FOKUS - Årsrapport Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2010 s. 4. Organisasjonen FOKUS s. 6. Prosjekt og program s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS - Årsrapport 2010. Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2010 s. 4. Organisasjonen FOKUS s. 6. Prosjekt og program s."

Transkript

1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 2 Styrets årsberetning 2010 s. 4 Organisasjonen FOKUS s. 6 Prosjekt og program s. 11 Kommunikasjon s. 16 Strategisk aktør s. 23 Analyse- og utredning s. 30 Vedlegg: 1. Protokoll fra Representantskapsmøter for FOKUS, Styrets og sekretariatet sammensetning, FOKUS vedtekter 4. Prosjektstøtte, Reisestipend Pressemeldinger Fordeling av informasjonsmidler, Høringsuttalelser

2 TILSLUTTEDE ORGANISASJONER (73 per ) Afghanistankomiteen i Norges Kvinneutvalg Aleneforeldreforeningen, Kvinnegruppa Ammehjelpen AMURT Norges kvinneutvalg Arbeiderpartiets Kvinnenettverk CARE Norges Kvinneutvalg De norske Baptisters Kvinneforbund Den Eritreiske Kvinneunion Den Norske Jordmorforening Den norske Tibet-komités Kvinneutvalg Det Hvite Bånd Det Norske Råd for Kurdernes Rettigheters kvinneutvalg Fagforbundet Fellesrådet for Afrikas Kvinneutvalg Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Firo Forum for positiv utvikling Foreningen for somaliske kvinner og barn Frelsesarmeens Kvinneorganisasjon Hjelp til selvhjelp fra kvinne til kvinne Høyres Kvinnenettverk Inner Wheel Norge International Association of Women in Radio and Television (IAWRT), norsk avdeling Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Jenter i Skogbruket JURK, Juridisk Rådgivning for Kvinner KFUK-Utvalget Kirkerådet, utvalg for kjønn og likestilling Krisesentersekretariatet Kristelig Folkepartis Kvinner Kvinnefronten i Norge KUN Senter for kunnskap og likestilling Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) Latin-Amerikagruppene i Norges kvinneutvalg Magdalena Norway MiRA Ressurssenter for flyktninge- og innvandrerkvinner Musu Kambeng Kaffo Nei til EUs kvinneutvalg Nett BK - Nettverk for bosniske kvinner Nettverk for Øst-Timors kvinner (NET) New Life Community Kvinneutvalg Norges Bygdekvinnelag Norges Katolske Kvinneforbund Norges Kristelige Studentforbunds kvinnegruppe Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Venstrekvinnelag Norgesunionen av Soroptimistklubber 2

3 Norsk Bonde- og Småbrukarlags Kvinneutvalg Norsk Kvinnelig Teologforening Norsk Kvinnesaksforening Norsk Psykologforening, Kvinne- og mannspolitisk Utvalg Norsk Sykepleierforbund Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner (NØKK) Norske Kvinnelige Akademikere Norske Kvinnelige Juristers Forening Norske Kvinners Sanitetsforening Palestinakomiteens Kvinneutvalg Pan-African Women s Association (PAWA) RadiOrakel Raudts kvinneutvalg SAIHs Kvinne- og likestillingsutvalg Sami Nisson Forum, (Samisk Kvinneforum) Scilo Norge Senterkvinnene Sex og Politikk Somali Kvinneklubb Somalisk Kulturhus, kvinnegruppa Somalisk Kvinneforening Somaliske Kvinners Solidaritetsforening SVs Kvinnepolitiske Utvalg Tamilsk Kvinneorganisasjon Utdanningsforbundets likestillingsgruppe Utviklingsfondets kvinneutvalg Zonta International 3

4 Styrets årsberetning for 2010 Virksomhetens art og hvor den drives FOKUS formål er 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål. 2. FOKUS skal gjennom utviklings- og prosjektarbeid arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør. - FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv. - FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom norske kvinneorganisasjoner i deres internasjonale engasjement. FOKUS er lokalisert i Oslo kommune. Redegjørelse om fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. Det er tilført egenkapital på NOK ,30. I tillegg har FOKUS utover dette TV-aksjonsmidlene uten restriksjoner. FOKUS har rammeavtale med Norad på prosjekt og informasjon. FOKUS har i løpet av 2010 inngått en ny fem-årig rammeavtale med Norad som sikrer fortsatt drift. Redegjørelse om likestilling og arbeidsmiljø FOKUS diskriminerer ikke på bakgrunn av kjønn, sosial status, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, ekteskapelig status, politisk, etnisk og/eller religiøs tilhørighet. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører FOKUS oversikt over sykefravær. I 2010 har sykefraværet vært 96 dager. Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel er god. FOKUS har vært gjennom en omfattende omorganisering av arbeidet, noe som også har preget arbeidsmiljøet. Det ble derfor vedtatt at det skulle gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse i Denne ble gjennomført og det har vært gjennomført tiltak for å følge opp anbefalingene i denne. For øvrig har FOKUS ikke hatt ulykker eller skader. Forhold som kan påvirke det ytre miljø Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, som har betydelig forurensende effekt på det ytre miljø. Det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. Antikorrupsjonsarbeid FOKUS har utarbeidet en håndbok i antikorrupsjonsarbeid. I tillegg er det utarbeidet etiske retningslinjer som alle ansatte har signert. I 2008 ble det vedtatt å anmelde en av medlemsorganisasjonene for underslag i forbindelse med prosjektbevilging. Saken er nå henlagt av politiet, men etter møte i forliksrådet har vedkommende sagt seg villig til å tilbakebetale deler av beløpet gjennom månedlige avdrag. Redegjørelse om årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet 4

5 ekstraordinære forhold som har påvirket årets resultat. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av FOKUS årsregnskap. Redegjørelse om den fremtidige utviklingen. Det forventes at neste års aktivitet vil ligge på et litt lavere nivå enn for inneværende regnskapsår, da det er mindre TV- aksjonsmidler igjen til bruk i Forskning og utvikling. FOKUS har ikke arbeidet med særskilte forskningsarbeider. FOKUS har med bakgrunn i vedtatt strategiplan for perioden 2007 til 2012 og NIBRs organisasjonsgjennomgang gjennomført en intern prosess som skal legge grunnlaget for overgang fra prosjekt til program, og en økt synliggjøring av FOKUS som politisk aktør. Resultatdisponering. Styret foreslår følgende resultatdisponering for regnskapsåret 2010: Aktivitetsresultatet for 2010 på NOK ,70 dekket inn på følgende måte: Reduksjon av egenkapital TVA med restriksjoner ,00 Reduksjon av egenkapital TVA uten restriksjoner ,00 Tilført EK ,30 Sum disponering ,70 Oslo, den 21. juni 2011 Ågot Valle Styreleder June CathrineOrmstad Rina Mariann Hansen Kristin Hansen Merete Larsmon Bergdis Joelsdottir Anton Popic Ansattes representant Gro Lindstad daglig leder 5

6 ORGANISASJONEN FOKUS Hovedmål: Skal ha gjennomført og realisert de oppgaver og mål som er trukket opp i virksomhetsplanen for 2010 FOKUS Overordnet mål: FOKUS overordnede mål er å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med vekt på landene i Sør. Formål: - FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål - FOKUS skal gjennom utviklings- og prosjektarbeid arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør - FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv - FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom norske kvinneorganisasjoner i deres internasjonale engasjement FOKUS visjon En rettferdig verden der kvinners organisering danner grunnlaget for likestilte samfunn fri for undertrykking. Strategi for FOKUS FOKUS vedtok i 2007 en overordnet strategi for 2007 til Strategien legger retningslinjer for virksomheten. Strategien er global og omfatter derfor alle deler av FOKUS virksomhet. Strategien tar sikte på å utvikle virksomheten videre. FOKUS ønsker å bli en enda mer kompetent pådriver og støttespiller for å bedre kvinners økonomiske, sosiale og politiske situasjon i Sør. Hovedmål for strategiperioden er: - Å styrke kvinners rettigheter Kvinners organisering og deltakelse skal føre til at det blir mer kunnskap, formalisering, respekt og virkeliggjøring av kvinners rettigheter. - Å bekjempe vold mot kvinner Kvinneorganisasjonene skal øke sin innvirkning på holdninger, atferd, juridiske rammeverk og hjelpetiltak med sikte på å redusere omfanget av vold mot kvinner. - Å styrke kvinners politiske og økonomiske deltakelse Kvinners organisering og deltakelse skal styrke deres kontroll over økonomiske ressurser og øke deres innflytelse i politiske strukturer på ulike nivå. - Å styrke FOKUS som en pådriver for kvinners rettigheter FOKUS skal bli en mer synlig pådriver for kvinners rettigheter overfor offentlig opinion og myndigheter i Norge og i internasjonale fora i samarbeid med kvinneorganisasjoner i Sør. 6

7 FOKUS baserer sitt arbeid først og fremst på FNs kvinnekonvensjon og handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i De 12 områdene 1 i handlingsplanen er det tematiske utgangspunktet for FOKUS virksomhet. Når FOKUS arbeider for kvinner, omfatter dette til dels også jentebarn, avhengig av problemstillingen. FOKUS har en generelt rettighetsbasert tilnærming som er gjennomgående i arbeidet på alle områder. For å bidra til å bedre kvinners situasjon prioriterer FOKUS i strategiperioden følgende tre tema: Kvinners rettigheter Vold mot kvinner (Handel med kvinner, kjønnslemlestelse, vold i nære relasjoner, kvinner i og etter krig og konflikt)* Kvinners politiske og økonomiske deltakelse herunder prioritert kvinner og klima * Kvinner i og etter krig og konflikt (herunder SR 1325) er et prioritert tema under vold mot kvinner Hoveddelen av FOKUS virksomhet er finansiert av offentlige midler gjennom Norad, Utenriksdepartementet, Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet. Strategien skal bidra til at så vel medlemsorganisasjonene som FOKUS sekretariatet blir bedre i stand til å imøtekomme myndighetenes krav. Videre tar strategien sikte på at FOKUS skal bli en bedre ressurs og mer aktiv pådriver for kvinner og utviklingsspørsmål. FOKUS virksomhet har basis i norske kvinneorganisasjoners kunnskap, arbeidsmetoder og mål. Dette grunnlaget brukes til å bygge partnerskap med søsterorganisasjoner internasjonalt og i land i Sør for å realisere kvinners rettigheter og bedre kvinners levekår. Beskytter for FOKUS er Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit. FOKUS søkte i 2010 om 5-års forlengelse av beskytterskapet. Dette ble godkjent av Slottet. Medlemsorganisasjoner FOKUS bidrar til å styrke den internasjonale kvinne- og kjønnsdimensjonen i et bredt mangfold av organisasjoner. 73 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i fagforbund, politiske partier, solidaritets- og bistandsorganisasjoner var tilsluttet FOKUS ved utgangen av De 12 områdene fra FNs kvinnekonferanse i Beijing er: Kvinner og fattigdom, Utdanning og opplæring av kvinner, Kvinner og helse, Vold mot kvinner, Kvinner og væpnet konflikt, Kvinner og økonomi, Kvinner i politikk og ledelse, Institusjonelle likestillingsmekanismer, Kvinners menneskerettigheter, Kvinner og media, Kvinner og miljø og Jentebarn. 7

8 I 2010 har FOKUS inngått ny 5-årig rammeavtale Norad med tydeliggjøring av FOKUS som kompetansesenter lansert FOKUS som Nasjonalkomite for den nye FNs Kvinneorganisasjon UN Women bidratt til kvinneperspektiv i utviklingssamarbeidet vært pådriver overfor regjeringen i forhold til prioritering av kvinner satt kvinner i krig og konflikt og oppfølging av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 på dagsorden, særlig i forbindelse med 10 års jubileet for resolusjonen satt vold mot kvinner på dagsorden satt kvinners rettigheter på dagsorden satt kvinners politiske og økonomiske rettigheter på dagsorden arbeidet aktivt for å fremme internasjonal likestilling overfor norske myndigheter hold norsk innlegg under ECOSOC i FN økt satsning på Kvinnekommisjonens møte gjennomført nettverkskonferanse om FGM i Etiopia gjennomført internasjonal konferanser om monitorering av SR 1325 ledet og koordinert arbeidet med skyggerapport til CEDAW vært en viktig pådriver for å få situasjonen i Colombia på den politiske dagsorden arrangert nettverkskonferanse i Colombia med tema kvinner i krig og konflikt Ny virksomhetsplan I forbindelse med operasjonalisering av FOKUS strategi ble det vedtatt en ny virksomhetsplan for FOKUS. Virksomhetsplanen skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan. Planen er en operasjonalisering på årsbasis av de intensjoner som er nedfelt i strategiplanen. Virksomhetsplanen omfatter følgende områder: Prosjekt/programstyring, analyse- og utredning, kommunikasjon, strategisk aktør og organisasjon. Det er utarbeidet egne indikatorer for måling av resultater. Hovedstrategier i arbeidet er: Partnerskap, lokal forankring, lokal kompetanse, bærekraftig utvikling Geografisk fokusering Tematiske prioritering Fra prosjekt til program Systematisk måling/evaluering/dokumentasjon av utførte aktiviteter og oppnådde resultater effektiv virkemiddelbruk Kollektiv læring/erfaringsoverføring Etiske retningslinjer Styret i FOKUS vedtok i 2009 nye etiske retningslinjer for FOKUS. FOKUS etiske retningslinjer og verdier danner grunnlaget for FOKUS handlinger overfor alle som FOKUS ansatte, styret og medlemmer av FOKUS kommer i kontakt med både internt og eksternt. Formålet med retningslinjene er å sikre respekt for partnernes personlige integritet og å støtte opp om FOKUS omdømme. Retningslinjene skal motvirke maktmisbruk av alle typer og hvis det skjer: foreskrive sanksjoner som er nødvendig for å gjenopprette tilliten til FOKUS og sikre rettferdighet for den krenkede. FOKUS er avhengig av høy grad av tillit for å gjennomføre sitt utviklingssamarbeid. 8

9 I tillegg skal de etiske retningslinjene sikre at FOKUS i alle ledd (sekretariat, styre, medlemsorganisasjoner og partnere i Sør) opptrer på en måte som fremmer menneskerettigheter og bærekraftig utvikling (inkludert miljø, antikorrupsjon og verdige arbeidsforhold) Retningslinjene ble lagt frem for medlemsorganisasjonene på medlemsmøte i 2010 og det ble gitt innspill til hvordan disse kunne tilpasses organisasjonene og partnerne ute. Kompetanseutvikling Det legges vekt på å videreutvikle FOKUS kompetanse for å fortsette å være en viktig ressurs på kvinne- og utviklingsspørsmål. FOKUS rolle som kompetansesenter er styrket for å nå målene i strategiperioden. Metodene for dette er systematisk innhenting av dokumentasjon og analyse av kunnskap og erfaringer. Dette spres gjennom websiden, Facebook, publikasjoner, kurs, foredrag og seminarer. FOKUS er et møtested og kunnskapsbase for samarbeid og informasjon om internasjonale kvinnespørsmål, spesielt med hensyn til gode metoder og fagressurser. FOKUS er pådriver og deltar i debatt om bistand og utvikling i et kvinneperspektiv. Det jobbes med gode rutiner slik at partnere i Sør er premissleverandører. Kompetansesenterfunksjonen inngår som en integrert del av FOKUS formelle struktur. FOKUS eget prosjektsamarbeid, inkludert prosjektorganisasjonene i Sør, er en viktig kunnskapsbase for kompetansearbeidet. Det satses på kontinuerlig kompetansebygging på alle nivåer i FOKUS-nettverket, i Norge og i Sør. Kompetansesenterfunksjonen er en viktig del av dette. Det legges i tillegg til rette for skolering blant medlemsorganisasjonene, styret, sekretariatet og partnerorganisasjoner for å oppdatere tematisk kunnskap og fremme gode tekniske og faglige kvalifikasjoner i gjennomføringen av arbeidet. Deltakelse i arbeidsgrupper, informasjons- og påvirkningsarbeid og bistandsvirksomhet er i seg selv en del av kompetanseutviklingen. Nasjonalkomité i Norge for UNIFEM (nå UN Women) Representantskapsmøtet vedtok høsten 2009 at FOKUS skulle bli Nasjonalkomité i Norge for UNIFEM med en prøvetid på ett år. I 2010 ble kontrakt underskrevet og FOKUS ble lansert som Nasjonalkomité januar UNIFEM var FNs utviklingsfond for kvinner - en internasjonal organisasjon som arbeider for likestilling og kvinners menneskerettigheter. UNIFEMs virksomhet baserte seg på fire strategiske mål. Disse er å redusere kvinners fattigdom og sårbarhet, å stoppe vold mot kvinner, å stoppe spredningen av HIV / AIDS blant kvinner og jenter og kvinners situasjon og involvering i og etter krig og konflikt. (FNs sikkerhetsråds resolusjoner 1325 og 1820). Tanken bak å bli UNIFEMs nasjonalkomité var å gi FOKUS enda større tyngde som internasjonal samfunnsaktør for kvinners rettigheter og likestilling. FOKUS får en sterkere stemme i FN og internasjonale sammenhenger generelt. Dette er en stor fordel i forhold til internasjonal nettverksbygging, spesielt med tanke på det globale forskningsmiljøet innenfor kjønns- og likestillingsstudier. I juli 2010 vedtok generalforsamlingen i FN å etablere UN Women. Den nye kvinne- og likestillingsenheten i FN var et faktum etter fire år med lobbyarbeid fra kvinneorganisasjoner over hele verden. Arbeidet med å slå sammen de fire kvinneenhetene UNIFEM, DAW, Instraw og OSAGI har foregått siden reformplanene for FN ble lagt frem i Formålet med sammenslåingen er å skape en sterkere kvinneenhet i FN-systemet, som mer effektivt kan passe på at FN systemet og medlemslandene overholder de forpliktelsene de har i forhold til likestilling og styrking av kvinners stilling både lokalt og globalt. 9

10 FOKUS gikk derfor fra 1. september over fra å være Nasjonalkomite for UNIFEM til å bli Nasjonalkomite for UN Women. I prosessen med å utarbeide handlingsplan og plattform for den nye organisasjonen har FOKUS vært aktivt med innspill til norske myndigheter. I september 2010 deltok konst. daglig leder på årsmøtet i Østerrike for Nasjonalkomiteene i UN Women. Møtet handlet stort sett om opprettelsen av og informasjon om den nye organisasjonen. Nasjonalkomiteene fungerer stort sett som fundraisere for midler til UN Women. Dette har imidlertid FOKUS ikke i sin kontrakt. Det bør jobbes videre med at Nasjonalkomiteene jobber mer politisk og får større innflytelse overfor sine myndigheter og ikke bare brukes som innsamlingsorgan. Norge har en representant i styret for UN Women. FOKUS deltar som observatør på alle styremøtene for å bidra med innspill og delta i viktige beslutningsprosesser. FOKUS vedtok opprinnelig å ha ett års prøvetid som Nasjonalkomite for UNIFEM, men i og med at UNIFEM gikk inn i den nye organisasjonen, vedtok Representantskapsmøtet å forlenge prøveperioden med ett år. All informasjon som kommer fra UN Women legges ut på medlemsrommet på virksomhetsportalen slik at medlemsorganisasjonene kan bruke denne informasjonen i sitt eget arbeid. Sekretariat Sekretariatet i FOKUS besto i 2010 av konstituert daglig leder (administrasjons- og økonomisjef), programsjef, kommunikasjonssjef, informasjonsrådgiver (til 1.6.), fire prosjektrådgivere, en rådgiver på administrasjon og økonomi, en rådgiver på analyse- og utredning, en prosjektleder for prosjekt 1325 Colombia og Sri Lanka, en administrasjonskonsulent, en resepsjonist samt regnskapsfører på deltid. Ny daglig leder, Gro Lindstad, ble ansatt i 2010, men tiltrådte stillingen fra FOKUS inngikk i 2010 ny fem-årig rammeavtale med Norad. Tariffavtale FOKUS har fra 2003 vært organisert som arbeidsgiver gjennom HSH. De ansatte er organisert i NTL og Akademikerne. I 2006 ble den gjeldende tariffavtalen som er inngått på sentralt nivå gjort gjeldende i FOKUS. I 2010 utarbeidet ledelse og tillitsvalgte sammen et dokument om Lønnspolitikk i FOKUS. I tillegg ble det inngått ny særavtale. 10

11 PROSJEKT- OG PROGRAM FOKUS har rammeavtale med Norad for perioden I tillegg støtter FOKUS prosjekter med midlene fra TV-aksjonen i FOKUS har et tett samarbeid med Norad både på fag, tema og på prosjektforvaltning. I tillegg samarbeider FOKUS med de to andre paraplyorganisasjonene som har rammeavtale med Norad, Atlas-alliansen (funksjonshemmedes organisasjoner) og Bistandsnemnda (misjonsorganisasjonene). Dette gjelder særlig utveksling av erfaringer på prosjektforvaltning og med felles innspill til myndighetene om rollen som paraplyorganisasjon. NIBRs gjennomgang av FOKUS ble et viktig innspill og ga klare anbefalinger i forhold til betydningen av å gå fra prosjekt til program, en styrket organisasjonsstruktur og kapasitet, samt behov for økt finansiering og kompetanse. Basert på FOKUS overordnede strategi og NIBRs anbefalinger, gjennomfører FOKUS en omlegging av virksomheten som fortsatte inn i FOKUS er godt i gang med å få til en hensiktsmessig omforming av prosjekter til programmer innenfor vedtatte prioriterte tema og begrensede geografiske områder. Dette innbefatter en plan for overgang fra en prosjektbasert til en programbasert tilnærming der dette er relevant. Det ble startet opp pilotprogrammer i 2009 som ble konsolidert i Pilotprogrammene er basert på en deltakende prosess der partnerorganisasjoner med støtte fra relevante medlemsorganisasjoner og sekretariatet definerer hva innholdet i programmet skal være. FOKUS vil legge til rette for en struktur som sikrer en kvalitetsmessig god håndtering av prosjekter samtidig som FOKUS medlemsorganisasjoners og Sør-partneres innflytelse og medvirkning ivaretas. Mål og resultater Delmål 1: Mer effektiv og solid prosjekt/programforvaltning i tråd med Norads krav og medlemsorganisasjonenes behov. Norads kommentarer til rapport for perioden var gjennomgående positive, med noen konstruktive forslag til forbedringer. FOKUS har også kommet forholdsvis langt ift å samle porteføljen mer i program (i hovedsak geografisk baserte), og ha en klarere definisjon av hva som faller innenfor/utenfor FOKUS fire prioriterte temaområder. En tilfredshetsundersøkelse blant medlemsorganisasjonene viste at 19 av 22 spurte var svært fornøyde/ fornøyde med oppfølgingen fra sekretariatet. Norad innvilget en økning på NOK 3 millioner, samt at UD innvilget 5,5 millioner i støtte til videreføring av program 1325 Colombia/Sri Lanka i Delmål 2: Forbedret kommunikasjon mellom medlemsorganisasjonene og programrådgiverne Som nevnt over viste tilfredshetsundersøkelsen utført i januar 2011 at medlemsorganisasjonene gjennomgående er fornøyde med sekretariatets oppfølging av prosjekter/program. Sekretariatet fikk også konstruktive innspill til forbedringer, som hovedsakelig gikk på forslag til forenklinger av prosjektforvaltningsrutiner og å være tidligere ute med viktig informasjon. Medlemsrommet på FOKUS internettportal bidrar til bedret kommunikasjon, da alt av informasjon finnes der. Bruken av medlemsrommet til diskusjon og arbeidsgrupper er imidlertid svært begrenset, og sekretariatet vil ta grep for å forbedre dette. 11

12 Delmål 3: Pilotprogram iverksatt i Tanzania og Guatemala og regionalt FGM program forberedt Pilotprogrammene i Tanzania og Guatemala har nå fungert siden 2009, og har gitt konkrete resultater i form av felles satsninger på kapasitetsbygging samt felles løft ifm mobilisering av kvinner (for eksempel mobilise ringskonferanse i Guatemala for å fremme økt deltakelse fra kvinner i valget, og Kvinner kan -kurs i Tanzania). Det ble arrangert nettverkskonferanse i Etiopia for alle partnere i Øst-Afrika som arbeider med FGM. Dette la grunnlag for videre arbeid for et regionalt FGM-program, der fagutvalget for vold mot kvinner også er involvert. Fagutvalg I 2010 hadde fagutvalgene (tidligere programutvalg) fungert i 2 år, og man hadde derfor en nominasjonsprosess der medlemsorganisasjonene forslo nye medlemmer (eller at sittende medlemmer fortsatte). Ca halvparten av de opprinnelige medlemmene i fagutvalgene ble skiftet ut. I tillegg deltar representanter fra de andre enhetene i sekretariatet i programutvalgene for å skape synergi mellom de ulike enhetene i FOKUS sekretariat. Hvert fagutvalg har fortsatt en ekstern ekspert som del av utvalget. Fagutvalgene ledes av den fagansvarlige programrådgiver. I tillegg til nominasjoner av nye medlemmer, vedtok styret i FOKUS en konkretisering av utvalgenes mandat. Det er ett fagutvalg for hvert av FOKUS prioriterte temaområder: Lokal mobilisering og kvinners rettigheter Vold mot kvinner (herunder handle med kvinner, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner) Kvinner i og etter krig og konflikt Kvinners politiske og økonomiske rettigheter og deltakelse Fagutvalgenes formål er å styrke FOKUS helhetlige arbeid med programmer og arbeide for en mer systematisk bruk av medlemsorganisasjonenes kompetanse, samt bistå med kompetansebygging i FOKUS innen sitt tematiske område. Sør-partnere er en viktig del av dette arbeidet. Mer spesifikt er fagutvalgenes formål: a) På strategisk nivå: Å gi råd på policy og strategi, inkludert operasjonalisering av de fire tematiske områdene. b) Innenfor faglig/tematisk utvikling: Å bidra til faglig videreutvikling innenfor de fire temaområdene. Dette kan for eksempel være å bistå med hvordan FOKUS bør innrette/ forbedre/videreutvikle sitt arbeid innenfor et spesifikt felt under ett av de fire områdene. c) Relatert til prosjekt-program: Gi råd til sekretariatet/medlemsorganisasjoner/partnere om programutvikling i spesifikke programmer (landprogram eller tematiske program), inkludert hvordan analyse/kommunikasjon/pådriverarbeid kan arbeides med innenfor programmene, samt fremme bruk av evalueringer. d) I forhold til aktuelle saker: Bidra med faglige innspill, støtte til kampanjer, talsmannsarbeid etc. knyttet til aktuelle tema som FOKUS arbeider med. Utvalgsmedlemmene representerer ikke sin medlemsorganisasjon, men er FOKUS representant utpekt på bakgrunn av sin kompetanse på det tematiske området. Utvalgsmedlemmene sitter i utvalgene i to år. Halvparten av medlemmene kan få en fornyet periode slik at sammenhengende periode kan strekke seg over fire år, dette for å unngå at alle medlemmene skiftes ut samtidig. 12

13 Fagutvalgenes arbeid i 2010 Fagutvalgene utviklet policydokumenter innen FOKUS tematiske satsningsområder i I 2010 ble dette arbeidet trukket videre med utvikling av indikatorer som skal bidra til å måle FOKUS overordnede resultatoppnåelse innen hvert tematisk område. FOKUS vil videre utvikle et databasebasert verktøy som, sammen med systematisk bruk av tematiske evalueringer, vil bidra til bedre overordnet resultatmåling. I sammenheng med virksomhetsplanleggingen ble det høsten 2010 lagt detaljerte planer for fagutvalgenes arbeid i 201. Petrus Sammen med de to andre paraplyorganisasjonene har FOKUS gradvis gått over til å bruke Petrus et elektronisk prosjektstyringsverktøy som vi forventer vil gi en rekke rasjonaliseringsgevinster på sikt. Samtlige norske medlemsorganisasjoner som mottar prosjektstøtte fra FOKUS brukte Petrus i Det er også mulig for partnerorganisasjonene i sør å benytte seg av Petrus online. Mange av partnerne brukte Petrus i Tilbakemeldingen fra dem er at Petrus fungerer veldig bra så lenge internettilgangen er stabil. Petrus egner seg imidlertid dårlig der hvor nettverket er ustabilt, og FOKUS vil derfor ikke kreve at sør-partnerne bruker Petrus. FOKUS ser forøvrig Petrus i sammenheng med virksomhetsportalen, hvor planen blant annet er at det skal være mulig for organisasjonene å logge seg inn i prosjektstyringsverktøyet via portalen. Fordeling av midler I 2010 ble det utbetalt kroner til 30 prosjekter/pilotprogram gjennom rammeavtalen med Norad. I tillegg ble det gjennom TV-aksjonen 2005 utbetalt kroner til 24 prosjekter. Dette blir en total utbetaling på kroner til 54 prosjekter. Prosjektene er fordelt Asia, Midt-Østen, Afrika, Latin-Amerika og globalt, dvs. prosjekter som arbeider i flere land/kontinent. Se prosjektoversikt vedlegg 3. Nye prosjekter Det ble i 2010 innvilget støtte til 6 nye prosjekter. Prosjekt SR 1325 Colombia og Sri Lanka I løpet av 2009 og 2010 har FOKUS, med finansiering fra UD, startet utviklingen av to pilotprogram på implementering av Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 i henholdsvis Colombia og Sri Lanka. Colombiaprogrammet er nå klart til implementering, og blir gjennomført i samarbeid med syv lokale organisasjoner. Utvikling av Sri-Lanka-programmet vil skje i 2010/11. Erfaringene fra programutviklingsarbeidet i Colombia er svært positive, og vil bli systematisert og brukt inn i andre programutviklingsprosesser. Evaluering I 2010 ble følgende prosjekter evaluert: Tv-KSS-BSA-36, Women s Support Centre, Sør-Afrika. Masimanyane/The Secretariat of the Shelter Movement TV-KFUK-LKA-43, Center for Hope and Healing in Sri Lanka I tillegg begynte sekretariatet i samarbeid med flere organisasjoner forberedelser til evalueringer i

14 Prosjektbesøk Styret/sekretariatet gjennomførte følgende prosjektbesøk: 2 besøk til Guatemala: Partnerne Moloj, Conavigua, Fundacion Debora, Mujeres Transformando el Mundo ble besøkt. Mexico: Promedios og Enlace Civil og deres 3 partnere i Zapatista områdene ble besøkt. Afghanistan: Afghanistankomiteen i Norge sitt kontor i Kabul, IHS/Institute of Health Science i Nangarhar provinsen, AMA/Afghan Midwives Association India: Tibetan Nuns Project, Yamyang Choeling Institute, UNIFEM Sør Asia. 2 besøk til Tanzania: Formålet var å ha møter med/prosjektbesøk/seminar hos IAC, TGNP, KWIECO, KIWAKKUKI, Norges Vel og andre mulige, framtidige partnere. 2 besøk til Etiopia: Norske kvinners sanitetsforening og New Life Community Organization samt Afar Pastoral Development Society /APDA. Uganda: Programreise og seminar med Norges Kvinne- og Familieforbund og partnerne Centenary Vocational Training School - COWA, Ugandan Media Womens Association, UMWA, Maganjo Female Farmers Association, MAFA, Gender and Development Centre, GADECE. Flere besøk til Colombia og Sri Lanka i forbindelse med forberedelser/oppstart av program 1325 Colombia/Sri Lanka. Det har vært holdt programoppfølgingsseminarer i Guatemala, Tanzania og Uganda. Kompetanseutvikling Prosjektforvaltningskurs ble avholdt Videre satset man i større grad på en en-til-en tilnær ming der FOKUS-ansatte/regnskapsfører gjennomgikk rutiner og mer organisasjonsspesifikke spørsmål ble gjennomgått. Det ble gjennomført Kvinner kan kurs i Tanzania, med deltakelse fra norske medlemsorganisasjoner og partnere i Tanzania.. Sekretariatet deltar stadig på kurs for å holde seg oppdatert på bistandsspørsmål og forvaltning. I tillegg har sekretariatet hatt flere faglunsjer med eksterne innledere. I desember var sekretariatet på en studietur til Oxfam og andre organisasjoner i England. Kontraktsmøter Ved inngåelse av nye kontrakter gjennomfører FOKUS sekretariat hvert år møter med alle prosjektorganisasjonene for å gå gjennom administrative rutiner, få informasjon om prosjektenes fremdrift og planer. Kontraktsmøtene er en viktig møteplass for FOKUS-sekretariatet og organisasjonene. Prosjektforvaltningsmappe FOKUS sekretariat har utarbeidet en egen prosjektforvaltningsmappe. Mappen er ment som et verktøy for organisasjonene i program/prosjektarbeidet. Den inneholder forklaringer i forhold til alt som skjer i løpet av et prosjektår. Innholdet presenteres i kronologisk rekkefølge fra den dagen organisasjonene begynner forberedelsene til en søknad som skal sendes FOKUS og frem til årsrapport og regnskap skal leveres. I tillegg er det laget egne kapitler om prosjektreiser og om evalueringer. Prosjektforvaltingsmappen ble i 2010 oppdatert og omfatter både Norad- og TV-aksjonsprosjektene. 14

15 Resultatrapportering Det har vært jobbet mye i forhold til å finne gode resultatrapporteringsverktøy for prosjektvirksomheten. Det har blant annet blitt utarbeidet ett nytt treårig søknadsskjema som i større grad er lagt opp til en bedre måling av resultater. Søknadsskjemaet ligger i Petrus, og organisasjonene fyller ut ett søknadsskjema for 3 år, som oppdateres årlig på aktivitetsnivå. Videre er sekretariatet i ferd med å utarbeide et databaseverktøy som skal bidra til å samle og aggregere resultater av prosjektarbeidet på en mer systematisk måte. Mer utstrakt bruk av tematiske evalueringer vil også sikre dette. Det ble levert rapport for perioden til Norad med økt fokus på resultatmåling Det er levert rapport til NRKs Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen for bruken av TV-aksjonsmidlene. Møte Norad Det ble i juni 2010 arrangert møte med Norad for å diskutere Norads kriterier og FOKUS rolle. Les mer om prosjekt/program på 15

16 KOMMUNIKASJONSARBEID Hovedmål: Skal ha økt det norske samfunns kunnskap og forståelse for kvinners rolle og situasjon i et utviklingsperspektiv. Delmål: Økt engasjement og interesse om FOKUS blant medlemsorganisasjoner og partnere i Sør. Økt synlighet på flere arenaer Ha utarbeidet retningslinjer for videre arbeid med å sikre eksterne økonomiske støttespille ift egenandel og prosjekter har vært preget av implementering av ny kommunikasjonsstrategi og omlegging av det faktiske kommunikasjons- og informasjonsarbeidet i organisasjonen. 10 juni 2010 lanserte FOKUS en ny nettportal. Mye av kommunikasjonen med medlemsorganisasjonene går gjennom denne. Målsettingen er å skape arenaer for lavterskel kommunikasjon/diskusjonsfora og arbeidsrom knyttet til spesifikke tema som er sentrale i FOKUS kommunikasjonsarbeid. I tillegg vil det være en arena for utveksling av kunnskap både knyttet til prosjekter, men også tematisk der man bruker prosjektene som tematiske eksempler. Den tredje ønskede effekten er nettverksbygging både mellom norske organisasjoner og sør-partnere og sør-sør nettverk. FOKUS bruker aktivt ressurspersoner fra kvinneorganisasjoner og kvinnemiljøer i utadrettet virksomhet i Norge. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle kontaktnettet vårt i sør og det arbeides aktivt opp mot profesjonelle medieorganisasjoner på media som Gender Links i Sør-Sør Afrika, og IAWRT et globalt nettverk av kvinnelige journalister og dokumentarfilmskapere.. I tillegg har FOKUS et nært samarbeid med organisasjonen Isis-WICCE i Afrika og Isis International i Sør-Øst Asia. Kvinner Sammen Kvinner Sammen kommer ut fire ganger i året og dekker ulike kvinnepolitiske temaer fra den internasjonale arenaen. Korrespondentene i sør er aktive bidragsytere, noe som bidrar til variert stoff fra ulike regionale og politiske ståsteder. Kvinner Sammen ble i slutten av 2009 gjennomgått og det ble laget en helt ny design på bladet. Den journalistiske profilen er også spisset, slik at bladet i dag fremstår som mer moderne og tidsriktig. Sidetallet er øket til 32 sider. I 2010 ble det utgitt til sammen tre nummer av Kvinner Sammen i tillegg til at det ble utgitt ett blad på engelsk i forbindelse med 10 års jubileet for SR 1325, kvinner, fred og sikkerhet. Dette bladet ble distribuert på Peace Fair i oktober i New York og på CSW i

17 Nr. 3/2009 og 1/2010 Klimakriser og kjønnsperspektiver NR /1/2010 markerte overgangen til nytt design og ny journalistisk profil på kvinner sammen. Nummeret er i sin helhet et temanummer om kjønn og klima, med utgangspunkt i FNs klimakonferanse i København i desember 2009, COP 15. Her er en samling artikler fra så vel ofre for klimaendringer kvinner fra øyer som kommer til å synke i havet, til kritiske artikler om politikk uten menneskelige perspektiver. Her kommer urfolk og forskere til orde. Nr. 2/2010 Mange skritt frem, noen tilbake Femten år etter at handlingsplanen fra Beijing ble vedtatt, hadde mer enn 8000 kvinner kommet til verdensbyen for å diskutere og utveksle erfaringer under FN s kvinnekommisjon (CSW) møte i New York våren CSW er kanskje verdens mest globale møteplass. Dette nummeret av Kvinner Sammen oppsummerer hvordan det står til med likestilling 15 år etter FNs Kvinnekonferanse i Beijing. Nr. 3/2010 Resolusjon 1325 Kvinner, Fred og Sikkerhet Dette nummeret dreide seg om kvinners situasjon i, under og etter krig og konflikt. 31. oktober markerte man 10 års jubileet for FNs sikkerhetsråds resolusjon I dette nummeret har så vel forskere som FN diplomater og kvinner på grunnplan kommet til orde med sine erfaringer og refleksjoner knyttet til det faktum at FN i ti år har anerkjent at kvinners situasjon og opplevelse av krig og konflikt er annerledes enn mennenes opplevelser. Dette nummeret ble utgitt både på norsk og engelsk. 17

18 Nr. 4/2010 Likestillingsåret 2010 I 2010 skulle kvinnene stå i fokus i FN-systemet. CSW, FNs kvinnekonferanse, var dedikert til 15 års jubileet for den store kvinnekonferansen i Beijing. Hvor langt har vi kommet? Har vi oppnådd de målene som ble vedtatt den gang da i 1995? Mange tusen kvinner fra fjern og nær samlet seg i New York for å være med på dette. Men hva skjer? Kvinner Sammen 2010 oppsummerte Likestillingsåret Web Alle artiklene i Kvinner Sammen blir rutinemessig lagt ut på web og hvert nummer blir annonsert på global.no. Korrespondenter/bidragsytere Ved siden av tidligere og faste korrespondenter har nye sør-korrespondenter og frilansjournalister bidratt med bilder og artikler I tillegg så har flere fra FOKUS-sekretariat og andre fagpersoner bidratt med artikler. Opplag Opplaget i 2010 var på med et fast sidetall på 32 sider. Det var små endringer i abonnementstallet sammenlignet med året før. Evaluering FOKUS fikk innvilget støtte i 2009 til en evaluering av Kvinner Sammen. Imidlertid ble det enighet om å vente med gjennomgangen til det var blitt utgitt noen flere nummer med den nye profilen. Kvinner Sammen vil derfor bli vurdert i juni Reportasje-/ studiereiser Studie-/reportasjereiser tar først og fremst utgangspunkt i innhenting av stoff til artikler for Kvinner Sammen og web. I tillegg er det viktig å knytte kontakter med kvinnenettverk og kvinneorganisasjoner, og å opprettholde en nær dialog med sør-skribentene som brukes jevnlig i FOKUS. I 2010 var kommunikasjonssjef på følgende reportasjereiser: CSW, New York, Guatemala med Inger Lise Hansen, Jubileum SR 1325 New York, IAWRT møte på Filippinene med egne intervjuer med den filippinske fredsmekleren Irene Santiago og kvinnene bak den filippinske handlingsplanen for SR FOKUS ga ett reisestipend til en journalist i 2010 i forbindelse med reise sammen med Inger lise Hansen til Guatemala. Dette resulterte i artikler i Bistandsaktuelt og NTB. Seminarer/møter/konferanser FOKUS arrangerer flere seminarer årlig, med internasjonale gjester som inviteres til Oslo for å snakke om aktuelle globale kvinnepolitiske tema. Seminarene arrangeres ofte som et tverrfaglig samarbeid med andre organisasjoner. 18

19 FOKUS satser på konferanse/ seminarvirksomhet for å mobilisere medlemsorganisasjonene og skape arenaer hvor fagpersoner fra sør, myndigheter og FOKUS nettverket kommer sammen. Målet er å bidra til å skape møteplasser for diskusjon, kunnskapsutveksling og nettverksbygging. Dette er et viktig middel for å sette kvinneperspektiver på den politiske dagsorden, og bidra til å ivareta vokterrollen som FOKUS har. Diasporaorganisasjonene ses på som en særlig ressurs i dette arbeidet. FOKUS arrangerte i 2010 følgende seminarer/konferanser: Kontaktkonferansen 2010 Se egen rapport under FOKUS som strategisk aktør. I forbindelse med Kontaktkonferansen var det viktig for å FOKUS å få representanter fra sør til å komme med synspunkter og fortelle om sine erfaringer på tema kvinner og klima og på kvinners økonomiske deltakelse. FOKUS ble derfor enig med BLD om å gi støtte til deltakelse fra to fra sør over egne seminarmidler. 8. mars møte med Miljø og Utviklingsminister Erik Solheim Dialogseminar i samarbeid med Sex og Politikk om religionens rolle og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter på Litteraturhuset Seminar i samarbeid med Kvinnefronten om menneskehandel under Globaliseringskonferansen Seminar om SR 1325 med Ines Alberti, direktør i UNIFEM Gender in Humanitarian Assistance 2010 Do we pass the quality test? Konferanse i samarbeid med Flyktningehjelpen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og CARE Norge Seminar med Virada Somswasdi om reproduktive rettigheter erfaringer fra Thailand. Work-shop om SR 1325, erfaringer fra Colombia under Peace Fair, New York i forbindelse med 10 års jubileet Sr 1325 Seminar med Fredsprisvinner Rigoberta Menchu om den politiske situasjonen i Guatemala. Medlemsmøte om retten til å bestemme over egen kropp Frokostmøte med Huairou kommisjonen FOKUS web I 2009 begynte FOKUS arbeidet med nye og mer omfattende nettsider, som også skulle ha et medlemsrom der mye av prosjektforvaltningen og nettverksarbeidet mellom FOKUS medlemsorganisasjoner og Sør-partnere kunne finne sted. Ny web-side ble lansert i første trinn i februar 2010 og i juni 2010 ble medlemsrommet lansert. Å ha en oppdatert webside er både et kontinuerlig og ressurskrevende arbeid, der FOKUS etterstreber en webside som inneholder god og kvalitetssikret informasjon om kvinners rettigheter. FOKUS har synliggjort sitt utadrettete arbeid ved å publisere ulike pressemeldinger, kronikker/debattinnlegg, annonsere møter og seminarer, samt la stor vekt på å tilbakerapportere fra FNs kvinnekommisjon. Det etterstrebes å legge ut 4 saker i uken på weben for at det skal være et levende nyhetssted. Antall personer som bruker weben har vært økende gjennom hele Alle numrene av Kvinner Sammen ble rutinemessig lagt ut på web. Det ble i 2010 gjennomført en brukertest av portalen for å se tilgjengelighet og relevans for det stoffet som ligger der. Brukertesten ga positive tilbakemeldinger og innspill til forbedring av siden. I 2010 ble det i tillegg lagt ut en kalender på forsiden som inneholder alle kommende konferanser som organisasjoner melder inn til FOKUS. I tillegg legges egne arrangement ut der. Weben ble i 2010 oversatt til engelsk og lagt ut. 19

20 Sosiale Medier FOKUS opprettet i 2010 en facebookside som i løpet av 2010 har fått over medlemmer. Det er mange som legger ut innlegg, og hver gang FOKUS legger ut saker med link fra hjemmesiden kan vi se en klar oppgang i antallet treff på I forbindelse med planer om steining av kvinne i Iran ble det opprettet en egen side om dette på Facebook. Denne siden samlet i løpet av kort tid over 4500 medlemmer. Informasjonsstøtte til FOKUS medlemsorganisasjoner FOKUS forvalter informasjonsbevilgningen til kvinneorganisasjonenes opplysningsarbeid om nord- sør arbeid. Støtten går til møter, materiell og kampanjer i regi av organisasjonene og har nedslagsfelt lokalt i Norge. Midlene er av stor viktighet for spredning av informasjon og engasjement om internasjonale kvinnespørsmål. Vi har i de senere årene sett at flere organisasjoner ønsker å samarbeide om større og mer kostnadskrevende arrangementer, arrangementer som vil ha stor betydning for samarbeid på tvers mellom kvinneorganisasjoner. Ikke minst gjelder dette diasporaorganisasjonene som ofte trenger noe drahjelp fra norske organisasjoner til å nå ut over egne rekker. Informasjonstiltaket det søkes om støtte til skal bidra til: Å skape kritisk debatt og øke kunnskap om sentrale og aktuelle nord/sør spørsmål med bakgrunn i Handlingsplanen fra FNs Kvinnekonferanse i Beijings 12 hovedområder. Å sikre meningsmangfold. Det skal skapes rom for ulike synspunkt og meninger om utviklingsspørsmål. Det skal settes fokus på årsakssammenhenger, sentrale utviklingstrekk og rammevilkår i utviklingsland gjennom et kritisk/analytisk informasjonsperspektiv. Skape landsomfattende engasjement. Det oppfordres til at miljøene også utenfor Oslo og de store byene deltar i opplysningsarbeidet. Totalt kom det inn 25 søknader, der 18 av FOKUS medlemsorganisasjoner fikk innvilget støtte til informasjonstiltak (vedlegg 4). Tiltakene varierer i både omfang og tematiske prioriteringer, samt bruk av virkemidler for å spre kunnskap om internasjonale kvinnespørsmål. Rapporter og annet informasjonsmateriell FOKUS har i 2010 sett en stor økning i antall rapporter fra prosjekt/programvirksomhet som er med på å påvirke policyutvikling. Disse er blant annet: Inter-African Committee (IAC) klarte å endre en uttalelse i en offentlig legejournal fra the American Academy of Pedriatics, som beskrev kjønnslemlestelse av kvinner som en akseptabel praksis. FGM-prosjektene i Etiopia (Afar) og Sierra Leone har utarbeidet evalueringsrapporter som kan være med å påvirke policyutvikling Baseline-undersøkelse for DIAC og SIAC (Lawalawa) i samarbeid med Gro Therese Lie ved UiB Isis Wicce sin rapport om fredsprosessen i Uganda. Arbeid med strategi for Norges handlingsplan 1325 Utarbeidelse av rapport SR 1325 i Colombia Bakgrunnspapirer i forbindelse med nettverkskonferanse Colombia Årsrapport Policydokumenter FOKUS 20

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09)

VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09) VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09) 1 INNLEDNING Virksomhetsplanen for 2010 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (vedtatt på Representantskapsmøtet ) INNLEDNING

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (vedtatt på Representantskapsmøtet ) INNLEDNING VIRKSOMHETSPLAN 2011 (vedtatt på Representantskapsmøtet 26.11.10) INNLEDNING 1 Virksomhetsplanen for 2011 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009 (godkjent av Representantskapsmøtet )

VIRKSOMHETSPLAN 2009 (godkjent av Representantskapsmøtet ) VIRKSOMHETSPLAN 2009 (godkjent av Representantskapsmøtet 28.11.08) 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2009 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2012 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2012: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 1 1. Innledning FOKUS virksomhet skal styrke kvinners tilgang på makt, ressurser og rettigheter globalt gjennom samarbeid mellom partnere i og utenfor Norge. Likestilling mellom

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2013 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2013: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2014 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2014: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI

PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI 1 1. Innledning FOKUS skal gjennom bistands- og prosjektarbeid medvirke til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Virksomhetsplan 2017

Virksomhetsplan 2017 Virksomhetsplan 2017 1 Innledning I forslaget til Virksomhetsplan 2017 er det tatt utgangspunkt i forslag til ny strategi for FOKUS som skal vedtas på Representantskapsmøtet 2016. Eventuelle endringer

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

FOKUS INFORMASJONSSTRATEGI

FOKUS INFORMASJONSSTRATEGI FOKUS INFORMASJONSSTRATEGI 2007-2010 1 INNHOLD: I : 1.. InnlI ledning 3 1..1.. FOKUS 3 1..2.. Bakteppe 3 1..3.. Visjon 4 1..4.. Målsetting 4 1..5.. Budskap 4 1..6.. Rammeverrk og verrdi ierr 4 1..7.. Metode

Detaljer

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat:

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat: Årsberetning SAIH- 1 Virksomhetens art og tilholdssted 1.1 Art og tilholdssted: Solidaritets- og bistandsorganisasjon. Sentralkontor i Oslo, Storgata 11, 0155 Oslo. 1.2 Ideelle organisasjoner som driver

Detaljer

Strategi for FOKUS 2012 2016

Strategi for FOKUS 2012 2016 Strategi for FOKUS 2012 2016 Vedtatt på representantskapsmøte 24.11.11 Strategi for FOKUS - 2 - Innhold 1. Innledning... 4 2. Visjon... 5 3. Overordnet mål... 5 4. FOKUS formål... 5 5. Internasjonalt lovverk,

Detaljer

FOKUS - Årsrapport, 2012

FOKUS - Årsrapport, 2012 FOKUS ÅRSRAPPORT 2012 0 1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning 2012 s. 5 Organisasjonen FOKUS s. 7 Pådriver og kommunikasjonsarbeid s. 14 Programsamarbeid s. 33 FOKUS som kompetansesenter

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s.

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s. FOKUS ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 4 Styrets årsberetning 2010 s. 6 Organisasjonen FOKUS s. 8 Prosjekt og program s. 14 Kommunikasjonsarbeid s. 18 FOKUS som strategisk aktør

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017)

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) Kommunikasjonsstrategi for FOKUS 2017-2021 (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) 1 Om FOKUS FOKUS er et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål, som skal styrke

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS 2010-2015 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

FOKUS - Årsrapport, Tilsluttede organisasjoner s. 3. Styrets årsberetning 2015 s. 6. Om FOKUS s. 8. FOKUS som kompetansesenter s.

FOKUS - Årsrapport, Tilsluttede organisasjoner s. 3. Styrets årsberetning 2015 s. 6. Om FOKUS s. 8. FOKUS som kompetansesenter s. ÅRSRAPPORT 2015 0 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning 2015 s. 6 Om FOKUS s. 8 FOKUS som kompetansesenter s. 13 Kommunikasjonsarbeid s. 19 Programsamarbeid s. 28 Organisasjonen

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOKUS (Code of Conduct) (vedtatt av styret 10.11.09)

ETISKE RETNINGSLINJER FOKUS (Code of Conduct) (vedtatt av styret 10.11.09) ETISKE RETNINGSLINJER FOKUS (Code of Conduct) (vedtatt av styret 10.11.09) 1 Innhold: 1. Etiske retningslinjer 2. Etiske retningslinjer mot kjøp og aksept av seksuelle tjenester 3. Regler for oppførsel

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Forord FFO fikk for 2014 og 2015 tilsagn til toårig prosjekt, Alternativ rapportering til etablering av et samarbeidsforum. Underveis i prosjektperioden

Detaljer

04/16 Å rsberetning utkast

04/16 Å rsberetning utkast 04/16 Å rsberetning 2015 1.utkast FN-sambandets årsberetning for 2015 skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2016. Siden dette er siste år virksomhetsplanen er basert og strukturert etter gammel

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning.

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. NORAD Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. Strømmestiftelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill og

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

FOKUS - Årsrapport, 2014

FOKUS - Årsrapport, 2014 FOKUS ÅRSRAPPORT 2014 0 1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning 2014 s. 6 Organisasjonen FOKUS s. 8 Pådriver og kommunikasjonsarbeid s. 15 Programsamarbeid s. 19 FOKUS som kompetansesenter

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT FOKUS- Årsrapport 2003 FOKUS- Årsrapport 2003 FORUM FOR WOMEN AND DEVELOPMENT ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT FORO DE MUJERES Y DESAROLLO 2008 2008 1 1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 6. september 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 6. september 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 6. september 2016, klokken 1200-1600 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, Fafo Wencke Mühleisen, uavhengig forsker,

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro.

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Makt Rettigheter. Strategi for FOKUS

Makt Rettigheter. Strategi for FOKUS Makt Rettigheter Ressurser Strategi for FOKUS 2017-2021 - 1-2017 2021 Innhold Innledning... 4 Visjon... 5 Formål... 5 Overordnet mål for strategiplanen... 5 Målgruppe... 5 Rettigheter og rammeverk... 5

Detaljer

Norad resultater i kampen mot fattigdom

Norad resultater i kampen mot fattigdom Norad resultater i kampen mot fattigdom 1 Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid VI JOBBER FOR AT NORSK BISTAND SKAL VIRKE BEST MULIG Virker norsk bistand? Får de fattige i utviklingslandene og norske

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Bred eller smal rund eller spiss og klar?

Bred eller smal rund eller spiss og klar? Bred eller smal rund eller spiss og klar? Organisasjons- og kulturprosess: FFO skal bli mer effektiv, slagkraftig og involverende Hva har vi funnet ut og hvilke dilemmaer står vi overfor? Oppdraget Gjennomføre

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Redd Barnas strategi 2010-2013 Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Innhold Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi 2010-2013... 1 Vi er... 1 Vår visjon... 1 Vårt mandat... 1 Våre felles verdier...

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport En organisasjon bygget på steingrunn Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede har gjennomført prosjektet «En organisasjon bygget på steingrunn» våren 2012. Prosjektet besto i to samlinger med individuell

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2016 s. 4. Oppsummering s. 6. Om FOKUS s. 8. FOKUS som kompetansesenter s.

Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2016 s. 4. Oppsummering s. 6. Om FOKUS s. 8. FOKUS som kompetansesenter s. 0 ÅRSRAPPORT 2016 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 2 Styrets årsberetning 2016 s. 4 Oppsummering s. 6 Om FOKUS s. 8 FOKUS som kompetansesenter s. 12 Kommunikasjonsarbeid s. 16 Programsamarbeid s.

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer