Fravær og ferieregistrering (i windows)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fravær og ferieregistrering (i windows)"

Transkript

1 Visma Enterprise HRM Versjon Fravær og ferieregistrering (i windows) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert

2 Innhold 1. Prinsipper for føring av fravær Sykefraværsstatistikk og oppfølging av sykmeldte Registrering av ferie og fravær Skjema Registrering av fravær Sletting av fravær Registrering av ferie Egenregistrerende av pårørende/barn under 12 år Fraværsoppfølging varsler til leder Plikten til å følge opp sykmeldte Varslingsgrensene Oppfølgingsplan innen 4 uker Dialogmøte 1 innen 7 uker Rapportskjema NAV innen 9 uker Dialogmøte 2 - innen 26 uker Søknad pensjonskasse Fraværskoder med kommentar

3 1. Prinsipper for føring av fravær 1.1 Sykefraværsstatistikk og oppfølging av sykmeldte Arbeidsgiver plikter å føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom, jfr folketrygdlovens Arbeidsgiver plikter også å utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøter i tråd med AML 4-6 og FTL 8.7 a. Les om varsler til leder ifm oppfølging av sykmeldte i pkt 6. I Oppland fylkeskommune skal det utarbeides sykefraværsstatistikk lokalt og for hele OFK ved utgangen av hvert halvår. Registrering av fravær og ferie for 1. halvår skal være avsluttet senest 31. juli og for 2. halvår senest 31. januar. 1.2 Registrering av ferie og fravær Fravær og ferie føres i Visma Enterprise HRM. Det er viktig at det etableres gode rutiner for fortløpende registrering og føring av sykefravær og øvrige fravær. Spesielt er det viktig at sykmeldinger registreres fortløpende og originalen sendes HR-enheten for oppfølging mot NAV. Tilsvarende må det etableres gode rutiner for oppsett av ferielister og føring av ferie i Visma. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har iht ferielovens 5 plikt til å sørge for avvikling av årets ferie. Dersom det i noen tilfeller gjenstår feriedager ved årets slutt, skal det inngås skriftlig avtale om overføring til neste ferieår. Vanlige tjenesteoppdrag skal ikke føres som fravær. 1.3 Skjema Følgende skjema skal benyttes ved dokumentasjon av fravær: Egenmelding ved sykefravær (gjelder egen sykdom og barns/barnepassers sykdom) Søknad om permisjon (bl.a. ved utdanningsperm, velferdsperm, militærtjeneste, offentlige verv, seniorpermisjon mv) Forespørsel om overføring av ferie Varsel om avvikling av foreldrepermisjon Alle skjemaene er elektroniske og finnes på fylkeskommunens Ansattportal (under Elektroniske skjema). 3

4 2. Registrering av fravær Først må man søke opp personen man skal registrere fraværet på i Ansattutforsker. Det er viktig at du nullstiller før et nytt søk, deretter taster du inn 11-siffer fødselsnr i den rubrikken som er uthevet med blått. Derfra kommer du inn i Persondata som vist nedenfor. 4

5 Øverst i menyen finner du alle underbildene til den ansatte. Det siste bildet er Fravær. Gå direkte inn på fraværsbildet. Fra og med dato og til og med dato er det første du legger inn, deretter fraværs-årsak. For å legge inn fraværskode må du bruke nedtrekks-menyen du finner i kolonnen Årsak. 5

6 Ved å trykke på nedtrekkspilen kommer du inn i alle valgene av fraværskoder: Husk å endre fraværsprosent ved behov. Systemet legger inn 100% som standard. Merk feltet Forts. Hvis fraværet fortsetter av et fra før registrert fravær settes hake i dette feltet. Registrer en ny linje for hver sykemelding/sykemeldingsgrad. Merk feltet Friskdato. Her legges inn friskmeldingsdato. Det er ingen «lagringsknapp» ved registrering av fravær, men det er viktig å bruke tabulator for oppdatering av siste registrerte felt. 6

7 Forklaring av felt: Se også Hjelp-tasten Hurtigtast F1 Felt Kommentar Forklaring Her kan det legges inn opplysninger om den ansatte Fra dato / til dato Årsak / Betegnelse Her legges datoene for fravær Fraværs- eller Årsakskode og Betegnelse for fraværsårsaken Barn Her får du valg på de barna som er registrert inn under pårørende. % Fraværsprosent. Systemet foreslår 100 %. Overstyres ved behov. ID Hvilken stilling fraværet registreres på. Hvis vedkommende har flere stillinger kommer det opp en dialogboks med spørsmål om hvilke av disse fraværet skal registreres på. Du fjerner evt. haken for de stillinger det ikke skal registreres fravær på. Systemet lager en fraværslinje pr. ID. Stillingsbetegnelse Sv r. Forts. DVerk Betegnelse på stillingskode Svangerskapsrelatert sykdom. Ved hake i dette feltet vil det når en kjører refusjonsrapporten produseres tilleggsskjema for fritak på arbeidsgiverperioden pga svangerskapsrelatert sykdom. Refusjon beregnes da fra første fraværsdag. Hvis fraværet er fortsetter av et fra før registrert fravær, settes hake i dette feltet. Dette for å unngå at fraværsstatistikker behandler fraværene som flere små fravær istedenfor et sammenhengende. Antall dager justert for stillings- og fraværsprosent (fraværsgrad), samt justert for kalender og arbeidsdager som er avkrysset (mandag-fredag). Dager Antall dager justert for kalender og antall arbeidsdager som er avkrysset for denne ansatte. Dager just Antall dager justert for stillings- og fraværsprosent. Kal.dager Antall fraværsdager i kalenderen. Ukebeløp NAV kontor Beregnet ukebeløp. Beløpet vil vises når det er kjørt Refusjon (med eller uten oppdatering). Her fremkommer NAV kontoret som er registrert på den ansatte. Dette feltet kan overstyres og det vil da ha betydning for fremtidige refusjonskrav som blir laget fra denne linjen. Allerede beregnede refusjonskrav blir ikke berørt. Ikke just. Dette feltet inneholder vanligvis det samme Ukebeløp. Kun dersom ukebeløpet overskrider 6G, blir det forskjell ved at det sistnevnte felt ikke er justert ned til 6G. Løpenr. Løpenummer for fraværslinjen. Hver fraværslinje får eget løpenr. Tilk. Løpenr. Ved avhuking i Forts. legges løpenr. for foregående fraværslinje inn i Tilknyttet løpenummer. Ved manuelt å legge inn forrige fraværs Løpenr. i kolonne for Tilknyttet løpenr., kan man også få koblet fravær på forskjellige stillingsid er. Avhukning i Forts. settes da automatisk. 7

8 NB! Ved skrifte av stillings-id i arbeidsgiverperioden må dere være oppmerksom på følgende: For å få ut kravskjema må dere legge inn ukebeløp manuelt i den stillingen som var gjeldende ved oppstart av sykefraværet og som har blitt stoppet i løpet av arbeidsgiverperioden. Status Koder som viser hvor langt fraværet er kommet i behandlingen: Ubehandlet: Fraværet er ikke refusjonsbehandlet Under behandling: Det er laget krav for deler av fraværet Ferdig behandlet: Det er laget krav for hele fraværet Egenmelding: Egenmelding som ikke inngår i ref.krav. Denne får status som sykemelding hvis den inngår i ref.krav Til ny behandling: Settes manuelt hvis behov for ny ref.behandling. Disse kan endres manuelt. De kan også endres av systemet, dersom det gjøres endringer på fraværslinjene. Dok Friskdato Dette feltet kan du bruke for å bekrefte at fraværet er dokumentert_ Her kan det legges inn friskmeldingsdato. Dette er et opplysningsfelt og virker ikke inn på fraværet. Kontering Her finner vi de konteringsbegrep som er i bruk. Disse kan overstyres. Dette vil naturligvis få betydning for en kommende beregning av refusjonskrav. Registrert av Tilfelle-id Her vises det hvem som har registrert fraværet. Feltet har kun betydning for varslingsrutinen. Se egen dokumentasjon. 3. Sletting av fravær Det kan oppstå situasjoner hvor vi ønsker å slette fravær. Er fraværet overført økonomi, bør fraværet tilbakeføres før slettingen utføres. Fraværslinjer kan enkelt slettet med Slett-knappen eller med Ctrl+D i skjermbildet for fraværsregistrering. Bekreft med OK. Dersom fraværet er refusjonsbehandlet, helt eller delvis, får man opp en advarsel dersom man forsøker å slette. 8

9 Registrering av ferie Det nest siste bildet er Ferie. Gå direkte inn på feriebildet som vist nedenfor: 9

10 Forklaring av felt: Felt Forklaring Ferieår Merknad Pliktige Legg inn årstallet, så blir feltet pliktige og til disposisjon oppdatert. Feltet kan brukes til forskjellig notater. F.eks. om en som ikke har opptjent ferie inneværende år. Det kan kjøres rapporter fra merknadslinjene i rapportgeneratoren. Pliktige feriedager kommer fra bildet Systemkoder-Grenser. + overført fra forrige år Ferie tilgode fra i fjor. + erstatning Hvis du har vært syk under ferie. +forskudd/-overføring neste år Dobbel funksjon i dette feltet, avh.av pluss eller minus. Disponible feriedager dette år som overføres til neste år. Sistnevnte vil komme fram som tilgode-dager neste år dersom overføring av ferie er kjørt - avgitt til forrige år Ferie som er avgitt til forrige år. -ferie som utbetales -avviklet Til disposisjon Feriepenger til gode Ferie som ikke blir avviklet, men utbetales i penger. Oppdateres ved registrering av ferie. Antall dager ferie som gjenstår. Dette feltet oppdateres hele tiden, ut fra registreringer i de øvrige feltene. Beløpet hentes fra akkumulator for feriepenger tilgode. Tidsrom Her registreres feriedager fortløpende. (1 uke = 5 feriedager). Notat Registrert av Her kan en registrere et notat Viser hvem som har registrert ferien 4. Egenregistrerende av pårørende/barn under 12 år Hver enkelt ansatt har nå fått tilgang til Visma Enterprise blant annet på ansattportalen. Kan dere videreformidle til alle at hver enkelt ansatt legger inn pårørende og barn under 12 år, i tillegg kronisk syke barn opp til 18 år med vedtak fra NAV. Nedenfor følger veiledning i hvordan man registrerer pårørende: 10

11 I dette bildet kan hver enkelt registrere inn ektefelle, samboer barn etc. Ved registrering av fravær i Windows med fraværskode 190 eller 191 barn/barnepasser syk under og over 10 dg, vil dere kunne koble fraværet opp mot barn som vist nedenfor: Nedenfor har jeg klippet ut reglementet som vi har skrevet på side 2 i egenmeldingsskjemaet under ansattportalen: 11

12 Ved barns og barnepassers sykdom Permisjonsretten er hjemlet i arbeidsmiljøloven Retten til permisjon gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 år (18 år for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn). Retten til fri er begrenset til 10 dager pr. kalenderår (20 dager for enslig forsørger). Arbeidstakere med omsorg for mer enn to barn under 12 år har rett til 15 dager pr. kalenderår (30 dager for enslig forsørger). Arbeidstaker må ha vært ansatt i 4 uker før egenmelding kan benyttes ved barns og barnepassers sykdom. Kronisk sykt barn mellom 12 og 18 år Arbeidstaker som bare har omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, men under 18 år, vil også ha krav på fri inntil 20 dager (40 dager for enslig forsørger). I slike tilfeller vil arbeidsgiver kunne kreve alle dagene (20 eller 40) refundert av NAV. Dersom arbeidstakeren også har andre (friske) barn under 12 år vil arbeidsgiver bare kunne kreve refundert det som er over 10 dager. Bestemmelsene gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 eller 18 år. 5. Fraværsoppfølging varsler til leder 5.1 Plikten til å følge opp sykmeldte Folketrygdlovens setter krav om aktivitetsplikt fra arbeidsgiver, NAV og den sykmeldte i løpet av sykmeldingsperioden. I Visma Enterprise HRM Fravær får ledere automatisk varsel når grensene for aktivitetsplikten nærmer seg. Skolene registrerer egen- og sykmeldinger og sender sykmeldingene til HR-enheten fortløpende. HR-enheten kjører rapport hver uke slik at varslene går i arbeidsflyt til alle ledere med personalansvar. Lege og bedriftshelsetjenesten skal involveres i tråd med retningslinjene. 12

13 5.2 Varslingsgrensene Oppfølgingsplan innen 4 uker I henhold til regler for oppfølging av sykmeldte skal det utarbeides oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte innen 4 ukers sykmelding. Planen skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte skal være helt eller delvis i arbeid. (Lenke til skjema) https://www.nav.no/skjema/skjemaer/arbeidsgiverskjemaer/ Vurder arbeidsoppgaver og arbeidsevne, aktuelle tiltak med eller uten bistand og legg en plan framover. Oppfølgingsplanen skal sendes sykmelder. Legg kopi i personalmappa. Ta kontakt med den sykmeldte og avtal tidspunkt for møte. Varselet sendes 3 uker fra sykmeldingstidspunktet. 13

14 5.2.2 Dialogmøte 1 innen 7 uker I henhold til regler for oppfølging av sykmeldte skal det avholdes dialogmøte 1 innen 7 uker. Arbeidsgiver har ansvar for innkalling. Sykmelder skal delta dersom den ansatte ikke motsetter seg dette, eller du i samråd med arbeidstaker anser det som unødvendig. BHT skal også kalles inn, send Bestillingsskjema til bedriftshelsetjenesten (skjema på ansattportalen). Tillitsvalgt/verneombud kan delta dersom den ansatte ønsker det. Gjennomgå alternativ tilrettelegging på arbeidsplassen. Oppfølgingsplanen skal oppdateres. (Lenke til skjema) https://www.nav.no/skjema/skjemaer/arbeidsgiverskjemaer/ Bestillingskjema til bedriftshelsetjenesten: Varselet sendes 5 uker fra sykmeldingstidspunktet. 14

15 5.2.3 Rapportskjema NAV innen 9 uker Husk å sende Rapportskjema samt kopi av siste oppfølgingsplan til NAV innen 9 uker. (Lenke til skjema) https://www.nav.no/skjema/skjemaer/arbeidsgiverskjemaer/ Varselet sendes 8 uker fra sykmeldingstidspunktet. 15

16 5.2.4 Dialogmøte 2 - innen 26 uker Du skal nå ha mottatt innkalling til dialogmøte 2 fra NAV. Dersom du ikke har mottatt slik innkalling, ta kontakt med NAV. Oppdatert oppfølgingsplan skal sendes til NAV senest 1 uke før Dialogmøte 2. (Lenke til skjema) https://www.nav.no/skjema/skjemaer/arbeidsgiverskjemaer/ Varselet sendes 25 uker fra sykmeldingstidspunktet. 16

17 5.2.5 Søknad pensjonskasse Utbetaling av lønn fra Oppland fylkeskommune stopper når arbeidstaker når Maks dato etter 1 års sykefravær. På grunn av lang behandlingstid i pensjonskassene bør søknad om uførepensjon sendes senest 3 måneder før maxdato. Du finner søknadskjema for Statens pensjonskasse på https://www.spk.no/ Kommunal landspensjonskasse på https://www.klp.no/bedrift 17

18 6. Fraværskoder med kommentar Nedenfor følger oversikt over OFKs fraværskoder i Visma: Kode Tekst Kommentar 110 Egenmelding (1-8 dg) Egenmelding kan benyttes i 24 kalenderdager i løpet av en 12- månedersperiode og inntil 8 kalenderdager per sykdomstilfelle. 112 Egenm kronisk syk Brukes for kronisk syke og ansatte med graviditetsrelatert sykefravær, som har fått godkjent fritak fra arbeidsgiverperioden når, sykdom er dokumentert med egenmelding. Samme regler for bruk av egenmelding som for kode Sykemelding Ordinære sykefravær ved egen sykdom som dokumenteres med sykmelding 121 Sykem pga graviditet Brukes ved sykefravær for ansatte med graviditetsrelatert sykefravær, som har fått godkjent fritak fra arbeidsgiverperiode når sykdom er dokumentert med sykmelding. Danner grunnlag for refusjonskrav uten arbeidsgiverperiode. 122 Sykmelding kronisk Brukes ved sykefravær for kronisk syke som har fått godkjent fritak fra arbeidsgiverperiode når sykdom er dokumentert med sykmelding. Danner grunnlag for refusjonskrav uten arbeidsgiverperiode. 123 Avventende sykmeld Brukes når de medisinske vilkår for sykemelding er til stede, men sykmelding kan unngås dersom arbeidet tilrettelegges, jfr pkt 3 i sykmeldingsblanketten. Gjelder kun i arbeidsgiverperioden. Inngår ikke i fraværsstatistikken. Brukes i følgende tilfeller: 16 dagers avventende sykmelding som ikke avbrytes og lønnstaker er i ordinær jobb fra 17. dag 16 dagers avventende sykmelding som avbrytes før 16 dager 16 dagers avventende sykmelding som etterfølges av ordinær sykmelding med opphold mellom avventende og ordinær sykmelding 124 Avvent sykm statisti Samme vilkår som kode 123 bortsett fra i følgende tilfeller 16 dagers avventende sykmelding som etterfølges av ordinær sykmelding fra 17. dag 130 Svangerskapspenger Brukes når arbeidstaker må slutte i arbeid fordi hun er gravid og arbeidsgiver ikke lykkes med omplassering. Må godkjennes av NAV før iverksetting. Svangerskapspenger utbetales fram til tre uker før fødsel, deretter utbetales fødselspenger. 190 Barn/passer syk u/10 Brukes når det gis omsorgspenger ved barns og barnepassers sykdom når fraværet ikke er refusjonsberettiget, dvs. innen rammen av 10 dager pr. kalenderår. Brukes også ved barns opphold i helseinstitusjon inntil 7 dager pr. kalenderår. 191 Barn/passer syk o/10 Brukes ved barns og barnepassers sykdom når fraværet er refusjonsberettiget, dvs. for alle fravær over 10 dager innen regelverkets rammer. Bl.a. følgende skal føres her (antall dager er maksimalt antall): 5 dager for foreldre med 3 barn eller flere 10 dager for enslig forsørger 18

19 20 dager for enslig forsørger med 3 barn eller flere barn i helseinstitusjon ut over 8 dager 192 Sykt barn pleie/oppl Brukes når det ytes pleiepenger for sykt barn som er innlagt i helseinstitusjon, eventuelt ved tilsyn og pleie i hjemmet. Pleiepenger refunderes fra NAV. 193 Sykt barn kron/funks Brukes ved fravær for kronisk sykt/funksjonshemmet barn som har fått utvidet stønadsrett til 20 dager. Dersom familien kun har et barn som er kronisk sykt/funksjonshemmet mellom 12 og 16 år, er hele perioden på 20 dager refusjonsberettiget. Har familien både et frisk barn under 12 år og et kronisk sykt/funksjonshemmet barn over 12 år, kan det bare kreves refusjon for 10 dager. 410 Foreldreperm. 100 % 415 Foreldreperm. 80 % 420 Adopsjonsperm. 100 % 425 Adopsjonsperm. 80 % 440 Fedrekvote 100 % Dersom far velger å ikke benytte retten til fedrekvote, faller denne delen av permisjonen bort. 445 Fedrekvote 80 % 446 Pappap. (2 uker HTA) 2 ukers pappapermisjon (omsorgspermisjon) iht HTA fellesbest Permisjonen må tas i tilknytning til fødsel. 450 Graderte foreldrepen 510 Velferdsperm m/lønn Inntil 12 dager pr år iht HTA fellesbest Seniorperm. 61 år 5 dager pr år 521 Seniorperm. 62 år 10dager pr år 522 Seniorperm. 63 år 15 dager pr år 523 Seniorperm. 64 år 20 dager pr år 530 Militærtj m/lønn Brukes til registrering av militærtjeneste og repetisjonsøvelse mv. med lønn etter reglene i HTA 1 fellesbest Utdan perm m/lønn Brukes til registrering av utdanningspermisjoner, vanligvis av noe lengre varighet. Lesedager før eksamen ol. kan imidlertid føres her. 560 Kortvarig kurs m/løn Brukes til registrering av kurs, seminarer mv. Aktiviteter som har direkte tilknytning til arbeidstakers funksjon skal ikke registreres som fravær. Tjenestereiser, deltakelse i kurs for å holde seg ajour/dyktiggjøre seg i sitt arbeide, deltakelse på konferanser mv skal ikke registreres som permisjon. 570 Tillitsv.-oppl m/løn Brukes ved registrering av alle permisjoner med lønn for opplæring av tillitsvalgte i henhold til HA Tillitsv.-verv m/løn Brukes til registrering av permisjoner med lønn for styremedlemmer/delegater til lokale eller sentrale styreorganer i organisasjonene i henhold til HA 5 c) inntil 12 dager/år. 572 Tillitsv.-andre perm Brukes til føring av andre permisjoner med lønn for tillitsvalgte ut over frikjøpsordningen, feks permisjoner for deltakelse ved lokale eller sentrale forhandlinger. Vanlig tillitsvalgtarbeid som tas løpende i arbeidstiden skal ikke registreres. 573 Perm m/ref. lønn Koden er først og fremst tenkt brukt til registrering av permisjon for hovedverneombud og tillitsvalgte som beholder sin vanlige lønn, men der det enkelte arbeidssted får refundert lønnsutgiftene. 580 Off verv m/lønn Brukes til registrering av permisjon med lønn inntil 1 dager pr. kalenderår for offentlige verv hvor det ikke gis godtgjøring av oppdragsgiver jfr HTA fellesbest 14. Det skal ikke gis 19

20 permisjon med lønn for deltakelse i kommunale eller fylkeskommunale organ. I slike tilfelle skal vedkommende kommune betale tapt arbeidsfortjeneste. 610 Utdann perm u/lønn 620 Militærtje u/lønn 630 Nedkomstperm u/lønn Brukes ved registrering av fødselspermisjon for arbeidstakere som ikke har krav på permisjon med lønn, f.eks. fordi de ikke har opptjent rettigheter i folketrygden (inntektsgivende arbeid 6 av de siste 10 måneder). 640 Adopsjonsperm u/lønn Brukes ved registrering av fødselspermisjon for arbeidstakere som ikke har krav på permisjon med lønn, f.eks. fordi de ikke har opptjent rettigheter i folketrygden (inntektsgivende arbeid 6 av de siste 10 måneder). 650 Foreldrep u/l.aml 1år Inntil 1 år for hver av foreldrene for hvert barn, jfr AML Plei pårør terminalf Brukes til registrering av permisjon uten lønn for pleie av pårørende i terminalfasen (dødsfasen). Sykepenger betales i slike tilfelle direkte til arbeidstaker fra NAV. 670 Off verv u/lønn Brukes til registrering av permisjoner uten lønn for offentlige verv. Arbeidstaker får da vanligvis dekt tapt arbeidsfortjeneste hos vedkommende oppdragsgiver. 671 Off verv m/ref lønn Brukes til registrering av permisjon uten lønn for offentlige verv når det skal sendes refusjonskrav enten til en kommune eller til en skole/fagenenhet i fylkeskommunen. Vedkommende arbeidstaker har da permisjon uten lønn, men av praktiske årsaker kan det inngås avtale om at han beholder sin lønn og at lønnen refunderes. 690 Annen perm u/lønn Brukes for alle permisjoner uten lønn som ikke kan plasseres under noen av de øvrige fraværskodene. 910 Avspas helgedagstil Brukes ved avspasering, f.eks. av helligdagstillegg. Vanlig avspasering pga. fleksibel arbeidstid skal ikke registreres. 920 Streik 930 Komp møter (HA 6.3) Brukes for registrering av fridager som er tilstått ledere unntatt fra overtidsbestemmelsene etter HTA 6.3. Husk å gi beskjed til HR-enheten når det innvilges permisjon uten lønn. 20

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

Internrevisjonsrapport 03/2015. Refusjon fra NAV for Helgelandssykehusets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær

Internrevisjonsrapport 03/2015. Refusjon fra NAV for Helgelandssykehusets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjonsrapport 03/2015 Refusjon fra NAV for Helgelandssykehusets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 14.04.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Internrevisjonsrapport 07/2015. Refusjon fra NAV for Helse Nord RHFs løpende ytelser ved arbeidstakers fravær

Internrevisjonsrapport 07/2015. Refusjon fra NAV for Helse Nord RHFs løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjonsrapport 07/2015 Refusjon fra NAV for Helse Nord RHFs løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 17.06.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...4

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN. for KAs tariffområde. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN. for KAs tariffområde. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN for KAs tariffområde Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Rådhusgt. 1-3

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer