ÅRSBERETNING BIM: BygningsInformasjonsModellering Nytt satsningsområde og prosjekteringsverktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2009. BIM: BygningsInformasjonsModellering Nytt satsningsområde og prosjekteringsverktøy"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009 BIM: BygningsInformasjonsModellering Nytt satsningsområde og prosjekteringsverktøy PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF TLF: VESTRE ROSTEN 85, 7075 TILLER FAX: Avd. Stjørdal: Tlf: Stokmoveien 2, 7500 Stjørdal Fax:

2 1. Virksomheten Selskapet driver med tverrfaglig, rådgivende ingeniørvirksomhet, og har hovedkontor i Trondheim med avdelingskontorer på Stjørdal og Frøya. Forretningsideen er å utøve avansert tverrfaglig rådgivning og prosjekteringstjenester i byggebransjen som skaper verdier for våre kunder og lønnsomhet for selskapet. Pr er det i alt 21 ansatte i selskapet, herav 3 fast ansatte på Stjørdal. Avdelingskontoret på Frøya betjenes regelmessig 2-4 dager i uken. årene har vært et nytt tilfredstillende år for Prosjektutvikling Midt-Norge AS. Firmaet har hatt ytterligere vekst i 2009 og har nådd den høyeste omsetning som firmaet noensinne har hatt siden starten i Resultatgraden er på linje med gjennomsnittet av de tre siste Aktiviteten i de tverrfaglige forretningsområdene har vært god, og med flest oppdrag innefor forretningsområdet Prosjektadministrasjon. Tilgangen på nye oppdrag har også vært jevnt bra i 2009, og oppdragsreserven har vært tilfredsstillende gjennom hele året. 2. Indre arbeidsmiljø Styret er av den oppfatning at internt arbeidsmiljø er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i våre lokaler på alle kontorsteder. Selskapet har et etablert internkontrollsystem. I løpet av året er det ikke inntruffet yrkesskader som har medført sykefravær. Ordinært sykefravær forøvrig er i hht. løpende ført statistikk på 0,74 % som er lavere enn foregående år. 3. Ytre arbeidsmiljø Selskapets virksomhet er innenfor den tjenesteytende servicenæringen, dvs. kontorarbeidsplasser. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø med egne produksjonsmidler. Det er laget en miljørapport som omhandler firmaets arbeidsmiljø, energibruk, transport og avfall. 4. Grunnlag for fortsatt drift For Prosjektutvikling Midt-Norge AS er det viktig å ha en god lønnsomhet. Styret vil fortsette å fokusere på lønnsomheten balansert mot nødvendige investeringer i den langsiktige utviklingen av selskapet. Selskapet har i 2009 lagt grunnlaget for økt satsing på BIM Bygnings Informasjons Modellering. Selskapet oppnådde også i 2009 Trippel A- rating med hensyn til kredittverdighet av Dun & Bradstreet AS for fjerde året på rad! Vi håper at våre kunder og forretningsforbindelser merker seg at vi er et selskap med økonomisk stabilitet og førsteklasses betalingserfaring. De samlede driftsinntekter i 2009 utgjorde 27,173 mill kr, nærmest tilsvarende som toppåret Selskapets driftsresultat ble ca. 3,056 mill kr (11,2 %) mot 3,448 mill kr (12,6 %) i Pr har selskapet ingen langsiktig gjeld og dermed heller ikke rentebærende gjeld som forfaller til betaling. Egenkapitalandelen er på 32,1 % mot 31,0 % året før. Driftsinntekter Selskapets finansielle risiko vurderes som lav, og årets resultat gir etter styrets oppfatning et godt grunnlag for videre drift. Det er ikke inntruffet forhold etter årsavslutning som endrer på dette. 5. Sluttbemerkning Det har vært arbeidet godt i selskapet, og Styret takker for stor innsats fra medarbeidere og ledelse også i ,0 12,0 10,0 Driftsinntekter Driftsmargin Fortjenestemargin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Drifts- og fortjenestemargin Side 2 av 11

3

4 Årsregnskap 2009 for Prosjektutvikling Midt-Norge AS Side 4 av 11

5 Prosjektutvikling Midt-Norge AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Endring prosjekt under arbeid 3 ( ) ( ) Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Årsregnskap for Prosjektutvikling Midt-Norge AS Organisasjonsnr

6

7 Prosjektutvikling Midt-Norge AS Noter 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger, beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Avskrivningsplan er ikke endret. Aksjer Aksjer er vurdert etter laveste verdis prinsipp til den laveste verdi av h.h.v. kostpris og antatt virkelig verdi. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og påregnelige tap. Skattekostnad Skattekostnaden er knyttet til regnskapsmessig resultat og består av betalbar skatt og netto endring utsatt skatt. Pr har selskapet netto skatteøkende midlertidige forskjeller. Netto utsatt skattefordel er bokført som eiendel i balansen. Pensjonsforpliktelser Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført. Pensjonskostnaden er lik innbetalt premie/tilskudd til premiefond, redusert med egenandel fra ansatte. Noter for Prosjektutvikling Midt-Norge AS Organisasjonsnr

8 Prosjektutvikling Midt-Norge AS Noter 2009 Note 1 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Inntekt Betalbar skatt Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel Samlede ordinære skattekostnader Utsatt skatt/utsatt skattefordel Driftsmidler inkl. goodwill Utestående fordringer = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Note 2 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Kr er bundet på bankkonto for skattetrekksmidler. Note 3 - Kundefordringer Kundefordringer består av opptjent, ikke fakturert honorar, kr og ordinære kundefordringer, pålydende kr , redusert med avsetning for tap på fordringer med kr Fordringer som er ansett tapt er tapsført, i tillegg er det bokflørt en tapsavsetning utover dette på kr Opptjent, ikke fakturert prosjekthonorar er vurdert til selvkost iht. time- og prosjektregnskap pr Noter for Prosjektutvikling Midt-Norge AS Organisasjonsnr

9 Prosjektutvikling Midt-Norge AS Noter 2009 Note 4 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Selskapet har hatt 21 årsverk i regnskapsåret. Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder Styremedlemmer 0 Revisjonshonorar (kostnandsført) Honorar regnskapsteknisk bistand Honorar andre tjenester Styrets medlemmer er ansatt i selskapet og har ikke mottatt styrehonorar eller annen godtgjørelse utover ordinær lønn for sine stillinger. Oppført godtgjørelse er derfor lik 0,-. Pensjonsordning: Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv ytelsesbasert pensjonsforsikring. Forpliktelsen er ikke balanseført og den årlige innbetalte pensjonspremien, samt eventuelle tilleggsinnbetalinger til premiefond, redusert for ansattes egenandel utgjør årets pensjonskostnad. Sammenlignet med 2008 er kostnaden for 2009 redusert betydelig. Dette skyldes tilleggspremier i 2008 som etter en justering av ordningen er overført til premiefond. Akkumulert innbetaling til og avkastning på pensjonspremiefond er ikke balanseført. Årets netto pensjonskostnad fremkommer slik: Premiekostnad inkl omkostninger Tilbakeført premie tilført fond Innbetalt til premiefond Trukket på premiefond Innbetalt premie Herav ansattes egenandel Bokført netto pensjonskostnad Noter for Prosjektutvikling Midt-Norge AS Organisasjonsnr

10 Prosjektutvikling Midt-Norge AS Noter 2009 Pensjonspremiefondet utgjør følgende Saldo pr Årets tilleggsinnbetaling 0 0 Pensjonspremie, trukket på fond Overføringer og innbetalinger tilført fond Tilført avkastning Saldo pr Note 5 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Avskrivningstablå Driftsløsøre inv verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Tilbakeført avskrivning 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Ikke avskrivbar kunst og kontorutsmykning Noter for Prosjektutvikling Midt-Norge AS Organisasjonsnr

11 Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler Prosjektutvikling Midt-Norge AS Noter 2009 Pr eier selskapet følgende aksjer og eiendeler: Navn Antall Pålydende Bokført verdi Antatt verdi Investering i aksjer og andeler Byneset golfsenter AS RIF ANS 0,5% Markedsbaserte aksjer Storebrand ASA Ord Note 7 - Selskapskapital Selskapets aksjekapital er fordelt på 2650 aksjer, pålydende kr 100,-. Pr har selskapet følgende aksjonærer: Navn Antall aksjer Eierandel Odd Jarle Tillerli (daglig leder) ,89% Steinar Aamo (styrets leder) ,85% Morten Torset (styremedlem) ,85% Tor E. Solli ,45% Sigmund Tiller ,45% Knut Korvald ,45% Grete Rønning (styremedlem) 133 5,02% Oddvar Kristiansen (styremedlem) 133 5,02% Arthur Høyen (styremedlem) 133 5,02% Sum ,00% Note 8 - Spesifikasjon av egenkapitalendringer Aksjekapital / Overkurs Annen EK / selskapskapital fond udekket tap Pr Fra årets resultat Til årets resultat 0 + Salg Egne aksjer = Pr Selskapet har i 2009 solgt sin beholdning av 242 egne aksjer for en pris lik kostpris ved opprinnelig erverv, kr Pålydende kr er tilbakeført under innskutt egenkapital og kr er tilbakeført mot annen egenkapital. Noter for Prosjektutvikling Midt-Norge AS Organisasjonsnr

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 2010 ÅRSRAPPORT Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Interimsstyre... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 3 Organisering...

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer