Handlingsplan. Forfatter: Tone C. Løken, skolens lederteam, FØP-Sfo og tillitsvalgt. Enhet: Larkollen skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan. Forfatter: Tone C. Løken, skolens lederteam, FØP-Sfo og tillitsvalgt. Enhet: Larkollen skole"

Transkript

1 Handlingsplan Forfatter: Tone C. Løken, skolens lederteam, FØP-Sfo og tillitsvalgt. Enhet: Larkollen skole Beskrivelse av enheten Larkollen skole er en barneskole med elever fra trinn. Skolen har en skolefritidsordning med 61elever og skolens samlede elevtall er 155. Skolen har et meget stabilt personale og en sterk og engasjert foreldregruppe. Skolens bygningsmasse er delt i flere bygninger, hvorav en del er preget av noe slitasje. Elevene har et fantastisk uteareale med ballbinge, akebakke, skøytebane, lekestativ, fotballbane, skog og lavvo i umiddelbar nærhet. Skolen ønsker å: ha et høyt læringstrykk med klare forventninger til elevene. ha fokus på elevenes læringsmiljø gjennom systematisk arbeid mot mobbing og fokus på trivsel og trygghet. Larkollen skole et godt sted å være, et godt sted å lære! Objektive data: Ansatte Økonomi Drifts utgifter Drifts inntekter Netto driftsutgift. Stillinger 21 Regnskap Årsverk 18,11 Vedtatt budsjett Side 1

2 Målekartene Overordnet målekart Kommunalsjefenes målekart Enhetens handlingsplan Skisserer de aller viktigste områder som skal gis oppmerksomhet i året som kommer. Er gjennomgående og gjelder alle enheter. Ut fra det overordnede målekart er det trukket ut pressiserte tema (ikke i stedet for men) i tillegg til det overordnede målekart. Enhetens handlingsplan, som skal vise hvordan enheten har tenkt å realisere de føringer som er gitt. HOK Side 2

3 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ Enhetens handlingsplan Fokusområde: ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ Mål: Rygge kommune er en utviklende, effektiv og endringsvillig arbeidsplass, basert på ansvar og tillit. KSF Styringsindikator Målemetode MÅL Arbeidsmiljøet følges opp og underlegges kritisk oppfølging Medarbeider tilfredshet Sy kefravær Turnov er Av v ik Likestilling Medarbeider US Registrere sy kefravær Registrere tilsettinger Registrere avvik Lønnsforskjeller Deltidsproblematikk Gjennomføre undersøkelser med snitt resultat ov er 4 Nærv ær over 93% Maks 5% turn ov er Kartlegge og lukke avvik innen frist Null toleranse Redusere antall ansatte med ufriv illig deltid Enheter og av delinger har rutiner og planer for læring, medv irkning og forny else Opplev d læring, utvikling og forny else Engasjement, trivsel og mestring Opplæringsmål Medarbeider US Medarbeidersamtaler Ledersamtaler Kompetansemålinger Medarbeidersamtaler Snitt resultat ov er 4 Gjennomføre 1 pr ansatt Gjennomføre 2 pr enhetsleder Registrere avvik mellom nødv endig kompetanse og faktisk kompetanse Gjennomføre 1 pr ansatt Side 3

4 Beskrivelse av hovedtiltak i enheten: ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ Status a) Arbeidsmiljøet 1. Medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte og verneombud gjennomføres etter oppsatt plan etter Hovedavtalens premisser. Tema for møtene: Sykefravær, avvik, ansattes arbeidsmiljø og elevenes læringsmiljø. 2. Skolens lederteam har faste møter etter oppsatt plan. 3. Tett oppfølging av sykemeldte etter vedtatt plan og fokus på langtidsfrisk og forebyggende trivselstiltak. Tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten om tilrettelegging og oppfølging. 4. Fokus på trivselsfremmende aktiviteter. b) Læring, medvirkning og fornying 1. Enheten skal ha fokus på kompetanseheving med eksterne og interne lærekrefter. Skolens pedagogiske årshandlingsplan følges og utviklingsarbeidet systematiseres ved god utnyttelse av samrådstid. Egen plan for team og samråd følges og evalueres jevnlig. 2. Skolen følger Ryggeskolens kompetanseutviklingsplan. 3. Fagledere i norsk, matematikk og engelsk videreføres 4. Faggrupper i norsk, matematikk og engelsk videreføres med fokus på grunnleggende ferdigheter i faget og Vurdering for læring. Side 4 5. Ledelsen ved Vang og Larkollen skole legger til rette for samarbeid mellom skolenes faggrupper og tidfester dette. Det avsettes også tid til samarbeid mellom skolene på det administrative planet. 6. Personalet følges opp gjennom systematisk og forberedt skolevandring. Skolevandringen 2014 skal ha fokus på Vurdering for læring, klasseledelse og relasjonen

5 lærer/elev og nytt observasjonsskjema utprøves. Side 5

6 BRUKERE OG TJENESTER Enhetens handlingsplan Fokusområde; Brukere og kommunale tjenester Mål: Tjenestene er i samsvar med vedtatte kvalitetsstandarder og etiske Retningslinjer KSF Styringsindikator Målemetode MÅL Tjenestekvaliteten måles Brukernes mening tas på alvor Brukertilfredshet i forhold til serv iceerklæringer, B1. 2 Opplev else av etisk standard ihht. etikkplakaten Brukertilfredshet ifht. B1.1 Registrere avvik ift. serv iceerklæringer B1.2 Registrering klager B1.3 Bruker US B2.Bruker US Avvik lukkes innen frist Nulltoleranse Brukerundersøkelser gjennomført etter plan medv irkning Kontinuitet i tjenestetilbudet Bruk av vikarer Registrering av vikarbruk Vikarbruk reduseres ift. tidligere år Side 6

7 Beskrivelse av hovedtiltak i enheten: BRUKERE OG TJENESTER Status a)tjenestekvalitet skoleresultater 1. Ryggeskolens kompetanseutviklingsplan følges. 2. Elever og foresatte skal få systematiske tilbakemeldinger gjennom elevsamtaler, utviklingssamtaler og IUP/Fronter. 3. «Leseplan for Ryggeskolen» følges og planen gjennomgås med alle lærere ved skolestart Resultater fra nasjonale prøver og kartlegginger gjennomgås med trinnets lærere og ledelsenhøst og vår.. Resultatene på dette og på brukerundersøkelser brukes aktivt når tiltaksplaner lages og ressurser fordeles. 5. Skolen skal kjøpe inn en digital tavle til slik at alle klasserom har dette. Det skal settes av tid til intern kursing og kollegaveiledning for å styrke og videreutvikle bruken. b) Tjenestekvalitet PPT/skole 1. Systematisk samarbeid mellom PPT og skole med fokus på tidlig innsats, tilpasset opplæring, systemarbeid, observasjoner og kompetanseheving. 2)Det følges tidfestet plan for møtene og det samarbeides tett med rektor for god utnyttelse av PPTs tilstedeværelse. Rektor sender ukentlig «plan for dagen» til vår kontaktperson. c)brukermedvirkning 1. Larkollen skole skal fremstå som en samlet enhet i møte med elever og foresatte. 2. Skolen skal arbeide tett og ha godt samarbeidsklima med skolens rådsorganer. 3. Skolen skal arrangere «Foreldreskole» for foreldre på 1. trinn og opplæring av nye klassekontakter hver høst. 4. Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Foreldreundersøkelsen hvert Side 7

8 2. år. 5. Elever og foresatte inviteres til å komme med innspill før elevsamtaler, utviklingssamtaler og gjennom kommentarfelt på IUP. d) Kontinuitet i tjenestetilbudet 1. Felles plan for overgang mellom barnehage-skole og barneskole ungdomsskole følges. 2. Lærer sørger for at styringsverktøyet IUP er oppdatert og skoleledelsen legger til rette for tid til dette arbeidet. 3. Skolen deltar ved overføringsmøter rundt elever som flytter til/fra skolen. 4. Larkollen skole skal bidra aktivt i arbeidet med å få på plass felles pedagogisk plattform for alle fem barneskolene. Dette skal være på plass i Side 8

9 ØKONOMI Enhetens handlingsplan Fokusområdet: Økonomi Mål: Vi har økonomisk handlings rom og effektiv tjenesteyting KSF Styringsindikator Målemetode MÅL Rutiner for planmessig økonomikontroll -Budsjettbalanse -Regnskap -Månedlig rapport -Tertialrapporter 100 % samsvar mellom budsjett og regnskap Rutiner for måling av effektiv tjenesteproduksjon, resultatledelse -Egen utvikling over tid -Sammenligning med andre Registering over tid KOSTRA tall Forbedring over tid Tjenester som er minst like kostnadseffektive som kommunegruppe 8. Beskrivelse av hovedtiltak i enheten: ØKONOMI Status a)rutiner for planmessig økonomikontroll 1. Faste møter med skolesekretær og skolens ledergruppe med økonomi og budsjett som tema. 2. Kontrollister gjennomgått hver måned. 3. Regnskap/budsjett er fast punkt på alle SU-møter. 4. Månedlige kontrollrapporter lages og leveres kommunalsjef/økonomisjef. 5. Intern opplæring av FØP-leder i Visma og økonomikontroll. 6. Rektor skal sette av god tid til det økonomiske arbeidet og be om rådgivning/hjelp så fort det skjer avvik eller oppstår hendelser som kan Side 9

10 påvirke skolens økonomi negativt. b) Rutiner for måling av effektiv tjenesteproduksjon, resultatledelse. 1. Larkollen skole skal ligge på nasjonalt nivå på de nasjonale prøvene. 2. Resultatene på de nasjonale prøvene og kartleggingsprøvene er med på å legge premisser for skolens ressursbruk og prioriteringer. Side 10

11 FOLKEHELSE OG SAMFUNN Enhetens handlingsplan Fokusområde; Folkehelse og samfunn Hovedmål: Rygge kommune er mest attraktiv ved Oslofjorden KSF Styringsindikator Målemetode MÅL Lev ekår Miljø og energi Verdiskapning og kompetanse Arealdisponering og infrastruktur Godt omdømme Utdanning, skolehelsetjenester Friv illig deltagelse Folkehelseaktiviteter Helsetilstand Støy målinger, Fly Vannkv alitet Vannsjø Gjenbruk Av falls- og kildesortering Skatteinntekter Ny etableringer Inn/utfly tting Bosettingsmønster Vern av strandsone Trafikkutv ikling Arealutny ttelse Samfunnssikkerhet Tilfredshet med nærmiljø Tilhørighets- opplev else Omtale Nasjonale prøv er, mobbing, Antall organisasjoner/ medlemmer/ aktivitet friv illigsentralen Registreringer Målinger/ Østfold analy se- statistikk Tilbakemeldinger nettsted Morsa- målinger/ rapport MOVAR rapport MOVAR rapport Skatt SSB/ MNU SSB/ Østfold analy se SSB/ Østfold analy se Dispensasjoner/ FMØ STV-trafikktellinger/- målinger ØFK-arealregnskap Lokale undersøkelser Lokale undersøkelser Omdømmeprosjekt (regionalt Sosial rettferdighet og livskvalitet for alle Positiv sosial kapital og god integrering i et samarbeid med frivillig sektor Selvhjulpne eldre gjennom fysisk planlegging og styrket sosial aktivitet Økt vekst og kompetanse gjennom et flerkulturelt samfunn Universelt utformede møteplasser og uteområder for allmenn bruk med Vannsjø som senter for friluftsaktivitet. Styrking av det forebyggende og helsefremmende arbeidet for å dempe veksten i offentlig tjenesteproduksjon innen helse- og omsorgsområdet. Barn og unge skal vokse opp i utviklende miljøer og bidra aktivt i lokalsamfunnene Se PMU området Se PMU området Se PMU området Se PMU området Side 11

12 Beskrivelse av hovedtiltak i enheten: FOLKEHELSE OG SAMFUNN Status a)levekår og folkehelse 1. Plan for overgang barnehage- skole og barneskole ungdomsskole følges og det arbeides systematisk for å skape gode overganger. 2. Skolen følger «Overordnet plan mot mobbing og vold blant elever i Ryggeskolen». Skolen har også et eget ordensreglement med lokale tilpasninger. 3. Skolen jobber forebyggende i forhold til elevmiljø. Elevenes arbeidsmiljø, vennskap og mobbing er tema i elevråd og SMU. Skolen jobber forebyggende ved blant annet å fortsette med «Kule uker», med temaer som tas opp i klassens timer på alle trinn og på ukentlig barnemøte på SFO. 4. Det gjennomføres årlig minst 4 dager/aktiviteter med aldersblandede grupper og fadderordningen videreføres. 4. Skolens ledelse skal ta tak i brudd på 9a-2 straks det blir kjent for Side 12

13 skoleledelsen. 5. Skolen skal kommunisere godt med foresatte og elever gjennom samtaler, informasjon på skolens hjemmeside /Fronter, læringsplaner, mail, samarbeidsmøter osv. Sfo sender ukentlig mail til foreldre med siste nytt. 6. Larkollen skole og Sfo skal ha fokus på et sunt kosthold i skolehverdagen og tilstrebe en mest mulig sukkerfri skole. b) Miljø og energi 1. Skolen skal delta årlig i gå -til -skolen kampanjen Beintøft og Sykkelhjelmkonkurransen. 2.Skolen skal ha fokus på avfall og kildesortering og utvide tilbudet med glass/metall-sortering i Larkollen skole skal ha et lager av ski, skøyter og annet brukt og arvet vinterutstyr som kan lånes til bruk i friminuttene. b) Godt omdømme 1. Larkollen skole skal i samarbeid med foresatte, idrettslag og andre foreninger bygge et godt oppvekstmiljø og være en ressurs og samlingspunkt i nærmiljøet. 2. Skolen har stor felles sommeravslutning for foreldre/elever i skolegården hvert år. 3. Larkollen skole skal støtte opp om den lokale fritidsklubben LAKK og legge tilrette for å imøtekomme deres ønsker og behov. 4. Skolen skal aktivt ta kontakt med mediene for å få positive omtale av skolen, elevene og aktivitetene her. Side 13

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 51 MEDKILA SKOLE

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 51 MEDKILA SKOLE side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 51 MEDKILA SKOLE side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3 3. MEDKILA-

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY

VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY 1 Innhold Kjerneoppgaver... 3 Organisering... 3 Endrede styringssignaler/rammebetingelser... 4 Dagens virkelighet - Utviklingstrekk... 4 Prioriterte oppgaver... 4 Målekart...

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert".

Lø skole er en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert. Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert". VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2012/13 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 Rød skole Kråkerøy Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 1. Sammendrag Virksomhetsplanen er utarbeidet av rektor i samarbeid med undervisningsinspektør,

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 OVERORDNET MÅLKART FOR 2012... 6 UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGISKE GREP... 8 GENERELL DEL... 8 SAMFUNN... 13 BRUKERE... 14 MEDARBEIDERE...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2013 5300 KILA SKOLE

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2013 5300 KILA SKOLE side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2013 5300 KILA OLE side 2 1. Visjon og hovedmål... 3 2. Enhetspresentasjon, ressursrammer og nøkkeltall... 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten og

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2

Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2 Årsbudsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2 åpenhet trygghet mangfold 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 11 Personal og organisasjon 3 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

VEDTATT BUDSJETT 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2017 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST

VEDTATT BUDSJETT 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2017 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Fredrikstad kommune VEDTATT BUDSJETT 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2017 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Vedtatt i Oppvekstutvalget 11. desember 2013 SIDE 2 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer