Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune"

Transkript

1 Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 7. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Problemstilling og avgrensing Metode og gjennomføring Revisjonskriterier SYSTEM FOR REKRUTTERING OG OPPLÆRING Revisjonskriterier Fakta Vurderinger REKRUTTERING OG OPPLÆRING I PRAKSIS Revisjonskriterier Fakta Vurderinger KONKLUSJONER/ANBEFALINGER RÅDMANNENS KOMMENTARER VEDLEGG Vedlegg 1: Utledning av revisjonskriterier Vedlegg 2: Resultater fra spørreundersøkelsen Vedlegg 3: Sjekklister og skjema fra kommunens opplæringssystem Østfold kommunerevisjon iks 2

3 1 SAMMENDRAG Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet vurdert om Fredrikstad kommune har et forsvarlig system for rekruttering og opplæring i seksjon for omsorg og sosiale tjenester. Vurderingene er gjort på bakgrunn av rådmannens ansvar for at forvaltningen av kommunale omsorgstjenester er underlagt betryggende kontroll. Rådmannens ansvar er utdypet i internkontrollforskriften, forarbeider og ulike veiledere. Prosjektet er avgrenset til å omhandle kommunens omsorgstjeneste. Praksisgjennomgangen er foretatt ved fire virksomheter, herunder to sykehjem og to åpen omsorg. Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse av aktuelle planer og rutiner, samt intervju av fire av virksomhetslederne. Denne informasjonen er supplert med informasjon fra fagsjef omsorg og spesialkonsulent på området. Videre er det foretatt en mappegjennomgang ved de fire virksomhetene, samt sendt ut spørreundersøkelse til avdelingslederne ved de utvalgte virksomhetene. For at rådmannen skal sies å ha betryggende kontroll over omsorgstjenesten må det utarbeides et internkontrollsystem. Dette innebærer blant annet tiltak for å sikre rekruttering av personell med nødvendig kompetanse og sørge for at medarbeiderne får tilstrekkelig opplæring. Fredrikstad kommune har samlet sett utarbeidet et forsvarlig system som ivaretar kravene til internkontroll i forbindelse med rekruttering og opplæring. Praktiseringen av systemet fremstår også som tilfredsstillende på flere områder. Systemet for rekruttering benyttes ved tilsettinger og alle undersøkte virksomheter har utarbeidet bemannings- og opplæringsplaner i tråd med overordnede føringer. Det fremstår også som om nødvendig opplæring og kompetansehevende tiltak gjennomføres i praksis. Revisjonen er imidlertid usikre på bemanningsplanens funksjon som styringsverktøy, når den ikke viser forholdet mellom virksomhetens faktiske kompetanse og kompetansebehov. For det andre registrerer ikke alle de ansatte egen kompetanse i Visma, slik som forutsatt. Dette medfører manglende oversikt over hvilken kompetanse kommunen innehar og eventuelle kompetansebehov, samt at det medfører unødvendig ressursbruk for å fremskaffe dette. For det tredje er det ikke fast praksis for å dokumentere gjennomført opplæring, eventuelle opplæringsbehov eller oppfølging. På dette grunnlag anbefaler revisjonen at kommunen bør: vurdere om bemanningsplanene utarbeides riktig hva gjelder kartlegging av kompetanse. vurdere om kravet til at ansatte skal registrere egen kompetanse i Visma er hensiktsmessig, gitt at systemet skal danne grunnlag for kompetansekartlegging. vurdere å innføre kontrollrutiner som sikrer at de ansatte foretar riktig registrering av kompetanse i systemet (anbefalingen forutsetter at kommunen opprettholder kravet om at de ansatte selv skal foreta registreringene og at Visma skal benyttes som kompetansekartleggingssystem). vurdere å gjøre opplæringssystemet mer anvendelig og/eller implementere systemet på en slik måte at opplæring og oppfølging i større grad dokumenteres. Østfold kommunerevisjon iks 3

4 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Faktaboks 1: Bakgrunn Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jfr. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kapittel 3. Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet å kontrollere at forvaltningens aktiviteter foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og kommunestyrets vedtak. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i bystyret 9. februar 2012 sak PS 12/4. I planen heter det: I handlingsplan er det påpekt et generelt kapasitets- og kompetanseproblem i seksjon for omsorg og sosiale tjenester. Dette skaper risiko for at kommunen ikke har tilstrekkelig kapasitet til å utøve tjenester i henhold til regelverket, og kan over tid føre til sykefravær som følge av merbelastning. Dette vil igjen ha negative konsekvenser for effektiviteten. Etter revisjonens vurdering forsterkes risikoen av Samhandlingsreformen, og skaper press innenfor sektoren. Konsekvensene vil være vesentlige for brukerne, medarbeidere og kommunens økonomi. Plan for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt i kontrollutvalget 11. mai 2012, sak PS 12/12. Her ble bakgrunnen for revisjonens vinkling av prosjektet lagt frem. Revisjonen har i oppstartsmøte med administrasjonen fått fremlagt opplysninger om at hele seksjonen skal omorganiseres for å møte de utfordringene som er påpekt i handlingsplanen. Rutiner for rekruttering og opplæring forblir imidlertid uendret. Etterlevelse av disse vil være viktig for å sikre et tilfredsstillende tjenestetilbud, uavhengig av organisering. Kontrollutvalget sluttet seg til revisjonens forslag til vinkling av prosjektet og dette er bakgrunnen for revisjonens valg av problemstillinger. 2.2 Problemstilling og avgrensing Rapporten omhandler følgende problemstillinger: 1. Har Fredrikstad kommune et forsvarlig system for rekruttering og opplæring av nyansatte og vikarer? 2. I hvilken grad etterleves kommunens system for rekruttering og opplæring? Praksisgjennomgangen er avgrenset til fire virksomheter, herunder to sykehjem og to virksomheter knyttet til åpen omsorg. 2.3 Metode og gjennomføring Faktaboks 2: Metode og gjennomføring Østfold kommunerevisjon IKS gjennomfører all forvaltningsrevisjon i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse, intervju, mappegjennomgang og spørreundersøkelse. Revisjonen har blant annet gjennomgått handlingsplan, systemer og rutiner for rekruttering og opplæring. Dokumentanalysen er supplert med opplysninger fra fagsjef. Praksisgjennomgangen er gjennomført ved 4 av 20 virksomheter. På virksomhetsnivå har vi gjennomgått virksomhetsplaner, bemanningsplaner og opplæringsplaner fra de utvalgte virksomhetene. Informasjonen fra dokumentanalysen er så supplert med intervju av virksomhetslederne. I etterkant av hvert intervju er det utarbeidet referat, som så er verifisert av informanten. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på østfold kommunerevisjon iks 4

5 lik linje med annen skriftlig dokumentasjon. Videre har vi gjennomført en mappegjennomgang ved virksomhetene. Revisjonen har gjennomgått personalmappene til samtlige fast ansatte og vikarer som ble ansatt i perioden Det ble også foretatt stikkprøver i personalmappene til ansatte som er tilsatt på rammeavtale i samme tidsperiode. Revisjonen har også sendt ut en spørreundersøkelse til virksomhetenes avdelingsledere, som 10 av 12 besvarte. Undersøkelsen er gjennomført av forvaltningsrevisor Lene Brudal i perioden mai til september Revisjonskriterier Faktaboks 3: Revisjonskriterier Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet. Med autoritative kilder menes normalt lovverk, politiske vedtak og føringer, men også kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og/ eller andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater kan danne basis for revisjonskriterier. Prop. 91 L ( ) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Helsedirektoratets veileder IS 1183 Hvordan holde orden i eget hus? Internkontroll i sosial- og helsetjenesten. KS rapport Strategisk kompetanseutvikling i kommunene. IS-1902 Gode rutiner -gode tilsettinger, Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell. KS hefte Oppfølging av nyansatte. Utledningen av revisjonskriterier til problemstilling 1 følger i vedlegg 1, samt punktvis i kapittel 3.1. Revisjonskriteriene til problemstilling 2 fremgår i kapittel 3.2. og følger punktvis i kapittel 4.1. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriteriene: Lov av 25. september nr om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Lov av 24. juni 2011, nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Lov av 2. juli 1999, nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Forskrift av 20. desember 2002, nr om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskrift i sosial- og helsetjenesten). Østfold kommunerevisjon iks 5

6 3 SYSTEM FOR REKRUTTERING OG OPPLÆRING 3.1 Revisjonskriterier Med bakgrunn i utledning av revisjonskriteriene i vedlegg 1 stilles det krav til kommunens internkontrollsystem. Systemet må sikre følgende: Rekruttering Kompetansebehov må kartlegges. Det må ansettes personell med nødvendig kompetanse. Opplæring og oppfølging Tilstrekkelig opplæring av fast ansatte og vikarer Tilstrekkelig oppfølging av fast ansatte og vikarer. 3.2 Fakta Omsorgstjenesten er organisatorisk plassert i seksjon for omsorg og sosiale tjenester. 1 Omsorgsetaten består av 21 virksomheter ledet av fagsjef omsorg. Fagsjef omsorg er direkte underlagt kommunalsjef. Videre har hver virksomhet sin virksomhetsleder. Virksomhetene er delt inn i fire kategorier: Boveiledningstjeneste Åpen omsorg Sykehjem Kjøkkentjeneste Virksomhetene er igjen delt inn i avdelinger avhengig av størrelse og intern organisering. Hver avdeling er ledet av avdelingsleder. Faktaboks 4: Omsorgstjenestens utfordringer Over 3600 ansatte, hvorav flere i turnus og en høy andel av disse i deltidsstilling (gjennomsnittlig stillingsprosent på 66,6 %). Mange arbeidstakere har en liten fast stillingsbrøk, som medfører en uforutsigbar lønns- og arbeidstidssituasjon og mangelfull 1 Fremstillingen bygger på seksjonens organisasjonsmodell slik den fremstår per juni 2012, og samsvarer ikke med dagens organisering. pensjonsopptjening. Arbeidsgiver har rekrutteringsutfordringer overfor enkelte yrkesgrupper. Mange ledere har oppfølgingsansvar for svært mange ansatte på grunn av små stillingsbrøker. Arbeidsgiver har store økonomiske utfordringer på grunn av høyt sykefravær og store variable lønnskostnader. Som en følge av dagens arbeidsorganisering og det høye fraværet er det et betydelig behov for vikarer. Brukere av seksjonens tjenester må forholde seg til mange tjenesteytere. Mange av vikarene har opparbeidet seg rettigheter til fast ansettelse etter 4- årsregelen. 2 Kommunen skal gjennom deltakelse i prosjekt Arbeidsorganisering 3 møte de utfordringene som er beskrevet i faktaboks 4 og legge til rette for at de ansattes kompetanse blir benyttet hensiktsmessig. Rekruttering I seksjonens handlingsplan setter kommunen som mål å ha en lønnsog rekrutteringspolitikk som gjør kommunen i stand til å rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft. For å nå målet skissert i handlingsplanen skal alle virksomheter blant annet utarbeide en plan for opplæring og bemanning, og kartlegge behov for kompetanse som ikke kan dekkes av 2 Ifølge arbeidsmiljøloven 14-9 (5) skal arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. 3 Prosjektet er en del av kommunens deltakelse i kommunal- og regionaldepartementets 5-årige utviklingsprogram Saman om ein betre kommune og KS-nettverket for strategisk kompetanseplanlegging. østfold kommunerevisjon iks 6

7 sentrale midler eller virksomhetens egne opplæringsmidler. Fagsjef omsorg informerer om at de benytter Visma Enterprise sitt dokumentasjonssystem for oversikt over de ansattes kompetanse. Videre, at hver virksomhet beskriver sine kompetansebehov i bemanningsplan, som er en del av virksomhetsplan. Kommunen har også satt seg som mål å redusere uønsket deltid gjennom å vurdere overdekningsmodell/vikartjeneste for seksjonen, og at vedtak om helgearbeid minimum hver tredje helg skal følges opp. Dette skal vurderes nærmere i prosjekt «Arbeidsorganisering». Omsorgsetaten har i flere år hatt en egen personalutviklingsgruppe (OPUS), som har arbeidet spesielt med rekrutteringstiltak innenfor tjenesteområdet. Gruppen består av fagsjef omsorg, flere virksomhetsledere, en personalkonsulent og hovedtillitsvalgt. Gruppen samles en gang i måneden og har blant annet: deltatt på karrieredager på høyskolen med profilering av Fredrikstad kommune som arbeidsplass arbeidet aktivt ut mot ungdomsskolene for å profilere helsefagarbeiderutdanningen iverksatt ulike tiltak for å sikre at fagutdannede søker, for eksempel gjennom høyere avlønning for nyutdannede sykepleiere som ønsker å jobbe i Fredrikstad kommune samarbeidet med høyskolen om 4-årig sykepleierutdanning støttet av Fylkesmannen Omsorgstjenesten følger Fredrikstad kommunes reglement og rutiner for tilsetting. Det følger av reglementet at fagsjef har myndighet til å tilsette virksomhetsledere i etaten. Tilsettinger på virksomhetsnivå foretas av virksomhetsleder. Endringer og uklarheter i reglementet tolkes av administrasjonsutvalget. I henhold til tilsettingsrutinen bør tilsettingsmyndigheten foreta en grundig analyse av kompetansekrav til stillingen. Dersom det er gjennomført sluttsamtale med tidligere stillingsinnehaver kan dette være grunnlag for videre vurdering av stillingens kompetansekrav. Tillitsvalgte skal medvirke i ansettelsesprosesser. Hovedregelen er at alle stillinger lyses ut eksternt. I særlige tilfeller kan det foretas intern utlysning. I samråd med tillitsvalgte skal tilsettingsmyndigheten vurdere om stillingen bør besettes, om den kan inndras, endringer i kompetansebehov og om det finnes ansatte som etter fireårsregelen ikke har fast stilling. Videre skal det vurderes om stillingen kan benyttes til omplassering av andre ansatte eller til å øke deltidsansattes stillingsprosent. Når personer med innvandrerbakgrunn søker stilling de er kvalifisert for skal minst en innkalles til intervju. Videre skal det innhentes minimum to referanser. Rutinen inneholder også bestemmelser om fortrinnsrett. Arbeidstakere som har fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven skal opplyses om dette ved varsel om opphør av stilling. I tillegg til midlertidig og tidligere ansatte, har også lærlinger fortrinnsrett når de har tre måneder igjen av læretiden. Fortrinnsretten gjelder i 12 måneder etter bestått eksamen. I tillegg til dette inneholder rutinen bestemmelser om annonseinnhold ved kunngjøring, registrering og tilrettelegging av søknadspapirer, intervju, innstilling, tilsettingsbrev, klageadgang, tilsettingsvilkår og oppsigelsesfrist. Opplæring og oppfølging I seksjonens handlingsplan setter kommunen som mål at ansatte skal inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver. For å nå målet skal det blant annet gjennomføres nødvendige opplæringstiltak på alle nivåer i Østfold kommunerevisjon iks 7

8 organisasjonen og alle medarbeidere skal ha tilbud om mål- og utviklingssamtale minimum en gang hvert år. Alle virksomheter skal ha en plan for opplæring. Seksjon for omsorg og sosiale tjenester har utarbeidet et opplæringssystem som er en del av kommunens kvalitetssystem. Systemet består av brukerhåndbøker som inneholder felles prosedyrer for seksjonens tjenester. Brukerhåndbok 13 inneholder prosedyrer som omhandler pleie- og omsorgstjenester, herunder også brukerhåndbok 13B som blant annet inneholder funksjons- og stillingsbeskrivelser og rutiner for introduksjon av nytilsatt. I tillegg er brukerhåndbok 11 med prosedyrer for legemiddelhåndtering relevant for de tjenestene som yter helsehjelp. Sammen med virksomhetsinterne prosedyrer, utgjør det ovennevnte systemet en samlet kvalitetsplattform for hele seksjonen. Kommunens system beskriver ulike aktørers deltakelse i virksomhetens opplæring av nytilsatte. Virksomhetsleder er ansvarlig for at oppdatert opplæringsplan finnes i virksomhetens brukerhåndbok. Kvalitetsansvarlig på virksomheten er ansvarlig for at nyansatte får innføring og nødvendig opplæring i kvalitetsutviklingsarbeidet og brukerhåndboken. Avdelingsleder er oppnevnt som ansvarlig for utførelsen av de ulike trinnene i kommunens opplæringsprosedyrer. Enkelte oppgaver er også lagt til fadder. Rutine for introduksjon og opplæring skiller mellom nyansatte og vikarer. Fagsjef omsorg informerer om at bakgrunnen for dette er at rutinen som var ment for alle nyansatte ikke viste seg å være egnet for ansatte i kortere arbeidsforhold, som for eksempel ferievikarer. I henhold til rutiner for introduksjon av nytilsatt i fast stilling skal følgende gjennomføres: Avdelingsleder skal oppnevne fadder. Fadderen skal blant annet sørge for tett personlig oppfølging og lære bort praktiske prosedyrer. Avdelingsleder skal ta i mot og presentere den nytilsatte i avdelingen og informere om plan for prøvetiden, herunder sjekkliste ved opplæring av nytilsatte. (heretter kalt sjekkliste 1 4 ). Sjekklisten skal gjennomgås etter 1, 3 og 5 måneder. Sjekklisten inneholder ulike opplæringstiltak og det skal fylles ut hvem som er ansvarlig for de ulike tiltakene, samt at nytilsatt og opplæringsansvarlig skal signere når tiltaket er gjennomført. Det skal skilles på hva som er gjort ved første, andre og tredje gjennomgang ved å sette tall i feltene. Avdelingsleder skal sørge for at nytilsatt går på topp sammen med fadder og at nødvendig opplæring gis. Skjema for Dokumentasjon på gjennomgått sjekkliste og opplæring etter ca. 1, 3 og 5 måneder (heretter kalt sjekkliste 2 5 ) skal fylles ut. Sjekklisten skal dokumentere om opplæring er gjennomført i henhold til sjekkliste 1 og eventuelt behov for ytterligere opplæring. Skjema skal arkiveres i personalmappen. Avdelingsleder skal sørge for at taushetserklæring er signert og arkivert i personalmappen. Avdelingsleder skal innkalle til og gjennomføre samtale med nytilsatt etter ca en og tre måneder. Avdelingsleder skal sørge for videre oppfølging av nytilsatt hvis det er nødvendig. Avdelingsleder skal innkalle til avsluttende evaluering av nytilsatt før prøveperioden er over. 4 Sjekklisten er vedlagt rapporten (vedlegg 3). 5 Sjekklisten er vedlagt rapporten (vedlegg 3). Østfold kommunerevisjon iks 8

9 Avdelingsleder skal dokumentere at sjekkliste er gjennomgått og avsluttende evalueringer er utført, herunder skjema for Evaluering av nytilsatt etter 1, 3 og 5 måneder (heretter kalt sjekkliste 3). Sjekklisten inneholder fem deler, herunder en generell vurdering av medarbeideren, mangler ved arbeidsytelsen, mål for tilfredsstillende arbeidsytelse, den nytilsattes egen vurdering av prøvetiden og handlingsplan for oppnåelse av tilfredsstillende arbeidsytelse. Handlingsplanen skal arkiveres og resterende skal makuleres. Avdelingsleder skal avviksrapportere dersom punktene over ikke er fulgt. Det er utarbeidet egen rutine for avviksrapportering. Det fremgår blant annet av rutinen at virksomhetsleder skal gjennomgå avvik sammen med ledergruppa og det skal vurderes tiltak for å unngå lignende avvik. Opplæringssystemet for vikarer innebærer følgende: Avdelingsleder skal oppnevne fadder. Avdelingsleder skal legge frem informasjonsmappe til vikaren til første vakt. Vikaren plikter å sette seg inn i informasjonsmappens innhold i løpet av første måned. Avdelingsleder tar i mot og presenterer den nytilsatte i avdelingen og avtaler dato for opplæringsvakter. Avdelingsleder skal sørge for at taushetserklæring er signert og arkivert i personalmappen. Fadder/avdelingsleder er ansvarlig for å gi vikaren obligatorisk opplæring, herunder sjekkliste for vikar. 6 Sjekklisten innebærer ulike områder for opplæring og det skal dokumenteres når de ulike opplæringstiltakene er gjennomført. Sjekklisten skal være gjennomgått og signert før første 6 Sjekklisten er vedlagt rapporten (vedlegg 3). selvstendige vakt. Sjekklisten skal arkiveres i personalmappen. Avdelingsleder skal innkalle og gjennomføre oppfølgingsmøte med vikaren minst en gang per halvår. Avdelingsleder skal dokumentere at introduksjonsprogrammet er gjennomført på eget skjema 7 som skal arkiveres i personalmappen. Avdelingsleder skal avviksrapportere dersom punktene over ikke er fulgt. 3.3 Vurderinger Rådmannen er ansvarlig for å etablere et internkontrollsystem for omsorgstjenesten. Formålet er å sikre et forsvarlig tjenestetilbud som er underlagt betryggende kontroll. Dette innebærer blant annet å sikre rekruttering av personell med nødvendig kompetanse og sørge for at medarbeiderne får tilstrekkelig opplæring. Fakta viser at omsorgsseksjonen har flere utfordringer knyttet til bemannings- og rekrutteringssituasjonen. Det arbeides med flere av utfordringene gjennom prosjekt arbeidsorganisering, som også skal se på utnyttelse av eksisterende kompetanse i seksjonen. Etter revisjonens oppfatning inneholder kommunens system flere elementer som er egnet til å sikre rekruttering av personell med nødvendig kompetanse. Revisjonen viser til følgende: Alle virksomheter skal utarbeide bemanningsplaner som viser virksomhetens kompetansebehov. Kartlegging av virksomhetens faktiske kompetanse skal gjøres i Visma enterprise. Det er etablert en personalutviklingsgruppe (OPUS) som arbeider spesielt med rekrutteringstiltak. Det finnes rutiner og retningslinjer for tilsetting. 7 Skjema for Dokumentasjon på gjennomført introduksjonsprogram for vikarer (se vedlegg 3). Østfold kommunerevisjon iks 9

10 Hva gjelder elementer som er egnet til å sikre at medarbeiderne får tilstrekkelig opplæring og oppfølging viser revisjonen til følgende: Det skal utarbeides opplæringsplaner som viser den enkelte virksomhets opplæringsbehov. Det er utarbeidet et opplæringssystem for introduksjon av nytilsatte. Systemet skiller mellom fast ansatte og vikarer og inneholder blant annet: o Funksjons- og stillingsbeskrivelser. o Beskrivelse av ulike aktørers ansvar i opplæringen. o Fadderordning. o Sjekklister som viser hva det kreves opplæring i og når det er gjennomført. Nyansatte skal følges opp gjennom oppfølgingssamtaler etter en og tre måneder, samt evalueringssamtale før prøvetidens slutt. Gjennomført opplæring og eventuelle opplæringsbehov som ikke er tilfredsstilt, samt oppfølging, skal dokumenteres ved arkivering av skjema i den enkeltes personalmappe. Oppfølging av ansatte generelt skal sikres ved å ha mål- og utviklingssamtaler minst en gang i året. På dette grunnlag er det revisjonens oppfatning at kommunens system samlet sett fremstår som tilfredsstillende. Østfold kommunerevisjon iks 10

11 4 REKRUTTERING OG OPPLÆRING I PRAKSIS 4.1 Revisjonskriterier Med bakgrunn i beskrivelsen av kommunens system for rekruttering og opplæring i kapittel 3.2, kan følgende kriterier til kommunens praksis utledes: Rekruttering Kompetansebehov skal nedfelles i bemanningsplan. Ansattes kompetanse skal dokumenteres i Visma. Kommunens tilsettingsreglement skal følges ved nyansettelse. Opplæring og oppfølging Det skal utarbeides plan for opplæring. Nødvendige opplæringstiltak skal gjennomføres. Rutine for introduksjon av nytilsatt skal følges. Rutine for introduksjon av vikar skal følges. Avvik skal gjennomgås med ledergruppen og det skal vurderes tiltak for å unngå lignende avvik. Alle medarbeidere skal ha tilbud om mål- og utviklingssamtale minst en gang hvert år. 4.2 Fakta Samtlige av de utvalgte virksomheter beskriver i sine virksomhetsplaner at seksjonens økonomiske ramme er stram og at bemanningssituasjonen er utfordrende. Målene skissert i seksjonens handlingsplan finner vi igjen i samtlige av de undersøkte virksomhetenes virksomhetsplaner. Rekruttering Virksomhetslederne kjenner til OPUS. Gruppen oppleves som bidragsyter i kommunens rekrutteringsarbeid, og det nevnes flere av gruppens tiltak. Videre informerer virksomhetslederne om at de mottar møtereferater fra gruppen, og at disse videresendes og eventuelt tas opp i ledergruppemøter, avhengig av sakenes relevans for virksomheten. Samtlige av de utvalgte virksomhetene har utarbeidet bemanningsplaner. Planen viser antall årsverk på virksomhetene og endringsbehov fra år til år. Det fremkommer minimale behov for endringer i kompetanse 8. Virksomhetslederne opplyser om at de har full oversikt over virksomhetens kompetansebehov gjennom bemanningsplanen. Tre av virksomhetene har kun hjemler for fagstillinger. Imidlertid er flere av stillingene besatt av assistenter 9. I sykehjemmene utarbeides bemanningsplanen på bakgrunn av kommunens pleiefaktor 10. Avdelingsleder inngår også i pleiefaktoren på tross av mange administrative oppgaver. I åpen omsorg er grunnbemanningen konstant og uavhengig av pasientgrunnlag. Dette medfører, ifølge en av virksomhetslederne, at arbeidsbelastningen kan være ulik fra virksomhet til virksomhet og fra periode til periode. Det legges til at dette vil endres ved innføring av aktivitetsbasert finansiering hvor ressursene vil følge pasienten/vedtaket. Fagsjef informerer om at de ansatte selv skal registrere sin kompetanse i Visma.Virksomhetslederne bekrefter at ansvaret er lagt på de ansatte og at alle de 8 Det fremkommer behov for økning på 0,52 årsverk av vernepleier på et av sykehjemmene. 9 Henholdsvis 1,47, 1,6 og 3,5 årsverk. 10 Pleiefaktoren viser hvordan forholdet er mellom antall pasienter og pleiepersonell. Fredrikstad har en pleiefaktor i langtidsavdeling på 0,75. Det betyr at det er 0,75 årsverk per pasient. østfold kommunerevisjon iks 11

12 ansatte er oppfordret til å registrere sin kompetanse. Det varierer fra virksomhet til virksomhet hvorvidt dette har vært et prioritert område. Det er også andre praktiske årsaker til at dette ikke alltid gjennomføres. Her nevnes eksempelvis at flere ansatte ikke har tilgang til systemet og at flere av de ansatte har små stillinger, og ikke prioriterer dette. I revisjonens gjennomgang av registreringer i Visma fant vi at 9 av 14 fast ansatte hadde registrert sin kompetanse i Visma. En av de fast ansatte manglet registrering, mens 4 av registreringene ikke var fullstendige. For vikarenes del viser tilsvarende tall at 13 av 36 vikarer hadde registrert kompetanse i Visma. 14 av vikarene hadde ikke registrert kompetanse og 9 av registreringene var ikke fullstendige. Administrasjonen har også etterspurt dokumentasjon på samtlige virksomheters kompetanse. Dette skal registreres manuelt i et Excel-skjema, og vil ifølge virksomhetslederne gi samme oversikt som fremgår av Visma. Virksomhetslederne stiller spørsmålstegn ved nytteverdien av Visma dersom systemet ikke kan benyttes til å gi slike oversikter og viser til at manuell kartlegging er svært ressurskrevende. Virksomhetslederne informerer om at tillitsvalgte alltid involveres i ansettelsesprosesser. Stillinger lyses som hovedregel ut eksternt. Men det vurderes alltid om det finnes deltidsansatte med ønske om større stillingsandel, om det finnes ansatte som har krav på fast ansettelse etter fireårsregelen eller om stillingen kan benyttes til omplassering. Videre vurderes det om stillingen kan inndras eller om det er endringer i kompetansebehov. Dersom det finnes ansatte med fortrinnsrett, får disse tilbud om stillingen. Innvandrere som er kvalifisert for stillingen, kalles alltid inn til intervju, men språkferdigheter hindrer i flere tilfeller ansettelse. Virksomhetslederne opplyser at de alltid etterspør to referanser, men at dette ikke oppnås i alle tilfeller. Det benyttes mal for referanseintervju og denne oppleves som et et nyttig verktøy. Funksjonsbeskrivelsen ligger til grunn for utlysningsteksten slik at riktig kompetanse etterspørres. En av virksomhetslederne opplever det imidlertid som noe uklart hva som skal fylles inn i malen for stillingsannonse, og opplyser at dette praktiseres ulikt fra virksomhet til virksomhet. Virksomhetsleder ønsker derfor at det utarbeides en veileder som viser hva som skal fylles inn i malens ulike felt. Overdekningsmodell ble prøvd ut på en av virksomhetene for seks år siden. Virksomhetsleder opplevde dette som en god måte å løse bemanningsutfordringer på. For det første medførte det at man alltid hadde noe å gå på ved uforutsett fravær. Videre brukte man ikke ressurser på å skaffe vikar. I testperioden var det også sjelden de faktisk var overtallige. De øvrige virksomhetslederne er enige i at overdekning kan være en god løsning på bemanningsutfordringer. Alle virksomhetene har ansatte med rettigheter etter fireårsregelen. Dette kan medføre at de til tider praktiserer overdekning. De overtallige blir så langt det er mulig plassert inn i vikariater. Det informeres om at dette er en krevende jobb, men at det er helt nødvendig, da de ikke har økonomi til å ha de overtallige på topp. Utover dette er ikke overdekningsmodell vurdert på virksomhetsnivå. En av virksomhetene har innført arbeid hver tredje helg. De øvrige virksomhetene praktiserer helgearbeid ulikt. En av virksomhetene praktiserer arbeid hver fjerde helg, mens en annen virksomhet praktiserer helgearbeid både hver andre, Østfold kommunerevisjon iks 12

13 tredje og fjerde helg. Flere av virksomhetslederne informerer om at de har fått tilbakemeldinger fra administrasjonen om å avvente med innføringen til ny arbeidsorganisering er på plass. Opplæring og oppfølging Utover kartlegging av behov for bemanning foretar virksomhetene kartlegging av kompetansebehov gjennom opplæringsplaner. Samtlige av de utvalgte virksomhetene har utarbeidet en opplæringsplan. Planene inneholder både tiltak som anses som nødvendig for å kunne tilby et forsvarlig tjenestetilbud, men også kompetansehevende tiltak som har til formål å øke kvaliteten på tjenestene.virksomhetene har også plan for internundervisning. Virksomhetslederne opplyser imidlertid om et stramt kursbudsjett, men opplæring som er nødvendig for at virksomheten skal kunne yte forsvarlige tjenester prioriteres og gjennomføres. Det presiseres at det ikke nødvendigvis er kursene i seg selv som er kostbare, men kostnadene knyttet til at det må settes inn vikar. Virksomhetslederne ønsker imidlertid å utvikle kvaliteten på tjenesten gjennom kompetansehevende tiltak. Flere av virksomhetslederne påpeker at mulighet for å tilby de ansatte kurs og videreutdanning vil bidra til å øke de ansattes jobbtilfredshet og påvirke sykefravær i positiv retning, samt bidra til å beholde godt kvalifiserte medarbeidere. Tre av virksomhetene har sykepleiere under videreutdanning i geriatri og akutt geriatri. Videre påpekes det behov for spisskompetanse innen aldersdemens og kreftsykepleie/palliativ omsorg. Tre av virksomhetene har dette som fokusområder i sin opplæringsplan, mens den fjerde virksomheten ikke har kompetanseheving innen demens i sin opplæringsplan. I 3 av 4 virksomhetsplaner for 2011 er kommunens opplæringssystem nevnt som et konkret tiltak for å sikre at ansatte får nødvendig opplæring. For 2012 er dette nevnt som tiltak hos en av virksomhetene. Det er en generell oppfatning blant virksomhetslederne at kommunens overordnede opplæringssystem er for omfattende og ikke tilpasset den enkelte virksomhet. Sjekklistene tar blant annet ikke høyde for at den nyansattes opplæringsbehov varierer avhengig av erfaring og kompetanse. Det er gitt tilbakemeldinger til administrasjonen på at systemet ikke egner seg i praksis, både i 2010 og i 2011, men det er ikke skjedd endringer av betydning de siste årene. En av virksomhetslederne legger til at rutinene har vært forenklet en gang, ved å skille ut opplæringen av vikarer. Virksomhetslederne viser til noe ulikt syn på opplæringssystemet for vikarer. Det fremstår også som noe uklart når dette systemet ble innført og tatt i bruk. En av virksomhetslederne informerer om at opplæringsprogrammet har vært i systemet i 1-2 år, mens en annen opplyser at det først ble tatt i bruk våren Flere av virksomhetslederne uttaler at systemet for opplæring av vikarer fremstår som et godt verktøy, at det fungerer fint og er mindre omfattende. En av virksomhetslederne mener imidlertid at også dette systemet er for omfattende. Østfold kommunerevisjon iks 13

14 Tabell 1: Benyttes følgende skjema i kommunens opplæringssystem (brukerhåndbok 13b) i opplæringen av nyansatte i fast stilling? Skjema: Alltid I stor grad Sjekkliste 1: Sjekkliste for opplæring av nytilsatt Sjekkliste 2: Dokument asjon på gjennomgåt t sjekkliste og opplæring etter ca 1, 3 og 5 måneder Sjekkliste 3: Evaluering av nytilsatt etter 1, 3 og 5 måneder I noen grad I liten grad Aldri Tabellen ovenfor viser at flertallet i stor eller noen grad benytter sjekklisten for fast ansatte. Flertallet benytter imidlertid aldri eller i liten grad de øvrige skjemaene. Tabell 2: Benyttes følgende skjema i kommunens opplæringssystem (brukerhåndbok 13b) i opplæringen av nyansatt vikar? Skjema: Alltid I stor grad Sjekkliste for introduksjon av vikar Dokumentasjon på gjennomført introduksjonsprogram for vikarer I noen grad I liten grad Aldri Tabellen viser at flertallet aldri eller i liten grad benytter skjemaene for vikarer. Revisjonens gjennomgang av personalmapper viste at systemet ikke følges i praksis når det gjelder arkivering av dokumentasjon på gjennomført opplæring. Ingen av skjemaene som skal arkiveres var arkivert. En av virksomhetene har i noen tilfeller arkivert sjekkliste 1, men ingen er fullstendig fylt ut. Samtlige virksomhetsledere er imidlertid sikre på at nyansatte, både fast ansatte og vikarer, får nødvendig opplæring i alt som er relevant for å arbeide i den enkelte virksomhet. Flertallet 11 av avdelingslederne mener at de nyansatte alltid eller i stor grad får tilstrekkelig opplæring. Avdelingslederne svarer at det i stor grad eller alltid gjennomføres opplæring på de fleste områder. 12 Alle nyansatte, både fast ansatte og vikarer, får opplæringsvakter. Virksomhetene praktiserer imidlertid ikke begrepet fadder, men den nyansatte går på topp sammen med veileder, kontaktperson eller annen ansatt på samme vakt, avhengig av turnus. Antall opplæringsvakter varierer mellom to og syv avhengig av vedkommendes kompetanse og erfaring. Virksomhetsleder informerer om at taushetserklæring skal signeres og arkiveres personalmappen i alle tilfeller. Revisjonens gjennomgang av 14 personalmapper viste at taushetserklæring var arkivert i 12 av personalmappene til fast ansatte. I personalmappene til vikarene er taushetserklæring arkivert i Fast ansatt: 9/10 avdelingsledere mener dette er tilfellet i stor grad. 1/10 avdelingsledere mener dette alltid er tilfellet. Vikar: 5/9 avdelingsledere mener dette er tilfellet i stor grad. 1/9 mener dette alltid er tilfellet. 12 Se vedlegg 2 for nærmere opplysninger om hvilke områder som er undersøkt og hvordan svarene fordeler seg. Østfold kommunerevisjon iks 14

15 av 36 tilfeller. I spørreundersøkelsen opplyser flertallet 13 av avdelingslederne at opplæringen alltid omfatter taushetsplikten. Virksomhetslederne informerer om at avdelingsleder er ansvarlig for å avholde oppfølgings- og evalueringssamtale med nyansatt. De ulike avdelingene praktiserer dette ulikt hva gjelder hyppighet og grad av formalitet, men den daglige dialogen mellom avdelingsleder og nyansatt oppleves som god. Flertallet 14 av avdelingslederne opplyser at oppfølgingssamtaler i opplæringsperioden gjennomføres i noen grad. Ifølge 4 av 10 avdelingsledere gjennomføres evalueringssamtaler før prøvetidens slutt i liten grad eller aldri overfor fast ansatte av 9 svarer det samme hva gjelder vikarer. 16 Virksomhetslederne informerer om at det ikke avviksrapporteres dersom systemet ikke følges. To av virksomhetene har utarbeidet informasjonsbrosjyre om sin virksomhet som del av sitt opplæringsprogram. En av virksomhetene har også utarbeidet egne opplæringsrutiner tilpasset sin virksomhet i form av en forenkling av kommunens overordnede system. Virksomhetslederne legger til at når en ansatt ikke fungerer tilfredsstillende i stillingen, blir det dokumentert at vedkommende er fulgt opp. I disse tilfellene gjennomføres det samtale med vedkommende, hvor det blir skrevet et referat og/eller utarbeidet en 13 En av respondentene besvarte spørsmålet med i stor grad, de resterende svarte alltid. Se vedlegg 2 for nærmere opplysninger om hvordan svarene fordeler seg. 14 Fast ansatt: 6/10. Vikar: 6/9. 15 Fast ansatt: 2/10 svarer aldri og 2/10 svarer i liten grad. De resterende svarer i noen grad. 16 Vikar: 4/9 svarer i liten grad og 1/9 svarer aldri. De resterende svarer i noen grad. forventningsavtale som følges opp. I disse tilfellene blir oppfølgingen dokumentert ved at referat og eventuell forventningsavtale arkiveres i personalmappen. Avdelingslederne bekrefter i spørreundersøkelsen at det ved faste ansettelser avholdes samtaler, som dokumenteres ved referat eller forventningsavtale som arkiveres i personalmappen. Hva gjelder vikar er svarene varierende. Avdelingslederne opplyser å avholde samtaler, men det er ulikt hvorvidt dette dokumenteres og arkiveres. 17 Virksomhetslederne informerer om at det tilstrebes å gjennomføre medarbeidersamtaler årlig. En virksomhetsleder legger til at dette varierer fra avdeling til avdeling og at dette arbeidet tar mye ressurser og at det vurderes alternative løsninger, for eksempel å ha samtaler i grupper på fire. En virksomhetsleder uttaler også at det av ressursmessige årsaker ikke alltid prioriteres studenter og ansatte med små stillingsbrøker. 4.3 Vurderinger Som det fremgår av kapittel 3.3 er det revisjonens oppfatning at kommunens system for rekruttering og opplæring er tilfredsstillende. Samtidig må systemet være tilstrekkelig implementert og fungere tilfredsstillende i praksis for å ivareta kravet om betryggende kontroll. Revisjonens gjennomgang viser at dette bare delvis er tilfellet i kommunen. Som et generelt rekrutteringstiltak i kommunen, viser fakta at personalutviklingsgruppen (OPUS) 17 Eksempler på tilbakemeldinger fra avdelingslederne: Ingen dokumentasjon, men innkalt til samtale som førte til flere opplæringsvakter. Ble dokumentert og lagt i min personlige mappe på pc. Østfold kommunerevisjon iks 15

16 oppleves som en bidragsyter i rekrutteringsarbeidet. Fakta viser at de utvalgte virksomhetene følger rutiner og retningslinjer for tilsetting. Videre har samtlige av de undersøkte virksomhetene utarbeidet bemanningsplaner. Revisjonen er imidlertid usikre på bemanningsplanens funksjon. Som eksempel vises det til at flere av virksomhetene kun har hjemler for fagstillinger, mens flere av stillingene i realiteten er besatt av assistenter. I bemanningsplanen står disse årsverkene oppført som hjelpepleiere uten at endringsbehov fremkommer. Etter revisjonens vurdering vil dette kunne redusere bemanningsplanens funksjon som styringsverktøy hva gjelder kartlegging av virksomhetens faktiske kompetanse i forhold til kompetansebehovet. I tillegg til at bemanningsplanene ikke fullt ut viser den kompetansen virksomhetene reelt sett besitter, viser våre funn at kravet om registrering av de ansattes egen kompetanse ikke etterleves. De ansatte har selv et ansvar for å registrere sin kompetanse i Visma. Revisjonens gjennomgang viste manglende eller ufullstendige registreringer hos flertallet av de som er ansatt de siste tre årene. Resultatet av dette er at det ikke kan hentes ut oversikt over virksomhetenes eller kommunens samlede kompetanse. Dette bekreftes ved at virksomhetslederne har blitt bedt om å utarbeide manuelle oversikter over den kompetansen virksomheten innehar. Etter revisjonens oppfatning representerer dette en dårlig utnyttelse av systemet, og medfører økt arbeidsbelastning på virksomhetslederne. Hva gjelder systemet for opplæring og oppfølging viser fakta at samtlige av de undersøkte virksomheter har utarbeidet opplæringsplaner. Virksomhetslederne informerer imidlertid om begrensninger i opplæringstilbudet av ressursmessige årsaker, men at opplæring som er nødvendig for å yte forsvarlige tjenester prioriteres. Fakta innhentet gjennom intervju og spørreundersøkelse viser at virksomhetsleder og avdelingsleder mener at tilstrekkelig opplæring av nytilsatte, både vikarer og fast ansatte, gis i stor grad. Samtidig er praktiseringen av opplæringssystemet etter revisjonens vurdering mangelfull. For det første viser mappegjennomgangen at skjemaene som skal dokumentere at opplæring faktisk er gitt og eventuelle opplæringsbehov, ikke arkiveres. Videre foreligger det heller ikke dokumentasjon på at oppfølgings- og evalueringssamtaler er gjennomført. Manglende praktisering begrunnes med at systemet er for omfattende, samt at det ikke tar hensyn til den ansattes kompetansenivå ved ansettelse. Det uttrykkes i stor grad behov for forenkling og tilpasning av systemet på virksomhetsnivå. Kravet til forsvarlige tjenester forutsetter at den enkelte medarbeider har nødvendige kvalifikasjoner og kompetanse til å utføre oppgavene de blir tildelt. Vi har ikke fakta som tilsier at opplæringen som gis på den enkelte virksomhet er mangelfull. Revisjonen er i utgangspunktet enige i at opplæringssystemet kan fremstå som omfattende. Det er imidlertid vår oppfatning at opplæring og oppfølging må dokumenteres i større grad slik at rådmannen oppnår betryggende kontroll. En mer effektiv bruk av systemet vil ivareta dette. Med dette mener vi ikke at det nødvendigvis må gis opplæring i et område hvor medarbeideren vurderes til å ha tilfredsstillende kompetanse, men at dette må dokumenteres i sjekklisten/skjema. Østfold kommunerevisjon iks 16

17 5 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Som det fremgår av revisjonskriteriene er rådmannen ansvarlig for å etablere et internkontrollsystem for omsorgstjenesten. Formålet er å sikre et forsvarlig tjenestetilbud som er underlagt betryggende kontroll. Dette innebærer blant annet å sikre rekruttering av personell med nødvendig kompetanse og sørge for at medarbeiderne får tilstrekkelig opplæring. Det er revisjonens oppfatning at kommunen samlet sett har utarbeidet et forsvarlig system som ivaretar kravene til internkontroll i forbindelse med rekruttering og opplæring. Men dersom et internkontrollsystem skal ha en reell funksjon må systemet være tilstrekkelig implementert og fungere tilfedsstillende i praksis. Etter revisjonens oppfatning viser fakta at kommunens praksis fremstår som tilfredsstillende på flere områder. Våre funn viser at systemet for rekruttering benyttes ved tilsettinger. Videre har alle undersøkte virksomheter utarbeidet bemannings- og opplæringsplaner i tråd med overordnede føringer. Det fremstår også som om nødvendig opplæring og kompetansehevende tiltak gjennomføres i praksis. Samtidig har revisjonen avdekket enkelte forhold som bør påpekes. For det første er vi usikre på bemanningsplanens funksjon som styringsverktøy, når den ikke viser forholdet mellom virksomhetens faktiske kompetanse og kompetansebehov. For det andre registrerer ikke alle de ansatte egen kompetanse i Visma, slik som forutsatt. Dette medfører manglende oversikt over hvilken kompetanse kommunen innehar og eventuelle kompetansebehov, samt at det medfører unødvendig ressursbruk for å fremskaffe dette. For det tredje er det ikke fast praksis for å dokumentere gjennomført opplæring, eventuelle opplæringsbehov eller oppfølging. Revisjonens har undersøkt praksis ved 4 av 20 virksomheter. Funnene på disse virksomhetene og de tilbakemeldingene revisjonen har fått er entydige. Gitt at bemannings- og ressurssituasjonen ved øvrige virksomheter er som for disse fire, kan det derfor være grunn til å anta at tilsvarende praksis kan forekomme også på andre virksomheter. På dette grunnlag anbefaler revisjonen at kommunen bør: vurdere om bemanningsplanene utarbeides riktig hva gjelder kartlegging av kompetanse. vurdere om kravet til at ansatte skal registrere egen kompetanse i Visma er hensiktsmessig, gitt at systemet skal danne grunnlag for kompetansekartlegging. vurdere å innføre kontrollrutiner som sikrer at de ansatte foretar riktig registrering av kompetanse i systemet (anbefalingen forutsetter at kommunen opprettholder kravet om at de ansatte selv skal registrere og at Visma skal benyttes som kompetansekartleggingssystem). vurdere å gjøre opplæringssystemet mer anvendelig og/eller implementere systemet på en slik måte at opplæring og oppfølging i større grad dokumenteres. Rolvsøy, 7. november 2012 Lene Brudal (sig.) forvaltningsrevisor Anders Svarholt (sign.) oppdragsansvarlig revisor østfold kommunerevisjon iks 17

18 6 RÅDMANNENS KOMMENTARER Østfold kommunerevisjon iks 18

19 VEDLEGG Vedlegg 1: Utledning av revisjonskriterier Ifølge kommuneloven skal Rådmannen ( ) sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Det er utarbeidet forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. I tillegg til dette har Helsedirektoratet og Kommunenes sentralforbund (KS) utgitt ulike retningslinjer på området. Disse anses å være synonymt med god praksis. I henhold til internkontrollforskriften 2, jf. helsetilsynsloven 3, er kommunen pålagt å etablere et internkontrollsystem for omsorgstjenesten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter. I henhold til forskriftens 4 innebærer dette blant annet at kommunen må iverksette kontrolltiltak i form av nødvendige prosedyrer, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av loven. Dette er ifølge Helsedirektoratets veileder den største delen av internkontrollsystemet og bør inneholde administrative og faglige rutiner, samt rutiner for avvikshåndtering. 19 Internkontroll innebærer også å sikre at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdighet i tilknytning til kommunens kontrolltiltak, samt aktuelt fagområde. Dette forutsetter at virksomheten kartlegger kompetansebehov og rekrutterer personell med nødvendig kompetanse, samt sørger for at alle medarbeidere får tilstrekkelig opplæring. Ressursbehovet 18 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september nr IS-1183 Hvordan holde orden i eget hus, Internkontroll i sosial- og helsetjenesten. kan tydeliggjøres gjennom opplæringsplaner og opplæringsbudsjett. Opplæringstiltak kan være kurs, veiledning og mentorordninger. Det faglige kravet til kommunenes omsorgstjenester er at de skal være forsvarlige, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 4-1. I henhold til lovens forarbeider er kravet om forsvarlighet en rettslig standard og innebærer at innholdet bestemmes av normer utenfor loven, herunder anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige etiske normer. 20 Disse normene danner grunnlag for å fastlegge god praksis, og hvor grensen til det uforsvarlige går. For å oppfylle forsvarlighetskravet må tjenestene ha en tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang. Videre beskriver forarbeidene at en avgjørende faktor for å kunne yte forsvarlige tjenester er den ressursen personalet 21 utgjør. Virksomheten må sørge for tilstrekkelig bemanning og at personalet har nødvendige kvalifikasjoner og kompetanse til å utføre oppgavene de blir tildelt. Det er kommunen som er ansvarlig for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse og tilrettelegge helse- og omsorgstjenestene slik at personalet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, jf. helse- og omsorgstjenesteloven Prop.91 L ( ) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). 21 Tjenester på sykehjem og i virksomhet åpen omsorg utføres av helsepersonell, jf. helsepersonelloven 3. Det vil si personer med autorisasjon/lisens etter lovens 48 og 49, eller personell i omsorgstjenesten som utfører handlinger med pleie- og omsorgsformål. Østfold kommunerevisjon iks 19

20 KS har gitt Asplan Viak AS og Fafo 22 i oppdrag å utrede enkelte aspekter ved kommunesektorens strategiske kompetansearbeid. Rapporten beskriver at riktig og god kompetanse sikrer kommunen kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse, innovasjon, utvikling og et godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass. 23 Dette krever strategisk planlegging og forutsetter at kommunen har kartlagt hvilken kompetanse kommunen trenger for å nå sine mål. Videre må kommunen analysere den kompetansen den allerede innehar for å identifisere om nødvendig kompetanse kan fremskaffes gjennom mobilisering av egne medarbeidere, gjennom utvikling av medarbeiderne eller om kompetansen må skaffes gjennom rekruttering eller samarbeid med andre. Helsedirektoratet har utgitt veileder for gode tilsettinger. Det følger av denne at arbeidsgiver er ansvarlig for å ha gode rutiner ved tilsetting av helsepersonell. 24 Rutinene må være en del av virksomhetens kvalitetssystem. Helsedirektoratet anbefaler at arbeidsgiver alltid gjennomfører intervju, kontakter minst to referanser, inkludert siste arbeidsgiver, ber om dokumentasjon på tidligere arbeidsforhold, er oppmerksom på opphold i CV en, kontrollerer helsepersonellregisteret og undersøker eventuelle begrensninger i lisens. Anbefalingene gjelder også helsepersonell rekruttert gjennom vikarbyrå. Arbeidsgiver bør sikre at den som tilsettes har tilstrekkelig språkferdighet og kommunikasjonsevne for stillingen, anses som personlig egnet og har faglige kvalifikasjoner for stillingen. KS har i samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner utarbeidet veileder i oppfølging av nyansatte. 25 Her oppfordres kommunene til å ha fokus på oppfølging av nyansatte. Det er opp til kommunen selv hvordan man ønsker å introdusere den nyansatte. Arbeidsgiver er ansvarlig for å gjennomføre nyansattsamtale, gjerne med oppfølgingssamtaler. Introduksjonen kan også inneholde fadderordning og nyansattdag i kommunen. Videre beskriver KS det som nyttig å benytte seg av sjekkliste for å kartlegge opplæring, tidsforløp og ansvarsforhold. Sjekklisten bør tilpasses virksomhetens art. I tillegg til dette kan det innføres veiledning for nyutdannede og uerfarne medarbeidere. KS beskriver fast veiledning som en god investering, da dette øker sannsynligheten for at medarbeideren vil stå i jobben over tid, i tillegg til å forebygge sykefravær og utbrenthet. Internkontrollen må dokumenteres i den grad det er nødvendig i forhold til virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, jf. forskriftens 5. Videre skal internkontrollen til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. Dette kan ifølge Helsedirektoratet eksempelvis gjøres gjennom funksjonsbeskrivelser, ansettelsesavtaler, kompetanseoversikter, kartleggingsskjema for kompetansebehov og oversikter over gjennomførte opplæringstiltak og deltakere Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. 23 KS rapport Strategisk kompetanseutvikling i kommunene. 24 IS-1902 Gode rutiner -gode tilsettinger, Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell. 25 KS hefte Oppfølging av nyansatte. 26 IS-1183 Hvordan holde orden i eget hus, Internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Østfold kommunerevisjon iks 20

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport 07/2012 Bodø, 21.12.2012 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

Reglement for tilsettinger i Strand kommune

Reglement for tilsettinger i Strand kommune 13/4116-17 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune - fastsatt 25.11.15 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune Fastsatt 25.11.2015 Innledning Strand

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 08/2012 Bodø, 18.01.2013 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1

Detaljer

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Foto: Camilla Knudsen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Fagkonferanse 28. november 2017 v/cecilie Rønning Melø 2 Bakgrunn: Hjelpebehovet til personer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-22 RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: :::

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.04.09 Ref. nr.: 08/41866 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonsrapport 05/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 25.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...5 2 Formål

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 30.11.2012, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, møterom Elingård 3. etg Fra til saksnr.: 12/35-12/41 Frammøteliste Medlemmer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Definisjon av uønsket deltid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2005/8611 - /412 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

INDERØY KOMMUNE heltid

INDERØY KOMMUNE heltid INDERØY KOMMUNE heltid 01.01.2010 335 årsverk 482 ansatte Kvalitetskommuneprogrammet Saksdokument: 2010/567-1 grunnlagsdokument april 2010 Heltid - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tvang og makt overfor utviklingshemmede ved Rakkestad kommune Virksomhetens adresse: Rakkestad Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 13.12.12 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.08.08 Ref. nr.: 07/20555 Saksbehandler: Vår Grytbakk og Frank Ebbesen VEDTAK NR 26/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA INTRODUKSJON AV NYANSATT Vedtatt i AMA 14.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NORDLAND FYLKESKOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER 2. FORMÅL 3. FORBEREDELSE AV MOTTAK 4. MOTTAK AV DEN NYANSATTE 5. OPPFØLGING I DET FØRSTE

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Lørenskog kommune, Bårliskogen syd Virksomhetens adresse: Pb 304,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Observasjon som metode erfaringer fra Trondheim kommunerevisjon

Observasjon som metode erfaringer fra Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon Observasjon som metode erfaringer fra Trondheim kommunerevisjon Arena 2017, Berit Juul Foto: Carl Erik Eriksson Vise dere hvordan vi har benyttet observasjon Inspirere til å vurdere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomgå tilsettingsrutinene i kommunen.

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID Dok.id.: 1.2.2.1.5.1 Prøvetidsreglement Utgave: 1.01 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 20.10.2016 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PRØVETID Side

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:04.08.08 Ref. nr.: 07/20557 Saksbehandler: Vår Grytbakk og Frank Ebbesen VEDTAK NR 27/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune Velkommen som medarbeider i Tromsø kommune Kjære medarbeider ved (enhet/avdeling) Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette vil vi - blant annet

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Rutiner og praksis for IPLOSregistrering. Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Rutiner og praksis for IPLOSregistrering. Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Rutiner og praksis for IPLOSregistrering Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 9. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter ved Nesoddtunet bo- og servicesenter Virksomhetens adresse: Håkonkastet

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.05.2009 Ref. nr.: 09/4452 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 28/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 14.

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Saksbehandler, innvalgstelefon Anne Grete Robøle, 55572231 Vår dato 07.09.2012 Deres dato Vår referanse 2012/9395 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Adresse til

Detaljer

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/4-134 Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Bodø, 15.2.2013 Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 0800 Orientering: Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2016 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:26.03.2010 Ref. nr.: 10/78 Saksbehandler: Mette bakkerud Lundeland VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastningsboligen Ski kommune Virksomhetens adresse: Postboks 3010, 1402

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER"

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Forvaltningsrevisjon nr 1738-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden juni 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av ansettelsesrutinene

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Kravet til faglig forsvarlighet

Kravet til faglig forsvarlighet Kravet til faglig forsvarlighet Solveig Hodne Riska Universitetslektor i helserett Universitetet i Stavanger Kravet om faglig forsvarlighet Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard Det betyr at:

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi?

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Nettverkssamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Seniorrådgiver Richard H Knoff,

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 17.12.2008 Ref. nr.: 08/10436-08/30983 Saksbehandler: Arvid Magnar Sunde VEDTAK NR 49/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer