien mot Finnasand 3. Eksisterende feundergang må forlenges under ny gang- og sykkelvei 4. El linje og telefonkabel bør legges i jordkabel 5. Bruk minst mulig areal til rabatter m. m da det her er mye dyrka jord fra Vaula til Finnasand. 1. Gang- og sykkelveien følger eksisterende gang- og sykkelvei frem til krysset ved Vodlaveien. 2. Lyse er oppdatert på planarbeidet, og jobber med å få til bredbånd langs veien mot Finnasand. 3. Eksisterende feundergang er foreslått forlenget i planforslaget. 4. Tekniske planer/byggeplaner vil ta for seg kabelnettet i området. 5. Veiprofilet er inntegnet etter krav fra Statens vegvesen. 15. Epost datert fra Ivar Finnesand, 53/2 Ivar Finnesand har følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Grunneiere blir kontaktet om mulighet for videre landbruksdrift og arealdisponering 2. At det søkes løsninger med minst mulig arealbruk 3. Opplysning om trasevalg og realiseringspunkt 1. Informasjonsmøte vil forsøke å avklare disse punktene. 2. Foreslått veiprofil er inntegnet etter krav fra Statens vegvesen, og tar så lite areal som mulig. 3. I informasjonsmøtet vil opplysninger om trasevalg bli lagt frem. Realiseringstidspunkt må ses i sammenheng med budsjett for fylket og kommunen. 16. Epost datert fra Olav Edland, 49/11 Olav Edland foreslår at gang- og sykkelveien legges på høyre side frem til krysset ved Vodlaveien for best løsning for de som bruker «nullen», og påkoblingspunktet for en eventuell videre vannledning ligger også på høyre side av veien. Er ivaretatt i planforslaget. 9

11 17. Epost datert fra Anneli Bjerka og Byron Lyndon Stokes, 49/27 Anneli og Byron har følgende kommentarer og ønsker til planarbeidet: 1. Gang- og sykkelveien blir lagt utenom deres steingjerde/eiendom, og at utvidelsen av veien blir tatt av motsatt side. Dette vil være positivt for de og deres naboeiendommer. Viktig å bevare de gamle og flotte trærne som er på naboeiendommen. 2. Dersom det er påkrevd å ta noe av deres eiendom, så kan de høyst akseptere et par meter inn i hagen da hagen blir aktivt brukt til lek og ballspill av deres barn og deres venner. 3. De ønsker også mer informasjon om det blir opprettet trafikkøy langs vegen i nærhet av deres eiendom, mulighet for kompensasjon i form av steingjerde med støyskjerm og hvordan planlagt belysning vil påvirke de. 1. Eksisterende gang- og sykkelvei ved Mosterøy skole ligger på høyre side av veien. Ny gang- og sykkelvei er foreslått som en forlengelse av denne frem til krysset ved Vodlaveien, rett etter eiendommen til Bjerka / Lyndon Stokes. Dette fører til at eksisterende steingjerde må flyttes og eventuelt istandsettes igjen. Trerekkene til naboene blir ikke berørt. 2. Traseen er foreslått med minimums krav fra Statens vegvesen på veibredde, rabatt, gang og sykkelvei. 3. Trafikkøy langs veien er ikke vurdert som nødvendig. Regulert gang - og sykkelvei genererer ikke mer støy i forhold til biltrafikk. 18. Epost datert fra Fylkesrådmannen, Kulturavdelingen (nyere tids kulturminner) Fylkesrådmannen v/seksjon for kulturarv har vurdert saken som regional kulturminnemyndighet med henblikk på nyere tids kulturminner, og nevner følgende: 1. Eldre steingjerder langs veien bør ivaretas, da de er et karakteristisk trekk i Rennesøy, og steingjerder er også ett av satsingsområdene i utkast til kommunens kulturminneplan. Det gis derfor et sterkt faglig råd om at det tas hensyn til disse. Ved utførelse bør eventuelle steingjerder som berøres, istandsettes igjen. 2. Fylkesrådmannen kommenterer også at det langs veien er en del hus registrert i SEFRAK-registeret, som vil bli liggende nært veien, spesielt skrivergården som er vurdert til verneklasse A. Det er vanskelig å se fra vedlagt kart, men hvis tiltaket kommer i konflikt med huset må dette belyses i det videre arbeidet. 1. Eldre steingjerder langs traseen blir forsøkt bevart, og steingjerder som blir berørt blir forsøkt istandsatt igjen. 2. Skrivergården som er vurdert til verneklasse A blir ikke berørt av planforslaget. 19. Epost datert fra Fylkesrådmannen, kulturavdelingen (automatisk freda kulturminner) Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, har vurdert varlet om oppstart av regulering i det aktuelle området som sektormyndighet innenfor kulturminnevern, med henblikk på forholdet til automatisk freda kulturminner. 10

12 Fylkesrådmannen nevner at det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt i nærområdet, og finner det nødvendig å befare planområdet før endelig uttale til planen kan gis. Fylkesrådmannen har følgende kommentarer til planarbeidet: 1. Finner det nødvendig å befare planområdet for endelig uttalelse kan gis på grunn av tidligere funn av kulturminner/kulturminnefelt, og for å avgjøre om det er potensial for ikke-registrerte automatisk freda kulturminner kan komme i konflikt med planforslaget. De kan ikke kreve befaring utført før det ferdige planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, selv om all erfaring tilsier imidlertid at tiltakshaver har nytte av å få utført befaring på et tidlig tidspunkt i planprosessen. Kostnadene ved første synfaring vil ikke bli belastet tiltakshaver, men det må imidlertid understrekes at det kan bli behov for ytterligere registreringer etter denne første synfaringen. 2. Ber også om å få tilsendt tilleggsopplysninger i form av dyrkningsplaner etter 1970, samt evt. trase for eksisterende vannledning, kabler og lignende innenfor planområdet da slike inngrep i planområdet kan redusere potensialet for bevarte automatisk freda kulturminner. Fylkesrådmannen vil kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av befaringen, og om nødvendig ytterligere registreringer, foreligger og forholdet til evt. automatisk freda kulturminner er avklart. 1. Det er ikke gjennomført befaring i forbindelse med planarbeidet. 2. I forbindelse med planlegging av vannledning er det foretatt befaring og registreringer på strekningen fra Vodlaveien til Haugvaldstad. Funn på denne strekningen er i stor grad hensyntatt i planforslaget. På strekningen Mosterøy skole til Vodlaveien ligger det alledere vannledning i traseen for gang- og sykkelvei. Strekningen Haugvaldstad til Finnasand vil bli befart snarlig. 20. Brev datert fra Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen nevner at utbygging av gang- og sykkelvei er tiltak som er i tråd med flere nasjonale, regionale og lokale mål innen samfunnsutviklingen. Den aktuelle veistrekning ligger i et viktig landbruksområde med dyrka jord av nasjonal verdi, og i Regionalplan for Jæren er området satt av som «kjerneområde landbruk». Fylkesmannen legger til grunn at de klare føringene i bl. a NTP om å velge minst mulig arealkrevende løsninger blir fulgt opp i planarbeidet i dette området. Fylkesmannen kommenterer også at det ikke går fram fra planvarselet hvilken side gang- og sykkelveien legges på, men nevner at det bør tas hensyn til merknaden fra Statens vegvesen å legge gang- og sykkelveien på østsiden frem til gnr. 49, bnr.1, og videre derfra på vestsiden. Videre nevner fylkesmannen at dersom det ikke blir utarbeidet konsekvensutredning må planarbeidet ha en grundig planbeskrivelse og et oversiktlig arealregnskap der det kommer tydelig frem hvor mye landbruksareal som vil bli nedbygd/omdisponert som følge av planarbeidet. I forhold til hensyn til landbruksareal er merknaden fra Statens vegvesen lagt til grunn i valg av veiprofil og plassering av gang- og sykkelveien. Det er i planbeskrivelsen utarbeidet et 11

13 oversiktlig arealregnskap der det kommer tydelig frem hvor mye landbruksareal som er nedbygd/omdisponert som følge av planarbeidet. 5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Figur 3. Planområdet 5.1 Planområdets kvaliteter Planområdet består av 4,2 km vei. Fra Mosterøy skole til Kåda er terrenget flatt. Fra Kåda til Haugvaldstad blir terrenget mer kupert med en svak stigning og terrenget skråner ned mot sjøen fra Haugvaldstad. Terrenget er delvis bratt fra Haugvaldstad til Finnasand kai. Området består av flere eiendommer og eies av: 47/11 RENNESØY KOMMUNE 49/27 BJERKA ANNELI 49/3 DIRDAL HARALD 49/1 EDLAND DAGFINN 49/15 EDLAND KRISTIAN 49/11 EDLAND OLAV 53/2 FINNESAND IVAR T 52/5 FINNESAND KARL 52/8 FINNESAND KARL 53/6 FINNESAND KIRSTEN 53/19 FINNESAND ODD JAKOB 53/1 FINNESAND ODDBJØRN 12

14 53/22 FINNESAND ODDBJØRN 52/3 HAUGVALDSTAD EGIL 52/2 HAUGVALDSTAD JARL 52/4 HAUGVALDSTAD KRISTIAN 52/13 HAUGVALDSTAD KURT 52/26 HAUGVALDSTAD PAUL 52/6 HAUGVALDSTAD VILHELM 47/22 HAUSKEN DAGNY C SUNNANÅ 47/41 HAUSKEN DAGNY C SUNNANÅ 47/8 HAUSKEN DAGNY C SUNNANÅ 47/22 HAUSKEN GEIR KRISTIAN 47/41 HAUSKEN GEIR KRISTIAN 51/1 KAADA PETTER 49/14 LYSE ELNETT AS 49/28 LYSE ELNETT AS 47/30 OLSEN SOLFRID ODDNY 49/30 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 51/16 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 52/32 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 53/33 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 51/2 SOKN ELDBJØRG DØSKELAND 49/30 STATENS VEGVESEN REGION VEST 51/16 STATENS VEGVESEN REGION VEST 52/32 STATENS VEGVESEN REGION VEST 53/33 STATENS VEGVESEN REGION VEST 49/27 STOKES BYRON LYNDON 47/22 SUNNANÅ VILHELM 52/23 THORSEN ASBJØRN 53/20 UTSTEIN KLOSTER HOTELL EIENDOM AS 51/13 VAULA EGIL 5.2 Tilgrensende/eksisterende bebyggelse/arealbruk Planområdet strekker seg fra Mosterøy skole og Mastrahallen i øst til Finnasand kai og Utstein kloster hotell i vest. Veitraseen grenser til innmarksbeite for storfe og sau og fulldyrka jord. Langs Mosterøyveien er det spredt bebyggelse med bolighus, lager, gårdsbruk og fritidsboliger. Langs traseen er det 8 SEFRAK registrerte bygninger. Det er i hovedsak våningshus som er registrert, og planen er ikke i konflikt med disse bygningene. 5.3 Teknisk infrastruktur Fv561 Mosterøyveien er smal for fylkesvei å regne. Bredden på veien er i dag fra 3,75-5 m og har en Ådt på Fartsgrensen på Mosterøyveien er 40, 50 og 60 km/t. 350 m vest for Mosterøy skole økes fartsgrensen fra 40 km/t til 50 km/t. Etter ca. 1 km økes fartsgrensen til 60 km/t. Fartsgrensen er 60 km/t frem til ca. 550 m fra Finnasand kai der den senkes til 50 km/t igjen. 13

15 Kommuneplanen har registrert barnetråkk for Mosterøy. Illustrasjonen viser hvordan veinettet ved skolen, Kleivane og Voll blir benyttet av barn og fra Haugvaldstad til Mastravarden. Både Mastravarden og området fra Mosterøy skole til Voll blir brukt i skolesammenheng. Figur 4 Utsnitt av barnetråkkregistreringer for Rennesøy kommune Langs Mosterøyveien er det planlagt ny hovedvannledning og det må tas hensyn til denne under planleggingen. Planen er at gang- og sykkelveien plasseres i samme trase som planlagt vannledning. Føringer som er gitt for vannledningstraseen er at denne blir lagt på sørsiden av kjøreveien 9,5 meter fra eksisterende veikant langs nordsiden av Mosterøyveien. 5.4 Spesielle miljø- og /eller risikoforhold Støy Statens vegvesen har i forbindelse med kommuneplanen beregnet støysoner langs E39, riks- og fylkesveiene. Kartet viser beregnet støyutbredelse for Fv561 Mosterøyveien. Mosterøyveien er i gul sone: Lden 55 65dB. Biologisk mangfold Utvidelsen av veien fører til at man tar i bruk dyrket mark og innmarksbeite. Det er ikke registrert noen viktige naturtyper innenfor planområdet. Hovedarealressursene som tilgrenser planområdet er fulldyrka jord, skog av høy bonitet, innmarksbeite og annen 14

16 jorddekt fastmark. Fulldyrka jord er fremtredende arealressurs som følger hele plangrensen. Fra Kåda til Finnasand er det mye innmarksbeite. Kulturminner id I perioden til utførte Rogaland Fylkeskommune arkeologiske registreringer langs sørsiden av Mosterøyveien mellom Vodla og Haugvaldstad på grunn av planer om ny vannledning langs denne traseen. Det var tidligere kjent flere kulturminner fra nærområdet, og det ble vurdert som nødvendig å gå inn med arkeologiske registreringer langs deler av traseen. Det ble funnet fem ny lokaliteter med bosetningsspor, i tillegg ble en tidligere kjent rydningsrøyslokalitet utvidet og ble dermed i konflikt med planområdet. Lokalitet med id med sikringssone, ligger der veien er i dag. I konflikt med planområdet 5.5 Eksisterende service i nærområdet Busstilbud Det går buss fra Sokn til Fjøløy fra klokken 6.08 til 16:38 i hverdagene. Planområdet har tre bussholdeplasser: Mastrahallen, Haugvaldstad og ved Utstein kloster hotell. Skole Mosterøy skole er for barn på trinn som bor på de søre øyene i kommunen, Bru, Sokn, Vestre Åmøy, Mosterøy, samt Austre Åmøy. Skolen ligger på Vaula på Mosterøy. Ungdomsskolen ligger på Rennnesøy. Idrettshall Mastrahallen ligger i tilknytning til Mosterøy skole. Idrettsanlegget består av grasbane, kunstgrasbane, grusbane og ballbinger. 15

17 Bedehus Mosterøy bedehus ligger på motsatt side av Mosterøyveien ved Mosterøy skole. Bedehuset har fast søndagsskole ca. annen hver søndag og grøtkafe med bingo en lørdag i måneden. Kirke Utstein kloster kirke ligger på Klosterøy og er Norges eneste bevarte middelalderkloster. Klosteret drives i dag som museum, konferansested, selskapslokaler og konsertarena. Askje Kirke ligger på Askje. Hotell Utstein kloster Hotell i havgapet på Mosterøy. Hotellet åpnet i 1993 ved navnet Utstein kloster vertshus. Består av 34 rom og har i tillegg selskaps-, kurs- og konferansefasiliteter. Turområde I området har man flere turmål, blant annet Mastravarden og Fjøløy fort. I 2011 ble Fjøløy fort åpnet for fri ferdsel, det har vært en markant økning turister til dette området de siste årene. Fjøløy fort har blitt et populært turmål, spesielt for barnefamilier. 16

18 6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 6.1 Forslagets forhold til overordnede og andre gjeldende planer Foreliggende planforslag er en videreføring av gjeldende kommuneplan der gang- og sykkelvei er stiplet inn som et fremtidig tiltak. Arealbruken i planforslaget er i henhold til kommuneplanen. Bebyggelsesplanen for del av Haugvaldstad er lagt til grunn for valgt plassering av busslommer med tilhørende leskur. På grunn av breddeutvidelsen av veien er busslommene og leskurene noe forskjøvet i planforslaget. Planen for gang- og sykkelvei er medtatt i Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland , og ligger inne her med en gjennomføring i Prosjektet er også omtalt i Rennesøy kommunes trafikksikkerhetsplan. Forslag til plan og bestemmelser er en gjennomføring av det som er beskrevet her. 6.2 Forslagets planmessige innhold og kvaliteter Planen omfatter et samlet areal på ca. 37 daa som blir omdisponert til ulike samferdselsformål fordelt på kategoriene kjørevei, gang- og sykkelvei, fortau og annen veigrunn-grøntareal. Midlertidig anleggssone kommer i tillegg. Det finnes bevaringsverdige kulturminner langs traseen. Disse er vist med hensynssone for bevaring av kulturminner. Gang- og sykkelveien med 3 meters reguleringsbredde er foreslått lagt langs fylkesveiens østside frem til kysset ved Vodlaveien da det vil utgjøre en naturlig fortsettelse av tidligere innregulert og opparbeidet gang- og sykkelvei ved Mosterøy skole. Figur 4 Standard normalprofil for veistrekningen Gang- og sykkelveien er tenkt opparbeidet med 3 m fast dekke, Det er regulert inn rabatt mellom kjøreveien og gang- og sykkelveien som er 2,5 m, noen plasser er det imidlertid blitt enighet med SVV om å få gå ned på bredden på rabatt. Det er spesielt i området ved kulturminne id Figur 5 Normalprofil ved kulturminnene 17

19 For å få til en god løsning som tilpasser seg eksisterende fortau og parkeringsplass ved den tidligere butikken på Finnasand er det avklart at det beste vil være en fortausløsning på 2,5 m med kantstein. Langs med hele traseen er det er regulert inn et areal med minimum 1.0 m Figur 6 Normalprofil ved Finnasand bredde til annen veigrunn på utsiden av gang- og sykkelveien, og et areal med minimum 3.0 m bredde til annen veigrunn på utsiden av kjørebanen. Adkomster til landbruks og boligeiendommer er lagt inn i plankartet i stor grad i samsvar med dagens situasjon, det samme gjelder landbruksadkomster. Ved Haugvaldstad er adkomst til gnr. 52, bnr 26 lagt om slik at den blir felles med adkomst til gnr. 52, bnr. 17 og 19. Arealene til samferdselsformål er i all hovedsak regulert som offentlige. Avkjørslene er regulert som felles og private avkjørsler, se reguleringsbestemmelsene. Traseen er foreslått med minimums krav fra Statens vegvesen på veibredde, rabatt, gang og sykkelvei. 6.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for ROS-analyse. Det har blitt utført en ROS-analyse på bakgrunn av funn i sjekklisten. 6.4 Universell utforming Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved gjennomføring av planen der dette er mulig. 6.5 Arealregnskap Tabell under, viser oversiktlig arealregnskap der det kommer tydelig frem hvor mye landbruksareal som er nedbygd/omdisponert som følge av planarbeidet. Gnr/Bnr 47/8 47/22 47/41 47/30 49/1 49/11 49/28 49/14 49/27 49/15 49/3 51/13 51/2 51/1 Nedbygd/omdisponert areal 1370 m² 170 m² 20 m² 180 m² 1960 m² 1020 m² 70 m² 35 m² 215 m² 330 m² 3370 m² 180 m² 2970 m² 3680 m² Midlertidig areal til anlegg- og riggområde 2090 m² 3870 m² 1640 m² 6680 m² 40 m² 4130 m² 6150 m² 18

20 52/13 52/4 52/5 52/6 52/3 52/2 52/8 52/26 52/6 53/2 53/1 SUM 3000 m² 2820 m² 1400 m² 570 m² 480 m² 3850 m² 1500 m² 315 m² 1650 m² 3500 m² 2730 m² m² 6000 m² 3800 m² 2600 m² 720 m² 275 m² 2660 m² 2180 m² 1400 m² 2100 m² 2070 m² m² 7 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Planforslaget legger til rette for en videreføring av eksisterende gang - og sykkelvei ved Mosterøy skole, og koples på eksisterende gang- og sykkelvei ved Finnasand. Dagens situasjon er at man på dette strekket har en blanding av kjørende, syklende og gående trafikk, hvilket fører til farlig skolevei, turvei og farlige situasjoner mellom større kjøretøy som ikke klarer å passere på dagens smale fylkesvei. En utvidelse av eksisterende fylkesvei der veibredden økes til 6 meter [JV1]og en gang- og sykkelvei på 3 meter fører til sikker skolevei, turvei og flere gående og syklende på dette strekket. I første omgang er det gang- og sykkelveien som blir prioritert, men med muligheter for i fremtiden å utvide eksisterende fylkesvei. Tilgjengeligheten til Utstein kloster, Norges eneste bevarte middelalderkloster vil bedres betraktelig som følge av en ny gang- og sykkelvei. I 2011 ble Fjøløy fort åpnet for fri ferdsel, og det har vært en markant økning turister til dette området de siste årene. Fjøløy fort har blitt et populært turmål, spesielt for barnefamilier. Viktigheten av denne gang- og sykkelveien kan også synliggjøres ved at prosjektet er tatt inn i Handlingsplan for fylkesveier i Rogaland Når prosjektet er fullført, vil det være ca. 8 km sammenhengende gang- og sykkelvei fra skysstasjonen på Sokn til Finnasand på Mosterøy. Automatisk freda kulturminne med id ligger i eksisterende vei. Det er ønskelig å få frigitt deler av denne lokaliteten, for å unngå å flytte ny vei mot øst på fulldyrket jord. Arealregnskapet viser at det går med ca.37 daa LNF formål til utvidelse av veianlegget. Store deler av planområdet består i dag av fulldyrka jord. Utbygging av gang- og sykkelvei er tiltak som er i tråd med flere nasjonale, regionale og lokale mål innen samfunnsutviklingen. Nedbygging av landbruksjord er dermed vurdert på overordnet nivå. Regulert anleggsbelte er midlertidig og brukes til anleggsvirksomheten ved bygging. Ved avslutting av arbeidet skal området tilbakeføres til slik det fremstod før arbeidet startet, med formål som vist på plankartet. 19

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Riksveg 70 Hp 05 Meisingset Saghøgda Tingvoll kommune FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Planområdet... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Tiltakets forhold til KU-forskriften... 5 2 PLANSTATUS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Gausdal kommune Rapporttype Reguleringsplan 2011-05-30 BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD 3 (26) BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Saksframlegg Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Arkivsaksnr.: 13/31923 Forslag til vedtak: Bygningsrådet fastsetter planprogram for detaljregulering for Hallstein gård som gjengitt

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer