Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07 13/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07 13/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 07 13/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/ Svein Erik Lund. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune, politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 7/09 Kommunalt viltfond - tildeling av tilskudd 2009 Å PS 8/09 Hjortekvote Nore og Uvdal Å PS 9/09 Elgkvote Nore og Uvdal Å PS 10/09 Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg , Å Tunhovd storvald PS 11/09 Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg , Å Øyg./Borg. PS 12/09 Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg , Nore Å Vest PS 13/09 Søknad om godkjenning av bestandsplan for hjort for perioden , Nore Vest Å

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2009/62 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Kommunalt viltfond - tildeling av tilskudd 2009 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /09 Saken gjelder: Behandling av innkomne søknader om tilskudd fra kommunalt viltfond Fakta: Behandling av innkomne søknader om tilskudd fra kommunalt viltfond i Fakta: Kommunen har via brev til alle vald/jaktfelt for elg, samt via kommunen sin hjemmeside informert om muligheten til å søke om tilskudd fra det kommunale viltfondet. Fondsstyret behandlet i sak 01/09 disponering av fondsmidlene for Det ble vedtatt å disponere kr ,- til eventuelle tilskudd etter søknad. Kommunestyret vedtok i sak 17/02 retningslinjer for viltfondet hvor det bl.a. ble gitt retningslinjer for hva midlene kan benyttes til. Følgende punkter ble nevnt: - tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering, driftsplanlegging, viltkartlegging m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. - rekrutteringstiltak rettet spesielt mot ungdom. - å dekke utgifter i forbindelse med åpne arrangementer, møter og lignende hvor hensikten er å fremme viltforvaltningen og ivareta viltressursene i kommunen. - viltstell knyttet til jaktbart småvilt og storvilt. - å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen. Forebygge fallvilt.

4 - å dekke utgifter i forbindelse med kommunalt rovviltjaktlag. - tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt og rovvilt. - andre vilttiltak. Videre står det følgende om prioritering av tilskudd og hvor stort tilskuddet kan være: Tilskudd skal primært gis til tiltak av lokal karakter og samarbeidstiltak med nabokommunene. Tiltak i større områder med godkjente driftsplaner eller forvaltningsplaner prioriteres fremfor tiltak i mindre områder uten slike planer. Tilskudd blir gitt etter søknad og på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag og at kravene til søknad er oppfylt. Tilskudd kan gis med inntil 50% av kostnadsoverslaget. Midlene kan ikke benyttes til: - kommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser, reiser mv.). - å erstatte skader voldt av vilt. - skuddpremier. Følgende søknader om tilskudd er mottatt: Tiltak Søker Kostnad Søknad 1. Taksering av hønsefugl. HiH Evenstad , ,- 2. Etablering av vinterbeite i kraftlinjer. Nore Øst storvald , ,- 3. Seminar - Hjortevilt 2009 Nore Øst storvald , ,- 4. Kurs utdannelse av ettersøksekvipasjer Øvre Numedal hundeklubb , ,- 5. Utsiktsrydding i Numedal Numedalsutvikling IKS , ,- 6. Beiteregistrering Norefjell-Reinsjøfjell Norefj-Reinsjøfj. villreinutv , ,- 7. Elgbeitetaksering i Tunhovd storvald Tunhovd storvald , ,- 1. Taksering av hønsefugl Rypeforvaltningsprosjektet Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad søker om tilskudd for å kunne hjelpe grunneiere, organisasjoner m.fl. med planlegging av rypetaksering og bearbeiding av innsamlede data. Dette er en del av Rypeforvaltningsprosjektet Etablering av vinterbeite i kraftlinjer. Nore Øst storvald ønsker å etablere vinterbeite for elg i kraftlinjene i Vergjedalen. Dette ved markberedning av aktuelle strekninger for å få oppslag av furu gjennom naturlig foryngelse. Kraftgatene ble ryddet for to år siden så forholdene ligger nå til rette for markberedning. Aktuelle strekning er ca. 12 km og anslått areal som kan markberedes er anslått til dekar. Målsettingen er at furuplantene skal bli det dominerende treslaget og at disse skal holdes nede gjennom beiting. En håper da på en kombinasjon av økt fortilgang og redusert behov for rydding av kraftgatene. Avhengig av tetthet og beitetrykk forventes arealet å kunne gi vinterbeite til 7 20 elg. Det er avhold møte og innledet dialog med Statnett og EB Nett. 3. Seminar - Hjortevilt 2009 Nore Øst storvald ønsker å delta med tre personer på seminaret Hjortevilt 2009 som avholdes på Hønefoss 15. og 16. april. 4. Kurs utdannelse av ettersøksekvipasjer Øvre Numedal hundeklubb ønsker å arrangere kurs for godkjenning av ettersøksekvipasjer for ettersøk av skadet hjortevilt. Kurset er lagt opp med tre teorikvelder og ukentlige

5 blodsportreninger frem til avsluttende blodsporprøver i august. Tilsvarende kurs ble gjennomført i 2008 der 10 ekvipasjer bestod avsluttende prøve. 5. Utsiktsrydding i Numedal - viltpassasjer Numedalsutvikling IKS søker på vegne av Numedalskommunene v/ prosjektet Utsiktsrydding i Numedal om tilskudd til rydding langs rv. 40. Prosjektet har som formål å synliggjøre attraksjoner, øke kjøreopplevelsen og sikkerheten. Enkelte strekninger der det skjer påkjørsler av hjortevilt ønskes ryddet for å øke oppdagbarheten av vilt som er i ferd med å krysse veibanen. 6. Beiteregistrering Norefjell-Reinsjøfjell Norefjell-Reinsjøfjell villreinutvalg ønsker å gjennomføre en beiteregistrering i villreinområdet. Dette for å få et bedre grunnlag for forvaltning av villreinbestanden. 7. Elgbeitetaksering i Tunhovd storvald Tunhovd storvald har i 2008 gjennomført en beiteregistrering i elgvaldet. Totalt ble det taksert 19 bestand, 6 i Rotegårdskogen og 13 i Tunhovdmogen/Pålsbuområdet. Det ble registrert beitegrad og skadegrad. Formålet var å få en oversikt over beitesuituasjonen som grunnlag for videre forvaltning av elgbestanden i området. Saksbehandlers vurdering: 1. Taksering av hønsefugl Rypeforvaltningsprosjektet Prosjektet er nyttig med tanke på å skaffe mer kunnskap rundt muligheten for mer aktiv forvaltning av rypebestandene. Flere områder i Nore og Uvdal kommune blir taksert og datamaterialet bearbeidet av HiH. Prosjektet mottok støtte i 2008 og det anbefales videre støtte da kunnskap om rype er viktig for vår kommune med store fjellområder. Det anbefales å gi tilsagn om støtte på inntil kr ,-. 2. Etablering av vinterbeite i kraftlinjer. Prosjektet er interessant med tanke på å utnytte det ledige arealet som kraftlinjene representerer til produksjon av vinterfor. Dette spesielt siden vinterforet vurderes som en minimumsfaktor i området etter mange år med for sterk beiting. Bestanden er redusert fra bestandstoppen på slutten av 90-tallet og naturlig produksjon av vinterfor som kan bli varig synes positivt. For å lykkes er det imidlertid viktig at elgbestanden holdes / reduseres til et nivå som gjør det mulig for furuforyngelsen å vokse opp og ikke utsettes for et beitepress som gjør at plantene dør. Det er ingen slik forpliktelse i prosjektbeskrivelsen. Iht. befaring og møte mellom aktørene den 11/6 fremkom det at aktuelt areal er mindre enn det som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen og kostnadene dermed mindre. Det ble videre vurdert som hensiktsmessig å utføre arbeidet over 2 år, dvs og Nettselskapene var positive til prosjektet. Det synes også naturlig at rettighetshaverne bidrar med en større egenandel med tanke på de store verdier elgen i dette området utgjør. Det anbefales å gi tilsagn om støtte på inntil kr ,-. 3. Seminar - Hjortevilt 2009 Det synes positivt at valdet ønsker å øke sin kompetanse gjennom deltakelse på denne type hjorteviltseminar. Det er imidlertid ikke naturlig å støtte deltakelse for mer enn 2 personer fra ett vald. Det anbefales å gi tilsagn om støtte på inntil kr ,-. 4. Kurs utdannelse av ettersøksekvipasjer I forbindelse med jakt på hjortevilt og påkjørsler er det behov for godkjente ettersøksekvipasjer. Kommunen har hatt fokus på dette og oppfordret folk til skaffe seg denne kompetansen. Øvre Numedal hundeklubb har over flere år gjort et godt arbeid med avholdelse av ettersøkskurs og

6 mange ekvipasjer har blitt godkjent. Dette er imidlertid et kontinuerlig arbeid og det er fortsatt behov for flere godkjente ekvipasjer. Det anbefales å gi tilsagn om støtte på inntil kr ,-. 5. Utsiktsrydding i Numedal - viltpassasjer Påkjørsel av hjortevilt fører hvert år til skader, lidelser og ekstra arbeid. Fjerning av vegetasjon langs rv.40 på enkelte belastede strekninger synes positivt med tanke på å redusere faren for påkjørsel. Dette da bilførerne får økt mulighet for å observere viltet tidlig og dermed økt mulighet til å unngå kollisjon. Det anbefales å gi tilsagn om støtte på inntil kr ,-. 6. Beiteregistrering Norefjell-Reinsjøfjell Villreinen lever i stor grad isolert innenfor sine begrensede områder og tilgang til vinterbeite er avgjørende for dyrenes kondisjon og helsetilstand. Kunnskap om beitenes tilstand er derfor viktig for forvaltningen av området og bestanden. Ivaretakelse av villrein og dens leveområder er også nasjonalt prioritert. Det anbefales å gi tilsagn om støtte på inntil kr ,-. 7. Elgbeitetaksering i Tunhovd storvald Tunhovdområdet er et område med til dels stor innvandring av elg vinterstid og hardt beitepress gjennom mange år. Det er imidlertid noe varierende syn på hvor stort beitepresset har vært og det er positivt at det fremskaffes mer objektiv kunnskap omkring dette. Kunnskap som bør benyttes i den videre forvaltning av elgen i området. Det anbefales å gi tilsagn om støtte på inntil kr ,-. Rådmannens forslag til vedtak: I henhold til innkomne søknader om tilskudd fra kommunalt viltfond i 2009 gis følgende tilsagn om tilskudd: Tiltak Søker Tilsagn om tilskudd 1. Taksering av hønsefugl HiH Evenstad 5.000,- 2. Etablering av vinterbeite i kraftlinjer Nore Øst storvald ,- 3. Seminar - Hjortevilt 2009 Nore Øst storvald 3.350,- 4. Kurs utdannelse av ettersøksekvipasjer Øvre Numedal hundeklubb ,- 5. Utsiktsrydding i Numedal Numedalsutvikling IKS ,- 6. Beiteregistrering Norefjell-Reinsjøfjell Norefj-Reinsjøfj. villreinutv 6.500,- 7. Elgbeitetaksering i Tunhovd storvald Tunhovd storvald ,- SUM ,- Tilskudd utbetales mot dokumentasjon av utgifter, dvs. når rapport og regnskap er godkjent av Nore og Uvdal kommune. Inntil 50% av tilskuddet kan utbetales på forskudd etter anmodning fra søker.

7

8 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2005/640 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Hjortekvote Nore og Uvdal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /09 Saken gjelder: Fastsetting av kvote på hjort for jaktåret 2009 i Nore og Uvdal kommune. Fakta: I henhold til kommunens delegasjonsreglement og vedtak i kommunestyresak 18/02 er myndighet til fastsetting av minsteareal og kvoter lagt til viltnemnda. Kommunen vedtok i sak 14/05 forskrift om minsteareal for jakt på hjort. Minstearealet ble satt til dekar for hele kommunen. Etter hjorteviltforskriftens 6 kan kommunen ved tildeling av fellingstillatelser fravike minstearealet med inntil 50%. For Nore og Uvdal vil dette bety at minstearealet ved tildeling av hjortekvote kan variere fra dekar til dekar. For vald uten godkjent driftsplan/bestandsplan skal kvoten tildeles i.h.t. hjorteviltforskriftens 15 målrettet avskyting. Kvoten kan tildeles etter to alternativer: Alt. a) Kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1,5 år og eldre), voksne hanndyr (1,5 år og eldre) Alt. b) Kalv (1/2 år), voksne hanndyr (1,5 år og eldre), frie dyr. Saksbehandlers vurdering: Det felles generelt lite hjort i kommunen og det er kun få lag som jakter aktivt på hjort. De fleste har hjortekvoten for å kunne felle hjort dersom den skulle dukke opp under elgjakta. De siste totre årene synes imidlertid interessen for å jakte hjort å være stigende og jakttiden er utvidet frem til og med 23/12. Bestandsmessig har en dårlig oversikt i kommunen, men en ser at hjorten begynner å opptre fast i mange områder og at enkelte områder har mye hjort. De siste fire års føring av sett-

9 hjort/rapportering på sett-elg skjemaet viser også at stadig flere jaktfelt observerer hjort og stadig flere vald har også felt hjort. Høsten 2007 og 208 ble det felt hhv. 23 og 21 hjort. Ut fra den relativt lave avskytingen og innrapportering av sett-hjort synes det som om avskytingen generelt er lavere enn tilveksten. Det synes derfor fornuftig å opprettholde kvoten i forhold til 2008-nivå. Dette nivået synes også å samsvare med ønskene fra rettighetshaverne i de ulike områdene. Det synes ikke fornuftig å tildele kvote iht. minstearealet på dyr til de arealmessig store valda som ikke ønsker dette eller kun en sjelden gang feller hjort. For disse tildeles kun noen dyr iht. ønske. For vald med mye hjort eller bra felling tildeles en hjort pr dekar. Rådmannens forslag til vedtak: Det fastsettes følgende kvote for hjort i Nore og Uvdal kommune jaktåret 2009: Vald uten godkjent bestandsplan tildeles kvote etter 15 b) med 30% kalv, 20% hanndyr (1,5 år og eldre) og 50% frie dyr. Frie Voksen VALD Kalv dyr hann SUM Jønndalen Imingen skog Sedalen Vestlifeltet Hovdun/Haugåsen Trolltjernstulen Risdalen/Buin Bakke Havnehage Søndre Smådøl Fjølabulia Tunhovd storvald Øygardsgrend Nuten sameie Råenlien Rødbergfeltet Borgegrend Øktern Nore Øst * Nore Vest SUM TOTALT * Godkjenning av bestandsplan for Administrasjonen sender melding om vedtaket til alle vald, slik at valda kan komme med innspill før endelig kvote sendes ut. Administrasjonen gis myndighet til å foreta endringer i kvotestørrelsen dersom vald ønsker dette.

10

11 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2005/631 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Elgkvote Nore og Uvdal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /09 Saken gjelder: Fastsettelse av kvote for elgvald uten godkjent bestandsplan i Nore og Uvdal kommune jaktåret Dette gjelder valdene Lågliberget, Råenlie, Øktern og Aspedokken/Lillegård. Fakta: I henhold til kommunens delegasjonsreglement og vedtak i kommunestyresak 18/02 er myndighet til fastsetting av minsteareal og kvoter lagt til viltnemnda. Kommunen vedtok i sak 14/05 forskrift om minsteareal for jakt på elg. I områder som ved forskriftens fastsettelse omfattet valdene Nore Vest, Nore Øst og Øygardsgrend/Borgegrend ble minstearealet satt til dekar, mens øvrige områder av kommunen fikk et minsteareal på dekar. Dette innebærer et minsteareal på dekar for alle vald som skal tildeles kvote iht. hjorteviltforskriftens 15, med unntak av Øktern elgvald hvor minstearelet er dekar. Valdet Øktern ble opprettet i 2006 og var tidligere en del av valdet Øygardsgrend/Borgegrend. Valdet Aspedokken/Lillegård ble opprettet i 2007 og var tidligere en del av Tunhovd storvald. I henhold til hjorteviltforskriftens 6 kan kommunen ved tildeling av fellingstillatelser fravike minstearealet med inntil 50%. For vald uten godkjent bestandsplan skal kvoten tildeles i.h.t. hjorteviltforskriftens 15 målrettet avskyting. Kvoten kan tildeles etter to alternativer: Alt. a) Kalv (1/2 år), voksne hunndyr (1,5 år og eldre), voksne hanndyr (1,5 år og eldre) Alt. b) Kalv (1/2 år), voksne hanndyr (1,5 år og eldre), frie dyr. For vald med små årlige kvoter (for eksempel ettdyrsvald) skal kvoten justeres over flere år slik at alle kategorier dyr tildeles i løpet av en tidsperiode.

12 Saksbehandlers vurdering: Ved tildeling av kvote var det frem til og med 2004 praksis å benytte 15 alternativ b), med oppfordring om å felle ungdyr (1,5 år) på fridyrkvoten. Det viste seg imidlertid at det ikke alltid er like enkelt for jegerne å skille mellom ungdyr og voksne dyr. For å unngå problemet med vurdering av ungdyr kontra voksne dyr ble kvoten i perioden tildelt etter 15 alternativ a). Dette innebærer at det kun skilles på kalv og dyr eldre enn kalv, samt kjønn for dyr eldre enn kalv. Et skille som er lett for jegerne å vurdere og som synes å ha fungert bra. Det anbefales derfor å benytte dette alternativet også i Valdene har noe ulik tetthet av elg, men alle vurderes å ha forholdsvis tette bestander iht. beitegrunnlaget. Spesielt valdene Lågliberget og Råenlia. Det anbefales å tildele 60% kalv, 20% hanndyr 1,5 år og eldre, samt 20% hunndyr 1,5 år og eldre. En slik fordeling vil i stor grad gi nødvendig handligsrom for alle områdene. Lågliberget elgvald ligger isolert fra øvrige elgvald i kommunen. Ut fra geografisk beliggenhet hører dette området forvaltningsmessig mest naturlig til Dagali/Skurdalen bestandsplanområde i Hol kommune. Et område med stor elgtetthet og høy avskyting. Ut fra dette synes det hensiktsmessig å sette et så lavt bakgrunnsareal som mulig ved tildeling av kvote for Lågliberget, dvs dekar pr. tildelt dyr. Lågliberget har et tellende areal på dekar og dette vil medføre en kvote på 2 dyr. Valdet fikk i 2005 tildelt en kalv og ett hanndyr 1,5 år og eldre. I 2006 fikk valdet tildelt en kalv og ett hodyr 1,5 år og eldre. Begge dyrene ble felt begge årene. I 2007 ble valdet tildelt to kalver, men disse ble ikke felt. Ut fra innlevert sett-elg skjema ble det i valdet jaktet 6 dager og observert 12 elg dette året. Kun en kalv ble observert og manglende avskyting synes således ikke å skyldes motvilje til å felle kalv. I 2008 ble det tildelt en kalv og ett hanndyr 1,5 år og eldre. Fellingsrapport er ikke innlevert så fellingsresultat er ukjent. Det anbefales at valdet i 2009 tildeles en kvote på en kalv og ett hunndyr 1,5 år og eldre. Valdet vil da i 5-årsperioden ha fått tildelt 60% kalv, 20% hanndyr 1,5 år og eldre, samt 20% hunndyr 1,5 år og eldre. Råenlie elgvald ligger helt sør i Smådølområdet. Råenlie elgvald har i årene 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 hatt en kvote på henholdsvis 5, 6, 6, 5, 5, 5 og 5 dyr og felt henholdsvis 5, 5, 6, 4, 5, 5 og 4 dyr. Elgbestanden i Smådølområdet synes å være for stor iht. beitegrunnlaget og ut fra tidligere års felling i valdet synes det hensiktsmessig å benytte dekar som bakgrunnsareal ved tildeling av kvote. Råenlie elgvald har et tellende areal på dekar og dette vil medføre en kvote på 5 dyr. Valdet siden 2005 årlig fått tildelt tre kalver, ett hodyr 1,5+ og ett hanndyr 1, av 20 tildelte dyr de siste fire årene er felt. Det anbefales derfor samme kvotetildeling i 2009 som foregående år. Øktern elgvald ligger øst for valdet Øygardsgrend/Borgegrend og var tidligere en del av dette valdet. Tilstøtende storvald her i kommunen har hatt en avskyting på en elg pr dekar. Elgbestanden i området har vært redusert men synes nå å være økende. Med siste års avskyting i områdene rundt valdet, samt planlagt avskyting, kan det forventes en fortsatt økning i elgbestanden. En økning som ikke er ønskelig ut fra beitesituasjonen. Det er derfor ønskelig å opprettholde avskytingen i dette området og valdet fikk i 2006 etter eget ønske tildelt en relativt høy kvote. Valdet fikk i 2006 tildelt en kvote på 7 dyr (2.000 da/dyr), men felte kun 2 kyr og en kalv. Valdet fikk derfor i 2007 tildeles en kvote på 5 dyr, fordelt på 3 kalver, 1 hunndyr 1,5 år og eldre, samt ett hanndyr 1,5 år og eldre. Det ble felt 2 kalver, ei ku og en okse. Samme kvote ble tildelt i 2008 og valdet felte 1 kalv, 1 ungdyr og ei ku. For 2009 anbefales en kvote på 5 dyr - 3 kalv, 1 hunndyr 1,5 år og eldre, samt 1 hanndyr 1,5 år og eldre.

13 Aspedokken/Lillegård elgvald ble opprettet i 2007 og var tidligere en del av Tunhovd storvald. Valdet har et tellende areal på dekar. Minstearealet i dette området er dekar og Tunhovd storvald har de sist år hatt en avskyting på 1 elg pr dekar. Det synes således ikke naturlig å fravike minstearealet ved tildeling av kvote til valdet og dette innebærer at valdet bør tildeles en kvote på ett dyr i 2009, som i 2007 og I 2007 ble valdet tildelt en kalv som også ble felt. I 2008 ble valdet tildelt ett hunndyr 1,5 år og eldre, og en kalv ble felt. Iht. hjorteviltforskriften skal små vald over tid få tildelt alle kategorier dyr. Med foreslått kvotefordeling/minsteareal vil dette innebære at valdet Aspedokken/Lillegård over en femårsperiode skal få tildelt tre kalver, ett voksent hodyr og ett voksent hanndyr. Ut fra dette skulle valdet i 2009 få tildelt en kalv. Siden valdet i 2008 felte en kalv i stedet for voksent hunndyr anbefales det imidlertid at valdet i 2009 på nytt får tildelt ett hunndyr 1,5 år og eldre. Det tildeles et hunndyr fremfor et hanndyr da det observerte ku/okseforholdet i Tunhovdområdet har økt kraftig. Rådmannens forslag til vedtak: Elgvaldene Lågliberget, Råenlie, Øktern og Aspedokken/Lillegård har ikke godkjente bestandsplaner og tildeles i 2009 kvote etter hjorteviltforskriftens 15 a), med følgende fordeling: 60% kalv, 20% hanndyr 1,5 år og eldre, samt 20% hunndyr 1,5 år og eldre. I stedet for voksne dyr kan kalv felles. Valdene tildeles følgende kvote: Vald Kalv Ku 1,5 år Okse 1,5 år Totalt og eldre og eldre Lågliberget Råenlie Øktern Aspedokken/Lillegård

14 125 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/2715 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg , Tunhovd storvald MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /09 Saken gjelder: Tunhovd storvald søker om godkjenning av 3-årig bestandsplan for elg for perioden Fakta: Tunhovd storvald avsluttet i 2008 en treårig bestandsplan og viltnemnda evaluerte bestandsplanperioden i sak 4/09. Viltnemnda anbefalte valdet å utarbeide ny bestandsplan og det ble anbefalt å unngå bestandsvekst, samt innføre virkemidler for å redusere uttaket av hanndyr og redusere ku/okse-forholdet. Bestandsplanen inneholder ingen objektiv bestandsvurdering, noe som er et krav iht. kommunalt vedtatt mål og rammer for elgforvaltningen ( ). Det står imidlertid at områdets tilvekst vurderes til å være dyr. Bestandsplanen angir følgende bestandsmål: Stabilisere elgbestanden på et akseptabelt nivå som vurderes som bærekraftig i forhold til tilgjengelig beite sommer og vinter i området. Holde ku/okse-forholdet i valdet under 2. Opprettholde en mest mulig produktiv bestand. Valdet skal de neste tre år ikke ha en forverring av beitesituasjonen jfr. Beitetaksering utført Akseptabel langsiktig beitegrad settes til grad 2 på furu. Bestandsplanen angir følgende virkemidler for å nå bestandsmålene:

15 Ta ut tilveksten i elgstammen. Uttaket settes lik det som vurderes som tilvekst i området (20-25 dyr). Minimumsmålet for årlig avskyting er 23 dyr, dvs. totalt 69 dyr i planperioden. Det ønskes en treårig kvote på 81 dyr. I uttaket skal det være: o maks 20% voksne hanndyr eldre enn 2,5 år. o maks 20% voksne kyr eldre enn 2,5 år. o minimum 60% kalv/ungdyr opp til 1,5 år. Blant dyr 1,5 år og eldre forutsettes en kjønnsfordeling på 50% hanndyr og 50% hunndyr (+/- 5%). Av det totale antall felt dyr skal man tilstrebe en kjønnsfordeling på 50% hanndyr og 50% hunndyr (+/- 5%). Det skal tas ut en overvekt av yngre dyr og mindreverdige dyr av begge kjønn. Saksbehandlers vurdering: Bestandsplanen inneholder ingen bestandsvurdering noe som er et krav. Det er imidlertid angitt et tall for vurdert årlig tilvekst som samsvarer med de vurderinger som tidligere er gjort av kommunen. Planen er også uryddig med tanke på skille mellom mål og virkemidler. Målet om å ta ut tilveksten og forsøke å holde bestanden på dagens nivå synes fornuftig selv om beiteskadene i området isolert sett skulle tilsi en bestandsreduksjon. Tunhovd er imidlertid et område med mye trekk elg som i stor grad bidrar til beiteskadene. Med utvidet jakttid frem til 23/12 burde valdet i denne bestandsplanen ha hatt en egen plan / kvote for avskyting oppunder jul, dersom snøforholdene gjør at det kommer inn trekkelg. Viltnemnda har oppfordret valdet til å komme med tiltak for å redusere det økende ku/okseforholdet. Det synes derfor noe passivt å ha et mål om å opprettholde et ku/okse-forhold på 2, noe som er den øvre grensen for hva som godkjennes iht. kommunale målsetninger. Det er imidlertid positivt at valdet har kuttet ut nedklassifisering av voksne okser og sagt noe om kjønnsfordelingen blant dyr 1,5 år og eldre. Det er imidlertid satt to mål om kjønnsfordeling både fordeling blant alle dyr og blant dyr 1,5 år og eldre. Dette kan fort komme i konflikt med hverandre. Kjønnsfordelingen er også satt til 50:50 med inntil +/-5% avvik. Dette betyr i praksis at det kan felles 55% hanndyr og 45% hunndyr, noe som ikke er tilrådelig dersom ku/okseforholdet ikke skal forværes ytterligere. Når det i tillegg er lagt opp til et like stort uttak av voksne okser som voksne kyr må det forventes at det vil bli felles mer hanndyr enn hunndyr. I planen defineres voksne dyr som dyr eldre enn 2,5 år. Det sies imidlertid ikke noe 2,5-årige dyr, så dette synes å være en skrivefeil. Planen tolkes derfor slik at det med voksne dyr menes alle dyr 2,5 år og eldre, dvs. alle dyr eldre enn 1,5 år. Et uttak på inntil 40% voksne dyr synes også høyt nok med tanke på å holde en stabil bestand. Planen inneholder mye bra men bør ikke godkjennes da den mangler en objektiv bestandsvurdering og noe mangelfull sammenheng mellom mål og virkemidler. Rådmannens forslag til vedtak: Tunhovd storvald får ikke godkjent omsøkte bestandsplan for elg for perioden Dette da bestandsplanen mangler en objektiv bestandsvurdering og det vurderes å være manglende sammenheng mellom enkelte mål og virkemidler. Valdet oppfordres til å utarbeide en ny bestandsplan som inneholder en objektiv bestandsvurdering og tiltak for å redusere ku/okse-forholdet.

16

17 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/2716 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg , Øyg./Borg. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /09 Saken gjelder: Øygardsgrend og Borgegrend storvald søker om godkjenning av 3-årig bestandsplan for elg for perioden Fakta: Øygardsgrend og Borgegrend storvald avsluttet i 2008 en treårig bestandsplan for elg. Viltnemnda evaluerte denne bestandsplanperioden i sak 3/09 og vurderte gjennomført avskyting til å ha vært for lav med tanke på fastsatte bestandsmål. Valdet ble oppfordret til å utarbeide ny bestandsplan der avskytingen økes i forhold til gjennomført planperiode og hvor det er virkemidler for styring av kjønnsfordelingen blant voksne dyr i uttaket. Bestandsplanen inneholder ingen objektiv bestandsvurdering men opplyser følgende: Valdet mener bestanden har vært stabil i planperioden Sett elg / jegerdagsverk og antall ku med kalv er økende. Tilstanden i bestanden vuderes som bra, med et godt ku/okse-forhold. Tilvekst ligger på mellom elg. Valdet opplyser at disse vurderingene er gjort ut fra statistikk fra Nore og Uvdal viltnemnd, egne observasjoner, utvikling i vekt og sett-elg data. Bestandsplanen angir følgende bestandsmål: Holde bestanden på 2008-nivå og høste fra en bestand som balanserer på et uttak rundt dekar pr. elg.

18 Kalv/ku skal holdes på 2008-nivå. Ku / okse skali perioden holdes under 1,3. Bestandsplanen angir følgende virkemidler for å nå bestandsmålene: Kvote på 180 dyr i planperioden (60 dyr/år). Valdet ønsker å ha en kvote litt større enn forventet tilvekst, i tilfelle uforutsett bestandsøkning. Fordelingen i avskytingen bør være 50% hanndyr og 50% hunndyr. Felte dyr skal ha en fordeling på tilnærmet 65/35 mht. Kalv/ungdyr og voksne. Voksne kyr iht. bestandsplanen skal ikke overstige 20% av uttaket. Voksne kyr med vekt under 155 kg regnes som ungdyr. Avskytingen skal hovedsakelig rettes mot yngre og mindreverdige dyr av begge kjønn. Saksbehandlers vurdering: Bestandsplanen inneholder ingen objektiv bestandsvurdering eller tall/dokumentasjon som kan underbygge de vurderinger som er gjort. I omsøkte plan står det at sett elg / jegerdagsverk og antall kyr med kalv er økende, men de konkluderer med at bestanden har vært stabil. Det legges også opp til samme avskyting (kvote) som forrige planperiode selv om de vurderer tilveksten å være økende og målet er å holde en stabil bestand på 2008-nivå. Det er videre kun ønsket kvote som er angitt og ikke planlagt avskyting. Når det gjelder styring av uttaket på kjønn og alder er det ingen presise virkemidler, men kun angitt hva kjønnsfordelingen bør være, hva fordelingen mellom kalv/ungdyr og voksne tilnærmet skal være og at andel voksne kyr iht. planen ikke skal utgjøre mer enn 20%. Det er som i forrige planperiode ikke angitt en konkret grense for hvor mange voksne hanndyr som kan felles. Slik planen er utformet kan en ved redusert uttak av voksne kyr, felling av flere kviger/hunnkalver øke avskytingen av voksne okser, noe en så eksempel på ble gjort i forrige bestandsplanperiode. Angitte virkemidler vurderes ikke å ha en objektiv sammenheng med angitte bestandsmål. Avskytingen vurderes å måtte økes for ikke å få en for området uønsket bestandsvekst og styring av uttaket på kjønn og alder bør gjøres mer konkret og etterprøvbart. Valdet har ikke tatt hensyn til viltnemnda sine signaler (sak 3/09) om økt avskyting og bedre styring av kjønnsfordelingen i uttaket blant voksne dyr. Planen bør derfor ikke godkjennes. Rådmannens forslag til vedtak: Øygardsgrend og Borgegrend storvald får ikke godkjent omsøkte bestandsplan for elg for perioden Dette da bestandsplanen mangler en objektiv bestandsvurdering og det vurderes ikke å være en objektiv sammenheng mellom angitte bestandsmål og foreslåtte virkemidler. Foreslått avskyting vurderes å være for lav med tanke på å unngå en uønsket bestandsvekst i området. Valdet oppfordres til å utarbeide en ny bestandsplan som inneholder en objektiv bestandsvurdering / vurdering av tilvekst. Planen må også inneholde konkrete og presise virkemidler som er egnet til å nå de mål som settes.

19

20 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/1958 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg , Nore Vest MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /09 Saken gjelder: Nore vest storvald søker om godkjenning av 3-årig bestandsplan for elg for perioden Fakta: Nore Vest storvald avsluttet i 2008 en treårig bestandsplan for elg. Viltnemnda evaluerte denne bestandsplanperioden i sak 5/09 og oppfordret valdet til å utarbeide ny bestandsplan. Viltnemnda oppfordret valdet til å utarbeide en plan med virkemidler de ønsker/klarer å gjennomføre og tiltak for å redusere ku-okse-forholdet. Bestandsplanen er ikke ryddig med tanke på klare skiller mellom bestandsvurdering, bestandsmål og virkemidler. Bestandsplanen inneholder ingen objektiv bestandsvurdering men opplyser følgende: Beitegrunnlaget er bedret for furu og ROS-artene og nedbeitingen av vieren har gått tilbake. Bestanden økende i mange år, men ikke de siste fem årene. Valdet har i de siste fem årene strevet med å fylle kvoten på tross av lenger jakttid og økt jaktinnsats. De siste årene er det sett flere store okser, ku-okse-forholdet har stabilisert seg og slaktevektene har bedret seg for unge dyr. Økning i antall kalver pr. kalveførende kyr og økende andel kyr med tvillingkalver. Det vurderes å være nok nok elg til å kunne fell opp mot 27 dyr årlig. Bestandsplanen angir følgende bestandsmål: Opprettholde eller ha en svak økning i bestanden.

21 Holde et ku/okse-forhold på 1,5, beholde andelen okser i bestanden og få flere større okser. Bevare de største og mest produktive kyrne. Få en bestand med større produksjonsdyr og flere tvillingkalver. En forvaltning som reduserer beiteskadene på skog og innmark skal vektlegges. Bestandsplanen angir følgende virkemidler for å nå bestandsmålene: Det skal felles inntil 27 dyr årlig, dvs. inntil 81 dyr i planperioden. Felte dyr skal ha følgende fordeling: o 55% hunndyr og 45% hanndyr. o 25% voksne okser (2,5 år og eldre) o 20% voksne kyr (2,5 år og eldre) o 55% kalv og ungdyr Saksbehandlers vurdering: Bestandsplanen inneholder ingen objektiv bestandsvurdering eller tall/dokumentasjon som kan underbygge de få vurderingene som er gjort. I bestandsplanen fremgår det indirekte at valdet mener at de siste års avskyting (16 20 dyr årlig) ikke har medført en bestandsvekst og at denne avskytingen er hva jegerne klarer å felle med dagens bestandsstørrelse. Det fremstår da som merkelig at valdet vurdert å kunne felle inntil 27 dyr årlig uten at dette er til hinder for målet om stabil/svakt økende bestand. Valdet har som mål å redusere ku/okse-forholdet til 1,5 og bevare/få flere store okser og produksjonskyr. For å bedre ku/okse-forholdet er det angitt at det skal felles flere hunndyr enn hanndyr, hhv. 55% og 45%. Det er imidlertid planlagt å felle flere voksne okser enn voksne kyr, noe som medfører at valdet må felle en stor overvekt av hunndyr blant ungdyr og kalv. Dette synes lite realistisk da kjønnsfordeling blant kalver som regel vil bli 50:50 og det er lettere å felle 1,5-årige okser enn kviger. Når et mål er å bevare de store oksene/kyrne synes det også merkelig at det legges opp til en relativt høy andel voksne okser (25%) og voksne kyr (20%) i uttaket, uten at det er satt nærmere regler for vekt/størrelse på disse. Bestandssituasjonen i valdet ble drøftet i sak 5/09 og konklusjonen var der at bestanden har vært i vekst de siste årene og at det bør iverksettes tiltak for å bedre ku/okse-forholdet. I henhold til mål og rammer for forvaltning av elg i Nore og Uvdal kommune (vedtatt ) skal bestandsplanene inneholde en objektiv bestandsvurdering og det må være en objektiv sammenheng mellom bestandsmål og foreslåtte virkemidler. Omsøkte bestandsplan mangler en objektiv bestandsvurdering og det synes ikke å være en objektiv sammenheng mellom angitte bestandsvurdering, bestandsmål og virkemidler. Planen bør derfor ikke godkjennes. Rådmannens forslag til vedtak: Nore Vest storvald får ikke godkjent omsøkte bestandsplan for elg for perioden Dette da bestandsplanen mangler en objektiv bestandsvurdering. Det vurderes ikke være en objektiv sammenheng mellom de angitte bestandsvurderinger, bestandsmål og virkemidler. Valdet oppfordres til å utarbeide en ny bestandsplan som inneholder en objektiv bestandsvurdering / vurdering av tilvekst. Planen må også inneholde virkemidler som er egnet til å nå de mål som settes.

22

23 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/1959 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Søknad om godkjenning av bestandsplan for hjort for perioden , Nore Vest MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /09 Saken gjelder: Nore Vest storvald søker om godkjenning av treårig bestandsplan for hjort for perioden Fakta: Valdet mener å ha liten oversikt over hjortebestanden, men mener at bestanden er økende. De ønsker å holde bestanden på dagens nivå og øke avskytingen i forhold til forrige bestandsplanperiode. Det ønskes en kvote på 33 dyr i planperioden. I uttaket ønsker de en kjønnsfordeling på 50:50, 25% voksen bukk (2,5 år og eldre), 25% voksen hind (2,5 år og eldre), samt 55% kalv og ungdyr. Saksbehandlers vurdering: Bestandsplanen er meget tynn og inneholder ingen objektiv bestandsvurdering. Når det gjelder bestandssituasjonen for hjort i dette området så finnes det få data men sett-hjort viser en økende tendens. Det årlige uttaket har også vært relativt beskjedent. Rettighetshaverne vurderer bestanden som voksende. Ut fra stadig hyppigere observasjon av hjort i hele kommunen samt det lave uttaket som har vært, er dette trolig en riktig vurdering. Manglende uttak skyldes trolig at jakt på hjort er relativt nytt for jegerne i området og at elgjakten har blitt prioritert. Deler av området har trolig et stort potensial for hjortejakt og avskytingen bør trolig økes betraktelig for å holde bestanden på dagens nivå. Mulighetene for dette bør være ekstra gode nå som jakttiden er forlenget til 23/12. I de to foregående bestandsplanperiodene var uttaket av voksne bukker vesentlig høyere enn forutsatt. I kommende bestandsplanperiode må det forventes at valdet sørger for å unngå dette.

24 Valdet bør forsøke å felle flere dyr, samt holde den fordelingen de har foreslått i omsøkte bestandsplan. Bestandsplanen er innholdsmessig ikke omfattende faglig god. Men liten kunnskap om hjortebestanden i området, kombinert med lavt jaktuttak, gjør at det bør gis romslige rammer for å bidra til økt avskyting. På bakgrunn av dette bør planen godkjennes. Rådmannens forslag til vedtak: Nore Vest storvald får godkjent omsøkte bestandsplan for hjort for perioden Valdet tildeles en samlet fellingstillatelse på 33 frie dyr i planperioden. Årlig rapport over avskyting, vektregistreringsskjema og sett-hjort skjema. skal leveres kommunen innen 10 dager etter jaktas utløp. Det skal leveres en samlet rapport for hele valdet i tillegg til rapporter fra det enkelte jaktfelt. Vedtaket fattes i medhold av forskrift av 22. mars 2002 om forvaltning av hjortevilt og bever 11, 14 og 17.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 07 10/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 17.06.2010 Tidspunkt: 20:00 22.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 07 / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/11 09/11 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-05 / 2015 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Vebjørn Enertvedt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 10/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 19:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Ingebjørg Ulbaasen, Mair ReidunNørstebø,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18 / 2012 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 04.07.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 07 / 2016 Utvalg: Viltnemda Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.03.2016 Tidspunkt: 18:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 6 15 / 2012 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 21.05.2012 Tidspunkt: 19:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 21.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 21. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 20.04.2017 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

Kommune Område Begrunnelse Vurdering

Kommune Område Begrunnelse Vurdering Søknader om utvidet jakttid på elg i Nordland fylke 2015 Oppsummering: Det har kommet inn 9 søknader fra til sammen 11 kommuner i Nordland. 1 søknad realitetsbehandles ikke (se beslutningsdokument). 3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/1648-32 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildelinger hjorteviltjakt 2016. Vedlegg: Tildelinger

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Klåvån Møtedato: 11.04.2011 Tid: Kl. 10.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BEHANDLING AV SØKNAD OM VILTFONDSMIDLER TYNSET, den 04.04.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen...1 Rammer for viltforvaltningen...1 Organisering av Storviltområder/bestandsplanområder:...2 Bestandsplanen

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: K40 &00 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland ORGANISERING AV KOMMUNENS ANSVAR ETTER VILTLOVEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: K40 &00 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland ORGANISERING AV KOMMUNENS ANSVAR ETTER VILTLOVEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4654-1 Arkiv: K40 &00 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: ORGANISERING AV KOMMUNENS ANSVAR ETTER VILTLOVEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 19.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Viltutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Møterom ABY, rådhus 1A, 4. etg. Fra saksnr: 1 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs.

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs. Dato... 13.06.2017 Vår Ref... ES-6662/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/901 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2017 Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien

Detaljer

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran 2016-2021 Vedtatt av Grønn Nemnd i Verran den 00.00.2016 Side 2 av 10 1. INNLEDNING Kommunal forvaltning skal ta hensyn til viltet og viltets

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2016 Tidspunkt: 16:30 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, vis à vis Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 18.03.2015 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/149 KOMMUNALT VILTFOND 2015 13/15

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 10.03.2014 Tid: 19:30-21:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Jo Esten Trøan Medlem Jan Håkon Jordet Medlem Grete Storhaug Medlem

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019.

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019. Driftsplan forelgforvaltning j " " i /5/W ' 'r Leirfjord Vest F'- 'FA H å {.2 i 1. Bakgrunn ' i LW Driftsplanen er utarbeidet på grunnlag av lov av 29.05.1981 om viltet og forskrift av 15.02.2012 om forvaltning

Detaljer

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING Møtedato: 15.05.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 02/12 Til saknr.: 05/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 19.01.2015 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/15 2/15 3/15 4/15 Tittel REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND 19.01.2015 FOTRÅTE PÅ VILLREIN

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 14:30 Til stede: 4 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer