Fravær og ferieregistrering (i windows)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fravær og ferieregistrering (i windows)"

Transkript

1 Visma Enterprise HRM Versjon Fravær og ferieregistrering (i windows) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert

2 Innhold 1. Prinsipper for føring av fravær Sykefraværsstatistikk og oppfølging av sykmeldte Registrering av ferie og fravær Skjema Registrering av fravær Sletting av fravær Registrering av ferie Egenregistrerende av pårørende/barn under 12 år Fraværsoppfølging varsler til leder Plikten til å følge opp sykmeldte Varslingsgrensene Oppfølgingsplan innen 4 uker Dialogmøte 1 innen 7 uker Rapportskjema NAV innen 9 uker Dialogmøte 2 - innen 26 uker Søknad pensjonskasse Fraværskoder med kommentar

3 1. Prinsipper for føring av fravær 1.1 Sykefraværsstatistikk og oppfølging av sykmeldte Arbeidsgiver plikter å føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom, jfr folketrygdlovens Arbeidsgiver plikter også å utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøter i tråd med AML 4-6 og FTL 8.7 a. Les om varsler til leder ifm oppfølging av sykmeldte i pkt 6. I Oppland fylkeskommune skal det utarbeides sykefraværsstatistikk lokalt og for hele OFK ved utgangen av hvert halvår. Registrering av fravær og ferie for 1. halvår skal være avsluttet senest 31. juli og for 2. halvår senest 31. januar. 1.2 Registrering av ferie og fravær Fravær og ferie føres i Visma Enterprise HRM. Det er viktig at det etableres gode rutiner for fortløpende registrering og føring av sykefravær og øvrige fravær. Spesielt er det viktig at sykmeldinger registreres fortløpende og originalen sendes HR-enheten for oppfølging mot NAV. Tilsvarende må det etableres gode rutiner for oppsett av ferielister og føring av ferie i Visma. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har iht ferielovens 5 plikt til å sørge for avvikling av årets ferie. Dersom det i noen tilfeller gjenstår feriedager ved årets slutt, skal det inngås skriftlig avtale om overføring til neste ferieår. Vanlige tjenesteoppdrag skal ikke føres som fravær. 1.3 Skjema Følgende skjema skal benyttes ved dokumentasjon av fravær: Egenmelding ved sykefravær (gjelder egen sykdom og barns/barnepassers sykdom) Søknad om permisjon (bl.a. ved utdanningsperm, velferdsperm, militærtjeneste, offentlige verv, seniorpermisjon mv) Forespørsel om overføring av ferie Varsel om avvikling av foreldrepermisjon Alle skjemaene er elektroniske og finnes på fylkeskommunens Ansattportal (under Elektroniske skjema). 3

4 2. Registrering av fravær Først må man søke opp personen man skal registrere fraværet på i Ansattutforsker. Det er viktig at du nullstiller før et nytt søk, deretter taster du inn 11-siffer fødselsnr i den rubrikken som er uthevet med blått. Derfra kommer du inn i Persondata som vist nedenfor. 4

5 Øverst i menyen finner du alle underbildene til den ansatte. Det siste bildet er Fravær. Gå direkte inn på fraværsbildet. Fra og med dato og til og med dato er det første du legger inn, deretter fraværs-årsak. For å legge inn fraværskode må du bruke nedtrekks-menyen du finner i kolonnen Årsak. 5

6 Ved å trykke på nedtrekkspilen kommer du inn i alle valgene av fraværskoder: Husk å endre fraværsprosent ved behov. Systemet legger inn 100% som standard. Merk feltet Forts. Hvis fraværet fortsetter av et fra før registrert fravær settes hake i dette feltet. Registrer en ny linje for hver sykemelding/sykemeldingsgrad. Merk feltet Friskdato. Her legges inn friskmeldingsdato. Det er ingen «lagringsknapp» ved registrering av fravær, men det er viktig å bruke tabulator for oppdatering av siste registrerte felt. 6

7 Forklaring av felt: Se også Hjelp-tasten Hurtigtast F1 Felt Kommentar Forklaring Her kan det legges inn opplysninger om den ansatte Fra dato / til dato Årsak / Betegnelse Her legges datoene for fravær Fraværs- eller Årsakskode og Betegnelse for fraværsårsaken Barn Her får du valg på de barna som er registrert inn under pårørende. % Fraværsprosent. Systemet foreslår 100 %. Overstyres ved behov. ID Hvilken stilling fraværet registreres på. Hvis vedkommende har flere stillinger kommer det opp en dialogboks med spørsmål om hvilke av disse fraværet skal registreres på. Du fjerner evt. haken for de stillinger det ikke skal registreres fravær på. Systemet lager en fraværslinje pr. ID. Stillingsbetegnelse Sv r. Forts. DVerk Betegnelse på stillingskode Svangerskapsrelatert sykdom. Ved hake i dette feltet vil det når en kjører refusjonsrapporten produseres tilleggsskjema for fritak på arbeidsgiverperioden pga svangerskapsrelatert sykdom. Refusjon beregnes da fra første fraværsdag. Hvis fraværet er fortsetter av et fra før registrert fravær, settes hake i dette feltet. Dette for å unngå at fraværsstatistikker behandler fraværene som flere små fravær istedenfor et sammenhengende. Antall dager justert for stillings- og fraværsprosent (fraværsgrad), samt justert for kalender og arbeidsdager som er avkrysset (mandag-fredag). Dager Antall dager justert for kalender og antall arbeidsdager som er avkrysset for denne ansatte. Dager just Antall dager justert for stillings- og fraværsprosent. Kal.dager Antall fraværsdager i kalenderen. Ukebeløp NAV kontor Beregnet ukebeløp. Beløpet vil vises når det er kjørt Refusjon (med eller uten oppdatering). Her fremkommer NAV kontoret som er registrert på den ansatte. Dette feltet kan overstyres og det vil da ha betydning for fremtidige refusjonskrav som blir laget fra denne linjen. Allerede beregnede refusjonskrav blir ikke berørt. Ikke just. Dette feltet inneholder vanligvis det samme Ukebeløp. Kun dersom ukebeløpet overskrider 6G, blir det forskjell ved at det sistnevnte felt ikke er justert ned til 6G. Løpenr. Løpenummer for fraværslinjen. Hver fraværslinje får eget løpenr. Tilk. Løpenr. Ved avhuking i Forts. legges løpenr. for foregående fraværslinje inn i Tilknyttet løpenummer. Ved manuelt å legge inn forrige fraværs Løpenr. i kolonne for Tilknyttet løpenr., kan man også få koblet fravær på forskjellige stillingsid er. Avhukning i Forts. settes da automatisk. 7

8 NB! Ved skrifte av stillings-id i arbeidsgiverperioden må dere være oppmerksom på følgende: For å få ut kravskjema må dere legge inn ukebeløp manuelt i den stillingen som var gjeldende ved oppstart av sykefraværet og som har blitt stoppet i løpet av arbeidsgiverperioden. Status Koder som viser hvor langt fraværet er kommet i behandlingen: Ubehandlet: Fraværet er ikke refusjonsbehandlet Under behandling: Det er laget krav for deler av fraværet Ferdig behandlet: Det er laget krav for hele fraværet Egenmelding: Egenmelding som ikke inngår i ref.krav. Denne får status som sykemelding hvis den inngår i ref.krav Til ny behandling: Settes manuelt hvis behov for ny ref.behandling. Disse kan endres manuelt. De kan også endres av systemet, dersom det gjøres endringer på fraværslinjene. Dok Friskdato Dette feltet kan du bruke for å bekrefte at fraværet er dokumentert_ Her kan det legges inn friskmeldingsdato. Dette er et opplysningsfelt og virker ikke inn på fraværet. Kontering Her finner vi de konteringsbegrep som er i bruk. Disse kan overstyres. Dette vil naturligvis få betydning for en kommende beregning av refusjonskrav. Registrert av Tilfelle-id Her vises det hvem som har registrert fraværet. Feltet har kun betydning for varslingsrutinen. Se egen dokumentasjon. 3. Sletting av fravær Det kan oppstå situasjoner hvor vi ønsker å slette fravær. Er fraværet overført økonomi, bør fraværet tilbakeføres før slettingen utføres. Fraværslinjer kan enkelt slettet med Slett-knappen eller med Ctrl+D i skjermbildet for fraværsregistrering. Bekreft med OK. Dersom fraværet er refusjonsbehandlet, helt eller delvis, får man opp en advarsel dersom man forsøker å slette. 8

9 Registrering av ferie Det nest siste bildet er Ferie. Gå direkte inn på feriebildet som vist nedenfor: 9

10 Forklaring av felt: Felt Forklaring Ferieår Merknad Pliktige Legg inn årstallet, så blir feltet pliktige og til disposisjon oppdatert. Feltet kan brukes til forskjellig notater. F.eks. om en som ikke har opptjent ferie inneværende år. Det kan kjøres rapporter fra merknadslinjene i rapportgeneratoren. Pliktige feriedager kommer fra bildet Systemkoder-Grenser. + overført fra forrige år Ferie tilgode fra i fjor. + erstatning Hvis du har vært syk under ferie. +forskudd/-overføring neste år Dobbel funksjon i dette feltet, avh.av pluss eller minus. Disponible feriedager dette år som overføres til neste år. Sistnevnte vil komme fram som tilgode-dager neste år dersom overføring av ferie er kjørt - avgitt til forrige år Ferie som er avgitt til forrige år. -ferie som utbetales -avviklet Til disposisjon Feriepenger til gode Ferie som ikke blir avviklet, men utbetales i penger. Oppdateres ved registrering av ferie. Antall dager ferie som gjenstår. Dette feltet oppdateres hele tiden, ut fra registreringer i de øvrige feltene. Beløpet hentes fra akkumulator for feriepenger tilgode. Tidsrom Her registreres feriedager fortløpende. (1 uke = 5 feriedager). Notat Registrert av Her kan en registrere et notat Viser hvem som har registrert ferien 4. Egenregistrerende av pårørende/barn under 12 år Hver enkelt ansatt har nå fått tilgang til Visma Enterprise blant annet på ansattportalen. Kan dere videreformidle til alle at hver enkelt ansatt legger inn pårørende og barn under 12 år, i tillegg kronisk syke barn opp til 18 år med vedtak fra NAV. Nedenfor følger veiledning i hvordan man registrerer pårørende: 10

11 I dette bildet kan hver enkelt registrere inn ektefelle, samboer barn etc. Ved registrering av fravær i Windows med fraværskode 190 eller 191 barn/barnepasser syk under og over 10 dg, vil dere kunne koble fraværet opp mot barn som vist nedenfor: Nedenfor har jeg klippet ut reglementet som vi har skrevet på side 2 i egenmeldingsskjemaet under ansattportalen: 11

12 Ved barns og barnepassers sykdom Permisjonsretten er hjemlet i arbeidsmiljøloven Retten til permisjon gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 år (18 år for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn). Retten til fri er begrenset til 10 dager pr. kalenderår (20 dager for enslig forsørger). Arbeidstakere med omsorg for mer enn to barn under 12 år har rett til 15 dager pr. kalenderår (30 dager for enslig forsørger). Arbeidstaker må ha vært ansatt i 4 uker før egenmelding kan benyttes ved barns og barnepassers sykdom. Kronisk sykt barn mellom 12 og 18 år Arbeidstaker som bare har omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, men under 18 år, vil også ha krav på fri inntil 20 dager (40 dager for enslig forsørger). I slike tilfeller vil arbeidsgiver kunne kreve alle dagene (20 eller 40) refundert av NAV. Dersom arbeidstakeren også har andre (friske) barn under 12 år vil arbeidsgiver bare kunne kreve refundert det som er over 10 dager. Bestemmelsene gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 eller 18 år. 5. Fraværsoppfølging varsler til leder 5.1 Plikten til å følge opp sykmeldte Folketrygdlovens setter krav om aktivitetsplikt fra arbeidsgiver, NAV og den sykmeldte i løpet av sykmeldingsperioden. I Visma Enterprise HRM Fravær får ledere automatisk varsel når grensene for aktivitetsplikten nærmer seg. Skolene registrerer egen- og sykmeldinger og sender sykmeldingene til HR-enheten fortløpende. HR-enheten kjører rapport hver uke slik at varslene går i arbeidsflyt til alle ledere med personalansvar. Lege og bedriftshelsetjenesten skal involveres i tråd med retningslinjene. 12

13 5.2 Varslingsgrensene Oppfølgingsplan innen 4 uker I henhold til regler for oppfølging av sykmeldte skal det utarbeides oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte innen 4 ukers sykmelding. Planen skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte skal være helt eller delvis i arbeid. (Lenke til skjema) Vurder arbeidsoppgaver og arbeidsevne, aktuelle tiltak med eller uten bistand og legg en plan framover. Oppfølgingsplanen skal sendes sykmelder. Legg kopi i personalmappa. Ta kontakt med den sykmeldte og avtal tidspunkt for møte. Varselet sendes 3 uker fra sykmeldingstidspunktet. 13

14 5.2.2 Dialogmøte 1 innen 7 uker I henhold til regler for oppfølging av sykmeldte skal det avholdes dialogmøte 1 innen 7 uker. Arbeidsgiver har ansvar for innkalling. Sykmelder skal delta dersom den ansatte ikke motsetter seg dette, eller du i samråd med arbeidstaker anser det som unødvendig. BHT skal også kalles inn, send Bestillingsskjema til bedriftshelsetjenesten (skjema på ansattportalen). Tillitsvalgt/verneombud kan delta dersom den ansatte ønsker det. Gjennomgå alternativ tilrettelegging på arbeidsplassen. Oppfølgingsplanen skal oppdateres. (Lenke til skjema) Bestillingskjema til bedriftshelsetjenesten: Varselet sendes 5 uker fra sykmeldingstidspunktet. 14

15 5.2.3 Rapportskjema NAV innen 9 uker Husk å sende Rapportskjema samt kopi av siste oppfølgingsplan til NAV innen 9 uker. (Lenke til skjema) Varselet sendes 8 uker fra sykmeldingstidspunktet. 15

16 5.2.4 Dialogmøte 2 - innen 26 uker Du skal nå ha mottatt innkalling til dialogmøte 2 fra NAV. Dersom du ikke har mottatt slik innkalling, ta kontakt med NAV. Oppdatert oppfølgingsplan skal sendes til NAV senest 1 uke før Dialogmøte 2. (Lenke til skjema) Varselet sendes 25 uker fra sykmeldingstidspunktet. 16

17 5.2.5 Søknad pensjonskasse Utbetaling av lønn fra Oppland fylkeskommune stopper når arbeidstaker når Maks dato etter 1 års sykefravær. På grunn av lang behandlingstid i pensjonskassene bør søknad om uførepensjon sendes senest 3 måneder før maxdato. Du finner søknadskjema for Statens pensjonskasse på Kommunal landspensjonskasse på 17

18 6. Fraværskoder med kommentar Nedenfor følger oversikt over OFKs fraværskoder i Visma: Kode Tekst Kommentar 110 Egenmelding (1-8 dg) Egenmelding kan benyttes i 24 kalenderdager i løpet av en 12- månedersperiode og inntil 8 kalenderdager per sykdomstilfelle. 112 Egenm kronisk syk Brukes for kronisk syke og ansatte med graviditetsrelatert sykefravær, som har fått godkjent fritak fra arbeidsgiverperioden når, sykdom er dokumentert med egenmelding. Samme regler for bruk av egenmelding som for kode Sykemelding Ordinære sykefravær ved egen sykdom som dokumenteres med sykmelding 121 Sykem pga graviditet Brukes ved sykefravær for ansatte med graviditetsrelatert sykefravær, som har fått godkjent fritak fra arbeidsgiverperiode når sykdom er dokumentert med sykmelding. Danner grunnlag for refusjonskrav uten arbeidsgiverperiode. 122 Sykmelding kronisk Brukes ved sykefravær for kronisk syke som har fått godkjent fritak fra arbeidsgiverperiode når sykdom er dokumentert med sykmelding. Danner grunnlag for refusjonskrav uten arbeidsgiverperiode. 123 Avventende sykmeld Brukes når de medisinske vilkår for sykemelding er til stede, men sykmelding kan unngås dersom arbeidet tilrettelegges, jfr pkt 3 i sykmeldingsblanketten. Gjelder kun i arbeidsgiverperioden. Inngår ikke i fraværsstatistikken. Brukes i følgende tilfeller: 16 dagers avventende sykmelding som ikke avbrytes og lønnstaker er i ordinær jobb fra 17. dag 16 dagers avventende sykmelding som avbrytes før 16 dager 16 dagers avventende sykmelding som etterfølges av ordinær sykmelding med opphold mellom avventende og ordinær sykmelding 124 Avvent sykm statisti Samme vilkår som kode 123 bortsett fra i følgende tilfeller 16 dagers avventende sykmelding som etterfølges av ordinær sykmelding fra 17. dag 130 Svangerskapspenger Brukes når arbeidstaker må slutte i arbeid fordi hun er gravid og arbeidsgiver ikke lykkes med omplassering. Må godkjennes av NAV før iverksetting. Svangerskapspenger utbetales fram til tre uker før fødsel, deretter utbetales fødselspenger. 190 Barn/passer syk u/10 Brukes når det gis omsorgspenger ved barns og barnepassers sykdom når fraværet ikke er refusjonsberettiget, dvs. innen rammen av 10 dager pr. kalenderår. Brukes også ved barns opphold i helseinstitusjon inntil 7 dager pr. kalenderår. 191 Barn/passer syk o/10 Brukes ved barns og barnepassers sykdom når fraværet er refusjonsberettiget, dvs. for alle fravær over 10 dager innen regelverkets rammer. Bl.a. følgende skal føres her (antall dager er maksimalt antall): 5 dager for foreldre med 3 barn eller flere 10 dager for enslig forsørger 18

19 20 dager for enslig forsørger med 3 barn eller flere barn i helseinstitusjon ut over 8 dager 192 Sykt barn pleie/oppl Brukes når det ytes pleiepenger for sykt barn som er innlagt i helseinstitusjon, eventuelt ved tilsyn og pleie i hjemmet. Pleiepenger refunderes fra NAV. 193 Sykt barn kron/funks Brukes ved fravær for kronisk sykt/funksjonshemmet barn som har fått utvidet stønadsrett til 20 dager. Dersom familien kun har et barn som er kronisk sykt/funksjonshemmet mellom 12 og 16 år, er hele perioden på 20 dager refusjonsberettiget. Har familien både et frisk barn under 12 år og et kronisk sykt/funksjonshemmet barn over 12 år, kan det bare kreves refusjon for 10 dager. 410 Foreldreperm. 100 % 415 Foreldreperm. 80 % 420 Adopsjonsperm. 100 % 425 Adopsjonsperm. 80 % 440 Fedrekvote 100 % Dersom far velger å ikke benytte retten til fedrekvote, faller denne delen av permisjonen bort. 445 Fedrekvote 80 % 446 Pappap. (2 uker HTA) 2 ukers pappapermisjon (omsorgspermisjon) iht HTA fellesbest Permisjonen må tas i tilknytning til fødsel. 450 Graderte foreldrepen 510 Velferdsperm m/lønn Inntil 12 dager pr år iht HTA fellesbest Seniorperm. 61 år 5 dager pr år 521 Seniorperm. 62 år 10dager pr år 522 Seniorperm. 63 år 15 dager pr år 523 Seniorperm. 64 år 20 dager pr år 530 Militærtj m/lønn Brukes til registrering av militærtjeneste og repetisjonsøvelse mv. med lønn etter reglene i HTA 1 fellesbest Utdan perm m/lønn Brukes til registrering av utdanningspermisjoner, vanligvis av noe lengre varighet. Lesedager før eksamen ol. kan imidlertid føres her. 560 Kortvarig kurs m/løn Brukes til registrering av kurs, seminarer mv. Aktiviteter som har direkte tilknytning til arbeidstakers funksjon skal ikke registreres som fravær. Tjenestereiser, deltakelse i kurs for å holde seg ajour/dyktiggjøre seg i sitt arbeide, deltakelse på konferanser mv skal ikke registreres som permisjon. 570 Tillitsv.-oppl m/løn Brukes ved registrering av alle permisjoner med lønn for opplæring av tillitsvalgte i henhold til HA Tillitsv.-verv m/løn Brukes til registrering av permisjoner med lønn for styremedlemmer/delegater til lokale eller sentrale styreorganer i organisasjonene i henhold til HA 5 c) inntil 12 dager/år. 572 Tillitsv.-andre perm Brukes til føring av andre permisjoner med lønn for tillitsvalgte ut over frikjøpsordningen, feks permisjoner for deltakelse ved lokale eller sentrale forhandlinger. Vanlig tillitsvalgtarbeid som tas løpende i arbeidstiden skal ikke registreres. 573 Perm m/ref. lønn Koden er først og fremst tenkt brukt til registrering av permisjon for hovedverneombud og tillitsvalgte som beholder sin vanlige lønn, men der det enkelte arbeidssted får refundert lønnsutgiftene. 580 Off verv m/lønn Brukes til registrering av permisjon med lønn inntil 1 dager pr. kalenderår for offentlige verv hvor det ikke gis godtgjøring av oppdragsgiver jfr HTA fellesbest 14. Det skal ikke gis 19

20 permisjon med lønn for deltakelse i kommunale eller fylkeskommunale organ. I slike tilfelle skal vedkommende kommune betale tapt arbeidsfortjeneste. 610 Utdann perm u/lønn 620 Militærtje u/lønn 630 Nedkomstperm u/lønn Brukes ved registrering av fødselspermisjon for arbeidstakere som ikke har krav på permisjon med lønn, f.eks. fordi de ikke har opptjent rettigheter i folketrygden (inntektsgivende arbeid 6 av de siste 10 måneder). 640 Adopsjonsperm u/lønn Brukes ved registrering av fødselspermisjon for arbeidstakere som ikke har krav på permisjon med lønn, f.eks. fordi de ikke har opptjent rettigheter i folketrygden (inntektsgivende arbeid 6 av de siste 10 måneder). 650 Foreldrep u/l.aml 1år Inntil 1 år for hver av foreldrene for hvert barn, jfr AML Plei pårør terminalf Brukes til registrering av permisjon uten lønn for pleie av pårørende i terminalfasen (dødsfasen). Sykepenger betales i slike tilfelle direkte til arbeidstaker fra NAV. 670 Off verv u/lønn Brukes til registrering av permisjoner uten lønn for offentlige verv. Arbeidstaker får da vanligvis dekt tapt arbeidsfortjeneste hos vedkommende oppdragsgiver. 671 Off verv m/ref lønn Brukes til registrering av permisjon uten lønn for offentlige verv når det skal sendes refusjonskrav enten til en kommune eller til en skole/fagenenhet i fylkeskommunen. Vedkommende arbeidstaker har da permisjon uten lønn, men av praktiske årsaker kan det inngås avtale om at han beholder sin lønn og at lønnen refunderes. 690 Annen perm u/lønn Brukes for alle permisjoner uten lønn som ikke kan plasseres under noen av de øvrige fraværskodene. 910 Avspas helgedagstil Brukes ved avspasering, f.eks. av helligdagstillegg. Vanlig avspasering pga. fleksibel arbeidstid skal ikke registreres. 920 Streik 930 Komp møter (HA 6.3) Brukes for registrering av fridager som er tilstått ledere unntatt fra overtidsbestemmelsene etter HTA 6.3. Husk å gi beskjed til HR-enheten når det innvilges permisjon uten lønn. 20

Fravær og ferieregistrering (i windows)

Fravær og ferieregistrering (i windows) Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær og ferieregistrering (i windows) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 06.02.2014 Innhold 1. Prinsipper for føring av fravær... 3 1.1 Sykefraværsstatistikk

Detaljer

Fraværsoppfølging med varsling (web)

Fraværsoppfølging med varsling (web) Visma Enterprise HRM Versjon 2014.1 Fraværsoppfølging med varsling (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 09.01.2015 Innhold 1. Fraværsoppfølging varsler til leder... 3 1.1 Plikten til

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Dato: 12.08.2011 Korrigert versjon 12.08.2011 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids-

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver

Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver Infotjenester AS 2010 Omsetning: over 120 mill. Antall ansatte: 110 Kursdeltakere: over 10 000 Ledende innen

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

10.3.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.3.0 og Dashboard versjon 3.3.0

10.3.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.3.0 og Dashboard versjon 3.3.0 10.3.0 W i n T i d Nyheter versjon 10.3.0 og Dashboard versjon 3.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3 OPPBYGNING OG

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil være den beste barnehagen for våre barn! LØNN, FERIE, OVERTID OG AVSPASERING LØNN Lønn justeres hvert år etter tariff-forhandlinger i PBL. Lønn beregnes

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem FOLKETRYGDEN 1 Om personen og arbeidsforholdet 0.1 Første 1.1 Etternavn, fornavn 1.3 Telefonnummer A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende 1.6 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Dato: 16.01.07 Versjon fra RTV sist endret januar 2002 Korrigert versjon 15.02.2007 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse fra 01.01.14

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 02.09.15 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

Nøtterøy kommune HMS håndbok

Nøtterøy kommune HMS håndbok Godkjent av: Rådmannen Dato: mai 2004 Side 1 av 14 Sjekkliste oppfølging av syke Navn: Fnr: Arbeidssted: Ressursnr: Funksjon/stilling: Stillingsstørrelse: Tidspunkt Hva gjøres Dato Sign leder Sendt 1.

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Fraværsdata i KS hentes fra lokale lønnssystemer som skal overføres KS to ganger i året. Data leveres i maskinlesbar form leveres

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Forord ved Politimesteren:

Forord ved Politimesteren: Forord ved Politimesteren: Retningslinjen er sentral, og gjelder for alle medarbeidere i organisasjonen. Formålet med retningslinjer ved graviditet foreldrepermisjon ved Oslo politidistrikt er å sikre

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15)

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Totaler Generelt... 1 Totaler... 2 AML (Overtid etter arbeidsmiljøloven)... 4 Avspasering, i alt... 5 Feriesaldo... 8 Ferietotaler... 8 Fleksitid (Gjelder for ansatte som

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging Web Sist oppdatert 23.08.2012 1 Side 2 av 50 Innholdsfortegnelse 1. FRAVÆR... 4 1.1 Brukeradministrasjon... 4 1.2 Forarbeid i Windows...

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten Velkommen til kurs Permisjonsavtalen i staten 1 Produktoversikt med mer Oppsatt rettighet Gruppeliv Yrkesskade Produkter, forsikringer og lån AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Boliglån Ventelønn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv.

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. august 2013 1. Føremål Føremålet med tilskot etter denne forskrifta er å medverke til å dekkje kostnadene til avløysing i jordbruket.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer