Strategiplan for. Oppvekst- og kulturetaten med handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for. Oppvekst- og kulturetaten med handlingsplan"

Transkript

1 Strategiplan for Oppvekst- og kulturetaten med handlingsplan Lindesnes kommune Vedtatt i Oppvekst- og kulturstyret xx.xx.xx

2 Innhold IKT-organisering...3 IKT-utvalget...3 IKT-avdelingen...3 Organisasjonskart...4 Ansvarsfordeling IKT-utvalget og IKT-avdelingen...4 IKT-koordinatorgruppen for OK-etaten...4 Fagområdene...4 IKT i OK-etaten....4 Saksprotokoll i Kommunestyret Målsettingen for innkjøp/utskifting av IKT-utstyr i OK-etaten fra Lindesnes Ungdomsskole...6 Informasjonssikkerhet og kompetanseheving:...7 Definisjoner og ordforklaringer...8 Vedlegg...9 Strategiplan IKT for Oppvekst- og kulturetaten, Lindesnes kommune

3 IKT-organisering IKT-utvalget Består av: Rådmann (leder) Fagleder IKT (sekretær og innkaller til møter) Oppvekst- og kultursjef Helse- og omsorgssjef Representant fra teknisk etat Leder servicekontoret. Saker som skal behandles: Overordnede Prinsipielle Budsjettsaker Dvs. ikke daglig drift. Alle møteinnkallinger og referat blir lagt på eget utvalg i ephorte. IKT-avdelingen IKT-avdelingen har ansvaret for operativ oppfølging av IKT i kommunen og er kontaktleddet mellom DDV og kommunen med hensyn til daglig drift. IKT-avdelingen skal ha ansvaret for følgende: Styre direkte drift av IKT i kommunen Konsulenter eller annen bistand skal være klarert fagleder IKT Kurs klareres med fagleder IKT Arbeidsmøter mellom fagleder og medarbeidere - fagleder har ansvar for å innkalle Strategiplan IKT for Oppvekst- og kulturetaten, Lindesnes kommune

4 Organisasjonskart Ansvarsfordeling IKT-utvalget og IKT-avdelingen IKT-utvalget skal ha en overordnet strategisk rolle i forhold til IKT. IKT-avdelingen skal ha en mer driftsrelatert rolle med ansvar for operativ oppfølging av avtaler og status på IKT. En god ansvarsfordeling er viktig for å sikre god ressursbruk og et godt samarbeid. IKT-koordinatorgruppen for OK-etaten OK-sjef har ansvar for å innkalle til møte og være sekretær for IKT-koordinatorgruppen OK-etaten. IKT-koordinatorgruppen består av fagleder IKT, lærling, superbrukere fra skole (4 stk), barnehage (2 stk), Kulturtorvet (1 stk) og OK-sjef. Saker som behandles: Drift, innkjøp og Strategiplan for IKT. Møter avholdes 1-2 ganger i halvåret eller etter behov. Fagområdene IKT i OK-etaten. Målsetting: Ha godt nok og tilgjengelighet for det IKT-utstyr som trengs for å gjennomføre kunnskapsløftet og barnehageloven. Gjøre elever og ansatte til funksjonelle brukere av relevant programvare og utstyr. IKT brukes som naturlig verktøy i skolen, barnehagen og innen kultur. Gi elevene mulighet for økt læring gjennom gode pedagogisk rettede programmer. OK-etaten skal ha etablert flere digitale kanaler for dialog mellom innbyggerne og internt i kommunen. Gjøre bruk av læringsplattform til en naturlig del av skolehverdagen fra 1. til 10. trinn. Gjøre alle lærere fortrolige med bruk av læringsplattform. Strategiplan IKT for Oppvekst- og kulturetaten, Lindesnes kommune

5 Høsten 2012 ble det kjøpt nye servere til å drifte elevnett. Det ble kjøpt inn nye tynnklienter til alle tre barneskolene. Følgende vedtak ble gjort: SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET Behandling: OK-styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Vedtak Alle elever i 10. trinn får en personlig pc ved skolestart som skal brukes i undervisningen på skolen. Utenom undervisning ligger pcene i ladeskap på skolen eller innelåst i klasserom. I tillegg, kjøpes det inn ett bærbart trinnsett til 8. og 9. trinn (dekning 2 elever pr. maskin). Maskinene plasseres i ladeskap i tilknytning til trinnene på skolen. År Utskiftingsbehov Kostnader 2014 Innkjøp av 70 pc er m/3 års onsite-service (8., 9. og trinn) (70 x Ladeskap (2 stk à kr ) , Innkjøp av 75 pc er m/3 års onsite-service (10. trinn) (75 x Dekker også inn behovet for hjelpemiddelmaskiner , Nettbrett til barnehager , Innkjøp av 90 elevmaskiner (tynnklinter til barneskolene) , Innkjøp av 70 pc er m/3 års onsite-service (8. og 9. trinn) (70 x , Innkjøp av 75 pc`er m/3 års onsite-service (10. trinn) (75 x ,- For 2014 er det bevilget kr ,- i økonomiplanen til elevmaskiner. Midlene omdisponeres og fordeles over to år (2014 og 2015), jfr. plan for utskifting. Målsettingen vil være å arbeide inn utskiftingsplanen for 2016 til 2019 i kommende økonomiplaner. Utgangspunkt for tallene er at man regner gjennomsnittlig 63 elever pr. trinn. Det må være noen ekstra maskiner når maskiner er til reparasjon. Hjelpemiddelmaskiner til alle skolene ligger inne i innkjøpet til ungdomsskolen. I forslaget til utskiftingsplan har man tatt høyde for utskifting hvert 4 år. Det betyr at man forlenger levetiden med et år. Garantien er på 3 år og det vil dermed bli 1 år uten garanti før pcene skiftes ut. Prisoverslaget er basert på 2013-priser. Datarommene ved ungdomsskolen tas bort og blir gjort om til grupperom. Målsettingen for innkjøp/utskifting av ansattmaskiner i OK-etaten: Utskiftingsplan fra følger videre som vedtatt i økonomiplanen. Videre målsetting for utskifting av ansattmaskiner for kommende økonomiplaner: o Kr ,- i 2016 o Kr. i 2017 o Kr ,- i 2018 Strategiplan IKT for Oppvekst- og kulturetaten, Lindesnes kommune

6 o Kr ,- i 2019 Barneskolene bruker OpenOffice, mens Ungdomsskolen bruker MS Office. IKT-ansvarlige for skolen byttet våren 2011 arbeidsplass fra skolen til å være fast plassert på rådhuset. Lærling er fortsatt lokalisert ved ungdomsskolen. Visma Barnehage er innført i 2012 og driftes av Visma. Biblioteksystemet Mikromarc er fra 2011 driftet sentralt av Biblioteksystemer AS. Er representert i Agderfylkenes Samsøk og muliggjør selvbetjening av bestilling og fornying av egne lån. Bibliotekbasen er felles for skolene og folkebiblioteket. Museumssystemet Primus (i drift fra 2004 da som WinRegimus), er fra 2010 driftet sentralt hos KulturIT og ble i april 2012 publisert på digitaltmuseum.no. Målsettingen for innkjøp/utskifting av IKT-utstyr i OK-etaten fra År Utskiftingsbehov Kostnader 2014 Innkjøp av 70 pc er m/3 års onsite-service (8., 9. og trinn) (70 x Ladeskap (2 stk à kr ) Ansattmaskiner , , Innkjøp av 75 pc er m/3 års onsite-service (10. trinn) (75 x Dekker også inn behovet for hjelpemiddelmaskiner. Ansattmaskiner , , Nettbrett til barnehager Ansattmaskiner , , Innkjøp av 90 elevmaskiner (tynnklinter til barneskolene) ,- Ansattmaskiner 2018 Innkjøp av 70 pc er m/3 års onsite-service (8. og 9. trinn) (70 x 2019 Innkjøp av 75 pc`er m/3 års onsite-service (10. trinn) (75 x , ,- LINDESNES UNGDOMSSKOLE Alle elever i 10. trinn får en personlig pc (navn på pc og ladeskap) ved skolestart som skal brukes i undervisningen på skolen. Maskinene kan ikke tas med hjem. Utenom undervisning ligger pcene i ladeskap på skolen eller innelåst i klasserom. I tillegg, kjøpes det inn ett bærbart trinnsett til 8. og 9. trinn (dekning 2 elever pr. maskin). Maskinene plasseres i ladeskap i tilknytning til trinnene på skolen. Skulle det være enkelte elever som ikke ha tilgang på pc hjemme må det eventuelt ses på en egen ordning. Strategiplan IKT for Oppvekst- og kulturetaten, Lindesnes kommune

7 Det kjøpes inn ett bærbart trinnsett til 8. og 9. trinn. Disse plasseres i ladeskap i tilknytning til trinnene. Alle elever vil få navnet sitt på en maskin, det betyr at to elever deler en maskin. Ved innkjøp av maskiner til alle elever i 10. trinn og et trinnsett til 9. og 8. trinn vil datarommene ved ungdomsskolen tas bort og blir gjort om til grupperom. Skolen reviderer rutiner og kriterier for utlevering og bruk av pc. Alle ansatte må følge opp felles rutiner og regler for bruk av PCer. Elevene må vite hva de skal forholde seg til. Følgende må være med i rutinene og kriteriene: Det må være klare rutiner på at maskinene skal være i ladeskap eller innelåst i klasserom når det ikke er undervisning. Hver maskin skal være merket med personlig navn. På 10. trinn har elever hver sin maskin. På 8. og 9. trinn er det to stykker på en maskin. Ladeskapene må også merkesmed navn. Det er fastsatt egenbetaling hvis noe ødelegges på maskinene. Egenbetalingen settes på egen konto for å drifte det 4 året som det ikke er garanti på. Hjelpemiddelmaskiner deles ut til elever som har sakkyndig tilråding hvor det står at eleven må ha pc for å oppnå økt læringsutbytte. Skolen utfordres på om det kan inngås en avtale om en type bonus for de elevene som leverer tilbake velholdte maskiner. En sak som kan drøftes sammen med elevrådet/fau. Barnehage Alle enheter i OK-etaten har fibertilkobling, utenom Hestehaven barnehage. Hestehaven sliter med tregt nett og lav kapasitet. IP adressetildelingen er brukt opp i Hestehaven barnehage og Båly barnehage. Disse enhetene kan ikke utvide sin maskinpark ytterligere. Informasjonssikkerhet og kompetanseheving: OK-etaten skal fokusere på tiltak for å sikre korrekt behandling av personopplysninger. Dette krever et fokus på kommunisering av gjeldende regelverk ut i alle deler av organisasjonen. Vedlagt ligger Reglement ved bruk av IT-ressurser i OK-etaten som skal være førende for den daglige bruk av IKT. Hver enhet skal ha fokus på kompetanseheving av ansatte slik at de mestrer sine arbeidsområder og kan gi kunnskap videre til brukere. Etaten skal forholde seg til alle gjeldende lover og regler, samt innfri målsettinger i plan for OK-utvikling. Strategiplan IKT for Oppvekst- og kulturetaten, Lindesnes kommune

8 Definisjoner og ordforklaringer Altinn Antivirus, antispam, brannmurer CMS DDV Digitaltmuseum.no ephorte idiva IKKS It s learning Joomla! Kompetansekartlegg ing Linux Mikromarc 3 MinID Altinn er en felles internettportal for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter. Samling programvare som sørger for sikkerhet mot skadelig programvare via nett, e-post, lagringsmedia og sperrer nettsider med uønsket innhold. Et publiseringssystem eller publiseringsverktøy (eng: Content Management System (CMS)) er en type programvare som brukes til å styre arbeidsflyten i samarbeidende grupper som produserer innhold. Verktøy for å lage en nettside. Det Digitale Vestre-Agder (Lister- og Lindesnesregionen). Samarbeidsprosjektet har pågått i ca. 10 år. Starten var et samarbeid bl.a. om etablering av felles bredbåndsforbindelse. Samarbeidet ble deretter utvidet til og også å omfatte felles innkjøp og drift av en del av de viktigste administrative løsningene i kommunene. DigitaltMuseum er en felles nasjonal database hvor samlingene til norske museer presenteres. Grunndataene hentes fra Primusdatabasen. ephorte er et elektroniske saksbehandling- og arkivsystem. Systemet brukes av saksbehandlere, ledere og arkivarer. Interkommunal Drift IKT Vest-Agder (IDIVA) er et samarbeid innenfor IKT mellom Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes, Sirdal og Hægebostad kommune. Åseral kommune er vertskommune for samarbeidet og leverer flere tjenester og applikasjoner til kommunene i samarbeidet. IDIVA leverer drift innenfor tre hovedområder: Økonomi-, Helse, Sosial og Omsorgs- og sak/arkiv-programvare. IDIVA har to faste ansatte og hører inn under IKT-kontoret i Åseral kommune. Vi er organisert med et styre der rådmenn i kommunene utgjør styret. IDIVA er et "Paragraf 27"-samarbeid. Ikks (Internkontroll og Kvalitetssystemer) AS er et firma som leverer elektroniske internkontroll- og kvalitetssystemer, kurs om aktuelle juridiske temaer og faglig bistand med organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid. Internkontrollsystemet dekker alle lovpålagte internkontrollplikter for en kommune. En digital læringsplattform for undervisning i grunnskolen. Systemet er en arena for kommunikasjon og samarbeid, samt et verktøy for administrasjon, evaluering og oppfølging av elever. Publiseringssystem (CMS) basert på åpen kildekode. Kommunene er gjennom hovedtariffavtalen pålagt å kartlegge alle ansattes kompetanse. Linux er et operativsystem basert på åpen kildekode. Biblioteksystem for katalogisering, utlån, reserveringer, purringer og fjernlån (mellom bibliotek). I tillegg koblet til egen nettløsning der publikum selv betjener fornyelser, bestillinger etc. Folkebiblioteket og alle skolebibliotekene deler bokdata og brukerdatabase. MinID er en personlig elektronisk ID (eid) som er utviklet og forvaltet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). MinID brukes til innlogging på mer enn 200 offentlige nettjenester og er eneste innloggingsalternativ når man leverer selvangivelsen eller søker om studielån hos Lånekassen. Andre typiske tjenester der MinID brukes til innlogging er flere nettjenester hos NAV, søknad om studieplass gjennom Samordna opptak og plass i videregående skole gjennom Vigo, samt innlogging til Strategiplan IKT for Oppvekst- og kulturetaten, Lindesnes kommune

9 MS Office Norge.no ODF format OpenOffice Primus Samsøk Agder SAS Skjemaløsninger Sosiale medier Visma Oppvekst Barnehage Visma Enterprise- BBS / lønn- og personalsystem Wis Skole kommunale skjemaer og nettportaler. Microsoft Office er en programvarepakke med ulike programmer tilpasset kontorbruk. Flere av fagsystemene krever at man har Microsoft Office installert. Norge.no er innbyggernes veiviser i det offentlige og består av en portal og en svartjeneste. Norge.no skal gjøre det lett å finne fram til informasjon og tjenester fra statlige etater og virksomheter, kommuner og fylkeskommuner. OpenDocument (ODF) er et åpent dokumentformat, en standard for hvordan dokumenter skal lagres. ODF er format som skal benyttes når man legger ut filer som er ment for redigering. Fra mai 2012 kalt Apache OpenOffice (tidligere OpenOffice.org) er en kontorprogramvare som inneholder tekstbehandlingsprogram, regneark, presentasjonsprogram, tegneprogram og et databaseprogram. AOO er fri programvare. Programvare for forvaltning av museumssamlinger. Overbygning av alle biblioteksystemers nettløsninger i Aust- og Vest- Agder, som gjør at publikum og bibliotek kan søke etter media i over 30 bibliotek i ett søk. Effektiviserer utnyttelsen av hverandres medier. Skoleadministrativt system - Programvare for administrasjon, kasser/grupper, elever, foresatte, karakterer, vitnemål, protokoller etc. Skjema som innbyggere fyller ut og sender elektronisk fra kommunens hjemmeside. Disse skal kunne gå direkte inn i saksbehandlers system for behandling. Sosiale medier er medier (kanaler eller plattformer) som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere). Eksempler på sosiale medier er nettsider som Facebook, Twitter, Flickr, Youtube og LinkedIn. Programvare for søknadsbehandling og plassadministrasjon i barnehagene, basert på MS Office-standard. Økonomisystemet i kommunen Det skoleadministrative systemet som er i bruk i dag i Lindesnes kommune. Grunnskoleadministrasjon, kasser/grupper, elever, foresatte, karakterer, vitnemål, protokoller. Vedlegg Håndbok - Reglement bruk IT-ressurser i OK-etaten Skjema Databrukeravtale for OK-etaten Prosess- og ferdighetsmål for IKT-bruk 0-10 år Strategiplan IKT for Oppvekst- og kulturetaten, Lindesnes kommune

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015

IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015 IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015 Utkast mars 2012 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Kunnskapsløftet 3 1.2 Kommuneplan for Grimstad kommune 2012-2020 3 1.3 St.meld. nr. 30 (2003-2004), Kultur for læring 4 1.4

Detaljer

Strategisk IT-plan for Vennesla kommune

Strategisk IT-plan for Vennesla kommune Strategisk IT-plan for Vennesla kommune 2013-2016 Hovedmål: Vennesla kommune skal ut ifra en kost/nytte vurdering bruke IT der ansatte, samarbeidspartnere og/eller publikum er tjent med det. 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016 Ringerike kommune HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016 Alle skal opplevemestring hver dag Vedtatt i HOK, sak 33/13 INNHOLD Innledning... 2 Om planen... 3 Grunnlagsdokumenter... 4 Felles

Detaljer

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Vedtatt i kommunestyresak 76/2006 Kommunestyrets vedtak i sak 76/2006: Harstad kommunestyre vedtar Plan for digital utvikling i Harstad kommune

Detaljer

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune IKT-PLAN for Agdenes kommune Vedtatt i K.sak 13/08 den 20.02.2008 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering av planarbeidet... 4 1.3 Sentrale styringsdokumenter... 4 1.4 Kommunale styringsdokumenter...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Vedtatt k.styret den 17.12.03, sak 116/03. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 1.1 Bakgrunn og forutsetninger Side 2 1.2 Prosessen

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 2: TEKNISKE INVESTERINGER RESSURSER TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMPETANSE INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 16.10.2014 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 4. ETG. RÅDHUSET Gruppemøter: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN 2009-2012

RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN 2009-2012 STEINKJER KOMMUNE RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.05.09 1 Innholdsfortegnelse 1 Status...4 1.1 Maskinvare...4 1.1.1 PC...4 1.1.2 Annet IKT utstyr...4

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer