Rapport om økonomiforvaltningen ved UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om økonomiforvaltningen ved UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg"

Transkript

1 US-SAK NR: 102/2009 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 09/299 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Rapport om økonomiforvaltningen ved UMB Dokumenter: a) Saksframlegg Forslag til vedtak: Rapporten om økonomiforvaltningen ved UMB tas til etterretning. Ås, 9. juni 2009 Nils Dugstad adm. direktør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 18. JUNI 2009

2 2 I henhold til KDs hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler 6.2, om intern kontroll, har styret «ansvar for at institusjonen har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer». I UMBs interne instruks for økonomiforvaltningen, vedtatt av Universitetsstyret 27. oktober 2005, er det fastsatt i punkt 3 at «Administrerende direktør legger fram en årlig rapport om økonomiforvaltningen ved UMB». Adm. direktør legger med dette fram årets rapport om økonomiforvaltningen ved UMB. Som grunnlag for rapporten er det innhentet informasjon fra budsjettenhetene. Alle institutter og avdelinger er bedt om å utarbeide rapport om intern kontroll på økonomiområdet med spesiell vekt på områdene risiko, anskaffelser og eksternt finansiert virksomhet. Enhetenes rapporter er lagt frem på styrerommet. Rapporten gir en status og beskrivelse av økonomiforvaltningen ved UMB og er ment som en tilbakemelding og situasjonsbeskrivelse tilbake til US i adm. direktørs utøvelse av de delegerte fullmakter. Rapporten er delt i to deler: 1. Status og beskrivelse av økonomiforvaltningen ved UMB 2. Status for intern kontroll og risiko Rapporten har følgende disposisjon: 1 Status og beskrivelse av økonomiforvaltningen ved UMB Fullmakter, prinsipper, hovedregler Organisering av økonomifunksjonen Systemer og verktøy Statistikk Årsplaner, rapportering, styringsdialog Status for intern kontroll og risiko Risiko overordnet UMB-nivå Kort sammendrag av enhetenes viktigste risikoer Risiko knyttet til økonomiske disposisjoner Midlertidig ansatte som kan ha krav på fast tilsetting Kjøp av kraft Anskaffelser Manglende innbetaling fra kunder Uforutsette hendelser ved kritiske anlegg... 8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 18. JUNI 2009

3 3 1 Status og beskrivelse av økonomiforvaltningen ved UMB 1.1 Fullmakter, prinsipper, hovedregler I instruks av om økonomistyringen ved universiteter og høyskoler fastsetter Kunnskapsdepartementet at US har ansvar for alle typer økonomihandlinger, både av strategisk og operativ art. US har i eget vedtak (oktober 2005) delegert mesteparten av denne myndigheten til adm. direktør. Adm. direktør har igjen fastsatt en operativ instruks for økonomiforvaltningen ( ) som gjelder for den mer praktiske utøvelsen av økonomifunksjonen. Økonomistyringen ved UMB følger prinsippene om rammestyring. Dette innebærer at US fastsetter budsjettrammer for hver enkelt budsjettenhet. Budsjettenhetene er ansvarlige for å overholde budsjettrammen og å gjennomføre tiltak for å bidra til UMBs måloppnåelse. Pr juni 2009 gjelder følgende regler og instrukser på økonomiområdet fastsatt av US: Reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UMB av Instruks for økonomistyringen ved UMB av Anskaffelsesreglement for UMB av Organisering av økonomifunksjonen Økonomifunksjonen består av både lokale og sentrale enheter. Hver budsjettenhet har en økonomistab for å følge opp enhetens økonomi, støtte ledelsen ved enheten og å yte service til medarbeiderne. Sentralt ved UMB er det en egen økonomiavdeling som ledes av stabsdirektøren. Økonomiavdelingen har samordningsansvar for økonomifunksjonen ved UMB og koordiner arbeidet med regnskap, budsjett, lønn og innkjøp. Økonomiavdelingens funksjon utover å koordinere økonomifunksjonene ved UMB er å yte støtte og service til den sentrale ledelse og operative enheter, samt å være bindeledd til eksterne aktører (KD, Riksrevisjonen, systemleverandører på økonomiområdet mv). 1.3 Systemer og verktøy UMB benytter Agresso som økonomisystem og PAGA (fra Ergo Bluegarden) som lønnssystem. UMB har anskaffet et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) fra Visma Unique. Verktøyet skal benyttes av den sentrale innkjøpsseksjonen som skal konkurranseutsette alle protokollpliktige kjøp > 0,1 mill kr. Denne sentraliseringen skal gjennomføres i løpet av I løpet av høsten 2009 skal Visma Unique også tas i bruk som bestillingssystem og integreres med Agresso. I løpet av 2009 vil Paga Web bli tilgjengelig som lønns- og personalsystem. Alle registreringsskjemaer på lønns- og personalområdet vil bli tilgjengelig digitalt (bl.a elektronisk lønnsslipp). UMB benytter DnB NORs systemer for betalingstransaksjoner. Pr juni 2009 har UMB tatt i bruk følgende funksjoner i Agresso utover de tradisjonelle økonomifunksjonene: reiseregning på web økonomirapportering på web prosjektadministrasjon registrering av timeforbruk på bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter på web Det er omlag 700 brukere på Agresso web.

4 4 I årsplanen som US fastsatte for 2009 er det lagt følgende utviklingsmål for økonomifunksjonene: Resultatmål 2009 for økonomiforvaltningen Status pr juni 2009 Resultatgraden på oppdragsfinansierte Pr : 1,3 %. Dette er langt under målet. prosjekter skal utgjøre minst 10 % Pr : 13,0 % UMB skal redusere samlede ubrukte midler til Pr : 44,8 mill kr. Dette har sunket til ca 30 mill kroner ved utgangen av ,5 mill kr pr Ut fra budsjettenhetenes prognoser forventes det en ytterligere reduksjon i 2009 UMB skal ikke få vesentlige merknader og OK kommentarer fra Riksrevisjonen Økt kvalitet i saksbehandlingen og reduserte transaksjonskostnader gjennom innføring av elektroniske støtteverktøy innenfor anskaffelser og lønns- og personalbehandling En styrking og mer jevnere fordelt kompetanse innenfor økonomifunksjonen og ledelsesnivå på områdene økonomi og intern kontroll Effekten kan først bli tatt ut i 2010 når støtteverktøyene er implementert. Når det gjelder konkurransegjennomføringsverktøyet som UMB er pålagt av Kunnskapsdepartementet å ta i bruk, er UMB imidlertid ikke blitt forespeilet at det vil medføre noen effektivisering Det gjennomføres månedlige økonomiforum både for økonomiledere og økonomimedarbeidere. Det arrangeres et årlig seminar for økonomiavdelingen og økonomiledere ved enhetene. 1.4 Statistikk Tallmaterialet under gir et bilde av omfanget: Emne Antall inngående fakturaer Antall utgående fakturaer Antall reiseregninger Antall prosjekter med ekstern finansiering Antall lønns- og trekkoppgaver Instituttene ved UMB har høy omsetning med sterkt innslag av eksterne finansieringskilder. Det største instituttet, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), har bokførte kostnader (inkl. internhusleie) på 116 mill. kroner i Figuren under viser kostnadene i 2008 og fordelingen på bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) inkl. husleie, Norges forskningsråd (NFR) og bidrags- og oppdragsvirksomhet uten NFR (rest-boa) blant instituttene.

5 5 1.5 Årsplaner, rapportering, styringsdialog UMBs finansieringssystem overfor instituttene (budsjettmodellen) fordeler budsjettmidler basert på oppnådde resultater innenfor undervisning og forskning. I 2009 ligger det 267 mill kroner i budsjettmodellen overfor instituttene. US vedtar hvert år en årsplan som er en budsjettfordeling og målstyringsdokument. UMB utarbeider resultatmål med tilhørende tiltak innenfor målstrukturen KD har fastlagt og innenfor de overordnete strategier US har gjort gjeldende for UMB. Tilsvarende utarbeider budsjettenhetene årsplaner for sine virksomhetsområder. KD praktiserer tertialrapportering overfor institusjonene i sektoren. UMB har også lagt opp til tertialrapportering internt. Etter hvert tertial legger adm. direktør fram tertialrapport til US. Budsjettenhetenes tertialrapporter går også til US. UMBs ledelse gjennomfører hver vår (april/mai) en styringsdialog med den enkelte budsjettenhet hvor enhetens oppfølging av UMBs overordnete strategier og tjenesteproduksjonen innenfor utdanning, forskning og formidling står sentralt.

6 6 2 Status for intern kontroll og risiko 2.1 Risiko overordnet UMB-nivå På overordnet UMB-nivå er det utført en risikoanalyse. Ut fra den er det fokusert på fire gjennomgående risikoer som skal følges opp særskilt. Budsjettenhetene har supplert risikoanalysen, i den grad det er relevant, med lokale risikoforhold som er vesentlig for måloppnåelse i UMBs gjennomgående risikoer Navn Risiko Studentrekruttering Risiko for dårlig studentsøkning til store deler av UMBs studieprogram som følge av endring i ungdoms studiesøkning og preferanser, og at UMB ikke er i stand til å omstille undervisningstilbudet når studiesøkning, samfunnets behov og utdanningens relevans endres. Økonomi Risiko for at flere budsjettenheter, spesielt med bakgrunn i økte lønnskostnader, kommer i en langsiktig økonomisk ubalanse. Bygg og Risiko for at standarden på UMBs bygningsmasse og tilbudet av infrastruktur forskningsinfrastruktur ikke holder en akseptabel standard for undervisning, UMB/NVHsamordning forskning og administrativ virksomhet. Risiko for at uklare ledelsesstrukturer i samordningsprosessen UMB/NVH og at ledelsen ikke har tilstrekkelig fokus på den ordinære virksomheten ved UMB fører til økt ressursbruk og økt tidsbruk. Risiko for manglende oppslutning om samordningsprosessen. Risikobilde pr juni 2009: Studentrekruttering: Risikoen for manglende studentrekruttering er redusert på grunn av finanskrisen. Krisen har ført til at flere ungdommer søker høyere utdanning og dette kommer også UMB til gode. Dette har blant annet ført til god søkning på opptaket for høsten Økonomi: Risikoen er fortsatt høy på grunn av stor økning i lønnskostnadene. Økningen i lønnskostnadene ble underkompensert i Statsbudsjettet for Lønnsoppgjøret pr 1. mai 2009 var imidlertid lavere enn budsjettert og vil bidra til å dempe risikoen noe. 2.2 Kort sammendrag av enhetenes viktigste risikoer Følgende risikoområder kan fremheves fra enhetenes årsplaner samt notat vedrørende risiko: varierende studenttilstrømning og derav risiko for instituttenes økonomi risiko for dårlig økonomi pga økte lønnskostnader risiko for manglende oppdrag fra NFR og eksterne oppdragsgivere risiko for manglende gjennomføring av undervisning og prosjekter der det er små og sårbare fagmiljøer risiko for manglende kvalifiserte søkere ved rekruttering til stillinger eller feil rekruttering

7 7 risiko for at sammenslåingen med NVH krever for mye fokus på bekostning av ordinær virksomhet 2.3 Risiko knyttet til økonomiske disposisjoner Midlertidig ansatte som kan ha krav på fast tilsetting Bortfall av inntekter eller vesentlig reduksjon i tilslaget på søknader til NFR og EUs rammeprogram, kan få som konsekvens at UMB ikke har økonomi til å lønne flere av de som i dag er midlertidig tilsatt for et bestemt tidsrom eller som skal utføre et bestemt oppdrag (eksternfinansierte prosjekter) Hvis prosjektet er tidsbegrenset og under fire år fratrer arbeidstakeren uten oppsigelse, med en måneds varsel. Etter fire års tjeneste vil en midlertidig tilsatt i begge tilfeller, dvs. ved tidsbegrenset oppdrag eller et bestemt oppdrag, oppnå det samme oppsigelsesvernet som en fast tilsatt, såkalt sterkt oppsigelsesvern. Med sterkt stillingsvern siktes det til at tjenestemenn med mer 4 års midlertidig tjeneste kun kan sies opp dersom stillingen inndras eller arbeidet faller bort. Bortfall av oppdragsinntekter sidestilles med at arbeidet faller bort. Bortfall av eksterne midler gir derfor saklig grunn for å si opp en midlertidig tilsatt som er tilsatt på oppdrag som er eksternfinansiert. I praksis gjelder dette undervisnings- og forskerstillinger. Arbeidstaker må sies opp med 6 måneders frist. Fortrinnsrett og ventelønn kan ikke gjøres gjeldende av midlertidig tilsatt undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert. Oppsigelsesprosesser er alltid tunge og ressurskrevende for organisasjonen og medfører risiko for tap av renommé og kompetanse. Det kan derved også innebære en risiko for UMBs leveringsdyktighet. Ved UMB er 137,6 årsverk ekstern finansiert, hvorav 79,7 årsverk er rekrutteringsstillinger og 38 årsverk er undervisning og forskerstillinger. UMB har mange ansatte i utdanningsstillinger på åremål (stipendiater, vitenskapelig assistenter, postdoktorstillinger). Normalt er åremålsperioden fra to til fire år. Tilsatte i utdanningsstillinger på åremål opparbeider seg Ikke sterkt stillingsvern etter fire år. Dersom en tjenestemann er tilsatt på åremål må han fratre uten oppsigelse selv om den sammenhengende perioden overstiger fire år. Tilsatte i utdanningsstillinger på åremål opparbeider seg ikke sterkt stillingsvern etter fire år. Tilsatte i utdanningsstillinger på åremål kan ikke påberope seg fortrinnsrett og har ikke rett til ventelønn. UMB anser ikke midlertidig ansatte i utdanningsstillinger på åremål for å utgjøre en stor utgiftsrisiko, så fremt tilsettingsmyndighet følger regelverket for slike stillinger. Antall midlertidig tilsatte i utdanningsstillinger (rekrutteringsstillinger) ved UMB er 185,5 (DBH-tall for 2008) Kjøp av kraft I forbindelse med kraftkjøp er det forskjellige typer risiko. Den største risikofaktoren er pris. Kraftmarkedet er svært variabelt, og det er derfor hensiktmessig med prissikring. UMB har prissikret 50 % av sitt antatte volum i perioden 29. september 2008 til 28. september 2009 på 31,25 øre/kwh i henhold til kontrakt med Ishavskraft datert 7. september De resterende 50 % er i utgangspunktet satt til spotpris, men kan låses til fastpris etter anbefalinger fra energimegler Bergen Energi. UMB har etter råd prissikret de resterende 50 % til 37,62 øre/kwh i perioden 1. januar 2009 til 28. september UMB har ingen valutarisiko da alle kjøp er gjort i norske kroner. Kraftleverandøren har valutarisikoen (men har også sikret seg).

8 Bergen Energi har på oppdrag sendt ut ny anbudskonkurranse for kraftlevering fra 1. januar 2010 til 31. desember Dette innebærer at vi pr d. d ikke har avtale om kraftkjøp i perioden 29. september 2009 til 31. desember Totalt volum el.energi: ca. 18 GWh Kjøp av biopelletsvarme: Statoil Trepellets eier biopelletskjelen som leverer energi til UMBs fjernvarmenett. UMB leier i dag biopelletskjelen inkludert drifting fra Statoil Trepellets og kjøper selv inn trepellets til avtalt fastpris på 1430 kr/tonn. Dette tilsvarer ca 48,00 øre/kwh. Avtalen med Statoil Trepellets forutsetter at det forhandles ny pris for fyringssesongen 2009/2010. Alle priser er eks. mva. Totalt volum pellets: ca GWh. Grunnet stor usikkerhet om framtidig utvikling på energipris, lav oljekurs, finanskrisen og diverse problemer med eksport av el.energi har markedet vært synkende og vi har blitt rådet til å vente med inngåelse av nye prissikringer Anskaffelser Alle anskaffelser over 0,1 mill kr, som ikke ligger innenfor rammeavtaler, skal konkurranseutsettes. Det stilles få formalkrav til hvordan kjøpet konkurranseutsettes, men det er et absolutt krav at anskaffelsesprosessen protokollføres for å dokumentere at den har vært konkurranseutsatt. Det er viktig at ledere tar et aktivt kontrollansvar slik at UMB praktiserer innkjøpsbestemmelsene på en riktig måte. Kompleksiteten i innkjøpsbestemmelsene øker med stigende beløp. For å finne en rimelig balanse mellom kompetanse og praktisk utøvelse, har adm. direktør lagt til grunn følgende: anskaffelser < 0,1 mill kroner gjennomføres av budsjettenheten anskaffelser > 0,1 mill kroner gjennomføres av den sentrale innkjøpsfunksjonen i samarbeid med brukermiljøene og budsjettenheten Med sentraliseringen av innkjøp over kr samt innføringen av et konkurransegjennomføringsverktøy, legger UMB til grunn at risikoen for regelbrudd ved anskaffelser vil bli vesentlig redusert Manglende innbetaling fra kunder UMB har som utgangspunkt at kundene skal forskuddsfaktureres. For øvrig er det rutine for oppfølging av ubetalte fakturaer med purringer og oversendelse til inkasso. Av kundefordringene pr utgjorde utestående fakturaer med forfalldato eldre enn et halvt år 0,01 %. Per dags dato er det tre fordringer på til sammen 1,7 mill. kroner som kan synes noe usikre. Det arbeides med å avklare disse fordringene Uforutsette hendelser ved kritiske anlegg UMBs drift er avhengig av at store driftsanlegg fungerer til enhver tid. Eksempler på slike anlegg er pilotanlegget ved IKBM, FôrTek, tomografen ved IHA, fiskefjøset, verkstedet ved IMT og anleggene til SKP og SHF. UMB har ikke satt av midler til uforutsette utgifter i denne forbindelse, og et driftsavbrudd/sammenbrudd ved disse vil være kritisk for UMBs primærvirksomhet og

9 leveringsdyktighet overfor eksterne kunder. Som statlig forvaltningsorgan er UMB selvassurandør og kan ikke forsikre seg mot risikoen. Midler til utbedring av anlegg etter havari må derfor bevilges i hvert enkelt tilfelle. 9

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet Utdannings- og forskningsdepartementet 1 Utdannings- og forskningsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Utdannings- og forskningsdepartementets

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4496 IMH/ATV 23.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Revisjon av Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB og Anskaffelsesreglement for UMB

Revisjon av Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB og Anskaffelsesreglement for UMB 1302 1901 US-SAK NR: 189/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling Innkjøpsstrategi MK 2015-22

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet beklager

Landbruks- og matdepartementet beklager Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Landbruks- og matdepartementet har ansvar for

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer