FOKUS - Årsrapport Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2010 s. 4. Organisasjonen FOKUS s. 6. Prosjekt og program s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS - Årsrapport 2010. Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2010 s. 4. Organisasjonen FOKUS s. 6. Prosjekt og program s."

Transkript

1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 2 Styrets årsberetning 2010 s. 4 Organisasjonen FOKUS s. 6 Prosjekt og program s. 11 Kommunikasjon s. 16 Strategisk aktør s. 23 Analyse- og utredning s. 30 Vedlegg: 1. Protokoll fra Representantskapsmøter for FOKUS, Styrets og sekretariatet sammensetning, FOKUS vedtekter 4. Prosjektstøtte, Reisestipend Pressemeldinger Fordeling av informasjonsmidler, Høringsuttalelser

2 TILSLUTTEDE ORGANISASJONER (73 per ) Afghanistankomiteen i Norges Kvinneutvalg Aleneforeldreforeningen, Kvinnegruppa Ammehjelpen AMURT Norges kvinneutvalg Arbeiderpartiets Kvinnenettverk CARE Norges Kvinneutvalg De norske Baptisters Kvinneforbund Den Eritreiske Kvinneunion Den Norske Jordmorforening Den norske Tibet-komités Kvinneutvalg Det Hvite Bånd Det Norske Råd for Kurdernes Rettigheters kvinneutvalg Fagforbundet Fellesrådet for Afrikas Kvinneutvalg Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Firo Forum for positiv utvikling Foreningen for somaliske kvinner og barn Frelsesarmeens Kvinneorganisasjon Hjelp til selvhjelp fra kvinne til kvinne Høyres Kvinnenettverk Inner Wheel Norge International Association of Women in Radio and Television (IAWRT), norsk avdeling Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Jenter i Skogbruket JURK, Juridisk Rådgivning for Kvinner KFUK-Utvalget Kirkerådet, utvalg for kjønn og likestilling Krisesentersekretariatet Kristelig Folkepartis Kvinner Kvinnefronten i Norge KUN Senter for kunnskap og likestilling Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) Latin-Amerikagruppene i Norges kvinneutvalg Magdalena Norway MiRA Ressurssenter for flyktninge- og innvandrerkvinner Musu Kambeng Kaffo Nei til EUs kvinneutvalg Nett BK - Nettverk for bosniske kvinner Nettverk for Øst-Timors kvinner (NET) New Life Community Kvinneutvalg Norges Bygdekvinnelag Norges Katolske Kvinneforbund Norges Kristelige Studentforbunds kvinnegruppe Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Venstrekvinnelag Norgesunionen av Soroptimistklubber 2

3 Norsk Bonde- og Småbrukarlags Kvinneutvalg Norsk Kvinnelig Teologforening Norsk Kvinnesaksforening Norsk Psykologforening, Kvinne- og mannspolitisk Utvalg Norsk Sykepleierforbund Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner (NØKK) Norske Kvinnelige Akademikere Norske Kvinnelige Juristers Forening Norske Kvinners Sanitetsforening Palestinakomiteens Kvinneutvalg Pan-African Women s Association (PAWA) RadiOrakel Raudts kvinneutvalg SAIHs Kvinne- og likestillingsutvalg Sami Nisson Forum, (Samisk Kvinneforum) Scilo Norge Senterkvinnene Sex og Politikk Somali Kvinneklubb Somalisk Kulturhus, kvinnegruppa Somalisk Kvinneforening Somaliske Kvinners Solidaritetsforening SVs Kvinnepolitiske Utvalg Tamilsk Kvinneorganisasjon Utdanningsforbundets likestillingsgruppe Utviklingsfondets kvinneutvalg Zonta International 3

4 Styrets årsberetning for 2010 Virksomhetens art og hvor den drives FOKUS formål er 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål. 2. FOKUS skal gjennom utviklings- og prosjektarbeid arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør. - FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv. - FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom norske kvinneorganisasjoner i deres internasjonale engasjement. FOKUS er lokalisert i Oslo kommune. Redegjørelse om fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. Det er tilført egenkapital på NOK ,30. I tillegg har FOKUS utover dette TV-aksjonsmidlene uten restriksjoner. FOKUS har rammeavtale med Norad på prosjekt og informasjon. FOKUS har i løpet av 2010 inngått en ny fem-årig rammeavtale med Norad som sikrer fortsatt drift. Redegjørelse om likestilling og arbeidsmiljø FOKUS diskriminerer ikke på bakgrunn av kjønn, sosial status, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, ekteskapelig status, politisk, etnisk og/eller religiøs tilhørighet. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører FOKUS oversikt over sykefravær. I 2010 har sykefraværet vært 96 dager. Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel er god. FOKUS har vært gjennom en omfattende omorganisering av arbeidet, noe som også har preget arbeidsmiljøet. Det ble derfor vedtatt at det skulle gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse i Denne ble gjennomført og det har vært gjennomført tiltak for å følge opp anbefalingene i denne. For øvrig har FOKUS ikke hatt ulykker eller skader. Forhold som kan påvirke det ytre miljø Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, som har betydelig forurensende effekt på det ytre miljø. Det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. Antikorrupsjonsarbeid FOKUS har utarbeidet en håndbok i antikorrupsjonsarbeid. I tillegg er det utarbeidet etiske retningslinjer som alle ansatte har signert. I 2008 ble det vedtatt å anmelde en av medlemsorganisasjonene for underslag i forbindelse med prosjektbevilging. Saken er nå henlagt av politiet, men etter møte i forliksrådet har vedkommende sagt seg villig til å tilbakebetale deler av beløpet gjennom månedlige avdrag. Redegjørelse om årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet 4

5 ekstraordinære forhold som har påvirket årets resultat. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av FOKUS årsregnskap. Redegjørelse om den fremtidige utviklingen. Det forventes at neste års aktivitet vil ligge på et litt lavere nivå enn for inneværende regnskapsår, da det er mindre TV- aksjonsmidler igjen til bruk i Forskning og utvikling. FOKUS har ikke arbeidet med særskilte forskningsarbeider. FOKUS har med bakgrunn i vedtatt strategiplan for perioden 2007 til 2012 og NIBRs organisasjonsgjennomgang gjennomført en intern prosess som skal legge grunnlaget for overgang fra prosjekt til program, og en økt synliggjøring av FOKUS som politisk aktør. Resultatdisponering. Styret foreslår følgende resultatdisponering for regnskapsåret 2010: Aktivitetsresultatet for 2010 på NOK ,70 dekket inn på følgende måte: Reduksjon av egenkapital TVA med restriksjoner ,00 Reduksjon av egenkapital TVA uten restriksjoner ,00 Tilført EK ,30 Sum disponering ,70 Oslo, den 21. juni 2011 Ågot Valle Styreleder June CathrineOrmstad Rina Mariann Hansen Kristin Hansen Merete Larsmon Bergdis Joelsdottir Anton Popic Ansattes representant Gro Lindstad daglig leder 5

6 ORGANISASJONEN FOKUS Hovedmål: Skal ha gjennomført og realisert de oppgaver og mål som er trukket opp i virksomhetsplanen for 2010 FOKUS Overordnet mål: FOKUS overordnede mål er å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med vekt på landene i Sør. Formål: - FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål - FOKUS skal gjennom utviklings- og prosjektarbeid arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør - FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv - FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom norske kvinneorganisasjoner i deres internasjonale engasjement FOKUS visjon En rettferdig verden der kvinners organisering danner grunnlaget for likestilte samfunn fri for undertrykking. Strategi for FOKUS FOKUS vedtok i 2007 en overordnet strategi for 2007 til Strategien legger retningslinjer for virksomheten. Strategien er global og omfatter derfor alle deler av FOKUS virksomhet. Strategien tar sikte på å utvikle virksomheten videre. FOKUS ønsker å bli en enda mer kompetent pådriver og støttespiller for å bedre kvinners økonomiske, sosiale og politiske situasjon i Sør. Hovedmål for strategiperioden er: - Å styrke kvinners rettigheter Kvinners organisering og deltakelse skal føre til at det blir mer kunnskap, formalisering, respekt og virkeliggjøring av kvinners rettigheter. - Å bekjempe vold mot kvinner Kvinneorganisasjonene skal øke sin innvirkning på holdninger, atferd, juridiske rammeverk og hjelpetiltak med sikte på å redusere omfanget av vold mot kvinner. - Å styrke kvinners politiske og økonomiske deltakelse Kvinners organisering og deltakelse skal styrke deres kontroll over økonomiske ressurser og øke deres innflytelse i politiske strukturer på ulike nivå. - Å styrke FOKUS som en pådriver for kvinners rettigheter FOKUS skal bli en mer synlig pådriver for kvinners rettigheter overfor offentlig opinion og myndigheter i Norge og i internasjonale fora i samarbeid med kvinneorganisasjoner i Sør. 6

7 FOKUS baserer sitt arbeid først og fremst på FNs kvinnekonvensjon og handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i De 12 områdene 1 i handlingsplanen er det tematiske utgangspunktet for FOKUS virksomhet. Når FOKUS arbeider for kvinner, omfatter dette til dels også jentebarn, avhengig av problemstillingen. FOKUS har en generelt rettighetsbasert tilnærming som er gjennomgående i arbeidet på alle områder. For å bidra til å bedre kvinners situasjon prioriterer FOKUS i strategiperioden følgende tre tema: Kvinners rettigheter Vold mot kvinner (Handel med kvinner, kjønnslemlestelse, vold i nære relasjoner, kvinner i og etter krig og konflikt)* Kvinners politiske og økonomiske deltakelse herunder prioritert kvinner og klima * Kvinner i og etter krig og konflikt (herunder SR 1325) er et prioritert tema under vold mot kvinner Hoveddelen av FOKUS virksomhet er finansiert av offentlige midler gjennom Norad, Utenriksdepartementet, Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet. Strategien skal bidra til at så vel medlemsorganisasjonene som FOKUS sekretariatet blir bedre i stand til å imøtekomme myndighetenes krav. Videre tar strategien sikte på at FOKUS skal bli en bedre ressurs og mer aktiv pådriver for kvinner og utviklingsspørsmål. FOKUS virksomhet har basis i norske kvinneorganisasjoners kunnskap, arbeidsmetoder og mål. Dette grunnlaget brukes til å bygge partnerskap med søsterorganisasjoner internasjonalt og i land i Sør for å realisere kvinners rettigheter og bedre kvinners levekår. Beskytter for FOKUS er Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit. FOKUS søkte i 2010 om 5-års forlengelse av beskytterskapet. Dette ble godkjent av Slottet. Medlemsorganisasjoner FOKUS bidrar til å styrke den internasjonale kvinne- og kjønnsdimensjonen i et bredt mangfold av organisasjoner. 73 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i fagforbund, politiske partier, solidaritets- og bistandsorganisasjoner var tilsluttet FOKUS ved utgangen av De 12 områdene fra FNs kvinnekonferanse i Beijing er: Kvinner og fattigdom, Utdanning og opplæring av kvinner, Kvinner og helse, Vold mot kvinner, Kvinner og væpnet konflikt, Kvinner og økonomi, Kvinner i politikk og ledelse, Institusjonelle likestillingsmekanismer, Kvinners menneskerettigheter, Kvinner og media, Kvinner og miljø og Jentebarn. 7

8 I 2010 har FOKUS inngått ny 5-årig rammeavtale Norad med tydeliggjøring av FOKUS som kompetansesenter lansert FOKUS som Nasjonalkomite for den nye FNs Kvinneorganisasjon UN Women bidratt til kvinneperspektiv i utviklingssamarbeidet vært pådriver overfor regjeringen i forhold til prioritering av kvinner satt kvinner i krig og konflikt og oppfølging av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 på dagsorden, særlig i forbindelse med 10 års jubileet for resolusjonen satt vold mot kvinner på dagsorden satt kvinners rettigheter på dagsorden satt kvinners politiske og økonomiske rettigheter på dagsorden arbeidet aktivt for å fremme internasjonal likestilling overfor norske myndigheter hold norsk innlegg under ECOSOC i FN økt satsning på Kvinnekommisjonens møte gjennomført nettverkskonferanse om FGM i Etiopia gjennomført internasjonal konferanser om monitorering av SR 1325 ledet og koordinert arbeidet med skyggerapport til CEDAW vært en viktig pådriver for å få situasjonen i Colombia på den politiske dagsorden arrangert nettverkskonferanse i Colombia med tema kvinner i krig og konflikt Ny virksomhetsplan I forbindelse med operasjonalisering av FOKUS strategi ble det vedtatt en ny virksomhetsplan for FOKUS. Virksomhetsplanen skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan. Planen er en operasjonalisering på årsbasis av de intensjoner som er nedfelt i strategiplanen. Virksomhetsplanen omfatter følgende områder: Prosjekt/programstyring, analyse- og utredning, kommunikasjon, strategisk aktør og organisasjon. Det er utarbeidet egne indikatorer for måling av resultater. Hovedstrategier i arbeidet er: Partnerskap, lokal forankring, lokal kompetanse, bærekraftig utvikling Geografisk fokusering Tematiske prioritering Fra prosjekt til program Systematisk måling/evaluering/dokumentasjon av utførte aktiviteter og oppnådde resultater effektiv virkemiddelbruk Kollektiv læring/erfaringsoverføring Etiske retningslinjer Styret i FOKUS vedtok i 2009 nye etiske retningslinjer for FOKUS. FOKUS etiske retningslinjer og verdier danner grunnlaget for FOKUS handlinger overfor alle som FOKUS ansatte, styret og medlemmer av FOKUS kommer i kontakt med både internt og eksternt. Formålet med retningslinjene er å sikre respekt for partnernes personlige integritet og å støtte opp om FOKUS omdømme. Retningslinjene skal motvirke maktmisbruk av alle typer og hvis det skjer: foreskrive sanksjoner som er nødvendig for å gjenopprette tilliten til FOKUS og sikre rettferdighet for den krenkede. FOKUS er avhengig av høy grad av tillit for å gjennomføre sitt utviklingssamarbeid. 8

9 I tillegg skal de etiske retningslinjene sikre at FOKUS i alle ledd (sekretariat, styre, medlemsorganisasjoner og partnere i Sør) opptrer på en måte som fremmer menneskerettigheter og bærekraftig utvikling (inkludert miljø, antikorrupsjon og verdige arbeidsforhold) Retningslinjene ble lagt frem for medlemsorganisasjonene på medlemsmøte i 2010 og det ble gitt innspill til hvordan disse kunne tilpasses organisasjonene og partnerne ute. Kompetanseutvikling Det legges vekt på å videreutvikle FOKUS kompetanse for å fortsette å være en viktig ressurs på kvinne- og utviklingsspørsmål. FOKUS rolle som kompetansesenter er styrket for å nå målene i strategiperioden. Metodene for dette er systematisk innhenting av dokumentasjon og analyse av kunnskap og erfaringer. Dette spres gjennom websiden, Facebook, publikasjoner, kurs, foredrag og seminarer. FOKUS er et møtested og kunnskapsbase for samarbeid og informasjon om internasjonale kvinnespørsmål, spesielt med hensyn til gode metoder og fagressurser. FOKUS er pådriver og deltar i debatt om bistand og utvikling i et kvinneperspektiv. Det jobbes med gode rutiner slik at partnere i Sør er premissleverandører. Kompetansesenterfunksjonen inngår som en integrert del av FOKUS formelle struktur. FOKUS eget prosjektsamarbeid, inkludert prosjektorganisasjonene i Sør, er en viktig kunnskapsbase for kompetansearbeidet. Det satses på kontinuerlig kompetansebygging på alle nivåer i FOKUS-nettverket, i Norge og i Sør. Kompetansesenterfunksjonen er en viktig del av dette. Det legges i tillegg til rette for skolering blant medlemsorganisasjonene, styret, sekretariatet og partnerorganisasjoner for å oppdatere tematisk kunnskap og fremme gode tekniske og faglige kvalifikasjoner i gjennomføringen av arbeidet. Deltakelse i arbeidsgrupper, informasjons- og påvirkningsarbeid og bistandsvirksomhet er i seg selv en del av kompetanseutviklingen. Nasjonalkomité i Norge for UNIFEM (nå UN Women) Representantskapsmøtet vedtok høsten 2009 at FOKUS skulle bli Nasjonalkomité i Norge for UNIFEM med en prøvetid på ett år. I 2010 ble kontrakt underskrevet og FOKUS ble lansert som Nasjonalkomité januar UNIFEM var FNs utviklingsfond for kvinner - en internasjonal organisasjon som arbeider for likestilling og kvinners menneskerettigheter. UNIFEMs virksomhet baserte seg på fire strategiske mål. Disse er å redusere kvinners fattigdom og sårbarhet, å stoppe vold mot kvinner, å stoppe spredningen av HIV / AIDS blant kvinner og jenter og kvinners situasjon og involvering i og etter krig og konflikt. (FNs sikkerhetsråds resolusjoner 1325 og 1820). Tanken bak å bli UNIFEMs nasjonalkomité var å gi FOKUS enda større tyngde som internasjonal samfunnsaktør for kvinners rettigheter og likestilling. FOKUS får en sterkere stemme i FN og internasjonale sammenhenger generelt. Dette er en stor fordel i forhold til internasjonal nettverksbygging, spesielt med tanke på det globale forskningsmiljøet innenfor kjønns- og likestillingsstudier. I juli 2010 vedtok generalforsamlingen i FN å etablere UN Women. Den nye kvinne- og likestillingsenheten i FN var et faktum etter fire år med lobbyarbeid fra kvinneorganisasjoner over hele verden. Arbeidet med å slå sammen de fire kvinneenhetene UNIFEM, DAW, Instraw og OSAGI har foregått siden reformplanene for FN ble lagt frem i Formålet med sammenslåingen er å skape en sterkere kvinneenhet i FN-systemet, som mer effektivt kan passe på at FN systemet og medlemslandene overholder de forpliktelsene de har i forhold til likestilling og styrking av kvinners stilling både lokalt og globalt. 9

10 FOKUS gikk derfor fra 1. september over fra å være Nasjonalkomite for UNIFEM til å bli Nasjonalkomite for UN Women. I prosessen med å utarbeide handlingsplan og plattform for den nye organisasjonen har FOKUS vært aktivt med innspill til norske myndigheter. I september 2010 deltok konst. daglig leder på årsmøtet i Østerrike for Nasjonalkomiteene i UN Women. Møtet handlet stort sett om opprettelsen av og informasjon om den nye organisasjonen. Nasjonalkomiteene fungerer stort sett som fundraisere for midler til UN Women. Dette har imidlertid FOKUS ikke i sin kontrakt. Det bør jobbes videre med at Nasjonalkomiteene jobber mer politisk og får større innflytelse overfor sine myndigheter og ikke bare brukes som innsamlingsorgan. Norge har en representant i styret for UN Women. FOKUS deltar som observatør på alle styremøtene for å bidra med innspill og delta i viktige beslutningsprosesser. FOKUS vedtok opprinnelig å ha ett års prøvetid som Nasjonalkomite for UNIFEM, men i og med at UNIFEM gikk inn i den nye organisasjonen, vedtok Representantskapsmøtet å forlenge prøveperioden med ett år. All informasjon som kommer fra UN Women legges ut på medlemsrommet på virksomhetsportalen slik at medlemsorganisasjonene kan bruke denne informasjonen i sitt eget arbeid. Sekretariat Sekretariatet i FOKUS besto i 2010 av konstituert daglig leder (administrasjons- og økonomisjef), programsjef, kommunikasjonssjef, informasjonsrådgiver (til 1.6.), fire prosjektrådgivere, en rådgiver på administrasjon og økonomi, en rådgiver på analyse- og utredning, en prosjektleder for prosjekt 1325 Colombia og Sri Lanka, en administrasjonskonsulent, en resepsjonist samt regnskapsfører på deltid. Ny daglig leder, Gro Lindstad, ble ansatt i 2010, men tiltrådte stillingen fra FOKUS inngikk i 2010 ny fem-årig rammeavtale med Norad. Tariffavtale FOKUS har fra 2003 vært organisert som arbeidsgiver gjennom HSH. De ansatte er organisert i NTL og Akademikerne. I 2006 ble den gjeldende tariffavtalen som er inngått på sentralt nivå gjort gjeldende i FOKUS. I 2010 utarbeidet ledelse og tillitsvalgte sammen et dokument om Lønnspolitikk i FOKUS. I tillegg ble det inngått ny særavtale. 10

11 PROSJEKT- OG PROGRAM FOKUS har rammeavtale med Norad for perioden I tillegg støtter FOKUS prosjekter med midlene fra TV-aksjonen i FOKUS har et tett samarbeid med Norad både på fag, tema og på prosjektforvaltning. I tillegg samarbeider FOKUS med de to andre paraplyorganisasjonene som har rammeavtale med Norad, Atlas-alliansen (funksjonshemmedes organisasjoner) og Bistandsnemnda (misjonsorganisasjonene). Dette gjelder særlig utveksling av erfaringer på prosjektforvaltning og med felles innspill til myndighetene om rollen som paraplyorganisasjon. NIBRs gjennomgang av FOKUS ble et viktig innspill og ga klare anbefalinger i forhold til betydningen av å gå fra prosjekt til program, en styrket organisasjonsstruktur og kapasitet, samt behov for økt finansiering og kompetanse. Basert på FOKUS overordnede strategi og NIBRs anbefalinger, gjennomfører FOKUS en omlegging av virksomheten som fortsatte inn i FOKUS er godt i gang med å få til en hensiktsmessig omforming av prosjekter til programmer innenfor vedtatte prioriterte tema og begrensede geografiske områder. Dette innbefatter en plan for overgang fra en prosjektbasert til en programbasert tilnærming der dette er relevant. Det ble startet opp pilotprogrammer i 2009 som ble konsolidert i Pilotprogrammene er basert på en deltakende prosess der partnerorganisasjoner med støtte fra relevante medlemsorganisasjoner og sekretariatet definerer hva innholdet i programmet skal være. FOKUS vil legge til rette for en struktur som sikrer en kvalitetsmessig god håndtering av prosjekter samtidig som FOKUS medlemsorganisasjoners og Sør-partneres innflytelse og medvirkning ivaretas. Mål og resultater Delmål 1: Mer effektiv og solid prosjekt/programforvaltning i tråd med Norads krav og medlemsorganisasjonenes behov. Norads kommentarer til rapport for perioden var gjennomgående positive, med noen konstruktive forslag til forbedringer. FOKUS har også kommet forholdsvis langt ift å samle porteføljen mer i program (i hovedsak geografisk baserte), og ha en klarere definisjon av hva som faller innenfor/utenfor FOKUS fire prioriterte temaområder. En tilfredshetsundersøkelse blant medlemsorganisasjonene viste at 19 av 22 spurte var svært fornøyde/ fornøyde med oppfølgingen fra sekretariatet. Norad innvilget en økning på NOK 3 millioner, samt at UD innvilget 5,5 millioner i støtte til videreføring av program 1325 Colombia/Sri Lanka i Delmål 2: Forbedret kommunikasjon mellom medlemsorganisasjonene og programrådgiverne Som nevnt over viste tilfredshetsundersøkelsen utført i januar 2011 at medlemsorganisasjonene gjennomgående er fornøyde med sekretariatets oppfølging av prosjekter/program. Sekretariatet fikk også konstruktive innspill til forbedringer, som hovedsakelig gikk på forslag til forenklinger av prosjektforvaltningsrutiner og å være tidligere ute med viktig informasjon. Medlemsrommet på FOKUS internettportal bidrar til bedret kommunikasjon, da alt av informasjon finnes der. Bruken av medlemsrommet til diskusjon og arbeidsgrupper er imidlertid svært begrenset, og sekretariatet vil ta grep for å forbedre dette. 11

12 Delmål 3: Pilotprogram iverksatt i Tanzania og Guatemala og regionalt FGM program forberedt Pilotprogrammene i Tanzania og Guatemala har nå fungert siden 2009, og har gitt konkrete resultater i form av felles satsninger på kapasitetsbygging samt felles løft ifm mobilisering av kvinner (for eksempel mobilise ringskonferanse i Guatemala for å fremme økt deltakelse fra kvinner i valget, og Kvinner kan -kurs i Tanzania). Det ble arrangert nettverkskonferanse i Etiopia for alle partnere i Øst-Afrika som arbeider med FGM. Dette la grunnlag for videre arbeid for et regionalt FGM-program, der fagutvalget for vold mot kvinner også er involvert. Fagutvalg I 2010 hadde fagutvalgene (tidligere programutvalg) fungert i 2 år, og man hadde derfor en nominasjonsprosess der medlemsorganisasjonene forslo nye medlemmer (eller at sittende medlemmer fortsatte). Ca halvparten av de opprinnelige medlemmene i fagutvalgene ble skiftet ut. I tillegg deltar representanter fra de andre enhetene i sekretariatet i programutvalgene for å skape synergi mellom de ulike enhetene i FOKUS sekretariat. Hvert fagutvalg har fortsatt en ekstern ekspert som del av utvalget. Fagutvalgene ledes av den fagansvarlige programrådgiver. I tillegg til nominasjoner av nye medlemmer, vedtok styret i FOKUS en konkretisering av utvalgenes mandat. Det er ett fagutvalg for hvert av FOKUS prioriterte temaområder: Lokal mobilisering og kvinners rettigheter Vold mot kvinner (herunder handle med kvinner, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner) Kvinner i og etter krig og konflikt Kvinners politiske og økonomiske rettigheter og deltakelse Fagutvalgenes formål er å styrke FOKUS helhetlige arbeid med programmer og arbeide for en mer systematisk bruk av medlemsorganisasjonenes kompetanse, samt bistå med kompetansebygging i FOKUS innen sitt tematiske område. Sør-partnere er en viktig del av dette arbeidet. Mer spesifikt er fagutvalgenes formål: a) På strategisk nivå: Å gi råd på policy og strategi, inkludert operasjonalisering av de fire tematiske områdene. b) Innenfor faglig/tematisk utvikling: Å bidra til faglig videreutvikling innenfor de fire temaområdene. Dette kan for eksempel være å bistå med hvordan FOKUS bør innrette/ forbedre/videreutvikle sitt arbeid innenfor et spesifikt felt under ett av de fire områdene. c) Relatert til prosjekt-program: Gi råd til sekretariatet/medlemsorganisasjoner/partnere om programutvikling i spesifikke programmer (landprogram eller tematiske program), inkludert hvordan analyse/kommunikasjon/pådriverarbeid kan arbeides med innenfor programmene, samt fremme bruk av evalueringer. d) I forhold til aktuelle saker: Bidra med faglige innspill, støtte til kampanjer, talsmannsarbeid etc. knyttet til aktuelle tema som FOKUS arbeider med. Utvalgsmedlemmene representerer ikke sin medlemsorganisasjon, men er FOKUS representant utpekt på bakgrunn av sin kompetanse på det tematiske området. Utvalgsmedlemmene sitter i utvalgene i to år. Halvparten av medlemmene kan få en fornyet periode slik at sammenhengende periode kan strekke seg over fire år, dette for å unngå at alle medlemmene skiftes ut samtidig. 12

13 Fagutvalgenes arbeid i 2010 Fagutvalgene utviklet policydokumenter innen FOKUS tematiske satsningsområder i I 2010 ble dette arbeidet trukket videre med utvikling av indikatorer som skal bidra til å måle FOKUS overordnede resultatoppnåelse innen hvert tematisk område. FOKUS vil videre utvikle et databasebasert verktøy som, sammen med systematisk bruk av tematiske evalueringer, vil bidra til bedre overordnet resultatmåling. I sammenheng med virksomhetsplanleggingen ble det høsten 2010 lagt detaljerte planer for fagutvalgenes arbeid i 201. Petrus Sammen med de to andre paraplyorganisasjonene har FOKUS gradvis gått over til å bruke Petrus et elektronisk prosjektstyringsverktøy som vi forventer vil gi en rekke rasjonaliseringsgevinster på sikt. Samtlige norske medlemsorganisasjoner som mottar prosjektstøtte fra FOKUS brukte Petrus i Det er også mulig for partnerorganisasjonene i sør å benytte seg av Petrus online. Mange av partnerne brukte Petrus i Tilbakemeldingen fra dem er at Petrus fungerer veldig bra så lenge internettilgangen er stabil. Petrus egner seg imidlertid dårlig der hvor nettverket er ustabilt, og FOKUS vil derfor ikke kreve at sør-partnerne bruker Petrus. FOKUS ser forøvrig Petrus i sammenheng med virksomhetsportalen, hvor planen blant annet er at det skal være mulig for organisasjonene å logge seg inn i prosjektstyringsverktøyet via portalen. Fordeling av midler I 2010 ble det utbetalt kroner til 30 prosjekter/pilotprogram gjennom rammeavtalen med Norad. I tillegg ble det gjennom TV-aksjonen 2005 utbetalt kroner til 24 prosjekter. Dette blir en total utbetaling på kroner til 54 prosjekter. Prosjektene er fordelt Asia, Midt-Østen, Afrika, Latin-Amerika og globalt, dvs. prosjekter som arbeider i flere land/kontinent. Se prosjektoversikt vedlegg 3. Nye prosjekter Det ble i 2010 innvilget støtte til 6 nye prosjekter. Prosjekt SR 1325 Colombia og Sri Lanka I løpet av 2009 og 2010 har FOKUS, med finansiering fra UD, startet utviklingen av to pilotprogram på implementering av Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 i henholdsvis Colombia og Sri Lanka. Colombiaprogrammet er nå klart til implementering, og blir gjennomført i samarbeid med syv lokale organisasjoner. Utvikling av Sri-Lanka-programmet vil skje i 2010/11. Erfaringene fra programutviklingsarbeidet i Colombia er svært positive, og vil bli systematisert og brukt inn i andre programutviklingsprosesser. Evaluering I 2010 ble følgende prosjekter evaluert: Tv-KSS-BSA-36, Women s Support Centre, Sør-Afrika. Masimanyane/The Secretariat of the Shelter Movement TV-KFUK-LKA-43, Center for Hope and Healing in Sri Lanka I tillegg begynte sekretariatet i samarbeid med flere organisasjoner forberedelser til evalueringer i

14 Prosjektbesøk Styret/sekretariatet gjennomførte følgende prosjektbesøk: 2 besøk til Guatemala: Partnerne Moloj, Conavigua, Fundacion Debora, Mujeres Transformando el Mundo ble besøkt. Mexico: Promedios og Enlace Civil og deres 3 partnere i Zapatista områdene ble besøkt. Afghanistan: Afghanistankomiteen i Norge sitt kontor i Kabul, IHS/Institute of Health Science i Nangarhar provinsen, AMA/Afghan Midwives Association India: Tibetan Nuns Project, Yamyang Choeling Institute, UNIFEM Sør Asia. 2 besøk til Tanzania: Formålet var å ha møter med/prosjektbesøk/seminar hos IAC, TGNP, KWIECO, KIWAKKUKI, Norges Vel og andre mulige, framtidige partnere. 2 besøk til Etiopia: Norske kvinners sanitetsforening og New Life Community Organization samt Afar Pastoral Development Society /APDA. Uganda: Programreise og seminar med Norges Kvinne- og Familieforbund og partnerne Centenary Vocational Training School - COWA, Ugandan Media Womens Association, UMWA, Maganjo Female Farmers Association, MAFA, Gender and Development Centre, GADECE. Flere besøk til Colombia og Sri Lanka i forbindelse med forberedelser/oppstart av program 1325 Colombia/Sri Lanka. Det har vært holdt programoppfølgingsseminarer i Guatemala, Tanzania og Uganda. Kompetanseutvikling Prosjektforvaltningskurs ble avholdt Videre satset man i større grad på en en-til-en tilnær ming der FOKUS-ansatte/regnskapsfører gjennomgikk rutiner og mer organisasjonsspesifikke spørsmål ble gjennomgått. Det ble gjennomført Kvinner kan kurs i Tanzania, med deltakelse fra norske medlemsorganisasjoner og partnere i Tanzania.. Sekretariatet deltar stadig på kurs for å holde seg oppdatert på bistandsspørsmål og forvaltning. I tillegg har sekretariatet hatt flere faglunsjer med eksterne innledere. I desember var sekretariatet på en studietur til Oxfam og andre organisasjoner i England. Kontraktsmøter Ved inngåelse av nye kontrakter gjennomfører FOKUS sekretariat hvert år møter med alle prosjektorganisasjonene for å gå gjennom administrative rutiner, få informasjon om prosjektenes fremdrift og planer. Kontraktsmøtene er en viktig møteplass for FOKUS-sekretariatet og organisasjonene. Prosjektforvaltningsmappe FOKUS sekretariat har utarbeidet en egen prosjektforvaltningsmappe. Mappen er ment som et verktøy for organisasjonene i program/prosjektarbeidet. Den inneholder forklaringer i forhold til alt som skjer i løpet av et prosjektår. Innholdet presenteres i kronologisk rekkefølge fra den dagen organisasjonene begynner forberedelsene til en søknad som skal sendes FOKUS og frem til årsrapport og regnskap skal leveres. I tillegg er det laget egne kapitler om prosjektreiser og om evalueringer. Prosjektforvaltingsmappen ble i 2010 oppdatert og omfatter både Norad- og TV-aksjonsprosjektene. 14

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s.

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s. FOKUS ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 4 Styrets årsberetning 2010 s. 6 Organisasjonen FOKUS s. 8 Prosjekt og program s. 14 Kommunikasjonsarbeid s. 18 FOKUS som strategisk aktør

Detaljer

FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT

FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2007 1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning 2007 s. 5 Presentasjon av FOKUS s. 7 Prosjektsamarbeid s. 10 Informasjonsvirksomhet s. 30 Vedlegg:

Detaljer

FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014

FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014 FOKUS rapportering fra FNs Kvinnekommisjon 2014 Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls New York 10. 21. mars 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Å R S M E L D I N G. Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter.

Å R S M E L D I N G. Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter. Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter.com 1 Forord De nordiske landene har historisk sett ligget i

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

27. FEBRUAR 9 MARS 2012

27. FEBRUAR 9 MARS 2012 FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 27. FEBRUAR 9 MARS 2012 Innhold OPPSUMMERING/EVALUERING... 2 OUTCOMES... 6 Resolusjoner vedtatt under CSW... 6 Agreed conclusions/ sluttdokument... 9 Moderator

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008)

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innst. S. nr. 233 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innstilling fra utenrikskomiteen om På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

Detaljer

1. Om prosjektforvaltningsmappen 2. 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4. 3. Årshjulet 6

1. Om prosjektforvaltningsmappen 2. 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4. 3. Årshjulet 6 PROSJEKTFORVALTNINGSMAPPE INNHOLD 1. Om prosjektforvaltningsmappen 2 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4 3. Årshjulet 6 4. Søknader/Budsjett 7 Søknaden 7 Budsjett 8 5. Tilsagn,

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning. 2010 Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter

INNHOLD. Styrets beretning. 2010 Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter INNHOLD Side 2 Side 5 Side 6 Side 9 Side 12 Side 14 Side 17 Side 20 Side 22 Side 24 Styrets beretning 2010 Året som gikk Globalt - Rus og utvikling Sri Lanka Sierra Leone India Nepal Kampanjer og inntektsbringende

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

1 Innledning, organisasjon og ressurser.. s.2. 2 Mål s.3 2.1 Formålsparagraf 2.2 Grunnverdier 2.3 Visjon 2.4 Mål

1 Innledning, organisasjon og ressurser.. s.2. 2 Mål s.3 2.1 Formålsparagraf 2.2 Grunnverdier 2.3 Visjon 2.4 Mål Årsrapport 2005 1 Innledning, organisasjon og ressurser.. s.2 2 Mål s.3 2.1 Formålsparagraf 2.2 Grunnverdier 2.3 Visjon 2.4 Mål 3 Prioriterte hovedaktiviteter 2005.. s.4 3.1 Reform som mannspolitisk samfunnsaktør

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2011] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2011] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i [ÅRSMELDING 2011] Org nr 990 630 828 - Trondheimsveien 2B 0506 Oslo - + 47 22 11 55 13 Morsdag på alvor Projisering av utstillingen

Detaljer

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad.

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad. Veiledning til søknad om prosjekt- og samarbeidsavtale (Sist oppdatert: 04.08.2015) Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 18.05.2015 1. Notat fra kemneren: Skatteinngang i Karmøy

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014 1 Feiring av FN-dagen 2014 ved kulturhuset i Arendal. Foto: GRID-Arendal Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet 2014 6 Våre aktiviteter gjennom året 16 Informasjonstjenesten

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer