RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014"

Transkript

1 RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014

2 Innhold Resultatvurdering Altona Skole og Ressurssenter... 2 Resultatvurdering Aspervika Barneskole... 6 Resultatvurdering Austrått barneskole Resultatvurdering Bogafjell Barneskole Resultatvurdering 2014 Buggeland skole Resultatvurdering Figgjo skole Resultatvurdering Ganddal Barneskole Resultatvurdering Giske Ungdomsskole Resultatvurdering Hana Barneskole Resultatvurdering Hommersåk Barneskole Resultatvurdering Høle Barne og Ungdomsskole Resultatvurdering Høyland Ungdomsskole Resultatvurdering Iglemyr Barneskole Resultatvurdering Kyrkjevollen skole Resultatvurdering Lundehaugen Ungdomsskole Resultatvurdering Lura Barneskole Resultatvurdering Lurahammaren Ungdomsskole Resultatvurdering Malmheim skule Resultatvurdering Maudland Barneskole Resultatvurdering Porsholen Barneskole Resultatvurdering Riska Ungdomsskole Resultatvurdering Sandved skole Resultatvurdering Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) Resultatvurdering Skeiene ungdomsskole Resultatvurdering Smeaheia skole Resultatvurdering Soma barneskole Resultatvurdering Stangeland barneskole Resultatvurdering Sviland Barneskole Resultatvurdering Sørbø skole Resultatvurdering Trones Barneskole Resultatvurdering Øygard Ungdomsskole

3 Resultatvurdering Altona Skole og Ressurssenter Rektor: Arild Halvorsen Klassetrinn: 1-10 Altona Skole og Ressurssenter Altona Skole og Ressurssenter er kommunens kompetansesenter for tilpasset opplæring. Virksomheten er delt i en skoledel og et ressurssenter. Vi tilbyr skolene veiledning og kompetanseutvikling både på elev og systemnivå innenfor områdene: Klasseledelse- og læringsmiljøutvikling, med et spesielt fokus på utfordrende atferd. Ledelse Skole m/teamleder Ressurssenter m/teamleder Altona 8-10 Altona Pluss Læringsmiljø team Utadrettet skoletilbud Skole Antall elever Antall lærere Ressurssenter Antall skoleveiledere 5,5 4 (5,5) 4 (4,5) Antall veiledningssaker Antall miljøterapeuter/lærere 2 4 Antall elever korttidd 3 Antall saker utadrettet skoleteam 25 Det er også inneværende skoleår, i samarbeid med kommunaldirektøren, foretatt noen justeringer av vårt tilbud til skolene. Korttidstilbudet, som ble innført som et prøveprosjekt høsten 2013, er avløst av et utadrettet skoletilbud. Endringen innebærer at våre ressurser i større grad rettes fra elevfokus mot tiltak i klasser der skolen melder om store utfordringer. Målet med et større systemfokus er å imøtekomme skolenes behov for støttetiltak på et tidlig trinn i problemutviklingen. Tiltaket innebærer at en eller to av våre medarbeidere, i perioder på inntil to måneder, arbeider tett sammen med klassens lærere om å prøve ut tiltak for tilpasset opplæring og utvikling av klassenes læringsmiljø. LÆRINGSMILJØ I takt med at skolenes kompetanse for tilrettelegging av læringsmiljøer øker, ser vi at de elever som tildeles plass hos oss har stadig mer komplekse utfordringer. Dette krever tettere oppfølging av voksne, betyr s tore utfordringer ved sammensetning av grupper og for å sikre et godt læringsmiljø for alle våre elever. Vi er i tett dialog med skoleeier der behovet for å ha tilgang til alternative lokaler er et tema. Den økte satsingen på et utadrettet skoletilbud kompenserer imidlertid for redusert kapasitet, og bidrar i tillegg til en effektiv spredning av kompetanse. LÆRINGSUTBYTTE Alle våre elever har Individuell opplæringsplan (IOP). Det gjennomføres en faglig kartlegging i norsk, engelsk og matematikk ved inntak og på ulike trinn i læringsforløpet. 2

4 I tillegg gjennomføres en kartlegging med IVAS, som gir et bilde av hvordan eleven vurderer eget behov for tilrettelegging av læringssituasjonen for å oppnå mestring. Elever ved Altona beholder sin elevstatus ved nærskolen, og de av dem som deltar i nasjonale prøver og på eksamen får sine resultat registrert der. På grunn manglende utbytte av sitt tidligere skoletilbud er det få av våre elever som oppnår de faglige kompetansemål for sitt trinn. For våre avgangselever har vi et tett samarbeid med PPT for videregående skole for å sikre de mest optimale muligheter for mestring av videregående opplæring. TIDLIG INTERVENSJON For å følge opp prinsippet om at Alle elever er våre har det vært et mål at alle våre opplæringstilbud i større grad tidsavgrenses slik gjennomstrømning av elever øker. Utadrettet skoletilbud fra høst 2014 Korttid/ekstern oppfølging forrige år Pluss(3 mnd) trinn 3 elev plasser (1 år) trinn 8 elevplasser 1.-4.trinn 5-7..trinn trinn (3/3) (3/2) (1/2) 1(1) 4(7) 8(8) En fleksibel utnyttelse av våre ressurser mellom teamene har ført til at en stadig større del av elevene i målgruppen får tilbud tilrettelagt ved sin nærskole. De elevene som i en periode ikke er i stand til å få et tilstrekkelig utbytte av opplæringstilbudet på nærskolen får tilbud om plass ved en av våre elevgrupper. Utfordringen er fremdeles at gjennomstrømningen av elever er for liten til å dekke det antatt framtidige behovet for denne typen elevplasser. Ressurssenteret Dette omfatter i tillegg til vårt korttids/utadrettede tilbud, som er presentert ovenfor, av følgende tjenester: Læringsmiljøteamet Observasjon og veiledning knyttet til enkeltelever/grupper, eller tiltak på systemnivå. Alle henvendelser rettes fra elevens nærskole, og teamet fordeler personalet i de enkelte sakene etter den kompetanse skolene etterspør. Vi har vært i kontakt med de fleste skoler i kommunen i forhold til enkeltelever, tiltak knyttet til lærerteam eller trinn. Sakene fordeler seg på områdene: Klassemiljø, veiledning for elever med ulike diagnoser, skolefravær, mobbing og generell atferdsproblematikk. Hver av veilederne har pr i dag ca 20 aktive saker. Antall henvendelser er forholdsvis stabilt. Vi registrerer en økning i antall henvendelser på lavere klassetrinn og registrerer en økning i sakenes alvorlighetsgrad, noe som gir utslag i lengre tidsforbruk pr. henvendelse. Vårt tilbud til skolene om kompetanseheving er fordelt på følgende programmer eller fagområder: 3

5 ART: Altona har tre instruktører som holder kurs for ART-trenere. Totalt har kommunen nå ca 80 trenere fordelt på i alt 20 skoler. Vi arrangerer en årlig trenersamling for tilsatte i kommunen som benytter programmet. Egne kompetanseutviklingstiltak/altona kursene: Det er gjennomført fire kurssamlinger for tilsatte i skolen uten pedagogisk høyskoleutdanning. Kursene omfatter følgende tema: Forebygging og mestring av problematferd, Elever med diagnoser/tilrettelegging for mestring. FOMA:I samarbeid med fagstab ble det utviklet en kurspakke for å forebygge og mestre aggresjon. Tilbudet gis til de skoler som melder behov for dette i tillegg til at det er en del av kompetansepakken overfor og for lærlinger kommunen har i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Brukerresultat: Vi har i stedet for brukerundersøkelser dette året gjennomført en intervjuundersøkelse knyttet til krevende saker der vi ikke har lykkes med veiledning. Tilbakemeldingene viser betydninger av å komme i gang med veiledning i en tidlig fase av problemutviklingen. Det er avgjørende at vi oppstartfasen arbeider tett sammen med skolens ledelse for å etablerer en faglig felles forståelse av problematferd og veiledningsprosessen. Det bør etableres en tettere kontakt på ledernivå for å avklare og justere eventuelle ulike oppfatninger underveis i veiledningsløpet. Tverrfaglig samarbeid: Vi opplever også at det faglige samarbeidet med PPT knyttet til elever med skoleplass hos oss fungerer meget bra, og vi er enige om at det fra neste skoleår innledes et tettere samarbeid for å videreutvikle og samordne vårt samlede tilbud til skolene. Vi ser også behov for å etablere tilsvarende treffpunkt i forhold Ressurshelsestasjonen og ressursteamet. Medarbeiderresultat Sykefravær Altona 2013 Altona 2014 Oppvekst skole Prosent 9,22 5,27 Kilde: BaRM Resultatene viser en gledelig nedgang i det totale fraværet. Kun 1,07 % av dette er korttidsfravær, mens de resterende 4,2 % er langtidsfravær. Oppfølging av de sykmelde indikerer ikke noen sammenheng mellom sykdom og belastninger knyttet til arbeidssituasjonen. Medarbeider- Altona 2014 Altona 2015 Snitt kommune undersøkelsen Resultat 5,03 4,88 Resultatet viser en moderat nedgang fra forrige undersøkelsen. Vi har det siste halvåret forut for målingen vært inne i en periode med krevende saker som har medført store arbeidsmiljøbelastninger for våre tilsatte. Resultatet var derfor ikke uventet, og vi er særlig fornøyd med at denne gang nådde målet om 100 % deltakelse. Vi vil framover ha et spesielt fokus på disse utfordringene. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap

6 Underforbruket skyldes delvis refusjoner og manglende vikardekning ved sykefravær. Det meste av avviket kan tilbakeføres utfordringer med å rekruttere medarbeidere med nødvendige kompetanse. Rekruttering tar tid og derfor vil vi, for å kompensere for etterslep og konstant underbemanning, forsøke å være i forkant ved at vi, når det er kvalifiserte søkere, styrer mot perioder med et moderat overforbruk. Oppsummering Våre prioriteringer for å utvikle felles mentale modeller og en felles faglig plattform for hele virksomheten har fremdeles høy prioritet. Vi opplever at tilbudet vårt i stor grad er dimensjonert i forhold til det behov for elevplasser og veiledning som meldes fra skolene. Etableringen av pedagogiske støttetiltak ute på skoler som melder om store utfordringer har vært vellykket og vil bli videreført. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra skoler der vi har samarbeidet om utvikling av læringsmiljø i grupper/klasser der det er elever med utfordrende atferd. Elever med høyt skolefravær ser ut til å være økende på ungdomstrinnet og vil bli prioritert. Skolefraværsprosjektet vi gjennomført sammen med fire av ungdomsskolene var spennende, og bekreftet resultat fra nyere forskning som også på dette feltet framhever betydningen av en felles faglig forståelse og systematiske tiltak. Det regelmessige samarbeidet med kommunaldirektøren og hennes stab har også dette året vært viktig både for å møte nye utfordring og tilpasse vårt tilbud til skolene. 5

7 Resultatvurdering Aspervika Barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Gro Slåttelid Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere 30 (25,79 årsverk) 33 lærere (27,7 årsverk) Antall andre ansatte 1 10 (6,66 årsverk) 11 (7,2 årsverk) Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ 1 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 6

8 Aspervika Skole har stort fokus på elevenes psykososiale miljø. Vi har jevne resultater her. Vi er Respektskole og bruker Trivselslederprogrammet. Skolen har tydelige rutiner for håndtering av saker som kommer inn under Opplæringslovens 9a-3, jfr vår Plan for et godt psykososialt miljø. Vi har stort fokus på å bygge gode læringsmiljø. Skolen har et aktivt elevråd. Vi har hatt vurdering for læring som satsingsområde siden 2009, og har høy bevissthet på VFL i kort, mellomlangt og langt tidsspenn. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,43 1,04 0,13 Sykefravær - normalt Permisjoner Skolen følger her gjeldende regelverk. Så godt som intet ugyldig fravær. Skolen nytter SMS-tjeneste for å sikre dialogen ved sykdom. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Aspervika skole 2014 Aspervika skole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 5,32 5, % Vi ligger godt under gjennomsnittet i kommunen. Hadde langtidssykemeldte medarbeidere i løpet av Fravær ikke relatert til arbeidsplassen, jfr godt resultat på medarbeiderundersøkelsen. Vi har jevnt over god tilstedeværelse blant de ansatte. MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Aspervika Skole2015 Aspervika skole 2014 Oppvekst skole ,10 5,00 4,90 Skolen har hatt gode resultater på medarbeiderundersøkelsen de siste årene. Skolen har ansatte med gode holdninger som definerer seg som aktører i et fellesskap. Skolens ledelse ønsker å framstå som romslige samtidig som vi vil være tydelige på rammene romsligheten kan praktiseres innenfor. Skolen har gode rutiner for samhandling, og det er kort vei til ledelsen. Vi har dette året hatt en prosess i forhold til reduksjon i antall ansatte. Det ser ut som de ansatte føler seg ivaretatt i denne prosessen. Samtidig blir det interessant å se resultatet neste år når effekten av reduksjonen kjennes i hverdagen. 7

9 Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver 8

10 Resultatene våre ligger under snittet. Vi ligger ikke der vi ønsker. Skolen har lesing som satsing og regning som fokusområde (har bl.a. utviklende (russisk) matematikk på 1. og 2. trinn), og deltar i kommunens lærende nettverk i lesing og regning. Vi har dyktige ressurslærere som sørger for utvikling lærernes kompetanse. Vi ser at ledelsen må være enda tettere på i oppfølging av trinn i forhold til elevenes utbytte av opplæringen. Av økonomiske grunner har vi måttet kutte i ressurs til lesekurs for elever som ligger rundt kritisk grense. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Aspervika skole 3,1 % 0 11 % 2,4 % 8,9 % 6,1 % 10,8 % Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Kilde: GSI Tallene er uttrykk for reelle behov. Dette er skjevt fordelt på trinnene. Vi har gode rutiner for det spesialpedagogiske området. Kontaktlærer melder skolens spesialpedagogiske gruppe ved bekymring for elev, eleven drøftes, tiltak prøves ut. Fører ikke disse fram, meldes saken PPT. Vi har et godt samarbeid med vår kontaktperson der. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Skolen har økonomiske utfordringer, og har redusert bemanningen i inneværende skoleår. Fra og med neste skoleår reduseres bemanningen ytterligere. Likevel tviler vi på om vi klarer å overholde budsjettrammen vår. Vi opplever å nærme oss grenseland i forhold til forsvarlighet. 9

11 Finansieringsmodellen slår svært uheldig ut for oss. Lavt elevtall på de fleste trinn/små klasser gir liten fleksibilitet. Vi ser et klart behov for en finansieringsmodell som utjevner forskjellen mellom skolene når elevtallet på trinn ligger i grenseland mellom en og to klasser. 10

12 Resultatvurdering Austrått barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Aud Venke G Østerhus Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Prosent andre 6,48% - ansatte i skoledel 2 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Utvikling trivsel: Utvikling mobbing: Utvikling vurdering for læring 2 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 11

13 Elevene trives godt på skolen og de har noen å være sammen med i friminuttene. Det er lite mobbing på Austrått skole. Tallene har de siste årene vært ganske stabile. Det finnes en liten gruppe elever som sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene Skolen kjenner til sakene og det er tatt tak i dem. Elevene opplever at lærerne forklarer dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,0 1,1 0,6 Vi har ikke høyt fravær blant elevene, men vi har enkeltelever med stort fravær. Disse blir fulgt opp. Ugyldig fravær er det lite av. Det meste skyldes vanskeligheter med å få skriftlig tilbakemelding fra foresatte på elevens fravær. Medarbeiderresultat Sykefravær Navn på skole 2014 Navn på skole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 10,2% 8,94% 6.9 % Medarbeidertilfredshet Austrått skole 2015 Austrått skole 2014 Oppvekst skole ,52 4,64 Sykefraværet har vært høyt de siste årene. Langtidssykefraværet i 2014 har i perioder vært svært høyt og det har vært vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer. Det har vært lengre perioder der det har vært færre ressurser enn planlagt både i klasserommene og i ledelsen. Ledelsen har fulgt opp fraværene. Arbeid med utfordrende elever over lengre tid har ført til fravær. Dette påvirker trivselen og opplevelsen av å lykkes i det daglige arbeidet. Resultatet på medarbeiderundersøkelsen viser en liten nedgang. Svarprosenten er en del lavere enn sist. Personalet trives godt, men opplever at ledelsen har for liten tid til å følge dem opp. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver 12

14 Engelsk: Elevene har plassert seg i ytterpunktene. Vi har flere enn nasjonalt på nivå 1 og 3. Vi arbeider for å heve elevene på nivå 1. Lesing: Andelen elever på mestringsnivå 1 er 13

15 for høyt. Det vil bli arbeidet ekstra for å styrke elevenes resultater i lesing. Regning: Her er resultatet bra, men vi er ikke fornøyd med andel elever på nivå 3. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Austrått skole 5,1% 2,7% 1,9% 2,2% 6,5% 10,2% 4,8% Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Vi har et økende antall med elever som får spesialundervisning. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Skolen fikk tilført noen ressurser i desember som gjorde at vi fikk et lite underforbruk. Ellers gjennom året har vi greidd å holde balanse, noe som de siste årene har vært mer utfordrende å få til. Ressursene er knappe i forhold til de utfordringene skolen har. 14

16 Resultatvurdering Bogafjell Barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Dag Harald Undheim Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre ansatte Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Utvikling Trivsel Utvikling Mobbing Utvikling Vurdering for læring 3 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 15

17 Resultatene viser positiv utvikling det siste året. Trivsel ligger høyt, og tallene for mobbing viser positiv trend. Men vi har fortsatt forbedringsmuligheter, og vil derfor ha trivsel og mobbing i fokus fremover. Vurdering for læring har òg hatt en gledelig utvikling. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,01% 0,85% 0,02% For å få ned fraværet blant elevene, vil vi ha fokus på saken. Rektor vil delta på foreldremøter og orientere om konsekvensene av fravær fra skolen. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Bogafjell skole 2014 Bogafjell skole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 9,02 6, % Sykefraværet for personalet var meget høyt i For en stor del skyldes dette langtidsfravær. Det foreligger ingen indikasjoner på at fraværet er arbeidsrelatert. Vi vil ha sterkt fokus på medarbeidertrivsel fremover. Dette mener vi kan være sykefraværsreduserende. 16

18 MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Bogafjell skole 2015 Bogafjell skole 2014 Oppvekst skole ,90 4,90 4,91 Medarbeiderundersøkelsen viser at vi har samme resultat i 2015 som i Vi ønsker å få skolen opp over 5,00 i resultat. Dette vil vi søke å oppnå mellom anna med sterkt fokus på indikatoren ledelse. Ledelse har i ,87 som samla resultat. Dersom vi skal få bedre resultat her, vil vi i tiden som kommer ha fokus på nærvær og tilstedeværelse. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver Engelsk Lesing 17

19 Regning Vi har fortsatt en del å gjøre for å minke andelen elever på mestringsnivå 1, samt øke andelen på mestringsnivå 3. Dette gjelder både innenfor engelsk, lesing og regning. Prestasjonene gjenspeiler både at vi ikke er faglig flinke nok, samt at elevene våre kanskje ikke er nok fortrolige med metodikken som brukes i nasjonale prøver. Disse elevene hadde for øvrig meget gode resultater ved kartleggingsprøvene som ble gjennomført i 3. klasse. Dette utfordrer vårt analytiske arbeid. Vi har en del elever på det aktuelle trinnet som har fremmedspråklig bakgrunn. Andelen elever med fritak for nasjonale prøver er minimal. 18

20 TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Bogafjell skole 1,51 % 6,51 % 1,38 % 7,69 % 5,35 % 16,66 % 17,77 % Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Bogafjell skole ligger jevnt over betydelig høyere enn kommunen for øvrig når det gjelder andelen elever med enkeltvedtak som gir rett til spesialundervisning. Spesielt fremkommer dette på mellomtrinnet. Vår skole har en mangfoldig og sammensatt elevflokk. På flere trinn har vi kombinasjon av relativt små grupper og flere enkeltelever med enkeltvedtak som gir rett til en form for spesialundervisning som gir ganske store utslag. Tabellen kan og leses som et godt kvalitetstegn på vår skole. Vi har rikdom og mangfold hos oss. Et overordnet motto for Bogafjell skole er Rom for alle Ingen utenfor. Mange foreldre ønsker å ha sine barn på vår skole. Det har over lang tid blitt arbeidet med tanke på tidlig intervensjon på Bogafjell skole. En egen leksolog har i flere år drevet med systematisk kartlegging av elever fra starten i 1. klasse. I tillegg til dette deltar vi i lesesenterets prosjekt På Sporet. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Tallene viser at Bogafjell skole drives innenfor de rammene som budsjettet setter. Mens skolen i 2013 hadde et lite overforbruk, har vi klart å snu dette i 2014 til et lite underforbruk. 19

21 Resultatvurdering 2014 Buggeland skole SKOLEFAKTA: Rektor: Elin Synnøve Andersen Klassetrinn: 1.-7.trinn Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere 29,2 31 Antall andre ansatte 4 2,2 Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Buggeland har gode resultat på både trivsel, mobbing og vurdering for læring. Trivsel og mobbing: Vi har en forebyggende plan mot mobbing og jobber systematisk med dette på flere nivå. Vi har gode rutiner for å avdekke og for hvordan vi følger opp saker. Alle klasser at ukentlig «blikk-time» der sosial kompetanse og trivsel er jevnlig tema. Trivselslederne gjør en stor forskjell på det sosiale miljøet i friminuttene. Grafen viser at vi har en liten gruppe elever som opplever å bli mobbet. Vi har egne trivselsundersøkelser for å avdekke dette enda mer og følge opp. På elevundersøkelsen ser vi også at stadig flere elever opplever ensomhet. Vurdering for læring: Skolen har over flere år jobbet systematisk med dette og har laget et årshjul for hvordan dette skal fungere på de ulike nivå. Det er viktig at dette blir jobbet med i fellesskap for å utvikle dette. 20

22 Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Buggeland 2014 Buggeland 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 4,03 5, % Skolen har nedgang i sykefravær. Vi arbeider for å få resultatet enda lavere. Flertallet av skolens ansatte har små barn og er mer utsatt for smitte. I tillegg har vi flere med kroniske lidelser. Disse prøver vi å legge til rette for. MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Buggeland 2015 Buggeland 2014 Sandnes ,42 5,27 4,9 Buggeland skole har over tid hatt gode resultat på medarbeiderundersøkelsen. Derfor er vi stolte av at vi har klart å heve resultatet. Personalet er stolte over arbeidsplassen sin (5,79) og de opplever at arbeidsplassen preges av verdier og holdninger de synes er viktige (5,43). Et område vi har hevet resultatet betraktelig er arbeidet med etisk bevissthet (fra 4,74 til 5,44). Studieturen vi hadde i høst med hele personalet tror vi er en viktig del av denne framgangen. Her arbeidet vi godt med etikk, felles verdier og holdninger. Med en stor organisasjon ser vi at en slik studietur har stor effekt på sosialt og faglig felleskap ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,58 0,49 0, ,08 0,47 0,056 21

23 Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver Grafen viser at vi har gode resultat på nasjonale prøver. Vi har hatt dette over tid. Dette tyder på at resultatene ikke nødvendigvis er klasse- og læreravhengig. Vi har en felles strategi på skolen på hvordan vi skal jobbe med fag og jobber systematisk med dette. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 22

24 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Buggeland 1,85 1,88 1,81 1,72 Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Buggeland skole har få elever med spesialundervisning. Dette skyldes har et system hvor vi arbeider systematisk med å legge til rette for tilpasset opplæring. De elevene som har spesialundervisning har omfattende behov. Skolehverdagen for elevene på Buggeland er forutsigbar og strukturert. Vi har en lærertetthet som gjør det mulig å legge til rette for tilpasset undervisning Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Skolen hadde et overskudd i budsjettet. Dette skyldes blant annet at vi ikke hadde et behov for mange nye investeringer på inventar og læremidler. Vi ønsket heller ikke å ansette flere ansatte for et halvt år. Det er også vanskelig å få tak i kvalifiserte fagpersoner for et halvt år. Skolen hadde fått signaler om innsparinger i kommunen fra Skolen har ønsker om å kunne sette av overskudd i fond, for å kunne gjøre større investering som å begge opp et eget bibliotek for småskolen. 23

25 Resultatvurdering Figgjo skole SKOLEFAKTA: Rektor: Arne Raunholm Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre 5,36 5,33 ansatte 5 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Vi ser at elevtallet øker og øker mest på småskoletrinnet. Dette fører til at SFO vokser. Selv om antall lærere går ned med en, betyr ikke det nødvendigvis at vi har mange færre timer. Vi har mange i redusert stilling som oppfordres til å øke. Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Skolen har med små variasjoner hatt en stigende utvikling på grafen for trivsel. Den viktigste grunnen til denne utviklingen kan være skolens satsing på sunn og variert fysisk aktivitet i friminuttene kombinert med et økt antall godt synlige voksne vakter. Dette forebygger mobbing. Arbeidet på klasse og elevnivå er også viktig med Vudering for læring og vår sosialpedagogiske plan. 24

26 2 av de tre som forteller om mobbing går i 7. klasse. Siden dette er en anonym undersøkelse er det ikke selvsagt hvem disse elevene er eller hva slags mobbing det er snakk om. Fysisk mobbing er synlig, den psykiske krever en annen innsats for å avdekke. Men, 3 elever som opplever mobbing 2-3 ganger i måneden er for mye. Her må vi gjøre en innsats. Det viktigste redskapet for å avdekke mobbing er elevsamtalen. Der vi på utviklingen de seneste årene har vi hatt en positiv utvikling men det har vært en stagnasjon de siste tre årene. 25

27 Her ser vi en positiv tendens. Vi har et forsterket fokus på Vfl med 2 ressurslærere og faste samlinger for hele kollegiet i tirsdagstiden. Vi er nå i ferd med å innføre skriftlig vurdering for elevene på 1. til 4. trinn. Ordningen vil bli evaluert og justert etter de erfaringer vi gjør (gjort, lært, lurt). ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,06 1,10 0,11 Vi ser at sykefravær har en økende tendens med alder (med noen variasjoner). Gyldig fravær (permisjoner) er sterkt knyttet opp mot elever med utenlandsk bakgrunn. De vil gjerne være en stund i hjemlandet når de reiser. Ellers er det mange feriereiser til syden. Uten at det fremgår av statistikken, er tallene for feriereiser stabilt. Ugyldig fravær handler i stor grad om utenlandsreiser som blir for lange og elever som reiser uten at det er søkt om fri. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Figgjo skole 2014 Figgjo skole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 9,19 5, % I 2014 hadde vi et unormalt høyt sykefravær. Dette kom av flere langtidsfravær etter operasjoner, sykdom ved graviditet og 2 medarbeidere med kroniske lidelser. Korttidsfraværet (under 16 dager) var på 2,94% mot 3.49% i Det er derfor grunn til å anta at det svært høye sykefraværet i 2014 ikke er relatert til arbeidsmiljøet. MEDARBEIDERTILFREDSHET 26

28 Medarbeidertilfredshet Figgjoskole 2015 Figgjo skole 2014 Oppvekst skole ,91 4,40 4,95 4,91 Vi ser en markert nedgang i medarbeidertilfredshet i år på 0,55. Dermed er vi også under kommunalt gjennomsnittet på 4,90. Svarprosenten er ned fra 89,66 til 81,25. kommunalt snitt er 79,14. Grunnen til nedgang i medarbeidertifredshet er sammensatt og vil bli analysert. Vi har dette året hatt spesielle forhold på 1. trinn som har krevd energi og medført stress og usikkerhet. Det kan være en medvirkende årsak. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Utvalget er lite (16 elever). Dette kan gi store variasjoner siden hver elev utgjør 6,25%. Dette gjelder også for lesing og regning. Det positive er at vi har færre elever på mestringsnivå 1. men, vi har alfor få elever på nivå 3. 27

29 På lesing er altfor mange elever på nivå 1 (16% flere enn i Sandnes). Det er tegn som tyder på at elevene har tatt for lett på oppgaven. Det blir viktig å ha et forsterket fokus på lesing framover. Det mest positive på regning er det lave elevtallet på nivå 1 (6% er 1 elev) og at vi ligger over gjennomsnitt. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Navn på skole 1(2,25) 2(6,7) 1(2,7) 0 5(22,7) 1(3,57) 4(18,2) Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Med små variasjoner følger vi utviklingen i Sandnes kommune. På to trinn skiller vi oss ut. 5. og 7. trinn har svært mange elever med spesielle behov. Her er det ingen logiske forklaringer. Det er statistisk variasjon pga. få elever i gruppene. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Overforbruk i 2013 var på ,- (1,87%). Dette overforbruket ble trukket fra budsjettet for Når vi i 2014 får et overforbruk på ,- (0,59%) etter overheng fra 2013 og kommunale innsparinger i 2014 (samlet ca ,-), er resultatet fra 2014 akseptabelt. Innsparing betyr i praksis lavere lærertetthet. 28

30 Resultatvurdering Ganddal Barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Gro Tønnesen Kystvåg for Gyro Dahle Dragsnes Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall årsverk, 5,46 7,66 andre ansatte 6 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Trivsel Skolen har i løpet av det siste året satt i gang flere varige tiltak med formål å sikre elevenes trivsel og psykososiale miljø: Oppretting av en sos.ped-gruppe, oppretting av en ny stilling; trivselskoordinator, økt bemanning og tilbud i friminuttene, ny organisering av miljøpersonellet i et mer fleksibelt miljøteam. Tanken bak endringene har vært å legge bedre til rette for samarbeid mellom de ansatte, jobbe mer systematisk med det psykososiale miljøet, og å frigjøre mer tid til observasjon og analyse av problemstillinger og til samtale med elevene. Mobbing 6 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 29

31 Resultatene viser en positiv trend og vi ønsker å holde på denne gjennom tiltak beskrevet over under trivsel, samt tid og fokus fra ledelsen på skolens forebyggende og avdekkende arbeid. Vurdering for læring Det kan se ut som at elevene opplever i større grad at de får gode framovermeldinger fra lærerne, noe som kan være en naturlig konsekvens av fjorårets store arbeid med å innføre skriftlig halvårsvurdering. Skolens fokus i i VFL vil være arbeid med kriterier for måloppnåelse og med vurdering som verktøy for tilrettelegging for sterke og svake elever. Målet med arbeidet er å øke elevenes forståelse for målene og hvordan de når dem, samt å tilrettelegge bedre underveis for elevene. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,05 0,49 0,04 Skolen har et forbedringspotensial i forhold til å følge opp kommunens retningslinjer for fraværshåndtering. Arbeid med dette ble påbegynt inneværende skoleår og må jobbes videre med. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Ganddal skole 2014 Ganddal skole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 8,21 % 6,64 % 6.9 % MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Ganddal skole 2015 Ganddal skole 2014 Oppvekst skole ? 30

32 Medarbeiderundersøkelsen viser sett under ett, en veldig positiv utvikling i forhold til trivsel blant de ansatte. Det er noen punkter som vi bør ha større fokus på i det kommende året; oppfølging av medarbeidersamtaler, opplæring og etisk bevissthet. I tillegg er det to ansatte som svarer at de har blitt trakassert eller blitt utsatt for utilbørlig opptreden det siste året, noe som ikke er bra. Det forebyggende arbeidet må styrkes kommende skoleår. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver 31

33 Skoleåret 15/16 står det i skolens plan for utviklingsarbeid følgende punkt med mål om å øke elevenes grunnleggende ferdigheter og resultatene på nasjonale prøver: Innføring av ny metodikk i matematikk på 1. trinn Utprøving av STL+ verktøy i leseopplæringen på 2. trinn Gjenopptaking og utvikling av biblioteksdriften. Bearbeiding og forenkling av skriftlig halvårsvurdering Skolen øker ressurser til lesetrening og søker økt kompetanse i engelsk og norsk gjennom nyrekruttering av lærere. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Ganddal skole 1,32 % 3,57 % 5,56 % 5,97 % 5,88 % 6,67 % 9,09 % Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Skolen ønsker først og fremst å jobbe med tidlig intervensjon gjennom tilpasset opplæring, fremfor spesialundervisning og vi øker bl.a lærertettheten i småskolen for å oppnå dette. Tallene sammenliknet med kommunen som helhet, leser vi ikke som avvikende. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Skolen ligger greit an. Antall klasser ved skolen øker og dette vil vise igjen i regnskapet. Skolen starter høsten 2015 med arbeidet med å slå sammen årets 2. trinn fra fire til tre klasser til oppstart høsten

34 Resultatvurdering Giske Ungdomsskole SKOLEFAKTA: Rektor: Trond Hoel Klassetrinn: 8.9.0g 10.klasse+ FA Antall elever Antall Barn i SFO 7 7 Antall lærere Antall andre 10 8 ansatte 7 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI 1 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ 33

35 Vi har fortsatt lite mobbing på Giske. Vi er inne med tiltak/forebyggende arbeid hele skoleåret. Vi. Våre elever har trives høy grad av trivsel. Vi har gått noe ned på VFL, det som trekker ned er elevenes elevmedvirkning. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,47 % 0,77% 0,43% Tallene er fra 1. september 2013 til 1. april, Dette er det eneste tallmaterialet som er sikkert. Vi har lavt fravær på Giske hos våre elever. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Giske u. skole2014 Giske u. skole2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 7,19 7, % 34

36 MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeider-tilfredshet: Giske u. skole2015 4,57 Giske u.skole ,42 Oppvekst skole ,90 Vi viser en stigning fra forrige undersøkelse. Vi har gjort en del endringer i fht. ledelse, struktur og organisering. Høy deltakelse 91%. Vårt sykefravær er høyt. Vi har hatt mye langtidssykemeldinger, en del p.g.a av alvorlig sykdom. Vi har få sykemeldinger som direkte er arbeidsrelatert. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver Regning: Lesing: 35

37 Giske ligger godt an sammenliknet nasjonalt og lokalt. Vi har færre elever på mestringsnivå 1 og 2, flere elever på mestringsnivå 4 og 5. Dette gjelder lesing og regning. Grunnskolepoeng Giske har hatt en god progresjon siden 2009/2010. Vi er «strengere» på standpunkt sammenliknet mot eksamen enn andre ungdomsskoler. GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE Andel elever som har fullført og bestått Vg1 Giske Sandnes Nasjonalt Andel som har 86,62 81,4 83,2 fullført og bestått Vg Andel som har 79,29 78,4 80,27 36

38 fullført og bestått Vg Andel som har fullført og bestått Vg Kilde: PULS 74,83 81,2 82,66 Vi har god utvikling men stor spredning. Spredningen skyldes at Giske ungdomsskole hadde innføringsklasse. Mange av disse elevene fullførte ikke Vg1 på normert tid. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Underforbruk skyldes store klasser der vi ikke har mulighet til å opprette nye klasser eller ansette flere pedagoger p.g.a av plassmangel. Vi bruker de pengene vi må etter drift, ikke etter hvor mye vi har i budsjett. 37

39 Resultatvurdering Hana Barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Pål Larsson Klassetrinn: 1. til 7. trinn Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere 28 29,5 Antall andre ansatte. Skole og SFO. 11,5 12,0 Brukerresultat/samfunnsresultat 38

40 LÆRINGSMILJØ Læringsmiljøet på Hana skole er gjennomgående godt. Elevundersøkelsen viser at vi de siste årene hatt en fin fremgang i forhold til elevenes motivasjon, trivsel og faglige utvikling. På Hana skole har vi generelt lite mobbing og elevene opplever høy grad av mestring. Elevene opplever at lærerne forteller dem hvor de er, hvor de skal og hvordan de skal komme seg dit. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente permisjoner Ugyldig fravær ,7 0,6 0,1 Sykefraværet til elevene på Hana skole er lavt. Skolen har lagt seg på en forholdsvis restriktiv linje med hensyn til å gi elever permisjoner til ferie utenom skolens fridager. Noen få foresatte velger likevel å reise på tross av at skolen ikke anbefaler eller innvilger permisjon. Rektor har informert foresatte om våre holdninger til dette. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Hana skole 2014 Hana skole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 7,8 % 6,2 % 6.9 % Skolen ser at vi sakte men sikkert de siste fem årene har redusert sykefraværet vårt. Det siste året har skolen opplevd at sykefraværet har gått noe opp igjen. Vi har jobbet mye med å bedre samarbeidet mellom pedagoger og andre ansatte. Vi har snakket jevnlig om nødvendigheten av å tenke alle elevene er våre. Ved å jobbe på denne måten har vi fått delt på noen av de største belastningene som enkelte av de ansatte har hatt. Vi har delt på ansvaret for enkeltelever som har vært spesielt utfordrende. Skolen har økt vaktholdet ute, ledelsen går selv vakter og har på denne måten sørget for en jevnere fordeling hvor alle ansatte rullerer på de områdene hvor belastningen oppleves størst. MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Hana skole 2015 Hana skole 2014 Oppvekst skole ,92 4,99 4,91 På Hana skole opplever vi at trivselen er meget høy. Medarbeiderundersøkelsen viser at vi har stor tilfredshet på alle områder som måles. Hana skole har vært gjennom omfattende forandringer og omorganiseringer de siste årene. Vi opplever at vi er en skole med høy trivsel og gode resultater for både store og små. 39

41 Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver Hana skole er fornøyde med resultatene på nasjonale prøver for Vi har over flere år sett at vi gradvis er på rett vei. Det har vært en stor omstilling fra at ansatte tidligere var negative til de nasjonale prøvene og medias håndtering av resultatene, til i dag hvor vi ser nødvendigheten og nytten av disse og at vi bruker resultatene konstruktivt for å 40

42 bedre læringen for den enkelte elev. Fokuset er snudd fra å snakke om fag, til mye mer å handle om grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Lærerne jobber for en bedre gjennomføring av prøvene og elevene er mer fokusert på å gjøre sitt beste. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Hana skole 2,13 % 6,25 % 3,77 % 9,3 % 5,36 % 4,17 % 1,17 % Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Det kan se ut som om Hana skole totalt sett har et lavere antall elever med enkeltvedtak etter opplæringslovens 5.1 enn Sandnes kommune, og et lavere antall elever med rett til spesialundervisning enn landet for øvrig. Det som kommer tydelig frem er at andelen elever med enkeltvedtak varierer fra trinn til trinn. Skolen har dette året hatt mer fokus på inkludering og sosial trening enn tidligere. En til en undervisning blir bare unntaksvis brukt. Forskning viser at de fleste elever lærer best sammen med andre. Vi prøver derfor å lage gode læringsgrupper av elever som har noenlunde samme utfordringer. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Hana skole har gjennomgått store organisatoriske endringer i løpet av de siste årene. Det har vært en stor snuoperasjon, men tiltakene har gitt økonomisk gode resultater. Hana skole kan for budsjettåret 2014 for første gang på flere år ikke fremvise et positivt økonomisk resultat. Skolen gikk med et merforbruk på over kr. Rektor vurderte at det på grunn av utfordringer i elevgruppa ikke var forsvarlig å redusere budsjettet ytterligere. Skolen har gjennom år opparbeidet seg fondsmidler som vi for 2014 måtte bruke for å dekke inn merforbruket dette året. Det betyr at skolen kjører med et litt for høyt aktivitetsnivå i forhold til tildelt budsjettramme. Selv om det økonomisk ser nokså bra ut, så oppleves voksentettheten som lav. På Hana skole har vi en opplevelse av at vi stadig er på rett vei, men har nådd en smertegrense på lav voksentetthet. Skolen skal i 2015 redusere bemanningen med ytterligere 2,5 ansatte. Skolen kutter ut prosjektet med utvidet tid til helsesøster på skolen og vi kutter ut intensive lesekurs for elever som trenger ekstra lesetrening. 41

43 Resultatvurdering Hommersåk Barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Arve Sæther Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre 3,6 ansatte 8 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ 8 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 42

44 Resultatene er fra 6.trinn. Dette trinnet har hatt en turbulent skoletid, med mye atferdsproblemer. Samlet sett må derfor disse resultatene være bra. Det meldes om mye mindre mobbing enn før i klassen. Det tyder på at de tiltakene som er satt inn har gitt resultater. Skolen må ha sterkere fokus på vurdering for læring til neste år. På grunn av mange andre ting, har dette hatt for lite fokus i år. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente permisjoner ,42% 0.79% Ugyldig fravær Tallet for permisjoner er relativt høyt. Det er bekymringsfullt at mange velger å ta ut ungene i skoletiden for å reise på ferie. Vi må jobbe med å bevisstgjøre de faglige konsekvensene ved å ta elevene ut av skolen. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Hommersåk 2014 Hommersåk 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 5,2% 6,9 6.9 % MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Hommersåk 2015 Hommersåk ,8 Deltok ikke Oppvekst skole 2015 Sykefraværet har gått ned fra 6,9% prosent i Vi er fornøyd med resultatet på medarbeiderundersøkelsen. Det har vært et år med mange omstillinger for personalet. Vi scorer veldig høyt på kollegiale forhold og trivsel. Skolen deltok ikke i 2014, det er derfor ikke mulig å sammenlikne resultatene med fjoråret. 43

45 Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver 44

46 Dette er veldig gode resultater for skolen. Årets 5. trinn er et av trinnene som fungerer best på skolen, resultatene må derfor sees i sammenheng med det. Det har vært lite uro på trinnet, og de har fått jobbet godt faglig over flere år. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Hommersåk 3,5% 4,5% 8,7% 5% 0 20% Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % 9 elever ved skolen har spesialundervisning. Dette er et akseptabelt nivå. Prosenten er veldig høy på 6. trinn. Dette er trinn med mange utfordringer. Skolen må i årene som kommer har større fokus på hvordan man tilrettelegger undervisning for alle elevene i klasserommet, samt fokus på tidlig innsats. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Vi fikk overført kr på slutten av året, på grunn av at vi kom til å ende med et stort overforbruk. Overforbruket skyldes for mange ansatte i forhold til de økonomiske rammene. Dette er blitt gjort på grunn av de store utfordringene som skolen har hatt. Vi har startet en nedbemanningsprosess for å kunne drive etter de rammene vi har. Tallene må også sees i sammenheng med delingen fra Maudland som kom midt i året. 45

47 Resultatvurdering Høle Barne og Ungdomsskole SKOLEFAKTA: Rektor: Arvid Strand Klassetrinn: Antall elever b-tr Antall elever u.tr Antall Barn i SFO Antall lærere 17,6 17,3 Antall andre 4,2 3,66 ansatte 9 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ 2.1 TRIVSEL Elevane trist godt hos oss, her ligg vi på snittet av Sandnesskulane. Vi har sett positiv utvikling og legg noko av det til vårt fokus på klasseleiing og trivselaktivitetar i friminutta. MOBBING 9 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 46

48 Vår holdning til mobberesultatet er at eit utslag her er eit for mykje. Vi er ikkje opptekne av prosent, den kan variere enormt når det t.d. kan vere ti elevar i ein klasse og ein blir mobba Vi jobber målretta for å stanse og forebygge mobbing. Resultat er som snittet i Sandnesskulane. 4.1 Vurdering for læring VFL er eit kjerneområde for vårt læringstrykk ovanfor elevane og vi har over dei siste åra låge på overkant av 3,9. Endringa er på 0,03 % = same resultat. Det er vi fornøgde med og det er også veldig oppmuntrande å gå inn i detaljane på elevane sine svar og finne at elevane i stor grad svarer at dei har fått opplæring i å bruke læringsstrategiar. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,3 1, ,49 1,12 0,02 Vi har generelt eit lågt fråvær og er merksame på den gode jobben heimane og elevane yter her med å arbeide for gode haldningar. Nytt av i år er mobil skule. Vi har som rutine at heimen varslar klassestyrar innan kl om eleven ikkje kan kome slik ønskjer vi å ha same rutiner som i arbeidslivet. Ein varslar om ein ikkje kjem på jobb! 47

49 Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær HØLE 2014 HØLE 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 7,5 2,8 6.9 % Vi har likt korttidsfråvær, men fleire langtidssjukemelde i MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet HØLE 2015 HØLE 2014 Oppvekst skole ,37 5,28 5,37 4,90 Vi har siste åra lege svært høgt på resultatet av medarbeidarundersøkinga det gjer vi også i år. Det kjem av godt miljø mellom medarbeidarar og leiing, samt av vi i leiinga jobbar nøye med struktur, mest mogleg openheit og breiast mogleg beslutningsgrunnlag. Endringa frå i år kan kome av litt konflikt på ein sak vedr. få personar, samt prioritering i forhold til tidsbruk hos leiinga = mindre tilgjengeleg i periodar. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver REKNING 9. trinn LESING 9. trinn 48

50 Resultata våre har variert ein del, litt sårbart for kor stor vekting ein elev utgjer med små klassar. Men vi har likevel nokre trendar: Snitt 8 kl er som elles i kommune, nasjon og fylke, tilsvarande ligg vi noko over på 9. trinn på lesing og noko under på rekning. Vi har avvik på lesing, både i 5. og 8. trinn har vi for få gode leserar. Tiltak er ekstra fokus på leselæring, leselærarfunksjon og felles bruk av leseplan. Vidare skal elevar i første klasse som viser vansker etter 5. innlæring av bokstav få hjelp. I tillegg er det set av ressurs til leseassistent ein fagarbeidar som saman med lærar sikrar at alle elevar i 1-2. kl får lest høgt for vaksen kvar dag. ENGELSK 5. trinn LESING 5. trinn 49

51 Rekning 5. trinn: Vi har eit svakare resultat på årets 5. trinn enn snittet i kommunen og svakare enn snittet vårt siste tre år. Det er gutane i klassa som trekk ned, vidare oppfølging ved tilpassa undervisning i klasserom og tiltak i samarbeid med PPT. 50

52 Grunnskolepoeng Vi har lege noko over snittet i kommune på grunnskulepoeng, men eksamensresultat viser minimalt skilnad på standpunkt og eksamenskarakter. GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE Andel elever som har fullført og bestått Vg1 Navn på skole Sandnes Nasjonalt Andel som har 83,3 81,4 83,2 fullført og bestått Vg Andel som har ,4 80,27 fullført og bestått Vg Andel som har 82,4 81,2 82,66 fullført og bestått Vg Kilde: PULS Vi får generelt gode tilbakemeldingar frå vidargåande om våre elevar i tillegg er det eit oversikteleg samfunn med ganske tette sosiale forventningar. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Målet er å få utført vårt samfunnsoppdrag på best mogleg måte og i størst mogleg grad i tråd med avtalt budsjett. Balansegangen mellom lovpålagte oppgåver, krav, forventningar og budsjettramme er ei krevjande idrettsgrein! I 2014 hadde vi eit meirforbruk på 185 kr. I kr. 51

53 Resultatvurdering Høyland Ungdomsskole SKOLEFAKTA: Rektor: Vigdis vatne Klassetrinn: 8-10.trinn Antall elever Antall Barn i SFO 0 0 Antall lærere Antall andre 7,25 6,94 ansatte 10 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Trivsel Mobbing Vurdering for læring 10 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 52

54 Medarbeidertilfredshet Høyland 2015 Høyland 2014 Oppvekst skole ,10 4,73 ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,115 2,165 0,618 Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Høyland 2014 Høyland 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 5,5 % 4,9 % 6.9 % MEDARBEIDERTILFREDSHET Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver 53

55 Grunnskolepoeng GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE Andel elever som har fullført og bestått Vg1 Høyland Sandnes Nasjonalt Andel som har 79,5 81,4 83,2 fullført og bestått Vg Andel som har 83 78,4 80,27 fullført og bestått Vg Andel som har 80 81,2 82,66 fullført og bestått Vg Kilde: PULS Økonomisk resultat Budsjett , ,- Regnskap , ,- Kilde: Visma 54

56 Resultatvurdering Iglemyr Barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Siri Jakobsen Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre 7,13 Stillinger 6,34 stillinger ansatte 11 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Trivsel Mobbing 11 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 55

57 Vurdering for læring Trivsel. Vi skårer bedre enn i fjor sammenliknet med oss selv, og ligger likt med gjennomsnittet i kommunen, og er godt fornøyde med resultatene. Mobbing. Vi skårer 4,68 på mobbing. Det vil si at det er 6 stk som føler seg mobbet flere ganger i uken. Det er for mange. Vi jobber systematisk med sosial kompetanse for å forebygge mobbing. Når vi får melding om mobbing setter vi i verk skolens mobbeplan, og den virker godt etter planen. Vurdering for læring. Vi har en markant forbedring sammenliknet med fjoråret. Det siste året har vi jobbet målrettet med vurdering for læring og de fire prinsippene for VFL. Kommunens kursrekke har hjulpet oss til å bli bevisste på området. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,97 0,77 0,1 Det er vanskelig å kommentere uten å ha noen å sammenlikne seg med. Vi må bare anta at elevfraværet er på linje med andre skoler. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Iglemyr skole 2014 Iglemyr skole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 7,42 % 5,32 % 6.9 % Sykefraværet har gått opp siden i fjor. Vi har hatt flere langtidssykemeldte enn tidligere. I forbindelse med utbygging har det til tider vært stor frustrasjon blant personalet noe som også kan påvirke helsen. Nå er ting på plass i nybygg og vi ser fram til et år med økt fokus på trivsel og kollegial støtte. Medarbeidertilfredshet Iglemyr skole 2015 Iglemyr skole 2014 Oppvekst skole ,31 4,49 4,91 56

58 Vi skårer lavt på medarbeiderundersøkelsen, blant annet på kollegiale forhold og trivsel. Dette skyldes til dels frustrasjoner i forbindelse med nybygg og ting som ikke har virket etter forventningene. Det har vært et krevende år med utbygging og personalet har blitt splittet på to personalrom. Vi vil i framtiden jobbe for å samle personalet og framstå som en samlet skole. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver Lesing 5. trinn I lesing har vi få på nivå 1, mange på nivå 2, og omtrent på gjennomsnittet med fylket på nivå 3. Dette året har vi deltatt i «På sporet» et forskningsprosjekt på UiS. Prosjektet går blant annet ut på å fange opp elever på 1. trinn under kristisk grense for å forebygge lesevansker. To lærere har deltatt på videreutdanning i lesing, og skolen nyter godt av deres lærdom. Regning 5. trinn 57

59 I regning har vi få elever på nivå 1, mange på nivå 2, og gledelig mange på nivå 3. Kursrekka med regning i Sandnes kommune har tilført skolen utvidet kunnskap om grunnleggende ferdigheter i regning i alle fag. Vi har fått en større bevissthet rundt dette. Engelsk 5. trinn I engelsk har vi særdeles få på nivå 1, mange på nivå 2 og ikke fullt så mange som ønskelig på nivå 3. Vi er godt fornøyd med å ha så få elever på nivå 1. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Iglemyr skole 1,33 % 3,17 % 10,42 6,12 % 7,55% 4,84 % 2,04% % Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Vi er flinke til å tenke tidlig innsats, og har jobbet for å sette inn hjelp tidlig for å forebygge lærevansker senere. Vi håper og tror også at tidlig innsats vil forebygge både lærevansker og skolevegring senere år. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Vi hadde et overforbruk i fjor. Iglemyr skole har gått fra å være en liten grendaskole til å bli en stor skole. Vi har vokst fort, og vil fortsette å vokse. De siste årene har vi fått flere nye elever med stort hjelpebehov innenfor atferd. For å opprettholde ro og orden, og ivareta 9a for alle elevene, har det vært nødvendig å sette inn ekstra personalet. Økonomien oppleves stram. Det er lite rom for uventede utfordringer. 58

60 Resultatvurdering Kyrkjevollen skole SKOLEFAKTA: Rektor: Kjell Arne Håland Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre ansatte 12 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Utvikling trivsel : Utvikling mobbing: 12 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 59

61 Utvikling vurdering for læring: Vi ser at skolen har hatt en positiv utvikling i forhold til trivsel og mobbing siste to år. Arbeidet med positivt læringsmiljø (bla. Trivselslederprogrammet) har nå begynt å gi resultater. I tillegg har skolen hatt noe ekstra fokus på mobbeproblematikken (bla ved en mobbeundersøkelse på 7.trinn). Vi ser også en positiv utvikling i forhold til Vurdering for læring, som også har vært et satsningsområde for skolen siste to år. Alt i alt er skolen fornøyd med den positive utviklingen i læringsmiljøet ved skolen. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,55 0,85 0,29 Når det gjelder ugyldig fravær settes saken på dagsorden i skolens sosialpedagogiske gruppe der også helsesøster er involvert. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Kyrkjevollen 2014 Kyrkjevollen 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 6.1% 4.2% 6.9 % Sykefraværet ved skolen skyldes i stor grad langtidssykemeldinger. Ingen av disse kan knyttes opp mot arbeidsmiljøet ved skolen. 60

62 MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Kyrkjevollen 2015 Navn på skole 2014 Oppvekst skole ,10 4,97 4,90 Vi er meget godt fornøyd med resultatet av medarbeiderundersøkelsen. Resultatene viser positiv utvikling og saken settes på dagsorden på skolens Arbeidsmiljøgruppe. Der vil vi arbeide etter rådmannens intensjoner. Vi ser utav undersøkelsen at vi scorer meget bra på punktet Vi støtter og hjelper hverandre og Stolt av egen arbeidsplass, men scorer forholdsvis lavt på punktet om tid vs arbeidsoppgaver og skape etisk bevissthet. Vi vil arbeide for å forsterke de to første, og for å forbedre de to siste punktene. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver engelsk Kyrkjevollen skole - Sandnes kommune - Rogaland fylke - Nasjonalt Nasjonale prøver lesing Kyrkjevollen skole - Sandnes kommune - Rogaland fylke - Nasjonalt 61

63 Nasjonale prøver regning Kyrkjevollen skole - Sandnes kommune - Rogaland fylke - Nasjonalt Vi er fornøyde med resultatene i regning, resultater vi tror skyldes skolens satsing på matematikk de siste årene. Vi er mindre fornøyde med resultatene i lesing og engelsk. Skolen har de siste år hatt fokus på lesing og vil neste skoleår avholde lesekurs for å løfte de svakeste elevene, noe vi tror vil gi bedre resultater på sikt, også i engelsk. I engelsk har vi skiftet læreverk og skal ha eget kurs i dette til høsten. Skolen hadde 0% fritak i lesing og regning og kun 1,25% fritak i engelsk, noe vi tror kan ha påvirket resultatene. Skolen satser også videre på arbeidet med de grunnleggende ferdighetene i fellestiden for lærere. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Kyrkjevollen 1,82% 1,89% 7,32% 9,09% 4,76% 5,56% 9,26% Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Tallene viser at skolen har god økonomisk styring. Men vi er bekymret for årene som kommer da vi ser at vi står ovenfor flere særskilte utfordringer som ikke fanges opp i normal budsjettildeling. Flere av våre elever vil trenge 100% spesialundervisning i hele opplæringstilbudet, elever som ikke har dette i dag. 62

64 Resultatvurdering Lundehaugen Ungdomsskole SKOLEFAKTA: Rektor: Randi Rønneberg Bustnes Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO 10 5 Antall lærere Antall andre ansatte [1] (12 ass. - 3 ledelse - 1 adm. kons.) Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Vi har i flere år hatt stabilt høy trivsel blant elevene på Lundehaugen. Vi har hatt fokus på å skape et godt miljø for elevene med kantine, åpent bibliotek og aktiviteter i storefri. I tillegg har vi et miljørom som er åpent i storefri. Skolen har også blitt med i Trivselsleder-programmet, slik at vi kan tilby enda flere aktiviteter nå ved hjelp av trivselslederne. Generelt sett opplever lite atferdsproblematikk på skolen. [1] Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 63

65 Vi opplever at vi har relativt god oversikt over mobbeproblematikken, og jobber kontinuerlig med i dette. Skolen gjennomfører blant annet mobbelogg to ganger i året, og jobber systematisk med å følge opp resultatene fra loggene. De tilfellene vi har hatt av mobbing har stort sett vært på 8. trinn, og som regel har disse sakene fått en løsning etter at de har blitt tatt tak i. Vi er fornøyd med framgangen vi ser på området til vurdering for læring. Vi opplever at vurderingspraksisen i forhold til mål, framovermeldinger, vurderingskriterier etc. har blitt godt innarbeidet på skolen, og at VFL har blitt normal praksis for de aller fleste lærere. Etter vår oppfatning viser elevundersøkelsen akkurat dette. Vi vil fortsette å holde fokus på VFL videre framover. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente permisjoner 1. termin Ugyldig fravær 3,8 0,8 0, Totalt fraværsdager 1. termin MEDARBEIDERTILFREDSHET 64

66 Medarbeider resultat Lundehaugen 2015 Lundehaugen 2014 Oppvekst skole 2015 Prosent 4,27 4,45 4,91 Vi er veldig skuffet over resultatet fra medarbeiderundersøkelsen. Vi ligger godt under snittet for resten av kommunen på alle variabler. Dessverre ser det ikke ut til at de grepene vi har gjort i forhold til å være tettere på de ansatte har gitt merkbare resultater, til tross for at vi har fått positive tilbakemeldinger på dette i medarbeidersamtaler. Siden resultatene er negative over hele linja, er det en utfordring å vite hvor en skal ta fatt. Ikke desto mindre vil vi gå gjennom resultatene i AMG og med personalet, og vurdere hvilke grep vi kan gjøre til neste år. SYKEFRAVÆR Sykefravær Lundehaugen 2014 Lundehaugen 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 6,23% 7,43% 6.9 % Sykefraværet har gått ned i år i forhold til i fjor, noe vi er godt fornøyd med. Vi har hatt noen langtidssykemeldinger i forbindelse med graviditet, operasjoner og dødsfall som nok har bidratt til et fortsatt relativt høyt sykefravær. Vi har for øvrig gjort noen tiltak for å lette vikarbyrden på den enkelte, noe som muligens kan ha bidratt til at sykefraværet har gått ned noe i forhold til i fjor. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver 65

67 Vi er relativt godt fornøyde med resultatene fra de nasjonale prøvene på 9. trinn. Vi ser at vi har færre elever på de to laveste nivåene både i regning og lesing enn de vi sammenligner oss med. Vi er også godt fornøyd med at vi i regning har svært få elever på nivå 1. I lesing ligger vi over snittet for Sandnes og Rogaland på det høyeste nivået, dette har vi ikke klart i regning. Generelt ser vi en stor del av elevene våre ligger på mestringsnivå 3. Den største utfordringen blir derfor å løfte flere av disse til de to høyeste nivåene. Grunnskolepoeng Vi er veldig godt fornøyd med den positive utviklingen vi ser i grunnskolepoengsum de tre siste årene. Vi gleder oss også over å se at det er svært lite avvik mellom standpunkt og eksamenskarakterene de siste årene. GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE 66

68 Andel elever som har fullført og bestått Vg1 Navn på skole Sandnes Nasjonalt Andel som har 81,2 81,4 83,2 fullført og bestått Vg Andel som har 83,2 78,4 80,27 fullført og bestått Vg Andel som har 81,2 82,66 fullført og bestått Vg Kilde: PULS Vi har tidligere ligget over snittet både for Sandnes kommune og nasjonalt når det gjelder andel elever som har fullført og bestått Vg1. Dessverre ser vi at vi i år har gått litt ned, og ligger nå rett under snittet for Sandnes kommune. Det er vanskelig å finne en god forklaring på dette, men vi vil naturligvis fortsette å gjøre det vi kan for å gi elevene et godt faglig grunnlag for å lykkes i videregående skole. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Ved å utsette en del nødvendig innkjøp hadde vi planlagt at vi skulle gå ut i null dette skoleåret. Dessverre fikk vi dagen før regnskapsslutt beskjed om at det var gjort en feil slik at vi i løpet av 2014 hadde fått kr for lite. I tillegg fikk vi rett før jul overført større refusjoner enn det vi hadde forutsett. Disse overføringene var grunnen til at vi gikk ut et større overskudd enn det vi hadde ønsket. 67

69 Resultatvurdering Lura Barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Berit Voster Heggen Klassetrinn: trinn samt innføringsklasse for språklige minoriteter Antall elever Antall Barn i SFO Antall 22,83 24,52 lærerstillinger Antall andre 6,69 4,60 ansatte 13 Rektor/inspektør 2 2,20 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI I GSI kan en finne antall lærere men antall andre ansatte er oppgitt i antall stillinger. For at dette skal bli riktig, velger jeg å oppgi antall stillinger og ikke antall lærere. Vi har mange lærere i redusert stilling og dette vil derfor ikke gi et riktig tall. Lura skole har økt ressurs for andre ansatte. Dette er miljøterapeuter. Vi ser nødvendigheten av å ansette andre ansatte med annen faglig bakgrunn for å møte de utfordringer vi har i forhold til elever med store hjelpebehov. Dette medfører at antall pedagoger har blitt redusert fra til Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Elevene på Lura skole sier de trives godt på skolen og at de har noen å være sammen med i friminuttene. 13 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 68

70 I følge elevene på Lura skole forekommer ikke mobbing så ofte, men det finnes en gruppe elever som sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. I elevundersøkelsen 2013 har elevene for første gang svart på spørsmål om ulike former for krenkelser. Det ble også stilt spørsmål om hvem som krenket, hvor det skjedde. Elevundersøkelsen de 2 siste årene viser at mobbingen også består av ulike former for krenkelse som også kalles indirekte mobbing.15,79 prosent av elevene 2013 hadde for eksempel opplevd å bli gjort narr av eller ertet slik at de ble leie seg 2 eller 3 ganger i måneden eller mer. Trenden er at både i 2013 og 2014, melder en prosentandel av elevene at de blir krenket. Elevene sier at krenkelsene foregår stort sett i gangen eller i friminuttet. Disse elevene må skolen identifisere. Skolen har innført egen ikke-anonym elevundersøkelse på alle trinn våren 2015 som skal brukes en gang pr halvår. Skolen har også hatt en gjennomgang av tiltak for tilsyn i ganger og friminutt. Elevene sier at de har lærere som forklarer dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene. Læreren forklarer elevene hva de skal lære og det er vanlig at det er kriterier for måloppnåelse. Elevene vurderer seg selv sammen med lærer og sammen med medelever i klassen. 69

71 ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,57 % O, 47 % 0,04 % Medarbeiderresultat MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Lura skole 2015 Lura skole 2014 Oppvekst skole ,25 Lura skole har tilfredsstillende resultater på medarbeiderundersøkelsen. Spesielt høy er trivselen og kollegialt forhold. SYKEFRAVÆR Sykefravær Lura skole 2014 Luras kole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 10,68 % 9.97 % 6.9 % Lura skole har et høyt sykefravær. Skolen jobber aktivt med å forstå hva som ligger bak det høye fraværet. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver 70

72 71

73 Lura skole har for mange elever på mestringsnivå 1 både i engelsk, regning og lesing. Det er ikke tilfredsstillende fremgang for hverken svake eller sterke elever. Lura skole vil undersøke nærmere om dette skyldes tilpasset undervisning, om skolen har høye nok forventninger til elevene og om læringstrykket er høyt nok. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Lura skole 1,64 % 1,88 % 2,17 % 8,50 % 9,75 % 4,44 % 13,64 % Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Lura skole hadde god balanse i økonomien i I 2014 hadde skolen et mindre forbruk på kr

74 Resultatvurdering Lurahammaren Ungdomsskole SKOLEFAKTA: Rektor: Paul Berner næsse Klassetrinn: trinn Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere 26,4 27,5 Antall andre ansatte 14 2,1 2,9 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ 73

75 TRIVSEL OG MOBBING: Elevene scorer stabilt høyt på trivsel, noe som også viser igjen i det daglige arbeidet og aktiviteten på skolen. Det forekommer også lite mobbing, noe som også bekreftes gjennom egne mobbeundersøkelser. VURDERING FOR LÆRING: Dette har vært vårt fokusområde de siste to tre år, og mener vi har lykkes meget godt i dette arbeidet. Arbeidet har vært preget av kollektiv kompetanseutvikling og svært god delingskultur. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,9 % 0,4 % 0,006 % Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Lurahammaren 2014 Lurahammaren 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 2,21 2, % SYKEFRAVÆRET er stabilt lavt på Lurahammaren, og var i 2014 på sitt laveste. Noe av sammenhengen tror vi må være høy trivsel hos de ansatte og et godt læringsmiljø blant elevene. MEDARBEIDERTILFREDSHET MEDARBEIDERTILFREDSHETEN har økt siste år. Utenom at personalet scorer stabilt høyt på trivsel, er det i siste medarbeiderundersøkelsen mest framgang for områdene ledelse og løsningsorientert kultur. Ekstra gledelig: Det var framgang på alle indeksene. Medarbeider-tilfredshet Lurahammaren 2015 Lurahammaren 2014 Oppvekst skole ,9 4,6 4,9 74

76 Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver Kommentarer: Lurahammaren har lavere andel elever på mestringsnivå 1, men også på nivå 5. Totalt har det vært en «gjennomsnittlig» framgang fra 8. til 9. trinn. Skolen er ikke helt fornøyd med resultatene, og vil prøve å ta fatt i arbeidet med å bedre lese og regneferdighetene fra neste skoleår av. Da vil vi sette inn lærerressurser direkte inn i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning på 8. trinn. Grunnskolepoeng 75

77 Vi scoret betydelig over alle snitt skoleåret Det ble (som alltid) jobbet meget godt på 10. trinn, samtidig som vi visste at dette også var et faglig sterkt elevkull. Resultatene fra dette kullets nasjonale prøver i 8. og 9. trinn var på et snittnivå, men vi har klart å få til et godt læringsmiljø bl.a. gjennom arbeidet med Vurdering for Læring. GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE Andel elever som har fullført og bestått Vg1 Lurahammaren Sandnes Nasjonalt Andel som har 79,1 81,4 83,2 fullført og bestått Vg Andel som har 94,8 78,4 80,27 fullført og bestått Vg Andel som har 87,4 81,2 82,66 fullført og bestått Vg Kilde: PULS Andelen fullført og bestått Vg var uvanlig lav i forhold til andre år. Vi vet at i elevkullet 10. trinn skoleåret var det mange elever som hadde store utfordringer både sosialt og faglig. (Viser til tabellen over om grunnskolepoeng) Mange av disse har nok hatt store problemer med å fullføre og ikke minst bestå Vg1. Vi vet også at flere av disse elevene fortsatt er i Vg og vil sannsynligvis fullføre på lengre tid eller går på spesielt tilrettelagt opplegg. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Vi gikk med noe overforbruk (ca. 1 %) i 2014, men dette ble i sin helhet dekket inn av skolens fond. Det er utfordrende å drive skolen økonomisk for tiden både pga innsparinger og ikke minst at vi er få elever for tiden, men ikke få nok på alle trinn til å redusere klassetallet. Derfor driver vi en skole med små klasser, noe som kan være en fordel pedagogisk, men en stor utfordring økonomisk. 76

78 Resultatvurdering Malmheim skule SKOLEFAKTA: Rektor: Atle Sømme Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre ansatte Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Utvikling trivsel: Utvikling mobbing: 15 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 77

79 Utvikling vurdering for læring: Vi scorer over 4 på alle områdene, noe vi kan si oss forøyde med, selv om vi ikke er i mål før alle elever kan si de ikke opplever mobbing. Resultatene varierer heller mye fra år til år. En årsak til dette er trolig det lave elevtallet, som medfører at den enkelte elev gir relativt stort utslag. Trenden for trivsel er jevnt synkende fra 4,38 i til 4,13 i I samme periode har vi en positiv trend når det gjelder mobbing, fra 4,3 til 4,66. Trenden for læring heller nedover, men forskjellen mellom 4,29 og 4,21 er liten. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,96 % 0,69 % 0,005 % Vi syns disse tallene gir et godt bilde av fraværet ved skolen. Vi ser, som andre skoler, en økning i elever som søker permisjon for å reise bort med familien. Vi vet ikke helt hvordan vi, med 0,69 % fravær grunnet permisjon ligger an i forhold til andre, men ut fra samfunnstrenden finner vi denne prosenten akseptabel. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Malmheim skule 2014 Malmheim skule 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 5,0 % 2,7% 6.9 % Når det gjelder sykefravær, hadde vi en spesiell situasjon med langtidssykemelding våren Fraværsprosenten på 2,7% i 2013 er mer normal for oss, noe vi også ser tendens til nå i Vi er tilfreds med at vi har en så liten fraværsprosent. 78

80 MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Malmheim skule 2015 Malmheim skule 2014 Oppvekst skole ,82 4,89 4,91 På medarbeiderundersøkelsen har vi en nedgang fra 4,89 i 2014 til 4,82 i år. Vi scorer fremdeles 5 eller bedre på Kollegiale forhold, Trivsel og Inkluderende arbeidsliv. Vi scorer fortsatt lavest på Fysisk/ergometrisk tilrettelegging og Løsningsorientert kultur, med hhv 4,45 og 4,54. Ledelse skiller seg ut i med en tilbakegang på 0,28, fra 5,08 til 4,80. Dette dreier seg i hovedsak om mindre tid og oppfølging av den enkelte ansatte. En forklaring er at skolen har vokst i kompleksitet mens administrasjonsressursen har stått stille de siste årene. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver engelsk 79

81 Nasjonale prøver lesing Nasjonale prøver regning Malmheims resultat ligger over referansegruppene i engelsk. Vi har en noe høyere prosentandel av elevene på mestringsnivå 3. I lesing ligger vi omtrent likt med de andre referansegruppene. I regning ligger vi betydelig under referansegruppene med 50 % av elevene på laveste mestringsnivå. Vi har samme prosentandel elever på mestringsnivå 3. Det er gruppen i midten som er liten hos oss. Flere elever i klassen ligger rett under grensen for nivå 2. Nå må det påpekes at trinnet har en noe atypisk elevsammensetning. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Malmheim skule % 16,7 % 12,5 % 20 % - Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % 80

82 Trinnene våre er små. De teller fra 9 til 24 elever. En enkelt elev kan utgjøre mellom 4, 16% og 11,11 %. Den høye prosentandelen bekrefter at vi må bruke forholdsvis mye ressurs på spesialundervisning, og at vi derav har et betydelig merforbruk for tiden. Elevene blir tildelt spesialundervisning etter sakkyndig vurdering, som bygger på at elevene ikke klarer å nå undervisningsmålene for trinnet. Selv i små klasser må vi sette inn ekstra ressurs av lærer eller assistent. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap I 2013 stemte regnskapet bra med budsjettet ble utfordrende: Økning i lønnskostnader for å ivareta spesialundervisning og læringsmiljø på flere trinn. Nedgang i antall elever i SFO utover høsten. Vi kunne ikke nedbemanne tilsvarende uten å redusere SFOs åpningstid. Behov for læremidler på bokmål da samtlige elever ved skolen har valgt bokmål som målform. Dette medførte et merforbruk på kr i Da har vi også tømt disposisjonsfond for å balansere regnskapet. Vi har samme økonomiske utfordringer også i

83 Resultatvurdering Maudland Barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Helen Eie Klassetrinn: klasse Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre 4,12 3,71 ansatte 16 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Trivsel Elevundersøkelsen viser en positiv utvikling av området trivsel over flere år, og de gode resultatene forteller at elevene opplever en høy grad av trivsel på Maudland skole. Dette handler i stor grad om systematisk og bevisst jobbing med et positivt læringsmiljø i hele personalet. På alle trinn arbeides det forebyggende med sosial kompetanse. Utfordringer tas tak i med en gang. Arbeidet med den årlige revyen vurderes å ha stor betydning for elevenes trivsel, læring og opplevelse av mestring. I år er alle elevene i klasse med på arbeidet med å sette opp en stor forestilling i Kulturhuset. 16 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 82

84 Mobbing I følge resultatene i elevundersøkelsen forekommer mobbing sjelden ved Maudland skole, men det finnes en liten gruppe elever som melder at de har opplevd mobbing. Skolen har i vår innført en logg for å avdekke mobbing. Dette skal gjøres to ganger i semesteret. Alle elevene i klasse skal svare skriftlig på spørsmål knyttet til mobbing, mens elevene i 1. og 2. klasse får en samtale med læreren. Mobbeloggen blir fulgt opp, og nødvendige tiltak iverksettes. Vurdering for læring Resultatene i elevundersøkelsen viser at elevene ved Maudland skole opplever at lærerne forklarer dem læringsmålene, forteller dem hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre. Skolens arbeid med Vurdering for læring gjennom flere år har gitt en mer strukturert undervisning og mer fokus på læring, tilbakemeldinger og faglige råd til elevene. Resultatene vurderes som svært positive, men skolen må jevnlig vurdere om det vi gjør, fører til læring og mestring hos elevene. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,2 0,45 0,13 Elevenes sykefravær i var omtrent som forventet. Godkjente permisjoner fordelte seg noe ulikt på klassetrinnene. Til sammen utgjorde dette fravær 25 uker. Det ugyldige fraværet skyldtes en elev som reiste til sine foreldres hjemland i 7 uker uten å søke permisjon. 83

85 Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Maudland skole 2014 Maudland skole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 6,51 4, % Sykefraværet vurderes som lavt ved Maudland skole. Totalt var sykefraværet for 2014 på 6,51 %. Dette tallet er påvirket av et høyt sykefravær våren Kortidsfraværet er stabilt lavt og utgjorde i ,27 %. MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Maudland skole Maudland skole Oppvekst skole ,14 3,96 4,9 Resultatene ved årets medarbeiderundersøkelse vurderes som svært gledelige. Fjorårets undersøkelse viste områder det var viktig å ta tak i. Skolens arbeidsmiljøgruppe og de ansatte har bidratt i prosessen med å prioritere tiltak. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver Engelsk Regning 84

86 Lesing Maudland skole har fortsatt gode resultater på nasjonale prøver. Skolen ligger over gjennomsnittet for både Sandnes kommune, Rogaland fylke og nasjonalt i lesing, regning og engelsk. Det er svært gledelig at andelen elever i nivå 1 er lavt, mens det er høyt i nivå 3. Skolens arbeid med å holde et høyt læringstrykk vurderes som viktig for de gode resultatene. Fokuset på prinsipper som fremmer god læring og arbeid med et positivt læringsmiljø, er også viktige faktorer. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Maudland 2,85 % 0 % 6,06 % 7,69 % 12,5 % 4,34 % % Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % 85

87 Tabellen viser at to av trinnene har en høy andel elever med spesialundervisning. Flere av elevene ved skolen har omfattende behov og vurderes å ha rett til spesialundervisning i hele sin opplæring. Totalt for hele skolen utgjør spesialundervisningen 6, 45 %. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Tallene i tabellen er ikke sammenlignbare. I 2013 var Maudland skole en av to skoler i enheten Riskafjorden skoler. Hommersåk skole og Maudland skole ble delt i to enheter i februar På grunn av delingen er nok skolens underforbruk i 2014 ikke helt som tallene i tabellen viser. Men på grunn av mange sykemeldinger våren 2014, som det ikke var mulig å sette inn vikar for, er det likevel riktig at skolen underforbrukte midler. Fra inneværende år vil budsjett og regnskapstall kun gjelde Maudland skole. 86

88 Resultatvurdering Porsholen Barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Torill K. Hoel Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre (sfo) ansatte 17 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Utvikling mobbing: Utvikling vurdering for læring: 17 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 87

89 Porsholen skole er fornøyd med at resultatene våre under emne læringsmiljø er så gode. De ansatte ved skolen kjenner godt til regler og normer og reagere forutsigelig og tidlig på både ønsket og uønsket atferd. Dette skaper trygge rammer for elevene. Skolen legger stor vekt på å handle proaktiv, har godt vakthold og passer på at alle lærere og elever er med i utviklingsarbeidet. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,85 0,92 0, ,02 0,65 0,02 Vi er veldig godt fornøyd med fraværstallene våre. En liten oppgang i lovlig sykefravær er kanskje å forvente fra et så lavt tall som vi hadde skoleåret 13/14. Vi har redusert det ugyldige fraværet og permisjonene. Dette mener vi har med god informasjon å gjøre og foreldre som har ser viktigheten av å være på skolen. Vi kan og legge til godt skolemiljø som en av faktorene. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Porsholen skole 2014 Porsholen skole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 6,9 % 6,9 6.9 % MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Porsholen på skole Porsholen på skole ,11 4,88 Oppvekst skole

90 Vi scorer likt (6,9) totalt på sykefraværet som i fjor for hele Porsholen skole inkludert sfo. Dette skyldes i stor grad 4 langtidssykemeldte. Skoledelen av fraværet viser en nedgang, noe vi er svært fornøyd med. Vi har hatt en signifikant framgang i medarbeidertilfredshet. Dette gjør at vi tolker sykefraværet til å være relatert til forhold utenfor skolen. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver Engelsk Lesing 89

91 Regning 90

92 Porsholen skole er veldig godt fornøyd med resultatene vi har på Nasjonale prøver både på 5 trinn og som avgiverskole. Resultatene viser at det er et stort læringstrykk ved skolen, at vi får de fleste elevene med og at skolen scorer bedre enn snittet i de fleste fag. Vi har over flere år klart å balansere trivsel og læringstrykk på en slik måte at elevene både trives og lærer. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Porsholen skole 9,5 % 2,2 % 7,5 % 8,3 % 7,5 % 10,6 % 7,1 % Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Skolen har blitt stadig bedre til å tenke tidlig intervensjon. Ledelsen er enig i dette satsningsområdet og ser at det er nyttig. Når lovpålagte timer er fordelt, så velger vi å gi flest timer til de laveste trinnene. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Vi er godt fornøyd med vår økonomiske styring. Vi ser at budsjettet er stramt og vet at med litt ekstra ressurser kunne vi ha styrket tidlig innsats sterkere. Vi ville også hatt mulighet til å styrke lærertettheten på alle trinn. 91

93 Resultatvurdering Riska Ungdomsskole SKOLEFAKTA: Rektor: Øyvind Fjermestad Klassetrinn: trinn Hommersåk Antall elever Antall Barn i SFO 0 0 Antall lærere Antall andre 7 8 ansatte 18 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Trivsel Mobbing 18 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 92

94 Vurdering for læring Skolen scorer «grønt» både på vurdering for læring og trivsel. Resultatet for mobbing har hatt en positiv utvikling fra Dette tyder på at det psykososiale læringsmiljøet er tilfredsstillende, og at vår vurderingspraksis er i henhold til de forventninger som blir stilt. Skolen holder stadig fokus på både trivsel, mobbing og vurdering for å kunne gi eleven et stadig bedre tilbud. ELEVFRAVÆR Fravær ,02 % ,66 % Fraværet rapporteres av lærerne gjennom It s Learning og er for tilgjengelig som en total av gyldig fravær. For skoleåret fordelte fraværet seg slik: 34 % av eleven hadde et fravær på tre eller færre dager, 37 % hadde mellom 4 og 9 dager, mens 29 % hadde et fravær på 10 dager eller mer. Andelen elever med et fravær på 20 dager eller mer var 8 %. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Riska ungdomsskole 2014 Riska ungdomsskole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 4,37 % 2,55 % 6.9 % MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeider tilfredshet Riska ungdomsskole 2015 Riska ungdomsskole 2014 Oppvekst skole 2015 Prosent 4,97 5,07 4,85 Sykefraværet har de siste årene blitt lavere. Dette sett opp mot en medarbeiderundersøkelse som viser en fin utvikling fra 2010 til 2014 tyder på at medarbeiderne trives og er ved god helse. 93

95 Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver Regning 9. trinn Lesing 9. trinn Nasjonale prøver i regning og lesing viser en større andel elever på mestringsnivå 4 og 5. enn kommune, fylke og nasjon. I andre enden viser vi på samme måte en lavere andel elever på de to nederste mestringsnivåene. Vi har samtidig færre elever på høyeste mestringsnivå. Ser vi utviklingen fra 8. til 9. klasse, viser det at det arbeidet som legges ned i forhold til lesing og regning gir et løft i elevenes mestringsnivå. 94

96 Grunnskolepoeng Grafen viser en fin fremgang når det gjelder grunnskolepoeng med et toppår for kullet. GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE Andel elever som har fullført og bestått Vg1 Riska Sandnes Nasjonalt Andel som har 87,25 81,4 83,2 fullført og bestått Vg Andel som har 78,16 78,4 80,27 fullført og bestått Vg Andel som har 79,38 81,2 82,66 fullført og bestått Vg Kilde: PULS Våre elever har en fin utvikling i forhold til gjennomføring sett i forhold til kommunen kullet har en uvanlig god gjennomføring sammenliknet med både kommune og nasjon. Dette samsvarer godt med skolens grunnskolepoeng som også var på topp for dette kullet. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma 95

97 Resultatvurdering Sandved skole SKOLEFAKTA: Rektor: Siri Selvikvåg Wernø Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre 4,7 6,98 ansatte 19 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ 19 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 96

98 Vi har en positiv kurve ift både trivsel, mobbing og VFL. Det viser at det arbeidet vi gjør som Respektskole og gjennom Trivselslederprosjektet fungerer bra. Vi vil fortsette arbeidet vårt med like stor intensitet fremover, da resultatene viser en positiv utvikling over tid. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner , 34 0,62 0,037 På Sandved har vi jevnt over et lavt elevsykefravær. Vi registrerer at antallet godkjente permisjoner har gått merkbart ned sammenlignet med forrige skoleår. Det samme gjelder ugyldig fravær. Dette indikerer at skoleleders oppfordring til foresatte om ikke å søke permisjon utover skolens ferier, kan ha hatt effekt. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Sandved 2014 Sandved 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 7,3 % 4,9 % 6.9 % Det har i 2014 vært flere langtidssykemeldte sammenlignet med 2013, og disse har blitt fulgt opp etter kommunens retningslinjer. Vi registrerer også at ingen av sykmeldingene er arbeidsrelaterte. MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Sandved 2015 Sandved 2014 Oppvekst skole ,76 4,63 4,91 Medarbeidertilfredsheten for Sandved skole og sfo er samlet på 4,76. Det er gledelig å registrere god fremgang på flere områder, bl.a høy score på trivsel og etikk som vi har hatt fokus på etter forrige medarbeiderundersøkelse. Områder vi skal arbeide videre med og eventuelle tiltak vil skole og sfo drøfte og fastsette sammen med personal- og arbeidsmiljøgruppa. 97

99 Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver 98

100 Sandved skole har et jevnt over godt resultat, på eller over landsgjennomsnitt. Vår utfordring er at resultatene varierer en del fra år til år. Dette arbeider vi med, og søker hele tiden de gode løsninger for å bedre resultatene. Vi registrerer med stor glede at pedagogene våre er svært løsningsorienterte og villige til å gjøre den ekstra innsatsen som trengs for å styrke elevenes faglige utbytte. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Sandved 1 elev, 1,1% 2 elever, 2,2% 6 elever, 8,5% 4 elever, 5,7% 2 elever, 2,5% 5 elever, 6,9% 7 elever, 8,8% Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Vi registrerer at vi har en jevnt over lav andel elever som mottar spesialundervisning. Vi ser at vår satsing på tidlig innsats, indikerer at vi får en lavere prosent på mellomtrinn (5-6) enn Sandnes kommune for øvrig. 3. trinn og 7. trinn er i en særstilling Dette skyldes i år en større andel elever med store, omfattende og sammensatte behov. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma 99

101 Skolen har solid økonomistyring slik tallene viser, og har hatt det i flere år. I 2014 gikk vi i balanse med et lite mindreforbruk på ,-. God og stram økonomistyring har gitt oss noe handlingsrom til å investere i inventar og utstyr, samtidig som vi prioriterer så høy pedagogtetthet som mulig. 100

102 Resultatvurdering Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) FAKTA: Adresse: Holbergs gate 15, 4306 SANDNES Leder: Marit Midtskog Hjemmeside: «Vi arbeider for å gi rett tiltak til rett barn til rett tid». MÅL: Minoritetsspråklige barn og unge lykkes med god språkutvikling og oppnår mestring raskere. Minoritetsspråklige har en språkutvikling som gir god faglig og sosial utvikling Minoritetsspråklige barn og unge får et godt liv og er aktive deltakere i samfunnet. Forebyggende og kostnadsbesparende innsats for samfunnet på lang sikt. BRUKERE: Senter for flerspråklige barn og unge ble etablert som en egen resultatenhet i 2008 og er kommunens ressurssenter i arbeidet med minoritetsspråklige barn og unge. Barnehager og skoler er våre primærbrukere. BARNEHAGE: 2014/ / / /12 Antall barn i Sandnes kommune med minoritetsspråklig bakgrunn Antall barn som søker TA Antall barn i barnehage som får tospråklig assistent Antall barnehager som får støtte i form av tospråklig assistanse Antall språk Antall barn som ikke får / prioritert tospråklig assistanse De ti språkene som har flest brukere blant barn som har tospråklig assistanse i barnehagen er polsk, arabisk vietnamesisk, litauisk, albansk, russisk, urdu, tsjetsjensk, tamil og rumensk. SKOLE: 2014/ / / /12 Antall elever som har gått over fra særskilt språkopplæring til tilpasset opplæring Antall elever med som mottar særskilt språkopplæring (Oppl.loven 2.8) Antall registrerte språk i bruk blant elever som har særskilt språkopplæring Ca. 59 Ca Antall språk det blir undervist på (TFO/ MMO) Antall språk der FBU ikke har tilgjengelig personale Antall elever med vedtak om TFO Antall uketimer brukt til TFO 406,18* 428* Antall elever med vedtak om MMO Antall uketimer brukt til MMO (undervisning i små grupper) 12, Antall elever med vedtak om TFO + MMO 399 Ca 375 Ca 400 Ca 430 Antall uketimer totalt 418* 432* * Merknad: Fra og med skoleåret 2013/14 er utregning i undervisningstimer som er 60 min (tidligere 45 minutter) Dette resulterer i at færre elever får TFO men de får mer tid for TFO opplæring. 101

103 De ti språkene som har flest brukere blant elever med vedtak etter Oppl.l. 2.8 polsk, arabisk, litauisk, engelsk, urdu, vietnamesisk, tsjetsjensk, russisk, spansk, thai. Særskilt språkopplæring består av 3 komponenter 1. Særskilt norskopplæring: særskilt opplæring i norsk 2. Morsmålsopplæring: opplæring i elevens morsmål 3. Tospråklig fagopplæring: fagopplæring på elevens morsmål og norsk Tabell: Antall elever med forskjellige tiltakene i språkopplæringen / / / /15 Antall elever med vedtak om TFO Antall elever med vedtak om MMO Antall elever med vedtak om TFO + MMO * Merknad: Fra og med skoleåret 2013/14 er utregning i undervisningstimer som er 60 min (tidligere 45 minutter) Dette resulterer i at færre elever får TFO men det blir mer tid for TFO opplæring per elev. UTVIKLINGSRESULTAT: Utviklingsmål 1: I våre barnehager har vi dyktige og inspirerende ansatte med høy kompetanse I Sandnes-skolen er medarbeiderne (lærerne, lederne og andre ansatte) dyktige, engasjerte og har høy status. I Sandnes stiller lærerne, lederne og andre ansatte krav og blir stilt krav til. Resultatmål For å nå utviklingsmålet skal FBU innen egen enhet: Øke totalscoren på medarbeiderundersøkelsen Øke andelen ansatte som deltar i etter- og videreutdanning, herunder videreutvikle senterets kompetanse i kartlegging og testing som grunnlag for et tilpasset opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever Redusere sykefraværet Øke andelen nyansatte med videreutdanning utover grunnutdanning For å bistå barnehagene og Sandnes-skolen med å nå utviklingsmålet skal FBU: Ha en fleksibel organisering som bidrar til at en kan ha rett kompetanse på rett sted til enhver tid både i barnehage og skole Videreutvikle og øke etterutdanningstilbudet for tilsatte både med og uten førskole-/ lærerutdanning Øke de ansattes mestringsopplevelse gjennom målrettet kompetanseoppbygging, veiledning og støtte på det flerspråklige området Medarbeiderresultatene viser fortsatt en jevn oppgang. Vi arbeider systematisk med kompetanseutvikling ved hjelp av KOMPIS. Vi registrerer at medarbeiderne i større grad viser medvirkning i egen utvikling 102

104 Resultat 2014: Utvidet kompetansetilbud til barnehager og skoler som tilbys gjennom Kompetanseportalen og i papirform. Økt bevissthet omkring etiske retningslinjer Systematisk arbeid med kulturformidling Videreutvikling av samarbeidsrutiner med enhetene vi har relasjoner til Satsing på kompetanseutvikling for de ansatte. Satsing på å ta i bruk digitale læringsressurser på mange språk, økt IT-kompetanse, forberedelse til fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget, BKAkurs for å styrke norskferdigheter i yrkesrelatert sammenheng Systematisk veiledning til enheter FBU har ledet «Språkprosjektet» for to barnehager og en skole Tverretatlig arbeid Kontinuerlig utviklingsarbeid for å disponere ressursene rett. Interkommunalt nettverksarbeid Fortsatt drifting av litauisk redaksjon i Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring (NAFO) sin nettside Tema Morsmål Utviklingsmål nr. 2 I våre barnehager opplever alle barn glede og mestring I Sandnes-skolen opplever alle elevene fremgang og mestring. Resultatmål For å nå utviklingsmålet skal FBU: Arbeide mer utadrettet for å gi nødvendig støtte til barn/elever, barnehager og skoler Utvikle og implementere gode strategier for å redusere antall førskolebarn med behov for særskilt norskopplæring ved skolestart Utvikle og implementere strategier for rask overgang fra særskilt norskopplæring til ordinær undervisning Gi kompetanseheving og veiledning med særlig fokus på: - Bredde og systematikk for alle elever - Tilrettelegging og organisering av barnehage/skoletilbudet til minoritetsspråklige - Kartlegging, herunder utvikling av felles forståelse for kartlegging og utviklingsnivå - Arbeid omkring og for det/den enkelte barn/elev Resultat 2014: Økt innsats i form av veiledning, deltaking i utviklingsarbeid, forelesninger Bredt kompetansetilbud Bidrag til utvikling av et godt foreldresamarbeid Tilbud om kompetanseheving i bruk av tilpassa læringsressurser til målgruppa Utviklingsmål nr. 3 I våre barnehager har vi gode relasjoner til våre samarbeidspartnere I Sandnes-skolen får elever og foresatte tydelig og jevnlig tilbakemelding, slik at de kjenner målene i fagene, og vet hva som skal til for å bli bedre. Resultatmål For å bistå barnehagene og skolene med å nå utviklingsmålet skal FBU: I kompetanseutviklingstiltak og veiledning styrke barnehagenes/skolenes kompetanse til å ha god og målrettet dialog med minoritetsspråklige barn/elever og deres foresatte Bistå barnehagene/skolene i dialogen med de foresatte Hjelpe barnehagene/skolene til å sette tilpassede og oppnåelige mål for barna/elevene i målgruppene Hjelpe skolene til å legge prinsippene i "Vurdering for læring" til grunn for oppfølgingen av den enkelte elev 103

105 Resultat 2014: Brukerundersøkelsen har vist økt tilfredshet i samarbeidet og har gitt oss innspill til videreutvikling Resultatene fra brukerundersøkelsene brukes sammen med medarbeiderne for å forbedre og målrette innsatsen til enhetene og til de foresatte Bidrag til foreldremedvirkning i form av kommunikasjonsstøtte, skriftlig og muntlig Utviklingsmål nr. 4 I våre barnehager er det et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø I Sandnes-skolen har elevene et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing hvor de trives og opplever god arbeidsro. Resultatmål: For å bistå barnehagene og skolene med å nå utviklingsmålet skal FBU: Veilede og iverksette kompetanseutviklingstiltak for å videreutvikle den flerkulturelle forståelsen Resultat 2014: Veiledning til 22 barnehager Veiledning i ulik form og på ulikt nivå til de aller fleste skolene MEDARBEIDERRESULTAT: Sykefravær Oppvekst skole FBU 2014 FBU 2013 FBU 2012 FBU Prosent 6,92 6,19 7,23 8,97 6,29 Medarbeidertilfredshet Oppvekst skole FBU 2015 FBU 2014 FBU 2012 FBU Skåre 4,91 5, ,16 5,06 Kilde: BaRM Vi utvikler sosiale tiltak for å styrke trivselen og vi har videreført ulike mosjonstiltak og sosiale aktiviteter. Arbeidsmiljøgruppa (AMG) har ønsket å sette fokus på nærvær og tilstedeværelse og eventuelt tilrettelegging for alternative arbeidsoppgaver i stedet for å velge fravær. Arbeidsmiljøgruppa (AMG) satte seg et ambisiøst mål om et nærvær på 94% og vi nådde nesten målet med et nærvær på 93,81 (altså et sykefravær på 6,19%) ØKONOMISK RESULTAT Budsjett Regnskap Prioriteringer på barnehageområdet: De barna som er nye i norsk skal få tilbud om tospråklig assistent. Veiledning fra fagutvikler til barnehager i arbeidet med å stimulere språkutviklingen i norsk i alderen 0-6 år. Styrke innsatsen på veiledning og kompetansetilbudet til enhetene. Prioriteringer på skoleområdet/ ressurser til norsk: Alle elever som er kartlagt med behov for særskilt språkopplæring får norskopplæring i innføringsklasser eller på nærskolen. 104

106 Opplæringen gis etter Læreplan i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige (GNO) eller med tilpasset språkopplæring etter ordinær læreplan (SNO). Prioriteringer på skoleområdet/ ressurser til tospråklig opplæring/ morsmålsopplæring: Nyankomne elever (Botid i Norge 0-4 år) Elever som er på nivå 1-2 i norsk (etter kartleggingen fra skoler) Elever med spesial behov og har anbefaling fra PPT om behov av støtte på morsmål i opplæringen MMO tilbud for elever trinn (begynnerleseopplæring) UTFORDRINGER: Antallet barn i barnehage og elever i grunnskolen som har en minoritetsspråklig bakgrunn øker stadig og vi klarer ikke å dekke alle behov. Det er krevende å ivareta de rettigheter barn og unge har i forhold til lovverket. Det er endring i hvilke språk det er mest behov for. Det er et registrert et samlet behov på mellom 50 og 60 ulike morsmål i kommunen vår. I 2014 meldte skoler om behov for TFO/ MMO på omtrent 15 språk der det ikke var kompetente søkere til stillinger. Disse elevene får andre tiltak for at skolen kan ivareta elevenes rettigheter. Utfordring: økende antall elever på grunn av nyankomne elever og økende behov for TFO opplæring som er for det meste fordelt som ene time undervisning. Dette står i kontrast til morsmålsopplæring som kan organiseres i større grupper etter skoletiden og å beholde samme økonomiske ressurser samtidig. Stabilitet i personalet: det er krevende å håndtere endringer i behovet i forskjellige språk som svinger fra år til år og hvor en del av personale må avslutte sitt arbeidsforhold. Fast ansettelse av personalet er også krevende pga midlertidige stillinger som avhenger av behovet i forskjellige språk. Kvalitet av oppfølging av enkeltvedtak til elever i grunnskole vil ha fokus framover. I skoleåret kom det ca 120 nye elever, mens Sandnes kommune har 90 elevplasser i innføringsklasser på barnetrinnet på Aspervika skole (40) og Lura skole (20) og for elever på ungdomstrinnet på Høyland (30). Det er en utfordring å tilby nyankomne elever like godt tilbud på nærskolen som i innføringsklassene. 105

107 Resultatvurdering Skeiene ungdomsskole SKOLEFAKTA Rektor: Kari Skauge Brynjulfsen Klassetrinn: trinn Antall elever Antall Barn i SFO - - Antall lærere 31,4 33 Antall andre 5,7 5,5 ansatte 20 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ MOBBING 20 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 106

108 VURDERING FOR LÆRING Vi er godt fornøyd med at elevene trives på skolen, og at det svinger noe fra år til år, er helt naturlig. Vi arbeider kontinuerlig med å bekjempe mobbing og forsøker å forebygge og å gripe tak i episoder når de oppstår. Vurdering for læring har vært et fokusområde i flere år, men resultatene viser at vi fremdeles har et stykke igjen. Dette vil være vårt hovedfokus og en del av UIU satsingen kommende skoleår. ELEVFRAVÆR Gjelder elever på 8. og 9. trinn ettersom dataene fra 10. trinn var borte fra fraværsoversikten i It`s learning da de skulle hentes ut i september Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,41 0,5 0,41 En del av det ugyldige fraværet skyldes fremdeles manglende skriftlig tilbakemelding fra foresatte. Her jobbes det kontinuerlig med bedring av rutiner. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Skeiene ungdomsskole 2014 Skeiene ungdomsskole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 5,79 5, % Medarbeidertilfredshet Skeiene Skeiene Oppvekst skole 2015 ungdomsskole 2015 ungdomsskole ,84 4,86 4,91 107

109 Sykefraværet har steget, og det skyldes i hovedsak en del langtidssykemeldinger som ikke kan sies å være skolerelaterte. Vi er i god dialog med de sykemeldte og tilrettelegger så godt det lar seg gjøre dersom de er i stand til å utføre enkelte arbeidsoppgaver. Medarbeiderresultatet viser at trivselen er høy blant våre ansatte, og med en svarprosent på 94,34 står de fleste bak resultatet. Resultatene samsvarer ellers godt med slik vi opplever hverdagen. Vi scorer fremdeles lavest på fysisk/ergonomisk tilrettelegging, men resultatene har bedret seg noe, og det skyldes trolig utbedringen av kunst og håndverksavdelingen samt en forventning om bedre forhold for alle i nær framtid. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver Alle elevene våre på 9. trinn, inkludert elever med spesialundervisning og GNOopplæring, gjennomførte de nasjonale prøvene. Resultatene viser at over halvparten av 108

110 elevene ligger på de to høyeste nivåene. Utfordringen videre blir å øke ferdighetene til elever på de to laveste nivåene, spesielt i regning. Det er utarbeidet tiltaksplaner for alle elever på nivå en og to, og også for den enkelte klasse. Ellers har vi stort fokus på de grunnleggende ferdighetene, spesielt i lesing ettersom lesing har vært et satsingsområde de siste årene. Grunnskolepoeng Oversikten viser at antall grunnskolepoeng er relativt stabilt, og skolen har også god samsvar mellom standpunkt- og eksamensresultat. GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE Andel elever som har fullført og bestått Vg1 Skeiene Sandnes Nasjonalt ungdomsskole Andel som har 87,8 81,4 83,2 fullført og bestått Vg Andel som har 83,21 78,4 80,27 fullført og bestått Vg Andel som har 84,12 81,2 82,66 fullført og bestått Vg Kilde: PULS Det er gledelig å se at så stor prosent av våre elever har fullført og bestått Vg1. Det kan være ulike årsaker til dette. Vi tror blant annet at en grundig innføring i de ulike utdanningsvalgene gitt av yrkesrådgiver, er et viktig bidrag til at elever gjør rette valg. I tillegg har vi et personale som støtter og oppmuntrer elevene og gir dem troen på at det nytter å stå på. 109

111 Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Vårt økonomiske handlingsrom er meget stramt, og vi har ikke klart å holde oss innenfor tildelt budsjettramme. For å ivareta alle våre elever, må en del ressurser bindes opp til enkeltelever som har helt spesielle behov. Skolebygget gir heller ikke rom for alternative løsninger som kunne ha kuttet en del utgifter, for eksempel i forbindelse med vikarbruk. 110

112 Resultatvurdering Smeaheia skole 2014 SKOLEFAKTA: Rektor: Tor A. Isene Klassetrinn: trinn Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre ansatte Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Smeaheia skole scorer over landsgjennomsnittet på trivsel. Elevene oppgir at de trives godt på skolen og sier de har noen medelever å være sammen med i friminuttene. Figuren viser at vårt kontinuerlige og systematiske arbeid mot mobbing har hjulpet. De aller fleste av våre elever svarer at de ikke blir mobbet i det hele tatt, men fortsatt er det noen få som oppgir at de blir mobbet. Vi fortsetter framgangen på vurdering for læring. Elevene sier de har lærere som forklarer dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli 111

113 bedre i fagene. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente permisjoner Ugyldig fravær ,54 % 0,78 % 0,12 % Skolen har et lavt sykefravær blant elever og har en lav andel av foresatte som ber om permisjoner for sine barn i løpet av skoleåret. Ugyldig fravær er lavt i de fleste klassene, men to klasser har hatt relativt høyt ugyldig fravær. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Smeaheia skole 2014 Smeaheia skole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 5,9 % 5,8 % 6.9 % MEDARBEIDERTILFREDSHET Smeaheia skole har gjennom flere år hatt fokus på nærvær istedenfor fravær. Vi endte opp med et nærvær på 94,1 % i 2014 mot 94,2 % i Medarbeidertilfredshet Smeaheia skole 2015 Smeaheia skole 2014 Oppvekst skole 2015 Prosent 4,95 % 4,89 % 4,91 % På den siste medarbeiderundersøkelsen gjennomført våren 2015 øker vi fra 4,89 % til 4,95 % på medarbeidertilfredshet. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver 112

114 113

115 Smeaheia skole er over lands- og kommunesnittet i nasjonale prøver på 5. trinn i lesing, engelsk og matematikk. Skolen har blitt bedre på å følge opp resultatene fra nasjonale prøver og økt vår analyse- kompetanse på alle nivå. Ledelsen har gjennomgått resultatene og reflektert sammen med lærerne. Lærene er bevisst på å bruke vurdering for læring for å øke læringstrykket i klassene. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Smeaheia skole 1,92 % 4,00 % 7,69 % 0 % 9,25 % 5,55 % 5,12 % Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Skolen har 17 enkeltvedtak etter 5-1. Vi har gode rutiner for å følge opp elever med leseferdigheter under kritisk grense og manglende matematisk forståelse. Vi opplever at vi klarer å fange opp elever med ekstra behov og tilby disse elevene målrettet oppfølging. Vi har gode rutiner på å fange opp elever tidlig i skoleløpet og prioriterer økt bemanning og tidlig intervensjon i småskolen. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Vi har i løpet av 2014 gjenopprettet kontroll på økonomien ved hjelp av streng økonomistyring og ekstra overføring fra oppvekst skole på slutten av året. I hele 2014 har vi satt inn tiltak for å redusere merforbruket og få balanse. Vi har prøvd å minimalisere vikarforbruket, har brukt lite overtid og har tilbudt lite kurs for våre ansatte. I tillegg har vi spart inn stillinger og ikke erstattet ansatte i skole og SFO som har sluttet. 114

116 Resultatvurdering Soma barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Geir T. Mikalsen Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere 7 8 Antall andre 4 ansatte 22 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Utvikling trivsel: Utvikling mobbing: 22 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 115

117 Utvikling vurdering for læring: Soma skole har hatt en positiv utvikling på alle områdene. Særlig positiv er trenden på elevtrivsel og sammenhengen med redusert andel mobbing. ELEVFRAVÆR Soma Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær Stangeland permisjoner ,7 0,95 0,08 Sykefraværet hos elevene synker med stigende alder. Vi har en del elevpermisjoner, men skolen har hatt en streng praksis med at vi skriver ut elever som søker permisjon utover 10 dager i løpet av skoleåret. Ugyldig fravær har vært begrenset til stort sett noe timefravær. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Soma-Stangeland skole 2014 Soma-Stangeland skole 2013 Oppvekst skole

118 Prosent 7,22 7,7% 6.9 % MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Soma Stangeland Soma Stangeland Oppvekst skole 2015 skole 2015 skole ,83 4,90 4,75 Trivselen på skolen er fremdeles høy, slev om resultatene går noen tideler ned. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver engelsk Nasjonale prøver lesing 117

119 Nasjonale prøver regning Resultatene er gode, men vanskelige å sammenlikne siden vi bare har 5 elever på 5.trinn TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Stangeland % ,3% 9% Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Få elever på trinnet samlet sett, gjør at en elev med spesialundervisning utgjør en meget høy prosentandel. 118

120 Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Har fått tilført midler i løpet av året for å komme i mål økonomisk. Utfordrende å drive skole med et synkende elevtall på Soma skole, når elevressursen er så stor del av budsjettet. 119

121 Resultatvurdering Stangeland barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Geir T. Mikalsen Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre 9,6 ansatte 23 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Utvikling trivsel: Utvikling mobbing: 23 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 120

122 Utvikling vurdering for læring: Stangeland skole har hatt en positiv utvikling på alle områdene. Særlig positiv er trenden på elevtrivsel og sammenhengen med redusert andel mobbing. ELEVFRAVÆR Soma Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær Stangeland permisjoner ,7 0,95 0,08 Sykefraværet hos elevene synker med stigende alder. Vi har en del elevpermisjoner, men skolen har hatt en streng praksis med at vi skriver ut elever som søker permisjon utover 10 dager i løpet av skoleåret. Ugyldig fravær har vært begrenset til stort sett noe timefravær. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Soma-Stangeland skole 2014 Soma-Stangeland skole 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 7,22 7,7% 6.9 % 121

123 MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Soma Stangeland Soma Stangeland Oppvekst skole 2015 skole 2015 skole ,83 4,90 4,75 Trivselen på skolen er fremdeles høy, slev om resultatene går noen tideler ned. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver engelsk Nasjonale prøver lesing 122

124 Nasjonale prøver regning Skolen leverer resultater over gjennomsnittet i kommunen. Særlig positivt er resultatet i engelsk. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Stangeland 2,46% 4,22% 1,23% 3,22% 0% 4,12% 0% Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Total andel elever med spesialundervisning på skolen er 1,97% Skolen har svært få elever med spesialundervisning. Dette skyldes at vi har hatt midler til å arbeide med tidlig innsats ved å tilby lesekurs, lesefres, mattekurs etc. Fra neste skoleår har vi vært 123

125 nødt til å redusere nesten alle slike kurs og vi venter derfor en økning i andelen elever som mottar spesialundervisning i årene fremover. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Har fått tilført midler i løpet av året for å komme i mål økonomisk. Utfordrende å drive skole med et synkende elevtall på Soma skole, når elevressursen er så stor del av budsjettet. 124

126 Resultatvurdering Sviland Barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Elisabeth Olsson Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre 4 3 ansatte 24 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Årsverk lærere: 8,6 Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Vi har god trivsel på skolen. Kjekt å se at den har gått oppover de siste årene. Elevrådet jobber aktivt for et godt læringsmiljø, og voksne og barn trives sammen. De ansatte på skolen framstår som trygge gode voksne for elevene våre. Klasseledelse har vært et av skolens satsingsområder. 24 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 125

127 Vi har ikke målt så lave tall på mobbing noensinne. Kultur på skolen at alle elever er våre de voksen griper inn i situasjoner uansett hvilke elever det gjelder. Viktig å holde prinsippene i Respektprogrammet varme. Det er god elevaktivitet ute i friminuttene, og det er tradisjon for å leke med hverandre på tvers av trinn. Vi har lav terskel for kontakt mellom hjem og skole, og har tydelige og avklarte forventninger med foresatte om samarbeidet. VFL har de siste årene vært satsingsområde på skolen. Lærerne har funnet sin stil på dette, og elevene vet hva de skal lære og hvordan de skal komme dit. Utviklingspotensiale på elevinvolvering/ egenvurdering. Dette vil bli en del av neste års satsing. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,32 % 0,56 % 0,10 % Vi har svært lavt elevfravær på skolen. Det er ikke tradisjon for å ta elevene ut fra skolen for å dra på ferie. Når foreldre søker elever fri fra skolen, blir hvert tilfelle individuelt vurdert. Noen har fått avslag, og dette har stort sett blitt respektert. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Sviland skule 2014 Sviland skule 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 7,53 7, % Vi har de siste to årene hatt økende sykefravær. Dette skyldes i hovedsak to langtidssykemeldte. Det er ikke forhold på arbeidsplassen som er årsak til fraværet, og de langtidssykemeldte ønsker å komme til bake i jobb igjen. (vi har dette året lykkes med å få dem tilbake) MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeider- Sviland skule Sviland skule Oppvekst skole

128 Tilfredshet ,31 5,07 4,90 Medarbeiderresultatet er veldig bra, og har vært økende de siste tre årene. Vi har 100 % deltakelse. På alle punkt i undersøkelsen skårer vi over snittet i kommunen. Vi skårer spesielt godt på kollegiale forhold, trivsel og ledelse. Ingen melder om trakassering eller mobbing på arbeidsplassen. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver 127

129 Utviklingen i resultatene på Sviland skule er god, selv om vi ennå ikke er der vi skal. Vi har de senere årene hatt alt for mange elever på mestringsnivå 1, men ser nå en positiv utvikling med at stadig flere er på nivå 2. Alle lærerne har jobbet gjennom resultatene, og vi har sammen laget strategier for videre arbeid med å øke elevresultatene. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Navn på skole Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % På grunn av få elever, kan vi ikke opplyse om dette. På generelt grunnlag kan vi si at vi har stor andel elever med spesialundervisning, den har vært økende de senere år. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Det er dyrt å drive liten skole. Alle klassene skal ha kontaktlærer og skal, i følge vedtak fra Fylkesmannen, ha norsk, engelsk og matematikk i egen klasse. Vi har en økende del elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, og må gi elevene det de har rett på. Slik finansieringsmodellen er i dag, kommer skolen dessverre dårlig ut økonomisk. 128

130 Resultatvurdering Sørbø skole SKOLEFAKTA: Rektor: Hans Skjæveland Klassetrinn: Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre 6 8 ansatte 25 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Utvikling trivsel Utvikling mobbing Utvikling vfl Trivselen er høy, det er vi godt fornøyde med. Vi ser dessverre at det er en for høy andel som rapporterer om mobbing, det er vi ikke fornøyde med. Vi er klar over disse sakene og har tatt tak i dem og fulgt handlingsplanen mot mobbing. Implementeringen av vurdering for læring ser det ut som vi lykkes med. Det er vi svært fornøyde med siden det har hatt stort fokus hos oss. 25 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 129

131 ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,62 1,30 0, ,48 1,66 0,00 Det forekommer lite fravær. Det synes vi er bra, dette er bra for elevenes læring. De tilfellene med ugyldig fravær har blitt fulgt opp. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Sørbø 2014 Sørbø 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 13,1 10,1 6.9 % Sykefraværet var for høyt. Vi ser at vi hadde lite korttidsfravær. Men vi hadde derimot flere som har hadde langtidssykemeldinger. Vi har jobbet for å få ned dette fraværet og vi ser at sykefraværet for 2015 er på 5%. Det er vi fornøyde med. MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Sørbø 2015 Sørbø 2014 Oppvekst skole ,03 5,03 4,91 Vi er godt fornøyde med medarbeidertilfredsheten. Vi ser at Sørbø er en god arbeidsplass med godt miljø. Vi ser likevel at det er litt å gå på når det gjelder undersøkelsen for SFO sin del. Der vil vi jobbe for å øke den totale scoren Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver Nasjonale prøver engelsk 130

132 Nasjonale prøver lesing Nasjonale prøver regning Vi er jevnt over fornøyde med resultatene. Vi ser dog at vi har litt for mange elever i nivå 2 som vi kunne ønsket å heve opp til nivå 3. Vi ser også at vi har leseresultater som vi ikke er fornøyde med. Det har vi planlagt tiltak til for kommende skoleår med styrking av leseopplæringen i spesielt de yngste trinnene, der vi har lærere som skal ha lesing som sine spesialoppgaver TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Sørbø 0 0 5,08 10,00 6,25 3,13 13,33 Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Samlet sett ser vi at vi er på nivå med kommunen totalt. Vi har en konsentrasjon med spesialundervisning på noen bestemte trinn, noe som gjør at disse trinnene ligger over kommunens snitt Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma Vi klarte å holde oss til de rammene vi hadde, og er fornøyde med det. 131

133 Resultatvurdering Trones Barneskole SKOLEFAKTA: Rektor: Inger Aarstad Bauge Klassetrinn: trinn ( trinn på forsterket avdeling) Antall elever Antall Barn i SFO Antall lærere Antall andre ansatte 26 14,99 kun skole + 1(sos. lærer) 17,12 kun skole + 1(sos. lærer) Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI 1 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ Trivsel Mobbing 132

134 Vurdering Som det framgår av oversikten, er det framgang på alle tre indikatorer fra noe vi er tilfreds med. Vi har hatt fokus på alle områder gjennom systematisk arbeid med utgangspunkt i: Sosial handlingsplan, Det er mitt valg (Lions Quest), Vurdering for læring, klare regler i klasserommet for ønsket atferd, samt gjennom ukentlig trinnsamarbeid. Dette synliggjøres ytterligere gjennom skolens månedlige sosiale mål gjengitt på ukeplanen, gjennom elevsamtalene og samarbeid med foresatte. Vi har også igangsatt undersøkelser (spørreskjema med oppfølgingssamtaler etter mal fra Læringsmiljøsenteret, UiS ) for om mulig avdekke ytterligere opplevd mobbing/plaging. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,4 1,08 0,26 Flest permisjonssøknader fra foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Permisjoner utover 10 dager godkjennes ikke av rektor. Foresatte er nå i større grad bevisst på å søke i god tid, slik at saksbehandling er mulig. I noen tilfeller har ledelsen i dialog med foresatte oppnådd å begrense omfang/lengde på permisjonssøknader. Ugyldig fravær skyldes i de fleste tilfeller korttidsfravær, en til tre dager, der foresatte ikke har gitt tilbakemelding om fraværet til kontaktlærer. Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR 133

135 Sykefravær Trones 2014 Trones 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 7,91 % 5,92 % 6.9 % MEDARBEIDERTILFREDSHET Medarbeidertilfredshet Trones 2015 Trones 2014 Oppvekst skole ,92 4,89 4,90 Inneværende skoleår har vi hatt fokus på to hovedpunkt i MAU: faglig og personlig utvikling samt løsningsorientert kultur. Personalet har i større grad blitt oppfordret til å delta på kurs/kompetanseheving samt at skolen har innhentet kompetanse fra interne og eksterne samarbeidspartnere der det har vært behov. I det store og hele er det en positiv utvikling på medarbeidertilfredshet. Det vil bli satt opp to utviklingspunkt for kommende skoleår. Disse velges ut av ledelsen i samarbeid med de ansatte. Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver 134

136 Trones skårer hhv 48 på lesing, 49 på engelsk og 50 på regning altså på og under nasjonalt snitt. Det er variasjoner mellom klassene i ulike ferdigheter, og også ujevnt fordelt mellom ferdigheter og klasser. Det jobbes systematisk for å utjevne dette. Trinnet har utarbeidet en tiltaksplan for å heve resultatene. I tillegg settes det inn noe mer lærerressurs fra skoleåret og tenkes videreført i Det arbeides også systematisk med grunnleggende ferdigheter i fagene, noe som vi forventer skal heve resultatene på sikt. TIDLIG INTERVENSJON Andel elever med spesialundervisning: 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Trones 0,65 % 3,4 % 5,6 % 3,85 % 6,32 % 7,37 % 6,5 % Sandnes 2,24 % 3,20 % 4,86 % 5,83 % 6,14 % 7,59 % 8,59 % Elevandelen på skolens forsterkede avdeling utgjør en stor del av elevmassen som mottar spesialundervisning, og tallene er således noe høyere enn dersom en tenker spesialundervisning i nærskolesammenheng. 135

137 Skolen har de siste årene hatt fokus på ressursbruken på småskolen med tanke på tidlig intervensjon, og stadig mer ressurser bindes opp til dette. I skoleåret 14/15 har vi vært med på prosjektet På sporet i regi av Universitetet i Stavanger, noe som vil styrke skolens kompetanse på å oppdage barn som strever med innlæringen på et tidligere tidspunkt. Vi vil fortsette med å styrke småskolen med ekstra pedagoger for å møte kommunens intensjon om tidlig intervensjon. Økonomisk resultat Budsjett Regnskap Kilde: Visma God økonomistyring. Har god oversikt over behov, men ut fra budsjetterte rammer er det ikke rom for å foreta nødvendige investeringer, som nye elevpulter og elevstoler, nye arbeidspulter til pedagoger samt oppdatering/innkjøp av undervisningsmateriale til eksempel digitale tavler. Forrige skoleår foretok vi en innsparing/reduksjon på inntil en 100 % stilling spesialpedagog på forsterket avdeling. Denne stillingen ser vi oss nødt til å ta inn igjen fra høsten 2015, for å dekke inn behov for pedagog på forsterket avdeling. Til tross for innsparing som er budsjettert regner vi med å gå i balanse ved sluttoppgjør i desember

138 Resultatvurdering Øygard Ungdomsskole 2014 SKOLEFAKTA: Rektor: Rune Stangeland Klassetrinn: Antall elever Antall lærere Antall andre ansatte 27 Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å finne «Antall andre ansatte» legg sammen C36, C 38, C39 og C40 i GSI Brukerresultat/samfunnsresultat LÆRINGSMILJØ 27 Med «andre ansatte» vises det her til assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale og annet personale i elevrettet arbeid utenom undervisning. 137

139 Elevene på Øygard trives godt. Det er færre elever som oppgir at de blir mobbet, og det skjer også en positiv endring i vurderingsarbeidet. ELEVFRAVÆR Sykefravær Godkjente Ugyldig fravær permisjoner ,11 0,47 0,28 Vi har lavere sykefravær blant elevene, færre som søker om permisjon og færre elever på ugyldig fravær enn det vi hadde på resultatvurdering Medarbeiderresultat SYKEFRAVÆR Sykefravær Øygard 2014 Øygard 2013 Oppvekst skole 2014 Prosent 4,18 6, % Vi opplever god trivsel blant personalet på Øygard. Vi har hatt en nedgang i sykefraværet i 2014, og det er ikke arbeidsrelatert sykefravær. Medarbeiderundersøkelsen viser omtrent samme medarbeidertilfredshet som i fjor. 138

140 Medarbeidertilfredshet Øygard 2015 Øygard 2014 Oppvekst skole ,82 4,86 4,91 Utviklingsresultat LÆRINGSUTBYTTE Nasjonale prøver Resultat nasjonal prøve i lesing på 9.trinn Resultat nasjonal prøve i regning på 9.trinn 139

Resultatvurdering Austrått skole

Resultatvurdering Austrått skole Resultatvurdering Austrått skole SKOLEFAKTA: Rektor: Kirsti Sævik Klassetrinn: 1-7 2016-2017 2015-2016 Antall elever 288 309 Antall barn i SFO 74 99 Årsverk lærere 17,76 19,06 Årsverk andre ansatte skole

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering - Altona skole- og ressursenter... 2 Resultatvurdering Aspervika skole... 7 Resultatvurdering Austrått skole... 13 Resultatvurdering

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole SKOLEFAKTA Telefonveien 1, 4322 Sandnes Rektor: Mary Bomann Klassetrinn: 1-7 www.minskole.no/ganddal Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 364 373 Antall

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen 2013 Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering Altona skole- og ressursenter 2013... 3 Resultatvurdering Aspervika skole 2013... 8 Resultatvurdering Austrått skole 2013...

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10 SANDNES KOMMUNE RÅDMANNEN Melding til utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 28/10 Arkivsak : Arkivkode : Saksbehandler : Hege Egaas Røen MOBBING I SANDNESSKOLEN Utvalgte skoler i Sandnes ble høsten 2009,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole

Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole SKOLEFAKTA Myrullveien 1, 4326 Sandnes Rektor: Berit Jaatun Klassetrinn: 1-7 www.iglemyr-skole.no Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 360 365 Antall

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Soma Stangeland skole

Resultatvurdering 2007 Soma Stangeland skole Resultatvurdering 2007 Soma Stangeland skole Soma Stangeland skole Solaveien 84 4316 Sandnes kommune Klassetrinn 1-7, Stangeland fulldelt, Soma fådelt Hjemmeside: www.somastangeland-skole.no 2007-08 2006-07

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Resultatvurdering 2010 Altona skole og Ressurssenter

Resultatvurdering 2010 Altona skole og Ressurssenter Innhold Resultatvurdering 2010 Altona skole og Ressurssenter... 2 Resultatvurdering 2010 Aspervika skole... 6 Resultatvurdering 2010 Austrått skole... 11 Resultatvurdering 2010 Bogafjell skole... 15 Resultatvurdering

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Ganddal bydelsutvalg 03.05.10 melding 13/10 SAKSNR: ARKIVKODE: 200800483-11

Ganddal bydelsutvalg 03.05.10 melding 13/10 SAKSNR: ARKIVKODE: 200800483-11 3 MØTETYPE: SU møte Sørbø skole SØRBØ SKOLE MØTE NR.: 05-2009/2010 Til stede: Forfall: SU MØTE DATO: 23.03.2010 STED: Sørbø skole MØTELEDER: Unn Berge REFERAT REFERENT: Solveig Løndalen SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Høyenhall skole Strategisk Plan - Høyenhall skole - Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jordal skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jordal skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Jordal skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Resultatvurdering 2007 KYRKJEVOLLEN SKOLE SKOLEFAKTA. Kjell Arne Håland. Kyrkjevollen skole i Skoleporten

Resultatvurdering 2007 KYRKJEVOLLEN SKOLE SKOLEFAKTA. Kjell Arne Håland. Kyrkjevollen skole i Skoleporten Resultatvurdering 2007 KYRKJEVOLLEN SKOLE SKOLEFAKTA Gateadresse, postnr og sted. Rektor: Klassetrinn: Skolens hjemmeside Kyrkjevollen skole i Skoleporten Kamskjellveien 2, 4310 Hommersåk Kjell Arne Håland

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Lambertseter Strategisk Plan- Lambertseter - 2017 Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/enhet.aspx?enhetsid=984696124&vurderin gsomrade=resultatoversikt

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/enhet.aspx?enhetsid=984696124&vurderin gsomrade=resultatoversikt RESULTATVURDERING 2007 SØRBØ SKOLE Sørbø skole Haugen 27, 4324 Sandnes Rektor: Pål Larsson Klassetrinn: 1-7 http://www.minskole.no/sorbo http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/enhet.aspx?enhetsid=984696124&vurderin

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012

Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012 Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012 1. Elever og undervisningspersonale Antall elever på Kråkstad: År 2007-08 Antall elever 321 323 301 304 300 Antall lærere på Kråkstad: År

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lutvann skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lutvann skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lutvann skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elever og lærlinger

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vetland skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vetland skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Vetland skole Innhold Oppsummering Strategisk plan... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5 Elevenes

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Midtstuen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Midtstuen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Midtstuen skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Skolebilde for Trintom skole skoleåret

Skolebilde for Trintom skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Trintom skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 215 2013 216 2014 213 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Kvalitetsrapport. Innholdsfortegnelse. Sælen oppveksttun skole 2018 OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM SÆLEN OPPVEKSTTUN SKOLE...2

Kvalitetsrapport. Innholdsfortegnelse. Sælen oppveksttun skole 2018 OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM SÆLEN OPPVEKSTTUN SKOLE...2 Kvalitetsrapport Sælen oppveksttun skole 2018 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM SÆLEN OPPVEKSTTUN SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ekeberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ekeberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ekeberg skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordberg Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017.

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017. Vår dato 04.11.2013 Vår saksbehandler Hans Fredrik Hansen Sandnes Direkte telefon 51335579 Bystyret Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Læringsutbytte. Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak

VIRKSOMHETSPLAN Læringsutbytte. Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak VIRKSOMHETSPLAN 2014 Læringsutbytte Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Tilpasset opplæring Tidlig innsats: - Prioritere ressurser på 1.-4.trinn - Aktivt ressursteam

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Skolebilde skoleåret

Skolebilde skoleåret Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Sanne Elever 2011 121 2012 113 2013 109 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Smørås skole 19.02.2014 Til stede: Representanter fra elevråd, FAU, lærere og PPT Skolens ledelse: rektor og avdelingslederne Områdeleder: Petter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gran skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gran skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Gran skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fagerborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fagerborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Fagerborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-10 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER FAKTA OM SKOLEN: REKTOR: Reidun Nyborg Hov INSPEKTØR/TRINNLEDERE: Tove Galde Anne Mette Dahl Ragnhild Falkenberg ÅRSVERK ANDRE ANSATTE 2015/16: 4,76 ÅRSVERK LÆRERE 2015/16: 33,4 ANTALL ELEVER 2015/16:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Jeriko skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordseter skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst - 156/10

Melding til utvalg for kultur og oppvekst - 156/10 Melding til utvalg for kultur og oppvekst - 156/10 Dato og tid Tirsdag 2.11.2010 Kl. 19:30 Sted: Representanter Referat fra møtet i SAMARBEIDSUTVALGET Personalrommet For elevene: Marie Lunde, Benedicte

Detaljer

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato: Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune 2016 Saksnr. 16/3900 Journalnr. 15340/16 Arkiv A20 Dato: 27.10.2016 Sammendrag Rakkestadskolen har hatt stor vekst fra 2009 til 2015. Andel årsverk har økt fra

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Fakta om skolen... 2 2.1 Elever og ansatte... 2 2.2 Elevenes forutsetninger... 2 2.3 Spesialundervisning... 2 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Gran skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Gran skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Gran Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere elever

Detaljer