Valg 2004 Kandidater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg 2004 Kandidater"

Transkript

1 Valg 2004 Kandidater Kriterier for valg av kandidater til sentrale verv som tillitsvalgt i NFF Det tilstrebes at: Sentralstyret og øvrige råd og utvalg er sammensatt slik at de representerer bredde innenfor geografi, alder, kjønn, yrkeserfaring og stillings- og fagbakgrunn, og at de representerer ulike politiske meninger som skaper debatt. I de råd og utvalg det er naturlig skal både privat og offentlig virksomhetsområder være representert. Kandidatene er engasjert i det å bedre fysioterapeuters arbeidsvilkår og lønn og å fremme utvikling av fysioterapifaget og yrkesgruppens posisjon i dagens helsepolitikk. Kandidatene viser gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Kandidater til lederverv har erfaring innenfor ledelse og administrasjon. Kandidater kjenner NFFs organisasjon godt og har organisasjonserfaring, men dette må heller ikke utelukke valg av yngre krefter. Sentralstyret Valgkomitéens helhetsvurdering: Med ny foreslått forbundsleder mener valgkomiteen det er viktig å opprettholde kontinuiteten ved at tidligere nestleder og rådsledere fortsetter sin funksjon. For å få en fornying, har valgkomiteen valgt å skifte ut de øvrige faste medlemmene. I tillegg til at vi har tatt hensyn til våre kriterier, har vi som en helhet lagt vekt på en jevn fordeling i forhold til geografisk tilhørighet, alder og arbeidstilhørighet. Leder: Eilin Ekeland Bosted: Drammen Stilling: Rådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 80 %. Driver eget veiledningsfirma 20 %. Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Oslo Spesialist i barnefysioterapi og master i Folkehelsevitenskap Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut Sande kommune og Drammen kommune, hovedsakelig forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn og unge. Ett år avdelingsleder ved Hjelpemiddelssentralen i Buskerud. Sjefsfysioterapeut i Drammen kommune 6mnd. Organisasjonserfaring: Leder NFFs avd. Buskerud 4 år. Leder og medlem i faglig utvalg 4 år. Delegat fra avdeling Buskerud 4 år. Ansvarlig for barneidretten i Drammen svømmeklubb 10 år, Medlem og leder i menighetsråd, 15 år hvorav 10 som leder. Beskrivelse av kandidaten: Hun viser stort engasjement i de oppgaver hun tar fatt på. Hun trives med å få andre med seg i et teamarbeid og er flink til å involvere mennesker. Hun er strukturert, målrettet og lyttende. Hun beskrives av andre som å være rask og effektiv i det arbeidet hun setter i gang. Innad i NFF har hun deltatt i arbeidet med den nye organisasjonsstrukturen fram til forrige landsmøte. Hun er kursleder på skolefysioterapikurs og på kurs om kunnskapsbasert praksis. I svømmeklubb og menighetsråd har hun jobbet mye med å stake ut kursene videre, og ikke minst sette dette ut i livet i det praktiske arbeidet. Faglig har hun drevet med ulike prosjekter, særlig rettet mot barne- og ungdomsskoler. Hun har også arbeidet med å oppsummere forskningskunnskap. Siste år har hun vært involvert som konsulent i «prosjekt kvalitet», og i «Beveg deg» kampanjen rettet mot barn. Som leder mener hun å se mulighet for påvirkning, ikke bare i de konkrete sakene, men også for å etablere et godt samarbeidsklima blant de ulike fysioterapigruppene. Hun er en god rollefigur for fysioterapistanden. Andre foreslåtte kandidater: Ingen Nestleder: Elin Engeseth Bosted: Akershus Stilling: Privat praksis, psykiatrisk psykosomatisk fysioterapi Utdanning: Statens Fysioterapihøgskole I Oslo, NFF spesialist i psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi, Grunnfag: Arbeidsliv, organisasjon og ledelse, Rehabilitering av personer med sammensatte lidelser («livsstyrketrening») Høgskolen i Vestefold, nå i gang med videreutdanning i praksisveiledning innen helse- og sosialfag Yrkeserfaring: Psykiatrisk sykehus, div privatpraksis, egen praksis (gruppepraksis) siden 1982., Organisasjonserfaring: NFFs faggruppestyre Psyk/psyk, leder forhandlingsutvalg privat praksis/leder Privat råd i 2 perioder, nå nestleder 1 periode. Beskrivelse av kandidaten: Hun liker å bli kjent med ulike miljøer og synspunkter og bidra til helhetlige løsninger. Hun har særlig jobbet med fysioterapitjenesten i kommunene, forhandlinger i privat praksis og fysioterapi innen psykisk helsevern. Hun er NFFs representant i Rådet for psykisk helse, og har også representert NFF i WCPT sammenheng Hun kjenner organisasjonen godt, og kan arbeide for NFFs målsetninger på flere arenaer. Særlig er hun opptatt av å bidra til at rammevilkår for fysioterapi i kommunehelsetjenesten blir bedre tilpasset fagets utvikling, og at disse står bedre i forhold til dagens oppgaver og behov, herunder også fysioterapi innen psykisk helsevern. Andre foreslåtte kandidater: Ingen Leder Privat Råd: Roar Høidal Bosted: Kongsberg Stilling: Privat praksis, leietager i Kongsberg siste 4 år Utdanning: Statens Fysioterapihøgskole i Oslo i 1979, Norges Idrettshøgskole mellomfag, NKI Lederutdanning for helsesektoren Yrkeserfaring: Privat praksis. Kommunefysioterapeut. Sjefsfysioterapeut Kommune Organisasjonserfaring: Leder NFF. avd. Buskerud og styremedlem. Leder PFG 3 år. Leder Privat Råd 2 år. Div styreverv i idrettslag og politiske organisasjoner. Kommunestyrerepresentant Beskrivelse av kandidaten: Han har erfaring fra NFF gjennom snart 10 år, god oversikt over feltet «privat praksis». Han har stor kjennskap til lover og avtaler privatpraktiserende må forholde seg til. Han er flink til å presentere saker i større forsamlinger, og er av andre blitt karakterisert som en «fighter». Han ser muligheter til å påvirke forhandlingsmotpartene i privat praksis, dvs. KS, departement og RTV. Han ser også mulighet til å påvirke privatpraktiserende til å opptre ryddig i forhold til pasienter, kollegaer, samarbeidspartnere i kommunene og i forhold til oppgjørsmyndighetene. Dessuten ønsker han å påvirke eldre og yngre fysioterapeuter til å bli bedre til å finne løsninger som kan trygge og utvikle nye arbeidsplasser i privat praksis. Han vil også påvirke sentrale og lokale myndigheter til å sikre befolkningen en kvalitativ god fysioterapitjeneste. Andre foreslåtte kandidater: Ingen Leder Ansatt råd: Bente E. Moe Bosted: Oppegård Stilling: Rådgiver i Sosial- og helsedirektoratet Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Oslo Administrasjon og ledelse, folkehelsearbeid Yrkeserfaring: Sykehus. Privat praksis. Sykehjem. Hjemmesykepleien. Leder i fysio-ergoterapitjeneste, leder Rehabiliteringsavdeling, helsesjef, helse- og sosialsjef, Prosjektmedarbeider i «Folk i form til OL» Organisasjonserfaring: 3 perioder i NFF sentralstyre, 2 perioder som leder i ansatt råd. Tillitsvalgtarbeid i kommunal og statlig sektor. Kommunepolitiker i 8 år (kst. f.skap, hovedutvalgsleder, varaordfører) Sekretær og leder i flere idrettslag Beskrivelse av kandidaten: Bente har som leder i Ansatt råd sittet i sentralstyret og opparbeidet seg en dyp innsikt i og kunnskap om NFFs arbeid. Hun arbeider systematisk og strukturert. Hun har jobbet med planarbeid, budsjett og økonomistyring, samt forhandlinger også utenfor NFF, noe hun mener er nyttig å ha med seg. Ved å få jobbe videre i dette rådet ønsker hun fortsatt å kunne være med å bidra til å bedre fysioterapeuters lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg ser hun det som svært viktig å stå på for å markedsføre fysioterapi i alle deler av helsetjenesten. Andre foreslåtte: Ingen 10 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 21. LANDSMØTE

2 Leder av Fag- og spesialistrådet: May. L. T. Ringvold Stilling: Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for Helsefag, Fysioterapeututdanningen. Utdanning: Fysioterapi Berlin Videreutdanning: 1. avd. manuell terapi. Ledelse og samarbeid. Praktisk pedagogisk utdanning SYH (Statens Yrkespedagogisk Høgskole). Hovedfag i spesialpedagogikk. Yrkeserfaring: Privat praksis og fra rehabiliteringsinstitusjon. Undervisning i videregående skole og høgskole. Leder av fagseksjonen i NFF. Organisasjonserfaring: Leder av Fag- og Spesialistrådet fra våren Beskrivelse av kandidaten: Hun ønsker å lede Fag- og spesialistrådet fordi dette er det organet i organisasjonen som ivaretar oppgaver knyttet til kvalitet og kvalitetsutvikling. Herunder inngår NFFs etterutdanningstilbud, spesialistordning og kvalitetsprosjekter. Som leder av FS-rådet har hun i perioden hatt god og jevnlig kontakt med leder av Etisk utvalg. Dette mener hun har vært verdifullt og bidratt til at etiske problemstillinger er blitt et viktig bakteppe i enkelte diskusjoner i organisasjonen. Gjennom deltakelse i sentralstyret mener hun å kunne påvirke og bidra til at faglige spørsmål og strategiske valg blir sett i sammenheng med de øvrige politiske valg NFF tar. Andre foreslåtte: Ingen Fire sentralstyremedlemmer: Britt Rakvåg Roald Bosted: Molde Stilling: Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde sjukehus. Utdanning: Fysioterapiutdanningen i Bergen, ferdig Bedriftsøkonomi grunnfag. Yrkeserfaring: Kommunehelsetjeneste og privat praksis. Organisasjonserfaring: Avdelingsleder og kasserer NFF avd Nordmøre og Romsdal. Tillitsvalgt og HTV i KS-fylkeskommune. HTV, NAVO Beskrivelse av kandidaten: Hun er engasjert, strukturert og grundig. Hun kjenner organisasjonen godt, da hun har sittet som tillitsvalgt i flere sammenhenger. Hun er engasjert i NAVO-området og har ideer innen dette feltet hun ønsker å få prøvd ut. Ellers er hun opptatt av at nyutdannede fysioterapeuter har vanskeligheter for å få jobber og ønsker å sette dette enda mer på dagsorden fremover. Ketil Simonsen Bosted: Sandnes Stilling: Egen privat praksis Utdanning: Fysioterapi Tyskland Rehabilitering med fordypning i nevrologi, Ortopedisk Medisin ad modum Cyriax, Spesialpedagogikk, flere kurs innen sykehustjeneste og kommunehelsetjeneste. Yrkeserfaring: Sykehus i Tyskland, Kommunefysioterapeut, Spesialisthelsetjenesten, privat praksis. Organisasjonserfaring: 1 år som nestleder i avd. Sør- Rogaland, 2 år som avd. leder. 3 år som TV i rehab. tjenesten i Rogaland Beskrivelse av kandidaten: Han har fremmet forslag om mal for tillitsvalgt som de kan bruke i arbeidet opp mot kommunene for å bedre fysioterapitilbudet i kommunene. Denne planen har avd. leder i Nord-Rogaland tatt på seg ansvaret for å lage og fremme på Landsmøtet. Han har videre deltatt aktivt i debatt og fremmet forslag for å bedre økonomien til lokalavdelingene ved avdelingsledermøter. Han ser på det å få være i sentralstyret som en god mulighet for å kunne jobbe videre for å få forbundet til å bli så sterkt som mulig, samt å bedre organisasjonen ytterligere slik at våre medlemmer får de beste muligheter i et presset arbeidsmarked, samt presset kommuneøkonomi. Beate Golten Bosted: Tretten Stilling: Tjenesteleder for fysioterapitjeneste i Ringebu kommune. Utdanning: Fysioterapi København Fysioterapeutisk videreutd. innen rehabilitering, individuelt planarbeid, HMS og tillitsvalgtopplæring. Adjunkt bestående av faglærer idrett + 1 årig adm./ledelse. Yrkeserfaring: Fysioterapeut, Revmatismesykehuset i Lillehammer, Sykehjelperarbeid, København. Trener innen svømming og badminton, Leder skolefritidsordning, Lærer Organisasjonserfaring: Avd. leder og styremedlem NFF Oppland. Leder samarb.utvalg Mosjordet barnehage, Tillitsverv i idrettslag. Beskrivelse av kandidaten: Hun er godt orientert vedr. aktuelle saker/prosjekter/fagpolitikk som drives innen NFF. Hun kjenner NFFs organisasjonsstruktur og ser konturene av samarbeidskulturen sentralt. Hun har arbeidet med følgende saker: Tariff & forhandlinger, UHO-samarbeid, Beveg-deg /Aktiv skolevei. Hun liker organisasjonsarbeid, har stort engasjement når det gjelder eget fag, er klar og tydelig, kan skape gode relasjoner, og er kommunikativ. Hun ser på seg selv som en representant for «Generasjon X». Dvs. relativt ung, engasjert, kompetent, opptatt av utvikling og resultater og måloppnåelse og ikke bare lønnsutvikling. Hun mener at vår fagorganisasjon skal fortsatt sikre oss posisjon i det helsefaglige miljø, sikre gode arbeidsvilkår og gå inn i fremtiden som en visjonær, offensiv og målrettet organisasjon. Dette mener hun er avgjørende for vår faggruppe med tanke på å få tydeliggjort vår verdifulle kompetanse. Erik Schrader-Nielsen Bosted: Østerås Stilling: Daglig leder og praktiserende fysioterapeut på Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS. Utdanning: Høyskolen i Oslo Mensendieck 1996 Cand. mag. Toårig befalsskole. Flere fagkurs innenfor idrettsfysioterapi og generell fysikalsk behandling. Yrkeserfaring: Eiksåsen MS hjem samtidig med etableringen av Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS. Befalsskole. Organisasjonserfaring: Deltatt i NFFs arbeidsgruppe organisering av fysioterapitjenestene. Deltar i NFFs gruppe «Markedsføring av Fysioterapi». Sitter i Styret for Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS. Ansvarlig for alle seminarer arrangert av MKF for leger og fysioterapeuter. Beskrivelse av kandidaten: Han stod for oppstarten, ledelsen og driften av Mensendieck Klinikken(MKF) noe som viser at han er en gründer. Han er vant til å planlegge og iverksette aktive markedsføringstiltak. Han mener at dette er en av de viktigste utfordringene vår faggruppe står ovenfor. Han har hele tiden hatt fokus på å synliggjøre klinikken overfor kolleger, leger og annet helsepersonell og samfunnet forøvrig. Han mener dette er svært viktig erfaring å ta med seg i et evt. verv i NFFs sentralstyre. I tillegg representerer han en gruppe fysioterapeuter som etter hans oppfatning blir større og større. For at NFF skal få mest mulig gjennomslagskraft politisk og klare å stå samlet, er det svært avgjørende at en eller flere fysioterapeuter fra privatpraksis uten tilskudds og refusjonsordninger representeres. 21. LANDSMØTE NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 11

3 Andre foreslåtte kandidater: Stig Bjarne Salberg Forslagsstiller: Gjenvalg Bosted: Stjørdal Stilling: Privat praksis Stokmoen Fysioterapi og Manuell Terapi Utdanning: Statens Mensendieckskole 1980, Oslo, 1/2-årig videreutdanning i generell fysioterapi, Manuell Terapi, Universitetet i Bergen (avsluttes nov. -04) Yrkeserfaring: Sykehus.Vårtun Skole. Vikhov skole for hørselshemmede (siviltjeneste), Instruktør ved Mensendieckutdanningen i Oslo, Privat praksis. Organisasjonserfaring: Styreverv i idrettslag og div. foreldreutvalg i forbindelse med barnehage og skole. Styre i NFF avd. Nord-Trøndelag (leder i ett år). Forhandlingsutvalget NFF 2 år, leder i utvalg for driftstilskuddog takster 6 år, Sentralstyre fra 2002 Beskrivelse av kandidaten: Gode samarbeidsevner og erfaring med saker som er viktige for NFF. Han har vært med å planlegge og gjennomføre forhandlinger om takster og driftstilskudd og NFFs avtale med KS om drift av privat praksis (ASA 4313). Han mener det er viktig å få på plass et system for faglig oppdatering av fysioterapeuter, gjennomføring av «Henvisningsprosjektet» og å få en offentlig godkjent spesialistordning for fysioterapeuter. Han er også opptatt av mulighetene for unge fysioterapeuter til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Det vil være en viktig sak for NFF fremover og følge opp kommunene slik at avtalehjemler ikke blir sagt opp. Frans Uyttendaele Forslagsstiller: NFFs faggr. for Manuell Terapi Bosted: Tønsberg Stilling: Privat praksis manuell terapi, Veileder for studenter i fysioterapi Akupunktur, Utdanning: Høyskole for Fysioterapi Belgia 1972 Manuell terapi 1979, Lederopplæring for helsepersonell Veiledning for helsepersonell Yrkeserfaring: Privat praksis, Psykiatri deltidsstilling, Undervisning på Steinerskole fra barnetrinn til videregående. Et år som administrerende i et firma med hovedvekt på geologi og steinindustri Organisasjonserfaring: 3 år styremedlem, sekretær i MT gruppen, Faglig utvalg for MT gruppen 2 år, 5 år i sentralstyret hvorav 3 som nestleder Medlem i desisjonsutvalget i 2 perioder, leder i samme utvalget i en periode, delegat ved 3 landsmøter, Diverse verv i skolesammenheng Beskrivelse av kandidaten: I NFF har han jobbet mye med fagpolitikk generelt, men mest innenfor tillitsvalgtopplæring og forhandlinger om driftstilskudd og takster, spesielt mye også med økonomi, budsjetter og desisjon. Han har gode lederegenskaper, tålmodighet til å høre på, flink til å skille mellom viktig og mindre viktig saker og fokuserer på arbeid som må gjøres. Beate Ytreberg Forslagsstiller: Avd. Nordland, gjenvalg Bosted: Tromsø Stilling: Høgskolelærer ved Fysioterapeututdanningen i Tromsø Utdanning: Fysioterapeututdanningen i Bergen Videreutdanning i pedagogisk veiledning, Cand. Mag v. Universitetet i Tromsø, påbegynt Hovedfag i Helsefag, fagfordypning Fysioterapi v. Universitetet i Tromsø Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut og Ledende kommunefysioterapeut Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune, Tillitsvalgt Høgskolen i Tromsø Sentralstyremedlem Beskrivelse av kandidaten: I den neste landsmøteperioden ser hun det som særlig viktig å jobbe videre i forhold til Fysioterapi i kommunehelsetjenesten. Hun vil at NFF satser videre på å etablere et system for faglig ajourføring. Hun håper vi vil se at flere kliniske mastergrader opprettes, gjerne i samarbeid mellom høgskolene og universitetene. Hun ser det som en viktig oppgave at flere spesialiteter etter hvert får offentlig godkjenning, og at lønnsutviklingen for disse etter hvert samsvarer med kompetansen. Som høgskolelærer har hun nærkontakt med praksisfeltet i Nordland, Troms og Finnmark og snakker jevnlig med et stort antall medlemmer i de nordligste fylkene. Snorre Vikdal Forslagsstiller: Avd Sør-Trøndelag, UFF. Bosted: Trondheim Stilling: Privat praksis uten driftstilskudd ved Heimdal Medisinske Senter. Daglig leder Sling (Terapislyngefirma). Leder Unge Fysioterapeuters Fellesskap. Diverse oppdrag idrettsfysioterapi Utdanning: Høgskolen i Sør-Trøndelag Diverse kurs innen allmenn fysioterapi, Autorisert Idrettsfysioterapeut FFI, Psykomotorisk Fysioterapi ( ). Yrkeserfaring: Høyanger kommune, kommunefysioterapeut samt en periode med 50 % driftstilskudd. Privat praksis Trondheim kommune, en liten periode som vikar med driftstilskudd, øvrig tid uten driftstilskudd. Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt vernepliktige Luftkrigsskolen. Vara tillitsvalgt for fysioterapeuter i Høyanger kommune, Styremedlem Heimdal Medisinske Senter AS, Leder og medlem initiativgruppe til Unge Fysioterapeuters Fellesskap, Deltaker «Organisering av Kommunehelsetjeneste», utvalg i NFF, Deltaker «Goodwillutvalget», NFF Beskrivelse av kandidaten: Han er løsningsorientert, arbeidsom og tålmodig. Han er ikke redd for å si fra ved uenighet, og ser nytten av kompromisser i komplekse saker. Med sin organisasjonserfaring både i og utenfor NFF så vil han raskt kunne sette seg inn i saker, og være en konstruktiv deltaker i sentralstyret. Da han har erfaring både som kommunefysioterapeut, og i å jobbe med og uten driftstilskudd i privat praksis har han en variert arbeids- og erfaringsbakgrunn. Han vil jobbe med å få NFF til å satse mer på markedsføring av fysioterapi. Han mener at viktige saker er å sette inn tiltak mot den økende arbeidsledigheten, rydde opp i forhold til urimelige leiekontrakter og overprising ved overtakelse av driftstilskudd. Han brenner for kvalitetssikring av fysioterapi og å gi NFFs medlemmer optimal servise. Privat råd Leder + fem faste medlemmer: Valgkomitéens helhetsvurdering: Vi har lagt vekt på å innstille medlemmer med god organisasjonserfaring. Videre har vi vektlagt både geografi, alder og arbeidstilknytning. Det har de senere år vært en klar økning fra kommunenes side, på å true driftstilskuddene, og det er derfor viktig å prioritere kandidater med god kjennskap til lovverket. I tillegg til rådets 6 medlemmer, kommer også leder av PFG. Leder: Roar Høidal Presentert under sentralstyret. 1. Trond Hannestad Bosted: Bergen Stilling: Privat Praksis Åsane Fysioterapi. Leder PFG Utdanning: Fysioterapi Oslo 1984 Div kurs: FFI, OMI/Cyriax 1993 Yrkeserfaring: Lærer ved sjøforsvarets administrasjonsskole.(fysisk fostring.), og i videregående skole. Organisasjonserfaring: Medlem/leder av FAU på lokal skole. Leder av idrettsgruppe Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten er løsningsorientert. Han har god kontakt med «grasrota» blant annet gjennom styreverv og nå leder av PFG, til sammen 7 år. Sittet i ulike utvalg og medlem av Privat Råd. Kan påvirke organisasjonen gjennom kunnskap og engasjement. Kandidaten representerer allmennpraktikeren. 2. Harald Odde Bosted: Moelv Stilling: Privat praksis ved Moelv Fysioterapi Utdanning: Fysioterapihøgskolen Oslo 1996 Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut og privatpraktiserende i Krødsherad kommune Organisasjonserfaring: Nestleder NFF avd. Hedmark og kontaktperson for privatpraktiserende i fylket. Har også hatt noen styreverv utenom jobbsammenheng Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten er løsningsorientert og liker å spille på lag. Har jobbet med å styrke kontaktpersonordningen i Hedmark Fylke, samt utvikle tverrfaglige arenaer som må markedsføres. Ønsker å videreutvikle kontaktpersonordningen over hele landet. Ønsker å jobbe for at alle fysioterapeuter, uavhengig arbeidstilknytning, skal føle seg hjemme i NFF. 12 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 21. LANDSMØTE

4 3. Ingvild Bratland Bosted: Fredrikstad Stilling: Brogaten Fysikalske Institutt AS Utdanning: Fysioterapi Høyskolen Bergen 1995 Barnefysioterapi Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut Organisasjonserfaring: Leder NFF avd. Østfold 2 år. 3 år styreverv/kontaktperson for privatpraktiserende Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten er opptatt av å holde god kontakt med «grasrota», styrke avd.funksjonene ift rekruttering og å skape identitet blant fysioterapeutene. Hun er videre opptatt av å skape positive holdninger, stimulere samarbeidet og å jobbe konstruktivt. 4. Eirik Helgesen Bosted: Frei Stilling: Privat praksis. 100 % driftstilskudd ved eget fysioterapisenter med 3 fysioterapeuter Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Bergen 1992 Hovedfag i fysioterapivitenskap 1999 Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut og sjefsfysioterapeut, timelærer og veileder ved fysioterapihøgskolen i Bergen og høgskolen i Molde. Prosjekter innen bedriftsfysioterapi. Utvikling av regionalt kurssenter for fysioterapeuter. Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt for NFF, styremedlem avd Nordmøre og Romsdal og kontaktperson for privat praksis Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten jobber strategisk og er utholdende. Har god kjennskap til lovverket og er vant til å slåss for økning av hjemler, noe han har fått til. Er opptatt av utviklingsarbeid rettet mot markedsføring, organisasjon, behandlingstilbud og måle- og registreringsmetoder. Opptatt av kvalitetssikring av det arbeidet som utføres fra undersøkelse til avsluttet behandling. Ønsker å utvikle samarbeid og informasjon. 5. Håkon Hellenes Bosted: Melhus Stilling: Privatpraktiserende fysioterapeut, daglig leder med 7 medarbeidere Utdanning: Statens Fysioterapeuthøgskole, Oslo 1982 Medisinsk treningsterapi, Høgskolen i Bergen 2003 Yrkeserfaring: Privatpraktiserende fysioterapeut. Bedriftsfysioterapeut Organisasjonserfaring: Styremedlem NFF Sør-Trøndelag med ansvar for lønnsforhandlinger. Diverse verv innen idrettsorganisasjoner Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har gode evner til samarbeid. Har erfaring fra planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter relatert til fysioterapivirksomhet. Har erfaring fra lønnsforhandlinger samt ledererfaring både fra forsvaret, som leder av egen bedrift og idrettsarbeid. Ønsker å bedre privatpraktiserendes arbeidsvilkår og å sikre dens rolle i kommunehelsetjenesten. Har vist stort engasjement i lokalavdelingen tidligere og har stor utholdenhet. Andre foreslåtte kandidater: 1. Mona Lønning Kjos Forslagsstiller: UFF Bosted: Hamar Utdanning: Fysioterapeutskolen i København Grunnfag i psykologi, videreutd. i psykisk helsearbeid, fagspesifikk fordypning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Høgskolen i Tromsø. Stilling: Privat praksis m driftstilskudd. Hjemmefysioterapi. Yrkeserfaring: Sykehusarbeid, opptreningssenter, kommunal virksomhet og privatpraksis. Organisasjonserfaring: Fra skolekorps, voksenkorps og avdelingsleder i Norsk Folkehjelp i flere år Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten er ryddig og liker at retningslinjer og gjeldende lover følges. Vil jobbe for å forbedre ASA 4313, som for eksempel å korte ned på behandlingstiden i overdragelsessaker. Ønsker å «gå opp stier» for nyetablerere. Vil slåss for den yngre generasjon. 2. Petter Bogsti Forslagsstiller: Magnhild Aasen Bosted: Nesøya, Stilling: Privatpraktiserende manuell terapeut på NIMI Ullevål Utdanning: Berlin Manuell terapi Yrkeserfaring: Idrettsfysioterapeut FFI, div. kursledererfaring. Organisasjonserfaring: Norsk Tidsskrift for idrettsmedisin i 3 år. Tidl. trener i friidrett, Lambertseter IF 3 år. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har jobbet innen undervisning i mange år og er opptatt av å bevare faglige, arbeidsmessige og økonomiske betingelser/interesser for fysio-/manuellterapeuter i privat praksis. 3. Birte Barsnes Forslagsstiller: NFFs avd Sogn og Fjordane Bosted: Sogndal Stilling: Privat praksis, Fysioterapeut for Sogndal fotball, lærer ved Høyskolen i Sogn og Fjordane, Bachelor Idrett og Helse. Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Bergen Idrett grunnfag, Høyskolen i Sogn og Fjordane, Idrett mellomfag, Kurs i forskningsmetode. Startet på Hovedfag i fysioterapivitenskap deltid Yrkeserfaring: Sogn BHT. Ansatt som fysioterapeut ved Idrettssenteret i Sognahallen Organisasjonserfaring: Har erfaring med organisasjonsarbeid i Norges Fotballforbund og Hordaland Fotballkrets. Hatt verv i breddekomiteen både på forbund og kretsnivå. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har god erfaring i engasjement som faglig utvikling, tverrfaglig samarbeid og idrettsorganisering. Initiativrik og aktiv i flere typer fora, blant annet i kampen for unge fysioterapeuters utfordringer, og kampen for å synliggjøre forebyggende arbeide. 4. Atle Haukland Forslagsstiller: NFF avd. Sør-Rogaland Bosted: Bryne Stilling: Privatpraktisernde uten avtale Utdanning: Fysioterapi London NFFs kurs for TV, kursrekke i ergonomi, div kurs Yrkeserfaring: Kommunal stilling og instruktør på SATS. Organisasjonserfaring: Styremedl i avdelingen, kontaktperson 3 år, representant i Befalsorganisasjon. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har pågangsmot og er løsningsorientert, samarbeidsvillig og ansvarsfull. Ønsker om å være nyskapende i forhold til nye arbeidsarenaer innen privat virksomhet.. 5. Torger Hansen Forslagsstiller: FFI v/bjørn Fossan Stilling: Privat praksis Utdanning: Tyskland 1974 Videreutdanning i klinisk fysioterapi, autorisert idrettsfysioterapeut FFI Yrkeserfaring: 16 år fysioterapeut i Norges Idrettsforbund, teamleder, fysioterapeut i olympiader og VM. Organisasjonserfaring: Utdanningskomite i FFI, universitetskurs i idrettsmedisin, ansvar for «Fora for landslagsfysioterapeuter», div verv i lokale foreninger. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har et stort kollegialt nettverk og god kunnskap om privat praksis. Han har stor rettferdighetssans og mener at det bør stilles større faglige krav til privat praksis. Viktig å jobbe for opprettholdelse av driftstilskuddene. 21. LANDSMØTE NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 13

5 Ansatt råd Leder + åtte faste medlemmer: Valgkomitéens helhetsvurdering: Det har vært en klar intensjon i valgkomiteen om at alle tariffområder skal være representert i Ansatt råd. Valgkomiteen har i tillegg lagt vekt på å innstille medlemmer med god organisasjonserfaring. Videre har vi vektlagt både geografi og alder. Vi har dessverre ikke lykkes helt med å få en balansert representasjon i Ansatt råd, ettersom vi ikke har klart å nå fram til villige kandidater blant de privat ansatte. Det er av samme grunn også en klar overvekt av KS-representanter. Leder: Bente E. Moe Presentert under sentralstyret. Stig Morten Fløisand Bosted: Stavanger Stilling: Kommunefysioterapeut i Stavanger kommune Utdanning: Oldenburg, Tyskland i Diverse NFF-kurs. Yrkeserfaring: Kommunefysioterapi. Organisasjonserfaring: Med i styret i NFF Sør-Rogaland, først som kurskontakt, deretter som nestleder. Vara hovedtillitsvalgt og medlem av forhandlingsutvalget i Stavanger kommune i flere år. Beskrivelse av kandidaten: Stig Morten viser et stort engasjement for fysioterapeutenes sak. Han kjenner godt til hovedtariffavtalen, og flere av de sakene NFF jobber med. Han har i flere år jobbet med lønnsforhandlinger på lokalt plan. Han vil representere KS i rådet. Kari Jokstad Bosted: Drammen Stilling: Sjeffysioterapeut i Drammen kommune Utdanning: Høgskolen i Oslo Videreutdanning: Bobath Barnebehandling, Danmark. Organisasjon og ledelse (60 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold. Yrkeserfaring: Sykehus og kommunehelsetjenesten - hovedsakelig jobbet med barn. Sjeffysioterapeut og i en periode virksomhetsleder for helsetjenesten i kommunen. Organisasjonserfaring: Observatør for FYSIO i NFFs sentralstyre i studietiden, hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene i Drammen kommune. Sittende medlem i utvalg for privat ansatte. Beskrivelse av kandidaten: Kari har erfaring fra en periode i utvalget. Hun har i tillegg god kjennskap til kommunehelsetjenesten, og hun er opptatt av hvordan fysioterapeuter i privat praksis og fast ansatte fysioterapeuter kan komplettere hverandre til nytte for pasienter og brukere av tjenestene. Hun vil representere KS i rådet. Mai Bente Myrvold Bosted: Drammen Stilling: Sjeffysioterapeut ved Sykehuset Buskerud HF Utdanning: Fysioterapi Skottland Er halvveis i en Master of Management ved BI (Helseledelse, påvirkningsledelse) Yrkeserfaring: Sykehuspraksis fra ulike sykehus, samt 8 mndr i Sør-Libanon for Norwegian Aid Committee. Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt NFF Sykehuset Buskerud HF, styremedlem i NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi, representant i NFFs arbeidsgruppe for å utvikle fag/studieplan i videreutdanning i intensivfysioterapi, redaksjonsutvalget i «Fysioterapeuten». Beskrivelse av kandidaten: Hun er strukturert og har god evne til logisk tenkning. Hun har også god skriftlig og muntlig formuleringsevne. Hun er stort sett ikke konfliktsky, og tar opp det som sees som nødvendig. Hun anser seg selv som et sosialt vesen med gode samarbeidsevner. Det er en fordel at hun både har klinisk erfaring fra fysioterapifaget, og erfaring og kunnskap om ledelse som fag. Hun ser positivt på å skulle jobbe sammen i en gruppe med dyktige mennesker med ulik bakgrunn, og ønsker å være med å påvirke arbeidet i dette utvalget. Hun ser også formidlingen av utvalgets arbeid ut til medlemmene som en svært viktig oppgave. Hun vil representere NAVO i rådet. Mona Kajanus Stilling: Skolefysioterapeut i Asker kommune, seksjon forebygging, habilitering og rehabilitering. Utdanning: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Modulkurs, tillitsvalgtsopplæring og kollegaveiledning. Yrkeserfaring: Turnuskandidat i kommune og sykehus, kommunefysioterapeut i Askim kommune. Organisasjonserfaring: Først styremedlem og sener avdelingsleder i avd. Østfold, hovedtillitsvalgt i Askim kommune, deltok i arbeidsgrupper ved omorganiseringsarbeid i kommunen. Beskrivelse av kandidaten: Mona er ung, engasjert, positiv og opptatt av fysioterapiens posisjon og omdømme. Hun kan bidra til at organisasjonen får inn flere unge relativt nyutdannede som ikke ser det som en selvfølge å få jobb, eller den jobben man ønsker seg. Hun er opptatt av å stå på krava, og vil jobbe for at fysioterapeuter har en lønn de kan leve av, og en posisjon som gjenspeiler den kompetansen de har. Hun har jobbet i motgang og nedbemanning i kommunen, og presiserer at fysioterapeuter er ingen selvfølge selv om vi har kommunehelsetjenesteloven! Hun er opptatt av å påvirke og synliggjøre fysioterapifaget i samfunnet, og at vi må vite hvordan dette best kan gjøres. Hun er også opptatt av at NFF skal fremstå som en spennende mulighet til å styrke fagets posisjon, og vår egen trygghet og stilling, og ønsker selv å være en aktiv deltaker i utviklingen av NFF. Hun vil representere KS i rådet. Kristin Benjaminsen Borch Bosted: Tomasjord Stilling: Høgskolelærer ved Høgskolen i Tromsø, fysioterapiutdanningen Utdanning: Høgskolen i Tromsø, vekttallsstudie i kommunal ledelse, omstilling og kompetanse. Yrkeserfaring: Turnus ved UNN og Tromsø kommune. Deretter kommunefysioterapeut i Tromsø kommune til sept Organisasjonserfaring: Har vært hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune i 3 år og tillitsvalgt i 1 år. Sitter i avdelingsstyret Avd. Troms i andre periode, til sammen 3 år. Har fra tidligere erfaring fra organisasjonen Røde Kors, og har instruktørutdannelse i førstehjelp/hjelpekorpsarbeid herfra. Beskrivelse av kandidaten: Siri er faglig og fagpolitisk engasjert. I perioden som hovedtillitsvalgt har hun benyttet sin evne til å samarbeide for å være med i påvirkning av omorganisering av kommunen og struktur i organisasjon. Hun har erfaring fra flere år med lønnsforhandlinger på kommunalt område samt noe på statlig område, der hun har jobbet med å bedre lønnsvilkår for ansatte fysioterapeuter. Dette har gitt henne bedre forhandlingskunnskaper. Studiet i kommunal ledelse, omstilling og kompetanse har gitt henne økt innsikt spesielt i omstillingsprosesser, som skjer i de fleste store organisasjoner, offentlig og privat. Hun ønsker å bidra til å påvirke og bedre inntektsnivå og arbeidsvilkår for offentlige og private fysioterapeuter i kraft av å sitte i ansatt råd. Hun vil representere KS i rådet. Henriëtta Richter Uitdenbogaardt Bosted: Tomter Stilling: Avdelingsleder i NFF avd. Oslo og ansvarlig fysioterapeut for terapiridning i bydel Søndre Nordstrand. Utdanning: Enschede, Nederland i Videreutdanning innen veiledningspedagogikk og innen administrasjon og ledelse. Yrkeserfaring: Bydelsfysioterapeut for barn. Organisasjonserfaring: Hovedtillitsvalgt, avdelingsleder for Oslo, styremedlem i Fagforum for terapiridning. Beskrivelse av kandidaten: Henriëtta er aktiv og har pågangsmot. Hun kan kunsten å ha mange baller i luften samtidig. Hun har jobbet med de sentrale forhandlingene i Oslo, og jobber ellers med mange enkeltsaker vedr. lønns- og arbeidsforhold for ansatte i Oslo. Hun ser at hun med deltakelse i Ansatt råd får en ny arena der hun kan være med å påvirke. Hun vil representere Tariffområde Oslo i rådet. Vivian Stoss Bosted: Trondheim Stilling: Tynset Friskliv / Trondheim kommune Utdanning: Trondheim Videreutdanning: Idrett grunnfag. Gruppeinstruktør. Yrkeserfaring: Sykehus, kommunehelsetjeneste, privat praksis Organisasjonserfaring: Nestleder i UFF siden -02. Beskrivelse av kandidaten: Hun er engasjert og arbeidsvillig. Er spesielt opptatt av markedsføring av fysioterapi i det offentlige, og behovet for å opprette nye stillinger i kommuner og statlig sektor. Dette er noe hun brenner svært for, og noe hun har jobbet aktivt med i UFF. Hun er også opptatt av å se på hvordan vi kan synliggjøre fysioterapeuters kompetanse både i det offentlige og private, og påvirke til å gi kommunalt og statlig ansatte fysioterapeuter bedre vilkår, for eksempel når det gjelder lønn, kursing, videreutdanning etc. Hun vil representere KS i rådet. Janka Resch Tessem Bosted: Biri Stilling: Fysioterapeut ved Ringen Rehabiliteringssenter i Moelv. Utdanning: Statens Mensendieckskole Tillitsvalgskurs. Yrkeserfaring: Privat praksis. Organisasjonserfaring: TV på nåværende arbeidssted, Beskrivelse av kandidaten: Janka er opptatt av likhet i lønn for sammenlignbare arbeidsgrupper i samfunnet. Hun har full forståelse for muligheten til å belønne dem som gjør en ekstra innsats, men ser vanskeligheten av dette ifm med lokale forhandlinger på små arbeidsplasser. Hun er hele tiden åpen for at ansatte kan føle at de når fram med synspunkter og behov etc. Hun vil representere HSH i rådet. 14 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND 21. LANDSMØTE

Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland

Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland Valg 2007 Kandidater Kriterier for valg av kandidater til sentrale verv som tillitsvalgt i NFF Det tilstrebes at: Sentralstyret og øvrige råd og utvalg er sammensatt slik at de representerer bredde innenfor

Detaljer

Leder: Karianne Bruun Haugen (ny)

Leder: Karianne Bruun Haugen (ny) Leder: Karianne Bruun Haugen (ny) 2011 2012 Videreutdanning i ledelse, organisasjon og arbeidsrett, Høgskolen i Oslo og Akershus 1999 2001 BSc fysioterapi, Høgskolen i Tromsø 1996 1998 BSc Physiotherapy,

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 www.fysioterapeuten.no nr. 8 august 2003 årgang 70 fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 FysioPartner &

Detaljer

fysio terapeuten Ny båt gir frihet på sjøen, side 17 Botox og fysioterapi til barn med CP, side 14 Eilin Ekeland ny leder for NFF?

fysio terapeuten Ny båt gir frihet på sjøen, side 17 Botox og fysioterapi til barn med CP, side 14 Eilin Ekeland ny leder for NFF? www.fysioterapeuten.no september 2004 årgang 71 fysio terapeuten Ny båt gir frihet på sjøen, side 17 9 Botox og fysioterapi til barn med CP, side 14 Eilin Ekeland ny leder for NFF?, side 6 Effektiv trening

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ÅRSBERETNING FOR 2007 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal i henhold

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen Valg 39. landsmøte Presentasjon av kandidater til: Landsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteens arbeid i landsmøteperioden 2011-2014 Valgkomiteens mandat er å innstille overfor landsmøtet på

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert 9.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert Nåler og takster i fokus Når du aner at det er noe «Psykmaster» i Oslo? Ultralyd og diagnostikk Gå ikke glipp av vårt

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16

fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16 www.fysioterapeuten.no august 2004 årgang 71 fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 8 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16 Aktuelt 5 6 8 10 12 15 16

Detaljer

fysio terapeuten IA høyt opp på dagsorden, side 12-22 Fysioterapi etter brystkreftoperasjon, side 24 Lymfødembehandling av barn, side 31-36

fysio terapeuten IA høyt opp på dagsorden, side 12-22 Fysioterapi etter brystkreftoperasjon, side 24 Lymfødembehandling av barn, side 31-36 www.fysioterapeuten.no nr. 5 mai 2003 årgang 70 fysio terapeuten IA høyt opp på dagsorden, side 12-22 Fysioterapi etter brystkreftoperasjon, side 24 Lymfødembehandling av barn, side 31-36 PRESENTERER:

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15 w w w. f y s i o t e r a p e u t e n. n o f e b r u a r 2 0 0 9 å r g a n g 7 6 fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 2 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Pr. 04.11.2013 Høringsuttalelser til Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen sortert etter

Detaljer

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 www.fysioterapeuten.no nr. 13 november 2002 årgang 69 fysio terapeuten Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 UFF er etablert, side 6 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 Økt velvære...

Detaljer

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser 6.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Kroppsbilde og spiseforstyrrelser Slutt på monopolet Forlater et NFF i endring Elefanten i rommet Rehabilitering med robot Anne-Berit Auran: Cochrane review 2001,

Detaljer

Saksframlegg. Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018

Saksframlegg. Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: G27 Saksmappe: 2014/1303-18804/2015 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Ferdigstilt Fysioterapiplan for Søgne kommune 2015-2018 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Rådet

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Februar 2009, årgang 27 årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen

Detaljer

fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26

fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26 www.fysioterapeuten.no mai 2004 årgang 71 fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 5 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26 -gjør det lettere å gå Det å kunne klare

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer