NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo"

Transkript

1 NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo Av: Jon Otnes og Aslak Hetland HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 214 viser en lavere optimisme blant virksomhetene Oslo sammenlignet med undersøkelsen i prosent av bedriftene forventer å øke antallet ansatte i sin bedrift det kommende året, mens 1 prosent forventer en nedbemanning. Ser vi på differansen mellom bedriftene som forventer vekst i sysselsettingen og bedriftene som forventer nedgang, gir dette en nettoverdi på 18 prosent. De mest optimistiske næringene er blant annet bergverksdrift og utvinning, eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting og informasjon og kommunikasjon. Virksomhetene i næringene helse- og sosialtjenester, transport og lagring og jordbruk, skogbruk og fiske er de mest pessimistiske. I alt 12 prosent av virksomhetene svarer at de har opplevd rekrutteringsproblemer i løpet av de siste månedene. Om lag en tredjedel av bedriftene som har rekrutteringsproblemer svarer at de har måttet ansette personer med lavere formell kompetanse enn de søkte etter mens to tredjedeler av bedriftene sier at de har mislykkes i å rekruttere arbeidskraft de siste månedene. Mangel på arbeidskraft er årsaken til rekrutteringsproblemene for 82 prosent av virksomhetene mens andre forhold er årsaken for de resterende 18 prosent av bedriftene. Antallet personer bedriftene oppgir som mangel i Oslo er 2. I årets undersøkelse oppgir 1 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE Bedriftsundersøkelsen 214 er den åttende som gjennomføres etter at NAV ble etablert. Undersøkelsen er en videreføring av Aetats bedriftsundersøkelse. Det finnes til dels sammenlignbare resultater for de 14 siste årene. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft det kommende året, hvilke næringsgrupper som venter særlig stor etterspørsel etter arbeidskraft, om virksomhetene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste månedene og om det i dag er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Bedriftsundersøkelsen gir en beskrivelse av etterspørselssiden i arbeidsmarkedet, og er en viktig kilde til å bedre kunnskapen om bedriftenes behov for arbeidskraft. Bedriftsundersøkelsen gir også viktig grunnlagsinformasjon til NAVs fylkesvise prognoser for sysselsettingsutvikling og arbeidsledighet. Anslagene for sysselsettingsutvikling i bedriftsundersøkelsen tilsvarer ikke de endelige prognosene som NAV Oslo utarbeider. Bedriftsundersøkelsens resultater er kun en presentasjon av bedriftenes svar, mens de endelige prognosene er basert på ulike kilder. Årets undersøkelse ble sendt ut til litt over 2 4 private og offentlige virksomheter i Oslo i perioden 1. februar til 21. mars 214. Omtrent 1 7 virksomheter besvarte undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 7. Fordi dette Yrker og næringer Vi vil presentere resultater for både yrker og næringer. Det er viktig å merke seg at inndelingen i yrker og næringer bygger på forskjellige klassifiseringsprinsipper. Næring viser hva slags produksjon som hovedsakelig foregår i virksomheten, mens yrkesbetegnelsen viser hva slags arbeidsoppgaver som tilfaller en sysselsatt. Innenfor den enkelte næring vil det finnes et bredt spekter av yrker. er en utvalgsundersøkelse vil resultatene være beheftet med feilmarginer. FORVENTET ARBEIDSKRAFTBEHOV Bedriftene ble i undersøkelsen bedt om å oppgi hvor mange ansatte de venter å ha om ett år. De samlede resultatene gir en god indikasjon på virksomhetenes optimisme det kommende året. I de følgende avsnittene vil vi vurdere forventet sysselsetting totalt sett og innenfor næringsgrupper i Oslo.

2 NAVs sysselsettingsbarometer På spørsmålet om bedriftenes sysselsettingsforventning det kommende året, skiller vi mellom bedrifter som forventer økt, uendret eller redusert sysselsetting. Nettoverdien i sysselsettingsbarometeret beregnes ved å se på differansen mellom andelen som forventer stigende utvikling og andelen som forventer fallende utvikling. Vi ser bort fra de som ikke forventer endring. Nettoverdien kan tolkes som et mål på hvordan stemningen er blant bedriftene. Dersom nettoverdien for eksempel viser et positivt tall, er det flere bedrifter som forventer en økning i sysselsettingen enn en nedgang. Tallverdien i barometeret vil imidlertid ikke være påvirket av hvor stor endring i sysselsettingen bedriftene forventer, men avdekker kun om bedriftene forventer reduksjon eller økning i sysselsettingen. Det er derfor mest interessant å se på endringen i sysselsettingsbarometeret over tid. Resultater totalt i Oslo Figur 1 fremstiller nettoverdien i barometeret, altså differansen mellom andelen bedrifter som forventer oppgang og andelen som forventer nedgang i årene fra 212 til 214. Figur 1 4% % 2% 1% % Nettoverdi i sysselsettingsbarometeret 22 % 22 % Omslaget i norsk økonomi fra 28 til 2 ga den kraftigste reduksjonen i nettoverdien sammenlignet med foregående år som er registrert i Oslo siden undersøkelsen startet. I 211 økte optimismen blant bedriftene i Oslo og var omtrent uendret fram til 21. I årets undersøkelse ser vi imidlertid en reduksjon i nettoverdien på 4 prosentpoeng sammenlignet med året før. Vi må tilbake til årene etter finanskrisen for å finne lavere nettoverdier enn i årets undersøkelse. Figur 2 viser mer detaljert hva bedriftene har svart i årene fra 212 til 214. Her vises andelene av bedriftene som forventer oppgang, nedgang eller uendret sysselsetting det kommende året. Andelen bedrifter som forventer nedgang i årets undersøkelse skiller seg i liten grad fra undersøkelsene de to foregående årene, mens andelen som foventer oppgang Figur 2 8% 6% 4% 2% % Sysselsettingsbarometer % 6 % 1 % Nedgang Uendret Oppgang 1 % % % 1 % 6 % % er noe lavere enn de to foregående år. 1 prosent av bedriftene forventer en redusert sysselsetting, 6 prosent forventer uendret sysselsetting mens 27 prosent av bedriftene forventer økt sysselsetting det kommende året. Som nevnt sier ikke sysselsettingsbarometeret noe konkret om endringen i antall sysselsatte som forventes det kommende året. I utvalget til undersøkelsen skiller vi mellom store og små bedrifter. Resultatene i figur viser at de store bedriftene er mindre positive enn de små bedriftene. I undersøkelsen utgjør de store bedriftene kun 2 prosent av det totale antallet bedrifter, men står for nesten prosent av den totale sysselsettingen. Det er derfor nærliggende å anta at de lavere vekstforventningene blant store bedrifter vil medføre mindre etterspørsel etter arbeidskraft enn det som fremgår av barometeret. Figur 8% 6% 4% 2% % % Store bedrifter Sysselsettingsbarometer Nedgang Uendret Oppgang 6 % 2 % 1 % Små bedrifter 27 % Resultater i utvalgte næringer i Oslo Næringslivet i Oslo er omfattende og variert. I januar 21 var det i følge Enhetsregisteret registrert over 1 bedrifter med mer enn 2 ansatte i Oslo. I disse bedriftene var det ansatt nesten 418 personer. Nettoverdier i sysselsettingsbarometeret kan deles inn i næringer, slik figur 4 fremstiller.

3 Figur 4 Nettoverdi i sysselsettingsbarometeret fordelt på utvalgte næringer Jordbruk, skogbruk og fiske Transport og lagring Helse- og sosialtjeneste Offentlig forvaltning Overnattings- og serveringsvirksomhet Industri samlet Varehandel, motorvognreparasjoner Elektrisitet, vann og renovasjon Personlig tjenesteyting I alt Bygge- og anleggsvirksomhet Undervisning Finansierings- og forsikringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Bergverksdrift og utvinning -% -1% 1% % % 7% -14 % 27 % -2 % 6 % 6 % 1 % 1 % % 11 % 1 % 12 % 1 1 % 27 % 17 % 6 % 17 % 22 % 4 % 1 % % 2 % 2 % 2 % 8 % % 2 % 2 % 8 % Resultatene fra årets undersøkelse viser store forskjeller mellom de ulike næringene. De fleste næringene som viser høye sysselsettingsforventninger er svært konjunkturutsatte. Blant de mest optimistiske næringene er bergverksdrift og utvinning. Her forventer over 67 prosent av bedriftene å øke sysselsettingen mens kun 8 prosent regner med å nedbemanne. Næringen er imidlertid svært liten i Oslo, både med tanke på antall ansatte og antall bedrifter. Blant de litt større næringene i Oslo er det spesielt innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting, informasjon og kommunikasjon og finansieringog forsikringsvirksomhet hvor det er forholdsvis høye forventninger til den videre sysselsettingsutviklingen. Av bedriftene innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting forventer 7 prosent oppbemanning og prosent forventer nedbemanning. I næringen informasjon og kommunikasjon svarer 8 prosent at de forventer å øke sysselsettingen det kommende året, mens 7 prosent regner med å nedbemanne. Næringen omfatter blant annet forlagsvirksomhet, radio- og fjernsynskringkasting og telekommunikasjon, men domineres imidlertid av virksomheter som driver konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og andre ikt-relaterte tjenester. Det er også forholdsvis stor optimisme blant bedriftene i næringen finansiering og forsikringsvirksomhet. Her forventer 4 prosent av bedriftene en oppbemanning det kommende året, mens 11 prosent forventer en nedbemanning. Samtlige av disse næringene, med unntak av eiendomsdrift, forretningsmessig, faglig tjenesteyting, har reduserte sysselsettingsforventninger sammenlignet med fjoråret. Næringen med lavest forventning til den videre sysselsettingsutviklingen er jordbruk, skogbruk og fiske med en nettoverdi på -14 prosent. Det vil si at det er et høyere antall bedrifter som forventer nedbemanning enn det er bedrifter som forventer oppbemanning det kommende året. Næringen er imidlertid svært liten i Oslo. Også blant bedriftene innen transport og lagring er det lave forventninger til det kommende året. Her forventer 1 prosent en økning og 17 prosent en nedgang. Blant næringene med lave sysselsettingsforventninger finner vi også de fleste næringene med hovedvekt av virksomheter knyttet til offentlig sektor. Unntaket er undervisning som har økt nettoverdien fra til 2 prosent fra fjoråret. Sist vi så like positive forventninger i denne næringen var under motkonjunkturpolitikken i 21. VANSKELIGHETER I REKRUTTERINGEN I årets undersøkelse ble bedriftene spurt om de har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste månedene. Som det framgår av tabell 1 har bedriftene svaralternativer. 8 prosent av bedriftene sier de har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste månedene, prosent sier de måtte ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse mens de resterende 88 prosent av bedriftene sier de ikke har hatt noen rekrutteringsproblemer de siste månedene. Bedrifter som svarer at de har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller har måttet ansette noen med lavere formell kompetanse enn de søkte etter i løpet av de siste månedene blir i undersøkelsen definert som bedrifter med rekrutteringsproblemer. Samlet i Oslo har altså 12 prosent av bedriftene hatt rekrutteringsproblemer de siste månedene, og omtrent en tredjedel svarer at de har måttet rekruttere personer med lavere eller annen formell kompetanse mens to tredjedeler ikke har fått dekket sitt behov for arbeidskraft. Dette er tilsvarende resultater som i 21. Tabell 1 Ja - mislykket rekruttering siste mnd Måtte ansette noen med lavere kvalifikasjoner Nei, ingen rekrutteringsproblem Jordbruk, skogbruk og fiske 1 Bergverksdrift og utvinning 1 Industri 6 1 Elektrisitet, vann og renovasjon 1 Bygge- og anleggsvirksomhet 14 8 Varehandel, motorvognreparasjoner 4 4 Transport og lagring 6 1 Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning 1 Undervisning 7 84 Helse- og sosialtjeneste 8 Personlig tjenesteyting 1 I alt 8 88

4 Rekrutteringsproblemer fordelt på næring Næringene med minst rekrutteringsproblemer er jordbruk, skogbruk og fiske ( prosent), varehandel og motorvognreparasjoner (6 prosent), finansierings- og forsikringsvirksomhet (7 prosent) og transport og lagring (7 prosent). Mer enn prosent av bedriftene i disse næringene svarer med andre ord at de ikke har hatt noe problem med rekrutteringen de siste månedene. Næringene med størst rekrutteringsproblemer er byggeog anleggsvirksomhet (2 prosent), overnattings- og serveringsvirksomhet (1 prosent), undervisning (16 prosent) og eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting (16 prosent). For de fleste næringene er det små endringer fra fjorårets undersøkelse. Bergverksdrift og utvinning og helse- og sosialtjeneste rapporterer imidlertid om vesentlig mindre rekrutteringsproblemer i år enn i fjor. Figur Bygge- og anleggsvirksomhet Overnattings- og serveringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Helse- og sosialtjeneste Offentlig forvaltning Personlig tjenesteyting Bergverksdrift og utvinning Elektrisitet, vann og renovasjon Transport og lagring Finansierings- og forsikringsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Jordbruk, skogbruk og fiske Rekrutteringsproblemer siste mnd Undervisning I alt Industri Ja - mislykket rekruttering siste mnd Som det framgår av figur er det forskjeller mellom næringene som oppgir at de har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft og de som har måttet ansette noen med lavere formell kompetanse i løpet av de siste månedene. 2 prosent av bedriftene innen bygge- og anleggsvirksomhet har hatt rekrutteringsproblemer siste måneder, og 14 prosent av bedriftene i denne næringen oppga at dette skyldes at de hadde mislyktes i rekrutteringen de siste måneder. For de andre næringene varierer denne andelen mellom 1 og prosent med unntak av jordbruk, skogbruk og fiske som ikke har opplevd rekrutteringsproblemer. Når det gjelder andelen bedrifter som i stor grad har måttet ansette noen med lavere Måtte ansette noen med lavere kvalifikasjoner eller annen formell kompetanse gjelder dette overnattings- og serveringsvirksomhet (11 prosent), helse- og sosialtjenesten (8 prosent) og undervisning (7 prosent). Næringer som i liten grad har måttet ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse er bergverksdrift og utvinning, elektrisitet, vann og renovasjon, personlig tjenesteyting og jordbruk, skogbruk og fiske (alle med prosent). Hva skyldes rekrutteringsproblemene? Bedriftene som har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene ble også spurt om hva dette skyldes. Her skilles det mellom bedrifter som svarte at dette skyldes ingen eller for få kvalifiserte søkere og de som oppgir at det skyldes andre forhold. Hva bedriftene legger i andre forhold kan være stillingsbrøk, arbeidstid, lønn eller personlig egnethet som gjør at arbeidsgiver eller arbeidstaker sier nei til ansettelse. Av figur 6 framgår det at 12 prosent av alle bedriftene i undersøkelsen hadde rekrutteringsproblemer, og for 1 prosent av bedriftene var årsaken ingen eller for få kvalifiserte søkere mens prosent svarer at dette skyldes andre forhold. Dette betyr at 82 prosent av bedriftene som opplever rekrutteringsproblemer oppgir mangel på arbeidskraft som årsak til dette, mens 18 prosent svarer at andre forhold ligger bak problemene. Figur 6 Andel bedrifter med rekrutteringsproblemer fordelt på årsak Bygge- og anleggsvirksomhet Overnattings- og serveringsvirksomhet Undervisning Eiendomsdrift, forretningsmessig og I alt Informasjon og kommunikasjon Helse- og sosialtjeneste Offentlig forvaltning Industri Personlig tjenesteyting Elektrisitet, vann og renovasjon Bergverksdrift og utvinning Transport og lagring Finansierings- og forsikringsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Jordbruk, skogbruk og fiske Næringene med høyest andel bedrifter som hadde problemer fordi de fikk ingen eller for få kvalifiserte søkere var overnattings- og serveringsvirksomhet (14 prosent), undervisning (14 prosent) og bygge- og anleggsvirksomhet (1 prosent). Næringene med en lav andel bedrifter med ingen eller for få kvalifiserte søkere er transport og lagring (2 prosent) og jordbruk, skogbruk og fiske ( prosent). Det er mindre forskjeller mellom næringene når det gjelder andelen bedrifter som opplyser at problemene med rekruttering skyldes andre forhold For få kvalifiserte søkere Annet

5 Mangel på arbeidskraft fordelt på næring Mangel på arbeidskraft - definisjon For å kartlegge omfanget av bedriftenes rekrutteringsproblemer er det nyttig å måle mangel på arbeidskraft i antall personer. I NAVs bedriftsundersøkelse skjer dette gjennom spørsmål. Bedriften blir bedt om 1) å besvare om den har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, eller måttet ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse enn det de søkte etter. Dersom svaret er bekreftende, bes bedriften om 2) å oppgi om dette skyldes for få kvalifiserte søkere. Dersom dette er tilfelle, bes bedriften om ) å oppgi hvor mange stillinger dette omfatter, og innenfor hvilke yrker. Mangelen på arbeidskraft hos den enkelte bedrift er lik antallet personer bedriften velger å oppgi på det tredje spørsmålet. Svarene benyttes til å estimere mangel fordelt på næring (ut fra næringen bedriften tilhører) og yrker i Oslo. Mangelen blir et mål på hvor mange stillinger som ikke ble besatt eller besatt med en annen kompetanse enn ønsket. Bedriftene melder om uendret mangel på arbeidskraft fra i fjor. Da som nå er mangelen i Oslo estimert til 2 personer. Næringen med størst mangel i år er helse- og sosialtjeneste med 82 personer. Dette utgjør 28 prosent av samlet mangel på arbeidskraft i Oslo. Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting var næringen med størst mangel i fjor. I år har næringen nest størst mangel (62 personer). Andre næringer med stor mangel er varehandel (42 personer) og informasjon og kommunikasjon ( personer). Samlet står disse fire næringene for 78 prosent av mangelen på arbeidskraft i Oslo i 214. Ser vi på forholdet mellom næringenes estimerte mangel og faktisk sysselsetting gir dette en indikasjon på hvilke næringer som har størst problemer. De fire næringene med størst mangel står for 4 prosent av sysselsettingen i Oslo, men altså 78 prosent av mangelen. Størst mangel i forhold til sysselsettingen i 214 har helse- og sosialtjenester med en Figur 7 Mangel på arbeidskraft i Oslo fordelt på næring - antall personer (Tallene er forbundet med stor usikkerhet) Helse- og sosialtjeneste Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig Varehandel, motorvognreparasjoner Informasjon og kommunikasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Overnattings- og serveringsvirksomhet Undervisning Personlig tjenesteyting Offentlig forvaltning Finansierings- og forsikringsvirksomhet Industrien Transport og lagring Elektrisitet, vann og renovasjon Bergverksdrift og utvinning Jordbruk, skogbruk og fiske andel av mangelen på prosent, men bare 1 prosent av sysselsettingen. Blant næringene med langt mindre andel av mangelen enn det sysselsettingen skulle tilsi er offentlig forvaltning (sysselsetting: 8 prosent, mangel: 2 prosent) elektrisitet, vann og renovasjon (sysselsetting: 1 prosent, mangel:,2 prosent) og transport og lagring (sysselsetting: prosent, mangel:,7 prosent). Mangel på arbeidskraft fordelt på yrker Tabell 2 viser yrkene i Oslo der mangelen på arbeidskraft er estimert til 2 personer eller mer i 214. Det er stor usikkerhet knyttet til anslagene siden de fleste av estimatene bygger på få observasjoner. Alle tall er avrundet til nærmeste 2. Tabellen tar ikke med de yrker hvor mangelen er avrundet til, dvs. at mangelen er estimert til større enn og mindre enn 1. For denne gruppen henvises det til vedlegg 4. Tabell 2 Estimert mangel på arbeidskraft fordelt på yrker. Sortert på synkende mangel. Yrke 214 Yrke 214 Sykepleiere 2 Databasedesignere og - administratorer 2 Andre helseyrker 27 Sivilingeniører (industri og produksjon 2 Helsefagarbeidere 2 Telefon- og nettselgere 2 Programvareutviklere 17 Andre håndverkere 2 Andre salgsmedarbeidere 7 Vernepleiere 2 Applikasjonsprogrammerere 7 Yrkesfaglærere 2 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 7 Andre lærere 2 Systemanalytikere/-arkitekter Kontormedarbeidere 2 Regnskapsmedarbeidere Kundebehandlere, bank og postkontor 2 Sivilingeniører (bygg og anlegg) Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 2 Legespesialister Betongarbeidere 2 Elektrikere Automatikere 2 Førskolelærere Renholdere i bedrifter 2 Butikkmedarbeidere Platearbeidere 2 Revisorer, regnskapsrådgivere Energimontører 2 Spesialsykepleiere Sivilingeniører (elkraftteknikk) 2 Grunnskolelærere Rådgivere/forskere, humanistiske fag 2 Kokker Geologer og geofysikere 2 Sveisere 2 Sivilingeniører (maskin- og marin- teknikk) 2 Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.) 2 Dataregistrere 2 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 2 Metalldreiere mv. 2 Servitører 2 Nettverksansvarlige 2 Dørselgere 2 Lønningsmedarbeidere 2 Bilmekanikere 2 Andre administrative ledere 2 Kopper- og blikkenslagere 2 Universitetsog høyskolelektorer/-lærere 2 Finans- og investeringsrådgivere 2 I de resterende avsnittene om mangel vil vi for første gang se på mangelen innenfor enkelte grovgrupper av yrker. Dette er en inndeling som NAV bruker i andre stillings- og ledighetsstatistikker. Bare de grovgrupper som har en særegen utvikling i forhold til forrige år vil bli kommentert spesielt.

6 Økt mangel innen helse, pleie og omsorg Bedriftene i Oslo melder om økende mangel innen denne gruppen sammenlignet med situasjonen i 21. De tre enkeltyrkene med størst mangel i 214 (sykepleiere, andre helseyrker og helsefagarbeidere) tilhører alle helse-, pleie- og omsorgssektoren og yrkeskategoriene her har hatt høy mangel i alle år bedriftsundersøkelsen har blitt gjennomført. Tabell Helse, pleie og omsorg 214 Sykepleiere 2 Andre helseyrker 27 Helsefagarbeidere 2 Legespesialister Spesialsykepleiere Vernepleiere 2 Sum 2 Uendret innen ingeniør- og ikt-fag Mangelen i denne gruppen estimeres til personer i 214, og mangelen er da på samme nivå som forrige år. Ledighetsutviklingen for de med yrkeserfaring fra disse yrkene har likevel vært dårligere enn for snittet av alle ledige i over Tabell 4 Ingeniør- og ikt-fag 214 Programvareutviklere 17 Applikasjonsprogrammerere 7 Sivilingeniører (bygg og anlegg) Systemanalytikere/-arkitekter Geologer og geofysikere 2 Sivilingeniører (industri og produksjon 2 Sivilingeniører (maskin- og marin- teknikk) 2 Sivilingeniører (geofag, petro- leumsteknologi, metallurgi mv.) 2 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 2 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 2 Databasedesignere og -administratorer 2 Nettverksansvarlige 2 Sum ett år. Det er imidlertid store forskjeller mellom enkeltyrkene i denne gruppen. Det ser ut til at ingeniørene fortsatt kommer til å ha et godt arbeidsmarked framover. Bedriftene melder om mangel, og vi ser ingen ledighetsvekst. Det samme gjelder en god del IKT-yrker mens det innenfor web-design, grafiske designere, arkitekter, ikt-support og lignende ser ut til å ha vært økende ledighet i det siste og mindre mangel. Lavere mangel innen butikk- og salgsarbeid Tabell Butikk- og salgsarbeid 214 Andre salgsmedarbeidere 7 Butikkmedarbeidere Dørselgere 2 Telefon- og nettselgere 2 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 2 Sum 2 Bedriftene rapporterer om lavere mangel i år enn i fjor i denne gruppen. Andre salgsmedarbeidere var i fjor enkeltyrket med høyeste mangel. I årets undersøkelse er det på.-plass. At mangelen er mer dempet i år rimer godt med ledighetsutviklingen vi har hatt innen denne yrkeskategorien det siste året. Ledigheten har vokst sterkere her enn for helt ledige generelt. Lavere mangel innen bygg- og anlegg Bedriftene melder om lavere mangel innen bygg- og anleggsyrker i år enn i fjor. Dette samsvarer godt med at ledighetsutviklingen innen bygg- og anleggsgruppene har vært dårligere enn for alle ledige samlet den siste tiden. Tabell Bygg og anlegg 214 Elektrikere Betongarbeidere 2 Sum 7

7 REKRUTTERING FRA UTLANDET Undersøkelsen kartlegger til slutt om det i dag er aktuelt for bedriftene å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Etter at konjunkturene snudde i 28 har det vært færre bedrifter som oppgir at det er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Andelen bedrifter som opplyser om at det er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet har imidlertid økt gradvis fram til i fjor med en andel på 16 prosent. I år ser vi en nedgang på prosentpoeng, til 1 prosent. Figur 8 viser andelen bedrifter som oppgir at det er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet fordelt på næringer. Høyest er andelene innenfor bergverksdrift og utvinning med prosent. Bedriftene i næringen oppgir at de har problemer med å rekruttere arbeidskraft, og mye tyder på at næringen har et behov for arbeidskraft med kvalifikasjoner som er vanskelig å finne i Norge. Det er også en høy andel bedrifter innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet (27 prosent) og industri (2 prosent) som oppgir at det er aktuelt å rekruttere utenlandsk arbeidskraft. Dette kan skyldes at utenlandsk arbeidskraft er tenkt benyttet til å ta unna topper i produksjonen, enten i form av mer sesongmessige variasjoner eller i andre perioder med høyt aktivitetsnivå. I næringene som har minst behov for å rekruttere utenlandsk arbeidskraft, finner vi offentlig forvaltning ( prosent) og helse- og sosialtjeneste (6 prosent). Næringene som oppgir at det er mye mindre aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet i år enn i fjor er offentlig forvaltning, jordbruk, skogbruk og fiske og bergverksdrift og utvinning. Figur 8 Andel bedrifter som oppgir at det er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet Offentlig forvaltning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Varehandel, motorvognreparasjoner I alt Transport og lagring Elektrisitet, vann og renovasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Undervisning Bygge- og anleggsvirksomhet Jordbruk, skogbruk og fiske Industri samlet Overnattings- og serveringsvirksomhet Bergverksdrift og utvinning % 2% 4% 6% 8% 1 % % 4 % 6 % 11 % 1 % 11 % % 11 % 16 % 1 % 17 % 14 % 1 % 1 % 12 % 1 % 1 % 16 % 1 % 24 % 2 % % 21 % % 2 % 28 % 27 % % %

8 VEDLEGG 1: GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN Undersøkelsen består av spørsmål som er felles for alle fylkene i landet. Den inkluderer spørsmål om antall ansatte, forventet utvikling framover, om bedriften har rekrutteringsproblemer og eventuelt hvilke yrker dette gjaldt. I tillegg har NAV Oslo med to spørsmål: Et spørsmål som avdekker om det er aktuelt for bedriften å rekruttere arbeidskraft fra utlandet, og det siste hvor bedriften svarer ja eller nei på om det er greit at NAV eventuelt tar kontakt med bedriften med utgangspunkt i bedriftens svar. I undersøkelsen ble det trukket ut litt over 2 4 bedrifter fra Enhetsregisteret. Både offentlige og private virksomheter var med i utvalget. Utvalget ble delt i grupper (stratifisert) etter fylke, næringsgrupp og bedriftsstørrelse og trukket ut fra denne inndelingen. Inndelingen ble gjort for å få utsagnskraftige resultater for de ulike næringsgrupper innen hvert fylke. Næringsgrupperingen i årets undersøkelse er NACE 2-sifret nivå, som inneholder 2 ulike næringsinndelinger. Blant de mindre bedriftene trekkes et tilfeldig utvalg, mens alle bedrifter med mer enn 4 ansatte er med i utvalget. I tillegg er alle bedrifter med mer enn 1 ansatte i næringene offentlig forvaltning, undervisning, helse- og sosialtjenester og personlig tjenesteyting også med i utvalget. Dette fordi disse ofte er bedrifter som skiller seg fra andre når det gjelder hvilke yrker de etterspør.

9 VEDLEGG 2: NAVs SYSSELSETTINGSBAROMETER FOR OSLO 214 Sysselsettingsbarometeret fordelt på næring 214 Jordbruk, skogbruk og fiske -14 % Bergverksdrift og utvinning 8 % Industri 12 % Nærings- og nytelsemidler % Tekstil- og lærvarer 12 % Trevarer % Treforedling og grafisk prod. 1 % Petroleum og kjemiske prod. -12 % Prod. av annen industri -8 % Prod. av metallvarer % Prod. av maskiner og utstyr 16 % Prod. av elektriske og optiske produkter 7 % Elektrisitet, vann og renovasjon 17 % Bygge- og anleggsvirksomhet 1 % Varehandel, motorvognreparasjoner 1 % Transport og lagring -2 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 11 % Informasjon og kommunikasjon % Finansierings- og forsikringsvirksomhet 2 % Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 2 % Offentlig forvaltning % Undervisning 2 % Helse- og sosialtjeneste 1 % Personlig tjenesteyting 17 % I alt

10 VEDLEGG : MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT ETTER NÆRING I OSLO 214 Næring 214 Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industrien Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk prod. Petroleum og kjemiske prod. Prod. av annen industri Prod. av metallvarer Prod. av maskiner og utstyr 2 Prod. av elektriske og optiske produkter Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet 17 Varehandel, motorvognreparasjoner 42 Transport og lagring 2 Overnattings- og serveringsvirksomhet 12 Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 62 Offentlig forvaltning Undervisning 1 Helse- og sosialtjeneste 87 Personlig tjenesteyting 7 Totalt 2

11 VEDLEGG 4: MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT ETTER YRKE I OSLO 214 Estimert mangel på arbeidskraft fordelt på yrker. Sortert på synkende mangel og avrundet til nærmeste 2. Yrke 214 Yrke 214 Yrke 214 Yrke 214 Sykepleiere 2 Finansanalytikere Driftsteknikere, IKT Murere Andre helseyrker 27 Bartendere Andre opplysningsmedarbeidere Andre bygningsarbeidere Helsefagarbeidere 2 Tømrere og snekkere Lagermedarbeidere og materialforvaltere Taktekkere Programvareutviklere 17 Rørleggere og VVS-montører Kjøreskolelærere Gulv- og flisleggere Andre salgsmedarbeidere 7 Spesiallærere / spesialpedagoger Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. Isolatører mv. Applikasjonsprogrammerere 7 Systemadministratorer Tele- og IKT-installatører Glassarbeidere Anleggsmaskin- og industrimekanikere 7 Arkivarer og kuratorer Bakere, konditorer mv. Kuldemontører mv. Systemanalytikere/-arkitekter Sivilingeniører (telekommunikasjon) Møbelsnekkere Gull- og sølvsmeder, gravører mv. Regnskapsmedarbeidere Landskapsarkitekter Operatører innen metallflatebehandling Glasshåndverkere Sivilingeniører (bygg og anlegg) Farmasøyter Anleggsmaskinførere Andre kunsthåndverkere Legespesialister Lektorer mv. (videregående skole) Finans- og økonomisjefer Serviceelektronikere Elektrikere Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet Personalsjefer Skreddere, buntmakere mv. Førskolelærere Andre ingeniører Kjemikere Andre stasjonære maskinoperatører Butikkmedarbeidere Andre yrker innen estetiske fag Matematikere, statistikere mv. Montører av mekaniske produkter Revisorer, regnskapsrådgivere Nettverks- og systemteknikere, IKT Tannleger Montører av elektriske og elektroniske produkter Spesialsykepleiere Forsikrings- og finansmedarbeidere Helse- og miljørådgivere Andre montører Grunnskolelærere Butikkavdelingssjefer Fysioterapeuter Bil-, drosje- og varebilførere Kokker Andre pleiemedarbeidere Spesialister i pedagogikk Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon Sveisere 2 Helsesekretærer Andre musikklærere Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.) 2 Ambulansepersonell Rådgivere innen sosiale fagfelt Hjelpearbeidere i anlegg Andre programvare- og applikasjonsutviklere 2 Forsikringsagenter Dirigenter, komponister, musikere og sangere Toppledere i interesseorganisasjoner Servitører 2 Hotellresepsjonister Programledere i TV og radio PR- og informasjonssjefer Dørselgere 2 Logistikkmedarbeidere Sports- og aktivitetsinstruktører Ledere innen akvakultur mv. Bilmekanikere 2 Kjøkkenassistenter Transportfunksjonærer Ledere av eldreomsorg Kopper- og blikkenslagere 2 Strategi- og planleggingssjefer Servicemedarbeidere (bensinstasjon) Hotellsjefer Finans- og investeringsrådgivere 2 Ledere av bygge- og Hjemmehjelper Varehandelssjefer Databasedesignere og -administratorer 2 Sikkerhetsanalytikere mv. Malere og byggtapetserere Kjemiingeniører Sivilingeniører (industri og produksjon 2 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere Trykkere Arbeidsleder, bergfag Telefon- og nettselgere 2 Rådgivere/forskere, samfunns-vitenskap Slaktere, fiskehandlere mv. Arbeidsleder, industri Andre håndverkere 2 Optikere Bussjåfører og trikkeførere Arbeidsleder, bygg og anlegg Vernepleiere 2 Andre personlige tjenesteytere Andre rengjørere Kontrolloperatører innen metallproduksjon Yrkesfaglærere 2 Støpere Andre hjelpearbeidere i industri Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) Andre lærere 2 Lastebil- og trailersjåfører Laste- og lossearbeidere Skipsmaskinister Kontormedarbeidere 2 Ledere av industriproduksjon mv. Renovasjonsarbeidere Flygere Kundebehandlere, bank og postkontor 2 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting Toppledere i offentlig administrasjon Flygeledere Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 2 Fysikere og astronomer Administrerende direktører Teknikere innen luftfartssikkerhet Betongarbeidere 2 Andre språklærere Ledere av olje- og gassutvinning mv. Saksbehandlere innen sosiale ytelser Automatikere 2 Informasjonsrådgivere Ledere av logistikk og transport mv. Korn- og grønnsaksprodusenter Renholdere i bedrifter 2 Nett- og multimediautviklere Ledere av IKT-enheter Gartnere Platearbeidere 2 Bygningsingeniører Ledere av omsorgstjenester for barn Kombinasjonsbrukere, nyttevekster Energimontører 2 Elkraftingeniører Ledere av helsetjenester Melkeog husdyrprodusenter Sivilingeniører (elkraftteknikk) 2 Maskiningeniører Ledere av utdanning og undervisning Andre dyreoppdrettere og røktere Rådgivere/forskere, humanistiske fag 2 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi Restaurantsjefer Plante- og husdyrprodusenter Geologer og geofysikere 2 Politibetjenter mv. Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter Skogbrukere Sivilingeniører (maskin- og marin- teknikk) 2 Arkivassistenter Sivilingeniører (kjemi) Havbruksarbeidere Dataregistrere 2 Mekanikere innen flytekniske fag Arealplanleggere Overflatebehandlere og lakkerere Metalldreiere mv. 2 Salgs- og markedssjefer Grafiske- og multimediadesignere Møbeltapetserere mv. Nettverksansvarlige 2 Sivilagronomer mv. Jordmødre Skytebaser og sprengningsarbeidere Lønningsmedarbeidere 2 Sivilingeniører (miljøteknikk) Andre lærere i estetiske fag Prosessoperatører (oppredning) Andre administrative ledere 2 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi Tekniske tegnere Operatører innen produksjon av betong mv. Universitetsog høyskolelektorer/-lærere 2 Sivilarkitekter Bioingeniører Operatører innen metallurgiske prosessfag Psykologer Allmennpraktiserende leger Dyrepleiere Operatører innen kjemisk industri Frisører Andre IKT-lærere Tannpleiere Operatører innen produksjon av fotofilm og papir mv. Vektere Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter Kundebehandlere lån og kreditt Operatører innen plastprodukter Andre sikkerhetsarbeidere Salgskonsulenter innen IKT-produkter Selgere (engros) Operatører innen næringsmiddelproduksjon Organisasjonsrådgivere mv. Jurister og advokater Innkjøpere Operatører innen treforedling Kundesentermedarbeidere Journalister Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt Operatører innen trelastproduksjon Regnskapsførere Elektronikkingeniører Sjefskokker Lokomotiv og T-baneførere Verktøymaker, låsesmeder mv. Eiendomsmeglere og forvaltere Internett-teknikere Jernbanetrafikkoperatører Sivilingeniører (elektronikk) Andre yrker innen offentlig forvaltning Reiseledere og guider Kran- og heisførere mv. Landmålere, kartografer mv. Religiøse yrker Vaktmestre Dekks- og maskinmannskap (skip)

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 15 Av: Jon Otnes og Aslak Hetland HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 15 viser at bedriftene i Oslo aldri tidligere har vært så pessimistiske som

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 1 Av: Jon Otnes og Aslak Hetland HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke antallet ansatte det kommende året,

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter bedriftene den muligheten? Lærlinger i Østfoldbedriftene

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012

Bedriftsundersøkelsen 2012 //Bedriftsundersøkelsen 01 // Arbeid og velferd Nr // 01 Bedriftsundersøkelsen 01 Av Johannes Sørbø og Karl Jacobsen Sammendrag Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virksomheter enn for

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 2 1.2. Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 NAVs bedriftsundersøkelse høsten Av Kari-Mette Ørbog og Johannes Sørbø. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 NAVs bedriftsundersøkelse høsten Av Kari-Mette Ørbog og Johannes Sørbø. Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2012 Av Kari-Mette Ørbog og Johannes Sørbø Sammendrag Høstens bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virksomheter enn for ett år siden som forventer økt sysselsetting

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 01 NAVs bedriftsundersøkelse 01 // Notat // 1 // 01 // NAVs bedriftsundersøkelse 01 NAV April 01 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 0 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai 2013 1 Innhold:

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 201 Av Kari-Mette Ørbog Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft og hvilke forventinger virksomhetene

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 21. 1 prosent av bedriftene

Detaljer

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016 // Notat // 0 NAVs bedriftsundersøkelse 0 // Notat // // 0 // NAVs bedriftsundersøkelse 0 NAV Mai 0 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 00 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017 // NAV Aust-Agder // Innhold Sammendrag... 1 Innledning... 2 1. Sysselsettingsforventninger... 3 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 4 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 217 27. april 217 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 217 viser en litt lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 216. 2

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 01 Av Leonid Andreev og Kari-Mette Ørbog 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter fylke og næring. Våren 01 har vi estimert at norske

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

// NAV SØR-TRØNDELAG Bedriftsundersøkelsen 2014 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag

// NAV SØR-TRØNDELAG Bedriftsundersøkelsen 2014 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag // NAV SØR-TRØNDELAG Bedriftsundersøkelsen 2014 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag The Times They Are A-Changin... Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1 Om undersøkelsen...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013 Bedriftsundersøkelsen for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 5 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER... 5 3.2 FORVENTNINGER TIL

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal 22 prosent venter økning i antall ansatte 1 600 mislykkede rekrutteringer siste 3 måneder Stor mangel på helsepersonell og

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 Av Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse i høst er bedriftenes sysselsettingsforventninger på samme nivå som de har vært de siste

Detaljer

Navs bedriftsundersøkelse 2010

Navs bedriftsundersøkelse 2010 Navs bedriftsundersøkelse 21 Av: Sigrid Myklebø Sammendrag og hovedfunn Nav gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse. Spørsmålene i denne undersøkelsen avdekker bedriftenes sysselsettingsforventninger

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009 Av: Johannes Sørbø sammendrag og hovedfunn Høstens bedriftsundersøkelse ble gjennomført om lag ett år etter at den internasjonale finanskrisen brøt ut. Bedriftenes

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - juni 2013 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/ledige+stillinger.1073745796.cms

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - mars 2014 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - mars 2014 Ledere I

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - april 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - april 2017 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - august 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - august 2017 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall - januar 2017 Ledere I alt ledere

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Av Karl Jacobsen og Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 er bedriftenes sysselsettingsforventninger på det høyeste

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 10 345 690 4 Offentlig utlyst 6 667 444-3

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 346 1 020 4 Offentlig utlyst 11 593 682-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 21 884 1 094 3 Offentlig utlyst 15 159 758-2

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 159 2,2 125 12 Politikere og toppledere

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms Ledere av I alt

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2014 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2014 Ledere I alt ledere 906

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere 1 022

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 15 648 782 12 Offentlig utlyst 9 127 456 0

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 147 686 17 Offentlig utlyst 9 283 371 4

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 19 319 773 0 Offentlig utlyst 11 537 461-7

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 181 2,2 178 18 Politikere og toppledere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 179 2,2 88 8 Politikere og toppledere 494

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...1 2. Oppsummering av hovedresultater...1 Industrien... 5 Bygg og anlegg... 5 Varehandel, hotell- og restaurant... 7 Offentlig

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2013 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2008

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2008 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 8 AV: SIGRID MYKLEBØ OG JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG OG HOVEDFUNN NAVs bedriftsundersøkelse som ble gjennomført i høst, gjenspeiler omslaget som er skjedd i norsk økonomi.

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2016 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - februar 2016 Ledere I alt ledere 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 906 889 890 907 923 Politikere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 Politikere og

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 1 212 1 155 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 1 212 1 155 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 022 1 004 1 002 1 025 992 1 003

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Resultater og analyse 27. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjoner... 3 2 Om bedriftsundersøkelsen... 3 2.1 Datagrunnlaget for... 3 2.2 Spørsmålsformulering...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal 22 prosent av bedriftene venter økning i antall ansatte Økende mangel på arbeidskraft Mest mangel innen helserelaterte yrker Post og

Detaljer

Kvinner mer sykmeldt enn menn - NRK Norge. Norge

Kvinner mer sykmeldt enn menn - NRK Norge. Norge Norge STORE FORSKJELLER: Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, tror kvinner bekymrer seg syke, men har ikke noe klart svar på hvorfor forskjellen i sykefraværet er så stor mellom kvinner og menn. Kvinner

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007 AV: JOHANNES SØRBØ OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG OG HOVEDFUNN NAV har gjennomført en ny bedriftsundersøkelse i høst. Denne undersøkelsen viser at bedriftene regner med høy sysselsettingsvekst også det

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2011

Bedriftsundersøkelsen 2011 Bedriftsundersøkelsen 211 AV JØRN HANDAL OG SIGRID MYKLEBØ Sammendrag Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er flere bedrifter som forventer økt sysselsetting det kommende året enn det var for ett

Detaljer

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden Kunnskap om fremtidige kompetansebehov Utvalgsleder Steinar Holden Særlig utsatt: Regnskapsførere, maskinoperatører, selgere, butikkansatte, resepsjonister, forsikringsog finansmedarbeidere Minst utsatt:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal 17 prosent venter økning i antall ansatte Færre bedrifter med rekrutteringsproblem Mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014 Bedriftsundersøkelsen for 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - april 2016 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - april 2016 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Per Lorentzen. Arbeidslivet - muligheter, utfordringer, system og rettigheter. 26.10.11

Per Lorentzen. Arbeidslivet - muligheter, utfordringer, system og rettigheter. 26.10.11 Per Lorentzen Arbeidslivet - muligheter, utfordringer, system og rettigheter. 26.10.11 Disposisjon NAV-loven Behovsvurdering Ledighetsutvikling Noen trekk i arbeidsmarkedet Nytter det med utdanning NAV,

Detaljer