Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g."

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Anne Cathrine Svenning / Sosial- og helseavdeling Deres dato Deres ref. Adresseliste Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen referat fra møte Status sentralt Helsedepartementet; o Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å få en søkbar database med gode eksempler på ting som skjer knyttet til samhandlingsreformen. Helsedirektoratet følger opp i dialog med Nasjonalt nettverk. o Kommunal medfinansiering rus/ psyk; i og med at dette ikke var omtalt i Kommuneøkonomiproposisjonen nå blir det ikke innfasingen i Men det tas sikte på innføring på sikt. I mellomtiden må det utvikles lavterskeltilbud i kommunene for oppfølging av disse pasientgruppene for eksempel frisklivssentraler. o Det er en utberedt oppfatning at kommunene fikk ett større ansvar for pasienter fra Det riktige er at kommunene fikk et nytt definert ansvar for kommunal medfinansiering og finansieringsansvar for utskrivingsklare pasienter fra dag 1. Det har ikke skjedd noen ny grenseoppgang mht faglig ansvar ennå selv om det er et langsiktig mål i reformen at kommunene skal kunne ta ansvar for en større del av de samlede helsetjenestene. o Helse- og omsorgsdepartementet presenterte veileder/ rundskriv for spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor kommunene. Denne ble diskutert, se vedlagt notat fra møtet. o Departementet tar sikte på å presentere arbeidet som Helsedirektoratet har satt i gang med å evaluere modellen for kommunal medfinasiering for Koordineringsgruppa i møte Helsedirektoratet; o Status for etablering av ø-hjelp; utdelt relevant informasjon og oversikt over de kommunene som søkte i 2012 og fikk tilskudd i 2012/ de som søkte i 2012 og først fikk tilskudd i 2013/ de som søkte 2013 og fikk i 2013/ de som ikke fikk tilskudd o 203 kommuner har søkt og fått tilskudd. Erfaringsoppsummering fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet ble delt ut i møte. o Tviseløsningsnemda; 7 saker innmeldt. Mekling i 2 saker hvor partene har tatt tilbake saken for å prøve å finne lokal løsning. Konkrete pasientsaker. Embetsledelse og Kommunal og Justis- og Landbruk og Miljøvern- Oppvekst- og Sosial- og administrasjonsstab samordningsstab beredskapsavdeling bygdeutvikling avdeling utdanningsavdeling helseavdeling Telefaks E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

2 2 KS; o o o o o o o o o o o o o Kommunene har kontinuerlig fokus på utvikling av egen rolle for å utvikle tjenester i trå med reformen og evt organisering. Dette er ett arbeid som det holdes trykk på framover. KS har etablert faste stedfortredere for sine faste representanter i nettverket. Erfaringer med utskrivingsklare pasienter i Sørlandet sykehus HF: Omtrent ikke fakturering for utskrivingsklare pasienter Utfordring knyttet til revisjon av delavtale 5 ift varslingstidspunkt for utskriving og mangelfull informasjon/ dokumentasjon ved utskriving. Hovedregel for varsling: Unntaksvis andre tidspunkt, men viss det blir mange unntak blir dette varslet fra kommunene. Den reviderte avtalen er også tydeligjort ift prosedyre for utskriving med sjekkliste for SSHF med krav til utskriving til kommunehelsetjenesten. Det utarbeides felles avviksskjema for kommunene og sykehuset for å sikre samkjørt registrering og oppfølging av avvik. Samtidig innfases PLO-meldinger i hele foretaket og alle 30 kommuner i Agder. KS opplever at kommunene har tatt fatt i reformen og i dette arbeidet står særlig rådmennene sentralt. Terskelen for utskriving av pasienter skal ikke være endret, men det er faktisk ett større volum pasienter som blir skrevet ut og da kan en mistenke at pasienter er blitt «sykere» uten at dette var tilsiktet effekt av tiltakene i reformen. Kommunal medfinansiering generelt; KS sin bestilte undersøkelse fra Sintefs blir presentert fredag slik at nødvendige endringer kan gjøres. Folkehelsemeldingen; 6 mill over flere år. Etablering av læringsnettverk. Fastlegeforskriften og fritak fra vakt for leger over 55 år; flere kommuner mister de mest kompetente legene fra vaktordningen. Investeringstilskudd i Husbanken; ikke dekkende for kommunenes ønsker og behov. KS har forfattet brev i sakens anledning. 2. Status regionalt Region Sør-Øst: Rundspørring om utskrivningsklare; kurven har flatet ut etter en økning tidligere i år. Likeverdighet mellom RHF og små kommuner i området er utfordrende. Rus-psyk, reinnleggelser generelt, rehabilitering; felles bekymring. Ny anskaffelse av rehabiliteringsplasser. Stort press på hjemmetjenesten i kommunene. Ønsker jo ikke å ha mange utskrivningsklare pasienter grunnet økonomi. Terskel for utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten; terskelen er kanskje den samme, men endringen fra at kommunen tidligere hadde 7 10 dager på å ta tilbake pasienten medførte selvsagt en endring av pasientens tilstand/ funksjonsnivå når de kommer ut.

3 3 Mer fokus på friskliv og folkehelse; aktiviteten økes. Temaet får mer plass også i de politiske prosessene. Lærings- og mestringssentraaktivet; hva kan kommunene gjøre på dette? Ø-hjelp døgnplasser har også mye fokus med tillit i befolkningen. Viktig å jobbe med likeverdighet mellom partene og god dialog. Styringsdata er en utfordring som er en premiss for å lykkes. Hvordan skal NAV inngå i dette? Retningsreform; kapasitet og kompetanseutfordringer i kommunehelsetjenesten som må ha fokus. Mange kommuner er bekymret for nedbygging av tjenestetilbudet ift pasienter innen rus/ psykiatri. Østfold; alle kommuner har etablert tilbud om ø-hjelp døgntilbud i kommunene og pasientene er fornøyd. Akershus; kun en kommune igjen som ikke har fått tilskudd til ø-hjelp døgntilbud. Rask psykisk helsehjelp; godt tiltak. Utskrivningsklare pasienter i Østfold: det er gjort avtale om betaling først dagen etter dersom meldingen er gitt etter kl 12. Region Nord: Diskusjon rundt sykestuene i Nord-Troms og mangelfull finansiering. Ønsker samme avtale som Finnmark. Nettverket har mottatt notat fra Helse Nord RHF om kommuner som de ikke har avtale med, men som mottar tjenester fra RHF/HF og hvordan RHF skal forholde seg til disse. Det ble ikke anledning til å ta opp saken i møtet og nettverket må finne andre løsninger for å få drøftet saken. Region Midt: Høyt trykk på hjemmetjenestene som en opplevd følge av SHR og det kompetansebehovet denne utløser. Godt mottatt at det ikke ble medfinansiering for pasientgruppene rus/ psyk før piloter er kjørt. Kunnskapen øker om avtalene og disse fører til stadig bedre samhandling. Helse Midt- Norge RHF; ny adm. direktør tilsatt. I Trøndelag har kommunene etablert kommunegrupper for å samarbeide om gjennomføringen av reformen. NIVI har gjennomført analyse på samarbeidstiltak generelt og har kritisert jungelen av samarbeid mellom kommunene. Men innen barnevern og SHR ser det ut til å fungere svært godt. Det planlegges en studietur til Finland, for representanter fra Midt- Norge, for å se på Finnlands modell for samhandling, legevaktordninger, DMS m.m. Region Vest: Referatet fra siste møte: det presiseres at det bare var ett HF som hadde økning i antall utskrivningsklare pasienter. De andre HFene har ikke dette problemet.

4 4 En god konferanse om samhandling i samarbeid mellom partene i Sogn og Fjordane. Helse Stavanger HF; questbackundersøkelse: funnene tatt inn i samarbeidsarena for videre arbeid. Ryfylke; jordmortjeneste og følgetjenestene venter på avgjørelse i fra nord i tvistenemda. Folkehelse; mer og mer aktuelt og det jobbes blant annet med kartlegging som gjennomføres av et innleid firma. Turnuslegeordningen; utlysning av stillingene. Kommunene prøver å få bedret kontakt med HF om disse. Kommuner som planlegger ø-hjelpssenger; diskusjon mellom kommunene og HF ift økonomi. Konferanse; etter helsetorgmetoden, forskning i kommunene med spredning av kunnskap. Vestlandsløftet; IKTløft i godt driv. Halvparten av kommunikasjon skjer nå elektronisk mellom fastleger og HF. 3. Forslag til opplegg for innhenting og publisering av styringsdata om kommunale ø-hjelpsdøgnplasser i 2013 v/ Thorstein Ouren, Helsedirektoratet Se utsendte notat. Det er tre elementer som må vurderes: KOSTRA indikator Særrapportering på ressursbruk og andre forhold; lage rapporteringsopplegg som spesifiseres, jfr IS 24 (kommunenes rapportering ift psykisk helse) eller en kvalitativ undersøkelse, men da får vi ikke oversikt alle kommunene. + Personell og kompetanse. Aktivitetsrapportering; se vedlagte skjema summarisk skjema i Excel. Det er en svakhet i manuell rapporting og en generell skepsis til dette. De som har etablert tilbud har allerede laget seg rapporteringssystem. Vi minner om innspill fra Hallingdal og Fosen i tidligere møte. Det bes om at de av nettverket som har rapporteringsskjema som brukes i dag sender disse til Ouren i Helsedirektoratet på e-post. Det er ønskelig at rapportene skrelles ned til beinet og ikke har unødvendige info. Men vi må sikre vi måler måloppnåelse. Det ble gitt innspill til aktuelle endringspunkt i skjema for aktivitetsrapport. 4. IKT; Hvordan utfordrer nye løsninger i kommunene - helseforetakene og statlige myndigheter v/ Trude Andersen, KS Se vedlagte presentasjon. Noen momenter fra innlegget og etterfølgende diskusjon: Vi lykkes ikke med reformen hvis vi ikke lykkes med elektronisk samhandling. Hvordan kan kommuner sikres at ikke kortsiktige valg blir feil i ett lengre perspektiv?

5 5 KommIT etablerer ikke felles innkjøpsordninger. KS har kanskje ikke så langt vært tydelige nok på hvilke standarder som kommunene bør velge. Slike råd må kommuniseres tydelig ut. KS kommer også til å ha løpende kontakt med leverandører og presenterer også standardene på vegne av kommunene. Kanskje ett veikart for ehelse er en god ide for hvordan ser egentlige disse egentlig ut? Fagsystemer er på «radaren» i KS det er lav turnover på innkjøp av fagsystem og flere av de eksisterende systemene som er ikke gode nok sett fra ett tilsynssperpektiv. KommIT samarbeider med HFenes tilsvarende utvikling. Regional samordning av satsning; det er ett mål å få til nasjonale løsninger så en må være litt oppmerksom på at ikke regionale løsninger låser utviklingen. Det er ikke alle kommuner som er klare og det er ikke alle HF som er klare heller. Bildet er svært forskjellig. Helsenett bygger på erfaringsutveksling fra beste praksis og dette vil også KommIT bygge på. Hva med fastlegene og dialog mellom kommunene og fastlegene? Dette har ikke KommIT jobbet nok med enda. Her er status svært forskjellig. Dette er et svært viktig satsningspunkt. 5. IKT; E-meldinger og bruk av kjernejounal som samhandlingsverktøy» Anders Grimsmo, Norsk helsenett Se vedlagte presentasjon. Noen momenter fra innlegget og etterfølgende diskusjon: Spissformulert kan vi si at det fortsatt er slik at IKT og samhandling sees som to separate sektorer. IKT blir dermed ikke ett samhandlingsverktøy. Kompleksitet med potensielt aktører. «En innbygger en journal» avløser ikke behovet for meldingsutveksling. Det er ikke slik at når opplysninger er skrevet inn i journal så er det kommunisert til den som bør følge opp dette. Dette må aktivt kommuniseres til rette vedkommende. Tidsrammene i nytt klaververk; melding til kommune om innlagt pasient innen 24 timer og krav til melding om utskrivningsklar pasient harmoniserer ikke med helsepersonells behov for informasjon for å planlegge helsetjenester. 6. Tema som ønskes tatt opp fra nettverket i den Nasjonale Koordineringsgruppa Utsatt til møte juni 2013 da møte i koordineringsgruppa er utsatt til Evaluering av møtet Godt møte.

6 6 Tema videre: Sogn og Fjordane; samhandlingsbarometer med data som gjøres tilgjengelig. Går over fra prosjekt til fast drift. Kostnadsdeling mellom partene. Styringsdata: o Bedre indikatorer Folkehelse hva skal til for at vi skal få det til. Foretakenes rolle i dette. Beredskap er en del av folkehelse. Brukermedvirkning; inkl behov for økt kunnskap om reformen blant medlemmene i brukerorganisasjonene Rus/ psykisk helse generelt. o Innfasing av økonomiske virkemidler innen rus/ psykisk helse inkl medfinansiering o Hva er gode kommunale tjenester og tilbud? Følgeforskning reinnleggelser og dokumentasjon på at pasienter er blitt dårligere. Kompetanse: Velferdsutdanningene rekruttering av helsekompetanse. Trenger vi ny kompetanse eller mer av det vi har? Læringsnettverk knyttet til pasientforløpstenkningen Rehabilitering - sett i perspektiv av arbeid med forskrift, veileder, begrepet i seg selv (å gjenvinne funksjon) sett i lys av helhetlig pasientforløp. Arbeidsdeling mellom kommune og HF. Dokumentasjon på organisering av tilbudet. Grenser også opp mot lærings- og mestringsaktivitet. Kunnskapsbasert hva som er godt fag sett i lys av overføring av ansvar til kommunene. Foreslåtte innledere: o Anders Grimsmo er foreslått som innleder om pasientforløp. Han samarbeider med en omsorgssjef på Nordmøre som også kan være aktuell som innleder. o Helse Nord og kommuner; Gro Berntsen (senter for telemedisin) om helhetlig forløp og hva betyr dette for samhandling mellom aktørene, ledelse, m.m. o Helse sør/øst; Frisk bris: rehabilitering, folkehelse, og læring/ mestring. Samarbeid mellom kommuner, NAV, og foretak. Organisert under kultur. Fastlegene forankring av reformen og kontaktflaten ved henvisninger, epikriser m.m. Innovasjon i omsorg stortingsmelding m.m. koblet opp mot stortingsmelding om velferdsutdanningene Alternativ til innleggelser: o Betydning av innovative måter å jobbe på o Utvikling av ø-hjelp døgntilbud i kommunene likeverdige tilbud?

7 7 Pasientforløp inn og ut; kjennetegn på gode veier inn og ut inkl rehabilitering o Helhetlige gjennomgående pasientforløp Anders Grimsmo Ledelsesfokus Barnevern - veileder Møteplan våren 2013: kl til kl 15 i Tromsø Tor Åm Prosjektdirektør Helse- og Omsorgsdepartementet Anne Cathrine Svenning Seniorrådgiver Nasjonalt nettverk Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 3 vedlegg: Samhandlingsverktøy Anders Grimsmo KommIT Trude Andersen Notat: spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor kommunene Til stede: Ingrid Risland Helse Sør-Øst RHF Hans Stenby Helse Vest RHF Tone Løken Fylkesmannen i Oslo/Akershus Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet Monica Skjøld Johansen Helse- og omsorgsdepartementet Christer B. Frantzen Fylkesmannen i Hordaland Fredrik Dalen Tennøe Kunnskapsdepartementet Arne Sverre Dahl Molde kommune Knut- Ivar Berglund Fylkesmann i Troms Signe Pape for Jan Inge Tungesvik KS Agder Helene Arholm KS Vest Knut Even Lindsjørn Helse Sør-Øst RHF Sigrid Askum KS Helse Rune Hallingstad KS Leena Stenkløv Fylkesmann i Sør-Trøndelag Kari Skive Stuvøy Hurum kommune Ingrid Fjeld Helsedirektoratet Tor Åm Helse- og Omsorgsdepartementet

8 8 Ikke til stede: Trond Brattland Oddvar Larsen Svanhild Jensen Gunnar Bendixen Odd Sigurd Vegsund Magne Nicolaisen Petter Øgar Evy- Anni Evensen Thorgeir Hernes Tromsø kommune Helse Nord RHF Helse Midt RHF KS Midt Kommunal- og Regionaldepartementet KS Nord Helse- og Omsorgsdepartementet Telemark fylkeskommune Arbeids- og Velferdsdirektoratet Referent: Anne Cathrine Svenning Kopi: Bjørn Inge Larsen Ellen Margrethe Carlsen Ragnar Hermstad Jan Vaage Helga Arianson Petter Schou Svein Steinert Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Oslo/ Akershus Fylkesmannen i Troms

9 Hvordan utfordrer nye løsninger i kommunene helseforetak og statlige myndigheter Nasjonalt nettverk for samhandlingsreformen 22.mai 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering

10 Flokene vi ikke klarer å løse opp i

11 Floker som bare kan løses ved innovasjon Kommunene møter i økende grad komplekse problemer som ikke hører hjemme bare ett sted i organisasjonen, og som ikke kan løses ved standardløsninger og flere ressurser. Vi kaller disse komplekse problemene for floker. Eksempler på floker: Et ønske om at folk skal kunne bo hjemme lengst mulig Mangel på arbeidskraft i pleie og omsorgssektoren For lite aktivitet for eldre på institusjon Frafall i skolen Høye forventninger til kommunale tjenester og anstrengt økonomi Mange interne og eksterne datasystem som skal spille sammen Innovasjon må omfavnes på tvers av sektorer, profesjoner og fag

12 KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

13 Eldre og unge (WIKIBORN) innbygger er klar for å bli digitale

14 En brennende plattform «Krise er det ultimate utgangspunktet for å starte med innovasjon. Hvis dere ikke har en krise så skaff dere en», Harald Danielsen, rådmann i Arendal «Den økonomiske krisen har vært av enormt stor betydning for farten på nyskaping og innovasjon i danske kommuner», professor Eva Sørensen, Universitetet i Roskilde «Norsk offentlig sektor kjør på førsta klass», Gøran Persson

15 Våren 2012

16 Regjeringens digitaliseringsmelding Digital agenda for Norge Meld. St. 23 ( ) Statsråd Rigmor Aasrud presenterte stortingsmeldingen "Digital agenda for Norge: IKT for vekst og verdiskaping" 22. mars Meldingen understreker og gjentar innholdet i programmet fra 2012.

17 DE SISTE TO ÅRENE - PROSESSEN Mars 2010 Første møte med KRD, FAD, KS og Difi Våren 2011 FAD-rapport om IKT-samordning av kommunesektoren Mai 2011 Hovedstyre bestemte kommunesektoren skal samordne seg, bestilte utredning som kom høsten 2011 Vinter Høstkonferanser, strategikonferanser, ekommunekonferansen og andre arenaer Mai og juni 2012 KS vedtak om KommIT (mai), vedtok programstyre (juni) August 2012 Desember 2012 E-post til alle rådmenn om å sette av 1 krone pr. innbygger til KommIT Hovedstyre vedtok av strategidokument Programleder Kirsti Kierulf blir ansatt

18 Overordnet bestiller KS hovedstyre Operativ bestiller KommIT programstyre Brukerforum K10 (Store) ehelse Bygg og Plan Forumstyrer eid IKT- Samar beide Utfører edialog Arbeidsgrupper strategi Fylkeskom muner KommIT Arkitektur Osv.. Kompetans e Andre Sikkerhet

19 Hva skal KommIT levere? Arkitektur og standarder Det er et stort antall IKT-systemer i hver kommune For å levere gode tjenester til innbyggerne må informasjon og dokumentasjon kunne brukes på tvers For at IKT-systemer skal kunne «snakke sammen» trengs standardisering og noen byggeklosser som kalles arkitektur KommIT skal utvikle arkitektur og standarder som alle kommuner og fylkeskommuner kan ta i bruk

20 Hva skal KommIT levere? Kompetanse Videreutvikle KS arbeid: Lederkompetanse Bestillerkompetanse Digitalkompetanse Verktøy Nettverk Online (kurs og Lyn) Konferanser og seminar

21 Hva skal KommIT levere? Ha en tydelig stemme inn mot sentrale myndigheters satsninger, prosesser og prosjekter sammen med KS ehelse NAV Skatteetaten Altinn ByggNett eid +++

22 Leveranser fra KommIT 1.halvår 2013 Samarbeid med kommuner og fylkeskommuner Løsninger: SvarUT Sikker Digital Post Sikkerhet Kompetanse Tilgang nasjonale løsninger Altinn Arkitektur Samarbeid statlige program Informasjon og kommunikasjon, og Digital Agenda Sekretariat

23 Hva er SvarUt En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og som sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost SvarUt loggfører, overvåker og kontrollerer

24 Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner

25 Sektorielle satsingsområder i digitaliseringsstrategien Oppvekst og utdanning

26 Helse I Kommuner og fylkeskommuner har tatt i bruk Helsenettet for elektronisk samhandling Kommuner og fylkeskommuner har lagt til rette for deling av helseinformasjon mellom samhandlende aktører på helse- og omsorgsområdet, og sørget for at planleggingen og innføringen er koordinert med alle aktørene Kommuner og fylkeskommuner har løsninger som sikrer rask tilgang til og sikker lagring av dokumentasjon i pasientadministrative prosesser og styringssystemer

27 Helse II Kommuner og fylkeskommuner har tatt i bruk hensiktsmessig verktøy slik at helsepersonell kan registrere og få tilgang til helseopplysninger når de er hos pasienten Kommuner og fylkeskommuner har lagt Norm for informasjonssikkerhet til grunn for alt arbeid med personvern og sikker informasjonsbehandling. Kommuner og fylkeskommuner har tatt i bruk nasjonal kjernejournal i den akuttmedisinske kjeden når løsningen er på plass. Kommuner og fylkeskommuner har valgt løsninger for velferdsteknologi som baseres på standarder og som understøtter de gjeldende IKTarkitekturprinsippene.

28 Straks i mål 412 av 428 kommuner er på Norsk Helsenett I tillegg er 4 i bestilling Reelt bare 12 kommuner som ikke er på helsenettet I forhold til befolkningen 99,5% dekning

29 Bekymring om meldingsutveksling For få kommuner har elektronisk meldingsutveksling med helseforetakene, men mange flere er i gang og mange har planer om ytterligere utvidelser Tiltak: ytterligere finansiering av prosjekter for meldingsutbredelse Tiltak: arbeide videre med standardisering av meldinger Tiltak: sørge for at alle parter prioriterer meldingsutvekslingen like høyt

30 En innbygger en journal KS er positiv til at det iverksettes utredning om en felles nasjonal løsning som inkluderer hele helse- og omsorgssektoren KS mener det må pågå flere parallelle løp fordi vi ikke har kommet langt nok i pågående satsninger Implementeringen i den enkelte virksomhet (herunder kommunene) kan ikke skje for egen regning. Disse kostnadene må inngå som en del av finansieringen av fellesløsningene/prosjektene for å sikre raskere implementering.

31 Tverrgående satsingsområder i digitaliseringsstrategien edialog Effektivisering Strategisk IKT-ledelse Kompetanse Dokumenthåndtering Personvern og informasjonssikkerhet Arkitektur og standardisering

32 Digitalisering hva mener KS? KS digitaliseringsstrategi for kommunesektoren vedtas Program for IKT-samordning i kommunesektoren KommIT KS etterlyser mer nasjonal samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor KS ønsker andre finansieringsmodeller for nasjonale IKT-satsninger KS mener at standardisering, felleskomponenter og arkitekturutvikling er nødvendig KS ser et stort behov for utviklings- og forskningsprosjekter på digitaliseringsområdet

33 Opptatt av nasjonal samordning og finansiering av IKT Vedtak i KS hovedstyre : KS mener at IKT-utvikling er å regne som utbygging av nasjonal infrastruktur. Dette bør finansieres av staten som store satsninger, der hele offentlig sektor er inkludert. KS mener at framdrift og gevinst i digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor forutsetter at etablerte modeller utfordres. KS aksepterer et prinsipp om sterkere nasjonal samordning av IKT-området under forutsetning av at kommunesektoren har reell innflytelse i disse samordningsprosessene. KS forutsetter også at nasjonale digitaliseringssatsinger finansieres over statsbudsjettet også for kommuner og fylkeskommuner. KS mener at store IKT-løft i offentlig sektor bør flyttes fra sektoransvar til program. Det må utarbeides en slags NTP for IKT-området: En nasjonal digital prioriteringsplan (NDPP) som ivaretar implementering og sikrer gevinst. Det er behov for et omfattende prosjekt på økonomiske konsekvenser av digitalisering i kommunal sektor. KS mener at regjeringen bør gjennomføre en offentlig utredning om dette.

34 Finn nye løsninger i partnerskap med omgivelsene KS mener at åpen innovasjon er nødvendig når vanskelige samfunnsproblemer skal løses. Innbyggere, brukere, frivillig sektor, forskning og næringsliv er naturlige samarbeidspartnere for kommunene når kommunene skal innovere. Anskaffelser bør brukes som et strategisk virkemiddel for å oppnå økt innovasjon i offentlig sektor. Dette kan skje gjennom tidlig dialog mellom anskaffer og leverandørmarkedet.

35 Innovasjon i offentlig sektor har blitt nasjonal politikk NFR: Policy for innovasjon i offentlig sektor. Høst NHD: Strategi om økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser. Februar 2013 KRD: Strategi for innovasjon i kommunesektoren. April HOD: Stortingsmelding Morgendagens omsorg. April 2013

36 Viktigst - oppsummert: IKT-utviklingen må samordnes og det må satses på ehelse KS mener IKT-utvikling i offentlig sektor må samordnes, og nye modeller for finansiering og organisering må utvikles. IKT er nasjonal infrastruktur, vi trenger en NTP for IKT. KS mener regjeringen må øke bevilgningen til å fullføre pågående arbeid med meldingsutbredelse i helsesektoren for å effektivisere og kvalitetssikre samhandling i helse- og omsorgssektoren KS mener det er viktig å satse på velferdsteknologi i kommunene, men er bekymret for at det nå bygges opp statlige strukturer som ikke vil få praktisk effekt i kommunene. KS lanserer «Veikart for velferdsteknologi» 27. mai som er et konkret verktøy for bruk i kommunene. KS er glad for videre støtte til arbeid med KommIT-programmet, men forventer at også sektordepartementene bidrar til dette arbeidet.

37 Samhandlingsverktøy Anders Grimsmo Medisinsk faglig rådgiver, Norsk helsenett Professor, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU

38 Hva er helsenettet? Helsenettet er summen av alle tilknyttede aktører, samt de løsningene og kommunikasjonstjenestene som de benytter. Helsenettet er en kommunikasjonsarena eller et "lukket nettsamfunn" Alle aktører har de samme muligheter, rettigheter og plikter All aktivitet skjer innenfor rammen av "Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren" og øvrige krav fra offentlig myndighet. Det er dette som muliggjør sikker utveksling av pasientinformasjon/ personopplysninger mellom aktørene i helsenettet." Gode og effektive pasientforløp basert på elektronisk samhandling

39 Helsenettet i dag (mars 2013) brukere i sektoren alle enheter i spesialisthelsetjenesten > 98% av allmennpraktiserende leger 407 kommuner; >97% av befolkningen 500 tannklinikker alle apotek Mer enn elektroniske meldinger per døgn Drift av EDI-tjenesten, helsenorge.no, kjernejournal, felles registerplattform mm. Døgnkontinuerlig monitorering av sikkerhet og tjenestekvalitet, samt nasjonal brukerstøtte - HelseCSIRT Videokonferansenettverk med 900 studio, møter i 2012 > 100 ulike kommersielle tjenestetilbydere Gode og effektive pasientforløp basert på elektronisk samhandling

40 Viktige oppgaver i 2013 Bidra til utbredelse av elektroniske meldinger i sektoren, spesielt innen kommunesektoren (Kom-UT) Drifte en koordinert 24/7-brukerstøtte Etablere et testsenter for sektoren Drifte helseportalen Helsenorge.no Drifte Nasjonal kjernejournal Prosjektet Neste generasjon kjernenett Videreutvikle HelseCSIRT til et ledende fagmiljø innen sikkerhet Bidra i arbeidet med å utvikle en Nasjonal Sikkerhetsinfrastruktur (NSI) Gode og effektive pasientforløp basert på elektronisk samhandling

41 Samhandling i helsetjenesten er informasjonsdrevet Fastlegebesøk Sykehus Sykehjem/rehab Hjemmetjenester Helhetlig pasientforløp Når pasienten presenterer et helseproblem starter et forløp. Hver aktør involvert, tjeneste eller personell, er ansvarlig for å fullføre bestemte oppgaver, hvoretter ansvaret overføres til neste aktør i samhandlingskjeden. Informasjon går alltid foran. Dersom ikke neste aktør varsles eller får melding stopper prosessene.

42 Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Sykehjem Sykehus Ambulanse syketransport AMK Samhandlingsaktører i helseog omsorgssektoren Fastleger Legevakt Laboratorier Private spesialisthelsetjenester Hjemmetjenester Rehabilitering Rehabiliteringsinstitusjoner Andre kommunale tjenester Apotek Stønad, hjelpemidler Andre viktige tjenester

43 Oversikt IKT aktører/leverandører Helsedirektoratet Andre aktører Helseregistre, andre registre KoKom NAV EPJ-leverandører apotek Apotek PLO, helsestasjon mm EPJ-leverandører PLO NAF-Data Acos Tieto (Gerica) EPJ-leverandører, Infodoc Plenario CGM Winmed Vision Hove M. System-x Legekontor, legevakt Norsk helsenett Kjernejournal/eResept fm. Visma (Profil) Helseforetak EPJ-leverandører HF Siemens Doculive DIPS Andre EPJ-leverandører pasientkommunikasjon Pasient Private laboratorier Visma Uniue DIPS arena Private helsetjenester Privatpraktiserende spesialister Private røntgeninstitutt

44 Helse og IKT henger det sammen? Helsetjenester IKT Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten KITH Andre aktører Helseregistre, andre registre Sykehjem Sykehus KoKom NAV Hjemmetjenester Rehabili -tering Aktører i helsetjenesten Ambulanse syketransport AMK EPJ-leverandører apotek NAF-Data Apotek PLO, helsestasjon mm EPJ-leverandører PLO Acos Tieto (Gerica) Visma (Profil) EPJ-leverandører, Legekontor, legevakt Norsk helsenett Helseforetak EPJ-leverandører HF Fastleger Legevakt Laboratorier Rehabiliteringsinstitusjoner Infodoc Plenario CGM Winmed Vision Hove M. System-x Kjernejournal/eResept fm. Siemens Doculive DIPS Andre Andre kommunale tjenester Private spesialisthelsetjenester EPJ-leverandører pasientkommunikasjon Pasient Private helsetjenester Private laboratorier Apotek Stønad, hjelpemidler Visma Uniue DIPS arena Privatpraktiserende spesialister Private røntgeninstitutt Andre viktige tjenester 8

45 Kompleksiteten i alle til alle kommunikasjon Vi har satset på informasjonsutveksling basert på meldinger Ligner på manuell postgang Passer godt med regelverket Alle til alle kommunikasjon Antall kombinasjoner: (n-1) = n(n-1)/2

46 Samhandlingsprosjekt i Midt-Norge Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) (2007) St. Olavs hospital (inkl. Orkdal sykehus) og Molde sykehus Trondheim, Orkdal, Hitra, Surnadal, Sunndal og Fræna Rosstad T et al. Development of a patient-centred care pathway across healthcare providers. BMC Health Serv Res 2013;13:121. Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (2009) Agdenes Frøya Halsa Hemne Hitra Meldal Oppdal Orkdal Rennebu Rindal Skaun Snillfjord Surnadal

47 Kulturforskjeller Planlegging Helseproblemer Behandling Pasient helsepersonell forhold Beslutninger Samarbeid med andre Kommunehelsetjenesten Langsiktig mot resten av livet Lite/langsom endring og langsom planlegging Gjerne flere parallelt,hele spektret diagnoser/problemer ADL-orientert tilrettelegging, og pasienten deltar mye selv. Kontinuerlig over mange år, personlig og omfattende. Sterk pasientrolle Tas ofte av helsepersonell alene eller av få, og ofte med vekt på pasientpreferanser Med mange, også utenfor helsetjenesten, og tett med evt. pårørende Spesialisthelsetjenesten Kortsiktig tom. utskriving. Ofte med store endringer på kort tid. Høyt tempo. Ett problem, evt. fokus på ett om gangen. Diagnoseorientert og med avansert teknologi. Sjelden og i korte perioder. Mange involverte samtidig. Svak pasientrolle Tas gjerne i møter med flere og med adheranse først og fremst til faglige retningslinjer I hovedsak med kommunehelsetjenesten, sporadisk kontakt med pårørende

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . m a i 0 Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . Formålet med nasjonal rammeavtale «Formålet med nasjonal rammeavtale er todelt.

Detaljer

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak??? Ingen elektronisk

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Kristian Skauli, seniorrådgiver,, Administrasjonsavdelingen/e-helse, Norge Nasjonal kjernejournal - Trygt og enkelt Kristian Skauli, Stockholm Behovet

Detaljer

Samhandlingsreform med eller uten IKT?

Samhandlingsreform med eller uten IKT? Samhandlingsreform med eller uten IKT? Hvilke rolle vil IKT få i gjennomføring av samhandlingsreformen? Hvordan kan vi gå frem for å lykkes? HelsIT 2010 Professor Anders Grimsmo, NTNU 1 Om IKT: «IKT er

Detaljer

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Veien frem til helhetlig pasientforløp Veien frem til helhetlig pasientforløp Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Utfordringer

Detaljer

HVA KAN NHN BIDRA MED? Tromsø 17. juni 2014

HVA KAN NHN BIDRA MED? Tromsø 17. juni 2014 HVA KAN NHN BIDRA MED? Tromsø 17. juni 2014 Norsk Helsenett Knytter helse-norge sammen Opprettet som statsforetak 1. juli 2009 Eid av Helse- og omsorgsdepartementet Norsk Helsenett har en omsetning på

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT , Rune Røren og Torunn Brandt

Kjernejournal. HelsIT , Rune Røren og Torunn Brandt Kjernejournal HelsIT 17.09.13, Rune Røren og Torunn Brandt 1 Agenda Behovet for kjernejournal Status for prosjektet Demonstrasjon av løsningen EPJ-systemene Helsepersonellportalen Helsenorge.no 2 Behovet

Detaljer

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Kjernejournal IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Løsningsskisse Status 11.02.2013 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Seniorrådgiver Ellen Udness Seksjon for kvalitetsutvikling. Fra Hva er i veien med deg til hva er viktig for deg Gode pasientforløp en felles retning

Seniorrådgiver Ellen Udness Seksjon for kvalitetsutvikling. Fra Hva er i veien med deg til hva er viktig for deg Gode pasientforløp en felles retning Seniorrådgiver Ellen Udness Seksjon for kvalitetsutvikling Fra Hva er i veien med deg til hva er viktig for deg Gode pasientforløp en felles retning Definisjon helsefremmende arbeid Prosessen som setter

Detaljer

Kjernejournal. Bent A. Larsen

Kjernejournal. Bent A. Larsen Kjernejournal Bent A. Larsen Legemiddelkomite-seminar 2014 Dagens flyt av medisinsk informasjon kompleks og aldri komplett Fastlege Apotek Sykehjemslege Legevaktslege Kommunal PLO Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013

Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013 Nasjonal kjernejournal - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013 Pasientseminaret 2013 - Legemiddelverket Innhold Behov og formål Fremdrift og pilot Kjernejournal

Detaljer

IKT som en vik-g forutsetning for god samhandling

IKT som en vik-g forutsetning for god samhandling IKT som en vik-g forutsetning for god samhandling Anders Grimsmo Professor, NTNU Medisinsk faglig rådgiver, NHN NTNU Ingress: Ar-kkel i Computerworld 20.05.2010: Norge er et u- land på ehelse. Statsekretær

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell København, 11. Mars 2011 Håkon Grimstad Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli,

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for legemiddelkomitéer 6. juni 2013

Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for legemiddelkomitéer 6. juni 2013 Nasjonal kjernejournal - Presentasjon for s seminar for legemiddelkomitéer 6. juni 2013 Innhold Behov og formål Fremdrift Kjernejournal eller Én innbygger, én journal? Detaljer fra den ferdige løsningen

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444 000 ansatte 11 500 politikere

Detaljer

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Kjernejournal Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Kritisk informasjon Status 01.10.2012 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp Nasjonal kjernejournal - For tryggere helsehjelp h/p://www.nrk.no/mr/1.11251499 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling

IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Status for ehelse (ekommunekartleggingen

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene?

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Sykehus Kommune Gjøvik 20.09.2012 Tove Røsstad, overlege Trondheim kommune / stipendiat

Detaljer

Samhandlingsreformens utfordringer omsatt til konkrete lokalmedisinske tjenester støttet av IKT

Samhandlingsreformens utfordringer omsatt til konkrete lokalmedisinske tjenester støttet av IKT Samhandlingsreformens utfordringer omsatt til konkrete lokalmedisinske tjenester støttet av IKT Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få

Detaljer

Myter og fakta om roller og ansvar i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak

Myter og fakta om roller og ansvar i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak Myter og fakta om roller og ansvar i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Nasjonal helse og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet

Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Pasientforløpet Fastlegebesøk Sykehus Sykehjem Hjemmetjenester Viktige mål: Sømløs Integrerte tjenester Kontinuitet Effektiv Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

IKT i helsevesenet. Hva er målet?

IKT i helsevesenet. Hva er målet? IKT i helsevesenet. Hva er målet? NORDAF Vintermøte 2012 Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen 13. januar 2012 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Institusjonsperspektivet (mikro) Hva er betydning

Detaljer

Norsk Helsenett SF. eforum Sør-Trøndelag Trondheim 22. Mars 2011. Anders Grimsmo

Norsk Helsenett SF. eforum Sør-Trøndelag Trondheim 22. Mars 2011. Anders Grimsmo Norsk Helsenett SF eforum Sør-Trøndelag Trondheim 22. Mars 2011 Anders Grimsmo Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli, 2009. Selskapet er heleid av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Større kommunalt medansvar hva betyr det med og uten IKT?

Større kommunalt medansvar hva betyr det med og uten IKT? Større kommunalt medansvar hva betyr det med og uten IKT? Helge Garåsen, 27. september 2011 Trondheim kommune 174 000 innbyggere 6000 daglige brukere av HV-tjenester Unikt kompetansemiljø i byen Langt

Detaljer

IKT-støttet samhandling sett fra et kommunalt ståsted

IKT-støttet samhandling sett fra et kommunalt ståsted IKT-støttet samhandling sett fra et kommunalt ståsted Kommuneoverlege Helge Garåsen, Trondheim kommune HelsIT 2009 Kostnadsveksten er voldsom både i stat og i kommune 2009-tall 2004-tall Sykehus 103 mrd

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren Kjernejournal HelsIT 2011 Rune Røren 1 Agenda Status Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Løsningsskisse Etablering av hovedprosjekt 2 Status Lovendring for kjernejournal er ute på høring

Detaljer

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 1 Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 2 Kommunene Nye oppgaver og ansvar; hastetilbud, forskning, folkehelse Nye organisatoriske

Detaljer

Samhandlingsreformen. Landskonferansen 5.-7. juni 2013. Olav Bremnes. Psyk. Sykepleier / prosjektleder Helse Nord-Trøndelag Sykehuset Namsos

Samhandlingsreformen. Landskonferansen 5.-7. juni 2013. Olav Bremnes. Psyk. Sykepleier / prosjektleder Helse Nord-Trøndelag Sykehuset Namsos Samhandlingsreformen Landskonferansen 5.-7. juni 2013 Olav Bremnes Psyk. Sykepleier / prosjektleder Helse Nord-Trøndelag Sykehuset Namsos E-post: olav.bremnes@hnt.no Disposisjon Bakgrunn for reformen Hvordan

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger Hvor er vi og hvor går vi?

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger Hvor er vi og hvor går vi? Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger Hvor er vi og hvor går vi? KomUT-samling Molde 1. mars 2016 Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Velferdsstaten under press Alternativ til kutt i

Detaljer

Samhandlingsreformen... og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS

Samhandlingsreformen... og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS Samhandlingsreformen.. og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS Disposisjon Samhandlingsreformen Stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste Nasjonal helse-

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon SSP Brukerforum Oslo, 24. mars 2011 Ronny Rødsjø Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli, 2009. Selskapet er heleid av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Samhandlingsreformen i et kommuneperspektiv

Samhandlingsreformen i et kommuneperspektiv Samhandlingsreformen i et kommuneperspektiv - vil IKT hjelpe oss i samhandlingen? Regionalt e-helseseminar Gardermoen 26.10.09 Bjørn Larsen Mulighetsreform Uttrykker tillit til kommunene Gir mulighet for

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Anne

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Helsenettet tjenester nå og i framtiden

Helsenettet tjenester nå og i framtiden Helsenettet tjenester nå og i framtiden 22. mai, 2012 Håkon Grimstad/Anders Grimsmo/Sverre Fossen Norsk Helsenett SF Hva er helsenettet? Den viktigste "verdikjeden" i helse- og omsorgssektoren er pasientforløpet

Detaljer

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016.

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og

Detaljer

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Samhandling på tvers Helhetlige pasientforløp

Samhandling på tvers Helhetlige pasientforløp Landskonferansen SPoR 5. Juni 2013 Samhandling på tvers Helhetlige pasientforløp Ian Dawson Fagkonsulent/prosjektleder Salten DPS Nordlandssykehuset HF Epost: Ian.Dawson@nordlandssykehuset.no Olav Bremnes

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Hverdagsrehabilitering som del av forløpstenkningen? Utvikling av læringsnettverk

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Hverdagsrehabilitering som del av forløpstenkningen? Utvikling av læringsnettverk Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling Hverdagsrehabilitering som del av forløpstenkningen? Utvikling av læringsnettverk disposisjon Bakteppe, i vår tid Implementering, en utfordring

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Tanja Skjevik Rådgiver Helse IKT Værnesregionen IT Iver O. Sunnset Prosjektrådgiver Værnesregionen IT Nasjonale satsninger Mer

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Behov for e-helse, nasjonalt nivå?

Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Bjørn Astad Darlén Gjølstad 12. Juni 2014 Hamar Utfordringer og forventninger Medisin og samfunn Aldrende befolkning Flere pasienter med kroniske, sammensatte lidelser

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

Samhandling om LAR pasienter i Bergen

Samhandling om LAR pasienter i Bergen Samhandling om LAR pasienter i Bergen Mellom LAR forskrift og Samhandlingsreform Christian Ohldieck Seksjonsleder LAR, Helse Bergen Todelt presentasjon Del 1: Samhandlingsreform og LAR forskrift. Mulige

Detaljer

Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena

Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena Ingeborg Berge Sykepleier i avd. Kjernejournal Eresept Kjernejournal i pilot: Fastlegen ny pasient trenger resept på medisin hun ikke husker.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 471 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 9, Telefaks 73 19 91 1 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT

Kommunesektorens felles satsning på IKT Kommunesektorens felles satsning på IKT Arild Sundberg - styreleder i programstyret KommIT Kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans, Oslo kommune Målet for en samordnet IKT-utvikling Levere gode tjenester

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Dagens situasjon i kommunesektoren IKT viktig bidrag for

Detaljer

Hvad er vig+gt for dig Forløb designet med udgangspunkt i borgerens behov. Seksjonsleder Anders Vege Seksjon for kvalitetsutvikling

Hvad er vig+gt for dig Forløb designet med udgangspunkt i borgerens behov. Seksjonsleder Anders Vege Seksjon for kvalitetsutvikling Hvad er vig+gt for dig Forløb designet med udgangspunkt i borgerens behov Seksjonsleder Anders Vege Seksjon for kvalitetsutvikling Disposisjon Det store bildet Internasjonale eksempler og forbilder Nasjonalt

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

Meldingsløftet i kommunene 2010-2011. Kirsten Petersen

Meldingsløftet i kommunene 2010-2011. Kirsten Petersen Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 Kirsten Petersen Elektronisk meldingsutveksling vil bidra til bedre samhandling; rett behandling på rett sted til rett tid NAV Helsestasjon Legekontor Pleie- og omsorg

Detaljer

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin.e-helse Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin, e-helse. Velferdsteknologi Selvhjelpsverktøy Bruk av informasjon og kommunikasjons teknologi (IKT) i helsetjenesten

Detaljer

Samtykkebasert kjernejournal

Samtykkebasert kjernejournal Samtykkebasert kjernejournal Vigdis Heimly, KITH NOKIOS 19. oktober 2007 Kjernejournal for medisinopplysninger Hvorfor startet prosjektet? Hva er status i dag? Sammenhengen mellom medisinkortprosjektet

Detaljer

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011 Velkommen Trondheim, 27. september 2011 Melding til Stortinget om Helsetjenester i en digital hverdag Tor Eid og Sverre Engelschiøn Trondheim, 27. september 2011 IKT er nøkkelen Kvalitet Tilgjengelighet

Detaljer